TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

5272 SAYILI BELEDİYE KANUNU

 

Kabul Tarihi : 7.12.2004

 

BİRİNCİ KISIM

 

GENEL HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

 

AMAÇ

 

Madde 1. - Bu Kanunun Amacı, Belediyenin Kuruluşunu, Organlarını, Yönetimini, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarını Düzenlemektir.

 

KAPSAM

 

Madde 2. - Bu Kanun Belediyeleri Kapsar.

 

TANIMLAR

 

Madde 3. - Bu Kanunun Uygulanmasında;

A) Belediye : Belde Sakinlerinin Mahallî Müşterek Nitelikteki İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Kurulan Ve Karar Organı Seçmenler Tarafından Seçilerek Oluşturulan, İdarî Ve Malî Özerkliğe Sahip Kamu Tüzel Kişisini,

B) Belediyenin Organları : Belediye Meclisini, Belediye Encümenini Ve Belediye Başkanını,

C) Belde : Belediyesi Bulunan Yerleşim Yerini,

D) Mahalle : Belediye Sınırları İçerisinde Yer Alan, Ortak İhtiyaç Ve Öncelikleri Benzer Özellikler Gösteren Ve Sakinleri Arasında Komşuluk İlişkisi Bulunan İnsanların Yaşadığı İdarî Birimi, İfade Eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BELEDİYENİN KURULUŞU VE SINIRLARI

 

KURULUŞ

 

Madde 4. - Nüfusu 5.000 Ve Üzerinde Olan Yerleşim Birimlerinde Belediye Kurulabilir. İl Ve İlçe Merkezlerinde Belediye Kurulması Zorunludur.

İçme Ve Kullanma Suyu Havzaları İle Sit Ve Diğer Koruma Alanlarında Ve Meskûn Sahası Kurulu Bir Belediyenin Sınırlarına 5.000 Metreden Daha Yakın Olan Yerleşim Yerlerinde Belediye Kurulamaz.

Köylerin Veya Muhtelif Köy Kısımlarının Birleşerek Belediye Kurabilmeleri İçin, Meskûn Sahalarının, Merkez Kabul Edilecek Yerleşim Yerinin Meskûn Sahasına Azami 5.000 Metre Mesafede Bulunması Ve Nüfusları Toplamının 5.000 Ve Üzerinde Olması Gerekir.

Bir Veya Birden Fazla Köyün Köy İhtiyar Meclisinin Kararı Veya Seçmenlerinin En Az Yarısından Bir Fazlasının Mahallîn En Büyük Mülkî İdare Amirine Yazılı Başvurusu Ya Da Valinin Kendiliğinden Buna Gerek Görmesi Durumunda, Valinin Bildirimi Üzerine, Mahallî Seçim Kurulları, Onbeş Gün İçinde Köyde Veya Köy Kısımlarında Kayıtlı Seçmenlerin Oylarını Alır Ve Sonucu Bir Tutanakla Valiliğe Bildirir.

İşlem Dosyası Valinin Görüşüyle Birlikte İçişleri Bakanlığına Gönderilir. Danıştayın Görüşü Alınarak Müşterek Kararname İle O Yerde Belediye Kurulur.

Yeni İskân Nedeniyle Oluşturulan Ve Nüfusu 5.000 Ve Üzerinde Olan Herhangi Bir Yerleşim Yerinde, İçişleri Bakanlığının Önerisi Üzerine Müşterek Kararnameyle Belediye Kurulabilir.

 

SINIRLARIN TESPİTİ

 

Madde 5. - Yeni Kurulan Bir Belediyenin Sınırları, Kuruluşu İzleyen Altı Ay İçinde Aşağıdaki Şekilde Tespit Edilir:

A) Eskiden Beri Beldeye Ait Sayılan Tarla, Bağ, Bahçe, Çayır, Mera, Otlak, Yaylak, Zeytinlik, Palamutluk, Fundalık Gibi Yerler İle Kumsal Ve Plajlar Belediye Sınırı İçine Alınır.

B) Belediye Sınırlarını Dere, Tepe, Yol Gibi Belirli Ve Sabit Noktalardan Geçirmek Esastır. Bunun Mümkün Olmaması Durumunda, Sınır Düz Olarak Çizilir Ve İşaretlerle Belirtilir.

C) Belediyenin Sınırları İçinde Kalan Ve Eskiden Beri Komşu Belde Veya Köy Halkı Tarafından Yararlanılan Yayla, Çayır, Mera, Koru, Kaynak Ve Mesirelik Gibi Yerlerden Geleneksel Yararlanma Hakları Devam Eder. Bu Haklar İçin Sınır Kâğıdına Şerh Konulur.

D) Çizilen Sınırların Geçtiği Yerlerin Bilinen Adları Sınır Kâğıdına Yazılır. Ayrıca Yetkili Fen Elemanı Tarafından Düzenlenen Kroki Sınır Tespit Tutanağına Eklenir.

 

SINIRLARIN KESİNLEŞMESİ

 

Madde 6. - Belediye Sınırları, Belediye Meclisinin Kararı Ve Kaymakamın Görüşü Üzerine Valinin Onayı İle Kesinleşir.

Kesinleşen Sınırlar, Valilikçe Yerinde Uygulanmak Suretiyle Taraflara Gösterilir Ve Durum Bir Tutanakla Belirlenir. Kesinleşen Sınır Kararları İle Dayanağı Olan Belgelerin Birer Örneği; Belediyesine, Mahallî Tapu Dairesine, İl Özel İdaresine Ve O Yerin Mülkî İdare Amirine Gönderilir.

 

KESİNLEŞEN SINIRLAR ZORUNLU NEDENLER OLMADIKÇA BEŞ YIL SÜRE İLE DEĞİŞTİRİLEMEZ. SINIR UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ

 

Madde 7. - Bir İl Dahilindeki Beldeler Veya Köyler Arasında Sınır Uyuşmazlığı Çıkması Halinde İlgili Belediye Meclisi Ve Köy İhtiyar Meclisi İle Kaymakamın Görüşleri Otuz Gün Süre Verilerek İstenir. Vali, Bu Görüşleri Değerlendirerek Sınır Uyuşmazlığını Karara Bağlar. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Kalan İlçe Ve İlk Kademe Belediyelerinin Sınır Değişikliklerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin De Görüşü Alınır.

İl Ve İlçe Sınırlarının Değiştirilmesini Gerektirecek Sınır Uyuşmazlıklarında 10.6.1949 Tarihli Ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Hükümleri Uygulanır.

Birleşme Ve Katılmalar

Madde 8. - Bir Belde Veya Köyün Veya Bunların Bazı Kısımlarının Meskûn Sahasının, Komşu Bir Beldenin Meskûn Sahası İle Birleşmesi Halinde, İltihak Olunacak Belde Sakinlerinin Oylarına Başvurulmaksızın, Katılmak İsteyen Köy Veya Belde Veya Bunların Kısımlarında Yapılan Oy Verme Sonucuna Ait Evrak, Valilikçe İltihak Olunacak Belediyeye Gönderilir. Belediye Meclisi Evrakın Gelişinden İtibaren Otuz Gün İçerisinde İstek Hakkındaki Kararını Verir. Belediye Meclisinin Kabulüyle Katılım Gerçekleşir. Katılma Talebinin Belediye Meclisi Tarafından Reddi Durumunda, Kararın Tebliğinden İtibaren Onbeş Gün İçinde İstek Sahiplerinin İtirazı Üzerine, Valinin Görüşüyle Birlikte Dosya, İçişleri Bakanlığı Tarafından Görüşü Alınmak Üzere Danıştaya Gönderilir. Danıştayın Görüşü Üzerine 4 Üncü Maddedeki Usule Göre İşlem Tamamlanır.

Belde, Köy Veya Bunların Bazı Kısımlarının Meskûn Sahaları Arasında 5.000 Metre Ve Altında Mesafe Bulunması, Birleşmiş Sayılmalarına Yeterlidir.

Bir Beldenin Bazı Kısımlarının Komşu Bir Beldeye Katılmasında, Belde Nüfusunun 5.000'den Aşağı Düşmemesi Şarttır.

Bu Madde Uyarınca Gerçekleşen Katılmalarda, İltihak Olunan Belde İle Bazı Kısımları Veya Tümü İltihak Olan Köy Veya Belde Arasında; Taşınır Ve Taşınmaz Mal, Hak, Alacak Ve Borçların Devri Ve Paylaşımı, Aralarında Düzenlenecek Protokolle Belirlenir.

Birleşme Ve Katılma İşlemlerinde Bu Maddede Düzenlenmeyen Hususlarda 4 Üncü Madde Hükmüne Göre İşlem Yapılır.

 

MAHALLE VE YÖNETİMİ

 

Madde 9. - Mahalle, Muhtar Ve İhtiyar Heyeti Tarafından Yönetilir.

Belediye Sınırları İçinde Mahalle Kurulması, Kaldırılması, Birleştirilmesi, Bölünmesi, Adlarıyla Sınırlarının Tespiti Ve Değiştirilmesi, Belediye Meclisinin Kararı Ve Kaymakamın Görüşü Üzerine Valinin Onayı İle Olur.

Muhtar, Mahalle Sakinlerinin Gönüllü Katılımıyla Ortak İhtiyaçları Belirlemek, Mahallenin Yaşam Kalitesini Geliştirmek, Belediye Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarıyla İlişkilerini Yürütmek, Mahalle İle İlgili Konularda Görüş Bildirmek, Diğer Kurumlarla İş Birliği Yapmak Ve Kanunlarla Verilen Diğer Görevleri Yapmakla Yükümlüdür.

Belediye, Mahallenin Ve Muhtarlığın İhtiyaçlarının Karşılanması Ve Sorunlarının Çözümü İçin Bütçe İmkanları Ölçüsünde Gerekli Yardım Ve Desteği Sağlar; Kararlarında Mahallelinin Ortak İsteklerini Göz Önünde Bulundurur Ve Hizmetlerin Mahallenin İhtiyaçlarına Uygun Biçimde Yürütülmesini Sağlamaya Çalışır.

 

BELDE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ

 

Madde 10 . - Bir Beldenin Adı, Belediye Meclisi Üye Tam Sayısının En Az Dörtte Üç Çoğunluğunun Kararı Ve Valinin Görüşü Üzerine İçişleri Bakanlığının Onayı İle Değiştirilir. Bu Karar Resmî Gazetede Yayımlanır.

 

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERDİRİLMESİ

 

Madde 11. - Belediye Sınırı Veya Meskûn Sahası, Bağlı Olduğu İl Veya İlçe Belediyesi İle Nüfusu 50.000 Ve Üzerinde Olan Bir Belediyenin Sınırına, 5.000 Metreden Daha Yakın Duruma Gelen Belediye Ve Köylerin Tüzel Kişiliği; Genel İmar Düzeni Veya Temel Alt Yapı Hizmetlerinin Gerekli Kılması Durumunda, Danıştayın Görüşü Alınarak, İçişleri Bakanlığının Teklifi Üzerine Müşterek Kararname İle Kaldırılarak Bu Belediyeye Katılır. Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belediyenin Mahalleleri, Katıldıkları Belediyenin Mahalleleri Hâline Gelir. Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belediye İle Köylerin Taşınır Ve Taşınmaz Mal, Hak, Alacak Ve Borçları Katıldıkları Belediyeye İntikal Eder.

Nüfusu 2.000'in Altına Düşen Belediyeler, Danıştayın Görüşü Alınarak, İçişleri Bakanlığının Önerisi Üzerine Müşterek Kararname İle Köye Dönüştürülür. Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belediyenin Tasfiyesi İl Özel İdaresi Tarafından Yapılır. Bu Belediyenin Taşınır Ve Taşınmaz Malları İle Hak, Alacak Ve Borçları İlgili Köy Tüzel Kişiliğine İntikal Eder. İntikal Eden Borçların Karşılanamayan Kısımları İl Özel İdaresi Tarafından Üstlenilir Ve Vali Tarafından İller Bankasına Bildirilir. İller Bankası Bu Miktarı, Takip Eden Ayın Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamının Belediyelere Ayrılan Kısmından Keserek İlgili İl Özel İdaresi Hesabına Aktarır.

 

KARARLARININ UYGULANMASI VE NÜFUS TESPİTİ

 

Madde 12 . - 4 Üncü, 6 Ncı, 7 Nci, 8 İnci, 9 Uncu Ve 10 Uncu Maddelerde Belirtilen Kararlar Kesinleşme Tarihini Takip Eden Yılın Ocak Ayının Birinci Gününden İtibaren Yürürlüğe Girer. 4 Üncü Maddeye Göre Belediye Kurulan Yerlerde 18.1.1984 Tarihli Ve 2972 Sayılı Mahallî İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 Uncu Maddesine Göre Seçim Yapılır.

8 İnci Maddede Geçen Birleşme Ve Katılmalara, 9 Uncu Maddede Geçen Mahalle Kaldırılmasına, 11 İnci Maddede Geçen Belediye Ve Köy Tüzel Kişiliğinin Kaldırılmasına Veya Bir Beldenin Köye Dönüştürülmesine Dair Kararlar İlk Mahallî İdareler Seçimlerinde Uygulanır Ve Seçimler Bu Yerlerin Yeni Durumlarına Göre Yapılır.

Yerleşim Yerlerinin Bu Kanunda Öngörülen Nüfusları Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca Tespit Edilir.

 

HEMŞEHRİ HUKUKU

 

Madde 13. - Herkes İkamet Ettiği Beldenin Hemşehrisidir. Hemşehrilerin, Belediye Karar Ve Hizmetlerine Katılma, Belediye Faaliyetleri Hakkında Bilgilenme Ve Belediye İdaresinin Yardımlarından Yararlanma Hakları Vardır. Yardımların İnsan Onurunu Zedelemeyecek Koşullarda Sunulması Zorunludur.

Belediye, Hemşehriler Arasında Sosyal Ve Kültürel İlişkilerin Geliştirilmesi Ve Kültürel Değerlerin Korunması Konusunda Gerekli Çalışmaları Yapar. Bu Çalışmalarda, Üniversitelerin, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının, Sendikaların, Sivil Toplum Kuruluşları Ve Uzman Kişilerin Katılımını Sağlayacak Önlemler Alınır.

