TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK

R.G. Tarihi : 15/05/1997

R.G. Sayı : 22990  

 

BİRİNCİ KISIMBİRİNCİ BÖLÜMAMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLARAMAÇ VE KAPSAMMADDE 1 - Bu Yönetmelik karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden, akaryakıt istasyonları, servis istasyonları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonları, tehlikeli madde depoları, umuma açık park yerleri, umuma açık garaj, yolcu terminali (otogar), yük terminali (nakliyat ambar ve depoları) fabrika, işhanı, çarşı pazar yeri, toptancı hal, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisleri, malzeme ocak ve harmanları, maden ve petrol şantiye-ocak ve tesisleri, araç bakım-onarım- teşhir ve satış yerleri, otel-motel lokanta, kahvehane, ticari bina, hububat- tütün-fındık-pancar ve benzeri tarım ürünü depoları, besi çiftliği ve ahırlar, yolcu indirme-bindirme yerleri (durak), sürücü kurs yerleri, spor-eğitim- sağlık-dini-kültürel ve benzeri amaçlı kamu ve özel yapılar ile bunların sosyal tesisleri, üretme çiftlikleri, havuzlar, sabit kantarlar, trafolar, meskenler ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesislerin yapılması, açılması, işletilmesi veya tadil edilmesinde, karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak aranacak usul, esas ve şartları kapsar. 

KANUNİ DAYANAKMADDE 2 - Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun`un 17 ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

