TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete Tarihi: 9/10/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25254

MADDE 1 — 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan karma orman tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Amenajman planında bozuk orman alanı olarak yer alan sahalar ile ağaçsız orman toprakları ve çeşitli nedenlerle tarım alanları içerisinde gösterilen ağaçlandırmaya elverişli, mülkiyet problemi bulunmayan alanlar ile fiili olarak fındık ve çay bahçesi olarak kullanılan yerlerde; talep sahiplerine özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı izni verilebilir.

b) Turizm alanı olarak ilan edilen yerler, tarihi arkeolojik ve birinci derece doğal sit alanları, deniz kıyı kenar çizgisi içerisinde ve bitişiğinde kalan alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler, toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen yerler ile amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak görünmesine rağmen verimli orman niteliğini kazanmış alanlar özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı çalışmalarına konu edilemez."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak; maden sahalarında yapılacak; özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya çalışmalarında, sahanın üçyüz hektardan fazla olması halinde, maden sahasının büyüklüğü esas alınır. Asli orman ürünü işleyerek faaliyetlerini sürdüren gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyacı olan hammaddenin karşılanması amacıyla yapacakları özel ağaçlandırma, özel enerji ormanı çalışmalarında üçyüz hektarlık saha büyüklüğü sınırı; Devlet ormanı sayılan ve fiili olarak fındık ve çay bahçesi olarak kullanılan yerlerde yapılacak özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı tesisinde ise saha miktarı ile ilgili alt ve üst sınır aranmaz."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolu, Özel Enerji Ormanı Tesisi, Özel İmar-İhya ve Özel Fidanlık Tesisinde Uyulacak Esaslar"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Asli veya odun dışı orman ürünü veren türler ile yapılacak ağaçlandırmalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Devlet ormanı sayılan yerlerde; asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile saf veya karışık yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebilir.

b) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile saf veya karışık olarak yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebilir.

c) Devlet ormanı sayılan yerlerde; bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen türlerin karışımı ile özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebilir.

d) Devlet ormanı sayılan yerlerde yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarında projesinde belirtilmek kaydıyla asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türlerinin altında ikinci tür olarak; tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.

e) Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde asli ve odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla saf veya karışık yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebileceği gibi, bu ağaç ve ağaççıklarla yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmek kaydıyla ikinci tür olarak; tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile diğer tarım ürünlerinin yetiştirilmesine izin verilebilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 — Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce özel ağaçlandırma sahası olarak tesis edilen yerlerde teknik yönden uygun olması halinde onaylı projesinde yer almak ve ek taahhütname almak şartı ile tesisin altında tarım ürünü yetiştirilmesine izin verilebilir.”

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