TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:


TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI
ODASI SERBEST PEYZAJ MİMARLIK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
UYGULAMA, MESLEKÎ DENETİM, BÜROLARIN TESCİLİ
VE ASGARÎ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinde meslekî sorumlulukları tanımlayarak, ülke, toplum, meslek ve meslektaş yararına, meslek etiği doğrultusunda, bilimsel ve teknik esaslar ile yasal standartlara, Oda yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri üreten gerçek veya tüzel kişiler ile kuruluşların; eşit ve adil koşullar içerisinde çalışmalarını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek amacı ile çalışma ve tescil esaslarını düzenlemek, belgelendirmek, yeterlik, kapasite, uzmanlaşma ve meslekî denetim yönlerinden değerlendirilmelerine esas olacak kayıtları tutmak ve kriterlerin saptanmasını sağlamak, uygulamaları izlemek, denetlemek, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri üreten gerçek veya tüzel kişiler ile kuruluşlarda ücretli çalışan meslektaşların ve stajyerlerin çalışma koşulları ve meslekî haklarını tanımlamak, asgarî ücretlerini belirlemek, üretilen peyzaj mimarlığı hizmetleri için asgarî ücretleri belirlemek ve meslekî denetimini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tescil Belgesi verilerek belgelendirilen, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri üreten peyzaj mimarlarının, gerçek veya tüzel kişiler ile kuruluşların, hizmetlerini uygularken görev ve sorumlulukları ile  etkinliklerinde uymaları gereken kuralları, uygulamaları, denetimi ve asgarî ücret belirlemesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 a) Asgarî Ücret: Oda tarafından her yıl belirlenen, serbest peyzaj mimarlığı bürolarınca üretilen her türden serbest peyzaj mimarlığı hizmeti için uygulanacak taban ücreti,
 b) Asgarî Ücret Tablosu: Oda tarafından düzenlenen; serbest peyzaj mimarlığı bürolarınca üretilen tanımlanmış serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri için uygulanacak taban ücretlerin nasıl hesaplanacağının belirtildiği, bu hesaplamalarda kullanılacak birim fiyatlar, katsayılar, ilkeler ve kabulleri içeren tabloyu,
 c) Birim Maliyet (BM): Peyzaj planlama, tasarım, çevre düzenleme ve proje alanının birim ölçüsünün, peyzaj mimarlığı hizmetlerine esas olan hizmet grupları için hesaplanan maliyetinin metrekareye bölümünü, (Maliyet/m2)
 ç) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
 d) Büro Tescil Belgesi: Odanın; bu Yönetmeliğin koşullarına uygun olarak, kayıt ve denetimi altında çalışmak üzere, serbest peyzaj mimarlığı hizmeti yapacak Odaya kayıtlı serbest peyzaj mimarlığı bürosunu tescil etmek üzere her yıl yenilenmek koşuluyla vermiş olduğu belgeyi,
 e) Büro Tescil Yenileme: Serbest peyzaj mimarının bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirdikten sonra, Odaya serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesini her yıl onaylatması işlemini,
 f) Eser Sahipliği: Peyzaj mimarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre kazandığı ve başkasına devredilemeyen hakkını,
 g) İdare: 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinde tanımlanan idareyi,
 ğ) İlgili Diğer Meslek Grupları Hizmet Payı: Mühendislik, mimarlık ve planlama dallarından her birinin, peyzaj mimarlığı hizmet alanına girdiği koşulda; bu hizmetlerin yaklaşık maliyet içindeki payını,
 h) İş Bitim Belgesi Onayı: Meslekî kontrollük ve teknik uygulama sorumluluğu görevlerini üstlenen peyzaj mimarının isteği üzerine; planlama, tasarım ve projelendirme süreçlerinde uygulamanın kabulünden veya yapı kullanma izin başvurusundan önce, Oda tarafından belge onaylanması işlemini,
 ı) İşveren: Serbest peyzaj mimarlığı bürosuna serbest peyzaj mimarlığı hizmeti yaptırmak için başvuran veya sözleşme yapan, idare tanımı dışındaki gerçek veya tüzel kişileri,
