TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

2560 SAYILI İSKİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN:               Kuruluş:       Madde 1 – (Değişik: 7/2/1983-KHK 56/1 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 - 3009/1 md.)       İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İSKİ olarak anılır.       Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, büyük şehir belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir.       İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.       Gelirler:       Madde 13 – İSKİ'nin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:       a) Su satışı va kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tarifesine göre abonelerden alınacak ücretler,       b) Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma payları,       c) Hizmet alanındaki belediyelerin, İller Bankasınca 2380 sayılı "Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" gereğince nüfus esasına göre dağıtılan paylardan bu bankaca tutularak İSKİ'ye gönderilecek % 10'lar,       d) Büyük ve temel yatırım programları karşılığında Devletçe yapılacak yardımlar,        e) İSKİ'ye devredilecek tesis ve işletmelerden sağlanan gelirler,       f) Şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetlerden alınacak ücretlerle ortaklıklardan ve üretilen malların satışlarından elde edilecek gelirler,       g) Her türlü yardım ve bağışlar ile diğer gelirler.       Kanalizasyon şebekesine bağlanma zorunluluğu:       Madde 17 – Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur. Bu bağlantılar, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İSKİ tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.        Su ve Kanalizasyon durum belgesi:       Madde 18 – Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler, daha önce İSKİ'den su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İSKİ o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır.        İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleriyle uyum yönünden İSKİ'nin de görüşünü almak şarttır.       Şebeke olmayan yerlerde yapılacak tesisler:       Madde 24 – Şehir kanalizasyon şebekesinin henüz tesis edilmediği ve uygun bir boşaltma sağlanamayan alanlarda kullanılmış sular, sağlık ve fenni şartlara uygun septik çukurlara verilebilir. Bunların İSKİ'nin belirteceği esaslara uygun olarak yapılması gereklidir.       Kuruluş yeri bakımından şehir şebekesinden ayrı ve özel boşaltma tesisi yapması zorunlu bulunan,durumları özellik taşıyan müesseseler bu tesisleri İSKİ'nin izin ve denetimi altında yaparlar.      

       Yağmur sularının uzaklaştırılması:       Madde 25 – Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir. Bu tesislerin yapılması veya işletilmesine ilişkin harcamalar tarifelere dahil edilemez.

- 3194 SAYILI İMAR KANUNU :MADDE 4- 2634 sayılı "Turizmi Teşvik Kanunu" , 2863 sayılı " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" , bu kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı "İstanbul Boğaziçi Kanunu" ve 3030 sayılı "Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun" ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

MADDE 23- Iskan hudutları içinde olup da, imar planında beldenin inkişafına ayrılmış bulunan sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi için;a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak parselasyon planlarının belediye encümeni veya İl İdare Kurulunca tasdik edilmiş bulunması,b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yollarının, atıksu ve içmesuyu şebekeleri gibi teknik alt yapısının yapılmış olması şarttır.Ancak, bunlardan parselasyon planları tasdik edilmiş olmakla beraber yolu, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazırlanacak projeye uygun olarak yaptıranlara veya parselleri hizasına rastlayan ve Yönetmelikte belirtildiği şekilde hissesine düsen teknik alt yapı bedelini %25 peşin ödeyip geri kalan %75'ini alt yapı hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere de yapı ruhsatı verilir.

Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilmez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lağım ayaklarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar.

Toplu mesken alanlarında, ilgili şahıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü inşa ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça kendilerine yapı ruhsatı verilmez.

Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri belediyelerce tasdikli projesine göre ilgili şahıs veya kurumlarınca yapılmışsa belediyece altyapı hizmetleri sebebiyle hiçbir bedel alınmaz.

Alınan bu paralar teknik altyapıyı yaptıranlar veya bu meblağı önceden ilgili idareye ödeyenlere aynen geri verilir.Su kadar ki, bir yolun iki tarafındaki parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini ve bir kanalizasyon şebekesinden istifade eden veya etmesi gereken parsel sahipleri teknik altyapı bedellerini ilgili idareye vermedikçe ilgili idarenin bu tesisleri inşa ve ikmal mecburiyeti yoktur.

Mevcut binalarda esaslı değişiklik ve ilaveler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı olmakla beraber, bunların tamirleri için yukarıdaki şartlar aranmaz.

Bu maddenin tatbikinde 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun" hükümleri tatbik olunur. Tatbikatla ilgili diğer hususlar İmar Yönetmeliğinde belirtilir.

İmar planları ilke kararları ile yoğunluk ve yapı düzenine düzeltme ve yenileme getirilen yerleşik alanlardaki uygulamada mevcut şehirsel teknik ve sosyal altyapının tevsii ya da yenilenmesi gereken durumlarda, şehirsel hizmetleri yerine getirilmesi ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen katılma payları bu hizmetlerden yararlanacak arsa, yapı ya da bina sahiplerinden usulünce alınır.