Belediye Sınırları İçinde Oturan, Bulunan Veya İlişiği Olan Her Şahıs, Belediyenin, Kanunlara Dayanan Kararlarına, Emirlerine Ve Duyurularına Uymakla Ve Belediye Vergi, Resim, Harç, Katkı Ve Katılma Paylarını Ödemekle Yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Madde 14. - Belediye, Mahallî Müşterek Nitelikte Olmak Şartıyla;

A) İmar, Su Ve Kanalizasyon, Ulaşım Gibi Kentsel Alt Yapı; Coğrafî Ve Kent Bilgi Sistemleri; Çevre Ve Çevre Sağlığı, Temizlik Ve Katı Atık; Zabıta, İtfaiye, Acil Yardım, Kurtarma Ve Ambulans; Şehir İçi Trafik; Defin Ve Mezarlıklar; Ağaçlandırma, Park Ve Yeşil Alanlar; Konut; Kültür Ve Sanat, Turizm Ve Tanıtım, Gençlik Ve Spor; Sosyal Hizmet Ve Yardım, Evlendirme, Meslek Ve Beceri Kazandırma; Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi Hizmetlerini Yapar Veya Yaptırır. Büyükşehir Belediyeleri İle Nüfusu 50 000'i Geçen Belediyeler, Kadınlar Ve Çocuklar İçin Koruma Evleri Açar.

B) Okul Öncesi Eğitim Kurumları Açabilir; Devlete Ait Her Derecedeki Okul Binalarının İnşaatı İle Bakım Ve Onarımını Yapabilir Veya Yaptırabilir, Her Türlü Araç, Gereç Ve Malzeme İhtiyaçlarını Karşılayabilir; Sağlıkla İlgili Her Türlü Tesisi Açabilir Ve İşletebilir; Kültür Ve Tabiat Varlıkları İle Tarihî Dokunun Ve Kent Tarihi Bakımından Önem Taşıyan Mekânların Ve İşlevlerinin Korunmasını Sağlayabilir, Bu Amaçla Bakım Ve Onarımını Yapabilir, Korunması Mümkün Olmayanları Aslına Uygun Olarak Yeniden İnşa Edebilir.

Belediye, Kanunlarla Başka Bir Kamu Kurum Ve Kuruluşuna Verilmeyen Mahallî Müşterek Nitelikteki Diğer Görev Ve Hizmetleri De Yapar Veya Yaptırır.

Hizmetlerin Yerine Getirilmesinde Öncelik Sırası, Belediyenin Malî Durumu Ve Hizmetin İvediliği Dikkate Alınarak Belirlenir.

Belediye Hizmetleri, Vatandaşlara En Yakın Yerlerde Ve En Uygun Yöntemlerle Sunulur. Hizmet Sunumunda Özürlü, Yaşlı, Düşkün Ve Dar Gelirlilerin Durumuna Uygun Yöntemler Uygulanır.

Belediyenin Görev, Sorumluluk Ve Yetki Alanı, Belediye Sınırlarını Kapsar.

Belediye Meclisinin Kararı İle Mücavir Alanlara Da Belediye Hizmetleri Götürülebilir.

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu İle Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Ve Organize Sanayi Bölgelerine Tanınan Yetki Ve Sorumluluklar Bu Kanun Kapsamı Dışındadır.

 

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

 

Madde 15. - Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları Şunlardır:

A) Belde Sakinlerinin Mahallî Müşterek Nitelikteki İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla Her Türlü Faaliyet Ve Girişimde Bulunmak.

B) Kanunların Belediyeye Verdiği Yetki Çerçevesinde Yönetmelik Çıkarmak, Emir Vermek, Belediye Yasakları Koymak Ve Uygulamak, Kanunlarda Belirtilen Cezaları Vermek.

C) Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Kanunlarda Belirtilen İzin Veya Ruhsatı Vermek.

D) Özel Kanunları Gereğince Belediyeye Ait Vergi, Resim, Harç, Katkı Ve Katılma Paylarının Tarh, Tahakkuk Ve Tahsilini Yapmak; Vergi, Resim Ve Harç Dışındaki Özel Hukuk Hükümlerine Göre Tahsili Gereken Doğalgaz, Su, Atık Su Ve Hizmet Karşılığı Alacakların Tarh, Tahakkuk Ve Tahsilini Yapmak Veya Yaptırmak.

E) Müktesep Haklar Saklı Kalmak Üzere; İçme, Kullanma Ve Endüstri Suyu Sağlamak; Atık Su Ve Yağmur Suyunun Uzaklaştırılmasını Sağlamak; Bunlar İçin Gerekli Tesisleri Kurmak, Kurdurmak, İşletmek Ve İşlettirmek; Kaynak Sularını İşletmek Veya İşlettirmek.

F) Toplu Taşıma Yapmak; Bu Amaçla Otobüs, Deniz Ve Su Ulaşım Araçları, Tünel, Raylı Sistem Dâhil Her Türlü Toplu Taşıma Sistemlerini Kurmak, Kurdurmak, İşletmek Ve İşlettirmek.

G) Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması, Geri Kazanımı, Ortadan Kaldırılması Ve Depolanması İle İlgili Bütün Hizmetleri Yapmak Ve Yaptırmak.

H) Mahallî Müşterek Nitelikteki Hizmetlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla, Belediye Sınırları Ve Mücavir Alanlar İçerisinde Taşınmaz Malları Almak, Kamulaştırmak, Satmak, Kiralamak Veya Kiraya Vermek, Trampa Etmek, Tahsis Etmek, Bunlar Üzerinde Sınırlı Aynî Hak Tesis Etmek.

İ) Borç Almak, Bağış Kabul Etmek.

J) Toptancı Ve Perakendeci Halleri, Otobüs Terminali, Fuar Alanı, Yat Limanı Ve Mezbaha Kurmak, Kurdurmak, İşletmek, İşlettirmek Veya Bu Yerlerin Gerçek Ve Tüzel Kişilerce Açılmasına İzin Vermek.

K) Vergi, Resim Ve Harçlar Dışında Kalan Ve Miktarı Yirmibeşmilyar Türk Lirasına Kadar Olan Dava Konusu Uyuşmazlıkların, Anlaşmayla Tasfiyesine Karar Vermek.

L) Gayri Sıhhî Müesseseler İle Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerini Ruhsatlandırmak Ve Denetlemek.

M) Beldede Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Amacıyla İzinsiz Satış Yapan Seyyar Satıcıları Faaliyetten Men Etmek, İzinsiz Satış Yapan Seyyar Satıcıların Faaliyetten Men Edilmesi Sonucu, Cezası Ödenmeyerek İki Gün İçinde Geri Alınmayan Gıda Maddelerini Gıda Bankalarına, Cezası Ödenmeyerek Otuz Gün İçinde Geri Alınmayan Gıda Dışı Malları Yoksullara Vermek.

N) Reklam Panoları Ve Tanıtıcı Tabelalar Konusunda Standartlar Getirmek.

O) Hafriyat Toprağı Ve Moloz Döküm Alanlarını; Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Lpg) Depolama Sahalarını; İnşaat Malzemeleri, Odun, Kömür Ve Hurda Depolama Alanları Ve Satış Yerlerini Belirlemek; Bu Alan Ve Yerler İle Taşımalarda Çevre Kirliliği Oluşmaması İçin Gereken Tedbirleri Almak.

(L) Bendinde Belirtilen Gayri Sıhhî Müesseselerden Birinci Sınıf Olanların Ruhsatlandırılması Ve Denetlenmesi, Büyükşehir Ve İl Merkez Belediyeleri Dışındaki Yerlerde İl Özel İdaresi Tarafından Yapılır.

Belediye, (E), (F) Ve (G) Bentlerinde Belirtilen Hizmetleri Danıştayın Görüşü Ve İçişleri Bakanlığının Kararıyla Süresi Kırkdokuz Yılı Geçmemek Üzere İmtiyaz Yoluyla Devredebilir; Toplu Taşıma Hizmetlerini İmtiyaz Veya Tekel Oluşturmayacak Şekilde Ruhsat Vermek Suretiyle Yerine Getirebileceği Gibi Toplu Taşıma Hatlarını Kiraya Verme Veya 67 Nci Maddedeki Esaslara Göre Hizmet Satın Alma Yoluyla Yerine Getirebilir.

İl Sınırları İçinde Büyükşehir Belediyeleri, Belediye Ve Mücavir Alan Sınırları İçinde İl Belediyeleri İle Nüfusu 50.000'i Geçen Belediyeler, Meclis Kararıyla; Turizm, Sağlık, Sanayi Ve Ticaret Yatırımlarının Ve Eğitim Kurumlarının Su, Termal Su, Kanalizasyon, Doğalgaz, Yol Ve Aydınlatma Gibi Alt Yapı Çalışmalarını Faiz Almaksızın On Yıla Kadar Geri Ödemeli Veya Ücretsiz Olarak Yapabilir Veya Yaptırabilir, Bunun Karşılığında Yapılan Tesislere Ortak Olabilir; Sağlık, Eğitim, Sosyal Hizmet Ve Turizmi Geliştirecek Projelere İçişleri Bakanlığının Onayı İle Ücretsiz Veya Düşük Bir Bedelle Amacı Dışında Kullanılmamak Kaydıyla Arsa Tahsis Edebilir.

Belediye, Belde Sakinlerinin Belediye Hizmetleriyle İlgili Görüş Ve Düşüncelerini Tespit Etmek Amacıyla Kamuoyu Yoklaması Ve Araştırması Yapabilir.

Belediye Mallarına Karşı Suç İşleyenler Devlet Malına Karşı Suç İşlemiş Sayılır.

Belediyenin Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Ettiği Gelirleri, Şartlı Bağışlar Ve Kamu Hizmetlerinde Fiilen Kullanılan Malları İle Belediye Tarafından Tahsil Edilen Vergi, Resim Ve Harç Gelirleri Haczedilemez.

 

BELEDİYEYE TANINAN MUAFİYETLER

 

Madde 16. - Belediyenin Kamu Hizmetine Ayrılan Veya Kamunun Yararlanmasına Açık, Gelir Getirmeyen Taşınmaz Malları İle Bunların İnşa Ve Kullanımları Her Türlü Vergi, Resim, Harç, Katılma Ve Katkı Paylarından Muaftır.

 

İKİNCİ KISIM

 

BELEDİYENİN ORGANLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

BELEDİYE MECLİSİ

 

Belediye Meclisi

Madde 17 . - Belediye Meclisi, Belediyenin Karar Organıdır Ve İlgili Kanunda Gösterilen Esas Ve Usullere Göre Seçilmiş Üyelerden Oluşur.

Meclisin Görev Ve Yetkileri

Madde 18. - Belediye Meclisinin Görev Ve Yetkileri Şunlardır:

A) Stratejik Plân İle Yatırım Ve Çalışma Programlarını, Belediye Faaliyetlerinin Ve Personelinin Performans Ölçütlerini Görüşmek Ve Kabul Etmek.

B) Bütçe Ve Kesin Hesabı Kabul Etmek, Bütçede Kurumsal Kodlama Yapılan Birimler İle Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyleri Arasında Aktarma Yapmak.

C) Belediyenin İmar Plânlarını Görüşmek Ve Onaylamak, Büyükşehir Ve İl Belediyelerinde İl Çevre Düzeni Plânını Kabul Etmek.

D) Borçlanmaya Karar Vermek.

E) Taşınmaz Mal Alımına, Satımına, Takasına, Tahsisine, Tahsis Şeklinin Değiştirilmesine Veya Tahsisli Bir Taşınmazın Kamu Hizmetinde İhtiyaç Duyulmaması Halinde Tahsisin Kaldırılmasına; Üç Yıldan Fazla Kiralanmasına Ve Süresi Yirmibeş Yılı Geçmemek Kaydıyla Bunlar Üzerinde Sınırlı Aynî Hak Tesisine Karar Vermek.

F) Kanunlarda Vergi, Resim, Harç Ve Katılma Payı Konusu Yapılmayan Ve İlgililerin İsteğine Bağlı Hizmetler İçin Uygulanacak Ücret Tarifesini Belirlemek.

G) Şartlı Bağışları Kabul Etmek.

H) Vergi, Resim Ve Harçlar Dışında Kalan Ve Miktarı Beşmilyardan Yirmibeşmilyar Türk Lirasına Kadar, Dava Konusu Olan Belediye Alacaklarının Anlaşma İle Tasfiyesine Karar Vermek.

İ) Bütçe İçi İşletme İle Türk Ticaret Kanununa Tabi Ortaklıklar Kurulmasına Veya Bu Ortaklıklardan Ayrılmaya, Sermaye Artışına Ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kurulmasına Karar Vermek.

J) Belediye Adına İmtiyaz Verilmesine Ve Belediye Yatırımlarının Yap-İşlet Veya Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılmasına; Belediyeye Ait Şirket, İşletme Ve İştiraklerin Özelleştirilmesine Karar Vermek.

K) Meclis Başkanlık Divanını Ve Encümen Üyeleri İle İhtisas Komisyonları Üyelerini Seçmek.

L) Norm Kadro Çerçevesinde Belediyenin Ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarının İhdas, İptal Ve Değiştirilmesine Karar Vermek.

M) Belediye Tarafından Çıkarılacak Yönetmelikleri Kabul Etmek.

N) Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis Ve Benzerlerine Ad Vermek; Mahalle Kurulması, Kaldırılması, Birleştirilmesi, Adlarıyla Sınırlarının Tespiti Ve Değiştirilmesine Karar Vermek; Beldeyi Tanıtıcı Amblem, Flama Ve Benzerlerini Kabul Etmek.

O) Diğer Mahallî İdarelerle Birlik Kurulmasına, Kurulmuş Birliklere Katılmaya Veya Ayrılmaya Karar Vermek.

P) Yurt İçindeki Ve İçişleri Bakanlığının İzniyle Yurt Dışındaki Belediyeler Ve Mahallî İdare Birlikleriyle Karşılıklı İşbirliği Yapılmasına; Kardeş Kent İlişkileri Kurulmasına; Ekonomik Ve Sosyal İlişkileri Geliştirmek Amacıyla Kültür, Sanat Ve Spor Gibi Alanlarda Faaliyet Ve Projeler Gerçekleştirilmesine; Bu Çerçevede Arsa, Bina Ve Benzeri Tesisleri Yapma, Yaptırma, Kiralama Veya Tahsis Etmeye Karar Vermek.

R) Fahrî Hemşehrilik Payesi Ve Beratı Vermek.

S) Belediye Başkanıyla Encümen Arasındaki Anlaşmazlıkları Karara Bağlamak.

T) Mücavir Alanlara Belediye Hizmetlerinin Götürülmesine Karar Vermek.

U) İmar Plânlarına Uygun Şekilde Hazırlanmış Belediye İmar Programlarını Görüşerek Kabul Etmek.

