TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

442/3367 SAYILI KÖY KANUNU

 

Ek Madde 9 - (20/5/1987-3367/1 md. ile gelen ek 11 inci md. hükmü olup   

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                    

   Köy muhtarı, köy ihtiyar meclisinin olumlu kararını aldıktan sonra, köy  

yerleşme planının yapılmasını bağlı bulunduğu mülki amirinden talep edebilir. 

Köy yerleşme planı, köy yerleşik ve gelişme alanını ihtiva eder.        

                                        

 

   Ek Madde 10 - (20/5/1987-3367/1 md. ile gelen ek 12 inci md. hükmü olup  

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                    

   Valilikçe resen veya köy muhtarının talebi uygun bulunduğu takdirde, köy  

yerleşme planının yapılması için Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonuna gönde- 

rilir.                                     

   Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonu, Vali Yardımcısı başkanlığında Maliye 

ve Gümrük, Bayındırlık ve İskan, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıkları ve Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşlarının birer teknik elemanı ile köy  

temsilcisinden oluşur. Gerektiğinde bu komisyona ilgili diğer kuruluşlardan da 

uzman eleman iştirak ettirilir.                          

   Komisyon, köyün halihazır ve gelişme durumunu dikkate alarak, konut ve   

genel ihtiyaçlarına göre köy yerleşme planını düzenler. Bu plan üzerinde Tarım 

Orman ve Köyişleri Bakanlığı, meri İmar Kanunu ve bu konudaki yönetmelik hüküm-

lerine tabi olmaksızın, parsellerin konumunu belirleyen işleri yapar veya yap- 

tırır. Bu plan valilikçe onaylanarak kesinleştirilir ve yürürlüğe girer.    

 

   Ek Madde 11 - (20/5/1987-3367/1 md. ile gelen ek 13 üncü md. hükmü olup  

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                    

   Komisyon kararı ve köy yerleşme planı köy muhtarlığına tebliğ edilir. İti- 

raz edilmezse valinin onayı ile kesinleşir. Köy muhtarı köy ihtiyar meclisinin 

kararına dayanarak komisyon kararına karşı en geç 30 gün içinde valiliğe itiraz

edebilir, itiraz valilikçe 15 gün içinde karara bağlanır. Bu karar kesindir.  

   Kesinleşen kararlar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulanır.

 

   Ek Madde 12 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 14 üncü md. hükmü olup 

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                    

   Köy yerleşme planında konut alanı ve köy genel ihtiyaçlarına ayrılan yerler,

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera, yaylak, seyrangah, yol, har- 

man ve panayır yerleri gibi alanlar ve Hazinenin mülkiyetinde olup kamu hizme- 

tine tahsis edilmemiş taşınmaz mallar köy yerleşme planının onayı ile bu vasıf-

larını kendiliğinden kaybeder ve valiliğin talebi üzerine köy tüzelkişiliği  

adına resen tapuya tescil edilir.                       

 

   Ek Madde 13 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 15 inci md. hükmü olup 

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                    

   Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 2000 m2 olmak  

üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi

bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden

satılır.                                    

   Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, 

o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır.       

   Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren 

en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur.                 

   Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemez-

ler.                                      

 

   Ek Madde 14 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 16 ncı md. hükmü olup  

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                      

   6831 sayılı, Orman, 2634 sayılı Turizmi Teşvik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma, 1051 sayılı Kanunla değişik 7269 sayılı Umumi Hayata Mües-

sir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair ve 2565 

sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunları bu Kanun kapsamı 

dışındadır.                                  

                                         

                                        

   Bu Kanunun hükümleri, belediye mücavir alanında bulunan köyler için, valinin

teklifi ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı ile uygulanır.       

                                         

 

   Ek Madde 15 - (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 17 inci md. hükmü olup 

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                    

   Komisyonun teşkili, çalışma ve karar verme esas ve usulleri, köy tüzelkişi-

liği adına yapılacak tesciller, köy yerleşme planı düzenleme esas ve usulleri, 

ihtiyaç sahiplerinde aranan vasıflar, devir yasakları, taşınmaz malların amaca 

uygun kullanılma esasları, rayiç bedel tayini, satış esasları ve diğer hususlar,

bir yönetmelikle belirlenir.                          

   Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay  

içinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlünce

ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanır.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