İmar planlarında meskun saha olarak belirtilen yerlerde ise, gayrimenkul sahiplerince atıksu mecralarının, yapının bulunduğu sokaktaki lağım şebekesine veya varsa umumi fosseptiğe bağlanması, lağım şebekesi veya umumi fosseptik olmayan yerlerde mahalli ihtiyaç ve vesaite göre ilgili idarece verilecek esaslar dahilinde gayrimenkullerin içinde lüzumlu tesisatın yapılması mecburidir.Bu bağlantılar, mal sahibi tarafından ilgili idarece yapılacak tebligata verilecek müddet zarfında yaptırılmadığı takdirde ilgili idare tarafından yıktırılır.YÖNETMELİKLER :

- İSTANBUL İL İMAR YÖNETMELİĞİ

MADDE 6.32 / 6.38 / 12.04. ve 18.08 Maddeleri gereği; 2560 sayılı yasaya dayalı çıkarılan ISKI Genel Müdürlüğü'ne ait Yönetmeliklerin, ilgili hükümlerine uygun olması zorunludur.

- İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİMADDE 3- PRENSİPLER

Bu Yönetmelik, aşağıda tespit edilen genel hedef ve esaslar dahilinde uygulanır.

3.2) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde, her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması mecburidir. Atıksular kesinlikle çevreye boşaltılamaz.   3.3) Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım maksatları değiştirilemez.  3.4) Her türlü atıksu kaynağı, kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden faydalanması ile atıksularının kanalizasyon şebekesi ve alıcı ortama boşaltılmasından meydana gelecek zararın giderilmesinin, bütün harcamalarını karşılamak mecburiyetindedir.  3.5) Bir sanayi kaynaklı atıksuyun kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi yada vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılması için;  a) Kanalizasyon şebekesinin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,b) Çalışan personel ve civar halkı için sağlık mahzuru yaratmaması, c) Atıksuların verildiği arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi, d) Arıtma tesisinde meydana gelen artıkların (çamur v.b.) arıtılmasını, uzaklaştırılmasını ve kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalarına sebep olmaması gerekir.MADDE 5- İdarenin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulmaz, kanal şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke sistemine bağlanamaz. Her hangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz.

MADDE 6- Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise; Yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları evsel atıksu kanallarına bağlanamaz.

- İSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MADDE 19- HAVZA ÇARPANI (k) :Havza çarpanı katsayısı; Su toplama havzalarında İSKİ Tarifeler Yönetmeliğinde belirtilen KSUB, Katılma Payı ve Proje Onay Ücretlerine uygulanır. Bu katsayı her yıl İSKİ Yönetim Kurulu tarafından k>1 olmak şartıyla belirlenir.

MADDE 20- HAVZA KORUMA BEDELİ (HKB) :

İçmesuyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’nin geçici (1) ’inci maddesi gereğince alınan bedeldir.

MADDE 25- İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİ İLE ATIKSU KANAL  veya ATIKSU ÇUKURU BAĞLANTISI: PROJE İNCELEME VE ONAYLAMA HİZMET BEDELLERİ: (ÖZEL)

25.1. PROJE İNCELEME ÜCRETİ (PİÜ) :

İSKİ’nin yetki ve hizmet sahası içinde, bir parselde, yapı ruhsatına esas mimari projelere kanalizasyon bağlantısı bakımından altyapı uygunluk görüşü (belgesi) verilmek üzere; inceleme bedeli, aşağıdaki (1) nolu formülle hesaplanır.

 1. PİÜ  = (1 müh./saat-1 memur/saat)

Mühendis bulunmadığı takdirde, arazi ve büro işleri için: Tekniker ve Teknisyen kullanılabilir.

25.2. ATIKSU KANAL (veya Atıksu Çukuru) BAĞLANTISI PROJE İNCELEME VE       ONAYLAMA HİZMET BEDELİ (PİOHB) :

İSKİ’nin yetki ve hizmet sahası içinde, bir parselde yapılan/yapılacak bina ve tesislere ait inşaat (temel) ruhsatına esas, 5 (beş) takım atıksu kanal bağlantısını içeren mimari projelerin incelenerek; 3 (üç) takım atıksu (veya atıksu çukuru) bağlantı projelerinin onaylanması ücretleri; aşağıdaki (2), (3) nolu formüllerle hesaplanır.

25.2.1. KONUT,İŞYERİ,SANAYİ MAKSATLI BİNALARDA :

 1. PİOHB =[İnşaat Alanı (A) /150] *PİÜ

İnşaat alanı en az 150 m² alınır.

25.2.2.RESMİ BİNALAR VE İBADETHANELERDE :

 1. PİOHB  =[İnşaat alanı (A) / 500] * PİÜ

İnşaat alanı en az 500 m² alınır.

25.2.3. TADİLAT PROJELERİNİN İNCELEME VE ONAY HİZMET BEDELLERİ :

Bina ve tesislerine daha önce İSKİ görüşü alınmış mimari projelerinde, genişleme veya kat ilavesinden dolayı alan büyümesi olması, kullanma maksadının değişmesi, pompa şartının veya tülani kanal şartının veya atıksu bağlantı kotunun veya bağlantı yapılan sokağın değişmesi, atıksu çukurundan, kanal bağlantısına geçiş ve benzeri teknik sebeplerden dolayı değişiklik yapılması halinde projelerde tadilat yapılması gereklidir.

25.2.3.1. ALAN BÜYÜMESİ VEYA KULLANMA MAKSADININ DEĞİŞMESİ         SEBEBİYLE YAPILAN TADİLATLAR İÇİN :

Alanın büyüyen kısmından, kullanma maksadına göre işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden PİOHB alınır.Buna ilave olarak bina veya tesisin önceden İSKİ görüşü verilen kısımları için, işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden hesaplanacak PİOHB’NİN 1/20’si (yirmide biri) tahsil edilir.