İKİNCİ BÖLÜMTANIMLARTANIMLARMADDE 3 - Diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerdeki tanımlar saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelikte adı geçen terimlerin, tanımları aşağıda yapılmıştır.1 - Akaryakıt İstasyonu: Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği yerlerdir.2 - Servis İstasyonu: Karayolunda seyreden araçların bakım-onarım,yağlama ve yıkama gibi işlerin yapıldığı tesislerdir. Bu istasyonların akaryakıt sağlayacak şekilde düzenlenmiş olanları akaryakıt istasyonu sayılır ve akaryakıt istasyonu ile ilgili hükümler uygulanır. 3 - Akaryakıt Dolum İstasyonu: Akaryakıt istasyonu olarak hizmet görmeyen, sadece akaryakıt taşıyan taşıtların yüklendiği tesislerdir. 4 - Sıvılaştırılmış Gaz Dolum İstasyonları: Oksijen, asetilen, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve benzeri maddelerin üretildiği veya küçük kaplara aktarıldığı tesislerdir.5 - Tehlikeli Madde Depoları: Dolum istasyonları dışında patlayıcı, yakıcı, zehirli, radyoaktif, kendi kendine tutuşan maddelerle yanıcı sıvılar ve kolay ateş alabilen katı maddeler, fiziksel veya kimsayal niteliği bakımından yukarıdakilere benzeyen maddelerin depo edildiği, yükleme ve boşaltmaların yapıldığı tesislerdir.6 - Umuma Açık Park yerleri: Araçların park etmelerine elverişli şekilde düzenlenmiş, açık, kapalı ve çok katlı olabilen karayolu dışı yer üstü ve yeraltı tesislerdir.7 - Umuma Açık Garaj: Araçların; park etmelerine elverişli şekilde düzenlenmiş, açık, kapalı ve çok katlı olabilen, akaryakıt ikmalinin yapılmadığı, sadece bakım veya servislerinin yapıldığı, karayolu dışı yer üstü ve yeraltı tesislerdir.8 - Yolcu Terminali (Otogar): Yolcu taşımalarında araçların indirme, bindirme aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme ve şehir ulaşımı hizmetlerinin sağlandığı, diğer sosyal hizmetlerin de verilebilmesi için gerekli yapı ve teçhizatı da olabilen tesislerdir.9 - Yük Terminali (Nakliyat Ambar ve Depoları): Yük taşımalarında araçların yükleme, boşaltma, aktarma yaptıkları ve ayrıca bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı tesislerdir.10 - Fabrika: Değişik cins ve boyuttaki maddelerin üretimlerinin yapıldığı tesislerdir.11 - İşhanı: Çok sayıda ticarethane, büro, teşhir yeri ve benzeri işyerlerinin bir arada bulunduğu binadır.12 - Çarşı: Çok sayıda ticarethane, büro, teşhir yeri ve benzeri işyerlerinin bulunduğu açık veya kapalı alanlardır.13 - Pazaryeri, Toptancı Hal: Çeşitli ihtiyaç maddelerinin perakende veya toptan satışa sunulduğu bazı birimlerinin kapalı olabildiği açık alanlarıdır.14- Sinema, Tiyatro, Gazino ve Benzeri Eğlence Yerleri: Umumun eğlenmesine açık olan, bazı sosyal hizmetlerin de verilebildiği açık veya kapalı yerlerdir.15- Turistik Yapı ve Tesisler: Konaklama, spor, dinlenme, eğlence ve tedavi amacı ile geliştirilmiş birimleri olabilen Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli açık veya kapalı tesislerdir.16- Malzeme Ocak ve Harmanları: Her türlü inşaat ve imalat için gerekli olan taş, kum, çakıl, tuğla, biriket, kireç ve benzeri maddelerin üretildiği yerlerdir.17- Maden ve Petrol Şantiye-Ocak ve Tesisleri: Maden ve petrol aramak, üretmek, depolamak nakletmek amacıyla kurulmuş olan tesis ve alanlardır.18- Araç Bakım-Onarım Yerleri: Araçların motor, şase, aktarma organları, öndüzen, kabin, kasa ve diğer aksamlarının bakım ve onarımlarının yapıldığı tesislerdir.19- Araç Teşhir ve Satış Yerleri: Araçların sadece teşhir ve satış için bulunduruldukları açık veya kapalı yerlerdir.20- Otel-Motel: İnsanların gecelemeleri için gerekli teçhizatı olan, sosyal hizmetlerin de verilebileceği tesislerdir.21 - Lokanta: İnsanların sadece yeme içme ihtayacını karşılamak için gerekli teçhizatı olan tesislerdir.22 - Kahvehane: Kahve, çay, meşrubat gibi alkolsüz içki servislerinin yapılabileceği şekilde gerekli teçhizatı olan tesislerdir.23- Hububat-Tütün-Fındık-Pamuk-Pancar ve Benzeri Tarım Ürünü Depoları: Bu ve benzeri tarım ürünlerinin toplama, tartma, temizleme-yıkama, kurutma, nakletme veya benzeri amaçlarla depolandığı, sürekli veya belirli zamanlarda faaliyet gösterebilen açık veya kapalı tesislerdir.24 - Üretme Çiftliği ve Ahırlar: Çeşitli cins hayvanları beslemek, üretmek ve pazarlamak, bu hayvanların ihtiyacı olan yem ve benzeri gıda maddelerini depolamak amacıyla geliştirilmiş yapı ve tesislerdir.25- Ticari Bina- Yukarıda sayılan tesislerin dışında tamamı veya bir bölümü ticari amaçla kullanılan yapılardır.26 - Yolcu İndirme-Bindirme Yerleri (Durak): Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlilerini indirip bindirmeleri için durakladıkları yerlerdir.27 - Taksi Durakları: Taksi otomobillerinin yolcu almak için bekliyebilecekleri şekilde düzenlenmiş yerlerdir.28 - Minibüs ve Otobüs Durakları: Kamu taşıması yapan minibüs ve otobüslerin yolcu almak için bekleyebilecekleri şekilde düzenlenmiş yerlerdir.29- Sürücü Kurs Yerleri: Sürücü yetiştirmek için gerekli personel ve teçhizatla donatılmış açık ve kapalı tesislerdir.30 - Havuzlar: Ticari amaçla kullanılmak üzere inşa edilen yüzme havuzları, üretme havuzları, sebze yıkama havuzları vb. gibi üstü kapalı veya açık olan tesislerdir.31 - Sabit Kantarlar: Tartım amacıyla inşa ve monte edilen sabit tesislerdir.32 - Trafolar: Yüksekelektrik gerilimini hizmet edeceği amaca uygun olarak düzenleyen tesislerdir.33 - Meskenler: Tamamı ikamet amacı ile kullanılan yapılardır. Meskenler bünyesinde veya yakın civarında ticari amaçlı olmayan sundurma, yüzme havuzu, ağıl, ahır, kümes ve benzeri yapılar bu Yönetmeliğin uygulanmasında mesken gibi değerlendirilir.34 - Devletyolu, İlyolu: Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunun`daki tanımları ile esas alınır.35 - Kavşak Başlangıcı: Kavşak kollarından kavşağa yaklaşırken bulunulan kesimde geometrik değişikliğin başladığı kesittir. Bu kesitin tespiti yolun yapım ve bakımı ile görevli Kuruluşa aittir.36 - Toplayıcı Yol (Yan Yol): Karayolunda, daha düzenli ve güvenli bir trafik akışının sağlanması amacıyla, yol kenarındaki mülklerden karayoluna her noktada yapılabilecek geçişleri önleyerek, belirli uzunluklarda ve toplucakatılma veya ayrılma imkanı tanımak üzere, karayolunun bir veya her iki yönünde, tek veya iki yönlü olarak ve genellikle karayoluna paralel olacak şekilde geliştirilen tali yollardır.37- Geçiş Yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır.38- Belediye Sınırı: Belediye idaresinin görev ve yetki alanını belirlemek üzere tespit edilen sınırdır.39- Mücavir Alan: Bir kentsel yerleşmenin belediye sınırları dışında olmakla birlikte yerleşimin gelecekteki gelişmesi bakımından gerekli görülen ve imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altınaverilmiş alanlardır.40- Nazım İmar Planı: Varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölgetiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. Bu planın kapsadığı alanın sınırları nazım imar planı sınırıdır.41- Yerleşme Alanı (İskan Sınırı): İmar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür.42- Karayolu Sınır Çizgisi: Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda, mülke olan sınır çizgisi, diğer karayollarında, yarmada, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendekyoksa şev üstü kenarı, dolguda şev etek çizgisi, yaya yolu ayrılmış karayolunda ise, yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir.43- İlgili Kuruluş: Yönetmelik metninde geçen "ilgili kuruluş" yolun yapım, bakım ve işletmesinden sorumlu kuruluştur.Bu Yönetmelikle ilgili diğer terimlerin tanımları da, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 3 üncü maddesinde belirtildiği şekliyle esas alınır.  

 

İKİNCİ KISIMGENEL ESASLARGEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİMADDE 4 - Bu Yönetmelik kapsamındaki tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması zorunludur. Bu Belge sadece yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili olup 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince alınması gerekli ruhsatlar yönünden geçerli değildir. Ancak Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan, 3194 Sayılı İmar Kanunu`nun öngürdüğü ruhsat alınsa dahi, inşaata başlanılamaz.Tesis sahibince, yapılanma, arazi kullanımı ve diğer hususlarla ilgili olarak görevli ve yetkili kuruluşlardan gerekli iznin alınması zorunludur.  

 

ERİŞME KONTROLLU KARAYOLLARIMADDE 5 - Erişme Kontrollu Karayolları için ilgili Mevzuat hükümleri uygulanır.  