 i) Kanun: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunu,
 j) Meslekî Denetim Hizmeti Ücreti Birim Değer Tablosu: Serbest peyzaj mimarlığı bürosunun serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri denetimi karşılığı olarak Oda tarafından alınacak ücretin hesaplanmasında kullanılacak birim fiyatlar, katsayılar, ilkeler ve kabulleri içeren tabloyu,
 k) Meslekî Denetim Uygulaması (MDU): Peyzaj mimarlığı hizmetlerinin ve meslek etiğinin gelişimini sağlamak, kamu ve toplum yararını gözetmek, üyelerin hak ve yetkilerini korumak, serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinin yetkili meslek mensuplarınca yapılmasını sağlamak, haksız rekabeti engellemek, eşit ve adil rekabet koşullarını oluşturmak, üyelerin 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan gelen haklarını korumak, nitelikli, güvenilir ve tescil alarak belgelendirilmiş serbest peyzaj mimarlığı bürosu tarafından yapılan tüm serbest peyzaj mimarlığı hizmetinin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, Oda tarafından yürürlükteki standart ve normlarca incelenmesi, bunların kayıt ve sicillerinin tutularak denetimi işlemini,
 l) Oda: TMMOB Peyzaj Mimarları Odasını,
 m) Onur Kurulu (OK): Oda Onur Kurulunu,
 n) Peyzaj: 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre insanlar tarafından algılandığı biçimiyle, özellikleri insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi ve eylemi sonucunda oluşan alanları,
 o) Peyzaj Mimarı (PM): Peyzaj mimarlığı hizmetlerini, formasyonuna, meslekî uzmanlığına ve uğraşına göre; Odanın ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaya yetkili, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını ve unvanını koruyan, çalışması kısıtlanmamış serbest, kamu görevlisi ya da ücretli çalışanları,
 ö) Peyzaj Mimarlığı Hizmeti: Peyzaj mimarının formasyonuna, meslekî uzmanlığına ve faaliyetine göre; araştırma, teknik müşavirlik, bilirkişilik, etüd, fizibilite, plan, tasarım, proje, resim ve hesapların uygulama, revize etme, meslekî kontrollük, teknik uygulama sorumluluğu, ihale dosyası düzenleme, kabul, bakım, işletme, yönetim ve benzeri işleri ile ilgili kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmış, bilimin, tekniğin ve mesleğin genel ilkelerine, meslek etiğine, kamu ve toplum yararına uygun olarak yapılan tüm hizmetlerini,
 p) Peyzaj Mimarı Teknik Uygulama Sorumlusu Sicil Durum Belgesi/Teknik Uygulama Sorumluluğu Belgesi: Serbest peyzaj mimarının teknik uygulama sorumluluğunu (TUS) üstleneceği her meslekî teknik uygulamada, ilgili kurum ve kuruluşlarına başvurmadan önce Odanın ilgili biriminden aldığı belgeyi,
 r) Peyzaj Planlama, Tasarım ve Projesi: Doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma – kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal, endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda varolan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde; kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve/veya yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetim organizasyonunu da içeren, peyzaj planlama hizmetlerinde belirlenen ölçekteki plan, tasarım, çevre düzenleme ve projeleri,
 s) Peyzaj Projesi Müellifi Sicil Durum Belgesi/Müellif Belgesi: Peyzaj mimarının her ürettiği planlama, tasarım ve projeyi, ilgili kurum ve kuruluşlara vermeden önce Odanın ilgili biriminden aldığı belgeyi (MB),
 ş) Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri Ölçekleri: 1. Stratejik Planlama Ölçeği (Ülkesel Ölçek - 1/100.000); 2. Üst Bölge Ölçeği (1/100.000 – 1/50.000); 3. Alt Bölge Ölçeği (1/50.000 – 1/25.000); 4. Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planı Ölçeği (1/25.000 – 1/5000); 5. Uygulama İmar Planı Ölçeği (1/5000 – 1/1000),
