TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATI'NIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA "27 EKİM 1989 TARİH VE 388 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME"

Resmi Gazete Tarihi : 6 Kasım 1989Sayı : 20334KHK : 388

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın kurulması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 27/10/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

AMAÇ :

Madde 1 - (Değişik : 4/11/2005 - 5254/1 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek içen gerekli tedbiri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlığa bağlı hükmi şahsiyeti haiz ve onsekiz yıl süreli Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

GÖREV :

Madde 2 - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın görevleri şunlardır;

 1. (Değişik : 4/11/2005 - 5254/1 md.) Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Batman ve Kilis illerini içine alan GAP bölgesi için gerekli araştırma ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak,
 2. Bölge içindeki faaliyetleri yönlendirmek, uygulamasını değerlendirmek ve takip etmek,
 3. Bölgede uzun vadeli planlar ve yıllık programlar muvacehesinde süratle kalkınmayı sağlamak için tarım, madencilik, imalat sanayi, enerji, ulaştırma, haberleşme, inşaat, turizm gibi kamu hizmetleri, beşeri kaynaklar, sosyal ekonomi, bilim araştırma, geliştirme ve teknoloji, çevre konusunda çalışmalarda bulunmak, çalışmaları yönlendirmek, koordinasyonu ve uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak,
 4. Bölgede sektörlerarası entegrasyonu sağlayacak şekilde bölge planlamasını gerçekleştirmek,
 5. Bölgede kaynakların kullanılması, dış ekonomik ilişkiler, finansman dengesi, krediler, bankalar, fiyatlar ve sermaye piyasası konularında gerekli çalışmaları yapmak,
 6. (Değişik : 25/1/2006 - 5449/30 md.) Nazım ve uygulama imar planları yapmak veya yaptırmak,
 7. Yol, su, elektrik, kanalizasyon ile konut, sanayi ve ulaştırma hizmetlerini yürütmek,
 8. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü bina ve tesislerin yapılmasında koordinasyonu sağlamak,
 9. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine edilerek halkın tarımsal alan dahil her konuda eğitim düzeyinin yükseltilmesini ve her derecedeki eğitim kurumlarının açılmasını sağlamak,
 10. (Değişik : 4/11/2005 - 5254/1 md.) Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan bölgelerde kurulacak kalkınma ajansları üzerindeki koordinasyon görevini, Devlet Planlama Teşkilatının belirleyeceği usul ve esaslara göre yürütmek
 11. Başbakanlıkça bu konuda verilecek diğer görevleri yapmaktır.

KURULUŞ :

Madde 3 - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı; Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP İdaresi)'ndan oluşur.

GAP İdaresi, 2' nci maddede belirtilen hizmetleri yürütmekle görevli ve yetkilidir.

(Mülga üçüncü fıkra : 25/1/2006 - 5449/30 md.)

YÜKSEK KURUL VE GÖREVLERİ :

Madde 4 - Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu; Başbakan veya görevlendireceği bir Devlet Bakanı'nın başkanlığında Güneydoğu Anadolu Projesi ile görevli Devlet Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Bayındırlık ve İskan Bakanı'ndan oluşur. Kurulun sekreterya hizmetleri GAP İdaresince yürütülür.

Yüksek Kurul, GAP İdaresi tarafından hazırlanacak her türlü plan, proje ve programları inceleyerek karara bağlar.

Yüksek Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar Başbakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Gerektiğinde Kurula konuları ile ilgili olarak diğer Bakanlar da davet edilebilir.

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI :

Madde 5 - GAP İdaresi, bir Başkan 2 başkan yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşur. Başkan ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri uygulanır ve bunlar Başbakan tarafından atanır.

Başkan ve başkan bardımcıları hakkında 657 sayılı evlet memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri uygulanır ve bunlar Başbakan tarafından atanır.

PERSONEL :

Madde 6 - (Birinci fıkra mülga : 9/4/1990 - KHK - 418/45 md.)

Başkan ve başkan yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Ayrıca, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulu'nca tespit edilir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

Genel ve katma bütçeli daireler, İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu İktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, GAP İdaresi Başkanlığı'nda sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.

Ayrıca, beşinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak GAP İdaresi Başkanlığı'nda görevlendirilebilirler. (Son cümle mülga : 5/7/1991 - KHK 433/16 md.)

SÖZLEŞME İLE ARAŞTIRMA, ETÜT VE PROJE YAPTIRMA :

Madde 7 - GAP idaresi, planların yapılması tatbikatı ve koordinasyonuyla ilgili olarak araştırma, etüt ve proje tetkiki gibi işleri üniversite öğretim üye ve yardımcıları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırılabilir.

Bu hususta Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

KADROLAR :

Madde 8 - Ekli listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere GAP İdaresi bölümü olarak eklenmiştir.

İDARENİN GELİRLERİ:

Madde 9 - (Değişik : 11/12/1997 - 4314/1 md.)Bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevlerin İdare tarafından yerine getirilmesi için yapılacak her türlü giderler aşağıdaki kaynaklardan karşılanır.

 1. Başbakanlık bütçesine konulacak ödenekler,
 2. Her türlü yardım, kredi, hibe ve bağışlar,
 3. Faiz, hizmet, kira gelirleri ile sair gelirler.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları temsilcileri ile koordine edilerek GAP İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanacak bütçe, Başbakanın onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe ile öngörülen yatırım projeleri yıllık yatırım programlarının hazırlanması ile ilgili usul ve esaslara tabidir.(1)

İta amiri GAP İdaresi Başkanı’dır. Başkan bu yetkisini yardımcılarına devredebilir.

ARAÇ, GEREÇ VE BİNA :

Madde 10 - GAP İdari Başkanlığı'nın her türlü araç, gereç, bina ve tesisleri İdarenin talebi ve Başbakanlığın uygun görüşü üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşlarca sağlanır.

UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER :

Madde 11 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak işlemlerde, 1050 sayılı Muhasebeci Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. (1)

GAP İDARESİNİN DENETİMİ :

Madde 12 - GAP İdaresinin Denetimi 20/10/1963 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :

Madde 13 - (Değişik : 4/11/2005 - 5254/1 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre ihdas edilmiş bulunan kadrolar 18 yıl sonra hiç bir işleme gerek kalmadan iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin ilgili bölümünden çıkarılır.

Bu kadrolara atanmış olanlardan kadroları iptal edilenler durumlarına uygun kadrolara atanıncaya kadar eski kadrolarına ait her türlü hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar devam eder.

Madde 14 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.

27/10/1989 TARİH VE 388 SAYILI KHK'YE İŞLENMEYEN HÜKÜMLER

(1) Bu fıkraların uygulanması ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 saylı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.

Son Güncelleme : 8 Haziran 2006

 • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
 • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
 • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
 • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
 • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