 

ASKERİ ALANLAR İLE KAMU KURULUŞLARINCA YAPILAN TESİSLERMADDE 6 - Askeri alanlar ile kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan enerji, sulama, petrol ürünleri ve doğalgaz boru hatları gibi tesislere 2 kilometreden daha yakına yapılacak ve açılacak tesisler için ayrıca ilgilikuruluşun yazılı muvafakatı aranır.  

 

KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASINDAKİ ALANLARDA YAPILACAK TESİSLERMADDE 7 - Karayolu ile demiryolu arasındaki alanlarda yapılacak ve açılacak tesisler için ayrıca T.C.D.D. Genel Müdürlüğü`nün yazılı muvafakatı aranır.  

 

TESİS SAHİPLERİNCE ALINACAK TEDBİRLERMADDE 8 - Bu Yönetmeliğe göre izin verilen tesislerin inşaatı sırasında hafriyat ve ihzarat nedeniyle yol ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde her türlü tedbirin, tesis sahip veya sahiplerince alınması zorunludur.  

 

TESİSE AİT PARK YERİNDE BEKLEYEBİLECEK ARAÇLAR

MADDE 9 - Bu Yönetmelikte adı geçen tesislerden yararlanan, yükleme ve boşaltma yapan taşıtlar, tesise ait park yerinde bekleyebilirler. Tesise ait geçiş yolları taşıt yolu banket-yaya kaldırımı ve karayolu sınır çizgileri arasında kalan alan bu amaçla kullanılamaz.  

 

TESİSLERİN BÜNYESİNDEKİ PARK YERLERİMADDE 10 - Bu Yönetmelikte adı geçen tesisler bünyesindeki park yerleri; burada bırakılacak araçlar nedeniyle, taşıt yolunda görüş mesafesini azaltacak şekilde düzenlenemez.  

 

KARAYOLU ÇALIŞMALARIMADDE 11 - Karayolunda yapılacak yol genişletme, değişiklik, bakım ve onarım veya benzeri faaliyetler sırasında, bu Yönetmelik kapsamında bulunan tesislerin geçiş yolları ile park yerlerinde meydana gelebilecek zararlardan dolayı tesis sahip veya sahipleri hiçbir zarar ve ziyan talebinde bulunamaz. Yol genişletme çalışmaları sebebiyle tesislerin geçiş yolları ile park yerlerinde meydana gelecek bozukluklar, tesis sahip veya sahipleri tarafından en kısa zamanda Yönetmeliğin bu konuyla ilgili hükümlerine uygun hale getirilir.  

 

GEÇİŞ YOLLARI EĞİMİ İLE DRENAJ SİSTEMİMADDE 12 - Geçiş Yolları Eğimi ile Drenaj Sistemi: Geçiş yollarının karayolu hendeğinin eksenine kadar, yoldan tesise doğru % 2 iniş eğimli olması, geçiş yollarının yol hendeğine isabet edecek kısımlarına hendek taban kotuna uymak şartıyla, gelebilecek suyu tahliye edecek kapasitede bir kanal yapılması veya enaz 1 x 1 m. ebadında sanat yapısı yapılması, geçiş yolları genişliğince sanat yapısının üzerine ızgara konulması ve kanalın kesintisiz çalışabilmesi için tesis sahibince sürekli bakım yapılması zorunludur.Tesis alanına düşecek yağış suları dışındaki diğer sıvılar kanala veya karayolu hendeğine verilemez. Pissu şebekesine ait proje ayrıca istenir. Tesis cephesi önünde, banket dış kenarı ile karayolu sınır çizgisi arasında kalan alan, geçiş yolları kotuna uygun olmalıdır. Bu alan içinde, bordür taşı, klavuz ışık ve direklerinden başka yükseltilmiş herhangi bir eleman bulunamaz. Bordür taşlarının yüksekliği ençok, 0,20 metre olmalı ve dış yüzeyleri araç tekerleklerinin çarpmaları halinde tehlike yaratmayacak şekilde yatık veya yuvarlatılmış bulunmalıdır.  

 

TESİSLERİN İSMİMADDE 13 - Tesislerin ismini ve varsa bağlı bulunduğu şirketi belirleyen isim levhası ve amblemleri bir adet olmak üzere tesisin bünyesinde ve karayolu sınır çizgisi dışına konulabilir. Bunların dışındaki tüm yazı, sembol veşekiller reklam ve ilan levhası sayılarak buna göre işleme tabi tutulur.Tesislerin giriş-çıkış yollarında ışıklı veya ışıksız yön levhaları kullanılamaz. Ancak tesis çıkış yoluna tesisten çıkan araçlara hitap edecek şekilde DUR levhası konulması mecburidir.  

 

IŞIKLANDIRMAMADDE 14 - Işıklandırma, yoldaki trafiği etkilemeyecek şekilde tertiplenir. Tesislerin adını, servislerin niteliğini ve benzeri hususları belirtecek levhalar en çok 300 metre uzaklıktan görülebilecek şekilde endirek ışıkla aydınlatılır veya sürücülerin gözünde kamaşma yaratmayacak şekilde içten aydınlatılmış olabilir.Tesislerin geçiş yolları ile park yerleri enaz (1) Lux şiddetinde aydınlatılır.  

 

TOPLAYICI YOLLARMADDE 15 - Toplayıcı yollara geçiş yolu ile bağlantı yapacak şekilde kurulacak tesisler için, kavşak ve görüş mesafesi ile cephe genişliği konusunda bu kısımda belirtilen şartlar aranmaz.Ancak, toplayıcı yollardan karayoluna katılma ve ayrılmaları sağlayacak bağlantıların en az bir kilometre aralıklar ile yapılması zorunludur.

