TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

 

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasının kuruluşu, amaçları, örgütlenmesi, üyelikleri, organlarının görev ve yetkileri, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Peyzaj Mimarları Odasının üyeleri, organlarının görev ve yetkileri, şube ve temsilcilikler, mali hükümler ve Oda seçimlerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.


Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununu
Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),
Oda: Peyzaj Mimarları Odasını (PMO),
Şube: Peyzaj Mimarları Odası şubelerini,
Temsilcilik: Peyzaj Mimarları Odası temsilciliklerini,
Komisyon: Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan yardımcı organları,
Çalışma Dönemi: Olağan Genel Kurulları izleyen iki yıllık süreyi,
Üye: Peyzaj Mimarları Odası üyelerini,
(Ek:RG-4/3/2014-28931) Oda Temsilcisi: Peyzaj Mimarları Odasının şube ya da temsilciliğinin bulunmadığı, en az üç peyzaj mimarın bulunduğu il ya da ilçelerde peyzaj mimarlığı ile ilgili faaliyetleri izler bu konuda bağlı olduğu Oda Yönetim Kurulunu bilgilendiren kişileri,
ifade eder.


Odanın kuruluşu

Madde 5 — 6235 sayılı TMMOB Kanununa uygun olarak kurulan, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili olup, mesleki etkinliklerde bulunan peyzaj mimarlarını örgütü içinde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.


Merkez

Madde 6 — Peyzaj Mimarları Odasının merkezi Ankara`dadır. (Değişik ikinci cümle:RG-1/8/2010-27659) Yetkili organların kararı ile şube ve temsilcilikler açılabilir veya kapatılabilir.
Odanın amaçları


MADDE 7 – (Değişik:RG-1/8/2010-27659)

(1) Oda`nın; Yurt ve dünya ölçeğinde, toplum ve kamu yararı doğrultusunda, peyzaj mimarlığı mesleği ve peyzaj mimarlarına ilişkin olarak 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda başlıca amaçları şunlardır:
a) Mesleğe ilişkin ülke, kamu, toplum ve birey yararları çerçevesinde önerilerde bulunmak ve çalışmalar yapmak.
b) Gelecekte de yaşanabilir insan yerleşimleri yaratmak amacı ile bilimin ve sanatın ışığında, var olan doğal ve kültürel ve tarihi kaynakları korumayı, geliştirmeyi, onarmayı ve olabildiğince en uzun süre ve en uygun biçimde yararlanmayı hedefleyerek açık ve/veya yeşil alanların peyzaj planlama, tasarım, projelendirme, uygulama ve yönetimini yaşama geçirmek, peyzaj mimarlığında toplumun her kesimindeki insana hizmet edecek kamu ve toplum yararını oluşturacak çalışmalar yapmak.
c) Peyzaj mimarlığı alanında, kentleşme ve sanayileşme süreçlerinde ve toplumu ilgilendiren üretim süreçlerinde toplum yararını ve kamusal çıkarları öncelikle ele alan politikaların hayata geçirilmesi için çalışmak, görüş, rapor, belge oluşturmak, gerektiğinde hukuksal mücadele yollarını tesis etmek.
ç) Üyelerin mesleki dayanışma içinde olmalarını sağlamak, aralarında iletişim ağı kurmak, mesleki yapılarını bilimsel kurallar içinde güçlendirip geliştirmek, ülkesel ölçekte peyzaj mimarlığı çalışmalarında daha üretken ve çağdaş bir meslek grubu olarak yer almaları için mesleğin ve üyelerin değişen toplumsal ve ekonomik yapı içindeki konumlarını izlemek, değerlendirmek, bu temel üzerinde meslek üye bazında düzenlemeler ve girişimler önermek ve/veya yapmak.
d) Peyzaj mimarlığı alanındaki gelişmeleri ülke yararına uygun şekilde yaygınlaştırmaya çalışmak, bunun için yurt içi ve yurt dışı ilişkilerde bulunmak ve çalışmalar gerçekleştirmek.
e) Başta oda üyeleri olmak üzere, emeğin hakkıyla değerlendirilmesi, insanca yaşanacak ortamların oluşturulması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak.
f) Ülkemizde ve dünyada doğal, kültürel ve tarihi varlıkların korunması için peyzaj mimarlığı bilimi ve etiği çerçevesinde çalışmalar yapmak.
g) TMMOB, bağlı odaları ile yurt içi ve dışı meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, demokratik kitle örgütleri ve diğerleri ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak.
ğ) Meslek ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, tebliğ, standart, şartname ve diğerlerine ilişkin görüş vermek, kanuni düzenlemelerin hazırlanması ve uygulaması sürecinde çalışma yapmak ve bu doğrultuda ilgili kurumlarla işbirliği içinde bulunmak.
h) Peyzaj mimarlığı hizmetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, standartlar ve şartnameler açısından uygunluğunu denetlemek ve hizmet sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek ve buna ilişkin düzenlemelerin sağlanması yönünde çalışmalar yapmak.
ı) Peyzaj mimarlığı eğitiminin ülke gereksinimlerine göre geliştirilmesini sağlamak için, bakanlıklar ve gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki eğitim, öğretim ve araştırma kuruluşları ile ilişki kurmak ve ortak çalışmalar yapmak.
i) Meslek onurunu ve üye haklarını korumak.
j) Mesleğin her alanda etik kurallar çerçevesinde gelişimini izlemek ve denetlemek.
k) Peyzaj mimarlığı konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak, kamuoyuna ve meslektaşların ilgisine ve bilgisine sunmak.
l) Üyelerin öğrenim sonrası gelişimleri ile ilgili çalışmalar yapmak, kurumsal ve uygulamaya yönelik bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak amacı ile yayın, öğretim, eğitim, proje, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri çalışmalar yapmak ve çalışmalara katılmak, yarışmalar düzenlemek, düzenlenen yarışmalara danışman ve jüri üyeleri önermek ve yarışma şartnamelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak.
m) Mesleğe ilişkin yayın, kitap, dergi, elektronik yayın, şartname, iç düzenleme ve standartların yayını ve satışı yolu ile üyelere aktarımını sağlamak, etkinlik ve benzeri üretimlerini süreli, süresiz yayınlar ile çeşitli iletişim yolları ile üyelere ve kamuoyuna duyurmak.
n) Peyzaj mimarlığı hizmetlerine ilişkin olarak, bu dalda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların kanuni düzenlemeler doğrultusunda çalışmalarını tescil etmek, denetlemek, izlemek ve buna ilişkin belge, ödül, uyarı, ceza ve benzeri iş ve eylemlerde bulunup serbest meslek mensuplarının çalışmalarının sicilini tutmak.
o) Mesleğin uygulaması sürecinde üyelerin karşılaşacakları kanun dışı ve haksız her türlü davranışa karşı önlemler almak ve yargı yoluna başvurmak, taraf olmak, bilirkişilik, eksperlik, danışmanlık ve benzeri hizmetlerde bulunmak.
ö) Uzmanlık alanına giren konularda mahkemelere, kişi ve kuruluşlara bilirkişilik, teknik müşavirlik, eksperlik, hakemlik ve benzeri hizmetlerin verilmesi amacı ile eğitim seminerleri düzenlemek ve belgelendirmek.
p) Mesleki uzmanlıklarla ilgili belgelendirme çalışmaları yapmak, bu amaçla eğitim seminerleri düzenlemek.
r) Peyzaj mimarlarının çalışma olanaklarının artırılması ve mesleki etkinliğin sağlanması amacı ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla ilişki kurmak, peyzaj mimarlığı hizmetlerine dair nitel ve nicel ihtiyaçlarını gözeterek, eğitim ve öğretim kurumlarına plan ve program önerilerinde bulunmak.
s) Üyelerinin özlük, ekonomik ve demokratik hakları ile ilgili olarak çalışmalar yapmak.
ş) Sayılan amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde ülke düzeyinde şube, bölge, il ve ilçe temsilcilikleri kurmak, temsilciler belirlemek, bilirkişiler ve mesleki denetim görevlileri belirlemek, peyzaj mimarlığına ve oda faaliyetlerine ilişkin araştırma merkezi, eğitim merkezi gibi teknik birimler ile kongre ve sempozyum düzenleme kurulu, oda yayın danışma kurulu gibi organlar oluşturmak, bilim danışmanlar kurulu gibi akademik çalışma grupları tesis etmek ve üyelere yönelik sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak amacı ile kütüphane, müze, lokal gibi gerekli mekanlar oluşturmak, işletmek veya işletmeye vermek.
t) Öğrenci üye komisyonları aracılığı ile, peyzaj mimarlığı eğitimi alan öğrenicilerin sosyal, kültürel,  sanatsal gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlamak, mesleki deneyim kazanmaları amacıyla yaz okulları ve gençlik kampları düzenlemek,  staj olanakları sağlamak.


 
İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik


Asil üyelik
Madde 8 — (Değişik:RG-4/3/2014-28931)

Türkiye`deki üniversitelerin ilgili bölümlerinden peyzaj mimarı lisans unvanı ile mezun olanlar ile yabancı ülkelerdeki üniversitelerden aldığı diplomaların peyzaj mimarı lisans unvanına denkliği kabul edilenlerin mesleğini icra edebilmeleri, mesleğin icrasını ilgilendiren işlerle meşgul olabilmeleri, meslekleri ile ilgili bir işte çalışabilmeleri, Oda`nın meslek alanı ile ilgili akademik düzeyde meslekî eğitim yapabilmeleri ve bu eğitime devam edebilmeleri için Peyzaj Mimarları Odası`na kaydolması ve üyelik vasfını koruması zorunludur. Odaya asil üyelik için aşağıdaki esasların yerine getirilmesi gerekir:
        a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde peyzaj mimarlığı eğitimi veren kurumlarından mezun olan ya da yurt dışındaki peyzaj mimarlığı eğitimi veren kurumlardan mezun olup, diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan, böylelikle yasal olarak peyzaj mimarı unvanı ile mesleğini icra etmeye hak kazanmış her peyzaj mimarı, mezuniyetini izleyen üç ay içerisinde, mesleğini icra edebilmek, mesleğin icrasını ilgilendiren işlerle meşgul olabilmek, akademik düzeyde meslekî eğitim yapabilmek ve bu eğitime devam edebilmek, mesleki etkinlikte bulunabilmek için Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır. Üyelik kaydında lisans diploması (Ek ibare:RG-10/1/2017-29944) veya geçici mezuniyet belgesi esastır.
        b) (Değişik:RG-23/2/2019-30695) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmeti süresi boyunca dondurulur. Bu durum, ilgili yasalardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Bu kişiler, önceden haber vermek ve her halükârda terhis tarihinden itibaren üç ay içinde durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

         c) (Değişik:RG-23/2/2019-30695)  Altı aydan uzun süreli yurt dışına çıkan üyelerin yurt dışında kaldıkları süre için isteğe bağlı olarak üyelikleri dondurulur. Üyeliği bu sebeple dondurulan üyeler, çıkışlarını önceden yazılı olarak bildirmeleri ve yurt dışında kaldıkları süreyi belgelendirmeleri halinde bu süreler için üyelik ödentisi ödemezler.

