TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM, UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ


Resmi Gazete Tarihi:09/03/2007
Resmi Gazete Sayısı:26457

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu yararı, meslek uygulama etiği ve meslek alanının geliştirilmesi doğrultusunda, mesleki disiplinler gözetilerek meslek alanları ile ilgili uygulama ve denetimin yapılabilmesi için; uzmanlık alanı ve tanımı, yetkili üyeliğin tanımlanması, yetkili üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmaları, yaptıkları işler ile tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve gerektiğinde kamuoyuna önerilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; mesleki disiplinler kapsamında Oda üyelerinin meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, planlama, projelendirme, tasarım, raporlama, bilirkişilik, denetim, danışmanlık, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme işlevleri kapsamında olan ve uzmanlık gerektiren hizmetler için yetkili üyelerin saptanması, eğitimi ve belgelendirilmesi esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Belge: Meslek içi eğitim belgesini,

b) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

c) DESM: Oda bünyesinde oluşturulan Devamlı Eğitim Sistemi Merkezini,

ç) Oda: TMMOB Peyzaj Mimarları Odasını,

d Şube: Peyzaj Mimarları Odasının şube başkanlıklarını,

e) Uzmanlık: Belli bir iş için gerekli özel bilgi, deneyim veya beceriyi,

f)Uzmanlık alanı: Odanın, öğrenim programları, uygulama alanları, mesleki, teknik ve bilimsel gelişmeler, ülkenin teknolojik durumu, kamuoyunun ve üyelerinin istemlerini dikkate alarak belirleyeceği mesleki uzmanlık konularını,

g) Üye: Oda üyesini,

ğ) Yetkili üye: Uzmanlık gerektiren hizmetlerde çalışan ve Oda tarafından belgelendirilen ve çalışmalarını meslek etiği kurallarından ayrılmadan sürdüren üyeyi,

h)Yönetim Kurulu : Oda Yönetim Kurulunu ( OYK),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzmanlık Konuları, Uzmanlık Alanları, Belgelendirme ve

Devamlı Eğitim Sistemi Merkezi

Uzmanlık konularının belirlenmesi

MADDE 5 - (1) Oda, peyzaj mimarlarının görev ve yetkilerine ilişkin, 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin belirlediği çalışma alanlarına uygun olarak bilimsel gelişmeleri, bilimsel ve teknik yönden değerlendirerek meslek uygulama alanlarını belirler. Uzmanlığın hangi disiplin ve konuları kapsayacağı ve belgelendirmenin ne tür koşullara dayandırılacağı, Oda tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.

Peyzaj Mimarlığı Uzmanlık Alanları

MADDE 6 - (1) Peyzaj mimarlarının planlamaya, tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanları, 21/3/2006 tarihli ve 26115 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Mesleki Denetim, Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliğinin 5 inci ve 6 ncı maddeleri ile geçici 1 inci maddesine dayanılarak Oda Yönetim Kurulunca hazırlan Peyzaj Tasarım Planlama Projeleri Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri, Asgari Ücret Tarifesi ve Şartnamesindeki hizmet sınıflarından oluşur.

Belgelendirme

MADDE 7 - (1) Oda tarafından, belirlenen bu uzmanlık alanlarına göre lisans öğrenimi dikkate alınarak hazırlanan eğitim programları sonucunda gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan üyelerle Yönetim Kurulu tarafından mesleki birikim ve deneyime göre yeterliliği saptanan üyelere meslek içi eğitim belgesi verilir. Meslek içi eğitim belgesi, peyzaj mimarlığı uzmanlık alanlarında hizmet alacak kişi ve girişimciler için referans niteliğini taşır.

Belgelendirme koşulları

MADDE 8 - (1) Meslek içi eğitim belgesi aşağıdaki esaslara göre verilir.

a) Oda üyesi olmak ve aidat borcu bulunmamak.

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemek.

c) Eğitim tarihinde meslekten men cezası almamış olmak.

ç) Meslek içi eğitim programını başarıyla tamamlamak.

(2) Her meslek içi eğitim konusu, üye ve şube başvuruları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Belgenin süreli veya süresiz iptali

MADDE 9 - (1) 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği ile 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Ana Yönetmeliğinde belirlenen meslekî davranış kurallarına aykırı hareket ederek meslekten men cezası alanların belgesi Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir.

(2) Yönetim Kurulu, belge sahibi hakkında meslekî bir nedenle açılan soruşturmanın sonuçlandırılmasına kadar gerekli görülmesi hâlinde ve belge sahibinin belgenin kullanımında, Odanın alacağı kararlara uymaması hâllerinde belgenin kullanımını geçici süre askıya alabilir.

DESM sorumluları

MADDE 10 - (1) DESM sorumlusu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DESM çalışma esasları

MADDE 11 - (1) DESM, aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır:

a) Peyzaj mimarlığı meslek alanlarındaki konularla ilgili verilecek meslek içi eğitimler ve belgelendirmeyle ilgili işlemler DESM tarafından gerçekleştirilir.

b) DESM tarafından her meslek içi eğitim konusuna ayrı bir eğitim programı ve takvimi hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulur. DESM meslek içi eğitim programı ve takvimini, ilgili Oda komisyonları, şubelerin görüş ve önerilerini alarak hazırlar.

c) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim ve sınav programları ve takvimi Oda tarafından üyelere duyurulur.

ç) Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, sınavın yapılacağı yerler, eğitmenler ve sınav komisyonlarına ödenecek ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d) Her eğitim için; katılanların adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleğini gösterir liste Oda arşivlerinde beş yıl süreyle saklanır.

Başvurular

MADDE 12 - (1) Meslek içi eğitim başvuruları, Oda merkez veya şube/temsilciliklere, elektronik ortamda internet üzerinden veya doğrudan dilekçeyle yapılır.

Sicillerin tutulması

MADDE 13 - (1) Oda merkezinde, her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere belge sicil dosyası açılarak belge alan oda üyelerinin mesleki denetim sicilleri tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Oda Mevzuat listesi