 

TOPLAYICI YOLLARMADDE 15 - Toplayıcı yollara geçiş yolu ile bağlantı yapacak şekilde kurulacak tesisler için, kavşak ve görüş mesafesi ile cephe genişliği konusunda bu kısımda belirtilen şartlar aranmaz.Ancak, toplayıcı yollardan karayoluna katılma ve ayrılmaları sağlayacak bağlantıların en az bir kilometre aralıklar ile yapılması zorunludur.  

 

ÜÇÜNCÜ KISIMBELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA KARAYOLU KENARINDAKİYAPI VE TESİSLERBİRİNCİ BÖLÜMGENEL ESASLARGEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİMADDE 16 - Belediye sınırları dışındaki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislerden karayoluna bağlantı yapılmak istenmesi halinde, yolu yapan ve bakım altında tutan kuruluştan Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmasızorunludur.  

 

KAVŞAK MESAFESİMADDE 17 - Kavşak Mesafesi: Tesislere ait geçiş yolu ekseninin taşıt yolu dış kenarı ile kesiştiği noktanın kavşak başlangıcına mesafesi, aynı yönde birden fazla şeridi olan iki yönlü devletyolları ile bölünmüş devletyollarında enaz 200 metre, diğer devletyolları ile platform genişliği 10 metre ve daha fazla olan il yollarında enaz 150 metre, diğer ilyollarında enaz 100 metre ve diğer yollarda enaz 50 metredir. Geçiş yolu, giriş ve çıkış yolu olarak tesis edilmiş ise, kavşak tarafında kalan giriş veya çıkış yolu ekseni bu mesafenin tahkikinde esas alınır.Tesislere ait geçiş yolu ekseninin taşıt yolu dış kenarı ile kesiştiği noktanın, platform genişliğinde daralma olan köprü, tünel ve menfez gibi yapıların yaklaşımlarında yol platformundaki daralmanın başladığı kesime olanmesafesi; iki yönlü devlet ve il yollarında her iki yönde ayrı ayrı olmak üzere enaz 100 metre, bölünmüş devlet ve il yollarında enaz 50 metredir.Ancak;a) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının bakımı altında bulunmayan tapuda kayıtlı yollar, b) Çeşitli kamu kurum veya kuruluşların bakımı altında bulunmayan veya bu kuruluşların bakımı altında olmasına rağmen kamuya açık tutulmayan yollar,c) Çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarınca daha önce bakım altında iken, sonradan bakım ağından çıkarılan karayolları,d) Geçiş yolları,e) İlgili kuruluşlarınca yapım ve bakım altında bulundurulan sulama kanalı yolları, baraj yolları ile radyoling, radar, televizyon yayın aktarıcı istasyonları, haberleşme istasyonları, katı, sıvı veya gaz iletim hatları gibi tesislere ulaşan yollar,f) Serbestçe girmenin yasaklandığı yollar,g) Bölünmüş yollarda sadece, "U" dönüşleri için ayırıcı üzerinden verilen aralıkları, h) Bölünmüş yollarda, ayırıcıda aralık bırakılmaksızın tesis yeri karşı tarafındaki yol bölümüne bağlanan veya bu bölümden ayrılan yollar,Kavşak mesafesi tahkikinde dikkate alınmaz. 

 

GÖRÜŞ MESAFESİMADDE 18 - Görüş Mesafesi: Bu Yönetmeliğin 16. Maddesinde belirtilen mesafeler içinde görüşün açık olması şartı aranır.Bölünmüş yollarda görüş mesafesi, tesis yerinin sol tarafında kalan karayolu kısmı için aranır.Görüş mesafesinin tahkikinde, tesisin giriş ve çıkış yolu eksenlerinin ayrı ayrı, taşıt yolu kenar çizgisi (kaplama kenarı) ile kesiştiği nokta kotunun (1) metre yukarısından bakıldığı zaman taşıt yolunun her iki yönünde vearanacak mesafe içinde, taşıt yolu her noktasının (1) metre yukarısının açık olarak görülmesi şartı aranır.  

YAPILARIN KONUMUMADDE 19 - Yapıların Konumu: Kavşak yakınındaki tesislere ait yapıların, görüş üçgeninin dışında olması zorunludur.Görüş Üçgeni: Kavşaklardaki komşu kolarda kavşak başlangıcından itibaren, bu Yönetmeliğin 17 nci Maddesinde belirtilen mesafeler içinde, taşıt yolunun tesis tarafındaki kenar çizgileri üzerinde işaretlenecek iki noktanın birleştirilmesi ile bulunacak doğru parçasının, kavşak tarafında taşıt yolu kenar çizgileri ile teşkil ettiği alandır.  

 

TESİS SAHASININ KAPLANMASIMADDE 20 - Geçiş yolları ve uzantıları ile parkyerleri ve tesisin taşıt trafiğine açık diğer alanlarının, karayolu sınır çizgisinden itibaren enaz 50 metrelik mesafe içinde, karayolunun kaplama cinsine uygun olarak (stabilize yollar dışında parketaş, asfalt veya beton) kaplanması zorunludur.  

