TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

 

   ATATÜRK’ÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ KUTLANMASI VE "ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMASI" HAKKINDA KANUN

   Kanun Numarası: 2302

   Kabul Tarihi: 23/09/1980

   Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/09/1980

   Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17117

   AMAÇ:

   Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı dolayısıyla, Türk devriminin, Türk ve insanlık tarihi içindeki yerini ve önemini, büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini, milliyetçiliğini, laiklik ve eğitim anlayışını, Atatürk'ün milli bağımsızlık hareketlerindeki öncülüğünü, dünya görüşünü, insanlık anlayışı ve barışçılığını, devlet adamlığı niteliklerini belirtmek, yaymak ve yaşatmaktır.

   GÖREVLER:

   Madde 2 - Amacı gerçekleştirmek için;

   a) Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı olması dolayısıyla, 1981 yılını, "Atatürk Yılı" olarak kutlamak; bu maksatla yurt içinde ve dışında, çeşitli toplantılar, yarışmalar, törenler düzenlemek, düzenlenmesini teşvik etmek ve desteklemek;

   b) Atatürk'çü anlayışı ve davranışı her türlü yayın, yayım, kültür, sanat, eğitim, araçlarıyla ve çalışmalarıyla tanıtmak ve benimsenmesine yardımcı olmak;

   c) Atatürk'çü aylayıştan ve davranıştan hareketle milli birlik, beraberlik ve bütünlük duygusunu, düşüncesini ve şuurunu geliştirici, birleştirici, toplayıcı ve kaynaştırıcı Türk Milliyetçiliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak;

   d) Atatürk'le ilgili her türlü yayın, yayım, inceleme, araştırma ve çalışma yapan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak;

   e) Atatürk'ün anısına armağan olmak üzere ve Cumhuriyetin sembolü olarak 1981 yılında Ankara'da temeli atılacak olan Atatürk Kültür Merkezini kurmak.

   ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ:

   Madde 3 - (Değişik madde: 23/04/1981 - 2450/1 md.)

   Atatürk Kültür Merkezi Ankara'da kurulur.

   Atatürk Kültür Merkezi alanı; Ankara İmar Planında bu amaca ayrılmış olan ve tasdikli ekli krokide gösterilen yerlerdir.

   Bu alan içerisinde; Milli Mücadele tarihini, Türk Halk Kültürünü ve sanatlarını tanıtan yerler ve çeşitli müzeler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, arşiv ve kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yerlerden

   meydana gelen Atatürk Kültür Merkezi ile Milli Komitece saptanacak tesis ve alanlar bulunur. Bunların dışında Atatürk Kültür Merkezi alanına hiçbir yapı yapılamaz.

   Atatürk Kültür Merkezi olarak tespit edilen alan içindeki taşınmaz mallardan özel idareye, belediyeye veya katma bütçeli daireler ile diğer kamu müesseselerine ait olanlar her türlü unsurları ile birlikte bu işe

   tahsis edilmek üzere Kültür Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil edilir.

   Ekli krokide sınırları belirlenen alan içinde kalan özel mülkiyete ait yerler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın acele istimlak kararı alınmış sayılır ve 6830 sayılı

   İstimlak Kanununun hükümleri uygulanır.

   Ancak bu kamulaştırmalar hakkında 6830 sayılı İstimlak Kanununun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.

   Bu Kanun kapsamına giren taşınmaz malların vergi borçları tescil işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmez. Söz konusu taşınmaz malların vergi borçları kamulaştırma bedellerinden mahsup edilir.

   Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların ifraz, tevhit ve tescil işlemleri (Mali Denge Vergisi ve Değer Artış Vergisi hariç) ile ihale, sözleşme ve ruhsatnameler her türlü vergi, resim ve harçtan

   muaftır.

   Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer alacak bütün tesis ve alanların yönetimi bir yasa ile; bunların bakım, onarım ve işletilmesi bir tüzükle düzenlenir.

   MİLLİ KOMİTE:

   Madde 4 - Bu Kanunda öngörülen amaca ulaşmak için hedefleri tespit etmek ve Kutlama Koordinasyon Kurulunun hazırlayacağı plan ve program tasarılarını onaylamak ve çalışmaların genel gözetimini yapmak üzere, Devlet Başkanı nezdinde bir Milli Komite kurulur. Devlet Başkanı toplantıya katılmadığı takdirde, Başbakan Milli Komite Başkanlığı görevini yürütür.

   (İkinci ve üçüncü fıkralar Mülga: 11/08/1983 - 2876/108 md.)

   KUTLAMA KOORDİNASYON KURULU:

   Madde 5 - Milli Komitenin onayladığı plan ve programları uygulamak, uygulamayı denetlemek, çalışmalarda koordinasyon ve işbirliği sağlamak üzere, merkezde Başbakanın veya uygun göreceği bir bakanın başkanlığında bir Kutlama Koordinasyon Kurulu kurulur.

   Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Savunma, İçişleri Bakanlıkları Müsteşarları ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Maliye, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları Müsteşarları Kurulun üyeleridir.

   Atatürk Kültür Merkezinin projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili toplantılara ayrıca Bayındırlık Bakanlığı ve İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarları ile Ankara Belediye Başkanı da üye olarak katılır.

   Kutlama Koordinasyon Kurulu kararları, Kurul Başkanı tarafından önerilen ve müşterek kararname ile atanan bir genel sekreter tarafından uygulanır. Genel Sekreter oy hakkı olmaksızın kurul toplantısına katılır.

   Kutlama Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak kutlama faaliyetlerinin konularına göre çeşitli çalışma komisyonları kurulabilir.