         ç) Ücretsiz doğum iznine ayrılmış kadın üyelerin, isteğe bağlı olarak ve belgelemeleri koşulu ile Oda üyelikleri süreli olarak dondurulur. Bu üyeler, bu süre içinde üyelik ödentisi ödemezler.

         d) (Değişik:RG-23/2/2019-30695) İşsiz üyelerin; durumlarını SGK hizmet dökümü ile birlikte yazılı olarak beyan etmeleri, yazılı taahhüt vererek çalışmadıklarını her yıl Ocak ayı içerisinde geriye dönük olarak belgelemeleri, bir işte çalışmaya başlamaları halinde, bir ay içerisinde Odaya bildirmeleri koşuluyla işsiz olduğu aylara denk gelen üyelik ödentilerini başvuru tarihinden itibaren ödemezler. Belirtilen süreler içerisinde istenilen beyanların verilmediğinin; eksik, yanlış ya da gerçeğe aykırı beyan verildiğinin; belirlenen süreler içerisinde ilgili belgelerin ibraz edilmediğinin Oda Yönetim Kurulu tarafından tespiti halinde indirim tutarlarının tamamı üyeden geriye dönük olarak tahsil edilir.
        e) Bu maddenin (b), (c) ve (ç) bentlerine göre üyelik ödentisi ödemeyerek üyelikleri dondurulanlar, bu süre zarfında Oda organlarında görev alamazlar, Genel Kurulda delege olamazlar, üyelik haklarından yararlanamazlar.
        f) Her üye, asılları Oda merkezinde olmak üzere, sürekli çalıştığı ve etkinlik gösterdiği il`e göre, yetkili şube ve temsilcilikte kaydını bulundurmak ve korumak zorundadır. Üyeler, sürekli çalıştıkları ve etkinlik gösterdikleri ilin değişmesi halinde nakil işlemlerini en geç bir ay içinde nakil olunan yerin bağlı bulunduğu şube veya temsilciliklere bildirmek ve naklini istemek zorundadır.


İhtiyari üyelik

Madde 9 — Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve (Değişik ibare:RG-23/2/2019-30695) sürekli görevlerde çalışanların üyelikleri isteklerine bağlıdır. Ancak, bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken Odaya kayıtlı üyelerin mesleki yetkileri ile haklarına sahip ve onların mesleki ödevleri ile yükümlüdürler. Bu kişilerin odaya üye olmamaları yasalarla belirtilen diğer koşullara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına ve etkinliklerde bulunmalarına engel teşkil etmez.


Geçici üyelik

Madde 10 — TMMOB Kanununa göre Türkiye sınırları içinde çalışmalarına izin verilmiş olan yabancı uyruklu peyzaj mimarları, Odaya geçici üye olarak kaydolurlar. (Ek son cümle:RG-1/8/2010-27659) Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır.
(Mülga ikinci fıkra:RG-1/8/2010-27659)


Onur üyeliği

Madde 11 — Onur Üyeliği, Odanın amaçlarına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında çalışma ve yardımları görülen ya da peyzaj mimarlığı mesleğine özel katkıda bulunan kişilere, 2000 yılında verilen üyeliklerdir.
Onur üyeleri; Odanın amaçları ve politikaları doğrultusunda yapılan çalışmalara katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Oda üyelerinin sorumluluk ve yetkilerine aykırı tutumda bulunamazlar. Bulunmaları halinde Oda Genel Kurulu kararı ile üyelikleri geri alınır.


Öğrenci üyeliği

Madde 12 — Üniversitelerin peyzaj mimarlığı bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, Odaya öğrenci üye sıfatı ile kayıt olur. (Ek ikinci cümle:RG-1/8/2010-27659) Öğrenci üyeliğe ilişkin hükümler TMMOB`nin belirlediği ilkeler ve düzenlemeler çerçevesinde yürütülür. Öğrenci üyelerden, üyelik ödentisi alınmaz.


Odaya üye olmak için gereken belgeler

Madde 13 — Odaya üye olmak için;
        a) (Değişik:RG-4/3/2014-28931) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular; Türkiye sınırları içinde peyzaj mimarlığı eğitimi veren kurumlardan aldıkları diplomaların (Ek ibare:RG-10/1/2017-29944) veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı suretlerini; T.C. kimlik numarası beyanını, yazılı adres beyanını, yeteri kadar fotoğraf ve kayıt formunu doldurarak Oda`ya vermek zorundadır. Gerekli olan belgeleri Odaya veren ve bu suretle Odaya kayıt olan üye "Peyzaj Mimarı" unvanı ile peyzaj mimarlığı mesleğinin yetkilerini kullanmaya hak kazanır. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar için bu belgelere ek olarak yetkili mercilerden alınan denklik belgesinin veya onaylı suretinin verilmesi gerekir.
        b) Geçici üye olarak kayıt yaptıracak yabancı uyruklu peyzaj mimarları, TMMOB Kanununun 34 üncü ve 35 inci maddelerine göre yetkili bakanlıktan almış oldukları onay belgesi, çalışma izni ve kayıt formunu yeteri kadar fotoğrafla birlikte Odaya vermek zorundadır.
Bu maddenin (a) ve (b) bendindeki koşulları yerine getiren üyelere, süreli olarak  bir kimlik kartı verilir.


Üyelerin görev ve sorumlulukları

Madde 14 — Odaya kayıtlı her üyenin;
        a) TMMOB Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve TMMOB Ana Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümlerine uyması,
        b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki etik, davranış ve ilkelere uyması,
        c) Yasal adresindeki değişiklikleri bir ay içinde Odaya bildirmesi,
        ç) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi,
        d) Mühendis ve mimar topluluğunun onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması,
        e) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi,
gerekir.


Üyelikten ayrılma

Madde 15 — (Mülga ibare:RG-10/1/2017-29944) (...) mesleki etkinliğini (Değişik ibare:RG-10/1/2017-29944) sürdürmeyen, askerlik görevi hariç silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, (Mülga ibare:RG-10/1/2017-29944) (...) belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Odadan ayrılabilirler. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.


Yeniden üyelik başvurusu

Madde 16 — (Değişik:RG-4/3/2014-28931)
Oda üyeliğinden çıkarılan veya ayrılan üyenin, yeniden başvurması üzerine durumu Yönetim Kurulu`nca incelenir. Sonuç olumlu ise Odaya kayıt işlemleri, ayrılma talebinde bulunduğu tarihten, üyelik için yeniden Oda`ya başvurduğu tarihe kadar olan ve başvuru tarihinde uygulanan o yılın aylık ödentisi üzerinden toplam aidat ödemesini yapması kaydıyla yeni bir üye kaydı gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, Yönetim Kurulunca gerektiğinde Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü alınır.


 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oda Organları, Görev ve Yetkileri


Oda organları

Madde 17 — Odanın organları şunlardır:
a) Oda Genel Kurulu,
b) Oda Yönetim Kurulu,
c) Oda Onur Kurulu,
d) Oda Denetleme Kurulu.


Oda Genel Kurulu, kuruluş ve çalışma şekli

Madde 18 — Oda Genel Kurulu asil ve doğal delegelerden oluşur.
        a) Asil delegeler; Genel merkez, şubeler, genel merkeze bağlı il ve ilçe temsilcilikleri ve illerde, (Değişik ibare:RG-4/3/2014-28931) yirmi üyeye bir delege esasına dayalı olarak yapılan delegasyon seçimlerinde, seçilmiş delegelerdir. Kesirler bir üst sayı olarak dikkate alınır.
        b) Doğal delegeler; Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu asil üyeleri ile Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarına seçilmiş asil üyeler, doğal delegeler olup diğer delegeler gibi oy kullanırlar.
Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında olanlar ile 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen disiplin cezalarından herhangi birini almış üyeler delege olamazlar.
Oda Genel Kurulu delegelik hak ve yetkileri bir sonraki Genel Kurula kadar geçerlidir.
Oda Genel Kurulu iki yılda bir Mart ayı içinde Oda merkezinin bulunduğu yerde ve Oda Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.
Oda Genel Kurulu delege tam sayısının, salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan delege sayısı; Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asil üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.


Oda Genel Kuruluna çağrı

Madde 19 — Oda Genel Kurulu aşağıdaki esaslar çerçevesinde toplantıya çağrılır.
        a) Oda Yönetim Kurulu; Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce, Genel Kurula katılacak doğal ve asil delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanmazsa, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.
        b) Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin istifa yazıları da, istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir.
        c) Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Odanın ve Birliğin ilan yerlerinde üç gün süre ile asılarak duyurulur.
        ç) Askı süresince, asil ve yedek delegelikten istifa başvuruları, Oda Yönetim Kurulu aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Asil delege listesi, hakim tarafından kesinleştirilir.
        d) Yasal sürecin tamamlanması ve delege listelerinin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer konuların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Oda Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurulun toplanacağı delegelere duyurulur. Ayrıca günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.
        e) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce asil ve doğal delegelere bildirir. Ayrıca günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.
        f) Oda Genel Kurulunda alınan kararlara karşı yapılan itirazlar, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.


Oda Genel Kurulunun açılması ve yönetilmesi

Madde 20 — Genel Kurul, toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla, Oda Yönetim Kurulu başkanı ya da ikinci başkanı tarafından açılır. (Değişik ikinci cümle:RG-1/8/2010-27659) Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan başkanlık divanının seçimi açık oyla yapılır. Ancak, Genel Kurul seçimlerin gizli oylamayla yapılmasına da karar verebilir.


Oda Genel Kurulu gündemi

Madde 21 — Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur:
        a) Yönetim Kurulu adına açılış ve başkanlık divanının seçimi,
        b) Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması,
        c) Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
        ç) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Odanın Birlik Genel Kurulu delege adaylarının, Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu ve Birlik Denetleme Kurulu aday adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,
        d) Seçimler.
Genel Kurul, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve toplantıdan en az onbeş gün önce duyurulacak gündem maddeleri çerçevesinde çalışır. Toplantıya katılan her delege, gündeme madde eklenmesi ya da değişiklik önerisini yazılı olarak yapar. Ancak, bu konuda karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Danışma Kurulunun gerekli gördüğü konular Genel Kurul gündemine alınır.


Oda Genel Kuruluna katılma koşulları

Madde 22 — Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için TMMOB Kanununun Ek 2 nci maddesine göre kesinleşmiş listelere dayanılarak düzenlenen delege veya oda kimlik kartını göstermek zorunludur.


Oda Genel Kurulu karar yeter sayısı

Madde 23 — Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yalnız Oda yönetmeliklerine ilişkin değişiklikler için, katılanların üçte ikisinin (2/3) olumlu oyu gerekir. Oylamaya katılanların sayısı, hazırun listesinin dörtte birinin  (1/4) altına düştüğünde yönetmelik değişikliği yapılamaz.


Oda Genel Kurulu tutanağı

Madde 24 — Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak, Divan tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği Birliğe iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir.