 

GEÇİŞ YOLLARI İLE ADALARIN DÜZENLENMESİMADDE 21 - Geçiş yolları ve bu yollar ile ilgili adaların düzenlenmesinin,A - Bölünmüş yol kenarındaki, tesisler için:a) Akaryakıt istasyonları ile yolcu terminallerinde - (EK 1)'deki proje örneğine,b) Diğer tesislerde - (EK 2)'deki proje örneğine,B - İki yönlü yolların kenarındaki tesisler için:a) Akaryakıt istasyonları ile yolcu terminallerinde, tesisin geçiş yolu ile bağlanacağı yolun devletyolu, ilyolu veya diğer yol olması durumuna göre sırasıyla - (EK 3)'deki - (EK 4)'deki, veya - (EK 5)'deki proje örneğine,b) Diğer tesislerde - (EK 6)'daki proje örneğine,Uygun olarak yapılması zorunludur.Cephe genişliği, akaryakıt istasyonları ile yolcu terminalleri için, iki yönlü devletyollarında enaz 75 metre, bölünmüş devletyollarında en az 45 metre, ilyollarında enaz 55 metre ve diğer yollarda enaz 40 metredir.Akaryakıt istasyonları ve yolcu terminali dışındaki tesisler için cephe genişliği enaz 30 metredir.Cephe genişliğinin tahkikinde, mülkün karayolu sınır çizgisine kesintisiz olarak çakışan ortak kenar uzunluğu esas alınır.Bölünmüş karayolu kenarında kurulacak tesisler için, ayırıcı üzerinden aralık bırakılmaz. İki yönlü karayollarının bölünmüş karayolu olarak tesis edilmesi halinde de mevcut tesisler için ayırıcı üzerinden aralık verilmez. 

 

TESİS İZNİ İLE İLGİLİ BAŞVURUMADDE 22 - Yapılması istenilen tesis yerini açık olarak gösteren bir dilekçe ile ilgili Kuruluşun Bölge Müdürlüğüne başvurulur. Bu dilekçeye, tesis yerini hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde arazi boyutları ile birlikte gösteren ve tesisin sabit bir noktaya olan mesafesi de belirtilmek suretiyle hazırlanmış detaylı kroki, tapu kaydı, çaplı tasarruf belgesi veya zilyetlik ilmuhaberinden herhangi birinin örneği eklenir. Başvuranın mal sahibi olmaması halinde, mal sahibinin Noterden tasdikli muvafakatı aranır.Eksik belge ile yapılan başvurular ile alt veya üst birimlere yapılan başvurular geçersiz sayılır.Başvuruda belirtilen tesis yerinin incelemeye alınabilmesi için yolun trafiğe açılmış olması şarttır.Başvuru sahibi, herbir inceleme için belirlenecek olan "Tesis Yeri Ön İnceleme Masrafı" karşılığı bedelini ilgili kuruluşun göstereceği banka hesabına engeç 15 gün içinde yatırır. Tesis Yeri Ön İnceleme Masrafı`nınyatırıldığına dair makbuzun ibraz edildiği tarihten itibaren de bir ay içinde ilgililerce gerekli inceleme mahallinde yapılarak, Yönetmelik hükümlerine uygun görülmeyen yerler için bu durum başvuru sahibine bildirilerek, dosyaişlemden kaldırılır.  

 

GEÇİŞ YOLU ÖN İZİN BELGESİMADDE 23 - Adı geçen ön izin belgesini almak üzere başvuru sahiplerince yapılacak işlemler:a) Durumu bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan yerler için başvuru sahibine tebligat yapılarak; Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi düzenlettirmek üzere, aşağıdaki evraklar istenecektir.1 - Tesis yapılacak yerin tapusu,2 - Çaplı tasarruf belgesi,3 - Zilyetlik ilmuhaberi veya kira kontratından herhangi birinin aslı veya noterden tasdikli bir örneği,4 - Vaziyet planı: Teknik elemanlarca hazırlanmış ve imzalanmış tesisin arazi üzerindeki konumunu, her türlü giriş çıkış yollarını gösteren ve arazideki halihazır durmun işlenmiş olduğu vaziyet planlarından beş adet,5 - Tesis yerinin belediye sınırı veya mücavir alan dışında olduğuna dairilgili belediyeden alınmış resmi yazı.Tesis yerine ait müşterek veya iştirak halindeki mülkiyette, sahiplerinden herbirinin noterden tasdikli muvafakatları ayrıca istenir.Gerekli belgelerin tamamlanmasını takip eden bir ay içinde ilgili kuruluşun Bölge Müdürlüğünce Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi düzenlenerek, vaziyet planı onaylandıktan sonra bir örneği ön izin belgesi ile birlikte başvuru sahibineve ilgili Valiliğe gönderilir.b) Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi alınmadan tesise inşaat izni verilemez. Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi alındığı tarihten itibaren engeç 1 yıl içinde ilgili Valilikten inşaat izni alınmalıdır. Bu inşaat izin belgesinin tasdikli bir örneği yolu yapan ve bakım altında tutan kuruluşun ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir.c) Başvuru sahibinin yazılı isteği veya dilekçe ekinde ibraz edilen belgelerin sahte, eksik veya usulüne uygun olmadığının anlaşılması hallerinde bu belge iptal edilir ve durum ilgili Valiliğe ve buşvuru sahibine bildirilir.d) Yolu yapan ve bakım altında tutan Kuruluşlar, tesis inşaatının her aşamasında, inşaatın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmeye yetkilidirler.e) Geçiş yollarının, bu yollar ile ilgili adaların, parkyerlerinin ve ilgili diğer hususların bu Yönetmelik ve Geçiş Yolu Ön İzin Belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenmesi zorunludur. İlgililerce, aykırı bir durumun belirlenmesi halinde, aykırı görülen hususlar için zabıt düzenlenerek, aykırılığın giderilmesi için ilgili Bölge Müdürlüğünce üç ay süre verilir. Bu süre sonunda belirlenen aykırılığın giderilmemesi halinde bu belge iptal edilir.  