 t) Proje Müellifi: Kanun, TMMOB Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre, tasarladığı plan, tasarım ve projenin müelliflik hakkını kazanmış eser sahibi peyzaj mimarı veya peyzaj mimarlarını,
 u) Serbest Müşavir Peyzaj Mimarı (SMM): Kanun, TMMOB Kanunu, 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliği, yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler hükümlerinin verdiği yetki ile peyzaj mimarlığı hizmet alanlarından birini ya da birkaçını kendi hesabına ya da ortak olarak yapan, Odaya kayıt olmuş ve Tescil Belgesini (SMMB) almış, Oda serbest peyzaj mimarı listesine kayıtlı "Peyzaj Mimarı" ile "Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı" unvanlı gerçek kişiyi,
 ü) Serbest Müşavirlik Peyzaj Mimarlığı Hizmeti (SMMH): Bu Yönetmelikte tanımlanan yalnızca serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri tescil belgesi sahibi peyzaj mimarının yapmaya yetkili olduğu peyzaj mimarlığı hizmetlerini,
 v) Stajyer: Peyzaj Mimarları Odasına kayıt olan üyelerin mezun oldukları üniversitelerin lisans bölümleri öğrencisi olan ve öğreniminin bir parçası olarak, ilgili yönetmeliklerde tanımlanan süreler içinde, serbest peyzaj mimarlığı bürosunda ve kamuda meslekî konularda ücretli olarak çalışmalar yapan öğrenciyi,
 y) Şube: Odaya bağlı şubeyi,
 z) TMMOB Kanunu: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununu,
 aa) Ücretli Çalışan Peyzaj Mimarı (ÜPM): Serbest peyzaj mimarlığı bürosunda, hizmet sözleşmesi ile ücretli olarak çalışan, Odaya kayıtlı üyeyi,
 bb) Yaklaşık Maliyet (YM): Peyzaj mimarlığı hizmetinin en az ücretinin hesabına, temel olan ön kabuldür. Ön projeden yoksa gereksinim programından çıkarılan miktarların, birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değeri (YM = Proje alanı x BM),
 cc) Yönetim Kurulu (YK): Oda Yönetim Kurulunu,
 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri


 Peyzaj mimarlığı hizmetleri
 MADDE 5 – (1) Peyzaj mimarlığı hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.
 a) Peyzaj planlama hizmetleri;
 1) Stratejik peyzaj planlaması; geleceğe yönelik peyzaj gelişim stratejilerinin oluşturulması, peyzaj koruma ve kullanım değeri analizi ile sektörel planların yatırım istemleri için peyzaj koruma ve kullanım değerleri açısından yer seçimidir. 1, 2, 3, 4 numaralı peyzaj planlama ölçekleri,
 2) Koruma amaçlı peyzaj planlaması; ekolojik temelde peyzaj analizine dayalı olarak peyzajların koruma statülerinin belirlenmesi, koruma alanlarının uzun devreli peyzaj gelişim planları ve yönetim planları, kırsal ve kentsel biyotopların hazırlanması ve haritalanması, görsel peyzaj analizi ile çevre düzeni planı hazırlama sürecinde peyzaj koruma önceliklerinin belirlenmesidir. 1, 2, 3, 4, 5 numaralı peyzaj planlama ölçekleri,
 3) Onarım – iyileştirme ve/veya geliştirme amaçlı peyzaj planlaması; sulak alanlar, su kıyıları, göletler, barajlar, kapatılan maden ocakları, karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları, boru hatları, erosif alanlar ve benzeri müdahale edilmiş peyzajların onarımı, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik her türlü peyzaj planı, tasarımı, proje ve raporları ile bu kapsamdaki uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesidir. 3, 4, 5 numaralı peyzaj planlama ölçekleri,
 4) Katı atık düzenli depolama alanları peyzaj planlaması; bu alanlar için peyzaj ekolojisi ilkelerine dayalı yer seçimi alternatiflerinin oluşturulması, varolan çöp alanlarının peyzaja etkilerinin değerlendirilmesi ve katı atık depolama alanlarının kullanım ömrü sonunda peyzaj onarımı ile birlikte, açık ve/veya yeşil alan olarak dönüştürülmesine yönelik olarak yapılan hizmetlerdir. 3, 4 numaralı peyzaj planlama ölçekleri,
 5) Ulaşım güzergahları peyzaj planlaması; ulaşım ağları güzergah seçiminde, peyzaj koruma ve kullanım analizi, tasarım ve projelendirme hizmetleridir. 2, 3 numaralı peyzaj planlama ölçekleri,