Oda Genel Kurulunda uygulanacak kurallar

Madde 25 — Oda ve Şube Genel Kurullarında TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

 

Oda Olağanüstü Genel Kurulu

Madde 26 — Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıdaki durumlarda, Oda Yönetim Kurulu tarafından, başvuruyu izleyen bir ay içerisinde toplantıya çağrılır:
       a) Denetleme Kurulu üyelerinin, Oda hesap işleriyle ilgili olarak gerek görmeleri üzerine oybirliği ile alacakları karar ile,
        b) Odaya kayıtlı, asil üyeliği devam etmekte olan üye sayısının beşte birinin (1/5), aynı konu için, noter kanalıyla Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile ya da son Genel Kurul delegelerinin yarıdan bir fazlasının, aynı yolla Oda Yönetim Kuruluna başvurusu ile,
        c) Oda Yönetim Kurulunun, üçte iki (2/3) oranında alacağı karar ile.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması halinde, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulu tarafından toplanır.


Oda Genel Kurulunun Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplanması

Madde 27 — Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi ya da herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine çağrılacak yedek üye kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu, Oda başkanı, ikinci başkanı ya da yazman üyesi, bunlar yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır. Yeniden seçilenler, ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.


Olağanüstü Genel Kurul gündemi

Madde 28 — Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Sadece toplantıya neden olan konuyla ilgili gündem görüşülüp karar alınır. Gündeme madde eklenemez, çıkarılamaz ve bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.


Olağanüstü Genel Kurulun duyurulması

Madde 29 — Olağanüstü Genel Kurul toplantısı en az on gün önce üyelere bildirilir ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.


Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 30 — Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Birlik amaçlarından yalnız Odayı ilgilendiren konularda karar almak,
        b) Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve esaslarını belirlemek,
        c) Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak, gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
        ç) Oda bilanço gelir – gider çizelgeleri ile Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve haklarında karar almak,
        d) Yeni dönem bütçesi içinde, (Ek ibare:RG-10/1/2017-29944) serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı hizmetleri büro tescil belgesi ile üye kayıt ücretleri ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,
        e) Genel bütçe içerisinde, Oda, şubeler ve temsilciliklerin bütçelerini, geçici ya da sürekli personelin durumlarını inceleyerek, olduğu gibi ya da değiştirerek onaylamak,
        f) Oda organlarına seçilen üyelerin, oturum haklarını o dönem için saptamak,
        g) Oda işlerinin yürütülmesi ve TMMOB Kanununun Odalara verdiği yetkilerin kullanılması ya da görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, Oda Yönetim Kurulu tarafından önerilen yönetmelikleri incelemek, değiştirmek ve onaylamak,
        h) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Birlik Yönetim Kurulu için üç, Birlik Denetleme Kurulu için bir, Birlik Yüksek Onur Kurulu için bir aday adayını, iki yıllık süre için seçmek,
        ı) Meslekte en az on yıl kıdemli üyeler arasından, toplam asil üye sayısının yüzde ikisi (% 2) oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere, Birlik Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek delegeleri, iki yıllık süre için seçmek. Delege sayısının hesaplanmasında kesirler bir üst sayı olarak dikkate alınır.
        i) Odanın edineceği taşınmaz mallar hakkında karar almak,
        j) Gerektiğinde Şubeler kurmak,
        k) Üyelerin uymakla yükümlü oldukları mesleki ve etik kuralları belirlemektir.


Oda Yönetim Kurulu oluşumu

Madde 31 — Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl için seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.


Oda Yönetim Kurulu toplantıları

Madde 32 — Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda aralarında gizli oyla bir Başkan, bir ikinci başkan, bir yazman üye ve bir sayman üye seçer. Yönetim Kurulu en az (Değişik ibare:RG-23/2/2019-30695)  ayda bir, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıları başkan, o bulunmadığında ikinci başkan, o da bulunmazsa yazman üye yönetir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, Oda organlarını ve şubeleri temsilen, gerekli sayıda kişinin toplantılara katılmasını isteyebilir. Bu görevliler yazılı olarak toplantıya davet edilir, karar tutanaklarına isimleri yazılır. Toplantılarda temsil ettikleri organlarla ilgili görüşmelere katılabilir, ancak oy kullanamazlar.


Oda Yönetim Kurulu kararları

Madde 33 — Yönetim Kurulu, kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa, toplantıya başkanlık edenin kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Daha önce görüşülen ve karara bağlanan bir konunun yeniden görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) çoğunlukla karar alması gerekir.


Oda Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi

Madde 34 — Yazılı ve kabul edilebilir bir özrü olmaksızın, üst üste üç olağan toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.


Yönetim Kurulu çoğunluğunun birlikte çekilmesi

Madde 35 — Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının, birbirini izleyen iki toplantı arasında, birlikte çekilmesi durumunda, yerlerine yedek üyeler görev alır ve ilk toplantıda yeni Yönetim Kurulu görev bölümü yapar.


Yönetim Kuruluna çağrılacak yedek üyenin kalmaması

Madde 36 — Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek üyenin kalmaması durumunda, (Değişik ibare:RG-23/2/2019-30695)  Oda Genel Kurulu; başkan, ikinci başkan ya da yazman üye tarafından, bunlar da yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır, yeniden seçilen üyeler eski yönetim kurulunun görev süresini tamamlar.


Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 37 — Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Oda Genel Kurulu kararlarını uygulamak,
        b) Odaya kayıtlı üyelerin, hak, yetki ve sorumluluklarını, TMMOB Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, TMMOB Ana Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kamu ve toplum yararı doğrultusunda kullanmalarını gözetmek,
        c) Şubelerin ve temsilciliklerin çalışmalarını denetlemek, koordine etmek, kolaylaştırmak ve bu konularda gereken önlemleri almak,
        ç) Odayı; Başkan, o bulunmadığında ikinci başkan, o da yoksa yazman üye ya da gereğinde seçilecek kurul(lar) ve/veya kişi(ler) aracılığı ile temsil etmek,
        d) Mesleğin ilerlemesini ve gelişimini sağlayacak çalışmalar yapmak, yaptırmak ve buna ait raporları Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,
        e) (Değişik:RG-23/2/2019-30695) Mesleki çalışma alanı ile ilgili, diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, üyelerin hak ve yetkilerini korumak ve gerekli çalışmaları yürütmek,

       f) (Değişik:RG-23/2/2019-30695) Oda Genel Kurulunun yetki verdiği konularda yönetmelikler hazırlayarak, sırasıyla Oda Genel Kurulu ve Birlik Yönetim Kuruluna sunmak,
        g) Resmi ve istek üzerine özel işlerde bilirkişilik, teknik müşavirlik, eksperlik, hakemlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlerle ilgili atama yapmak üzere, üyeler arasında adaylar önermek, gerektiğinde ilgili organlara havale etmek,
        ğ) (Ek:RG-4/3/2014-28931) Oda merkezinde, şubelerde ve temsilciliklerde Oda tarafından verilen hizmetlere ve (Ek ibare:RG-10/1/2017-29944) serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı hizmetleri büro tescil belgesi hariç olmak üzere düzenlenen belgeler ile yayınlara ilişkin ücretleri belirlemek,
        h) Üyelerin; gerek kamu kuruluşları gerekse diğer kurum ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde, ortaklaşa uyulacak esasları hazırlamak, uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek, mesleki hizmetler karşılığı asgari ücretleri saptayarak, bunların uygulanmasını sağlamak,
        ı) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek,
        i) (Değişik:RG-23/2/2019-30695) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni dönem tahmini gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, bunları Denetleme Raporu ile birlikte Genel Kuruldan onbeş gün öncesine kadar delegelere göndermek,
        j) Oda Genel Kurulunun, Oda Yönetim Kurulunca saptanmış olan yerde yapılmak üzere gününü, yerini, saatini ve gündemini belirleyerek, üyelere bildirmek. Ayrıca bir günlük gazetenin Türkiye baskısında duyurmak ve toplantı için gerekli olan bütün prosedürü tamamlamak,
        k) Gerektiğinde Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
        l) Oda ve Birlik arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak,
        m) Doğrudan doğruya ya da başvuru üzerine Onur ve/veya Denetleme Kurullarını toplantıya çağırmak,
        n) Onur Kurulunca alınan kararlardan onay gerektirenleri, Yüksek Onur Kuruluna verilmek üzere on gün içinde Birlik Yönetim Kuruluna göndermek, Oda Onur Kurulu tarafından alınan kararları derhal tüm ilgili birim, kişi ve kurumlara duyurmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,
        o) Odanın amaçları doğrultusunda her türlü mesleki yayın yapmak,
        ö) Birlik Genel Kurulu için seçilen Oda delegeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu aday adaylarından oluşan listeyi Birlik Yönetim Kuruluna zamanında göndermek,
        p) Mesleğin uygulamasında görev alan diğer teknik elemanların yetki, görev ve sorumluluklarının tanımlanması için, ortak öneriler geliştirmek ve ilgililere iletmek,
        r) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan, dış ülkelerdeki mesleki uzmanlığını ilgilendiren mesleki kuruluşlarla gereken ilişkileri kurmak, kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurt içi kongreler yapmak, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak,
        s) Ülke içindeki ve dışındaki resmi veya özel kuruluşlar ve peyzaj mimarları ile ilişkilerde bulunmak, üyelerin sosyal güvenliğini sağlamak, sosyal yardımlaşmasını gerçekleştirmek amacıyla yardımlaşma kolu, yardımlaşma sandığı ya da vakıf kurmak ve gerekli diğer girişimlerde bulunmak,
        ş) En az yılda (Değişik ibare:RG-10/1/2017-29944) bir kez, gündemi belirleyerek, Oda Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıya katılmak üzere Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek üyeleri seçmek, gerekli gördüğü konularda sürekli ya da geçici komisyonlar kurmak ve çalışmalarını denetlemek,
        t) Merkezde ve Oda birimlerine bağlı serbest çalışan üyelerin kayıtlarını tutmak ve mesleki denetim uygulamasını yürütmek, müellif üyelerin, serbest peyzaj mimarlığı – müşavirliği belgesi, büro tescil belgesi ve diğer gerekli mesleki denetim kayıtlarını düzenleyerek, asıllarını ilgili şahıslara vermek üzere Oda birimlerine göndermek, kopyalarını dosyasında tutmak ve bunları denetlemek,
        u) (Değişik:RG-23/2/2019-30695) Üyeler arasında oluşacak haksız rekabeti önleyecek önlemleri almak, gerekli yaptırımları uygulamak,
        ü) Odanın yetkili imzalarını bildiren sirküleri çıkarmak,
        v) Oda Genel Kurulu tarafından verilmiş yetki içinde borç almak, borç vermek ve bunlar için teminat almak ya da göstermek,
        y) (Mülga:RG-23/2/2019-30695)
        z) Şube ve temsilciliklerden gelen üye kayıtlarını, belirleyeceği bir sistem içinde tutmak, Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemciyi seçmek ve gözlemcinin Genel Kurul toplantısına katılımını sağlamak, gerektiğinde Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Oda Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak, Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarının ortak toplantısında üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile karar alınması durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.