25.2.3.2. DİĞER SEBEPLERDEN YAPILAN TADİLATLAR İÇİN :

Bina veya tesisin önceden İSKİ görüşü verilen kısımları için, (İdarece belirtilen kanal bağlantı kotunun değişmesi hariç) işlem tarihindeki cari rayiç bedel üzerinden hesaplanacak PİOHB’nin 1/20’Sİ (yirmide biri) tahsil edilir.

25.2.3.3. Tadilat projeleri inceleme ve onay hizmet bedeli; birim PİÜ’den az olamaz.

25.3. SURET MİMARİ PROJELERİN TASDİKİ :

Bir parselde; İSKİ tarafından altyapı uygunluk görüşü verilen beş adet mimari proje ve üç adet atıksu kanal (veya atıksu çukuru) bağlantısı projesinden ayrı olarak, suret tasdiki istenen her beş adet mimari proje için; bir birim PİÜ (Proje İnceleme Ücreti) tahsil edilir.

25.4. KANAL DURUM BELGESİ ÜCRETİ :

Mimari ve atıksu bağlantı/çukuru projelerine esas teşkil etmek üzere dilekçe ile başvurmak ve birim PİÜ ödemek şartıyla “Kanal Durum Belgesi” tanzim edilerek ilgilisine verilir.Projeler Kanalizasyon bakımından Kanal Durum Belgesindeki bilgilere göre tanzim edilir.

MADDE 26- KATILMA PAYLARI :

2560 sayılı ISKI Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili Kanun hükümlerine istinaden ilgili Belediyesi tarafından İmar Durumu verilen veya inşaat ruhsatı almış yapılardan (17/01/1957 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunundan önce inşa edilen yapılar hariç); atıksu kanal (veya atıksu çukuru) bağlantısı projelerinin onaylanması veya İdareye her ne ad altında olursa olsun yapacakları müracaat veya İSKİ tarafından yapılacak tespitler neticesinde; konut,işyeri ve sanayi tesislerinden aşağıdaki (4) nolu formüle veya açıklamalara göre Katılma Payı/Katılma Payı Avansı alınır.

KP= Katılma Payı (YTL)KPA= Katılma Payı Avansı (YTL)A= İnşaat Alanı (m²)C= Uygulama Katsayısı ( C=0,025*K),(YTL/m²)K= ? 300 mm Kanal Birim Fiyatı (YTL/m)

İşyerleri için;(4)  KP/KPA = [(K*A/250)+(A*C/4)] A<250 m² ise KP/KPA  = [K+(A*C/4)] olarak uygulanır.

Konutlarda ise;150 m²’ye kadar bağımsız her konut için (K) tutarı, 150 m²’den büyük olan her konut için ise 2*(K) tutarı alınır.Katılma Payı/Katılma Payı Avansı,(K) tutarından az olamaz.Katılma Payı / Katılma Payı Avansı uygulama detayları ve tahsilat şekli yönergesinde belirlenir.

26.1.İÇMESUYU HAVZALARI HARİCİNDEKİ UYGULAMALAR:

26.1.1.Konutlardan ve 1000 (bin) m²’den küçük işyerlerinden; 25.maddede belirtilen Proje Onay Hizmet Bedeli (PİOHB) tahsil edilerek, temel müsaadesine esas görüş verilir.Katılma Payı / Katılma Payı Avansı, su müracaatı esnasında tahsil edilir.DKKR/GSMR görüşleri, Turizm Belgesi müracaatları ile diğer müracaat ve yerinde tespitlerde su aboneliği müracaat şartı aranmaz.

26.1.2.1000(bin) m²’den büyük işyerlerinden; 25.maddede belirtilen atıksu kanal (veya atıksu çukuru) bağlantısı proje onayı için veya İSKİ’ye her ne ad altında olursa olsun yapacakları müracaat veya İSKİ tarafından yapılacak tespitler neticesinde; 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun veya ruhsatsız /  ruhsat veya eklerine / imar mevzuatına aykırı olarak yapılan bina ve tesislerden; yapının durumuna göre 26.madde de belirtilen formüle göre hesap edilerek Katılma Payı / Katılma Payı Avansı alınır.

26.2.İÇMESUYU HAVZALARINDAKİ UYGULAMALAR :

26.2.1. Konutlar, İşyerleri ve sanayi tesislerinden; İSKİ’den alacakları “İçmesuyu Havzalarında Yapılaşma Görüşüne” göre, 25.maddede belirtilen atıksu kanal (veya atıksu çukuru) bağlantısı proje onayı için veya İSKİ’ye (her ne durum altında olursa olsun) yapacakları müracaat veya İSKİ tarafından yapılacak tespitler neticesinde; 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun veya ruhsatsız / ruhsat veya eklerine / İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan bina ve tesislerden; yapının durumuna göre Katılma Payı / Katılma Payı Avansı alınır.