 6) Kıyı ve sulak alanlar peyzaj planlaması; kıyı ve sulak alan peyzajlarını biçimlendiren ekolojik mekanizmalara dayalı peyzaj planlama hizmetleridir. 2, 3, 4 numaralı peyzaj planlama ölçekleri,
 7) Turizm ve/veya rekreasyon alanları peyzaj planlaması; turizm ve/veya rekreasyon potansiyeli ve istemlerine dayalı peyzaj koruma ve kullanım analizi, tasarım ve projelendirme hizmetleridir. 3, 4, 5 numaralı peyzaj planlama ölçekleri,
 8) Peyzaj planlaması; peyzaj gelişim stratejilerinin belirlenmesi, biyotopların analizi ve haritalanması, imar planı hazırlama sürecinde açık ve/veya yeşil alan sistemlerinin geliştirilmesi, yaşama ilişkin görsel peyzaj ve estetik kalitesinin değerlendirilmesi, yeşil yol planlaması (yaya, bisiklet, rekreasyonel yol ve benzeri), doğal çevre ile dinamik bağlantı açısından ekolojik ağ planlaması ile peyzaj doğal ve kültürel kaynaklarının analizi hizmetleridir. 3, 4, 5 numaralı peyzaj planlama ölçekleri,
 9) Peyzaj yönetimi; varolan ve/veya planlanan peyzajın sürekliliği açısından, doğal ve kültürel süreçlerin oluşturduğu değişikliklere uyum sağlamak ve rehber olmak için yapılan hizmetlerdir. Bu kapsamda, peyzaj uygulamalarının yönetimi ile çevre yönetim araçları olan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), stratejik çevresel değerlendirme (SÇD) ve ekolojik etki değerlendirmesine (EED) ilişkin peyzaj mimarlığı değerlendirmesi hizmetleridir. 1, 2, 3, 4, 5 numaralı peyzaj planlama ölçekleri,
 b) Peyzaj tasarım, çevre düzenleme ve proje hizmetleri; yapı üretim sürecinde tüm açık ve/veya yeşil alanların peyzaj tasarım, çevre düzenleme ve peyzaj projesi hizmetleri, peyzaj rölöve – restitüsyon – restorasyon hizmetleri, açık – yeşil alan donatı projesi hizmetleri, iç mekanda bitkisel tasarım hizmetleridir.
 c) Peyzaj mimarlığı uygulama ve yönetimi hizmetleri; açık ve/veya yeşil alanların, peyzaj mimarlığı meslekî kontrollük ve teknik uygulama sorumluluğu, proje yönetimi, şantiye şefliği, kabul ve teslim çalışmalarıdır.
 ç) Peyzaj mimarlığı teknik müşavirlik hizmetleri; peyzaj mimarlığı hizmetlerinde bilirkişilik, hakemlik, eksperlik, jüri üyeliği, raportörlük; peyzaj proje yönetimi, fizibilite, program hazırlığı, özel araştırma, iş ve işlem takibi, metraj ve keşif, ihale dosyası hazırlanması, hakediş, kesin hesap, şartname ve sözleşme hazırlanmasıdır.
 d) Süs bitkileri üretimi; peyzaj tasarım, çevre düzenleme, projelendirme ve peyzaj uygulamasında kullanılan bitkisel materyalin üretiminin koordinasyonu ve planlamasıdır.
 e) Peyzaj uygulamasında bakım, doğa koruma ve onarımı çalışmaları; peyzaj tasarım, çevre düzenleme ve projelendirme sonrasında, peyzaj uygulamasına ilişkin olarak yapılan hizmetlerdir.
 f) Diğer bilimsel, teknik ve sanatsal çalışmalar; peyzaj tasarımı, çevre düzenleme ve projelerinde maket, imaj ve animasyon, sanat eserinin yerinin ve malzemesinin seçimi ve benzeri hizmetlerdir.

Peyzaj planlama, tasarım, çevre düzenleme, projelendirme ve uygulama süreci

MADDE 6 – (1) Peyzaj planlama, tasarım, çevre düzenleme, projelendirme ve uygulama aşamaları:
 a) Proje düzenleme hizmetleri:
 1) Etüt çalışması ve ön proje; kesin gereksinim programlarının alan verilerine dayandırılması ile oluşturulan, planlama/tasarım/proje alanı ile ilgili yapılacak işlemleri, önerileri, ekonomi ve benzer faktörler bazında karşılaştırmaları da kapsayan; alanının niteliğine göre her ölçekte çizilebilecek şema, grafik, açıklama ve raporları ile bu verilere göre düzenlenebilecek, plan, kesit ve görünüşlerle fikir ortaya koyan taslak proje veya etütlerdir.
 2) Kesin proje; planlama/tasarım/proje alanının büyüklüğü ve niteliği göz önüne alınarak, her ölçekte çizilebilen onanmış ön proje doğrultusunda; varolan yasal prosedürlere göre uygulanabilirliliği ortaya konan, tasarım ve yapılanmanın kesin çözümüdür.