Oda Yönetim Kurulu imza yetkileri

Madde 38 — Bütçeye ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olmak koşuluyla, ödeme emirleri, Oda adına yapılacak sözleşmeler ve banka işlemleri; başkan, ikinci başkan, yazman üye ve sayman üyeden, biri sayman üye olmak koşuluyla herhangi ikisinin imzaları ile geçerlilik kazanır.


Yönetim Kurulu Başkanı görev ve yetkileri

Madde 39 — (Değişik:RG-23/2/2019-30695)

Başkan, Odayı resmi makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını kanunlara, TMMOB Ana Yönetmeliğine, Oda mevzuatına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Oda amaç ve görevleri doğrultusunda, basın toplantısı ve basın açıklaması gibi her türlü etkinlikte bulunur. Oda adına demeç verir, bildiri yayımlar. Genel işleyişin organizasyonu ile denetiminden sorumludur.

Oda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın bir oy hakkı vardır. Oylarda eşitlik olursa başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.


Yönetim Kurulu ikinci başkanının görev ve yetkileri

Madde 40 — (Değişik:RG-23/2/2019-30695)

Başkan ve Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Başkanın yokluğunda başkanın yetkilerini kullanır.


Yönetim Kurulu yazman üyesinin görev ve yetkileri

Madde 41 — (Değişik:RG-23/2/2019-30695)

Yazman üye;

a) Oda işlemlerini ve Yönetim Kurulu işlemlerini yürütür, Oda ile ilgili yazıları, tutulması gerekli defterleri, dosya ve evrakı, Oda görevlilerine tutturur.

b) Genel Kurula sunulacak Çalışma Raporunu düzenler, bütçe ve kadroları sayman üye ile birlikte yapar ve bütün belgeleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna getirir.

c) Odaya kayıtlı üyelerin mesleki çalışma sicillerinin Yönetim Kurulunun uygun göreceği kurallara göre tutulmasını ve gerektiğinde bu sicillerin tamamlanmasını sağlar.

ç) Odada çalışacak sürekli ve geçici personelin atanması için Yönetim Kuruluna öneride bulunur.

Yazman üyenin bulunmadığı zamanda Yönetim Kurulu başkanı, gerekirse kurul üyeleri arasından seçeceği birisine yazmanlık görevi verir. Yazman üye Genel Sekreter; Şube ve Temsilciliklerde ise Sekreter sıfatını kullanır.


Yönetim Kurulu sayman üyesinin görev ve yetkileri

Madde 42 — Sayman üye;
        a) Odanın muhasebe ve mali işlerini yürütür.
        b) Muhasebecinin bütün işlemlerini denetler, Oda mali müşavirinin bu çerçevede görev yapmasını sağlar.
        c) Oda gelirlerinin düzgün tahsilatını sağlar, giderlerini bütçeye uygun olarak düzenler.
        ç) Oda Yönetim Kurulunca alınacak kararlar çerçevesinde gelir ve gider hesaplarına ait evrakı imza eder.
        d) Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe, bordro ve kadro cetvellerini yazman üye ile birlikte hazırlar.
        e) Oda Denetleme Kurulunun Oda denetimlerinde hazır bulunur.
Sayman üye, bu Yönetmelik çerçevesinde yapmış olduğu iş ve işlemlerden Yönetim kurulu ile birlikte sorumludur.

 

Oda Yürütme Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri

Madde 42/A – (Ek:RG-23/2/2019-30695)

Yürütme Kurulu, Başkan, İkinci Başkan, Yazman Üye ve Sayman Üyeden oluşur. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve onun toplanmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu adına yürütme yetkisine sahip olarak Oda işlerini yürütmekle yükümlüdür. Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri çalışma dönemi başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Oda Müdürü ve Yardımcılarının atanması, görev ve yetkileri

Madde 42/B – (Ek:RG-23/2/2019-30695) Oda Müdürü ve Yardımcıları, Yönetim Kuruluna sunulan adaylara ilişkin yapılacak seçimde salt çoğunlukla seçilir ve atanır.

Oda Müdürü, Odanın iş ve işlemlerini Oda Yönetim Kurulunun görevlendirme ve yetkilendirmesi kapsamında, Müdür Yardımcıları ve Oda personeli ile birlikte yürütür.

Oda Müdürü, yukarıda belirlenmiş yetkilerinin bir bölümünü, kendi adına kullanmak üzere Oda Müdür Yardımcısına ve Oda personellerine denetim ve sorumluluğunda olmak üzere görev olarak verebilir.


Oda Onur Kurulu

Madde 43 — Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca, iki yıl süreyle seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu üyeliğine aday olabilmek için daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve meslekte en az on yılını doldurmuş olmak koşulları aranır.
Onur Kurulu, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde görev yapar.


Oda Onur Kurulunun toplanması

Madde 44 — Onur Kurulu, müracaat edilen konuları görüşmek amacıyla Oda Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine toplanır.


Onur Kurulu karar yeter sayısı

Madde 45 — Oda Onur Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olursa başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.


Onur Kurulu toplantısında usul ve istifa etmiş sayılma

Madde 46 — Onur Kurulu asil üyelerinden bir ya da birkaçı toplantıya gelemeyeceğini bildirir ya da çağrıya uymazsa, yerlerine sıra ile yedek üyeler çağrılır. Yedek üyeler, toplantı konusu sorunlar karara bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda, asil üye gibi görev yapar. Üst üste üç toplantıya katılmayan asil üye istifa etmiş sayılır.


Onur Kuruluna çağrılacak yedek üyenin kalmaması

Madde 47 — Yapılan üç ayrı çağrıya rağmen toplantıya katılmayan ve gerekçe bildirmeyen üye çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye asaleten geçer. Boşalan üyeliğe çağrılacak yedek üye kalmaması durumunda, Olağanüstü Oda Genel Kurulu yapılarak Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Seçilen Onur Kurulu, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.


Onur Kurulu üyelerinin reddi ve çekilmesi

Madde 48 — Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri (Değişik ibare:RG-4/3/2014-28931) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen, hakimlerin red ve çekilme nedenleri gibidir.


Onur Kurulunun çalışma şekli

Madde 49 — Onur Kurulu, gönderilen konuları incelemek üzere Oda Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda, üyeleri arasından bir başkan seçer. Onur Kurulu kendilerine gönderilen konuları, en geç üç ay içerisinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Süresi içinde karar veremezse, sürenin bitiminden önce ilgililerin haberdar edilebilmesi için gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna ileterek ilgili konunun sonuçlandırılabileceği tarihi belirtir.
Onur Kurulunun konu hakkında bir karara varabilmesi için;
a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurması,
b) Gereğinde şikayetçi ile gösterilen tanıkları dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması
gerekir.


Onur Kurulunun bilirkişiye başvurması

Madde 50 — Onur Kurulu gereğinde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu seçerek, konuyu kurula inceletebilir. Bir şikayetçinin bulunduğu olayda taraflar Onur Kurulunca seçilmiş bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, Onur Kurulu yeni bilirkişiler seçebilir.


Onur Kurulu kararlarının uygulanması

Madde 51 — Onur Kurulu, kararlarını gerekçeleri ile birlikte uygulanmak ya da Birlik Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere işlemli dosyası ile birlikte, gereği için Oda Yönetim Kuruluna verir. Son kararlar ilgililere bildirilir ve gereği yerine getirilir.


Onur Kurulu giderleri

Madde 52 — Onur Kurulunun faaliyet konusu işleri yürütmek için gerekli her türlü gider Oda bütçesinden karşılanır.


Onur Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 53 — Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
        a) Yönetim Kurulunca ya da doğrudan doğruya Onur Kuruluna yapılan başvurular hakkında karar vermek,
        b) Oda ve Şube Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek, geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak,
        c) Onur Kurulu kararlarından Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak.


Disiplin cezaları

Madde 54 — Odaya bağlı üyelerden TMMOB Kanununa aykırı hareket eden meslek mensuplarına, meslekle ilgili hizmetlerde gerek kasten gerekse ihmal sonucu zararlara yol açanlara, yaptığı sözleşmelere uymayan ya da meslek onurunu kıranlara, mesleki dayanışmayı zedeleyici ve haksız rekabete yol açan davranışta bulunanlara, Oda Onur Kurulunca aşağıdaki disiplin cezaları verilir:
        a) Yazılı uyarma,
        b) Kanunda belirtilen hafif para cezaları,
        c) Kanunda belirtilen ağır para cezaları,
        ç) Onbeş günden altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma,
        d) Odadan çıkarma ya da üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men.
Bu cezaların uygulanmasında sıra gözetilmez, ancak, olayın nitelik ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır.


Onur Kurulu kararlarının kesinleşmesi

Madde 55 — Onur Kurulunca verilen cezalardan bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar kesindir, (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı cezalara karşı ise kararın bildirilmesi tarihinden itibaren onbeş gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla Birlik Yüksek Onur Kuruluna başvurulabilir. Bu kararların uygulanabilmesi için, Birlik Yüksek Onur Kurulunca onanmış olması gerekir.


Organlara aday olamayacaklar

Madde 56 — Herhangi bir nedenle Oda Onur Kurulundan bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin (c) (ç) (d) bentlerinde yazılı cezaları alan üyeler, Oda, şube ve temsilcilik organlarına aday olamazlar.


Meslek uygulamasından geçici olarak uzaklaştırılanlar

Madde 57 — Gerek üye, gerekse üyelik zorunluluğu olmayan peyzaj mimarları hakkında geçici olarak mesleği uygulamaktan uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir suretle mesleki etkinlikte bulunamaz. Bunlar Oda ve Birlik tarafından derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurulur ve kararın uygulanması sağlanır.
Geçici olarak meslek uygulamasından uzaklaştırılanlar, mesleklerini uygulayamadıkları gibi, mesleklerini uygulamak için imza atma yetkisini de kullanamaz. Aksine hareket edenlerin cezaları iki kat arttırılır.


Odadan çıkarılma kararı

Madde 58 — Odadan çıkarılma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar ya da meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.


Oda Denetleme Kurulu

Madde 59 — Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca, iki yıl için seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Oda Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve her toplantı için bir yazman seçer. Oda Denetleme Kurulu, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği ile TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görev yapar.


Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 60 — Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
        a) Odanın hesaplarını ve buna bağlı tüm işlemlerini en az üç ayda bir denetleyerek, düzenleyecekleri raporu biri dosyasında saklanmak, diğeri bilgi için Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere, iki kopya olarak Oda Yönetim Kuruluna vermek,
        b) Odanın hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkındaki raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak,
        c) Zorunlu durumlarda oy birliği ile verecekleri kararla, Oda Genel Kurulunun Olağanüstü toplantıya çağrılmasını, Yönetim Kurulundan istemek,
        ç) Yılda en az iki defa, kurul olarak ya da aralarında görevlendirdikleri üye aracılığı ile şube ve temsilciliklerin hesaplarını denetlemek ve hazırladıkları raporu Oda Yönetim Kuruluna vermek.


Denetlemeye itirazlar

Madde 61 — Denetlemeler, Denetleme Kurulunun en az iki asil üyesi tarafından yapılır. Denetlemeye itirazlar, denetlenen organın onbeş gün içinde merkeze yapacağı başvuru üzerine Denetleme Kurulunun içinden seçeceği iki asil üye tarafından incelenir.