 

BAŞKANLIK DİVANI

 

Madde 19. - Belediye Meclisi, Seçim Sonuçlarının İlânını Takip Eden Beşinci Gün Belediye Başkanının Başkanlığında Kendiliğinden Toplanır. Meclis Bu Toplantıda, Üyeleri Arasından, Gizli Oyla Meclis Birinci Ve İkinci Başkan Vekili İle En Az İki Kâtip Üyeyi İlk İki Yıl İçin Görev Yapmak Üzere Seçer. İlk İki Yıldan Sonra Seçilecek Başkanlık Divanı Yapılacak İlk Mahallî İdareler Seçimlerine Kadar Görev Yapar.

Başkanlık Divanı Seçimi Üç Gün İçinde Tamamlanır.

Meclise Belediye Başkanı, Katılamaması Durumunda Meclis Birinci Başkan Vekili, Onun Da Katılamaması Durumunda İkinci Başkan Vekili Başkanlık Eder. Ancak Yıllık Faaliyet Raporunun Görüşüldüğü Meclis Toplantısı Meclis Başkan Vekilinin Başkanlığında Yapılır.

Başkanlık Divanında Boşalma Olması Durumunda Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yenisi Seçilir.

Meclis Başkanı, Meclis Çalışmalarında Düzeni Sağlamakla Yükümlüdür.

Meclisin Çalışmalarına Ve Katılıma İlişkin Esas Ve Usuller İçişleri Bakanlığı Tarafından Çıkarılacak Yönetmelikle Düzenlenir.

 

MECLİS TOPLANTISI

 

Madde 20. - Belediye Meclisi, Kendisi Tarafından Belirlenecek Bir Aylık Tatil Hariç Her Ayın İlk Haftası, Meclis Tarafından Önceden Belirlenen Günde, Mutat Toplantı Yerinde Toplanır. Ekim Ayı Toplantısı Dönem Başı Toplantısıdır.

Bütçe Görüşmesine Rastlayan Toplantı Süresi En Çok Yirmi Gün, Diğer Toplantıların Süresi En Çok Beş Gündür.

Mutat Toplantı Yeri Dışında Toplanılmasının Zorunlu Olduğu Durumda Üyelere Önceden Bilgi Vermek Kaydıyla Meclis Başkanının Belediye Sınırları İçerisinde Belirlediği Yerde Toplantı Yapılır. Ayrıca, Toplantının Yeri Ve Zamanı Mutat Usullerle Belde Halkına Duyurulur.

Meclis Toplantıları Açıktır. Meclis Başkanının Veya Üyelerden Herhangi Birinin Gerekçeli Önerisi Üzerine, Toplantıya Katılanların Salt Çoğunluğuyla Kapalı Oturum Yapılmasına Karar Verilebilir.

Meclis Görüşmeleri Görevlilerce Tutanağa Geçirilir, Başkan Ve Kâtip Üyeler Tarafından İmzalanır. Toplantılar, Meclisin Kararıyla Sesli Ve Görüntülü Cihazlarla Da Kaydedilebilir.

 

GÜNDEM

 

Madde 21. - Gündem, Belediye Başkanı Tarafından Belirlenir Ve Üyelere En Az Üç Gün Önceden Bildirilir. Ayrıca Çeşitli Yöntemlerle Halka Duyurulur.

Meclis Üyeleri De Belediyeye Ait İşlerle İlgili Konuların Gündeme Alınmasını Önerebilir.

Öneri, Toplantıya Katılanların Salt Çoğunluğuyla Kabul Edildiği Takdirde Gündeme Alınır.

 

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

 

Madde 22 . - Belediye Meclisi, Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğuyla Toplanır Ve Katılanların Salt Çoğunluğuyla Karar Verir. Ancak, Karar Yeter Sayısı, Üye Tam Sayısının Dörtte Birinden Az Olamaz. Oylamada Eşitlik Çıkması Durumunda Meclis Başkanının Bulunduğu Taraf Çoğunluk Sayılır. Gizli Oylamalarda Eşitlik Çıkması Durumunda Oylama Tekrarlanır, Eşitliğin Bozulmaması Durumunda Meclis Başkanı Tarafından Kur'a Çekilir.

Meclisin Toplanmasında, Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde Başkan, Gün Ve Saatini Tespit Ederek En Geç Üç Gün İçinde Toplanmak Üzere Meclisi Tatil Eder. Gelecek Toplantı, Üye Tam Sayısının Dörtte Birinden Az Olmayan Üye Sayısı İle Yapılır.

Görüşmeler Sırasında Başkan Veya Üyelerden Birinin Talebi Üzerine Yapılacak Yoklamada Karar Yeter Sayısının Bulunmadığı Anlaşılırsa, İkinci Fıkradaki Hükümler Uygulanır.

Üyeler Oylarını Bizzat Kullanır. Gizli Oy Kullanmaya Fizikî Bakımdan Engelli Üyeler, Tayin Edecekleri Kişi Eliyle Oy Kullanabilirler.

Oylama Gizli, İşaretle Veya Ad Okunarak Yapılır. Oy Verme Kabul, Ret Veya Çekimser Şeklinde Olur.

Kararlar, Meclis Başkanı Ve Kâtip Üyeler Tarafından İmzalanır Ve Bir Sonraki Toplantıda Üyelere Dağıtılır.

 

MECLİS KARARLARININ KESİNLEŞMESİ

 

Madde 23. - Belediye Başkanı, Hukuka Aykırı Gördüğü Meclis Kararlarını, Gerekçesini De Belirterek Yeniden Görüşülmek Üzere Beş Gün İçinde Meclise İade Edebilir.

Yeniden Görüşülmesi İstenilmeyen Kararlar İle Yeniden Görüşülmesi İstenip De Belediye Meclisi Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğuyla Israr Edilen Kararlar Kesinleşir.

Belediye Başkanı, Meclisin Israrı İle Kesinleşen Kararlar Aleyhine On Gün İçinde İdarî Yargıya Başvurabilir.

Kararlar Kesinleştiği Tarihten İtibaren En Geç Yedi Gün İçinde Mahallin En Büyük Mülkî İdare Amirine Gönderilir. Mülkî İdare Amirine Gönderilmeyen Kararlar Yürürlüğe Girmez.

Mülkî İdare Amiri Hukuka Aykırı Gördüğü Kararlar Aleyhine On Gün İçinde İdarî Yargıya Başvurabilir.

Kesinleşen Meclis Kararlarının Özetleri Yedi Gün İçinde Uygun Araçlarla Halka Duyurulur.

 

İHTİSAS KOMİSYONLARI

 

Madde 24. - Belediye Meclisi, Her Dönem Başı Toplantısında, Üyeleri Arasından Seçilecek En Az Üç En Fazla Beş Kişiden Oluşan İhtisas Komisyonları Kurabilir.

İhtisas Komisyonları, Her Siyasî Parti Grubunun Ve Bağımsız Üyelerin Meclisteki Üye Sayısının Meclis Üye Tam Sayısına Oranlanması Suretiyle Oluşturulur. İl Ve İlçe Belediyeleri İle Nüfusu 10.000'in Üzerindeki Belediyelerde Plân Ve Bütçe İle İmar Komisyonlarının Kurulması Zorunludur.

Meclis Toplantısını Müteakip İmar Komisyonu En Fazla On İş Günü, Diğer Komisyonlar İse Beş İş Günü İçinde Kendilerine Havale Edilen İşleri Sonuçlandırır. Komisyonlar Kendilerine Havale Edilen İşlerle İlgili Raporlarını Bu Sürenin Sonunda Meclise Sunmadıkları Takdirde, Konu Meclis Başkanı Tarafından Doğrudan Gündeme Alınır.

İhtisas Komisyonlarının Görev Alanına Giren İşler Bu Komisyonlarda Görüşüldükten Sonra Belediye Meclisinde Karara Bağlanır.

Mahalle Muhtarları Ve İldeki Kamu Kuruluşlarının Amirleri İle İldeki Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Üniversiteler, Sendikalar Ve Gündemdeki Konularla İlgili Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcileri, Oy Hakkı Olmaksızın Kendi Görev Ve Faaliyet Alanlarına Giren Konuların Görüşüldüğü İhtisas Komisyonu Toplantılarına Katılabilir Ve Görüş Bildirebilir.

Komisyon Çalışmalarında Uzman Kişilerden Yararlanılabilir.

Komisyon Raporları Alenîdir, Çeşitli Yollarla Halka Duyurulur Ve İsteyenlere Meclis Tarafından Maliyetlerini Aşmamak Üzere Belirlenecek Bedel Karşılığında Verilir.

 

DENETİM KOMİSYONU

 

Madde 25. - İl Ve İlçe Belediyeleri İle Nüfusu 10.000'in Üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi, Her Ocak Ayı Toplantısında Belediyenin Bir Önceki Yıl Gelir Ve Giderleri İle Hesap Ve İşlemlerinin Denetimi İçin Kendi Üyeleri Arasından Gizli Oyla Ve Üye Sayısı Üçten Az Beşten Çok Olmamak Üzere Bir Denetim Komisyonu Oluşturur. Komisyon, Her Siyasî Parti Grubunun Ve Bağımsız Üyelerin Meclisteki Üye Sayısının Meclis Üye Tam Sayısına Oranlanması Suretiyle Oluşur.

Komisyon, Belediye Başkanı Tarafından Belediye Binası İçinde Belirlenen Yerde Çalışır Ve Çalışmalarında Kamu Kuruluşları Personelinden, Gerektiğinde Uzman Kişi Ve Kuruluşlardan Yararlanabilir. Bu Kişi Veya Kuruluşlara Ödenecek Ücret, Meclis Tarafından Kararlaştırılır.

Komisyon Belediye Birimleri Ve Bağlı Kuruluşlarından Her Türlü Bilgi Ve Belgeyi İsteyebilir. Bu İstekler Gecikmeksizin Yerine Getirilir.

Komisyon, Çalışmasını Şubat Ayı Sonuna Kadar Tamamlar Ve Buna İlişkin Raporunu İzleyen Ayın Onbeşine Kadar Meclis Başkanlığına Sunar.

Konusu Suç Teşkil Eden Hususlarla İlgili Olarak Meclis Başkanlığı Tarafından Yetkili Mercilere Suç Duyurusunda Bulunulur.

Meclisin Bilgi Edinme Ve Denetim Yolları

Madde 26. - Belediye Meclisi, Bilgi Edinme Ve Denetim Yetkisini Faaliyet Raporunu Değerlendirme, Denetim Komisyonu, Soru, Genel Görüşme Ve Gensoru Yoluyla Kullanır.

Meclis Üyeleri, Meclis Başkanlığına Önerge Vererek Belediye İşleriyle İlgili Konularda Sözlü Veya Yazılı Soru Sorabilir. Soru, Belediye Başkanı Veya Görevlendireceği Kişi Tarafından Sözlü Veya Yazılı Olarak Cevaplandırılır.

Meclis Üyelerinin En Az Üçte Biri, Meclis Başkanlığına İstekte Bulunarak, Belediyenin İşleriyle İlgili Bir Konuda Genel Görüşme Açılmasını İsteyebilir. Bu İstek Meclis Tarafından Kabul Edildiği Takdirde Gündeme Alınır.

Belediye Başkanınca Meclise Sunulan Bir Önceki Yıla Ait Faaliyet Raporundaki Açıklamalar, Meclis Üye Tam Sayısının Dörtte Üç Çoğunluğuyla Yeterli Görülmezse Yetersizlik Kararıyla Görüşmeleri Kapsayan Tutanak, Meclis Başkan Vekili Tarafından Mahallin Mülkî İdare Amirine Gönderilir.

Vali, Dosyayı Gerekçeli Görüşüyle Birlikte Danıştaya Gönderir.

Yetersizlik Kararı, Danıştayca Uygun Görüldüğü Takdirde Belediye Başkanı, Başkanlıktan Düşer.

Meclis Üye Tam Sayısının En Az Üçte Biri Oranındaki Üyenin İmzasıyla Belediye Başkanı Hakkında Gensoru Önergesi Verilebilir. Gensoru Önergesi, Meclis Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğunun Oyu İle Gündeme Alınır Ve Üç Tam Gün Geçmedikçe Görüşülemez.

Gensoru Önergesinin Karara Bağlanmasında Dördüncü Fıkraya Göre İşlem Yapılır.

 

BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNİN GÖRÜŞMELERE KATILAMAYACAĞI DURUMLAR

 

Madde 27. - Belediye Başkanı Ve Meclis Üyeleri, Münhasıran; Kendileri, İkinci Derece Dâhil Kan Ve Kayın Hısımları Ve Evlatlıkları İle İlgili İşlerin Görüşüldüğü Meclis Toplantılarına Katılamazlar.

 

BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 28. - Belediye Başkanı Görevi Süresince Veya Görevinin Sona Ermesinden İtibaren Üç Yıl Süreyle, Meclis Üyeleri İse Görevleri Süresince Ve Görevlerinin Sona Ermesinden İtibaren İki Yıl Süreyle, Belediye Ve Bağlı Kuruluşlarına Karşı Doğrudan Doğruya Veya Dolaylı Olarak Taahhüde Giremez, Komisyonculuk Ve Temsilcilik Yapamaz.

 

 

 

 

 

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

 

Madde 29. - Meclis Üyeliği, Ölüm Ve İstifa Durumunda Kendiliğinden Sona Erer. Meclis Üyeliğinden İstifa Dilekçesi Belediye Başkanlığına Verilir Ve Başkan Tarafından Meclisin Bilgisine Sunulur.

Özürsüz Veya İzinsiz Olarak Arka Arkaya Üç Birleşim Günü Veya Bir Yıl İçinde Yapılan Toplantıların Yarısına Katılmayan Üyenin Üyeliğinin Düşmesine, Savunması Alındıktan Sonra Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğuyla Karar Verilir.

Belediye Meclisi Üyeliğine Seçilme Yeterliğinin Kaybedilmesi Durumunda, Valinin Bildirmesi Üzerine Danıştay Tarafından Üyeliğin Düşmesine Karar Verilir.

 

MECLİSİN FESHİ

 

Madde 30. - Belediye Meclisi;

A) Kendisine Kanunla Verilen Görevleri Süresi İçinde Yapmayı İhmal Eder Ve Bu Durum Belediyeye Ait İşleri Sekteye Veya Gecikmeye Uğratırsa,

B) Belediyeye Verilen Görevlerle İlgisi Olmayan Siyasî Konularda Karar Alırsa,

İçişleri Bakanlığının Bildirisi Üzerine Danıştayın Kararı İle Feshedilir.