 

GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİMADDE 24 - Adı geçen izin belgesini almak üzere tesis sahiplerince yapılacak işlemlera) Bu Yönetmelik ile Geçiş Yolu Ön İzin Belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak inşaatı bitirilen tesisler için Geçiş Yolu Ön İzin Belgesini Geçiş Yolu İzin Belgesi ile değiştirmek üzere İlgili Kuruluşun Bölge Müdürlüğüne müracaat edilir. İlgili Kuruluşca yerinde inceleme yapıldıktan ve Yönetmelik şartlarına aykırı bir durumun olmadığı tespit edildikten sonra tesise Geçiş Yolu İzin Belgesi verilir. Geçiş Yolu İzin Belgesinin bir örneği de ilgili Valiliğe gönderilir.b) Geçiş Yolu İzin Belgesi verilen tesisler için 3194 sayılı İmar Kanunu ve buna bağlı Yönetmeliklere göre ilgili Valilikten İşletme İzin Belgesi (Yapı Kullanma İzni) alınır. Bu Yönetmelik hükümleri ile Geçiş Yolu İzin Belgesinde belirtilen hususlara aykırı olarak inşaatı bitirilen tesislere İşletme İzin Belgesi verilemez.Tesislerin işletilmesi sırasında, bu Yönetmelik hükümleri ile Geçiş Yolu İzin Belgesinde belirtilen şartlara uygunluğu, ilgililerce sürekli olarak denetlenir. Aykırı görülecek hususlar tesis sahibine yazılı olarak tebliğ edilerek, aykırılığın giderilmesi istenir. Aykırılığın durumuna göre uygun bir süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi durumunda Geçiş Yolu İzin Belgesi geçici olarak iptal edilir ve durum ilgili Valiliğe ve tesis sahibine bildirilir. Valilikçe, ilgili kuruluşla işbirliği sağlanarak tesise ait geçiş yolları her türlü gider tesis sahibine ait olmak üzere araç giriş çıkışına imkan vermeyecek şekilde tamamen kapatılmak suretiyle tesis geçici olarak faaliyetten men edilir. Belirlenen aykırılıkların giderildiği tesis sahibince yazılı olarak bildirildiğinde, gerekli inceleme yapılarak, bu aykırılıkların giderildiğinin anlaşılması halinde Geçiş Yolu İzin Belgesi yeniden verilir ve bu durum ilgili Valiliğe bildirilir.  

 

İZİNSİZ TESİS EDİLEN GEÇİŞ YOLLARIMADDE 25 - Gerekli izin alınmaksızın tesis edilen geçiş yolları her türlü gider tesis sahibine ait olmak üzere ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.  

 

GERİ ÇEKME MESAFESİMADDE 26 - Tesisler bünyesinde mevcut olan yerüstü akaryakıt, sıvılaştırılmış gaz ve diğer tehlikeli madde depoları cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 50 metre, tesislerin ana binaları, her türlü yeraltı ve yerüstü depoları, ticari amaçlı kümes, ağıl, ahır ve benzeri besi çiftlikleri, balık ve benzeri üretme çiftlikleri, ticari amaçlı sundurmalar, yüzme havuzları ve sabit kantarlar ile ticari, eğitim, sağlık, dini, kültürel ve benzeri kamu ve özel yapıların cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 25 metre, pancar, buğday, fındık, tütün, pamuk, sebze ve benzeri tarım ürünlerinin depolandığı, yıkama, kurutma, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı açık sahalar, bekçi kulübesi, akaryakıt pompaları, sıvılaştırılmış gaz pompaları ve kaideleri, yükleme-boşaltma rampaları ve benzeri ikinci derecede yapıların cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 5 metre mesafede olması zorunludur. Meskenlerde de, cephe hattı ile karayolu sınır çizgisi arasında en az 5 metrelik mesafe aranır.  

 

PARK ALANLARIMADDE 27 - Tesisler bünyesinde;a) Akaryakıt istasyonlarında beher pompa başına en az 150 metrekareb) Servis istasyonlarında beher lift ve/veya kanal başına en az 150 metrekare,c) Akaryakıt ve sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonlarında, toplam depo kapasitesinin beher 10 tonu için en az 50 metrekare,d) Tehlikeli madde depolarında, depo kapasitesi ile yükleme-boşaltma hızı dikkate alınarak beklemesi muhtemel araçlara yetecek büyüklükte,e) Umuma açık park yerleri ve garajlar için en az 25 otomobilin park etmesine yetecek büyüklükte,f) Yolcu terminallerinde en az 10 otomobil ve en az 10 otobüsün park etmesine yetecek büyüklükte, (Bu tesiste parkyeri, çit, duvar, korkuluk, tel kafes ve benzeri gibi fiziki engelle tesisten ayrılması zorunludur).g) Yük terminalleri için, en az 10 kamyonun park etmesine yetecek büyüklükte,h) Fabrikalar için, üretim, yükleme-boşaltma kapasitesi dikkate alınarak, beklemesi muhtemel araçlara yetecek büyüklükte,i) İşhanı, çarşı ve pazaryerlerinde, brüt kullanma alanının beher 100 metrekaresi için en az 25 metrekare,j) Sinema, tiyatro, gazino ve benzeri eğlence yerlerinde, beher 20 oturma yeri için en az 25 metrekare,k) Turistik yapı ve tesislerde;1 - Oteller için beher 10 yatak başına,2 - Moteller için beher 8 yatak başına,3 - Lokanta kahvehane ve diğer hizmet birimi yerleri için brüt kullanma alanının beher 40 metrekaresi başına,En az 25 metrekare,l) Araç bakım ve onarım yerlerinde, tesis kapasitesi dikkate alınarak, beklemesi muhtemel araçlara yetecek büyüklükte,m) Araç teşhir ve satış yerlerinde, tesis kapasitesi dikkate alınarak, teşhir ve satış için bulundurulacak beher otomobil için enaz 10 metrekare, beher kamyonet ve minibüs için en az 20 metrekare, beher kamyon ve otobüs için en az 30 metrekare, beher yarı römorklu ve römorklu araç için en az 50 metrekare,n) Otel, motel, lokanta ve kahvehane için, bu Maddenin (k) bendinde belirtilen esaslara uygun olacak büyüklükte,o) Hububat, tütün, fındık, pamuk, pancar ve benzeri tarım ürünü depolarında, tesis kapasitesi dikkate alınarak, beklemesi muhtemel araçlara yetecek büyüklükte,p) Sürücü kurs yerlerinde, tesis kapasitesi dikkate alınarak, beklemesi muhtemel araçlara yetecek büyüklükte,Parkyeri bulundurulması zorunludur.Park yeri hesabında, aksi belirtilmedikçe, beher otomobil için en az 25 metrekare, beher minibüs ve kamyonet için en az 35 metrekare, beher kamyon ve otobüs için en az 50 metrekare, beher römorklu veya yarı römorklu araç için en az 100 metrekarelik alan esas alınır.Turistik yapı ve tesislerde park yeri alanı, en fazla park yeri alanı gerektiren birim esas alınarak bulunur.Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer tesislerin bir arada ve müşterek hizmet verecek şekilde kurulması halinde parkyeri alanı, her farklı hizmet birimi için ayrı ayrı hesaplanarak bulunacak alanların toplamı kadar alınır.  

