TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ          TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA           KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME   Kanun Hük. Kar.nin Tarihi:   13/12/1983 No:  180   Yetki Kanununun Tarihi  :   17/6/1982  No:  2680   Yayımlandığı R.G.Tarihi  :   14/12/1983 No:  18251   V.Tertip Düsturun Cildi  :   23       Sh.: 334                 *                 * *   Bu KHK ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan      tüzük için "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.                 *                 * *               BİRİNCİ KISIM              Amaç, Görev, Teşkilat   Amaç:   Madde 1 - (Değişik 19/11/1986 - 3322/4 md.)   Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ülkenin alt yapı ihtiyacını karşılamaküzere, kamu yapılarının inşaatı ile esaslı onarımlarının yapılması veya yaptı-rılması, yapı malzemesi, deprem araştırma, afet uygulaması hizmetleri ileinşaatlarının ve bağlı ve ilgili kuruluşlara kendi kuruluş kanunları ile veril-miş iş ve hizmetlerin yürütülebilmesi,   İçin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerineait esasları düzenlemektir.   Görev:   Madde 2 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/2 md.)   Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının in-şaat milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genelmüdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariçşunlardır:   a) (Değişik: 19/11/1986 - 3322/5 md.) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaatve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,   b) (Değişik: 19/11/1986 - 3322/5 md.) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerininkendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerinyapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,   c) Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamaküzere gerekli işleri yapmak,   d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesisleri-nin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,   e) Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak,   f) Ülkenin şart ve imkanlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesi-nin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbir-leri almak, aldırmak,   g) Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeriafetlerden evvel ve sonra meskün alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yar-dımları tesbit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak, bu konularda ilgilibakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,   h) İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak,   i) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında yurt içinde kamu kurum vekuruluşlarına iş yapan ve belirlenecek gerekli nitelikleri taşıyan müteahhitlerebelge vermek ve gizli sicillerini tutmak,   j) Yurt dışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatıngerektirdiği işlemleri yapmak, sicillerini tutmak,   k) Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imarplanlarında yer ayrılması  veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdir-de, Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesinisağlamak,   l) Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında,kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çÖzümlemek, ge-rektiğinde onaylamak,   m) Gerekli görülen hallerde, Kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişik-liklerinin; umumi hayata müesesir afetler dolayısıyle veya toplu konut uygulama-sı veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların veplan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imarplanlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, havameydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imarve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veyadiğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarakyapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re`sen onaylamak,   n) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyatanalizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak,   o) Belediyelere ve İl Özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden payverilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundakipaylarının İller Bankasının yıllık programa giren yatırımları için dağıtımınıonaylamak ve izlemek,   p) Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bukuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak.   Teşkilat :   Madde 3 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkila-tından, bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.                  İKİNCİ KISIM               Bakanlık Merkez Teşkilatı   Merkez Teşkilatı :   Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma vedenetim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir.   Bakanlık merkez teşkilatı Ek- 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.                BİRİNCİ BÖLÜM               Bakanlık Makamı   Bakan:   Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetle-rini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınmaplanlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyetalanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak-la görevli ve Başbakana karşı sorumludur.   Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlıkmerkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini vehesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.   Müsteşar :   Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hiz-metlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaçve politikalarına kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerineuygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakan-lığın bütün kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takipve temin eder.   Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı so-rumludur.   Müsteşar Yardımcıları :   Madde 7 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışmave yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üze-re dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.                 İKİNCİ BÖLÜM               Ana Hizmet Birimleri   Ana Hizmet Birimleri:   Madde 8 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/3 md.)   Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır:   a) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,   b) (Mülga: 19/11/1986 - 3322/6 md.)   c) Afet İşleri Genel Müdürlüğü,   d) Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü.   Yapı İşleri Genel Müdürlüğü :   Madde 9 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/4 md.)   Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:   a) Genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin; ihtiyaç program-larını hazırlamak, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veyaonaylanmasını sağlamak, inşaatlarını, tadillerini, bakım ve küçük onarımlarıdışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,   b) İl Özel İdarelerinin bina ve tesislerinin program, proje, keşiflerini;yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, talep halindeinşaatlarını yapmak veya yaptırmak,   c) Katma bütçeli idareler ve belediyelerin yıllık icra programlarına girenve keşif bedelleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edi-lecek üst sınırı geçen her türlü binaları ile tesisatının proje ve keşifleriniincelemek, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, kabul heyetlerinde üye bulun-durmak,   d) (a) ve (b) bentlerinde yazılı işlerin yıllık icra programlarına alınabil-mesi için; ilgili kuruluşlarca teklif edilecek arsalara ait her türlü etüd,inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanını seç-mek,   e) Her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına yaptırılacakbina ve tesislerin, talep edildiği ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, etüd,proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağla-mak, inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,   f) Kamu konutları ve afetle ilgili daimi iskana ait genel bütçeye dahilkuruluşlarca yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların; etüd, proje vekeşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaa-tını, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veyayaptırmak, proje standartlarını tesbit etmek, uygulama konusunda gerekli tedbir-leri almak, gerçekleşmeyi izlemek, denetlemek, gereğinde teknik yardımlarda bu-lunmak.   g) Afetle ilgili daimi iskan yerleşmelerinde imar planlarını ve alt yapıtesisleri planlarını ve bunlara ait etüd, harita, proje ve keşifleri yapmak veyayaptırmak, re`sen onaylamak veya  onaylanmasını sağlamak, inşaat işlerini yapmakveya yaptırmak.   h) Bakım ve küçük onarım işleriyle ilgili esasları hazırlamak,   ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.   Madde 10 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)   Madde 10 - (Mülga: 19/11/1986 - 3322/6 md.) (1)   Afet İşleri Genel Müdürlüğü:   Madde 11 - (13/12/1983 tarih ve 180 sayılı KHK`nin 15 inci maddesi hükmüolup, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin 6 ncı maddesi ile madde numarası11 olarak değiştirilmiştir; Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/6 md.)   Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:   a) Afet olduğunda acil yardım uygulaması ve koordinasyonunu yapmak,   b) Afete uğramış bölgelerde sür`atle geçici yerleşme ve barınmayı sağlayıcıkısa ve uzun süreli tedbirleri alıp uygulamak ve uygulatmak, bu bölgelere götü-rülmesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapmak, ilgili bakanlıklar vediğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla kordinasyon ve işbirliğini sağlamak,   c) Afete uğramış ve uğraması muhtemel yerlerin imar ve geçici yerleşmeleriy-le ilgili hazırlık, her türlü plan, proje, uygulama, yönetim ve denetim işleriniyapmak ve yaptırmak,   d) Tabii afete uğrayabilecek bölgeleri tesbit etmek, afetlerin önlenmesiiçin gerekli tedbirleri almak   e) Afete uğrayabilecek bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybı ilekurtulmayı sağlayacak tedbir ve esasları ilgili bakanlıklar ve kamu kurum vekuruluşlarıyla işbirliği içinde belirleyip uygulanmasını sağlamak,   f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.---------------------------(1) 180 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 10 uncu maddesi, 8/6/1984 tarih   ve 209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış; ancak   aynı KHK`nin 5 inci maddesi ile de 11 inci maddenin numarası 10 olarak   değiştirilmiştir. Durumun karışıklığı dikkate alınarak her iki 10 uncu   madde de metne alınmıştır.    