26.2.2. İçmesuyu havzaları dahilinde olup, Bakanlar Kurulu Kararı ile İSKİ hizmet sahası içine alınan yerleşim yerlerinde (mücavir alanlar dahil) yeni yapılacak konutlar ve/veya 1000 m²’den küçük işyerlerinden; 25.maddede belirtilen Proje İnceleme ve Onay Hizmet Bedeli (PİOHB) tahsil edilerek, temel müsaadesine esas görüş verilir.Katılma Payı / Katılma Payı Avansı alınır.

26.2.3. İçmesuyu havzaları dahilinde olup, Bakanlar Kururu Kararı ile İSKİ hizmet sahası içine alınan yerleşim yerlerinde (mücavir alanlar dahil) mevcut, konutlar ve 1000 m²’den küçük işyerlerinden; Katılma Payı / Katılma Payı Avansı alınır.

26.2.4. İçmesuyu havzalarında yapılan işlemlerde Katılma Payı ve Proje İnceleme Onay Hizmet Bedeli havza çarpanı (k) ile çarpılarak alınır.

26.2.5. İçmesuyu havzalarında, Bakanlar Kurulu Kararı ile İSKİ Hizmet Sahası içine alınan ve protokol ile içmesuyu verilen yerleşim yerlerinde (mücavir alanlar dahil) mevcut konut ve işyerlerinden su sözleşmeleri safhasında Havza Koruma Bedeli (HKB) tahsil edilemez.

MADDE 27- YATIRIMA İŞTİRAK BEDELİ:  Planlanan atıksu kollektörleri, ara terfi merkezleri, atıksu tünelleri, mekanik ve biyolojik atıksu tasfiye tesisleri, deniz deşarjları v.b. gibi Büyük ve Temel Altyapı Tesislerinin ana sistem planı gereği yatırım programına göre yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla bahsi geçen tesislerin yapılmasından önce bölgede yapılan ve/veya yapılacak; Kooperatif Üst Birlikleri, Kooperatifler, Toplu Konut, Toplu İşyeri, Sanayi Tesisleri, Organize ve Küçük Sanayi Toplu İşyerleri v.b. gibi yerlerin yapmak mecburiyetinde bulundukları, Atıksu Arıtma Tesisi, Terfi İstasyonu, Atıksu Kollektörleri, Basınçlı Hat, Deşarj Hattı v.b. altyapı tesisleri karşılığı olarak, Ana Sistem Planı gereği bölgelerinde yapılacak tesisler için Yatırıma İştirak Bedeli alınır.

Mevcut ve Planlanan her türlü Toplu Konutlardan (Uydu Kent, Konut Birlikleri, Konut Kooperatifleri, Siteler, Konut seklinde yapılmış Apartoteller), işyerlerinden (dükkan, büro, yönetim merkezi, iş hani, iş merkezi, özel okul, özel hastane, otel, motel, süper marketler, eğlence merkezleri, fuar, spor kompleksleri, benzinlik, oto yıkama istasyonları ve benzeri yapılar), sanayi tesislerinden (Fabrika, atölye, imalathane, depo, hangar, tahıl deposu ve benzeri yapılar) yapım maliyetinin karşılanması maksadıyla da Yatırıma İştirak Bedeli alınır.Bu maddenin uygulama esasları Yönerge ile tespit edilir.

MADDE 34.2. İSKİ’nin yetki ve mesuliyet sahasında mevcut yeni ve/veya inşa edilecek olan her türlü endüstri kuruluşu ve işyerlerine İSKİ tarafından inşaat ruhsatı, temel, temel üstü, iskana ait görüş verilmesi sırasında yapılan teknik incelemeler neticesinde havza ve kanal durumu bakımından özel atıksu arıtma tesisi yapması gerektiği tespit edilen yapıların mükelleflerinden 25.madde de belirtilen Proje Onay Ücreti 26.maddede belirtilen Katılma Payı, İçmesuyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliğine aykırı kısımlarından da  20.maddede belirtilen Havza Koruma Bedeli alınır.

MADDE 34.3. İSKİ’nin yetki ve mesuliyet sahasında mevcut olan her türlü endüstri kuruluşları ve işyerlerine Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı (İşletme Ruhsatı) ve DKKR (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı)’na ait İSKİ tarafından görüş verilmesi safhasında ilgili Yönetmelik ve Yönerge hükümleri gereği müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerden; Katılma Payı alınır.Bundan sonra Gayrisıhhi Müessese Ruhsat veya DKKR belgesi konusunda müracaat sahibine İSKİ görüşü verilir.

MADDE 35.TEMİNAT CİNSLERİ :Atıksu çukuru, arıtma tesisi, tülani kanal, yağ tutucu çamur kapanı yapım işlerinde teminat alınmaz.01/01/1999 tarihinden önce belirtilen işler ve “Kanal Katılma Payı” adı altında alınan teminat ve koyulan ipotekler, mükellefinin ve/veya teminatı veren kurumun talebi halinde iade edilir. İpotek kaldırılır.Söz konusu olan atıksu kaynağının (Konut,İşyeri vb.) Atıksu kanal bağlantısı ile ilgili işlemleri, yapının iskan safhasındaki durumuna uyan şekilde Madde 26.hükümlerine göre yapılır.

MADDE 46 - İZİNSİZ KANAL BAGLANTISI:İmar Planı yapılmış olan yerlerde; İSKİ’ce onaylanmış atıksu bağlantı projesi olmaksızın kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılamaz.