İçişleri Bakanlığı Gerekli Gördüğü Takdirde Meclisin Feshine Dair Bildiri İle Birlikte Karar Verilinceye Kadar Meclis Toplantılarının Ertelenmesini De İster. Danıştay, Bu Hususu En Geç Bir Ay İçinde Karara Bağlar.

Bu Şekilde Feshedilen Meclisin Yerine Seçilen Meclis, Kalan Süreyi Tamamlar.

 

BOŞALAN MECLİSİN GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

 

Madde 31. - Belediye Meclisinin;

A) Danıştay Tarafından Feshi Veya Meclis Toplantılarının Ertelenmesi,

B) Meclis Üye Tam Sayısının Yarıdan Fazlasının Tutuklanması,

C) Yedek Üyelerin Getirilmesinden Sonra Da Meclis Üye Tam Sayısının Yarısından Aşağı Düşmesi,

D) Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılması,

Hallerinde, Meclis Çalışabilir Duruma Gelinceye Veya Yeni Meclis Seçimi Yapılıncaya Kadar Meclis Görevi, Belediye Encümeninin Memur Üyeleri Tarafından Yürütülür.

 

HUZUR VE İZİN HAKKI

 

Madde 32. - Meclis Başkan Ve Üyelerine, Meclis Toplantılarına Ve İhtisas Komisyonları Toplantılarına Katıldıkları Her Gün İçin, 39 Uncu Madde Uyarınca Belediye Başkanına Ödenmekte Olan Aylık Brüt Ödeneğin Günlük Tutarının Üçte Birini Geçmemek Üzere Meclis Tarafından Belirlenecek Miktarda Huzur Hakkı Ödenir. Huzur Hakkı Ödenecek Gün Sayısı, 20 Nci Maddenin İkinci Fıkrasında Ve 24 Üncü Maddenin Üçüncü Fıkrasında Belirtilen Toplantı Günü Sayısından Fazla Olamaz.

Meclis Üyeleri Hastalıkları Süresince İzinli Sayılır. Ayrıca Mazeretleri Durumunda, Bir Yıl İçindeki Toplantı Süresinin Yarısını Aşmamak Şartıyla İstekleri Üzerine Meclis Tarafından İzin Verilebilir.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BELEDİYE ENCÜMENİ

 

Belediye Encümeni

Madde 33. - Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında;

A) İl Belediyelerinde Ve Nüfusu 100.000'in Üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisinin Her Yıl Kendi Üyeleri Arasından Bir Yıl İçin, Gizli Oyla Seçeceği Dört Üye İle Biri Malî Hizmetler Birim Amiri Olmak Üzere Belediye Başkanının Her Yıl Birim Amirleri Arasından Seçeceği Dört Üyeden,

B) Diğer Belediyelerde, Belediye Meclisinin Her Yıl Kendi Üyeleri Arasından Bir Yıl İçin Gizli Oyla Seçeceği Üç Üye İle Biri Malî Hizmetler Birim Amiri Olmak Üzere Belediye Başkanının Her Yıl Birim Amirleri Arasından Seçeceği Üç Üyeden,

Oluşur.

Belediye Başkanının Katılamadığı Toplantılarda, Belediye Başkanının Görevlendireceği Başkan Yardımcısı Veya Encümen Üyesi, Encümene Başkanlık Eder.

Encümen Toplantılarına Gündemdeki Konularla İlgili Olarak İlgili Birim Amirleri, Belediye Başkanı Tarafından Oy Hakkı Olmaksızın Görüşleri Alınmak Üzere Çağrılabilir.

Encümenin Görev Ve Yetkileri

Madde 34. - Belediye Encümeninin Görev Ve Yetkileri Şunlardır:

A) Stratejik Plân Ve Yıllık Çalışma Programı İle Bütçe Ve Kesin Hesabı İnceleyip Belediye Meclisine Görüş Bildirmek.

B) Yıllık Çalışma Programına Alınan İşlerle İlgili Kamulaştırma Kararlarını Almak Ve Uygulamak.

C) Öngörülmeyen Giderler Ödeneğinin Harcama Yerlerini Belirlemek.

D) Bütçede Fonksiyonel Sınıflandırmanın İkinci Düzeyleri Arasında Aktarma Yapmak.

E) Kanunlarda Öngörülen Cezaları Vermek.

F) Vergi, Resim Ve Harçlar Dışında Kalan Ve Miktarı Beşmilyar Türk Lirasına Kadar, Dava Konusu Olan Belediye Alacaklarının Anlaşma İle Tasfiyesine Karar Vermek.

G) Taşınmaz Mal Satımına, Trampasına Ve Tahsisine İlişkin Meclis Kararlarını Uygulamak; Süresi Üç Yılı Geçmemek Üzere Kiralanmasına Karar Vermek.

H) Umuma Açık Yerlerin Açılış Ve Kapanış Saatlerini Belirlemek.

I) Diğer Kanunlarda Belediye Encümenine Verilen Görevleri Yerine Getirmek.

Encümen Toplantısı

Madde 35 . - Belediye Encümeni, Haftada Birden Az Olmamak Üzere Önceden Belirlenen Gün Ve Saatte Toplanır. Belediye Başkanı Acil Durumlarda Encümeni Toplantıya Çağırabilir.

Encümen Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğuyla Toplanır Ve Katılanların Salt Çoğunluğuyla Karar Verir. Oyların Eşitliği Durumunda Başkanın Bulunduğu Taraf Çoğunluk Sayılır. Çekimser Oy Kullanılamaz.

Encümen Gündemi Belediye Başkanı Tarafından Hazırlanır. Encümen Üyeleri Başkanının Uygun Görüşü İle Gündem Maddesi Teklif Edebilir. Belediye Başkanı Tarafından Havale Edilmeyen Konular Encümende Görüşülemez.

Encümene Havale Edilen Konular Bir Hafta İçinde Görüşülerek Karara Bağlanır.

Alınan Kararlar Başkan Ve Toplantıya Katılan Üyeler Tarafından İmzalanır. Karara Muhalif Kalanlar Gerekçelerini De Açıklar.

Encümen Başkan Ve Üyeleri, Münhasıran; Kendileri, İkinci Derece Dâhil Kan Ve Kayın Hısımları Ve Evlatlıkları İle İlgili İşlerin Görüşüldüğü Encümen Toplantılarına Katılamazlar.

Encümen Üyelerine Verilecek Ödenek

Madde 36. - Belediye Encümeni Başkan Ve Üyelerine, Nüfusu 10.000'e Kadar Olan Belediyelerde 3.500, Nüfusu 10.001-50.000'e Kadar Olan Belediyelerde 4.500, 50.001-200.000'e Kadar Olan Belediyelerde 6.000 Ve 200.001'in Üzerinde Olan Belediyelerde İse 7.500 Gösterge Rakamının Devlet Memurları İçin Belirlenen Aylık Katsayı İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarda Aylık Brüt Ödenek Verilir. Encümenin Memur Üyelerine Bu Tutarın Yarısı Ödenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

BELEDİYE BAŞKANI

 

Belediye Başkanı

Madde 37. - Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin Başı Ve Belediye Tüzel Kişiliğinin Temsilcisidir. Belediye Başkanı, İlgili Kanunda Gösterilen Esas Ve Usullere Göre Seçilir.

Belediye Başkanı, Görevinin Devamı Süresince Siyasi Partilerin Yönetim Ve Denetim Organlarında Görev Alamaz; Profesyonel Spor Kulüplerinin Başkanlığını Yapamaz Ve Yönetiminde Bulunamaz.

Belediye Başkanının Görev Ve Yetkileri

Madde 38. - Belediye Başkanının Görev Ve Yetkileri Şunlardır:

A) Belediye Teşkilâtının En Üst Amiri Olarak Belediye Teşkilâtını Sevk Ve İdare Etmek, Belediyenin Hak Ve Menfaatlerini Korumak.

B) Belediyeyi Stratejik Plâna Uygun Olarak Yönetmek, Belediye İdaresinin Kurumsal Stratejilerini Oluşturmak, Bu Stratejilere Uygun Olarak Bütçeyi, Belediye Faaliyetlerinin Ve Personelinin Performans Ölçütlerini Hazırlamak Ve Uygulamak, İzlemek Ve Değerlendirmek, Bunlarla İlgili Raporları Meclise Sunmak.

C) Belediyeyi Devlet Dairelerinde Ve Törenlerde, Davacı Veya Davalı Olarak Da Yargı Yerlerinde Temsil Etmek Veya Vekil Tayin Etmek.

D) Meclise Ve Encümene Başkanlık Etmek.

E) Belediyenin Taşınır Ve Taşınmaz Mallarını İdare Etmek.

F) Belediyenin Gelir Ve Alacaklarını Takip Ve Tahsil Etmek.

G) Yetkili Organların Kararını Almak Şartıyla Sözleşme Yapmak.

H) Meclis Ve Encümen Kararlarını Uygulamak.

İ) Bütçeyi Uygulamak, Bütçede Meclis Ve Encümenin Yetkisi Dışındaki Aktarmalara Onay Vermek.

J) Belediye Personelini Atamak.

K) Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle İşletmelerini Denetlemek.

L) Şartsız Bağışları Kabul Etmek.

M) Belde Halkının Huzur, Esenlik, Sağlık Ve Mutluluğu İçin Gereken Önlemleri Almak.

N) Bütçede Yoksul Ve Muhtaçlar İçin Ayrılan Ödeneği Kullanmak, Özürlülere Yönelik Hizmetleri Yürütmek Ve Özürlüler Merkezini Oluşturmak.

O) Kanunlarla Belediyeye Verilen Ve Belediye Meclisi Veya Belediye Encümeni Kararını Gerektirmeyen Görevleri Yapmak Ve Yetkileri Kullanmak.

Belediye Başkanının Özlük Hakları

Madde 39. - Belediye Başkanına Nüfusu;

A) 10.000'e Kadar Olan Beldelerde 60.000,

B) 10.001'den 50.000'e Kadar Olan Beldelerde 70.000,

C) 50.001'den 100.000'e Kadar Olan Beldelerde 90.000,

D) 100.001'den 250.000'e Kadar Olan Beldelerde 110.000,

E) 250.001'den 500.000'e Kadar Olan Beldelerde 130.000,

F) 500.001'den 1.000.000'a Kadar Olan Beldelerde 150.000,

G) 1.000.001'den 2.000.000'a Kadar Olan Beldelerde 190.000,

H) 2.000.001'den Fazla Olan Beldelerde 230.000,

Gösterge Rakamının Devlet Memurları İçin Belirlenen Aylık Katsayı İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarda Aylık Brüt Ödenek Ödenir.

Belediye Başkanının Görevli, İzinli Ve Hasta Bulunduğu Sürelerde Ödeneği Kesilmez.

Belediye Başkanlığı Yapmış Olanların, Personel Kanunlarına Tabi Bir Kadroya Atanmaları Halinde Belediye Başkanlığında Geçen Süreleri Memuriyette Geçmiş Sayılır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Uyarınca Devlet Memurları İle Bakmakla Yükümlü Bulundukları İçin Uygulanan Sosyal Hak Ve Yardımlar, Aynı Esas Ve Usullere Göre Belediye Başkanları İle Bakmakla Yükümlü Bulundukları İçin De Uygulanır.

 

Başkan Vekili

Madde 40. - Belediye Başkanı, İzin Ve Hastalık Nedeniyle Veya Görevli Olarak Görevden Ayrılması Hallerinde Bu Süre İçinde Kendisine Vekâlet Etmek Üzere Belediye Meclisi Üyeleri Arasından Birini Başkan Vekili Olarak Görevlendirir.

Başkan Vekili, Başkanın Yetkilerine Sahiptir.

Başkan Vekiline, Görev Süresince Başkana Ödenen Aylık Net Ödeneğin Gün Hesabı Üzerinden Ödenek Verilir.

 

Stratejik Plân Ve Performans Plânı

Madde 41. - Belediye Başkanı, Mahallî İdareler Genel Seçimlerinden İtibaren Altı Ay İçinde; Kalkınma Plânı Ve Programı İle Varsa Bölge Plânına Uygun Olarak Stratejik Plân Ve İlgili Olduğu Yıl Başından Önce De Yıllık Performans Plânı Hazırlayıp Belediye Meclisine Sunar.

Stratejik Plân, Varsa Üniversiteler Ve Meslek Odaları İle Konuyla İlgili Sivil Toplum Örgütlerinin Görüşleri Alınarak Hazırlanır Ve Belediye Meclisi Tarafından Kabul Edildikten Sonra Yürürlüğe Girer.

Nüfusu 50.000'in Altında Olan Belediyelerde Stratejik Plân Yapılması Zorunlu Değildir.

Stratejik Plân Ve Performans Plânı Bütçenin Hazırlanmasına Esas Teşkil Eder Ve Belediye Meclisinde Bütçeden Önce Görüşülerek Kabul Edilir.

 

Yetki Devri

Madde 42. - Belediye Başkanı, Görev Ve Yetkilerinden Bir Kısmını Uygun Gördüğü Takdirde, Yöneticilik Sıfatı Bulunan Belediye Görevlilerine Devredebilir.

 

İhtilâf Hali

Madde 43. - Belediye Başkanının Kendisinin, Birinci Ve İkinci Derecedeki Kan Ve Kayın Hısımlarının Ve Evlatlıklarının, Belediye İle İhtilâflı Olduğu Durumlarda Dava Açılması Ve Bu Davada Belediyenin Temsili, Meclis Birinci Başkan Vekili, Bulunmadığı Takdirde İkinci Başkan Vekili Veya Bunların Yetkilendireceği Kişiler Tarafından Yerine Getirilir.

 

Belediye Başkanlığının Sona Ermesi

Madde 44. - Belediye Başkanlığı, Ölüm Ve İstifa Hallerinde Kendiliğinden Sona Erer.

Belediye Başkanının;

A) Mazeretsiz Ve Kesintisiz Olarak Yirmi Günden Fazla Görevini Terk Etmesi Ve Bu Durumun Mahallin Mülkî İdare Amiri Tarafından Belirlenmesi,

B) Seçilme Yeterliğini Kaybetmesi,

C) Görevini Sürdürmesine Engel Bir Hastalık Veya Sakatlık Durumunun Yetkili Sağlık Kuruluşu Raporuyla Belgelenmesi,

D) Meclisin Feshine Neden Olan Eylem Ve İşlemlere Katılması,

Hallerinden Birinin Meydana Gelmesi Durumunda İçişleri Bakanlığının Başvurusu Üzerine Danıştay Kararıyla Başkanlık Sıfatı Sona Erer.