Madde 12 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)    Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü:    Madde 12 - (Ek: 8/6/1984 - KHK - 209/7 md.) (1)    Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:    a) Ülkenin farklı yöre, şart ve özellikleri dikkate alınarak inşaat mal-zemeleri ile sistemleri ve teknolojilerine ilişkin tesbitler ve araştırmalaryapmak ve yaptırmak, yapılarda enerji tasarrufunu sağlayıcı ve maliyeti düşürücütedbirler üzerinde çalışmak, sonuçlarının  mevzuatta yer almasını ve uygulamayakonulmasını sağlamak ve istendiğinde yapı malzemesi sanayi tesislerinin projele-ri hakkında ilgili kuruluşlara görüş vermek,   b) Deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırmalar yapmak, depremlerive etkilerini incelemek, elde edilen sonuçlara göre Türkiye`nin deprem durumunugösteren yayınları ve haritaları hazırlamak, geliştirmek, deprem bölgelerindeinşa edilecek yapılarla ilgili tedbirleri, inşaat tekniklerini ve bu yapılarınprojelendirme esaslarını belirlemek,   c) Türkiye`de kurulu bulunan deprem kayıt şebekesi ve kuvvetli yer hareketikayıt şebekelerinin ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilmesini sağ-lamak, mevcut şebekelerin bakım ve onarımı ile bu şebekelerde kullanılan cihaz-ların geliştirilmesi, yaptırılması için çalışmalar yapmak ve yaptırmak,   d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının ve şehir alt yapı tesisle-rinin projeye esas standartlarını hazırlamak,   e) Sivil savunma bakımından çeşitli harp silahı ve vasıtalarının tesislerinekarşı hangi yer, tesis ve binalarda ne tip ve nitelikte sığınak yapılacağınailişkin esasları tespit etmek ve bu esasların belediye imar planlarına konulma-sını sağlamak ve uygulamanın takibini yaptırmak,   f) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınla-mak ve uygulanmasını izlemek; hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarınınhazırlanması ve uygulanmasında, personelin yurt içinde ve yurt dışında yetişti-rilmesi amacıyla seminerlerin, kursların düzenlenmesinde yardımcı olmak, eğitimmerkezleri açmak ve yönetmek, burs işlerini yürütmek,   g) Bakanlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin bir sistem içinde toplanıp kul-lanılması amacıyla bilgi işlem ve değerlendirme çalışmaları yapmak, elde edilenbilgilerin dağıtımını sağlamak,   h) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında, kamu kurum ve kuruluşla-rına her türlü etüd, proje, kontrolluk, inşaat, tesisat alanlarında iş yapan vegerekli nitelikleri taşıyan müteahhitlere belge vermek ve gizli sicillerini tut-mak,   Yukarıda belirtilen faaliyet alanlarındaki yurt dışı müteahhitlik hizmetleriile ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, ilgililerin sicille-rini tutmak,   ı) Bakanlığın yabancı ülkelerle ve yurt dışı kuruluşlarla olan ilişkileriniyürütmek, uluslararası seviyede yapılacak her türlü toplantıların organizasyonu-nu sağlamak, diğer ülkelerde bayındırlık ve iskan konularındaki gelişmeleri iz-lemek--------------------(1) 180 sayılı KHK`nin 12 nci maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin   17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış; ancak aynı KHK`nin 7 nci madde-   siyle yine 12 madde numarasıyla yeni bir hüküm eklenmiştir. Durumun karışık-   lığı dikkate alınarak her iki 12 nci madde de metne alınmıştır.ve elde edilen bilgileri ilgili birimlere aktarmak, yurt dışından gelen ve yurtdışına gönderileceklerle ilgili çalışmalar yapmak, yabancılarla ilgili protokolişlemlerinin yürütülmesinde koordinasyon sağlamak,   j) Bu faaliyetlerle ilgili dökümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yap-mak,   k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.   Madde 13 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK-209/17 md.)               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM            Danışma ve Denetim Birimleri   Danışma ve denetim birimleri :   Madde 13 - (180 Sayılı KHK`nin 16 ncı maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih209 sayılı KHK`nin 8 inci maddesi ile madde numarası 13 olarak değiştirilmiş-tir.) (1)   Bayındırlık ve İskan Bakanlığının merkez kuruluşundaki danışma ve denetimbirimleri şunlardır:   a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,   b) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı,   c) (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/8 md.) Araştırma, Planlama ve KoordinasyonKurulu Başkanlığı,   d) Hukuk Müşavirliği,   e) Bakanlık Müşavirleri.   f) (Ek: 8/6/1984 - KHK - 209/8 md.) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği   Madde 14 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK .209/17 md.)   Teftiş Kurulu Başkanlığı:   Madde 14 - (180 Sayılı KHK`nin 17 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 14 olarak değiştirilmiş-tir.) (1)   Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağı-daki görevleri yapar:   a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet veişlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,   b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog-rama uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak veBakana sunmak,   c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak.   Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışmausulleri tüzükle düzenlenir.----------------------------(1) 180 sayılı KHK`nin 13 üncü maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin 17   inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış; ancak, aynı KHK`nin 8 inci madde-   siyle 16 ncı maddenin numarası 13 olarak değiştirilmiştir. Durumun karışık-   lığı dikkate alınarak her iki 13 üncü madde de metne alınmıştır.(1)  180 sayılı KHK`nin 14 üncü maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin   17 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve mezkür KHK`nin 17 nci madde-   sinin numarası 14 olarak değiştirilmiştir. Durumun karışıklığı dikkate   alınarak her iki 14 üncü madde de metne alınmıştır.   Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı:   Madde 15 - (180 Sayılı KHK`nin 18 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 9 uncu maddesi ile madde numarası 15 olarak değiştirilmiştir;Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/9 md.) (1)   Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:   a) Bakanlıkça havale olunan, her türlü etüd, proje, kontrolluk, inşaat, te-sisat işleri ile ilgili anlaşmazlıkları inceleyip karara bağlamak,   Kararlar mevcudun oy çokluğuyla verilir. Çekimser oy kullanılamaz. Oylarıneşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder. Mevcudun üçteiki çoğunluğu ile alınmayan kararlarla ilgili konular, Bayındırlık Kuruluna in-tikal eder.   b) Bakanlık kuruluşları arasında teknik koordinasyon ve işbirliği gerektirenortak konuları inceleyerek görüşlerini Makam`a sunmak,   c) Bakanlık birimlerince ve diğer bakanlıklarca hazırlanmış olan kanun, tü-zük ve yönetmelik tasarıları üzerinde görüş bildirmek, yasama organı üyelerincedüzenlenen kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tesbitine yardımcıolmak,   d) Bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili şartnamelerle, tip sözleşme, yıl-lık rayiç ve fiat analizlerini hazırlamak ve yayınlatmak,   e) Bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili her türlü teknik gelişmelerdenülkede uygulanması faydalı görülenler hakkında teklifte bulunmak,   f) Bakan veya müsteşar tarafından verilen konularda araştırma, inceleme vebenzeri hizmetleri yürütmek.   Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı:   Madde 16 - (180 Sayılı KHK`nin 19 uncu maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 10 uncu maddesiyle madde numarası 16 olarak değiştirilmiştir;Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/10 md.) (2)   Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlar-dır:   a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakan-lar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve gö-revlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslarauygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasındayardımcı olmak,   b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda önce-likle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temelpolitikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, Bakanın onayınıaldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,   c) Hizmet ve faliyetlerin ekonomik ve müesser bir şekilde yerine getirilmesiiçin insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli birşekil----------------(1) 180 sayılı KHK`nin 15 inci maddesinin numarası 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı   KHK`nin 6 ncı maddesiyle 11 olarak değiştirilmiş; aynı KHK`nin 9 uncu madde-   si ile de 18 inci maddesinin numarası 15 olarak değiştirilmiştir.(2) 180 sayılı KHK`nin 16 ncı maddesinin numarası 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı   KHK`nin 8 inci maddesiyle 13 olarak değiştirilmiş; aynı KHK`nin 10 uncu   maddesi ile de 19 uncu maddenin numarası 16 olarak değiştirilmiştir.de kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarınagöre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,   d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyleilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,   e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarınınuygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gerekengüçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası sevi-yede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hiz-metlerini yürütmek,   f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine ge-tirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,   g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında Ba-kanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,   h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,   ı) Bakan tarafından verilen konularla araştırma ve inceleme yapmak ve diğerhizmetleri yürütmek.   Hukuk Müşavirliği:   Madde 17 - (180 Sayılı KHK`nin 20 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 17 olarak değiştirilmiş-tir.) (1)   a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali,cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,   b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki ted-birleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak ya-pılmasına yardımcı olmak,   c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adli ve idari da-valar da gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalar-da Bakanlığı temsil etmek,   d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve progra-ma uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamakve Bakana sunmak,   e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan veyaBaşbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri tasarıları hukukiaçıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.   Bakanlık Müşavirleri:   Madde 18 - (180 Sayılı KHK`nin 21 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 18 olarak değiştirilmiş-tir.) (2)   Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmaküzere yirmi Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.   Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.---------------(1) 180 sayılı KHK`nin 17 nci maddesinin numarası 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı   KHK`nin 17 nci maddesiyle 14 olarak, 20 nci maddesinin numarası da 17 ola-   rak değiştirilmiştir.(2) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle 180 sayılı KHK`nin   21 inci maddesinin numarası 18 olarak; 9 uncu maddesi ile de mezkür KHK`nin   18 inci maddesinin numarası 15 olarak değiştirilmiştir.   Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:   Madde 19 - (Ek: 8/6/1984 - KHK - 209/11 md.) (1)   Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bufaaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzereBasın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 Yardımcı Birimler   Yardımcı Birimler:   Madde 20 - (180 sayılı KHK`nin 22 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 12 nci maddesiyle madde numarası 20 olarak değiştirilmiştir:Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/12 md.) (2)   Bayındırlık ve İskan Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimlerşunlardır:   a) Personel Dairesi Başkanlığı   b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı   c) Savunma Sekreterliği   d) Özel Kalem Müdürlüğü.   