46.1. Kullanılmış sularını İSKİ ruhsatı olmaksızın atıksu veya karışık sistem kanalizasyon şebekesine bağlayanların ve/veya akıtanların atıksu kanal bağlantıları İSKİ Yönetmelik ve Yönergelerine uygun hale getirtilir.Bunun için aboneden tebligatla, kanal ve atıksu çukurunun fen ve sanat kurallarına uygun hale getirmesi istenir.

Tebligatta belirtilen sürede istenilen şartları yerine getirmediği takdirde kanal bağlantısı veya atıksu çukuru İSKİ tarafından yapılır ve bedeli aboneden tahsil edilir.

46.2. Atıksu bağlantı projeleri İSKİ’ce tasdik edilmiş olup, projesine uygun bağlantı yapmayanlar hakkında (46.1) maddesi hükümleri uygulanır.

46.3. Yağmur suyu şebekesine atıksularını bağlayanlar içinde 46.1 maddesine göre işlem yapılır.

46.4. 3194 sayılı Kanunun uygulayıcısı kuruluşlardan müsaade almayan ruhsatsız / ruhsat veya eklerine / imar mevzuatına aykırı olarak yapılan ve/veya İSKİ görüşü bulunmayan; bina ve tesislerin veya gecekonduların su aboneliği talebi halinde kendilerinden, 26.maddedeki “Katılma Payı” avans olarak tahsil edilir.

-Bina veya tesislerin kanuni statüye kavuştuğunda, ilgilisinin müracaatı halinde; önceden ödenmiş bulunan “Kanal Hizmetleri Bedeli Avansı” ve “Katılma Payı Avansı” güncelleştirilerek, işlem tarihinde rayiç bedeller üzerinden hesaplanacak İSKİ hizmet bedellerinden düşülür.Aradaki fark fazla ise iade veya eksik ise tahsil edilir.

-Bu madde hükümlerine göre “su sözleşmesi” yapılan bina ve tesisler, 10 (on) yıl içinde kanuni statüye kavuşmadığı takdirde; tahsil edilen her türlü avans hizmet bedelleri, İSKİ’ye irad kaydedilir.

- Bir bina veya tesise bu maddenin uygulanmış olması, sahibine hiçbir kanuni hak kazandırmaz.

MADDE 47-YAĞMUR SULARININ KANALA AKITILMASI:Yağmur sularını bağlantı yaparak atıksu kanalına akıtan abonelere bağlantının iptali için tebligat yapılır.Tebligatla verilen süre sonunda bağlantıyı iptal etmeyenlerin suları bağlantı iptal edilinceye kadar kesilir.

MADDE 48-ÇEVREYE ZARAR VERMEK :Atıksu çukuru olmayan ve kullanılmış sularını kaçak kanallara veya bunlar aracılığıyla dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara veya açığa akıtanların suyu abone iseler atıksu çukuru yaptırılana kadar kesilir. Su abonesi değilseler, haklarında kanuni takibat yapılmakla birlikte, atıksu çukuru yapılıncaya kadar da evsel nitelikte atıksu kaynakları için "Madde 16'da" belirtilen miktarın 3 katı, endüstriyel atıksu kaynakları içinse "Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği" esasları doğrultusunda tahakkuklar yapılır ve tahsil edilir.

MADDE 49-ATIKSU ÇUKURLARININ ÇEVREYE BOŞALTILMASI :Atıksu çukurunda birikmiş sularını açığa boşaltanların veya taşmasına fırsat verenlerin çukurları, idareden vidanjör istendiğinde bulunmamış iseler birinci defasında %25, ikincisinde %50, üçüncüsünde %100 zamlı olarak boşaltılmakla birlikte ayni zamanda bir hafta süreyle suyu kesilir.

MADDE 50- PROJELERE UYULMAMASI :Atıksu çukurları veya atıksu bağlantı kanalları, İSKİ'ce tasdikli projesine uygun yapılmamasına rağmen, yapı kullanma izni verilmesi halinde, sorumlular hakkında idari takibat yapılır ve 46. maddenin ilgili fıkraları uygulanır.

MADDE 51-TESİSLERE ZARAR VERİLMESİ : Su ve kanalizasyon tesislerine, bilerek veya bilmeyerek çeşitli sebeplerle zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç isleyenlere ilişkin hükümler uygulanmakla beraber, zararın giderilmesi için yapılan harcamalar %50 fazlasıyla kendilerinden tahsil edilir.

GENELGELER : Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 15.10.1999 tarih ve 12297 sayılı 10 no'lu genelgesinin "YAPILAŞMA KURALLARI" başlığı altındaki (b) fıkrasında;b)İlgilisine göre,"3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği" veya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunun sağlanması zorunludur.KANAL RUHSAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLER :

- Yukarıda belirtilen; Kanun, Yönetmelik ve Genelgelerin amir hükümlerine göre İnşaat Ruhsat Başvurusu sırasında, gerçek ve tüzel kişilerin; Temel, Temel Üstü ve Iskan safhalarında İdaremizden (ISKI) Atıksu Kanalizasyon Şebekesine bağlantı görüşü almaları kanuni zorunluluktur.- Alınan ISKI görüsüne uygun "Mimari" ve "Kanal Bağlantı" Projeleri ile birlikte ilgili belediyesine "İnşaat Ruhsatı" müracaatı yapmaları gerekir.- Temel Üstü ve Iskan safhalarında da kanal bağlantı veya atıksu çukurunun, verilen görüş ve projesine uygun olarak yapıldığına dair her iki safhada da ISKI görüsü alınması gerekmektedir.- Yeni su, Yeni su Kolon, Tesise ek talepleri ile KUYU/TANKER aboneliği işlemlerinde brüt inşaat alanı 1000 m²'yi geçen işyerleri için gerçek ve tüzel kişilerin, bağlı oldukları Şube veya Yüksek Tüketim Müdürlüğü'ne müracaatla, ilgili Şebeke Teknik Şefliğince düzenlenecek keşif evrakı ile birlikte, ilgili Kanal Ruhsat Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.MÜRACAAT SIRASINDA GEREKLİ İŞLEMLER :

A) İÇMESUYU HAVZALARI DIŞINDA :

I.TEMEL MÜSAADESİ SAFHASINDA :1-Tapu Senedi,2- İmar Durum Belgesi (Son bir yıl içinde alınan)3- Koordinatlı Plan Örneği, 4- İnşaat İstikamet Rölevesi, (Gerekli hallerde)5- Röperli Kroki, (Gerekli hallerde)6- Kot Kesit, (Gerekli hallerde)7- 3 Ad. Atıksu Bağlantı veya Atıksu Çukuru Projesi,8- En fazla 5 tk. "Mimari Proje",(Atıksu bağlantı Projeli)9- Mükellefince verilecek Dükkan, Depo ve İşyeri adedini belirten taahhütname,   10- Müracaatçının; mal sahibi vekili olması halinde noterden onaylı vekaletname.11-Mevcut bina var ise, Su kesme belgesi veya binaya ait su faturası,12- Form Dilekçe,

Evrak asılları ve fotokopileri ile birlikte; ilgili Kanal Ruhsat Müdürlükleri'ne, şahsen veya kanuni vekillerince müracaat edilir.Projeler kanun,yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre incelenerek, durumlarına uyan "HIZMET BEDELLERI" tahsil edildikten sonra "TEMEL MÜSAADESI"'ne esas ISKI görüsü verilir.

II. TEMEL ÜSTÜ ve İSKAN MÜSADESİ SAFHASINDA : 1- ISKI tarafından tasdikli projesi,2- İnşaat Ruhsatı (Yapı İzin Belgesi)3- Müracaatçının, Mal sahibi vekili olması halinde noterden onaylı vekaletname,4- Form Dilekçe,Evrak asılları ve fotokopileri ile birlikte; ilgili Kanal Ruhsat Müdürlüklerine müracaat edilir.Tasdikli projesine göre yapılan atıksu bağlantısı/atıksu çukurunun kabulünü talep eder.İdare tarafından yerinde yapının atıksu bağlantısı kontrol edilir. Verilen Temel Müsaadesi görüsüne ve tasdikli projesine uygun olduğunun tespiti halinde, ilgili belediyesine hitaben kabul yazısı tanzim edilir.Bu işlemler için herhangi bir hizmet bedeli talep edilmez.

B) İÇMESUYU HAVZALARI İÇİNDE :

I.TEMEL MÜSAADESI SAFHASINDA : 1- Tapu Senedi,2- İmar Durum Belgesi (Son bir yıl içinde alınan)3- Koordinatlı Plan Örneği,4- Kot Kesit (Gerekli hallerde)5- Röperli Kroki (Gerekli hallerde)6- 3 Adet "ATIKSU BAGLANTI /ATIKSU ÇUKURU Projesi,7- 5 tk."MİMARİ PROJE" (Atıksu bağlantı/Atıksu çukuru projesi ekli)8- Müracaatçının; Mal sahibi vekili olması halinde noterden onaylı vekaletname,9- Form Dilekçe,Evrak asılları veya noter tasdikli suretleri ile birlikte projeler, ilgili Kanal Ruhsat Müdürlüğü tarafından kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre incelenerek, yerinde yapılan tespitle durumlarına uyan HIZMET BEDELLERI tahsil edildikten sonra, ilgili Belediyesine "TEMEL MÜSADESI"'ne esas ISKI görüsü verilir.

II. TEMEL ÜSTÜ ve İSKAN MÜSADESİ SAFHASINDA :1- ISKI tarafından tasdikli projesi,2- İnşaat Ruhsatı (Yapı izin belgesi)3- Müracaatçının; Mal sahibi vekili olması halinde noterden onaylı vekaletname,  4- Form Dilekçe,

Evrak asılları ve fotokopileri ile birlikte; ilgili Kanal Ruhsat Müdürlüklerine müracaat edilir. Tasdikli projesine göre, yapılan atıksu bağlantısı/atıksu çukurunun ve yapı inşaatının yerinde kontrolü yapılır, İmar durumuna ve tasdikli projelerine uygun yapıldığının tespiti halinde, ilgili Belediyesine kabul yazısı tanzim edilir. Bu işlemler için herhangi bir HİZMET BEDELİ talep edilmez.Atıksu Bağlantısı / Atıksu Çukuru ve/veya Yapı İnşaatı'nın Tasdikli Projelerine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde durum ilgilisine ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'na bildirilir. İSKİ'ce müsaade edilen yapılaşma görüşüne uymayan kısımların veya yapının tamamının yıkılması gerektiği bildirilerek, yapının "Yapılaşma Görüsüne (İmar Durumuna)" aykırı kısımları veya tamamı için "HAVZA KORUMA BEDELI" tahakkuk ve tahsilatı cihetine gidilir.