 

Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler

Madde 45. - Belediye Başkanlığının Herhangi Bir Nedenle Boşalması Durumunda, Vali Tarafından Belediye Meclisinin On Gün İçinde Toplanması Sağlanır. Meclis, Birinci Başkan Vekilinin, Onun Bulunmaması Durumunda İkinci Başkan Vekilinin, Onun Da Bulunmaması Durumunda En Yaşlı Üyenin Başkanlığında Toplanarak;

A) Belediye Başkanlığının Boşalması Veya Seçim Dönemini Aşacak Biçimde Kamu Hizmetinden Yasaklanma Cezasının Verilmiş Olması Durumunda Bir Başkan,

B) Başkanın Görevden Uzaklaştırılması, Tutuklanması Veya Seçim Dönemini Aşmayacak Biçimde Kamu Hizmetinden Yasaklama Cezası Alması Durumunda Bir Başkan Vekili,

Seçer.

Belediye Başkanı Veya Başkan Vekili Belediye Meclis Üyeleri Arasından Ve Gizli Oyla Seçilir. İlk İki Oylamada Üye Tam Sayısının Üçte İki Ve Üçüncü Oylamada Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğu Aranır. Üçüncü Oylamada Salt Çoğunluk Sağlanamazsa, Bu Oylamada En Çok Oy Alan İki Aday İçin Dördüncü Oylama Yapılır. Dördüncü Oylamada En Fazla Oy Alan Üye, Belediye Başkanı Veya Başkan Vekili Seçilmiş Olur. Oyların Eşitliği Durumunda Kur'a Çekilir.

Birinci Fıkranın (B) Bendi Uyarınca Başkan Vekili Seçildikten Sonra, Belediye Başkanlığının (A) Bendinde Belirtilen Nedenlerle Boşalması Durumunda Bu Maddeye Göre Belediye Başkanı Seçilir.

Yeni Seçilen Belediye Başkanının Görev Süresi, Yerine Seçildiği Başkanın Görev Süresi İle Sınırlıdır. Başkan Vekili, Yeni Başkan Seçilinceye Veya Görevden Uzaklaştırılmış Ya Da Tutuklanmış Olan Başkan Göreve Dönünceye Kadar Görev Yapar.

Belediye Başkanı Veya Başkan Vekili Seçilinceye Kadar Belediye Başkanlığı Görevi, Meclis Birinci Başkan Vekili, Bulunmaması Durumunda İkinci Başkan Vekili, Onun Da Bulunmaması Durumunda Vali Tarafından Görevlendirilecek Bir Kamu Görevlisi Tarafından Yürütülür.

Belediye Başkanı Veya Başkan Vekili Seçimi En Geç Onbeş Gün İçinde Tamamlanmadığı Takdirde Belediye Meclisinin Feshine İlişkin Hükümler Uygulanır.

 

Belediye Başkanı Görevlendirilmesi

Madde 46. - Belediye Başkanlığının Herhangi Bir Nedenle Boşalması Ve Yeni Belediye Başkanı Veya Başkan Vekili Seçiminin Yapılamaması Durumunda, Seçim Yapılıncaya Kadar, Belediye Başkanlığına Büyükşehir Ve İl Belediyelerinde İçişleri Bakanı, Diğer Belediyelerde Vali Tarafından Görevlendirme Yapılır. Görevlendirilecek Kişinin Belediye Başkanı Seçilme Yeterliğine Sahip Olması Şarttır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

ORGANLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

 

Görevden Uzaklaştırma

Madde 47. - Görevleriyle İlgili Bir Suç Nedeniyle Haklarında Soruşturma Veya Kovuşturma Açılan Belediye Organları Veya Bu Organların Üyeleri, Geçici Bir Önlem Olarak Kesin Hükme Kadar Görevden Uzaklaştırılabilir.

Görevden Uzaklaştırma Önlemi İki Ayda Bir Gözden Geçirilir. Devamında Kamu Yararı Bakımından Yarar Görülmeyen Görevden Uzaklaştırma Önlemi Kaldırılır.

Soruşturma Veya Kovuşturma Sebebiyle Görevden Uzaklaştırılan Belediye Organları Veya Bu Organların Üyeleri Hakkında; 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna Göre Soruşturma İzni Verilmemesi, Takipsizlik, Kamu Davasının Düşmesi Veya Beraat Kararı Verilmesi, Davanın Genel Af İle Ortadan Kaldırılması Veya Görevden Düşürülmeyi Gerektirmeyen Bir Suçla Mahkûm Olunması Durumunda Görevden Uzaklaştırma Önlemi Kaldırılır.

Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanına, Görevden Uzak Kaldığı Sürece Aylık Ödeneğinin Üçte İkisi Ödenir Ve Bu Süre İçinde Diğer Sosyal Hak Ve Yardımlardan Yararlanmaya Devam Eder.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

BELEDİYE TEŞKİLÂTI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

BELEDİYE TEŞKİLÂTI VE PERSONELİ

 

Belediye Teşkilâtı

Madde 48. - Belediye Teşkilâtı, Norm Kadroya Uygun Olarak Yazı İşleri, Malî Hizmetler, Fen İşleri Ve Zabıta Birimlerinden Oluşur.

Beldenin Nüfusu, Fizikî Ve Coğrafî Yapısı, Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Özellikleri İle Gelişme Potansiyeli Dikkate Alınarak, Norm Kadro Sistemine Uygun Olarak Gerektiğinde Sağlık, İtfaiye, İmar, İnsan Kaynakları, Hukuk İşleri Ve İhtiyaca Göre Diğer Birimler Oluşturulabilir. Bu Birimlerin Kurulması, Kaldırılması Veya Birleştirilmesi Belediye Meclisinin Kararıyla Olur.

 

Norm Kadro Ve Personel İstihdamı

Madde 49. - Norm Kadro İlke Ve Standartları İçişleri Bakanlığı Ve Devlet Personel Başkanlığı Tarafından Müştereken Belirlenir. Bu İlke Ve Standartlar Çerçevesinde Norm Kadro Çalışmasını Belediye Yapar Veya Yaptırır.

Belediye Personeli, Belediye Başkanı Tarafından Atanır. Birim Müdürlüğü Ve Üstü Yönetici Kadrolarına Yapılan Atamalar İlk Toplantıda Belediye Meclisinin Bilgisine Sunulur.

Belediyede, Norm Kadroya Uygun Olarak Çevre, Sağlık, Veterinerlik, Teknik, Hukuk, Sosyal Ve Ekonomi, Kültür Ve Sanat, Bilişim Ve İletişim, Plânlama, Araştırma Ve Geliştirme, Eğitim Ve Danışmanlık Alanlarında Tabip, Uzman Tabip, Veteriner, Avukat, Mühendis, Çözümleyici Ve Programcı, Mimar, Ebe, Hemşire, Teknisyen, Tekniker Gibi İhtiyaç Duyulan Uzman Ve Teknik Personel, Süreleri Seçim Döneminin Bitiminden İtibaren Otuz Günü Geçmemek Üzere, Sözleşme İle Çalıştırılabilir. Bu Şekilde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılacakların, Yürütecekleri Hizmetlere İlişkin Nitelikleri Taşımaları Şarttır. Sözleşmeli Personel Eliyle Yürütülen Hizmetlere İlişkin Boş Kadrolara Ayrıca Atama Yapılamaz.

Üçüncü Fıkra Uyarınca Sözleşmeli Olarak İstihdam Edileceklerin Ücret Miktarı, Yılları Bütçe Kanunlarında Belirlenecek Ücret Tavanını Aşmamak Üzere, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Sınırlar İçerisinde Belediye Meclisi Tarafından Kararlaştırılır. Bu Şekilde Çalıştırılacaklara Her Ne Ad Altında Olursa Olsun Sözleşme Ücreti Dışında Herhangi Bir Ödeme Yapılamaz Ve Ücret Mahiyetinde Aynî Ya Da Nakdi Menfaat Temin Edilemez. Söz Konusu Personel Hakkında Bu Kanunda Hüküm Bulunmayan Hususlarda, Vize Hariç 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrasına Göre İstihdam Edilenler Hakkındaki Hükümler Uygulanır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdam Edilen Memurlar, Belediye Başkanının Talebi, Kendilerinin Ve Kurumlarının Muvafakatiyle, Süreleri Seçim Döneminin Bitiminden İtibaren Otuz Günü Geçmemek Üzere, Belediyelerin Birim Müdürü Ve Üstü Yönetici Kadrolarında Görevlendirilebilirler. Bu Şekilde Görevlendirmelerde Devlet Memurları Kanununun 68 İnci Maddesinin (B) Fıkrasında Öngörülen Şartlar Dikkate Alınır. Belediyelerde Bu Şekilde İstihdam Edilen Personel Kurumlarından İzinli Sayılırlar. Bu Personelin Görevlendirildikleri Süre Zarfındaki, Görevlendirildikleri Kadroya Ait Her Türlü Malî Hakları İle Kurumları Tarafından Karşılanması Gereken Sosyal Güvenlik Ve Benzeri Diğer Hakları Belediye Tarafından Ödenir. İzinli Oldukları Müddet, Terfi Ve Emekliliklerinde Hesaba Katılır Ve Terfi Haklarını Kazananlar Başkaca Bir İşleme Lüzum Kalmaksızın Terfi Ettirilirler. Bu Şekilde Görevlendirilenler, Görevlendirme Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Onbeş Gün İçerisinde Yazılı Olarak Kurumlarına Başvurmaları Halinde En Geç Bir Ay İçerisinde Kadrolarına, Kadroları Kaldırılmış Veya Zorunlu Sebeplerle Kadrolarına Atama Yapılmış İse Durumlarına Uygun Bir Kadroya Atanırlar.

Norm Kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı Bulunan Belediyelerde Norm Kadro Sayısına Bağlı Kalınmaksızın; Belediye Başkanı, Zorunlu Gördüğü Takdirde, Nüfusu 50.000'e Kadar Olan Belediyelerde Bir, Nüfusu 50.001-250.000 Arasında Olan Belediyelerde İki, Nüfusu 250.001-500.000 Arasında Olan Belediyelerde Üç, Nüfusu 500.000 Ve Fazla Olan Belediyelerde Dört Belediye Meclis Üyesini Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirebilir. Bu Şekilde Görevlendirilen Meclis Üyelerine Belediye Başkanına Verilen Ödeneğin 2/3'ünü Aşmamak Üzere Belediye Meclisi Tarafından Belirlenecek Aylık Ödenek Verilir. Bu Şekilde Görevlendirme, Memuriyete Geçiş, Sözleşmeli Veya İşçi Statüsünde Çalışma Dahil İlgililer Açısından Herhangi Bir Hak Teşkil Etmez Ve Belediye Meclisinin Görev Süresini Aşamaz.

Belediyenin Yıllık Toplam Personel Giderleri, Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Belirlenen Yeniden Değerleme Katsayısı İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Miktarın Yüzde Otuzunu Aşamaz. Nüfusu 10.000'in Altında Olan Belediyelerde Bu Oran Yüzde Kırk Olarak Uygulanır. Yıl İçerisinde Aylık Ve Ücretlerde Beklenmedik Bir Artışın Meydana Gelmesi Sonucunda Personel Giderlerinin Söz Konusu Oranları Aşması Durumunda, Cari Yıl Ve İzleyen Yıllarda Personel Giderleri Bu Oranların Altına İninceye Kadar Yeni Personel Alımı Yapılamaz. Yeni Personel Alımı Nedeniyle Bu Oranın Aşılması Sebebiyle Oluşacak Kamu Zararı, Zararın Oluştuğu Tarihten İtibaren Hesaplanacak Kanunî Faiziyle Birlikte Belediye Başkanından Tahsil Edilir. Personelin Her Türlü Alacakları Zamanında Ve Öncelikle Ödenir.

Sözleşmeli Ve İşçi Statüsünde Çalışanlar Hariç Belediye Memurlarına, Başarı Durumlarına Göre Toplam Memur Sayısının Yüzde Onunu Ve Devlet Memurlarına Uygulanan Aylık Katsayının 20.000 Gösterge Rakamı İle Çarpımı Sonucu Bulunacak Miktarı Geçmemek Üzere, Hastalık Ve Yıllık İzinleri Dahil Olmak Üzere, Çalıştıkları Sürelerle Orantılı Olarak Encümen Kararıyla Yılda En Fazla İki Kez İkramiye Ödenebilir.

 

Personel Devri

Madde 50. - Bu Kanunun 8 İnci Ve 11 İnci Maddeleri Uyarınca Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belediyelerin Kadroları Ve Personeli; Katılma Halinde Katıldıkları Belediyeye, Köye Dönüştürülme Halinde İlgili İl Özel İdaresine Devredilir. Devredilen Personelden Kadro Ve Görev Unvanları Değişmeyenler, Aynı Unvanlı Kadrolara Atanmış Sayılırlar. Devredilen Personelden Durumlarına Uygun Boş Kadro Olmayanların Veya Mevcut Kadro Unvanı İle Atamaları Yapılamayanların Kadro Unvanları Üç Ay İçerisinde İlgili Belediye Meclisi Veya İl Genel Meclisince Aynı Sınıf İçerisinde Kalmak Kaydıyla Değiştirilir. Bu Değişiklikten İtibaren Bir Ay İçerisinde İlgililerin Durumlarına Uygun Kadrolara Atamaları Yapılır. Söz Konusu Personel, Atama İşlemleri Yapılıncaya Kadar, Devredildikleri Belediye Veya İl Özel İdaresince İhtiyaç Duyulan İşlerde Görevlendirilebilirler. Bunlar Yeni Bir Kadroya Atanıncaya Kadar, Eski Kadrolarına Ait Aylık, Ücret, Ek Gösterge, Her Türlü Zam Ve Tazminatları İle Diğer Malî Haklarını Devredildikleri Belediye Veya İl Özel İdaresinden Almaya Devam Ederler. Devredilen Personelden Memur Statüsünde Görev Yapanların, Atandıkları Yeni Kadrolarının Aylık, Ek Gösterge, Her Türlü Zam Ve Tazminatları İle Diğer Malî Hakları Toplamının Net Tutarının, Eski Kadrolarına Bağlı Olarak En Son Ayda Almakta Oldukları Aylık, Ek Gösterge, Her Türlü Zam Ve Tazminatları İle Diğer Malî Hakları Toplamı Net Tutarından Az Olması Halinde Aradaki Fark Giderilinceye Kadar Atandıkları Kadrolarda Kaldıkları Sürece Herhangi Bir Kesintiye Tabi Olmaksızın Tazminat Olarak Ödenir.

Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belediyelerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrasına Göre İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Pozisyonları, Avukat Unvanlı Pozisyonlar Hariç Olmak Üzere, Başka Bir İşleme Gerek Kalmaksızın Devredildikleri Belediye Veya İl Özel İdaresi Adına Vize Edilmiş Sayılır.

Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belediyelerde Geçici İş Pozisyonlarında Görev Yapan Personel, Aynı Statüde Pozisyonlarıyla Birlikte İlgili Belediye Veya İl Özel İdaresine Devredilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BELEDİYE ZABITASI, İTFAİYE VE ACİL DURUM

PLÂNLAMASI

 

Zabıtanın Görev Ve Yetkileri

Madde 51. - Belediye Zabıtası, Beldede Esenlik, Huzur, Sağlık Ve Düzenin Sağlanmasıyla Görevli Olup Bu Amaçla, Belediye Meclisi Tarafından Alınan Ve Belediye Zabıtası Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Emir Ve Yasaklarla Bunlara Uymayanlar Hakkında Mevzuatta Öngörülen Ceza Ve Diğer Yaptırımları Uygular.

Görevini Yaparken Zabıtaya Karşı Gelenler, Devlet Zabıtasına Karşı Gelenler Gibi Cezalandırılır.

Belediye Zabıta Teşkilâtının Çalışma Usul Ve Esasları, Çalışanların Görev Ve Yetkileri, Memurluğa Alınması İçin Taşımaları Gereken Nitelikler, Alacakları Meslek İçi Eğitim, Görevde Yükselme, Meslekten Çıkarılma, Giyecekleri Kıyafet Ve Savunma Amaçlı Olarak Kullanacakları Aletler İle Zabıta Teşkilâtında Hizmet Gereklerine Göre Oluşturulacak Birimler, İçişleri Bakanlığı Tarafından Çıkarılacak Yönetmelikle Düzenlenir. Belediye, Bu Yönetmeliğe Aykırı Olmamak Üzere Ek Düzenlemeler Yapabilir.

Belediye Zabıta Ve Özel Güvenlik Hizmetlerinde Fiilen Çalışanlara Fazla Mesai Karşılığı Olarak Yılı Bütçe Kanununda Belirlenen Üst Sınırı Aşmamak Kaydıyla Belediye Meclisi Kararı İle Tespit Edilen Miktar, Fazla Çalışma Ücreti Olarak Maktuen Ödenir.

İtfaiye

Madde 52. - İtfaiye Teşkilâtının Çalışma Usul Ve Esasları, Çalışanların Görev Ve Yetkileri, Memurluğa Alınması İçin Taşımaları Gereken Nitelikler, Alacakları Meslek İçi Eğitim, Görevde Yükselme, Meslekten Çıkarılma, Giyecekleri Kıyafet Ve Savunma Amaçlı Olarak Kullanacakları Aletler İle İtfaiye Teşkilâtında Hizmet Gereklerine Göre Oluşturulacak Birimler, İçişleri Bakanlığı Tarafından Çıkarılacak Yönetmelikle Düzenlenir. Belediye Bu Yönetmeliğe Aykırı Olmamak Üzere Ek Düzenlemeler Yapabilir.

Belediye İtfaiye Teşkilatında Fiilen Çalışanlara Fazla Mesai Karşılığı Olarak Yılı Bütçe Kanununda Belirlenen Üst Sınırı Aşmamak Kaydıyla Belediye Meclisi Kararı İle Tespit Edilen Miktar, Fazla Çalışma Ücreti Olarak Maktuen Ödenir.

Acil Durum Plânlaması

Madde 53. - Belediye; Yangın, Sanayi Kazaları, Deprem Ve Diğer Doğal Afetlerden Korunmak Veya Bunların Zararlarını Azaltmak Amacıyla Beldenin Özelliklerini De Dikkate Alarak Gerekli Afet Ve Acil Durum Plânlarını Yapar, Ekip Ve Donanımı Hazırlar.

Acil Durum Plânlarının Hazırlanmasında Varsa İl Ölçeğindeki Diğer Acil Durum Plânlarıyla Da Koordinasyon Sağlanır Ve İlgili Bakanlık, Kamu Kuruluşları, Meslek Teşekkülleriyle Üniversitelerin Ve Diğer Mahallî İdarelerin Görüşleri Alınır.

Plânlar Doğrultusunda Halkın Eğitimi İçin Gerekli Önlemler Alınarak İkinci Fıkrada Sayılan İdareler, Kurumlar Ve Örgütlerle Ortak Programlar Yapılabilir.

Belediye, Belediye Sınırları Dışında Yangın Ve Doğal Afetler Meydana Gelmesi Durumunda, Bu Bölgelere Gerekli Yardım Ve Destek Sağlayabilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

BELEDİYELERİN DENETİMİ

 

Denetimin Amacı

Madde 54. - Belediyelerin Denetimi; Faaliyet Ve İşlemlerinde Hataların Önlenmesine Yardımcı Olmak, Çalışanların Ve Belediye Teşkilâtının Gelişmesine, Yönetim Ve Kontrol Sistemlerinin Geçerli, Güvenilir Ve Tutarlı Duruma Gelmesine Rehberlik Etmek Amacıyla; Hizmetlerin Süreç Ve Sonuçlarını Mevzuata, Önceden Belirlenmiş Amaç Ve Hedeflere, Performans Ölçütlerine Ve Kalite Standartlarına Göre Tarafsız Olarak Analiz Etmek, Karşılaştırmak Ve Ölçmek; Kanıtlara Dayalı Olarak Değerlendirmek, Elde Edilen Sonuçları Rapor Hâline Getirerek İlgililere Duyurmaktır.

 

Denetimin Kapsamı Ve Türleri

Madde 55. - Belediyelerde İç Ve Dış Denetim Yapılır. Denetim, İş Ve İşlemlerin Hukuka Uygunluk, Malî Ve Performans Denetimini Kapsar.

İç Ve Dış Denetim 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Hükümlerine Göre Yapılır.

Ayrıca, Belediyenin Malî İşlemler Dışında Kalan Diğer İdarî İşlemleri, İdarenin Bütünlüğüne Ve Kalkınma Plânı Ve Stratejilerine Uygunluğu Açısından İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Veya Görevlendireceği Elemanlar Tarafından Da Denetlenir.

Belediyelere Bağlı Kuruluş Ve İşletmeler De Yukarıdaki Esaslara Göre Denetlenir.

Denetime İlişkin Sonuçlar Kamuoyuna Açıklanır Ve Meclisin Bilgisine Sunulur.

 

Faaliyet Raporu

Madde 56. - Belediye Başkanı, Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 41 İnci Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Belirtilen Biçimde; Stratejik Plân Ve Performans Hedeflerine Göre Yürütülen Faaliyetleri, Belirlenmiş Performans Ölçütlerine Göre Hedef Ve Gerçekleşme Durumu İle Meydana Gelen Sapmaların Nedenlerini Ve Belediye Borçlarının Durumunu Açıklayan Faaliyet Raporunu Hazırlar. Faaliyet Raporunda, Bağlı Kuruluş Ve İşletmeler İle Belediye Ortaklıklarına İlişkin Söz Konusu Bilgi Ve Değerlendirmelere De Yer Verilir.

Faaliyet Raporu Mart Ayı Toplantısında Belediye Başkanı Tarafından Meclise Sunulur. Raporun Bir Örneği İçişleri Bakanlığına Gönderilir Ve Kamuoyuna Da Açıklanır.

Hizmetlerde Aksama

Madde 57. - Belediye Hizmetlerinin Ciddi Bir Biçimde Aksatıldığının Ve Bu Durumun Halkın Sağlık, Huzur Ve Esenliğini Hayati Derecede Olumsuz Etkilediğinin İçişleri Bakanlığının Talebi Üzerine Yetkili Sulh Hukuk Hâkimi Tarafından Belirlenmesi Durumunda İçişleri Bakanı, Hizmetlerde Meydana Gelecek Aksamanın Giderilmesini, Hizmetin Özelliğine Göre Makul Bir Süre Vererek Belediye Başkanından İster.

Aksama Giderilemezse, Söz Konusu Hizmetin Yerine Getirilmesini O İlin Valisinden İster. Bu Durumda Vali, Aksaklığı Öncelikle Belediyenin Araç, Gereç, Personel Ve Diğer Kaynaklarıyla Giderir. Mümkün Olmadığı Takdirde Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İmkanlarını Da Kullanabilir. Ortaya Çıkacak Maliyet Vali Tarafından İller Bankasına Bildirilir Ve İller Bankasınca O Belediyenin Müteakip Ay Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilâtı Toplamı Üzerinden Belediyeye Ayrılan Paydan Valilik Emrine Gönderilir.

İçişleri Bakanlığının Talebi Üzerine Sulh Hukuk Hâkimi Tarafından Alınan Karara Karşı İlgili Belediyece Asliye Hukuk Mahkemesine İtiraz Edilebilir.

Denetimle İlgili Diğer Hükümler

Madde 58. - Denetimin Yapılması Ve Faaliyet Raporunun Hazırlanması Hususunda Bu Kanunda Hüküm Bulunmayan Durumlarda Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Diğer Kanunların İlgili Hükümleri Uygulanır.

 

BEŞİNCİ KISIM

 

MALÎ HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

BELEDİYENİN GELİR VE GİDERLERİ

 

Belediyenin Gelirleri

Madde 59. - Belediyenin Gelirleri Şunlardır:

A) Kanunlarla Gösterilen Belediye Vergi, Resim, Harç Ve Katılma Payları.

B) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay.

C) Genel Ve Özel Bütçeli İdarelerden Yapılacak Ödemeler.

D) Taşınır Ve Taşınmaz Malların Kira, Satış Ve Başka Suretle Değerlendirilmesinden Elde Edilecek Gelirler.

E) Belediye Meclisi Tarafından Belirlenecek Tarifelere Göre Tahsil Edilecek Hizmet Karşılığı Ücretler.

F) Faiz Ve Ceza Gelirleri.

G) Bağışlar.

H) Her Türlü Girişim, İştirak Ve Faaliyetler Karşılığı Sağlanacak Gelirler.

İ) Diğer Gelirler.

Büyükşehir Belediyelerinde Büyükşehir Sınırları Ve Mücavir Alanları İçinde Belediyelerince Tahsil Edilen Emlak Vergisi Tutarının Tamamı İlgili İlçe Ve İlk Kademe Belediyeleri Tarafından Alınır. Bunlardan Büyükşehir Belediyesine Veya Özel İdareye Ayrıca Pay Kesilmez.

 

Belediyenin Giderleri

Madde 60. - Belediyenin Giderleri Şunlardır:

A) Belediye Binaları, Tesisleri İle Araç Ve Malzemelerinin Temini, Yapımı, Bakımı Ve Onarımı İçin Yapılan Giderler.

B) Belediyenin Personeline Ve Seçilmiş Organlarının Üyelerine Ödenen Maaş, Ücret, Ödenek, Huzur Hakkı, Yolluklar, Hizmete İlişkin Eğitim Harcamaları İle Diğer Giderler.

C) Her Türlü Alt Yapı, Yapım, Onarım Ve Bakım Giderleri.

D) Vergi, Resim, Harç, Katılma Payı, Hizmet Karşılığı Alınacak Ücretler Ve Diğer Gelirlerin Takip Ve Tahsili İçin Yapılacak Giderler.

E) Belediye Zabıta Ve İtfaiye Hizmetleri İle Diğer Görev Ve Hizmetlerin Yürütülmesi İçin Yapılacak Giderler.

F) Belediyenin Kuruluşuna Katıldığı Şirket, Kuruluş Ve Katıldığı Birliklerle İlgili Ortaklık Payı Ve Üyelik Aidatı Giderleri.

G) Mezarlıkların Tesisi, Korunması Ve Bakımına İlişkin Giderler.

H) Faiz, Borçlanmaya İlişkin Diğer Ödemeler İle Sigorta Giderleri.

İ) Dar Gelirli, Yoksul, Muhtaç Ve Kimsesizler İle Özürlülere Yapılacak Sosyal Hizmet Ve Yardımlar.

J) Dava Takip Ve İcra Giderleri.

K) Temsil, Tören, Ağırlama Ve Tanıtım Giderleri.

L) Avukatlık, Danışmanlık Ve Denetim Hizmetleri Karşılığı Yapılacak Ödemeler.

M) Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kamu Ve Özel Kesim İle Sivil Toplum Örgütleriyle Birlikte Yapılan Ortak Hizmetler Ve Proje Giderleri.

N) Sosyo-Kültürel, Sanatsal Ve Bilimsel Etkinlikler İçin Yapılan Giderler.

O) Belediye Hizmetleriyle İlgili Olarak Yapılan Kamuoyu Yoklaması Ve Araştırması Giderleri.

P) Kanunla Verilen Görevler Ve Hizmetlerin Yürütülmesi İçin Yapılan Diğer Giderler.

R) Şartlı Bağışlarla İlgili Yapılacak Harcamalar.

S) İmar Düzenleme Giderleri.

T) Her Türlü Proje Giderleri.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BELEDİYE BÜTÇESİ

 

Belediye Bütçesi

Madde 61. - Belediyenin Stratejik Plânına Uygun Olarak Hazırlanan Bütçe, Belediyenin Malî Yıl Ve İzleyen İki Yıl İçindeki Gelir Ve Gider Tahminlerini Gösterir, Gelirlerin Toplanmasına Ve Harcamaların Yapılmasına İzin Verir.

Bütçeye Ayrıntılı Harcama Programları İle Finansman Programları Eklenir.

Bütçe Yılı Devlet Malî Yılı İle Aynıdır.

Bütçe Dışı Harcama Yapılamaz.

Belediye Başkanı Ve Harcama Yetkisi Verilen Diğer Görevliler, Bütçe Ödeneklerinin Verimli, Tutumlu Ve Yerinde Harcanmasından Sorumludur.

 

Bütçenin Hazırlanması Ve Kabulü

Madde 62. - Belediye Başkanı Tarafından Hazırlanan Bütçe Tasarısı Eylül Ayının Birinci Gününden Önce Encümene Sunulur Ve İçişleri Bakanlığına Gönderilir. İçişleri Bakanlığı Belediye Bütçe Tahminlerini Konsolide Eder Ve Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısına Eklenmek Üzere Eylül Ayı Sonuna Kadar Maliye Bakanlığına Bildirir. Encümen, Bütçeyi İnceleyerek Görüşüyle Birlikte Kasım Ayının Birinci Gününden Önce Belediye Meclisine Sunar.