Personel Dairesi Başkanlığı:   Madde 21 - (180 Sayılı KHK`nin 23 üncü maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 21 olarak değiştirilmiş-tir.) (3)   Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:   a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışma-ları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,   b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleriyapmak,   c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programla-rını düzenlemek ve uygulamak,   d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı:   Madde 22 - (180 sayılı KHK`nin 25 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 13 üncü maddesiyle 22 değiştirilmiştir; Değişik: 8/6/1984 -KHK - 20/13 md.) (4)----------------(1) 180 sayılı KHK`nin 19 uncu maddesinin numarası 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı   KHK`nin 10 uncu maddesiyle 16 olarak değiştirilmiş; aynı KHK`nin 11 inci   maddesi ile de 19 madde numarasıyla yeni bir hüküm eklenmiştir.(2) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin 12 ve 17 nci maddeleriyle 180 sayılı   KHK`nin sırasıyla 22 nci maddesinin numarası 20, 20 nci maddesinin numarası   da 17 olarak değiştirilmiştir.(3) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle 180 sayılı KHK`nin   21 inci maddesinin numarası 18 olarak, 23 üncü maddesinin numarası da 21   olarak değiştirilmiştir.(4) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin 12 nci maddesiyle 180 sayılı KHK`nin   22 nci maddesinin numarası 20 olarak; 13 üncü maddesi ile de mezkür KHK`nin   25 inci maddesinin numarası 22 olarak değiştirilmiştir.   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:   a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmet-leri yürütmek,   b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürüt-mek,   c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,   d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetleriniyapmak,   e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemekve yürütmek,   f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmala-rını sağlamak,   g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşarasunulmasını sağlamak,   h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlem-lerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,   ı) Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,   j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bun-lara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,   k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenle-mek ve yürütmek,   l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.   Savunma sekreterliği:   Madde 23 - (180 sayılı KHK`nin 27 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 23 olarak değiştirilmiş-tir.) (1)   Savunma Sekreterliği, Özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleriyapar.   Madde 24 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)   Özel Kalem Müdürlüğü:   Madde 24 - (180 sayılı KHK`nin 28 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 14 üncü maddesiyle madde numarası 24 olarak değiştirilmiştir;Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/14 md.) (2)   Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:   a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,   b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,   c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dinibayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koor-dine etmek,   d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.--------------(1) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle 180 sayılı KHK`nin   23 üncü maddesinin numarası 21 olarak, 27 nci maddesinin numarası da 23   olarak değiştirilmiştir.(2) 180 sayılı KHK`nin 24 üncü maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin   17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve mezkür KHK`nin 28 inci madde-   sinin numarası da 209 sayılı KHK`nin 14 üncü maddesiyle 24 olarak değişti-   rilmiştir. Durumun karışıklığı dikkate alınarak her iki 24 üncü madde de   metne alınmıştır.               ÜÇÜNCÜ KISIM           Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluş   Taşra teşkilatı :   Madde 25 - (180 sayılı, KHK`nin 34 üncü maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarihve 209 sayılı, KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 25 olarak değiştirilmiş-tir.) (1)   Bakanlık, Bakanlıkların kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği, GenelKadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hüküm-lerine uygun  olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.   Bağlı kuruluşlar :   Madde 26 - (180 sayılı KHK`nin 35 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 26 olarak değiştirilmiş-tir.) (2)   Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bağlı kuruluşları, Karayolları GenelMüdürlüğü ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüdür.(3)                 DÖRDÜNCÜ KISIM                Sorumluluk ve Yetkiler   Yöneticilerin sorumlulukları :   Madde 27 - (180 sayılı KHK`nin 36 ncı maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle 27 olarak değiştirilmiştir.) (4)   Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun her kademedeki yö-neticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir vedirektifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek veyürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.   Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu:   Madde 28 - (180 sayılı KHK`nin 37 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 28 olarak değiştirilmiş-tir.) (5)   Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların vekamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları yürürlükteki mevzuata uygun olarak be-lirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirlerialmakla görevli ve yetkilidir.   Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faali-yetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklaradanışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.------------------------(1) 180 sayılı KHK`nin 25 inci maddesinin numarası 8/6/1984 tarih ve 209 sayı-   lı KHK`nin 13 üncü maddesiyle 22 olarak değiştirilmiş; aynı KHK`nin 17 nci   maddesiyle 34 üncü maddenin numarası 25 olarak değiştirilmiştir.(2) 180 sayılı KHK`nin 26 ncı maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin   17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve mezkür KHK`nin 35 inci maddesi-   nin numarası 26 olarak değiştirilmiştir.(3) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Arsa Ofisi Genel Müdür-   lüğü, 12/9/1989 tarih ve 39-08/D-1-89-432 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi   ve daha sonra 18.8.1993 tarih ve 517 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığına   bağlanmıştır.(4) 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle 180 sayılı KHK`nin   27 nci maddesinin numarası 23 olarak ve 36 ncı maddesinin numarası da 27   olarak değiştirlimiştir.(5) 180 sayılı KHK`nin 28 inci maddesinin numarası, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı   KHK`nin 14 üncü maddesiyle  24 olarak değiştirilmiş; aynı KHK`nin 17 nci   maddesi ile de 37 inci maddenin numarısı 28 olarak değiştirilmiştir.K.H.K`LER, KASIM 1993 (Ek-16)                BEŞİNCİ BÖLÜM               Sürekli Kurullar   Sürekli kurullar :   Madde 29 - Bayındırlık  ve İskan  Bakanlığının sürekli kurulları şunlardır:   a) Bayındırlık Kurulu,   b) (Mülga : 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)   c) (Mülga : 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)   d) (Mülga : 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)   Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu :   Madde 29/A - (180 sayılı KHK`nin 38 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarihve  209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 29/A olarak değiştiril-miştir,)   Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonusağlamaktan sorumludur.   Bayındırlık Kurulu :   Madde 30 - Bayındırlık Kurulu : Müsteşarın başkanlığında, Yüksek Fen KuruluBaşkanı, ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşların genel müdürleri, Hukuk Müşa-viri, Yüksek Fen Kurulu Üyeleri ile Bakan tarafından seçilecek üç Bakanlık müşa-virinden meydana gelir. Genel Müdürlerin bulunmamaları halinde Genel Müdürleryardımcılarından birini, Kurula katılmak üzere görevlendirirler. Müsteşarınbulunamaması halinde Yüksek Fen Kurulu Başkanı Kurula başkanlık eder.   Bayındırlık Kurulu, aşağıdaki görevleri yapar :   a) İnşaat işlerinden doğan ve Yüksek Fen Kurulunda karara bağlanmış olup,Bakanlık makamı tarafından bir defa daha bu Kurulda incelenmesine lüzum görülenveya Yüksek Fen Kurulunda üçte iki çoğunlukla karara bağlanamayan anlaşmazlıkla-rı, Bakanlık son mercii olarak kanun, sözleşme ve şartlaşma hükümlerine göreinceleyip en geç bir ay içinde karara bağlamak,   b) Yeni Fiyat tayini anlaşmazlıklarını inceleyip kesin fiyatı tesbit etmek,   c) Bakanlıkça havale edilecek Bayındırlık hizmetleri ile ilgili konuları in-celeyip istişarı nitelikte mütalaarını bildirmek.   Bu bent gereğince verilen istişari kararlar. Bakan onayı ile uygulanır.   Bayındırlık Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halin-de başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Karara karşı görüşte olanlar,görüşlerini yazılı olarak karara eklerler. Çekimser oy kullanılamaz.   Bayındırlık kurulunun kesinleşen kararları bütün yöneticiler, görevliler veilgililer için bağlayıcıdır. Ancak kurulun kararlarından doğacak sorumluluk,yalnızca bu kurul kararlarını alanlara aittir.   Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi :   Madde 30/A - (180 sayılı KHK`nin 39 uncu maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarihve 209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 30/A olarak değiştiril-miştir.)   Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönet-melik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetki-lidir.   Madde 31 - (Mülga : 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)   Yetki devri:   Madde 31 - (180 sayılı KHK`nin 40 ıncı maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle 31 olarak değiştirilmiştir.) (1)   Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınır-larını açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebi-lir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.                 BEŞİNCİ KISIM                 Çeşitli Hükümler   Madde 32 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)   Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüğü:   Madde 32 - (180 sayılı KHK`nin 41 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 15 inci maddesiyle madde numarası 32 olarak değiştirilmiştir;Değişik: 8/6/1984 - 209 KHK - 15 md.) (2)   Kamu kurum ve kuruluşları; katma bütçeli daireler, il özel idareleri, bele-diyeler; 2 nci maddenin (n) bendinde belirtilen tüzük, yönetmelik, tip sözleşme,şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatlarına uymak ve uygulamakla yü-kümlüdürler.   Belediyelerince yapılmış veya yaptırılmış imar ve şehir alt yapı tesisleriplanları ile varsa değişikliklerinin onaylı birer örneğinin Bayındırlık ve İskanBakanlığına gönderilmesi zorunludur.   9 uncu maddenin (a), (b), (c) bentlerindeki hükümler, Bayındırlık ve İskanBakanlığınca yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul edilen kuruluşlara uygulanma-yabilir.   