 

TESİSLERİN KARAYOLUNA BAĞLANTISIMADDE 28 - Bir arada veya yanyana bulunup aynı veya farklı hizmet birimlerini ihtiva eden tesislerin karayoluna bağlantısı, aynı geçiş yolu ile sağlanabilir. 

İKİNCİ BÖLÜMDİĞER ESASLARTAKSİ OTOMOBİLLERİ İÇİN AYRILACAK ALANMADDE 29 - Yolcu terminallerinde, yolcu indirecek veya bindirecek taksi otomobilleri için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ayrıca bir yerin düzenlettirilmesi zorunludur.  

 

YAKIT POMPALARIMADDE 30 - Umuma açık park yerleri ve garajlar, yolcu ve yük terminalleri ile turistik yapı ve tesisler bünyesinde; tesisin yoldan görülmeyecek uygun bir yerine konulmak, sadece tesisten yararlananların araçlarına akaryakıttemin etmek, bu hususta yola hitabedecek şekilde herhangi bir tanıtıcı veya duyurucu reklam ve ilan levhası koymamak kayıt ve şartı ile yakıt pompaları bulundurulabilir.  

 

MALZEME OCAKLARI, MADEN VE PETROL ŞANTİYE TESİSLERİMADDE 31 - Malzeme ocak ve harmanları, maden ve petrol şantiye ocak ve tesislerinde; a) Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde, duman, yanmamış gaz, toz ve benzeri maddeler yola doğru salıverilemez. b) Faaliyeti sırasında, karayoluna her ne şekilde olursa olsun, herhangi bir madde düşürülemez, konulamaz veya atılamaz. c) Dere, nehir ve sel yataklarının hidrolojik rejimini bozmayacak, yol köprü ve sanat yapılarını tehlikeye düşürmeyecek her türlü tedbirin zamanında alınması zorunludur. Köprüler yönünden, dere yataklarından kum-çakıl alınmadan evvel yolu bakım altında tutan kuruluştan ayrıca izin alınması zorunludur. Karayolu sınır çizgisinden itibaren 50 metrelik mesafe içinde açılacak tünel, galeri, hendek, sondaj gibi imalatlar için yolu yapan ve bakım altında tutan Kuruluş ile ayrıca protokol yapılır. Bu madde hükümlerine aykırı olarak işletilen tesisin Geçiş Yolu İzin Belgesi iptal edilir. Bu durum ilgili Valiliğe bildirilerek, tesisin faaliyeti ilgili Valilikçe durdurulur. Taş ocakları Nizamnamesi hükümleri de saklıdır.  

 

ATIK SULARIN DRENE EDİLMESİMADDE 32 - Besi çiftliği ve ahırlarda, yem, yem artıkları ile gübrenin, tesislerin karayolundan görülmeyecek kısımlarında depolanması, tesis alanına düşen yağmur suları ve atık sular ile diğer sıvıların karayolu sınır çizgisi dışında drene edilmesi zorunludur.  

 

YOLCU İNDİRME VE BİNDİRME YERLERİMADDE 33 - Yolcu indirme-bindirme yerleri; yolu yapan ve bakımı altında tutan kuruluş tarafından tespit edilir. a) En yakın kenarının kavşak başlangıcına enaz 150 metre mesafede bulunması, b) Yolcu trafiği dikkate alınarak, aynı anda durması muhtemel taşıt sayısını karşılayacak ve bu taşıtların taşıt yoluna tecavüz etmeyecekleri boyutlarda olması, yolun kaplaması cinsinden kaplanması ve yoldan arazi yönüne % 2 iniş eğimli bulunması, zorunludur. c) Yolcu İndirme-Bindirme Yerlerinde yolcuları hava şartlarından koruyacak kapalı bölümlerin tesis edilmesinde yolu yapan ve bakım altında tutan kuruluş yükümlü ve sorumlu tutulamaz.  Bu bölümlerin gerçek veya tüzel kişilerce geliştirilmesi halinde, yolu yapan ve bakım altında tutan kuruluşla protokol yapılır. Yapım-kullanma, süre, şekil ve şartları bu protokolda gösterilir. d) Bu tesislerin kapalı bölümleri, taşıt yolunda görüş mesafesini azaltacak şekilde geliştirilemez.

 

MESKENLERİN TİCARİ AMAÇLA KULLANILMASIMADDE 34 - Meskenlerde bir bölümünün mesken dışı amaçla kullanılmak istenmesi halinde, kullanım amacı dikkate alınarak, bu Yönetmeliğin ilgili bölümünde belirtilen hükümler aynen uygulanır.  