Meclis Bütçe Tasarısını Yılbaşından Önce, Aynen Veya Değiştirerek Kabul Eder. Ancak, Meclis Bütçe Denkliğini Bozacak Biçimde Gider Artırıcı Ve Gelir Azaltıcı Değişiklikler Yapamaz. Kabul Edilen Bütçe, Malî Yılbaşından İtibaren Yürürlüğe Girer.

 

Harcama Yetkilisi

Madde 63. - Belediye Bütçesiyle Ödenek Tahsis Edilen Her Bir Harcama Biriminin En Üst Yöneticisi Harcama Yetkilisidir.

 

Kesin Hesap

Madde 64. - Her Yıl Bütçesinin Kesin Hesabı, Belediye Başkanı Tarafından Hesap Döneminin Bitiminden Sonra Mart Ayı İçinde Encümene Sunulur. Kesin Hesap, Belediye Meclisinin Mayıs Ayı Toplantısında Görüşülerek Karara Bağlanır.

Kesin Hesabın Görüşülmesi Ve Kesinleşmesinde, Bütçeye İlişkin Hükümler Uygulanır.

 

Bütçe Sistemi

Madde 65. - Belediye Bütçesi İle Muhasebe İşlemlerine İlişkin Esas Ve Usuller Maliye Bakanlığının Görüşü Alınarak İçişleri Bakanlığı Tarafından Çıkarılacak Yönetmelikle Düzenlenir.

 

Geçmiş Yıl Bütçesinin Devamı

Madde 66. - Herhangi Bir Nedenle Yeni Yıl Bütçesi Kesinleşmemiş İse Yeni Bütçenin Kesinleşmesine Kadar Geçen Yıl Bütçesi Uygulanır.

Bütçenin Kabulüne Kadar Yapılan İşlemler Yeni Yıl Bütçesine Göre Yapılmış Sayılır.

 

Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri

Madde 67. - Belediyede Belediye Meclisinin, Belediyeye Bağlı Kuruluşlarda Yetkili Organın Kararı İle Park, Bahçe, Sera, Refüj, Kaldırım Ve Havuz Bakımı Ve Tamiri; Araç Kiralama, Kontrollük, Temizlik, Güvenlik Ve Yemek Hizmetleri; Makine-Teçhizat Bakım Ve Onarım İşleri; Bilgisayar Sistem Ve Santralleri İle Elektronik Bilgi Erişim Hizmetleri; Sağlıkla İlgili Destek Hizmetleri; Fuar, Panayır Ve Sergi Hizmetleri; Baraj, Arıtma Ve Katı Atık Tesislerine İlişkin Hizmetler; Kanal Bakım Ve Temizleme, Alt Yapı Ve Asfalt Yapım Ve Onarımı, Trafik Sinyalizasyon Ve Aydınlatma Bakımı, Sayaç Okuma Ve Sayaç Sökme-Takma İşleri İle İlgili Hizmetler; Toplu Ulaşım Ve Taşıma Hizmetleri; Sosyal Tesislerin İşletilmesi İle İlgili İşler, Süresi İlk Mahallî İdareler Genel Seçimlerini İzleyen Altıncı Ayın Sonunu Geçmemek Üzere İhale Yoluyla Üçüncü Şahıslara Gördürülebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

BORÇLANMA VE İKTİSADÎ GİRİŞİMLER

 

Borçlanma

Madde 68. - Belediye, Görev Ve Hizmetlerinin Gerektirdiği Giderleri Karşılamak Amacıyla Aşağıda Belirtilen Usul Ve Esaslara Göre Borçlanma Yapabilir Ve Tahvil İhraç Edebilir:

A) Dış Borçlanma, 4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde Sadece Belediyenin Yatırım Programında Yer Alan Projelerinin Finansmanı Amacıyla Yapılabilir.

B) İller Bankasından Yatırım Kredisi Ve Nakit Kredi Kullanan Belediye, Ödeme Plânını Bu Bankaya Sunmak Zorundadır. İller Bankası Hazırlanan Geri Ödeme Plânını Yeterli Görmediği Belediyenin Kredi İsteklerini Reddeder.

C) Tahvil İhracı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Finansmanı İçin İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yapılır.

D) Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlasına Sahip Oldukları Şirketlerin, Faiz Dahil İç Ve Dış Borç Stok Tutarı, En Son Kesinleşmiş Bütçe Gelirleri Toplamının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Belirlenen Yeniden Değerleme Oranıyla Artırılan Miktarını Aşamaz. Bu Miktar Büyükşehir Belediyeleri İçin Bir Buçuk Kat Olarak Uygulanır.

E) Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlasına Sahip Oldukları Şirketler, En Son Kesinleşmiş Bütçe Gelirlerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Belirlenen Yeniden Değerleme Oranıyla Artırılan Miktarının Yılı İçinde Toplam Yüzde Onunu Geçmeyen İç Borçlanmayı Belediye Meclisinin Kararı; Yüzde Onunu Geçen İç Borçlanma İçin İse Meclis Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğunun Kararı Ve İçişleri Bakanlığının Onayı İle Yapabilir.

F) Belediyelerin, İleri Teknoloji Ve Büyük Tutarda Maddi Kaynak Gerektiren Alt Yapı Yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının Teklifi Üzerine Bakanlar Kurulunca Kabul Edilen Projeleri İçin Yapılacak Borçlanmalar (D) Bendindeki Miktarın Hesaplanmasında Dikkate Alınmaz. Dış Kaynak Gerektiren Projelerde Hazine Müsteşarlığının Görüşü Alınır.

Yukarıda Belirtilen Usul Ve Esaslara Aykırı Olarak Borçlanan Belediye Yetkilileri Hakkında, Fiilleri Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirmeyen Durumlarda Türk Ceza Kanununun 240 Incı Maddesi Hükümleri Uygulanır.

Belediye, Varlık Ve Yükümlülüklerinin Ayrıntılı Bir Şekilde Yer Aldığı Malî Tablolarını Üçer Aylık Dönemler Halinde İçişleri Ve Maliye Bakanlıkları İle Devlet Plânlama Teşkilatı Ve Hazine Müsteşarlıklarına Gönderir.

 

Arsa Ve Konut Üretimi

Madde 69. - Belediye; Düzenli Kentleşmeyi Sağlamak, Beldenin Konut, Sanayi Ve Ticaret Alanı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla Belediye Ve Mücavir Alan Sınırları İçinde, Özel Kanunlarına Göre Korunması Gerekli Yerler İle Tarım Arazileri Hariç İmarlı Ve Alt Yapılı Arsalar Üretmek, Konut, Toplu Konut Yapmak, Satmak, Kiralamak Ve Bu Amaçlarla Arazi Satın Almak, Kamulaştırma Yapmak, Bu Arsaları Trampa Etmek, Bu Konuda İlgili Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları Ve Bankalarla İşbirliği Yapmak Ve Gerektiğinde Onlarla Ortak Projeler Gerçekleştirmek Yetkisine Sahiptir.

Belediye, Bu Amaçla Bütçesinden Gerekli Parayı Ayırmak Suretiyle İşletme Tesis Edebilir.

Arsalar Hariç Üretilen Konutların Satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Tâbi Değildir. O Belediye Ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Kendisine, Eşine Veya Onsekiz Yaşından Küçük Çocuklarına Ait Konutu Olmayan Dar Gelirli Kişiler İle Afete Maruz Kalanlara, Sanayi Bölgelerinden Nakledileceklere Ve Üyelerinin Tamamı Bu Durumda Olan Kooperatiflere, Bedeli 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine Göre Oluşturulan Takdir Komisyonu Tarafından Belirlenecek Tutardan Aşağı Olmamak Üzere Arsa Tahsisi Yapılabilir. Durumları 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 25 İnci Maddesine Uyan Kimselere De Bu Maddeye Göre Arsa Ve Konut Sağlanabilir. Bu Fıkranın Uygulama Esasları, İçişleri Bakanlığı İle Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı Tarafından Müştereken Hazırlanacak Çerçeve Yönetmeliğe Uygun Olarak Belediye Meclisleri Tarafından Çıkarılacak Bir Yönetmelikle Düzenlenir.

 

Şirket Kurulması

Madde 70. - Belediye Kendisine Verilen Görev Ve Hizmet Alanlarında, İlgili Mevzuatta Belirtilen Usullere Göre Şirket Kurabilir.

 

İşletme Tesisi

Madde 71 . - Belediye, Özel Gelir Ve Gideri Bulunan Hizmetlerini İçişleri Bakanlığının İzniyle Bütçe İçinde İşletme Kurarak Yapabilir.

 

Borç Ve Alacakların Takas Ve Mahsubu

Madde 72 . - 4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Hazine Alacakları Hariç Olmak Üzere Belediyenin, Genel Bütçeli Kuruluşlardan, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından, Mahalli İdarelerden Ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Olan Özel Hukuk Ve Kamu Hukukuna Tâbi Alacak Ve Borçları Takas Ve Mahsup Edilir. Bu Amaçla Kurum Ve Kuruluşların Bütçelerine Yeterli Ve Gerekli Ödenek Konur.

Bu Madde Gereğince Yapılacak Takas Ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Esas Ve Usuller, İçişleri Bakanlığının Olumlu Görüşü Alınarak, Maliye Bakanlığı Tarafından Çıkarılacak Bir Yönetmelikle Düzenlenir.

 

ALTINCI KISIM

 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanı

Madde 73. - Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyeleri Sınırları İçindeki İlçe Ve İlk Kademe Belediyeleri Ve İl Belediyeleri İle Nüfusu 50.000'in Üzerindeki Belediyeler; Kentin Gelişimine Uygun Olarak Eskiyen Kent Kısımlarını Yeniden İnşa Ve Restore Etmek; Konut Alanları, Sanayi Ve Ticaret Alanları, Teknoloji Parkları Ve Sosyal Donatılar Oluşturmak, Deprem Riskine Karşı Tedbirler Almak Veya Kentin Tarihî Ve Kültürel Dokusunu Korumak Amacıyla Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projeleri Uygulayabilir.

Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projelerine Konu Olacak Alanlar, Meclis Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğunun Kararı İle İlân Edilir.

Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanlarında Yıkılarak Yeniden Yapılacak Münferit Yapılarda İlgili Resim Ve Harçların Dörtte Biri Alınır.

Bir Yerin Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı Olarak İlân Edilebilmesi İçin; O Yerin Belediye Veya Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Bulunması Ve En Az Ellibin Metrekare Olması Şarttır.

Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanlarında Bulunan Yapıların Boşaltılması, Yıkımı Ve Kamulaştırmasında Anlaşma Yolu Esastır. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi Kapsamında Bulunan Mülk Sahipleri Tarafından Açılacak Davalar, Mahkemelerde Öncelikle Görüşülür Ve Karara Bağlanır.

 

Yurt Dışı İlişkileri

Madde 74. - Belediye, Belediye Meclisinin Kararına Bağlı Olarak Görev Alanıyla İlgili Konularda Faaliyet Gösteren Uluslararası Teşekkül Ve Organizasyonlara, Kurucu Üye Veya Üye Olabilir.

Belediye, Bu Teşekkül, Organizasyon Ve Yabancı Mahallî İdarelerle Ortak Faaliyet Ve Hizmet Projeleri Gerçekleştirebilir Veya Kardeş Kent İlişkisi Kurabilir.

Birinci Ve İkinci Fıkra Gereğince Yapılacak Faaliyetlerin, Dış Politikaya Ve Uluslararası Anlaşmalara Uygun Olarak Yürütülmesi Ve Önceden İçişleri Bakanlığının İzninin Alınması Zorunludur.

 

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

Madde 75. - Belediye, Belediye Meclisinin Kararı Üzerine Yapacağı Anlaşmaya Uygun Olarak Görev Ve Sorumluluk Alanlarına Giren Konularda;

A) Mahallî İdareler İle Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Yapım, Bakım, Onarım Ve Taşıma İşlerini Bedelli Veya Bedelsiz Üstlenebilir Veya Bu Kuruluşlar İle Ortak Hizmet Projeleri Gerçekleştirebilir Ve Bu Amaçla Gerekli Kaynak Aktarımında Bulunabilir. Bu Takdirde İş, İşin Yapımını Üstlenen Kuruluşun Tâbi Olduğu Mevzuat Hükümlerine Göre Sonuçlandırılır.

B) Mahallî İdareler İle Merkezî İdareye Ait Aslî Görev Hizmetlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Gerekli Aynî İhtiyaçları Karşılayabilir, Geçici Olarak Araç Ve Personel Temin Edebilir.

C) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Kamu Yararına Çalışan Dernekler, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınmış Vakıflar Ve 507 Sayılı Esnaf Ve Küçük Sanatkârlar Kanunu Kapsamına Giren Meslek Odaları İle Ortak Hizmet Projeleri Gerçekleştirebilir.

D) Kendilerine Ait Taşınmaz Malları, Aslî Görev Ve Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Bedelli Veya Bedelsiz Olarak Mahallî İdareler İle Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Devredebilir Veya Süresi Yirmibeş Yılı Geçmemek Üzere Tahsis Edebilir. Bu Taşınmazlar Aynı Kuruluşlara Kiraya Da Verilebilir. Bu Taşınmazların, Tahsis Amacı Dışında Kullanılması Hâlinde, Tahsis İşlemi İptal Edilir. Tahsis Süresi Sonunda, Aynı Esaslara Göre Yeniden Tahsis Mümkündür.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Belediyeler, Bağlı Kuruluşları Ve Belediye Şirketlerince Devir Veya Tahsis Edilen Taşınmazlar, Kamu Konutu Ve Sosyal Tesis Olarak Kullanılamaz.

 

Kent Konseyi

Madde 76 . - Kent Konseyi, Kent Yaşamında; Kent Vizyonunun Ve Hemşehrilik Bilincinin Geliştirilmesi, Kentin Hak Ve Hukukunun Korunması, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevreye Duyarlılık, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma, Saydamlık, Hesap Sorma Ve Hesap Verme, Katılım Ve Yerinden Yönetim İlkelerini Hayata Geçirmeye Çalışır.

Belediyeler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının, Sendikaların, Noterlerin, Varsa Üniversitelerin, İlgili Sivil Toplum Örgütlerinin, Siyasi Partilerin, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ve Mahalle Muhtarlarının Temsilcileri İle Diğer İlgililerin Katılımıyla Oluşan Kent Konseyinin Faaliyetlerinin Etkili Ve Verimli Yürütülmesi Konusunda Yardım Ve Destek Sağlar.