   KUTLAMA KOMİTELERİ:

   Madde 6 - İllerde valilerin, ilçelerde kaymakamların ve yabancı ülkelerde bu ülkelerdeki temsilcilerin başkanlıklarında kutlama komiteleri kurulur.

   Kutlama komitelerinin kuruluş, çalışma ve denetleme usulleri Kutlama Koordinasyon Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Başbakanlıkça yürürlüğe konur.

   KAMU KURULUŞLARININ KATKISI:

   Madde 7 - Genel ve katma bütçeli idarelerle, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurumları ülke düzeyinde kutlama faaliyetleri için Kutlama Koordinasyon Kurulunun; belediyeler, kutlama komitelerinin iznini alarak, kutlama törenleri düzenleyebilirler. Yayım yapabilirler ve Atatürk adına anıt niteliğinde eser inşa edebilirler.

   KAMU KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

   Madde 8 - Kamu kuruluşları, kutlama hazırlıkları ve uygulamaları için Kutlama Koordinasyon Kurulunun ve illerde kutlama komitelerinin kararlarını yerine getirirler ve gerekli personel ile araç ve gereçleri belirlenecek görevlere tahsıs ederler.

   FON KURULMASI:

   Madde 9 - Madde 2'de yazılı görev giderlerini karşılamak üzere Kutlama Koordinasyon Kurulu emrinde bir fon oluşturulur.

   Genel ve katma bütçeli idarelerle, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurumları bu kanunun kapsamına giren işlerden dolayı yapacakları her türlü harcamaları Kutlama Koordinasyon Kurulunun iznini almak şartıyla kendi bütçelerinden karşılarlar.

   Atatürk Kültür Merkezinin etüt ve proje giderleri bu fondan karşılanır. Merkezin yapımı, genel mevzuat çerçevesinde Bayındırlık Bakanlığınca yürütülür. Yapım için yapılacak harcamalarda 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu uygulanmaz.

   FONUN KAYNAKLARI:

   Madde 10 - 9 uncu maddede sözü edilen fonun kaynakları şunlardır:

   a) Genel bütçeye konacak ödenekler;

   b) Gerçek kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzelkişilerince yapılacak her türlü bağışlar;

   c) Bu Kanundaki amaç için yayımlanacak eser, gösterilecek film ve benzeri kültür ürünlerinin yapım, satım ve gösterilmesinden elde edilecek gelirler;

   d) Diğer gelirler.

   Fona yapılacak bağış ve yardımlar Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider kabul edilir. Bağış ve Yardımı gerçekleştirmek için yapılan hukuki işlemlerle, bunlara ilişkin olarak düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

   FON YÖNETİMİ:

   Madde 11 - Fondan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Ancak bir mali yıl içerisinde fona ilişkin gelirler ve giderlerin dökümü, belgeleriyle birlikte mali yıl sonunu izleyen 4 ay içinde sayman tarafından Sayıştaya sunulur. Fondan yapılacak ödemelere ilişkin harcama esasları, fona katkıda bulunacak kişi ve kuruluşların bağış ve yardımları ile başka yollarla katkıda bulunacakların ödüllendirilmeleri bir yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik Kutlama Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanır, Başbakanlıkça yürürlüğe konur. Fon saymanı Maliye Bakanlığınca atanır.

   Fonun ita amiri Kutlama Koordinasyon Kurulu Başkanıdır. Başkan, gerekli gördüğü takdirde ita amirliği yetkisini Kutlama Koordinasyon Kurulu Genel Sekreterine kısmen veya tamamen devredebilir.

   FON VARLIĞININ NİTELİĞİ:

   Madde 12 - Fon hesabında bulunan para ve mallar ile kıymetli evrak ve bu hesapla ilgili her türlü hak ve alacaklar Devlet malı hükmündedir.

   (Değişik fıkra: 23/04/1981 - 2450/2 md.) Fonun tasfiyesi, 3 üncü maddeye göre çıkarılacak yasa ile düzenlenir.

   PERSONEL İŞLERİ:

   Madde 13 - Milli Komite ve Kutlama Koordinasyon Kurulunun emrinde bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları personeli geçici olarak görevlendirilebileceği gibi, ücretleri fondan ödenmek üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personel de çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel için gerekli Kadrolar ve bunlara ödenek ücretin üst sınırı Bakanlar Kurulunca belli edilir.

   YÜRÜRLÜK:

   Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   YÜRÜTME:

   Madde 15 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI KROKİSİ

   1) HİPODRUM ALANINDAKİ UYGULAMALARDA 14/02/1979 GÜN VE A.1741 SAYILI GAYRİMENKUL ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARINA UYULACAKTIR

   2) İNŞAAT ALANINDA PROGRAM GEREĞİ BİR DEĞİŞİKLİK GEREKTİĞİ TAKDİRDE GAYRİMENKUL ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARI ALINACAKTIR

   ATATÜRK Kültür Merkezi Alanı, doğusu ATATÜRK Bulvarı, batısı İskitler Caddesi (Konya yolu), kuzeyi İstiklal ve İstanbul Caddeleri (Birinci ve İkinci T.B.M.M binaları, Sayıştay Binası, Ulus ATATÜRK Heykeli ve Ankara Palas Binası dahil), güneyi Hipodrom Caddesi ve Talat Paşa Bulvarı ile çevreli ve İmar ve İskan Bakanlığının 3 Ocak 1973 tarih ve 7610-43 sayılı onayı ile belirlenen (Adalet Sarayına tahsis edilmiş olan kısım hariç) yerlerdir.

  

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