GEÇİŞ YOLU TALEP EDİLMEKSİZİN YAPILMAK İSTENEN TESİSLERMADDE 35 - Karayolu sınır çizgisinden itibaren her iki tarata ve 50 metrelik mesafe içinde, geçiş yolu talep edilmeksizin yapılmak istenen tesisler için bu Yönetmeliğin 5, 8, 9, 10, 19, 26, 31 ve 32 nci madde hükümleri aynen uygulanır.  

DÖRDÜNCÜ KISIMBELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN KARAYOLU KENARINDAKİYAPI VE TESİSLERBİRİNCİ BÖLÜMGENEL ESASLARBELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN KARAYOLU KENARINDAKİ YAPI VE TESİSLERMADDE 36 - Bu Yönetmelikte adı geçen tesislerin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında yapılması ve açılması için,a) İlgili Belediye Başkanlığından Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması,b) İlgili Belediye Başkanlığının da trafik güvenliği bakımından, bu Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesini sağlamaları,Zorunludur.İzinsiz olan tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulur. Bu Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden geçiş yolu izni verilemez. İzinsiz olarak yapılmakta olan veya işletilen veya izin alınmasına rağmen izinde gösterilen ve bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı durumda olduğu anlaşılan tesislere ait geçiş yolları, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır.  

 

KAVŞAK MESAFESİMADDE 37 - Kavşak Mesafesi: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılacak ve açılacak tesislere ait geçiş yolu ekseninin taşıt yolu dış kenarı ile kesiştiği noktanın kavşak başlangıcına mesafesi, Karayolları Genel Müdürlüğü bakım ağına dahil, bölünmüş devlet ve il yolları ile aynı yönde birden fazla şeridi olan devlet yollarında enaz 100 metre, diğer devlet yolları ve il yollarında enaz 75 metre ve diğer yollarda enaz 50 metredir. Geçiş yolu giriş ve çıkış yolu olarak tesis edilmiş ise, kavşak tarafında kalan giriş veya çıkış yolu ekseni bu mesafenin tahkikinde esas alınır.  

BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TESİSLERE İLİŞKİN GEÇİŞ YOLLARININ KAPLANMASIMADDE 38 - Devletyolları kenarındaki tesislere ait geçiş yolları ve uzantıları ile parkyerleri ve tesisin taşıt trafiğine açık diğer alanlarının, karayolu sınır çizgisinden itibaren, mücavir alanlarda enaz 30 metre, belediye sınırları içinde enaz 15 metrelik mesafe içinde, karayolunun kaplama cinsine uygun olarak (Stabilize yollar dışında parke, taş, asfalt veya beton) kaplanması zorunludur.  

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYGUN GÖRÜŞÜMADDE 39 - İlgili Belediye Başkanlıklarının, Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi verilmesinden önce Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili Bölge Müdürlüğünden uygun görüş almaları zorunludur. Bu Yönetmelik gereğine göre verilen Geçiş Yolu İzin Belgesinin bir örneği Karayolları Genel Müdürlüğü`nün ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir ve bu tesislerin yapımı veya işletilmesinin; verilen izin ve bu Yönetmelik şartlarına uygunluğu, ilgili Belediye ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerince denetlenir.  

CEPHE GENİŞLİKLERİMADDE 40 - Devlet ve il yolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için cephe genişliği;a) Devlet ve il yolları kenarındaki akaryakıt istasyonları ile yolcu terminalleri için en az 40 metre.b) Devlet ve il yolları kenarındaki diğer tesisler için münferit geçiş yolu talep edilmesi halinde enaz 20 metredir.c) Devlet ve il yolları kenarındaki tesislere ait geçiş yolu ile adalar;Akaryakıt istasyonları ile yolcu terminallerinde devlet ve il yolunun bölünmüş veya iki yönlü olma durumuna göre - (EK 7) veya - (EK 8)'deki proje örneğine,Diğer tesislerde devlet ve il yolunun blünmüş veya iki yönlü olma durumuna göre - (EK 9) veya - (EK 10)'daki proje örneğine,Uygun olarak düzenlenir.Cephe genişliğinin tahkikinde, mülkün karayolu sınır çizgisine kesintisiz olarak çakışan ortak kenar uzunluğu esas alınır.  

 

CEPHE HATTI İLE SINIR ÇİZGİSİ, ARASINDAKİ MESAFEMADDE 41 - Tesisler bünyesindeki yapıların cephe hattı ile karayolu sınır çizgisi arasındaki mesafe, 25 metreden az olmamak şartıyla ilgili imar planında belirtildiği şekliyle uygulanır.  

 

DEVLET VE İL YOLLARI DIŞINDAKİ YOLLARA BAĞLANTI YAPILMASIMADDE 42 - Devlet ve il yolu kenarında olmakla birlikte, geçiş yolu bakımından devlet ve il yolu dışındaki yollara bağlantı yapılması halinde, devlet ve il yoluna doğrudan bağlantı sözkonusu olmayacağından, devlet ve ilyolu ile ilgili hükümleri uygulanmaz.  

 

KALDIRILAN HÜKÜMLERYÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUATMADDE 43 - Bu Yönetmelikle 19.06.1985 tarih ve 18789 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

YEDİNCİ KISIMYÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

YÜRÜRLÜKMADDE 44 - Bu Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete`de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTMEMADDE 45 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.  

 

BEŞİNCİ KISIMGEÇİCİ HÜKÜMLERGeçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce izin alınmaksızın inşaatına başlanmış veya yapılmış ve işletmeye açılmış olan tesisler için bu Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