Kent Konseyinde Oluşturulan Görüşler Belediye Meclisinin İlk Toplantısında Gündeme Alınarak Değerlendirilir.

 

Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım

Madde 77. - Belediye; Sağlık, Eğitim, Spor, Çevre, Sosyal Hizmet Ve Yardım, Kütüphane, Park, Trafik Ve Kültür Hizmetleriyle, Yaşlılara, Kadın Ve Çocuklara, Özürlülere, Yoksul Ve Düşkünlere Yönelik Hizmetlerin Yapılmasında Beldede Dayanışma Ve Katılımı Sağlamak, Hizmetlerde Etkinlik, Tasarruf Ve Verimliliği Artırmak Amacıyla Gönüllü Kişilerin

Katılımına Yönelik Programlar Uygular.

Gönüllülerin Nitelikleri Ve Çalıştırılmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar İçişleri Bakanlığı Tarafından Çıkarılacak Yönetmelikle Belirlenir.

Yazışma

Madde 78. - Belediye, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarıyla Doğrudan Yazışabilir.

 

Belediye Tasarrufundaki Yerler

Madde 79. - Diğer Kanunlarla Getirilen Hükümler Saklı Kalmak Üzere, Mezarlıklar İle Belediye Sınırları İçinde Bulunan Ve Sahipsiz Arazi Niteliğinde Olan Seyrangâh, Harman Yeri, Koruluk, Dinlenme Yerleri, Meydanlar, Bataklık, Çöp Döküm Sahaları, Yıkılmış Kale Ve Kulelerin Arsaları Ve Enkazı Ve Benzeri Yerler Belediyenin Tasarrufundadır.

Belediye Tarafından Deniz, Akarsu Ve Gölden Doldurma Suretiyle Kazanılan Alanlar, Kıyı Kanunu Ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Kullanılmak Şartıyla Maliye Bakanlığı Tarafından Belediyelerin, Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyelerinin Tasarrufuna Bırakılır.

Şehirlerarası Özel Otobüs Terminali İşletmesi Ve Akaryakıt İstasyonları

Madde 80. - Belediye Sınırları Ve Mücavir Alanları İçinde, Kara Yolu İle Yolcu Taşıma Hakkına Sahip Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Şehirlerarası Otobüs Terminali Kurmalarına Ve İşletmeleri İle Her Türlü Akaryakıt İle Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Lpg) Ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (Npg) İstasyonlarına Nazım İmar Ve Uygulama İmar Plânına Uygun Olmak Kaydıyla Belediye Tarafından İzin Verilebilir. Akaryakıt İstasyonlarına İzin Verilmesi İçin Nazım İmar Plânında Akaryakıt İstasyonu Olarak Gösterilmesi Şarttır. Bu İstasyonlara Çalışma Ruhsatı Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesi Tarafından Verilir.

Ad Verme, Tanıtıcı Amblem Ve Flama Kullanımı

Madde 81. - Cadde, Sokak, Meydan, Park, Tesis Ve Benzerlerine Ad Verilmesi Ve Beldeyi Tanıtıcı Amblem, Flama Ve Benzerlerinin Tespitine İlişkin Kararlarda; Belediye Meclisinin Üye Tam Sayısının Salt Çoğunluğu, Bunların Değiştirilmesine İlişkin Kararlarda İse Meclis Üye Tam Sayısının Üçte İki Çoğunluğunun Kararı Aranır. Bu Kararlar Mülkî İdare Amirinin Onayı İle Yürürlüğe Girer.

 

Avukatlık Ücretinin Dağıtımı

Madde 82. - Belediye Lehine Sonuçlanan Dava Ve İcra Takipleri Nedeniyle Hükme Bağlanarak Karşı Taraftan Tahsil Olunan Vekâlet Ücretlerinin; Kadroya Bağlı Olarak Çalışan Avukatlara Ve Hukuk Servisinde Fiilen Görev Yapan Memurlara Dağıtımı Hakkında 2.2.1929 Tarihli Ve 1389 Sayılı Devlet

Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun Hükümleri Kıyas Yolu İle Uygulanır.

 

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Madde 83. - Bu Kanunun 15, 18 Ve 34 Üncü Maddelerinde Belirtilen Parasal Miktarlar, Her Yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Göre Belirlenecek Yeniden Değerleme Oranına Göre Artırılır.

 

Uygulanmayacak Hükümler

Madde 84 . - Bu Kanunla, Belediyenin Sorumlu Ve Yetkili Kılındığı Görev Ve Hizmetlerle İlgili Olarak, 24.4.1930 Tarihli Ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4.7.1934 Tarihli Ve 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Selâhiyet Kanunu, 10.6.1949 Tarihli Ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 12.9.1960 Tarihli Ve 80 Sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 İnci Maddesinin 58 İnci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal'lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 2.7.1964 Tarihli Ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 3.5.1985 Tarihli Ve 3194 Sayılı İmar Kanunu, 14.6.1989 Tarihli Ve 3572 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 27.5.2004 Tarihli Ve 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 10.7.2003 Tarihli Ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İle 14.7.1965 Tarihli Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Bu Kanun Hükümlerine Aykırılık Bulunması Durumunda Bu Kanun Hükümleri Uygulanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

 

Madde 85. - 8.6.1949 Tarihli Ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Değişik 12 Nci Maddesinin (Iı) İşaretli Fıkrasının (N) Bendi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

N) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Görevlerde Bulunmadan Veya Bu Kuruluşlara Tabi Olarak Çalışmakta İken İllerin Daimi Komisyon Üyeliğine Veya Belediye Başkanlığına Seçilen Ve Atananlar İle Sandıktan Veya Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Emekli, Yaşlılık Veya Malullük Aylığı Almakta İken Belediye Başkanlığına Seçilen Ve Atananlar, İstekleri Üzerine İstek Dilekçelerinin Sandık Kayıtlarına Geçtiği Tarihi Takip Eden Ay Başından İtibaren Emekli Kesenekleri Kendilerince, Karşılıkları Kurumlarca Ödenmek Ve Emekli Aylıkları Sandıkla İlgilendirildikleri Tarihten İtibaren Kesilmek Suretiyle,

Madde 86 . - 5434 Sayılı Kanunun Ek 68 İnci Maddesine Üçüncü Fıkrasından Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir.

Sandıkça Emekli Aylığı Bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanlarına 7000, İl Belediye Başkanlarına 6000, İlçe Belediye Başkanlarına 3000, Diğer Belediye Başkanlarına 1500 Gösterge Rakamı Üzerinden, Bu Maddede Belirtilen Usul Ve Esaslar Dahilinde Makam Tazminatı, Buna Bağlı Olarak Temsil Veya Görev Tazminatı Ödenir. Bu Tazminatlar İlgililere Ödendikçe İki Ay İçinde Faturası Karşılığında Hazineden Tahsil Olunur. Birinci Fıkrada Öngörülen İki Yıllık Sürenin Hesabında İştirâkçi Olup Olmadıklarına Bakılmaksızın Belediye Başkanı Olarak Geçen Sürelerin Tamamı Dikkate Alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 87. - A) 3.4.1930 Tarihli Ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu İle Bu Kanunun Ek Ve Değişiklikleri,

B) 13.12.1983 Tarihli Ve 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 Nci Maddesinin (B) Bendi, 5 İnci Maddesi Ve 11 İnci Maddesinin Son Fıkrası,

C) 24.5.1983 Tarihli Ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (I) Ve (J) Bentleri,

D) 21.5.1986 Tarihli Ve 3289 Sayılı Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (L) Bendi İle İkinci Ve Üçüncü Fıkraları,

E) 29.5.1986 Tarihli Ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 8 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (B) Bendi Ve İkinci Fıkrası,

F) 30.4.1992 Tarihli Ve 3796 Sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 11 İnci Maddesinin (E) Bendi,

G) 29.7.1970 Tarihli Ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 38 İnci Maddesi,

Yürürlükten Kaldırılmıştır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Geçici Madde 1. - Özel Mevzuat Hükümlerine Göre Devri Mümkün Olmayan, Kamu Hizmetlerinde Kullanılan Veya Maliye Bakanlığınca Üzerinde Sınırlı Aynî Hak Tesis Edilmiş Olanlar Dışında Kalan Hazineye Ait Taşınmazlardan, Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plânı İçinde Kalanlar; Belediye Ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Belediyeye, Büyükşehir Belediye Teşkilâtı Kurulan Yerlerde Beşbin Metrekarenin Üzerinde Olanlar Büyükşehir Belediyesine Bedelsiz Devredilir. Bu Şekilde Devredilen Taşınmazlarla İlgili Olarak Yapılacak İmar Uygulaması Sonucunda Kamu Hizmeti Alanı Olarak Ayrılan Yerler, Bedelsiz Ve Müstakil Parsel Olarak Hazine Adına Resen Tescil Edilir. Bu Hususta Tapu Kütüğüne Şerh Konulur.

Bunların Satılması, Kiralanması Veya Gelir Getirecek Başka Bir Şekilde Değerlendirilmesi Halinde Elde Edilecek Gelirin Yarısı Hazineye Aktarılır.

Bu Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller İçişleri Ve Maliye Bakanlıklarınca Müştereken Belirlenir.

Geçici Madde 2. - Bu Kanunun Yayımı Tarihinde Personel Giderlerine İlişkin Olarak 49 Uncu Maddede Belirtilen Oranları Aşmış Olan Belediyelerde Bu Oranların Altına İnilinceye Kadar, Boş Kadro Ve Pozisyon Bulunması Ve Bütçe İmkanlarının Yeterli Olması Kaydıyla Mevcut Memur Ve Sözleşmeli Personel Sayısının Yüzde Onunu Geçmemek Üzere İçişleri Bakanlığınca Zorunlu Hallere Münhasır Olacak Şekilde Verilecek İzin Dışında İlave Personel İstihdam Edilemez. Geçici İş Pozisyonları İçin Önceki Yıldan Fazla Olacak Şekilde Vize Yapılamaz.

Geçici Madde 3. - Norm Kadro Uygulamasına Geçilinceye Kadar Belediyenin, Bağlı Kuruluşlarının Ve Mahallî İdare Birliklerinin Memur Kadrolarının İhdas Ve İptalleri İle Boş Kadro Değişiklikleri, İçişleri Bakanlığının Teklifi, Maliye Bakanlığı Ve Devlet Personel Başkanlığının Uygun Görüşü Üzerine Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılır.

Sürekli İşçi Kadroları İle İş Pozisyonları İse Norm Kadro Uygulamasına Geçilinceye Kadar İçişleri Bakanlığının Vizesine Tabidir. İçişleri Bakanlığı Vize Yetkisini Valiliklere Devredebilir.

Geçici Madde 4 - Bu Kanunun Yayımlandığı Tarihte 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımına Göre Nüfusu 2000' İn Altına Düşen Belediyelerin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak Köye Dönüştürme İşlemi, Bu Kanunun 8 İnci Maddesi Uygulamasından Faydalanmak İsteyen Belediyeler İçin 31.12.2005 Tarihine Kadar Uygulanmaz. Tüzel Kişiliğin Kaldırılmasında, Birleşme Veya Katılma Sonrasında 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Sonucuna Göre Oluşan Toplam Nüfus Esas Alınır.

Geçici Madde 5 - Bu Kanunun Yayımı Tarihinde Görevde Bulunan Belediye Meclisi Başkan Vekilleri, Meclis Kâtipleri, İhtisas Komisyonu Üyeleri Ve Encümenin Seçilmiş Üyeleri Seçildikleri Devrenin Sonuna Kadar Göreve Devam Ederler. Bu Kanun Uyarınca Söz Konusu Görevlere Yapılacak Seçimler Bu Devrenin Sona Ermesini Takiben Yapılır.

Geçici Madde 6 - Bu Kanunun 41 İnci Maddesinde Öngörülen Stratejik Plânın Hazırlanmasına Dair Altı Aylık Süre, Kanunun Yürürlüğünü Müteakip Hazırlanması Gereken İlk Stratejik Plân İçin Bir Yıl Olarak Uygulanır.

Geçici Madde 7 - Belediyeler Ve Bağlı Kuruluşları İle Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Belediyelere Ait Şirketlerin, 30.6.2004 Tarihi İtibarı İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Olan Kamu Ve Özel Hukuka Tâbi Alacakları, Bunların Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Olan Borçlarına Karşılık Olmak Üzere Bu Kanunun Yayımını İzleyen Altı Ay İçinde Mahsup Edilir. Bu Madde Kapsamındaki Alacak Ve Borç İfadesi Bu Alacak Ve Borçlara İlişkin Fer'ileri Ve Cezaları Da Kapsar.

Yukarıdaki Fıkra Kapsamında Yer Alan Kuruluşların Mahsup İşlemine Konu Olan Veya Olmayan Borçları, Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Her Ay Ayrılacak Paylarının Yüzde Kırkını Geçmemek Üzere Kesinti Yapılarak Tahsil Edilir.

Bu Maddeye Göre Yapılacak Mahsup Ve Kesinti İşlemleri Yılı Bütçe Kanunları İle İlişkilendirilmeksizin İlgili Kuruluş İle Uzlaşma Komisyonu Tarafından Belirlenir; Hazine Müsteşarlığının Bağlı Olduğu Bakanın Önerisi Üzerine Bakanlar Kurulu Tarafından Karara Bağlanır. Bakanlar Kurulu, İlgili Kuruluşların Borç Ödeme Kapasitelerini De Dikkate Alarak Ödenecek Tutarları Taksitlendirmeye, Taksitlendirilen Kısma Kanunun Yayımını İzleyen Günden İtibaren Zam Ve Faiz Uygulatmamaya, Bu Borçların Fer'i Ve Cezalarını Geçmemek Üzere İndirim Yapmaya Yetkilidir.

Uzlaşma Komisyonu Hazine Müsteşarlığının Bağlı Olduğu Bakan Tarafından Görevlendirilecek Bir Başkan İle İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay Başkanlığı Ve İller Bankası Genel Müdürlüğünden Birer Temsilciden Oluşur.

Geçici Madde 8 - Bu Kanunun Yayımı Tarihinde Profesyonel Spor Kulüplerinin Başkanlığını Yapan Veya Yönetiminde Bulunan Belediye Başkanları, En Geç 1.1.2005 Tarihine Kadar Bu Kulüplerin Başkanlığından Ve Yönetimindeki Görevlerinden Ayrılırlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

SON HÜKÜMLER

 

Yürürlük

Madde 88. - Bu Kanun Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.

 

Yürütme

Madde 89. - Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