Denetleme Kurulunun raportör, uzman ya da danışman isteği

Madde 62 — Oda Denetleme Kurulu, gerekli durumlarda geçici ya da sürekli olarak kurul dışından raportör, uzman ya da danışman istihdamı için Oda Yönetim Kuruluna isim bildirerek öneride bulunur. Oda Yönetim Kurulunun onayı ile çalışmaya başlayan bu görevliler, Oda Denetleme Kuruluna bağlı olarak ve Kurulun sorumluluğu altında görev yapar.


Oda yardımcı organları

Madde 63 — Odanın yardımcı organları şunlardır:
a) Oda Danışma Kurulu,
b) Oda Bilim Kurulu,
c) Komisyonlar.


Oda Danışma Kurulu

Madde 64 — Danışma Kurulu; Oda Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Oda Onur Kurulu asil üyeleri, Oda Denetleme Kurulu asil üyeleri, Birlik Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile seçilmiş Birlik Denetleme Kurulu ve Birlik Yüksek Onur Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu üyeleri, temsilciler ve geçmiş dönem Oda başkanlarından oluşur. (Ek cümle:RG-23/2/2019-30695) Danışma Kurulunun gündeminin gerektirdiği durumlarda uzman gruplarından temsilciler de Oda Yönetim Kurulunca Danışma Kuruluna çağırılabilirler.


Oda Danışma Kurulunun oluşumu

Madde 65 — Danışma Kurulu; Oda Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Oda Onur Kurulu asil üyeleri, Oda Denetleme Kurulu asil üyeleri, Birlik Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile seçilmiş Birlik Denetleme Kurulu ve Birlik Yüksek Onur Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu üyeleri, temsilciler ve geçmiş dönem Oda başkanlarından oluşur.


Oda Danışma Kurulunun toplanması

Madde 66 — Oda Danışma Kurulu en az (Değişik ibare:RG-1/8/2010-27659) yılda bir defa Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.
Çalışma dönemi ile ilgili genel değerlendirme yapmak ve yönetim organlarına yönlendirici önerilerde bulunmak üzere, Oda Yönetim Kurulunun onbeş gün önceden yapacağı yazılı çağrısıyla, çoğunluk aranmaksızın toplanır. Oda Yönetim Kurulu toplantı gündemini belirler. Katılanların salt çoğunluğuyla, gündeme yeni maddeler eklenebilir. Oda Danışma Kurulu, her toplantısında toplantıyı yürütmek üzere bir başkan ve bir yazman seçer.


Oda Bilim Kurulu

Madde 67 — Oda Bilim Kurulu, meslek alanlarındaki genel sorunlar ile sektörel bazdaki bilimsel ve teknik konularda değerlendirme yapmak ve çözüm önerileri üreterek Oda yönetimine yardımcı olmak amacıyla kurulur.


Oda Bilim Kurulunun oluşumu

Madde 68 — (Değişik:RG-23/2/2019-30695)

Oda Bilim Kurulu; Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, alanında uzman en az on kişiden oluşur. Oluşturulacak Bilim Kuruluna, Genel Merkez Yönetim Kurulunun ve Şube Yönetim Kurullarının temsilcileri doğal üye olarak toplantılara katılabilir. Bilim Kurulunun yapacağı çalışmalarla ilgili görevlendirmeler Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılır.


Oda Bilim Kurulunun toplanması

Madde 69 — Oda Bilim Kurulu, yılda en az bir kere Oda Yönetim Kurulunun çağırısıyla toplanır. Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantı öncesi Şube Yönetim Kurulları ile diğer kurul üyelerine bildirilir.


Komisyonlar

Madde 70 — Oda Yönetim Kurulu, Oda işlerinin bilimsel, teknik, mesleki ve sosyal etkinliklerin sağlıklı yürütülebilmesi amacı ile Oda üyeleri içerisinden dönem içinde çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar oluşturabilir. Komisyonlarda çalışacak kişileri Yönetim Kurulu seçer.
Komisyonlar kurulduktan sonra aralarında iş bölümü yaparak başkan ve raportör seçerler.


Komisyonların sorumluluğu

Madde 71 — Komisyonlar Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Oda ile bağlantıları, Oda yazman üyesi tarafından sağlanır. Çalışmaları verimli görülmeyen komisyonların görevine Yönetim Kurulunca son verilir.


Odanın komisyonları

Madde 72 — Odanın komisyonları şunlardır:
        a) Mesleki Denetim Komisyonu,
        b) Belgelendirme Komisyonu,
        c) Yarışmalar Komisyonu,
        ç) Öğrenci Üye Komisyonu,
        d) Uluslararası İlişkiler Komisyonu,
        e) Yayın Komisyonu,
        f) Mevzuat İzleme ve Yönetmelikler Komisyonu,
        g) Kongre, Çalıştay, Sempozyum, Panel – Forum, Seminer Düzenleme Komisyonu,
        h) Sosyo – Kültürel Etkinlikler Komisyonu.
Oda, amaçlarının gerçekleştirilmesi ve işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerektiğinde Oda Yönetim Kurulu kararıyla yukarıda sayılanların dışında komisyonlar ve yardımcı organlar oluşturulabilir.
Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikler ve alt düzenleyici işlemlerle belirlenir.


 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şubeler ve Temsilcilikler


Odanın örgütlenmesi
Madde 73 —
Peyzaj Mimarları Odası, görevlerini yerine getirebilmek için, illerde, şubeler, merkeze bağlı il temsilcilikleri ile ilçelerde merkeze, şubelere ve il temsilciliklerine bağlı  ilçe temsilcilikleri, iş yerlerinde ise merkeze, şubelere, il ve ilçe temsilciliklerine bağlı, iş yeri temsilcilikleri kurabilir.
Şubeler; Oda Genel Kurulu kararı ile kurulabilir ya da kapatılır. İl, ilçe ve iş yeri temsilcilikleri ise Oda Yönetim Kurulu kararı ile kurulabilir ya da kapatılır.
Şubeler ve il temsilcilikleri etkin oldukları ildeki, idari ve mali konularla ilgili olarak görevli ve yetkili olup, Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. İlçe temsilcilikleri ise benzer biçimde bağlı oldukları birimlere karşı sorumludur.
Üyeler; sürekli ikamet ettikleri ilin bağlı bulunduğu şubeye, şube olmadığı yerde Odaya  kayıt yaptırmak durumundadır. Kayıtların asılları merkezde, birer kopyaları da Oda birimlerinde, ilgili dosyasında tutulur.


Şubelerin kurulma amacı

Madde 74 — Kamu ve toplum yararı doğrultusunda mesleğin gelişimini sağlamak ve üyelerin Oda ile ilişkilerini güçlendirmek ve Oda çalışmalarına katılmalarını sağlamak amacıyla şubeler kurulur.


Şubelerin kuruluşu

Madde 75 — (Değişik:RG-10/1/2017-29944)
Şube kurulabilmesi için;
        a) Şube kurulması istenilen ilde en az iki yıldır faaliyet gösteren, Oda`ya üye en az yüz üyenin bulunduğu bir il temsilciliğinin bulunması ve bu üyelerin salt çoğunluğunun Oda Yönetim Kuruluna Şube olma isteğini içerir taleplerini yazılı olarak bildirilmesi,
        b) O ilde bulunan üyelerin uğraş alanları ve yoğunluğu ile kentin ve bölgenin özelliklerinin şube olmayı gerektirmesi,
        c) Oda il temsilciliği faaliyetlerinin o ilde şube olarak devam etmesinin Oda örgütlülüğü açısından ihtiyaç olarak görülmesi,
        ç) Mesleğin toplumsal yaklaşımı ile kente ve mekânsal kullanımlarına sahip çıkma niteliğinin belirginleşmesi,
        d) Kentin ve çevresinin ekolojik özelliklerine ilişkin mesleki değerlendirmelerin, kamuoyu ile paylaşılarak başarılı aktiviteler yaratılmış olması,
        e) Odanın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapılabileceğini, şube görev ve yetkilerinin yerine getirebileceğinin kanıtlanmış olması,
        f) Şube kurulması istenilen ildeki temsilciliğin mali durumunun şube kurulduktan sonraki giderlerini karşılayabilecek yeterlikte olduğunu ve etkinlik bölgesi içindeki iki yıllık mesleki etkinliğin olumlu durumunu gösteren gerekçeli idari ve mali raporun hazırlanması,
        g) Oda Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Oda Genel Kurulunun gündemine alınarak Genel Kurulca üçte iki (2/3) çoğunlukla karar alınması,
gerekir.


Şube kurucu kurulu

Madde 76 — Oda Genel Kurulunda ilgili ilde şube kurulmasının onaylanmasından sonra, şube yönetim kurulu seçimine kadar hazırlık çalışmalarında bulunmak üzere yedi kişilik şube kurucu kurulu, Oda Yönetim Kurulu ataması ile oluşturulur. Üyelerin dosyaları ve yükümlülükleri şubeye devredilir. Şube bütün üye işlemlerinin bir kopyasını merkeze gönderir. Kurulan şubenin ilk genel kurulu, Oda Yönetim Kurulunca kararlaştırılan tarih ve yerde yapılır. İlk genel kurulun ilan ve gerekli hazırlıkları kurucu kurul ile birlikte, Oda Yönetim Kurulunca yerine getirilir.


Şube ilk genel kurulu

Madde 77 — Şube ilk genel kurulu, Oda Yönetim Kurulunca atanan yedi kişilik Şube Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul toplantı çağrısı yapılarak toplanır. Oda Yönetim Kurulu gözlemciliğinde, şube kurucu kurulu tarafından toplanan şube genel kurul toplantısında, sadece seçim yapılır ve Yönetim Kuruluna yön verici kararlar alınır.


Şubelerin yetki sınırları ve denetimi

Madde 78 — Şubelerin ayrı tüzel kişilikleri yoktur. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü konularda şubelere yetki verebilir. Bir şubenin yetki ve görev sınırında, il idari sınırı esastır.
Şubeler kendi adlarına taşınmaz mal edinemez ve uluslararası akitlerde bulunamaz ve Oda Denetleme Kurulu tarafından denetlenirler.


Şube delegelerinin yollukları

Madde 79 — Şubeler tarafından seçilerek Oda Genel Kuruluna katılan delegelerin yollukları Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve şubelere aktarılır.


Şube organları

Madde 80 — Şubenin organları şunlardır;
        a) Karar ve yürütme organları
1) Şube genel kurulu,
2) Şube yönetim kurulu.
        b) Yardımcı organları
1) Şube danışma kurulu,
2) Komisyonlar.


Şube genel kurulu

Madde 81 — Şubelerin genel kurulları iki yılda bir (Değişik ibare:RG-4/3/2014-28931) Ocak/Şubat ayları içinde, şube yönetim kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin gündemde görüşülecek konular göz önünde tutularak bir Cumartesi akşamına kadar tamamlanması ve Pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.


Şube genel kurulunun oluşumu

Madde 82 — Şube genel kurulları; şube sınırı içinde bulunan Oda üyelerinden oluşur ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.