C) 1000 m²'DEN BÜYÜK İŞYERLERİNİN SU VEYA KUYU/TANKER ABONELİĞİ     TALEPLERİ SAFHASINDA : Brüt inşaat alanı 1000 m²'den büyük İşyerlerinin; Yeni su, Yeni su Kolon, Tesise ek, Kuyu/Tanker Aboneliği, talebinde bulunmaları halinde; ilgili ŞUBE veyaYÜKSEK TÜKETIM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, yapının mevcut durumunugösterir keşif evrakları ile Yapının durumuna uyan aşağıdaki yapı grupları içinistenen diğer evraklarla birlikte; ilgili Kanal Ruhsat Müdürlüğüne gönderilir.C.1- RUHSATLI YAPILARDAN : 1- Tapu Senedi,2- İnşaat Ruhsatı veya Yapı İzin Belgesi, 3- Koordinatlı Plan Örneği, 4- Röperli Kroki, 5- İlgili Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilen keşif evrakı,6- Tulani Kanal Kabul Tutanağı, (Kanalını Kendisi yapanlar için)7- Tasdikli Mimari Proje (varsa İSKİ onaylı)8- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun yürürlük tarihi olan 23/07/2004’den önce ilgili belediyesine, Atıksu Kanal Harcamalarına Katılma Payı veya İştirak Bedeli veya Yatırım Gideri (veya benzeri isimler altında) ödediklerine dair belge,9- ISKI proje onay safhasında veya daha sonra İdaremizce tahsil edilen "Hizmet Bedelleri" ne ait ödeme belgeleri,Evrak asılları ve fotokopileri ile birlikte projeler; İlgili Kanal Ruhsat Müdürlüğü tarafından, Şube veya Yüksek Tüketim Müdürlüğünce düzenlenen keşif, Yukarıda belirtilen Kanun, Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine göre incelenir.Yapının durumuna uyan "HİZMET BEDELLERİ" tahsil edilmesini müteakip "Kanal Kullanım Belgesi" tanzim edilerek ilgili ŞUBE veya YÜKSEK TÜKETİM MÜDÜRLÜĞÜ’neSu Aboneliği işlemlerinin tamamlanması için gönderilir.

C.2- YAPI KULLANMA İZİN BELGELİ YAPILARDAN (İSKAN müsaadesi olan) : 1-Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi),2-Veya Tapu Senedi (Kat Mülkiyetli),3-İlgili Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilen keşif evrakı,4-İSKİ proje onay safhasında veya daha sonra İdaremizce tahsil edilen "Hizmet Bedelleri" ne ait ödeme belgeleri,5-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 23/07/2004’den önce ilgili belediyesine, Atıksu Kanal Harcamalarına Katılma Payı veya İştirak Bedeli veya Yatırım Gideri (veya benzeri isimler altında) ödediklerine dair belge,Evrak asılları ve fotokopileri ile birlikte projeler; ilgili Kanal Ruhsat Müdürlüğü tarafından, Şube veya Yüksek Tüketim Müdürlüğünce düzenlenen keşif, yukarıda belirtilen Kanun, Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine göre incelenir. Yapının durumuna uyan alınması gereken "HİZMET BEDELLERİ" varsa tahsil edilmesini müteakip, "Kanal Ruhsat Bilgi Formu" tanzim edilerek ilgili ŞUBE veya YÜKSEK TÜKETIM MÜDÜRLÜĞÜ'ne, Su Aboneliği işlemlerinin tamamlanması için gönderilir.

C.3- RUHSATSIZ, RUHSAT ve EKLERİNE AYKIRI YAPILARDAN : 1-Tapu Senedi,2-İdaremizce tahsil edilen "Hizmet Bedelleri" ne ait ödeme belgeleri,3-İIgili Şube Müdürlüğü tarafından tanzim edilen keşif evrakı,Şube veya Yüksek Tüketim Müdürlüğü tarafından tanzim edilen keşif evrakına ve gerekmesi halinde yerinde yapılan tespite göre, Kanun, Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine göre incelenir. Yapının durumuna uyan "HİZMET BEDELLERİ"nin tahsil edilmesini müteakip yapının kaçak olan inşaat alanının da belirtildiği "KANAL RUHSAT BİLGİ FORMU" tanzim edilerek ilgili ŞUBE veya YÜKSEK TÜKETIM MÜDÜRLÜĞÜ'ne, Su Aboneliği işlemlerinin tamamlanması için gönderilir.KANAL RUHSAT MÜDÜRLÜKLERİ VE HİZMET ALANLARI

 1. ASYA KANAL RUHSAT MÜDÜRLÜGÜ :

E - 5 Soğanlık Kavşağı Kartal/ISTANBULTelefon : 0216 451 02 59Faks   : 0216 451 32 17

