TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

2017 Yılı Kamulaştırma Ve Teknik Bilirkişilik Sertifikası Eğitim Programı

GENEL MERKEZ
14.11.2016 (Son Güncelleme: 14.11.2016 11:36:53)

01.01.2008 tarihinden itibaren kamulaştırma bilirkişiliği, ancak meslek odaları tarafından verilen eğitimlere katılarak "Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi" alanlar tarafından yapılabilmektedir. Bu kapsamda, 2017 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği listelerinde yer almak isteyen üyelerimizin, Odamızın Devamlı Eğitim Merkezi (DSEM) bünyesinde yürüteceği Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim Programı‘na katılması ve eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir.

 

 

01.01.2008 tarihinden itibaren kamulaştırma bilirkişiliği, ancak meslek odaları tarafından verilen eğitimlere katılarak "Kamulaştırma Bilirkişiliği Yetki Belgesi" alanlar tarafından yapılabilmektedir. Bu kapsamda, 2017 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği listelerinde yer almak isteyen üyelerimizin, Odamızın Devamlı Eğitim Merkezi (DSEM) bünyesinde yürüteceği Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitim Programı‘na katılması ve eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir.


 
Eğitime katılmak isteyen üyelerimizin, 18-19 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz eğitimler için Genel Merkez‘e kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.


 
Eğitim Süresi: 15 saat (Cuma-Cumartesi)

Eğitim Ücreti: 220,00 TL


 
Not: Eğitim 2016 yılı içerisinde 18-19 Kasım 2016 tarihlerinde içerisinde Genel Merkezimiz‘de yapılacak olup Genel Merkezimiz ve Şubelerimizde tekrarlanmayacaktır.


 
Eğitime katılma koşulları:
 
Kamulaştırma davalarında bilirkişi olmak için kamulaştırma mevzuatı ve temel eğitim konularında eğitime katılmak isteyen ve "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in 5. Maddesinde belirtilen koşullara uyan üyelerimizin Genel Merkez`e kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 
"Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" in 5. Maddesinde belirtilen koşullardan "c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıldır fiilen meslekî faaliyetini icra ediyor olması," şartına uymayan üyelerimizden 2014 yılı mezunları, belgelerini alabilecekler ancak isimleri, bir sonraki yıla ait bilirkişi listelerinde yer alabilecektir. 2015 ve 2016 yılları mezunlarının ise eğitime katılsalar bile, sınava girme ve belge alma olanakları bulunmamaktadır.
 
Odaya ödenti borcu, o yılın üyelik ödenti miktarının 1/3‘ünü aşan üyelerin, borçlarının tamamını ödemedikçe büro tescil belgesi, vize, üyelik belgesi ve Oda ile olan benzeri bürokratik işlemleri yerine getirilmez. Bu durumda olan üyelerimizin eğitimden yararlanması ve "Kamulaştırma Bilirkişi Belgesi" alması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle eğitime katılabilmek için üye aidatlarının ve eğitim ücreti olan 220,00 TL‘nin ödenmesi gerekmektedir.
 
* Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik:

Madde 5 -

(1) Bilirkişilerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Medenî haklarını kullanma ehliyetine sahip olması,

c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıldır fiilen meslekî faaliyetini icra ediyor olması,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmaması ve meslekten geçici veya sürekli olarak men cezası almamış olması,

d) 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunmaması,

e) Türk Ceza Kanununun 276 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki suçtan dolayı hükümlü veya bu suçtan dolayı hakkında takibat yapılıyor olmaması,

f) 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği gereğince bağlı olduğu ihtisas odasından disiplin cezası almamış olması,

g) İlgili ihtisas odasınca düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitim kursunu başarı ile tamamlayarak bilirkişi yetki belgesi almış olması veya denkliği kabul edilen belgeye sahip olması gerekir.

(2) Bilirkişiler, bu özellikleri taşıyan mühendis, mimar ve şehir plâncıları arasından seçilir.

(3) İdare kurulları listelerinde yer alacak bilirkişiler dışındakilerin Birliğe bağlı ilgili ihtisas odalarına üye olmaları zorunludur."

 

 

 

Okunma Sayısı 1983