TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2002 Perşembe

Resmi Gazete Sayı : Sayı: 24736 (Asıl)

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında YönetmelikÇevre Bakanlığından:MADDE 1- 14/3/1991 tarihli ve 20814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesinde yer alan "Ham çamur" ve "Epidemik kusursuz çamur" tanımları kaldırılmış, "Geri Dönüşüm" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye "Değerlendirilebilir Katı Atık" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar ilave edilmiştir."Geri Dönüşüm: Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orijinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç olmak üzere, organik geri dönüşüm dahil diğer amaçlar için yeniden işlenmesini,""Enerji Geri Kazanımı: Yanabilir ambalaj atıklarının; ısının geri kazanımı amacıyla, doğrudan tek başına ya da diğer atıklarla birlikte yakılarak enerji üretilmesini,""Organik Geri Dönüşüm: Ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü koşullar altında mikroorganizmalar aracılığıyla aerobik (kompostlama) veya anaerobik ortamda ayrıştırılarak (biyolojik metanlaştırma) stabilize organik atıklar veya metan gazının elde edilmesini, (Düzenli depolama organik geri dönüşüm kapsamına girmez.)""Toplama-Ayırma Tesisi: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan değerlendirilebilir katı atıkların bir arada toplanıp cinslerine göre sınıflandırılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilinceye kadar geçici bir süre bekletildiği tesisleri,""Ön Lisans: Bu Yönetmeliğin kapsadığı ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması ve geri dönüşümü amacıyla faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kuracakları tesislerin projelerinin, çevre ve insan sağlığına uygunluğunu gösteren belgeyi,""Lisans: Ön lisans verilen tesisler ile, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce işletmeye açılmış toplama-ayırma ve geri dönüşüm tesislerinin; konu ile ilgili yeterli uzman ve teknik imkanlara sahip olduğunu, çevre ve insan sağlığı açısından yeterli tedbirleri aldığını gösteren belgeyi,""Toplama-Ayırma Tesisi Lisansı: Toplama-ayırma tesislerinin; konu ile ilgili yeterli imkanlara sahip olduğunu, çevre ve insan sağlığı açısından yeterli tedbirleri aldığını gösterir belgeyi,""Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan değerlendirilebilir katı atıkların geri dönüşümü amacıyla kurulmuş tesisleri işletmek isteyenlerin konu ile ilgili yeterli uzman ve teknik imkanlara sahip olduğunu, çevre ve insan sağlığı açısından yeterli tedbirleri aldığını gösterir belgeyi,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 8 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) ve (d) bentleri ilave edilmiştir."b) Tüketicilerin, kullanılmış akü, pil ve ilaç atıkları ile, kullanılmış araç lastiklerini,""c) Tüketicilerin, ambalaj atıkları dahil değerlendirilebilir katı atıklarını,d) Tüketicilerin, metal variller, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektronik aletler, mobilya gibi büyük hacimli katı atıklarını,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesine, üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra ilave edilmiştir."Kota veya depozito uygulamasına tabi işletmeler bu Yönetmelikte verilen yükümlülükleri yerine getirirken Bakanlıktan geçici çalışma izni veya lisans almış toplama-ayırma ve/veya geri dönüşüm tesislerini kullanmak zorundadırlar."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15/9/1998 tarihli ve 23464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir."Ambalaj Atıkları Toplama-Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerine Ön LisansDeğerlendirilebilir katı atıkları toplayan-ayıran ve geri dönüştüren diğer tesisler de; talep etmeleri halinde ön lisans/lisans almak için Ek - IV'deki bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurabilirler.a) Ön Lisans Verilmesi:Ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması ve geri dönüşümü amacıyla faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler kuracakları tesisleri için Ek - IV'deki bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvurur. Bakanlık bu bilgi ve belgeleri inceler, uygun gördüğü taktirde tesise ön lisans verir.b) Lisans Verilmesi:Ön lisans verilen tesisin, projesine uygun olarak yapıldığının, gerekli çevresel tedbirlerin ve idari izinlerin alındığının tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip uygunluğunun saptanması halinde tesise Bakanlıkça lisans verilir. Bu lisans 3 yıl süreyle geçerlidir. Lisans süresinin bitiminde, tesis ile ilgili lisans yeniden alınmak üzere Bakanlığa başvurulur.c) Lisansın İptali:Bakanlıkça yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak çalıştırılmadığının, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığının, tesiste toplanan-ayrılan ve geri dönüştürülen değerlendirilebilir katı atıklara ait bilgi ve verilerin düzenli olarak kaydedilmediğinin ve Bakanlığa gönderilmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeciye tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklığın önemine ve kaynağına göre 1 ay ile 1 yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur veya lisansı iptal edilir."MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra ilave edilmiştir."İşlenmiş arıtma çamurunun toprakta kullanılması, ham çamur ve işlenmiş arıtma çamurunun kullanma sınırlamaları ve yasakları ile, kompostun toprakta kullanımı, 10/12/2001 tarih ve 24609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"nin 8, 9 ve 10 uncu maddelerindeki hükümlere tabidir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe Geçici Madde 9'dan sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 ve 11 inci maddeler ilave edilmiştir."Geçici Madde 10- Kota veya depozito uygulamasına tabi işletmeler adına, ambalaj atıklarını toplamak-ayırmak ve/veya geri dönüştürmek isteyen tesislerden; bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce işletmeye açılmış olanlar; en geç 30/6/2002 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (b) bendi gereğince lisans almak üzere Bakanlığa başvurmakla yükümlüdürler. Bu tesisişletmecileri Ek - IV'deki bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar.Bu tesislerde Bakanlıkça yapılacak incelemelerde eksikliklerin tespit edilmesi halinde; bu eksiklikler giderilinceye kadar tesisin ve eksikliğin özelliğine göre en az 6 ay en çok 1 yıl olmak üzere Bakanlıkça uygun görülecek bir süre için geçici çalışma izni verilebilir. Verilen süre gerektiğinde Bakanlıkça en fazla bir kez uzatılabilir. Bu süre içerisinde de eksikliklerini gidererek lisans alamayan tesislere, Çevre Kanunu doğrultusunda işlem yapılır.Geçici çalışma izni sonunda, tesisin ilgili yönetmeliklerde yer alan esas ve standartlara uygun olduğunun tespit edilmesi ve işletme planının değerlendirilerek uygunluğunun saptanması hallerinde tesise Bakanlıkça lisans verilir.""Geçici Madde 11- Kota veya depozito uygulamasına tabi işletmeler, 1/1/2003 tarihinden itibaren, bu Yönetmelikte verilen yükümlülükleri yerine getirirken Bakanlıktan geçici çalışma izni veya lisans almış toplama-ayırma ve/veya geri dönüşüm tesislerini kullanmak zorundadırlar."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin eki (Ek - IV) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Kaldırılan HükümlerMADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 35, 36, 37, 44 ve 45 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

YürürlükMADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeMADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.EK - IVDEĞERLENDİRİLEBİLİR KATI ATIKLARINTOPLANMASI-AYRILMASI VE/VEYA GERİ DÖNÜŞÜMÜ AMACIYLAYAPILACAK LİSANS BAŞVURULARINDABULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELERA- DİLEKÇEÇevre Bakanlığı'na hitaben yazılmış, hangi amaçla ön lisans/lisans talebinde bulunulduğunu belirten başvuru yazısı.

B- TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLERa) Tesisin- Adı :- Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :- Telefonu :- Faksı :- Elektronik posta adresi :b) Tesis sahibinin/ortaklarının- Adı, Soyadı :- Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :- Telefonu :- Faksı :- Elektronik posta adresi :c) Tesis işletmecisinin- Adı, Soyadı :- Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :- Telefonu :- Faksı :- Elektronik posta adresi :d) Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun- Adı, Soyadı (veya unvanı) :- Adresi (Mah, Cad, Sok, Numara, İlçe, İl) :- Telefonu :- Faksı :- Elektronik posta adresi :e) Toplama-Ayırma Tesislerinin aldığı resmi izinler ve belgeler(tarih/sayı, veren makam)- Vergi Dairesi ve Numarası- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı- Ticaret Sicil Gazetesi Örneği- Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı- Sanayi Sicil Belgesi- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi- 4 Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi- Araç ve Makine Parkı Listesif) Geri Dönüşüm Tesislerinin aldığı resmi izinler ve belgeler (tarih/sayı,veren makam)- Vergi Dairesi ve Numarası- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı- Ticaret Sicil Gazetesi Örneği- Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi- Sanayi Sicil Belgesi- ÇED Olumlu Raporu (Yeni kurulacak tesisler)- Emisyon izni- Atık Su Deşarj İzni- Belediyenin Olumlu Görüşü- İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış)- 4 Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi- Araç ve Makine Parkı Listesig) Diğer Bilgiler- Tesisin işletmeye açılma tarihi :- Tesiste çalışan personelin sayısı ve görevleri :- Tesisin çalışma saatleri (günlük, aylık, yıllık):- Sosyal tesisler (yemekhane, yatakhane, soyunma odası, tuvalet, lavabo,banyo-duş, revir vb.):

C- BAŞVURU NEDENİ- Toplama-Ayırma Tesisi Lisansı [ ]- Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı [ ]

D- FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLERa) Tesisin çalışma şekli- Toplama-Ayırma [ ]- Ara üretim (çapak, granül) [ ]- İkincil ürün üretimi [ ]- Hepsi [ ]- Diğer [ ]b) Tesiste işlenen atık malzeme cinsleri ve miktarları1- PLASTİKPET ........... ton/yıl PP ........... ton/yılPVC ........... ton/yıl PA ........... ton/yılPE ........... ton/yıl DİĞER ........... ton/yılPS ........... ton/yıl2- METALAlüminyum .......... ton/yılÇelik .......... ton/yılDiğer .......... ton/yıl3- CAM .......... ton/yıl4- KAĞIT/KARTON .......... ton/yıl5- LAMİNE KARTON .......... ton/yıl6- DİĞER .......... ton/yılc) Faaliyetin tanımı, ömrü, hizmet amacı, pazar veya hizmet alanları ve bualan içinde ekonomik ve çevresel açıdan önem ve gerekliliğid) Tesisin Yüzölçümü- Kapalı alan : .......... m2- Açık alan : .......... m2- Depo sahası : .......... m2- Toplam : .......... m2e) Tesisin Kapasitesi (onaylı ve geçerlilik süresi dolmamış)- Kurulu Kapasite: .......... ton/yıl- Fiili Kapasite : .......... ton/yılf) Geri dönüşüm prosesi- Fiziksel [ ]- Kimyasal [ ]- Birlikte [ ]g) Tesiste toplama-ayırma ve geri dönüşüm işlemlerinde kullanılan araç veekipmanların isimleri, özellikleri, sayıları ve kapasitelerih) Atık geri dönüşüm verimiı) Kütle/balans dengesii) Atık fire oranı, miktarı ve bertaraf yöntemij) Üretim akım şeması ve teknolojisiAtık kabulünden başlayarak, her bir ünitede uygulanan işlemlerin, geridönüşüm prosesinin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller (ekolarak verilecek).k) Atık ambalajların temin edildiği yerler, isim, adres ve temin edilenmiktarlar- Fabrikalar (üretim artıkları) [ ]- Çöplükler (tüketim atığı malzemeler) [ ]- Kaynağında ayrı toplanmış atık ambalajlar [ ]- İthal* [ ](* Kontrol belgesi ve gümrük giriş beyannamesi örnekleri eklenecektir).- Diğer [ ]l) Tesise getirilen atıkların depolandığı alan (açık, kapalı), depolamaalanı ve tesis zemininin özelliği, depolama kapasitesim) Geri dönüşümden elde edilen ürünlern) Geri dönüştürülemeyen atıkların cinsi, bileşimi, miktar ve nasılbertaraf edildiğio) İkincil ürünlerin/hammaddelerin kullanım alanlarıö) İkincil hammaddelerin pazarlandığı yerler*(* İhracat yapılıyorsa gümrük çıkış beyannamesi örnekleri eklenecektir).p) Tesiste son bir yılda kullanılan elektrik ve su miktarlarına aitfaturaların dökümür) Lisans başvurusundan önce; Kota veya depozito uygulamasına tabiişletmeler adına toplama ve geri dönüşüm çalışması yapılıp yapılmadığı,yapıldı ise hizmet verilen firmaların isimleri ile yıllara göre toplanan vegeri dönüştürülen atık miktarları:E- DİĞER ÇEVRESEL TEDBİRLER1- SU KİRLİLİĞİa- Tesiste kullanım suyu ve proses suyunun nereden temin edildiği, miktarve özellikleri- Kuyu suyu- Şebeke suyu- Diğerb- Proses suyunda bulunan kirleticiler ve kimyasal analiz sonuçlarıc- Kullanım suyu ve proses suyunun deşarj yerlerid- Yağmur suyunun toplanmasına ilişkin alınan önlemler2- HAVA KİRLİLİĞİa- Tesiste kullanılan yakıt türü ve miktarıb- Tesiste hava kirliliğine neden olabilecek ünitelerin isimleri,kapasiteleri ve her bir ünitenin baca sayısıc- Her bir ünitedeki bacalardan kaynaklanan emisyonların ölçüm sonuçlarıd- Toz kaynakları ve alınan önlemler3- GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİa- Gürültü kaynaklarıb- Alınan önlemler4- GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ- Görüntü kirliliğini önlemek amacıyla alınan tedbirler5- TOPRAK KİRLİLİĞİ- Toprak kirliliğini önlemek amacıyla alınan tedbirler6- KOKU KİRLİLİĞİ- Koku kirliliğini önlemek amacıyla alınan tedbirlerF- TESİSTE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ(Detaylı olarak açıklanacaktır).a- Yangınb- İşçi Güvenliğic- İlk yardımd- DiğerBaşvuru Sahibinin/Şirketin YetkilisiTarih, İsim, İmza

Not: Müracaat dosyasında bulunan tüm evraklar imzalı ve kaşeli olacaktır.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