TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

 

01 Ağustos 2010                              Resmi Gazete                                           Sayı :  27659

 

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 - 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yetkili organların kararı ile şube ve temsilcilikler açılabilir veya kapatılabilir."

             MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 -  (1) Oda‘nın; Yurt ve dünya ölçeğinde, toplum ve kamu yararı doğrultusunda, peyzaj mimarlığı mesleği ve peyzaj mimarlarına ilişkin olarak 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda başlıca amaçları şunlardır:

             a) Mesleğe ilişkin ülke, kamu, toplum ve birey yararları çerçevesinde önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak.

             b) Gelecekte de yaşanabilir insan yerleşimleri yaratmak amacı ile bilimin ve sanatın ışığında, var olan doğal ve kültürel ve tarihi kaynakları korumayı, geliştirmeyi, onarmayı ve olabildiğince en uzun süre ve en uygun biçimde yararlanmayı hedefleyerek açık ve/veya yeşil alanların peyzaj planlama, tasarım, projelendirme, uygulama ve yönetimini yaşama geçirmek, peyzaj mimarlığında toplumun her kesimindeki insana hizmet edecek kamu ve toplum yararını oluşturacak çalışmalar yapmak.

             c) Peyzaj mimarlığı alanında, kentleşme ve sanayileşme süreçlerinde ve toplumu ilgilendiren üretim süreçlerinde toplum yararını ve kamusal çıkarları öncelikle ele alan politikaların hayata geçirilmesi için çalışmak, görüş, rapor, belge oluşturmak, gerektiğinde hukuksal mücadele yollarını tesis etmek.

             ç) Üyelerin mesleki dayanışma içinde olmalarını sağlamak, aralarında iletişim ağı kurmak, mesleki yapılarını bilimsel kurallar içinde güçlendirip geliştirmek, ülkesel ölçekte peyzaj mimarlığı çalışmalarında daha üretken ve çağdaş bir meslek grubu olarak yer almaları için mesleğin ve üyelerin değişen toplumsal ve ekonomik yapı içindeki konumlarını izlemek, değerlendirmek, bu temel üzerinde meslek üye bazında düzenlemeler ve girişimler önermek ve/veya yapmak.

             d) Peyzaj mimarlığı alanındaki gelişmeleri ülke yararına uygun şekilde yaygınlaştırmaya çalışmak, bunun için yurt içi ve yurt dışı ilişkilerde bulunmak ve çalışmalar gerçekleştirmek.

             e) Başta oda üyeleri olmak üzere, emeğin hakkıyla değerlendirilmesi, insanca yaşanacak ortamların oluşturulması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak.

             f) Ülkemizde ve dünyada doğal, kültürel ve tarihi varlıkların korunması için peyzaj mimarlığı bilimi ve etiği çerçevesinde çalışmalar yapmak.

             g) TMMOB, bağlı odaları ile yurt içi ve dışı meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, demokratik kitle örgütleri ve diğerleri ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak.

             ğ) Meslek ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, tebliğ, standart, şartname ve diğerlerine ilişkin görüş vermek, kanuni düzenlemelerin hazırlanması ve uygulaması sürecinde çalışma yapmak ve bu doğrultuda ilgili kurumlarla işbirliği içinde bulunmak.

             h) Peyzaj mimarlığı hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, standartlar ve şartnameler açısından uygunluğunu denetlemek ve hizmet sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek ve buna ilişkin düzenlemelerin sağlanması yönünde çalışmalar yapmak.

             ı) Peyzaj mimarlığı eğitiminin ülke gereksinimlerine göre geliştirilmesini sağlamak için, bakanlıklar ve gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki eğitim, öğretim ve araştırma kuruluşları ile ilişki kurmak ve ortak çalışmalar yapmak.

             i) Meslek onurunu ve üye haklarını korumak.

             j) Mesleğin her alanda etik kurallar çerçevesinde gelişimini izlemek ve denetlemek.

             k) Peyzaj mimarlığı konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak, kamuoyuna ve meslektaşların ilgisine ve bilgisine sunmak.