Şube genel kurulunun toplanmasında usul

Madde 83 — Şube yönetim kurulu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, genel kurula katılacak üyelerin Oda Yönetim Kurulu tarafından üçer kopya hazırlanmış olarak gönderilen listelerini, toplantının yerini, gününü, saatini, gündemini ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantıya ilişkin konuları belirten bir yazı ile birlikte görevli ilçe seçim kurulu başkanlığına iletir.
İlçe seçim kurulu başkanlığınca incelenerek onaylanan listeler üç gün süre ile şubenin ilan yerinde üyelerin incelemesine sunulur. Askı süresince üyelerin itirazları, şube aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime şahsen yapılır ve üye listesi ilçe seçim kurulu başkanlığınca kesinleştirilir.


Şube genel kurulunun gündeminde bulunması zorunlu maddeler

Madde 84 — Şubelerin genel kurul gündemine, şube yönetim kurulu değişik bir karar almadıkça, aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur:
        a) Açılış,
        b) Başkanlık divanı seçimi,
        c) Çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve hakkında karar alınması,
        ç) Şube Yönetim Kurulu adayları ile Oda Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,
        d) Seçimler.


Şube genel kurulu üye listelerinin kesinleştirilmesi

Madde 85 — Şube genel kurulunun yapılacağı tarihten önceki Ocak ayında, şubeye kayıtlı asil üyelerin listesi çıkarılır. Şubeler arası geçişler listeye işlenir. Bu Yönetmelikte belirtilen disiplin cezalarından herhangi birini almış üyeler bu listelerde yer almaz. Oda Yönetim Kurulu ile uzlaşı sağlanarak, ilgili ilçe seçim kuruluna bu listeler verilir.


Şube genel kurulunun açılması ve başkanlık divanının oluşumu

Madde 86 — Şube genel kurulları, yönetim kurulu başkanı, ikinci başkanı ya da şube yönetim kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Oda gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır.
Gündem gereği başkanlık divanı seçimi yapılır. Başkanlık divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Genel kurulda, TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


Şube genel kuruluna katılma koşulları

Madde 87 — Şube genel kuruluna katılmak ve oy kullanmak için şubeye kayıtlı olunması, genel kurul giriş kartının ve Oda kimliğinin gösterilmesi zorunludur. Organ ve delege seçimlerinde, Oda kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.
Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve seçilmiş olan TMMOB Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulunun şubeye kayıtlı olmayan üyeleri ile diğer Şube Yönetim Kurulu üyeleri, şube genel kurulunun doğal delegesidir, söz alır, görüş belirtir, ancak oy kullanamaz.


Şube genel kurulu gündem değişikliği

Madde 88 — Toplantıya katılan her üyenin, gündemde değişiklik yapılması ve madde eklenmesini önerme yetkisi vardır. Ancak bu konuda karar verme hakkı, genel kurulundur.


Şube genel kurulu görüşmelerinin karara bağlanması

Madde 89 — Şube genel kurulu kararlarını, toplantıda oylama anında bulunanların salt çoğunluğu ile alır. Sadece Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere, Oda yönetmeliklerine ilişkin değişiklik önerilerinin kabulü için oylamaya katılanların üçte ikisinin (2/3) olumlu oyu gereklidir.


Şube genel kurulu tutanağı

Madde 90 — Genel kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak başkanlık divanı üyeleri tarafından imzalanır ve biri genel merkeze gönderilmek diğeri dosyasında saklanmak üzere, çoğaltılarak şube yönetim kuruluna verilir. Ayrıca, Oda gözlemcisi de toplantıya ilişkin olarak düzenlediği raporu Oda Yönetim Kuruluna iletir.


Şube genel kurulu görev ve yetkileri

Madde 91 — Şube genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Oda Genel Kuruluna önermek üzere, Oda amaçları ile ilgili ve yalnızca şubeyi ilgilendiren konularda kararlar almak,
        b) Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanları ve ilkelerini araştırmak,
        c) Şube yönetim kurulu çalışma raporunu inceleyip hakkında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kurulunu yönlendirici kararlar almak,
        ç) Şube ve Oda işlerinin yürütülmesi ve TMMOB Kanununun Odaya verdiği görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması için Oda ve Birlik Genel Kurulunun kararına sunmak üzere, şube yönetim kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik tasarılarını incelemek ve Odaya önermek,
        d) Şube yönetim kurulunun, yedi asil ve yedi yedek üyesini seçmek,
        e) Şubeye kayıtlı üyelerin (Değişik ibare:RG-8/2/2016-29618)  yirmi üyeye bir delege (Değişik ibare:RG-8/2/2016-29618) (1/20) esasına göre Oda Genel Kuruluna katılacak asil ve aynı sayıda yedek delegeyi seçmek.


Şube olağanüstü genel kurulu toplantısı

Madde 92 — Şube olağanüstü genel kurulu;
        a) İlgili şubeye kayıtlı üye sayısının beşte birinin (1/5), noter  kanalı ile şube yönetim kuruluna yazılı başvuruda bulunması halinde,
        b) Oda Denetleme Kurulunun hesap işlerindeki karşılaştıkları usulsüzlükler ile ilgili olarak oy birliği ile alacakları gerekçeli kararı üzerine,
        c) Şube yönetim kurulunun üçte iki (2/3) çoğunlukla aldığı karar üzerine,
        ç) Şube yönetim kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden yönetimdeki görevinden çekilmesi veya herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine çağrılacak yedek üye kalmaması halinde, şube olağanüstü genel kurulu, şube başkanı, şube ikinci başkanı, şube yazman üyesi bunlar yoksa Oda Yönetim Kurulu tarafından, yeni şube yönetim kurulunu seçmek üzere,
şube yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır:
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, şube yönetim kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde karar alarak genel kurulu, karar tarihinden itibaren bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Şube olağanüstü genel kurul toplantısı, en az on gün önce üyelere bildirilir ve şubenin etkinlik alanının bulunduğu yerde günlük bir gazete ile ilan edilir.
Şube olağanüstü genel kurul toplantısı, şube genel kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, sadece önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır. Gündeme madde eklenemez ve çıkarılamaz.


Şube genel kurulunun Oda Yönetim Kurulunca olağanüstü toplanması

Madde 93 — Şube yönetim kurulu üyelerinin hepsinin birden çekilmesi, ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek kalmaması ya da şube yönetim kurulunun herhangi bir nedenle yapılması gereken şube olağanüstü genel kurulunu yapamaması hallerinde, toplantı Oda Yönetim Kurulunca yapılır.


Şube yönetim kurulu görev bölümü

Madde 94 — Şube yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur ve seçimden sonra yaptığı ilk toplantıda aralarından bir şube başkanı, bir şube ikinci başkanı, bir şube yazman ve bir şube sayman üyesi seçmek suretiyle görev bölümü yapar.
Şube yönetim kurulu üyeleri, aynı zamanda TMMOB Yönetim, Yüksek Onur, Denetleme Kurulları ile Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının üyesi olamazlar.


Şube yönetim kurulu toplantıları ve karar yeter sayısı

Madde 95 — Yönetim kurulu, en az onbeş günde bir kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıyı; şube başkanı, o bulunmadığı zaman şube ikinci başkanı, o da bulunmazsa şube yazman üyesi yönetir. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oylarda eşitlik olursa oturum başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Daha önce görüşülen ve karara bağlanan bir konunun yeniden görüşülebilmesi için Şube Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) çoğunlukla karar alması gerekir.


Şube yönetim kurulu üyelerinin çekilmiş sayılması

Madde 96 — Yazılı ve kabul edilebilir bir özrü olmaksızın ya da hangi nedenle olursa olsun haber vermeksizin, arka arkaya olağan üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye çağrılır. Şube başkanı, şube ikinci başkanı, şube yazman ya da şube sayman üyelerinden çekilen olursa, ilk toplantıda bu görevler için seçim yapılır. Şube yönetim kurulu üyelerinin yarısından çoğunun ayrılması durumunda, yerleri yedeklerle doldurulmakla beraber, ilk toplantıda yönetim kurulu görev bölümünü yeniler.


Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 97 — Şube yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
        a) Oda ve şube genel kurullarında alınan kararları uygulamak, Şube işlerini Genel Kurul kararlarına uygun olarak yürütmek,
        b) Şube sınırı içinde Odayı temsil etmek,
        c) Şubeye kayıtlı üyelerinin hak, yetki ve sorumluluklarını, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kamu ve toplum yararı doğrultusunda kullanmalarını gözetmek,
        ç) Odanın yönetmeliklerinin uygulanmasını sağlamak,
        d) Şubeyi şube başkanı, o bulunmadığında şube ikinci başkanı, o da yoksa şube yazman üyesi ya da gereğinde seçecekleri kurul(lar) ve/veya kişi(ler) aracılığıyla Oda adına temsil etmek,
        e) Mesleğin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak, yaptırmak ve buna ait raporları Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,
        f) Şube faaliyet alanı içinde mesleğini icra eden peyzaj mimarlarının mesleki onur, hak ve yetkilerini koruyacak önlemleri saptayarak, bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak, ilişkiler kurmak,
        g) Mesleki çalışma alanıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak üyelerin hak ve yetkilerini korumak ve gerekirse bunu sağlamak için düzenlemeler yaparak, sırasıyla Şube ve Oda Genel Kurullarının onayına sunmak,
        h) Bilirkişilik, teknik müşavirlik, eksperlik, hakemlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlere atanmak üzere üyeleri arasından adayları Oda Yönetim Kuruluna önermek,
        ı) Odanın Şubeye ayırdığı taşınır ve taşınmaz malları Oda adına yönetmek,
        i) Şube genel kuruluna sunulmak üzere yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve şube üye sayısına yetecek kadar çoğaltılarak, 31 Ocak gününe kadar üyelere göndermek,
        j) Şube genel kurulunun yerini, gününü, saatini ve gündemini saptayarak Ocak ayı sonuna kadar üyelere bildirmek, ayrıca şubenin etkinlik alanında çıkan yerel bir günlük gazete ile duyuru yapmak ve toplantı için gerekli bütün işlemleri tamamlamak,
        k) Gereğinde şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
        l) Şube ve Oda arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere gerekli ilişki ve haberleşmeyi sağlamak,
        m) Oda yayın komisyonunun belirlemiş olduğu genel ilkeler doğrultusunda ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile bülten çıkarmak,
        n) Oda ve Birlik çalışmalarında etkin olarak görev alacak bütün adayların listesini, Oda Yönetim Kuruluna zamanında göndermek,
        o) İlgili konularda komisyonlar kurmak,
        ö) Şube sınırları içinde, serbest çalışan üyelerin kayıtlarını tutmak ve mesleki denetim uygulamasını yürütmek, ayrıca müellif üyelerin serbest peyzaj mimarlığı – müşavirliği belgesi, büro tescil belgesi ve diğer gerekli mesleki denetim kayıtlarını düzenlemek üzere merkeze göndermek, bir kopyasını ilgili dosyasında saklamak ve bunları denetlemek, Odadan aldığı makbuzla mesleki denetim ücretlerini tahsil etmek,
        p) Şubeler arası üye geçişlerinde üyenin eski şubesince verilmiş olan kartı alarak, yeni kaydolduğu şubeye kayıtlı kartını vermek, yeni kaydolan üyeler için her ayın ilk haftası esas alınarak topluca üye kartlarını vermek,
        r) Sınırı dahilindeki koordinasyonu ve çalışmaların uyumluluğunu sağlamak için ilçe ve işyeri temsilcileri ile en az yılda (Değişik ibare:RG-10/1/2017-29944) bir kez, şube danışma kurulu toplantılarını yapmak,
        s) Etkinlik gösterdikleri ilde bulunan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına ve çalışmalarına düzenli ve etkin katılmak,
        ş) İlçe temsilciliklerince yapılan çalışmalar hakkında Oda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek, istekleri üzerine bu birimlere gerekli etkinlikleri götürmek,
        t) Şube yönetim kurulu kararlarını Odaya bildirmek, Odadan gelen kararları ilgili dosyasında saklamak.