Madde 33 - (Mülga: 8/6/1984 - KHK - 209/17 md.)   Bakanlığın diğer yetkileri:   Madde 33 - (180 sayılı KHK`nin 42 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 16 ncı maddesiyle madde numarası 33 olarak değiştirilmiştir.Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/16 md.) (3)   Bakanlık görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli ve özellik arzeden hertürlü araç, makina ve yedek parçalarını satın almaya; idarenin makinalarını işinmüteahhidine veya kamu kurum ve kuruluşlarına gerektiğinde kiraya vermeye; kamukurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait iş makinalarını kira kar--------------(1) 180 sayılı KHK`nin 31 inci maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin   17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve mezkür KHK`nin 40 ncı maddesi-   nin numarası 31 olarak değiştirilmiştir. Durumun karışıklığı dikkate alına-   rak her iki 31 inci madde de metne alınmıştır.(2) 180 sayılı KHK`nin 32 nci maddesi 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin   17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış; ancak aynı KHK`nin 15 nci madde-   siyle de 41 inci maddenin numarası 32 olarak değiştirilmiştir. Durumun karı-   şıklığı dikkate alınarak her iki 32 nci madde de metne alınmıştır.(3) 180 sayılı KHK`nin 33 üncü maddesi, 8/6/1984 tarih ve 209 sayılı KHK`nin   17 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış; ancak aynı KHK`nin 16 ncı maddesi   ile de 42 nci maddenin numarası 33 olarak değiştirilmiştir. Durumun karışık-   lığı dikkate alınarak her iki 33 üncü madde de metne alınmıştır.şılığında sağlamaya; bakım ve onarım için atölye ve ambarlar kurup işletmeye,gerekli idare ve personel binalarını yapmaya ve sosyal tesisler kurmaya; Bayın-dırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir.   9 uncu maddenin (a) ve (b) bentleri dışında kalan kurum ve kuruluşlar ilekamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kurumlar tarafından veya dış yardımlar-dan yaptırılacak her türlü yapı, (.....) (1) bunların tesisat, proje ve benzeriişlerini ve şehir imar planları ile alt yapı tesislerini imkanları nisbetindeyapmaya veya yaptırmaya ve bu işlerin yapılmasında ilgili kuruluşların ihalemevzuatını uygulamaya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir. Bu işlere aither türlü giderler ilgilileri tarafından hazineye ödenir. Ödenen para hazinecebir taraftan genel bütçenin gelir faslına irat, diğer taraftan Bakanlık bütçe-sinde açılacak özel tertiplere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydedilir.Yıl sonunda kalan miktarlar ertesi yıla devredilir.   Atama:   Madde 34 - (180 sayılı KHK`nin 43 üncü maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 34 olarak değiştirilmiştir.)   23 Nisan 1981 gün ve 2481 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlarınatanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğüalt kademelere devir edebilir. Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunların-daki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır.   Kadrolar:   Madde 35 - (180 sayılı KHK`nin 44 üncü maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 35 olarak değiştirilmiştir.)   Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğerhususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükmünde Kararname hükümlerine göredüzenlenir.   İntikal eden görev ve yetkiler:   Madde 36 - (180 sayılı KHK`nin 46 ncı maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesi ile madde numarası 36 olarak değiştirilmiş-tir.)   Bu kanun hükmündeki kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitlimevzuatla Bayındırlık Bakanı ve Bakanlığına, İmar ve İskan Bakanı ve Bakanlığınaverilen görev, yetki, hak ve muafiyetler. Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Bakan-lığına intikal etmiştir.   Yürürlükten kaldırılan hükümler:   Madde 37 - (180 sayılı KHK`nin 47 nci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 37 olarak değiştirilmiştir.)   24/6/1938 tarih ve 3487 sayılı kanun ile 13/7/1972 tarih ve 1609 sayılı ka-nun ve değişiklikleri 14/5/1958 tarih ve 7116 sayılı kanun ile bu kanunun ek vetadilleri, ile diğer kanunların bu kanun hükmünde kararnameye aykırı hükümleriyürürlükten kaldırılmıştır.-------------(1) Bu aradaki "demiryolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve doğal gaz tesisleri   ile" ibaresi 19/11/1986 tarih ve 3322 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile yü-   rürlükten kaldırılmıştır.              GEÇİCİ HÜKÜMLER   Geçici Madde 1 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/18 md.)   Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarınagöre yeniden düzenleninceye ve düzenleme gereğince genel hükümlere göre yenikadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar veİskan Bakanlığından personeli ile birlikte devredilmiş ve bu Kanun HükmündeKararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kul-lanılmasına devam olunur.   Geçici Madde 2 - (Değişik: 8/6/1984 - KHK - 209/19 md.)   Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro vegörev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.   Bakanlığa devredilen kadrolardan Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ile Bayın-dırlık Bakanlığı ve İmar ve İskan Bakanlığının ana hizmet, danışma ve denetimbirimleri ve yardımcı birimlerin Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı vebunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahi-yetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her nesebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sa-yılır. Bayındırlık ve İskan Bakanı bu kadrolarda bulunan memurlardan birini,görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir.   Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadro-larda bulunanlar Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilatında yeni bir kadroya ata-nıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerdegörevlendirilirler.   Yukarıdaki fıkralar kapsamındakilerden yeni kadrolarına atanmış sayılanlardışında kalanların Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygunkadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve hertürlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.   Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihtenönce, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığında istihdam edilen bağlıve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara  en geç bir yıl içeri-sinde iade edilir.   Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üze-re hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük veyönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygu-lanmasına devam olunur.   Geçici Madde 5 - (Değişik : 8/6/1984 - KHK - 209/20 md.)   Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesindebelirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, görev ve hizmetlerin mev-cut taşra teşkilatı tarafından Bakanlığın uygun göreceği şekilde yürütülmesinedevam olunur.   Geçici Madde 6 - (Değişik : 8/6/1984 - KHK - 209/21 md.)   Bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen, kaldırılan veya yeni kurulanbirimlere verilen görevler, Bakanlıkça tespit edilecek birimler veya personeltarafından yerine getirilir.   Yeni kanuni düzenlemeler yapılıncaya kadar, 6785 sayılı Kanun ve ekleri ile,imar mevzuatına ilişkin diğer kanunlarla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına veri-len görevlerin, birinci fıkraya göre yürütülmesine devam olunur.   Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun HükmündeKararnameye uygun hale getirir. Bu süre içinde bakanlık kadrolarını, bu KanunHükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere,Bakanlığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınıngörüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf,unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.   Geçici Madde 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte,Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlıklarına ait her türlü mal ve hak-lar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devre-dilmiş sayılır.   Yürürlük:   Madde 38 - (180 saylı KHK`nin 48 inci maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 38 olarak değiştirilmiştir.)   Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   Yürütme:   Madde 39 - (180 sayılı KHK`nin 49 uncu maddesi hükmü olup, 8/6/1984 tarih ve209 sayılı KHK`nin 17 nci maddesiyle madde numarası 39 olarak değiştirilmiştir.)   Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                    *                   * *   13/12/1983 tarih ve 180 sayılı KHK`ye İşlenemeyen HÜkümler   - 19/11/1986 - 3322 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:   Geçici Madde 1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Demiryollar, Limanlar veHava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile birliktemevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşla ilgili 1986 yılı bütçe ödenekleri,bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, denizdahil her türlü araç gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile bir-likte başka bir işleme gerek kalmaksızın Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir.   Geçici Madde 2 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Demiryolları, Limanlar veHava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün görev alanına giren her türlü yapım,hizmet ve alım işleri için Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığıile müteahhitler arasında imzalanmış bulunan sözleşmelerde geçen "BayındırlıkBakanlığı" ve "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ibareleri, "Ulaştırma Bakanlığı"olarak anlaşılır.   Diğer kanunlarla Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilmiş olup Demiryollar,Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce yürütülen görev, yetkive hizmetler, Ulaştırma  Bakanlığının aynı adlı Genel Müdürlüğü eliyle tedvirolunur.   EK-I Sayılı Cetvel        BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI             (8/6/1984-KHK 209/17 md.)              Ana Hizmet   Danışma ve DenetimMüsteşar  Müsteşar Yrd.  Birimleri   Birimleri       Yardımcı Birimler--------- --------------- ------------- -------------------- ------------------Müsteşar  Müsteşar Yrd. 1.Yapı İşleri  Teftiş Kurulu Bşk.  Personel Dairesi              Genel Md.              Bşk.      Müsteşar Yrd. 2.(Mülga:    Yüksek Fen Kurulu   İdari ve Mali              19/11/1986-  Bşk.         İşler Dai. Bşk.              3322/6.md.)      Müsteşar Yrd. 3.Afet İşleri  Araştırma,Planlama  Savunma Sekreter-              Genel Md.   ve Koordinasyon    liği                     Kurulu Bşk.      Müsteşar Yrd. 4.Teknik Araş-  Hukuk Müşavirleri   Özel Kalem Müdür-              tırma ve Uy-  Bakanlık Müşavir-   lüğü              gulama Genel  leri Basın ve Halk-              Müdürlüğü   la İlişkiler Müşavir-                     liği     180 SAYILI KHK`YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN KHK`NİN        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTEKanun- KHK                             Yürürlüğe  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi-------- ---------------------------------------------- -------------------  209                -              18/6/1984 3322                -              26/11/1986

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