TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

  

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Resmi Gazete Tarihi : 10/08/2006

Resmi Gazetete Sayısı : 26255


MADDE 1 - 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 100 - Oda Yönetim Kurulunun doğrudan kararı veya temsilcilik kurulacak yere en yakın Şube Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, en az üçü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olması koşuluyla, en az on üyenin bulunduğu yerde temsilcilik kurulabilir.

Oda Yönetim Kurulu, kurulan temsilciliğin hangi Oda birimine bağlı olarak faaliyet yürüteceğine karar verir ve en geç bir ay içinde temsilci atamalarını yapar.

Oda; il temsilciliğine atadığı üyelerine, durumu ve çalışma alanını bir yazıyla bildirir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Oda Mevzuat listesi