             l) Üyelerin öğrenim sonrası gelişimleri ile ilgili çalışmalar yapmak, kurumsal ve uygulamaya yönelik bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak amacı ile yayın, öğretim, eğitim, proje, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri çalışmalar yapmak ve çalışmalara katılmak, yarışmalar düzenlemek, düzenlenen yarışmalara danışman ve jüri üyeleri önermek ve yarışma şartnamelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak.

             m) Mesleğe ilişkin yayın, kitap, dergi, elektronik yayın, şartname, iç düzenleme ve standartların yayını ve satışı yolu ile üyelere aktarımını sağlamak, etkinlik ve benzeri üretimlerini süreli, süresiz yayınlar ile çeşitli iletişim yolları ile üyelere ve kamuoyuna duyurmak.

             n) Peyzaj mimarlığı hizmetlerine ilişkin olarak, bu dalda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların kanuni düzenlemeler doğrultusunda çalışmalarını tescil etmek, denetlemek, izlemek ve buna ilişkin belge, ödül, uyarı, ceza ve benzeri iş ve eylemlerde bulunup serbest meslek mensuplarının çalışmalarının sicilini tutmak.

             o) Mesleğin uygulaması sürecinde üyelerin karşılaşacakları kanun dışı ve haksız her türlü davranışa karşı önlemler almak ve yargı yoluna başvurmak, taraf olmak, bilirkişilik, eksperlik, danışmanlık ve benzeri hizmetlerde bulunmak.

             ö) Uzmanlık alanına giren konularda mahkemelere, kişi ve kuruluşlara bilirkişilik, teknik müşavirlik, eksperlik, hakemlik ve benzeri hizmetlerin verilmesi amacı ile eğitim seminerleri düzenlemek ve belgelendirmek.

             p) Mesleki uzmanlıklarla ilgili belgelendirme çalışmaları yapmak, bu amaçla eğitim seminerleri düzenlemek.

             r) Peyzaj mimarlarının çalışma olanaklarının artırılması ve mesleki etkinliğin sağlanması amacı ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla ilişki kurmak, peyzaj mimarlığı hizmetlerine dair nitel ve nicel ihtiyaçlarını gözeterek, eğitim ve öğretim kurumlarına plan ve program önerilerinde bulunmak.

             s) Üyelerinin özlük, ekonomik ve demokratik hakları ile ilgili olarak çalışmalar yapmak.

             ş) Sayılan amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde ülke düzeyinde şube, bölge, il ve ilçe temsilcilikleri kurmak, temsilciler belirlemek, bilirkişiler ve mesleki denetim görevlileri belirlemek, peyzaj mimarlığına ve oda faaliyetlerine ilişkin araştırma merkezi, eğitim merkezi gibi teknik birimler ile kongre ve sempozyum düzenleme kurulu, oda yayın danışma kurulu gibi organlar oluşturmak, bilim danışmanlar kurulu gibi akademik çalışma grupları tesis etmek ve üyelere yönelik sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak amacı ile kütüphane, müze, lokal gibi gerekli mekanlar oluşturmak, işletmek veya işletmeye vermek.

             t) Öğrenci üye komisyonları aracılığı ile, peyzaj mimarlığı eğitimi alan öğrenicilerin sosyal, kültürel,  sanatsal gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlamak, mesleki deneyim kazanmaları amacıyla yaz okulları ve gençlik kampları düzenlemek,  staj olanakları sağlamak."

             MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             "Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır."

             MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Öğrenci üyeliğe ilişkin hükümler TMMOB‘nin belirlediği ilkeler ve düzenlemeler çerçevesinde yürütülür."

             MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan başkanlık divanının seçimi açık oyla yapılır."

             MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "yılda dört defa" ibaresi "yılda bir defa" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere cümle eklenmiştir.

             "Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki bildirim sorumluluğunu belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyen üyenin Oda kayıtlarında bulunan adresine yapılan bildirim yasal bildirim yerine geçer."

             MADDE 8 - Bu Yönetmeliğin;

             a) 7 nci maddesi 31/8/2010 tarihinden itibaren,

             b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Oda Mevzuat listesi