TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS

Odamızdan Üyelere Mektup | Tmmob`ye Dokunma

GENEL MERKEZ
30.05.2020 (Son Güncelleme: 28.08.2020 13:49:48)

Odamızı, Birliğimizi, Meslektaşlarımızı, mesleğimizi, meslek alanlarımız olan yaşam alanlarımızı, bilimin ışığında savunmaya ve siz üyelerimizle, yan yana olmaya devam edeceğiz.

 Değerli Üyemiz,

AKP genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 05.05.2020 tarihinde partisinin MYK toplantısında yaptığı konuşmada; Ankara Barosu, Tabip Odaları ve Anayasa`nın 135. maddesi uyarınca kurulmuş kamu niteliğinde meslek odalarını gündeme getirerek mevcut seçim sistemlerinin ve mevzuatlarının değiştirileceğini ve TBMM`ne sunmak üzere bir taslak hazırlamış olduklarını ve Haziran ayı başında bu konuyu Meclise getireceklerini ifade etmiştir.

Meclise getirilecek tasarıda idari ve mali denetim adı altında özerk yapımızın yok edilerek Bakanlıklar aracılığı ile üzerimizde bir vesayet kurulmak istendiğini anlıyoruz. Ancak kendi yasamıza ilişkin değişiklik çalışmaları yapılırken görüşlerimiz alınmamıştır. 

Daha önceki yıllarda da bu konu gündeme getirilmiş, yapmış olduğumuz TMMOB ve Odalarınortak mücadeleleri, diğer demokratik kitle örgütleri, STK, basın ve kamuoyunun da destekleriyle hazırlanan "yasa tasarısı" geri çekilmişti.

Değerli meslektaşımız,

Meslek Odaları 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde Anayasal kuruluşlardır. Mesleki faaliyetlerinin yanında, yapılan tüm uygulamaları takip ederek kamu yararı sağlanıp sağlanmadığına bakarak düşüncelerini açıklarlar. Odalar tarafından yapılan tüm açıklamalar, açılan davalar ve soruşturmalar, kamu yararı için yapılır ve meslek odalarının görevidir.Oda`larımız Resmi Gazete`de yayımlanmış ana yönetmelik ve diğer yönetmeliklerimizle kamusal, hukuksal hükümlere bağlanmıştır. Seçim sistemimiz ve yönetmeliklerimiz son derece demokratiktir.

Anayasa`nın 135. Maddesi`ne göre kurulmuş olan TMMOB ve 24 meslek odası,şu şekilde tanımlanıyor: "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir."

Değerli Üyemiz,

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası; Peyzaj Mimarlığı mesleği ve peyzaj mimarlarının hak ve yetkileri, Peyzaj Mimarlığı çalışma alanları, kamusal açık ve yeşil alanlar, kırsal ve kentsel, doğal (sulak alanlar, meralar, ormanlar, akarsular, deniz-göl gibi diğer su rejimleri, havzalar vb), kültürel (kent meydanları, kentsel ve kırsal açık alanlar, tarım alanları vb),  ve tarihi (arkeolojik sit alanları, tarihi açık alanlar peyzajlar vb), ve benzeri konularla ilgili olarak çalışmalar yapar, düşüncelerini açıklar. Yapılan işlerin kamu yararı sağlayıp sağlamadığına, yapılan çalışmaların ne için yapıldığını bilimsellik ve kamu yararı doğrultusunda değerlendirir, inceler, denetler ve takip eder.

Yapılan çalışmalar sonucunda Odamız TMMOB Yasası ve Yönetmeliklerinden aldığı güçle, kamu ve doğa zararı oluşuyor ise bunu ilgili kurum, kamuoyu ve basın ile paylaşır. Buna rağmen netice alınamıyorsa hukuka başvurur. Belli aralıklarla gündeme getirilen mevzuat değişikliği girişimleri, meslek odalarının özerk yapılarını ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Oysa bugün ülkemizde yapılması gereken, mühendislik, mimarlık, şehir planlaması örgütlerini hedef haline getirmek yerine; evrensel kural ve ilkeleri, bilimi demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek ve geliştirmektir.

Sevgili Üyemiz,

Biz Peyzaj Mimarları, topluma, insanlığa, meslektaşlarımıza, kentlerimize, ormanlarımıza, kültürel ve doğal mirasımıza, tarihi alanlarımıza karşı sorumluyuz. Bugün bu sorumluluklarımızı yerine getirmek için Peyzaj Mimarlarına gerek istihdam olarak gerekse yasa ve yönetmeliklerde yer vermeyen siyasi iktidar bugün Peyzaj Mimarlarının tek yasal örgütü olan Meslek Odamızın seçim sistemi ve yönetmeliklerini neden değiştirmek istemektedir?

Örneğin; Yasa değişikliğinde Odalarımızın mesleki denetim yapmaması öngörülmektedir. Meslek Odalarının mesleki denetim süreci dışına çıkarılmasıyla kamu ve çevre sağlığı, doğal kaynaklarımız, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz, tarihi ve kültürel mirasımız kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk edilecektir. 

Meslek kuruluşlarının kamusal görevlerini yerine getirmesi ancak,  herhangi bir baskı altında kalmadan, yalnızca bilimsel ve teknik gereklilik ve kamunun yararı göz önünde bulundurularak faaliyet yapılması ile olanaklıdır. Bu nedenle Anayasamızda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları merkezi idare hiyerarşisi dışında, siyasi baskılara kapalı özerk kurumlar olarak yapılandırılmıştır. Bu yapının Anayasaya aykırı biçimde çeşitli yasa değişiklikleri ile aşındırılmaya ya da yok edilmeye çalışılması, kamu idari yapımızı da ayrıca kaosa sürükleyecektir.

En karanlık ve baskıcı dönemlerinde bile Mesleki-bilimsel-teknik doğruları ve kamu yararını dikkate alarak çalışmalarımızı sürdüren TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak bundan sonra da, Anayasa ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası uyarınca çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, antidemokratik uygulamalara karşı durarak kamu yararını öne alarak çalışmalar yapacağımızı ve mücadelemizi sürdüreceğimizi, hukuksuz müdahaleleri ve meslek kuruluşları üzerinde denetim adı altında oluşturulmaya çalışılan bütün siyasi baskıları reddettiğimizi ve savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağımızı siz üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz. 

Meslek yasaları ile oynanarak TMMOB ve odaların, bakanlıkların emrinde birer şube müdürlüklerine dönüştürülmeye çalışılmakta, özerk ve demokratik yapı yok edilmeye çalışılmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte, bilimi ve emeği hiçleştiren yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının tümüne, kader haline getirilen dayatmalara karşı durmak için, güçlü bir örgütlü mücadeleye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 

Odamızı, Birliğimizi, Meslektaşlarımızı, mesleğimizi, meslek alanlarımız olan yaşam alanlarımızı, bilimin ışığında savunmaya ve siz üyelerimizle, yan yana olmaya devam edeceğiz. 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

13. Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı 123
Fotoğraf Galerisi