Şube Danışma Kurulu ve komisyonlar

Madde 98 — Şube danışma kurulu; çalışma dönemi içinde görev yapmakta olan şube yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri ile daha önceki dönemlerde bu görevi üstlenmiş üyeleri, şubeye bağlı ilçe temsilcileri ile iş yeri temsilcileri, varsa o ilden seçilmiş Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri ile şube komisyonlarında yer alan üyelerden oluşur. Ayrıca; şube yönetim kurulu gerekli gördüğünde diğer üyelerini ve üniversite temsilcilerini de bu toplantıya çağırabilir. Bu kurul yılda en az (Değişik ibare:RG-10/1/2017-29944) bir  defa toplanır ve toplantının yeri, günü, saati ile gündemi şube yönetim kurulunca hazırlanarak duyurulur. şube danışma kurulu, şube yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile ancak tavsiye kararı alabilir.
Şube komisyonları, Oda tarafından yapılan düzenleyici işlemlere uygun olarak çalışır.


Şubelerin kapatılması

Madde 99 — Şubeler;
        a) Oda Yönetim Kurulunun önerisi,
        b) Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının ortak yapacakları toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk kararı,
        c) Şubeye kayıtlı üyelerden üçte ikisinin (2/3) yazılı başvurusu,
        ç) Şube Yönetim Kurulunun oluşamaması
durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde toplanacak Olağan ya da Olağanüstü Oda Genel Kurulunun üçte iki (2/3) çoğunluk kararı ile kapatılır.


İl temsilciliklerinin kurulması

MADDE 100 – (Değişik:RG-23/2/2019-30695)

En az bir Genel Kurul delegesini seçebilecek üye sayısı bulunan yerlerde, Oda Yönetim Kurulunun doğrudan kararı veya temsilcilik kurulacak yere en yakın Şube Yönetim Kurulunun önerisi üzerine temsilcilik kurulabilir.

Temsilcilikler, herhangi bir il ya da ilçede, en az Temsilcilik Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini oluşturacak sayının iki katı kadar üyenin topluca başvurmaları üzerine ve ilgili Şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Oda Yönetim Kurulunun kararı ile kurulabilir.

Oda Yönetim Kurulu, kurulan temsilciliğin hangi Oda birimine bağlı olarak faaliyet yürüteceğine karar verir ve en geç bir ay içinde temsilci atamalarını yapar.

Oda; il temsilciliğine atadığı üyelerine, durumu ve çalışma alanını bir yazıyla bildirir.


İl temsilciliklerine atanan üyelerin görev bölümü ve bu üyelerin görev ve yetkileri

Madde 101 — Temsilcilikler; biri il temsilciliği başkanı, biri il temsilciliği yazman üyesi, biri de il temsilciliği sayman üyesi olmak üzere, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Bu üyeler; temsilcilik sınırları içinde kalmak koşuluyla, Oda Yönetim Kurulunun vermiş olduğu görevleri Oda adına yapar.


İl temsilciliğinin görev ve yetkileri

Madde 102 — İl temsilciliğinin görev ve yetkileri şunlardır:
        a) Oda Ana Yönetmeliği ve diğer düzenleyici işlemleri uygulamak,
        b) Üyelerin, çalışma koşulları ve meslekle ilgili sorunlarını ve görüşlerini belirleyerek Yönetim Kuruluna iletmek,
        c) Yönetim Kurulunun görüş ve kararlarını üyelere iletmek,
        ç) Üyeler adına mesleki faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak,
        d) TMMOB İl Koordinasyon Kurullarına katılmak, alınan kararlar ve etkinlikler hakkında Oda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
        e) O ildeki gerçek ve tüzel kişiler ile üyelerin mesleki çalışmalar ve örgütsel dayanışmaya zarar verebilecek her türlü uğraşı ve tutumlarını saptayarak, görüş ve önerilerle birlikte Odaya bildirmek,
        f) Oda Yönetim Kurulu kararı ile verilen görevleri yapmak.


İl temsilcilerinin görev süresi ve denetimi

Madde 103 — İl Temsilcilerinin görev süresi bir çalışma dönemidir. Bu süre sonunda, temsilciler yeniden atanabilir.
İl temsilciliğinin yetki sınırında, il idari sınırı esastır ve Oda Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.


İl temsilcilerinin görevden alınması

Madde 104 — İlgili ilde mevcut üyelerin üçte ikisinin (2/3), Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvuruları sonucunda ve Oda Yönetim Kurulunun temsilcilik ile ilgili gerekli incelemeleri yapıp vereceği onay ile ya da görevinin gereklerini yerine getirmeyen, etkili ve düzenli çalışmayan veya Odanın kararlarına aykırı tutum ve davranışları bulunan İl temsilcileri, Oda Yönetim Kurulu kararı ile görevlerinden alınabilir. Oda Yönetim Kurulu; görevinden alınanların yerine en geç bir ay içerisinde yeni temsilcilerin atamalarını yapar. Yeni atanan temsilcilerin görev süresi, çalışma döneminin sonuna kadardır.


İl temsilciliklerinin kapatılması

Madde 105 — Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve/veya Oda Yönetim, Denetleme ve Onur kurullarının ortak yapacakları toplantıda katılanların üçte iki (2/3) çoğunluk kararı ile temsilcilikler kapatılır. Temsilciliklerin gerekçeli kapatılma kararı, temsilcilere yazı ile bildirilir.


İlçe temsilciliklerinin kuruluşu

Madde 106 — Oda; en az ikisi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olması koşulu ile en az on üyenin bulunduğu yerde, ilgili birimin önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile il temsilciliği, şube ya da merkeze bağlı olarak ilçe temsilciliği kurabilir. Temsilcilik kurulması kararını izleyen en geç bir ay içerisinde temsilci atamaları yapılır. Oda; temsilciliğe atadığı kişilere, durumu, çalışma alanını da belirterek bir yazı ile bildirir. İlçe temsilciliği; bir asil ve bir yedek üyeden oluşur.


İlçe temsilciliğinin görev ve yetkileri

Madde 107 — İlçe temsilciliği; Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen sınırları dahilinde, bu Yönetmeliğin 102 nci maddesinde belirtilen il temsilcilerinin görev ve yetkilerine sahiptir.


İlçe temsilcilerinin görev süresi ve denetimi

Madde 108 — İlçe temsilcilerinin görev süresi bir çalışma dönemidir. Bu süre sonunda, temsilciler yeniden atanabilir.
İlçe temsilciliği, bağlı olduğu Oda birimine ve merkeze karşı sorumludur. Oda Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.


İlçe temsilcilerinin görevden alınması

Madde 109 — İlgili birimlerin önerisi ve/veya ilgili ilçede mevcut üyelerin üçte ikisinin (2/3), Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvuruları sonucunda; Oda Yönetim Kurulunun temsilcilik ile ilgili gerekli incelemeleri yapıp vereceği onay ile ya da görevinin gereklerini yerine getirmeyen, etkili ve düzenli çalışmayan veya Odanın kararlarına aykırı tutum ve davranışları bulunan ilçe temsilcileri, Oda Yönetim Kurulu kararı ile görevlerinden alınabilir. Oda Yönetim Kurulu; görevinden alınanların yerine en geç bir ay içerisinde yeni temsilcilerin atamalarını yapar. Yeni atanan temsilcinin görev süresi, çalışma döneminin sonuna kadardır.


İlçe temsilciliklerinin kapatılması

Madde 110 — İlgili birimlerin önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Oda Yönetim Kurulu kararı ve/veya Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının ortak yapacakları toplantıda katılanların üçte iki (2/3) çoğunluk kararı ile, temsilcilikler kapatılır. Temsilciliklerin gerekçeli kapatılma kararı, temsilcilere yazı ile bildirilir.


Oda Temsilcisi

MADDE 110/A – (Ek:RG-4/3/2014-28931)
Peyzaj Mimarları Odasının şube ya da temsilciliğinin bulunmadığı, en az üç peyzaj mimarın bulunduğu il ya da ilçelerde yapı üretiminde mesleki denetim uygulamasını yürütmek ve bulunduğu yerdeki mesleki faaliyetler konusunda çalışmalar yapmak üzere Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda temsilcisi atanır.
Oda temsilcisi Odanın kabul ettiği usuller içinde mesleki denetim görevini yapar. Bulunduğu yerde peyzaj mimarlığı ile ilgili faaliyetleri izler bu konuda Oda Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve Oda Yönetim Kurulunun önerdiği çalışmaları yürütür.
Oda temsilcisi, Oda Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda görevden alınır. Yerine başka bir Oda temsilcisi atanır ya da o yerdeki uygulamaya son verilir. Temsilcinin faaliyetleri Oda faaliyetlerine zarar verir nitelikte ise temsilcinin görevi, Oda Yönetim Kurulu kararı ile de sonlandırılır.


İşyeri temsilciliği

Madde 111 — İlgili birimlerin önerisi ile kamu ve özel kesimde çalışan peyzaj mimarlarının haklarının savunulması, mesleki açıdan kamu yararının korunması, söz konusu üyelerin oda ile doğrudan ilişkisinin sağlanması amacıyla Oda Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilciliği kurulabilir. Temsilcilik kurulması kararını izleyen en geç bir ay içerisinde temsilci atamaları yapılır. Oda; temsilciliğe atadığı kişilere, durumu, bir yazı ile bildirir. İşyeri temsilciliği; bir asil ve bir yedek üyeden oluşur.


İşyeri temsilciliğinin görevleri, yetkileri ve görev süresi

Madde 112 — İşyeri temsilciliğinin, görev ve yetkileri, TMMOB İşyeri Temsilcileri Kurulu ve İşyeri Temsilciliği Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.
İşyeri temsilcilerinin görev süresi bir çalışma dönemidir. Bu süre sonunda, Temsilciler yeniden atanabilir.