- ŞILE İLÇE BELEDİYESI - TUZLA İLÇE BELEDİYESİ- GEBZE İLÇE BELEDİYESİ - KARTAL İLÇE BELEDİYESİ- MALTEPE İLÇE BELEDİYESİ - PENDİK İLÇE BELEDİYESİ- TUZLA İLÇE BELEDİYESİ - ÜMRANİYE İLÇE BELEDİYESİ- SULTANBEYLİ İLÇE BELEDİYESİ - KÖRFEZ İLÇE BELEDİYESİ- YENİDOGAN İLK KADEME BELEDİYESİ - SULTANÇIFTLİĞİ BELDE BELD.- ALEMDAĞ İLK KADEME BELEDİYESİ - SAMANDRA BELDE BELEDİYESİ- ÇEKMEKÖY İLK KADEME BELEDİYESİ - SARIGAZİ BELDE BELEDİYESİ- ÇAVUŞBAŞI İLK KADEME BELEDİYESİ - DARICA BELDE BELEDİYESİ

- Asya Kanal Ruhsat Kadıköy Teknik Şefliği :Mühürdar Caddesi Damga SokakAtıksu Tesisleri yanı Kadıköy/ISTANBULTelefon : 0216 414 21 86Faks    : 0216 347 43 52- KADIKÖY ILÇE BELEDIYESI - BEYKOZ ILÇE BELEDIYESI- ADALAR ILÇE BELEDIYESI  - ÜSKÜDAR ILÇE BELEDIYESI

ÜMRANİYE İRTİBAT BÜROSUİSKİ ÜMRANİYE ŞUBE BİNASI23 Nisan Cad. No:10 ÜMRANİYE/İSTANBULTelefon: 0216 328 33 00 santralFaks   : 0216 412 30 24

 1. AVRUPA (1) KANAL RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜ :

ISKI Feriköy TesisleriYay Meydanı Feriköy-Şişli/ISTANBULTelefon :  0212 234 50 73 veya 0212 234 50 74/262-281Faks    : 0212 232 52 99

- SARIYER ILÇE BELEDIYESI - BESIKTAS ILÇE BELEDIYESI- KAGITHANE ILÇE BELEDIYESI - SISLI ILÇE BELEDIYESI- BEYOGLU ILÇE BELEDIYESI - EYÜP ILÇE BELEDIYESI- BAYRAMPASA ILÇE BELEDIYESI - EMINÖNÜ ILÇE BELEDIYESI- FATIH ILÇE BELEDIYESI- ZEYTINBURNU ILÇE BELEDIYESI

 1. BAHÇEKÖY İLK KADEME BELEDIYESI- GÖKTÜRK İLK KADEME BELD.

 -AVRUPA (1) KANAL RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜ  3.BÖLGE KANAL RUHSAT TEKNİK ŞEFLİĞİ :

Merkez mah.Aladağ sok.No:3Gaziosmanpaşa/İSTANBULTelefon  :0 212 578 34 66-0212 615 87 99 /165/109Faks    :0 212 578 34 67

- GAZİOSMANPAŞA İLÇE BELEDİYESİ- TASOLUK İLK KADEME BELEDIYESI - BOLLUCA İLK KADEME BELEDIYESI- HARAÇCI İLK KADEME BELEDIYESI - BOGAZKÖY İLK KADEME BELEDIYESI- ARNAVUTKÖY İLK KADEME BELD.

 1. AVRUPA (2) KANAL RUHSAT MÜDÜRLÜGÜ :

Gençler Caddesi No: 34 Bakırköy/ISTANBULTelefon : 0212 583 75 43 -0212 583 29 06- 0212 572 10 47Faks   : 0212 543 51 32

- BAKIRKÖY ILÇE BELEDIYESI - GÜNGÖREN ILÇE BELEDIYESI- ESENLER ILÇE BELEDIYESI  - BAGCILAR ILÇE BELEDIYESI- KÜÇÜKÇEKMECE ILÇE BELEDIYESI  - BAHÇELIEVLER ILÇE BELEDIYESI- AVCILAR ILÇE BELEDIYESI  - BÜYÜKÇEKMECE ILÇE BELD.- ÇATALCA ILÇE BELEDIYESI - SİLİVRİ İLÇE BELEDİYESİ

- ESENYURT İLK KADEME BELEDIYESI - MURATBEY İLK KADEME BELEDIYESI  - HADIMKÖY İLK KADEME BELEDIYESI - KIRAÇ İLK KADEME BELEDIYESI  - BINKILIÇ İLK KADEME BELEDIYESI - ÇIFTLIKKÖY İLK KADEME BELEDIYESI- KARACAKÖY İLK KADEME BELEDIYESI - DURUSU (TERKOS) İLK KADEME BELD.- YAKUPLU İLK KADEME BELEDIYESI  - GÜRPINAR İLK KADEME BELEDIYESI     - TEPECIK İLK KADEME BELEDIYESI -  MIMARSINAN İLK KADEME BELEDIYESI- BEYLİKDÜZÜ İLKKADEME BELEDİYESİ - SELİMPAŞA İLKKADEME BELEDIYESI     - ÇANTA İLKKADEME BELEDİYESİ - KAVAKLI(SİLİVRİ) İLKKADEME BELEDIYESI- KUMBURGAZ İLKKADEME BELEDIYESI - GÜMÜŞYAKA İLKKADEME BELEDIYESI     - ORTAKÖY(SİLİVRİ) İLKKADEME BELEDİYESİ

 • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
 • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
 • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
 • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
 • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