TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Çankaya Ilçesi, Çayyolu Mahallesi Sınırları Içerisinde Bulunan Bazı Alanlarının "kentsel Donüşüm Ve Gelişim Proje Alanı" Olarak Ilan Edilmesine Ilişkin Karara Açtığımız Davada Iptal Kararı Verildi.

GENEL MERKEZ
05.08.2019 (Son Güncelleme: 19.08.2019 10:17:55)

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlarının "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak ilan edilmesine ilişkin 15/06/2015 tarih ve 2015/7735 sayılı Cumhurbaşkanı (Bakanlar Kurulu) kararının iptal kararı verildi.

Ankara`da konut ihtiyacından çok konut fazlasının olduğuna dikkat çekilen bir zamanda tarım arazilerinde kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilerek yeni yapılaşmalar öngörmenin acil çözüm gerektiren bir sorunun varlığına işaret ettiği yönündeki savunmanın samimi olmadığı, kentsel dönüşümün üzerinde hiçbir yapı bulunmayan, Ankara`nın henüz imar planlaması yapılmadığı için yapılaşmamış alanlarında uygulanamayacağı, dava konusu işlemin tek amacının ilçe belediyesini devreden çıkararak plan yapma yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi`ne kazandırılması olduğunu ve bunun da açıkça yasanın amacı dışında bir düzenleme olduğu, dava konusu idari işlemle aynı gün davalı idare tarafından tamamen benzer özellikle tam 8 adet alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi olduğu, bunların 2015/7735- 2015/7742 sayıları arasında numara almış 8 tane Bakanlar Kurulu kararı olduğu, dava konusu alanın yapılaşmamış bir alan olması dolayısıyla dönüşüme konu edilmesinin anlamsız ve yersiz olduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi‘nin 2007 yılında onayladığı 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı`nda alana dair kullanım kararının bulunduğu, kentsel dönüşümü gerektirecek bir durumun ortada bulunmadığı, Ankara Nazım İmar Planı`nda alanın açık yeşil alanlar içinde ağaçlandırılacak alan ve vadi tabanları ve dere yatağı kullanımında tanımlandığı, imar planı kapsamında yer alan ağaçlandırılacak alanlar gibi yerleşim dışı tutulan alanlarda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları yapılmaksızın, doğal karakterleri ve özgün yapıları uyarınca yerleşim dışı tutulacağının karara bağlandığı, dava konusu alanın mutlak korunması gerekli bir alan olduğu, parçacı bir yöntemle "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" marifetiyle yapılaşmaya açılmaya çalışıldığı, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olmaya dair herhangi bir somut, nesnel gerekçe bulunmadığı, alanın "kentsel dönüşüm" kapsamına alınarak alanın sahip olduğu doğal değerleri, parçası olduğu doğal yapıyı bozmaktan başka bir şeyi amaçlamadığı, yapı yoğunluğunun artmakta olduğu bu konut bölgesinde açık yeşil alan gereksiniminin kuşku götürmez olduğu, şehircilik bağlamında bir bütünlük arz etmesi ve yerleşim kurgusunu oluşturmak adına "ağaçlandırılacak alan" olarak yerleşim dışı tutulmasının planlanan bu alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) ilan edilmesinin dayanaktan yoksun olduğu, 1/25000 ölçekli nazım imar planının, araştırma, analiz ve raporlarıyla bir bütün, kentsel kullanımları, yerleşim desenini belirleyen bir plan olduğunu; dava konusu kararın herhangi bilimsel, teknik, nesnel dayanağı bulunmamasıyla beraber, mekân kullanımına dair kentin bütüncül yapısının münferit bir kararla bozulmaya çalışılmakta olduğu, kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı bir karar alınarak mevzuata aykırı olduğu belirtilerek iptali ileri sürülmüştür.


Okunma Sayısı 79
Fotoğraf Galerisi