İşyeri temsilcilerinin görevden alınması

Madde 113 — İlgili birimlerin önerisi ve/veya ilgili işyerinde mevcut üyelerin üçte ikisinin (2/3), Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvuruları sonucunda ve Oda Yönetim Kurulunun temsilcilik ile ilgili gerekli incelemeleri yapıp vereceği onay ile ya da görevinin gereklerini yerine getirmeyen, etkili ve düzenli çalışmayan veya Odanın kararlarına aykırı tutum ve davranışları bulunan işyeri temsilcileri, Oda Yönetim Kurulu kararı ile görevlerinden alınır. Oda Yönetim Kurulu; görevinden alınanların yerine en geç bir ay içerisinde yeni temsilcilerin atamalarını yapar. Yeni atanan temsilcinin görev süresi, çalışma döneminin sonuna kadardır.


İşyeri temsilciliklerinin kapatılması

Madde 114 — İlgili birimlerin önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Oda Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler kapatılır. Temsilciliklerin gerekçeli kapatılma kararı, temsilcilere yazı ile bildirilir.


 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler


Mali konularda uygulanacak mevzuat

Madde 115 — Odanın her türlü mali işlemleri, TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği, Oda Mali İşler Yönetmeliği ve bu Ana Yönetmelik hükümleri esas alınarak yürütülür.


Bütçenin hazırlanması

Madde 116 — Oda gelir ve giderleri, tüm oda örgütünü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Oda Genel Kurulunca iki yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi bir takvim yılı olup 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasıdır. Gelir ve giderler, cinsleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, o çalışma dönemi için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro cetveli eklenir.
Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları ile şube yönetim kurulları, il ve ilçe temsilcilikleri ve uzmanlık komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödemeler, bütçe ile saptanır.


Bütçe uygulaması

Madde 117 — Bütçe, Oda Genel Kurulunda kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yapılacağı takvim yılı başından bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yıl bütçesinin on ikide biri (1/12) oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir defada yapılacak giderlerin bu dönemde yapılması gerekirse bu gibi harcamalar on ikide biri (1/12) oranı aranmaksızın Oda Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.


Oda adına gelir ve giderlerin yapılması

Madde 118 — Merkez, şubeler ve temsilciliklerden oluşan Oda örgütü, mali bakımdan merkezi bütçe ilkelerine göre yönetilir. Tüm gelirler Oda adına alınır ve tüm giderler Oda bütçesinden karşılanır.


Bölümler arası aktarma

Madde 119 — Oda Yönetim Kurulu bütçe gider bölümleri ya da maddeleri arasında gereksinim durumunda ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.


Taşınmaz mal alma ve satma

Madde 120 — Merkez, şubeler ve temsilciliklerin Oda adına taşınmaz mal alabilmesi ve satabilmesi için Oda Genel Kurulunda karar alınması zorunludur. Oda Yönetim Kurulu bu kararın uygulanmasında yetkilendirilir.


Taşınır mal alma ve satma

Madde 121 — Şube ve temsilcilikler, ancak Oda Yönetim Kurulu kararı ile taşınır mal alabilir ya da satabilirler.


Hesap açma

Madde 122 — Şube ve temsilcilikler, Oda Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, Oda adına bankalarda vadeli ya da vadesiz hesap açamazlar, paranın kullanımına ilişkin herhangi bir ticari girişimde bulunamazlar.


Harcama yetkisi

Madde 123 — TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliğinde belirtilen miktara göre; başkan, ikinci başkan, Oda yazman üyesi ve Oda sayman üyesinden oluşan yürütme kuruluna belirli bir miktara kadar harcama yetkisi verilebilir. Ödeme emirleri; yürütme kurulu üyelerinden birisi sayman üye olmak üzere iki üye tarafından imzalanır ve aynı şekilde bankadan para çekilir.


Odanın gelirleri

Madde 124 — Odanın gelirleri;
        a) Asil ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak kayıt ücreti ve üyelik ödentileri,
        b) Oda tarafından, kurum ve kuruluşlara ya da kişilere verilen hizmet karşılığı alınacak ücretler,
        c) (Değişik:RG-10/1/2017-29944) Oda tarafından düzenlenen serbest müşavirlik ve peyzaj mimarlığı hizmetleri büro tescil belgesi karşılığında alınacak ücretler
        ç) İlgililere gerektiğinde verilecek belgelere karşılık Oda Yönetim Kurulunca alınacak ücretler,
        d) Oda Yönetim Kurulunca saptanan her türlü yayın gelirleri,
        e) Bağış ve yardımlar,
        f) Para cezaları,
        g) Mesleki yarışmalardan derece ve mansiyon kazananlar ile jüriye üye seçilenlerin alacakları ücretlerin yüzde beşleri (% 5),
        h) Bilirkişilik, teknik müşavirlik, eksperlik ve hakemlik hizmetleri veren üyelerin alacakları ücretlerin yüzde payları,
        ı) Oda Yönetim Kurulunca saptanan miktarda taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,
        i) Diğer gelirler.


Üye ödentisi ve cezalar

Madde 125 — (Değişik:RG-4/3/2014-28931)

Yıllık üye ödentisi, (Değişik ibare:RG-10/1/2017-29944) her takvim yılının en geç Ocak ayı sonunda, peşin olarak ödenir. Emekli ya da maluliyet aylığı alıp (Değişik ibare:RG-23/2/2019-30695) çalışmayanların ve çalışmadıklarını belgeleyen üyelerin, başvuru yaptıkları tarih itibarıyla bu Ana Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik ödentisi alınmaz. Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki bildirim sorumluluğunu belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyen üyenin Oda kayıtlarında bulunan adresine yapılan bildirim yasal bildirim yerine geçer.

Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödeneceği yıla ait üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde ödemeyenlere, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Ödenti makbuzuna, ödentinin ait olduğu tarih, gün, ay ve yıl itibariyle yazılır. Üyeye teslim edilen makbuzlara itiraz süresi üç gündür. Bu süre içinde üye tarafından makbuza itiraz edilmemiş ise makbuz üzerindeki bilgiler geçerli sayılır.

Odaya ödenti borcu olan üyelerin, borçlarının tamamı ödenmedikçe (Mülga ibare:RG-10/1/2017-29944)(...) işlemleri yapılamaz.

Birikmiş ödenti borçlarını bir yılı aşmayan süreyle yapılandıran ve yapılandırma takvimine uygun borcunu ödeyen üyelerin borçları, yapılandırma süresince ait olduğu senenin genel kurulu kararında belirlenen miktarla sabitlenir. Ancak yapılandırmaya uygun davranılmaması halinde kalan borçların tümünün tahsilatı, içinde bulunulan yılın genel kurulca belirlenen ödenti miktarına göre gerçekleştirilir.

Mesleğini bir süre için ya da sürekli olarak uygulamayacağını ve bu yoldan gelir sağlamayacağını önceden bildiren ve bu durumu belgeleyen üyeler, talep ettiklerinde, Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ayrılabilirler, ancak bu yolla üyelikten ayrılanların mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, üyelikten ayrıldıkları tarihten itibaren tüm ödentilerini içinde bulunulan yılın genel kurulca belirlenen ödenti miktarı üzerinden ödemek zorundadırlar.

(Ek fıkra:RG-23/2/2019-30695) Doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel veya zihinsel yetilerini kalıcı olarak %40 oranında kaybeden ve durumu ile engellilik derecesini resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile belgeleyen üyeler, talep ettiklerinde Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda üyelik ödentisinden muaf tutulabilirler.


Delegelerin yolluk ve giderleri

Madde 126 — Oda Genel Kuruluna katılacak asil ve doğal delegeler ile TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegelerinin, giderlerine yönelik ödenti limiti, Oda Yönetim Kurulunca belirlenir ve Oda bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır.


Şube gelir ve giderleri

Madde 127 — Şubeler her türlü geliri Oda adına toplar ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda adına açılan banka hesabına yatırır.
Şubeler, harcamalarını Oda Genel Kurulunda kabul edilen Oda gider bütçesine uygun olarak yapar.


Gelir ve giderlerin odaya bildirilmesi

Madde 128 — Her ay sonunda gelir ve giderler, aylık mizan biçiminde düzenlenir ve izleyen ayın ilk haftasında Oda Yönetim Kuruluna bildirilir. Şube Yönetim Kurulu, gelir ve gider hesapları açısından, Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.


Temsilciliklerinin gelir ve giderleri

Madde 129 — Temsilcilikler, tüm gelirlerini Oda adına toplar, harcamalarını ise Oda Genel Kurulunda kabul edilen gider bütçesine uygun olarak yapar.
Temsilcilikler, gelir gider durumunu, kasa ve banka bakiyelerini aylık mizan biçiminde düzenleyerek, izleyen ayın ilk haftasında Odaya ve bağlı bulundukları Oda birimlerine bildirir.


 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Üye adresleri

Madde 130 — Oda, üye adreslerini hiçbir şekilde dışarıya veremez. Mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım, broşür ve benzeri matbuat; posta masrafları, çeşitli giderler ve adres başına Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınarak, Oda tarafından üyelere gönderilir.


Oda seçimlerinde uygulanacak esaslar

Madde 131 — Oda seçimlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
        a) Oda ve şube organ seçimleri TMMOB Kanununda belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.
        b) Şube seçimlerinde, toplam şube üyesinin (Değişik ibare:RG-8/2/2016-29618) yirmidebiri oranında (Değişik ibare:RG-8/2/2016-29618) (1/20) belirlenen sayıda asil ve yedek şube delegasyonu seçilir. Şube yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, bu delegasyon içinde değerlendirilir.
        c) Merkez delegasyonu seçimlerinde, il ve ilçe temsilciliklerinin önerileri de dikkate alınarak, en az asil ve yedek üyelerinin toplamı kadar adayın gösterilmesi zorunludur.
        ç) Oda seçimlerinde TMMOB Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulları aday adayları ile Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları en az asil ve yedek üyelerinin toplamı kadar adayın gösterilmesi zorunludur.
        d) Oy pusulalarına asil ve yedek üye sayısı kadar adayların ad ve soyadları, oy pusulalarında ayrılmış bölümlerine yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler asil ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçilebileceklerin sayısından daha az adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir. Oy sayımında asil ve yedek üyeler, ayrı ayrı, aldıkları oy sayısına göre sıralanır.
        e) Zorunlu olarak Pazar günü yapılacak olan seçimler için, Genel Kurul tarafından adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini ya da başka bir üyeyi aday gösterebilir. Tüm adayların, adaylıkları için, yazılı bildirimde bulunmaları zorunludur. Adayların saptanmasından sonra başkanlık divanınca kesin aday listesi okunarak duyurulur ve yapılacak seçimler için, ilçe seçim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir.


Birden fazla Oda organında görev alınamaması

Madde 132 — Oda üyeleri; Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Temsilciliklerin birden fazlasının üyesi olamazlar.
İkinci kurulun üyesi seçilenlerin istifaları aranmaksızın ilk kuruldaki üyelikleri düşmüş kabul edilir ve ilgili kurul sıradaki yedek üyeyi göreve çağırır.


Hüküm bulunmayan haller

Madde 133 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ya da tereddüde düşülen hususlarda TMMOB Ana Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Geçici Madde 1 — (Mülga:RG-10/1/2017-29944)
Yürürlük
Madde 134 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 135 —
Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.
 

Oda Mevzuat listesi