 3) Uygulama projeleri; planlama/tasarım/proje alanının onanmış kesin projesinin uygulanabilmesi için gerekli tüm verileri kapsar. Yapısal, bitkisel uygulama özelliklerini, kod ve ölçülerini, yapı ve çevresinde yer alan tüm donanım sistemlerinin projeyi etkileyen bütün elemanlarını, alt yapıya ilişkin çözümleyici bilgilerini, sistem detaylarının üretim ve uygulamaya yönelik önerme ve referanslarını, kullanılan malzeme nitelik ve özelliklerini içeren, büro ve şantiyelerde her türlü yapım ve uygulama aşamasında kullanılabilecek nitelik ve yeterlilikte, kolaylıkla anlaşılabilir çizim teknikleri ile hazırlanmış projeler bütünüdür.
 4) Detay projeleri; peyzaj uygulama projelerinde yaşama geçirilen, kullanımların gerektirdiği her türlü yapısal/bitkisel donanım ve donatılara ilişkin, yapım ve üretim tekniklerine yönelik bilgilerin her türlü tanımlanmış, ölçülendirilmiş, görsel anlatımlarıdır.
 b) İhale dosyası düzenleme hizmetleri; keşife esas olacak metrajın yapılması, birim fiyatlarda analizi bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi, birim fiyat listesinin hazırlanması, idari ve teknik şartnamelerin düzenlenmesi, keşif özetinin yapılması, idare veya işverence istenildiği koşulda mevzuata uygun olarak sözleşme tasarısının hazırlanması çalışmalarını kapsar.
 c) Peyzaj mimarlığı meslekî kontrollük hizmetleri; peyzaj uygulama alanı ile ilgili ihaleden sonra yer tesliminde hazır bulunmak, peyzaj uygulamaları ile ilgili her türlü yapısal ve bitkisel işlerin kontrollerini yapmak, uygulama sırasında gereken değişiklik ve detaylara ilişkin önerilerini idare veya işveren aracılığı ile peyzaj mimarı müellife aktarmak, geçici kabulde bulunmak ve iş bittikten sonra uygun ölçekli "yapıldı/as built" projesini kopyası ile 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesini idareye vermektir.
 ç) Teknik uygulama sorumluluğu hizmetleri; meslekî yetki ve sorumlulukta planlama/tasarım/proje alanının, onanmış proje ve eklerine, yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmeliklere, peyzaj mimarlığı hizmetlerine ilişkin yönetmelik ve şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapımını denetleme hizmetleri bütünüdür.

Büro Tescil Belgesine tâbi peyzaj mimarlığı hizmetleri
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi sahibi olmayan peyzaj mimarları tarafından yapılamaz.
 (2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri; ilgili kanunlar, yönetmelikler, Odanın hazırladığı yönetmelikler, şartname, tarife ve peyzaj proje çizim ve sunuş standartlarına uygun olarak yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Serbest Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri Verilmesi, Tescil ve Belgelendirme Koşulları
 Kendi adına serbest çalışan peyzaj mimarının tescili ve tescil yenilemesi

MADDE 8 – (1) Kendi adına serbest çalışan serbest peyzaj mimarının, Odaya tescil ve tescil yenilemesinin yapılması ve serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi verilmesi için;
 a) Tescilinde;
 1) Disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
 2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,
 3) Odaya serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 4) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 5) İşyerinde ücretli çalışan peyzaj mimarı ya da peyzaj mimarlarına, Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi,
 6) Ücretli olarak çalıştıracağı peyzaj mimarları ile imzalayacağı iş düzeni ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 7) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,
 8) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 9) Odaya tescil ücretini ve üyelik aidatını ödemiş olması,
 şartları aranır.
 b) Tescilinin yenilenmesinde;
 1) Disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
 2) Odaya serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisinin verilmiş olması,
 3) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 4) İşyerinde ücretli çalışan peyzaj mimarı ya da peyzaj mimarlarına Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten daha az ücret ödemediğini belgelendirmesi, 
 5) Ücretli olarak çalıştıracağı peyzaj mimarları ile imzalayacağı iş düzeni ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 6) Varsa tamamlanan yıl içerisinde gerçekleştirdiği ya da sürdürülen serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinin listesini vermesi,
 7) Tescil yenileme ücretini ve üyelik aidatını ödemiş olması,
 8) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 9) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,
 şartları aranır.

 Adi ortaklıklarda peyzaj mimarlarının tescili ve tescil yenilemeleri
 MADDE 9 – (1) Adi ortaklıklarda peyzaj mimarlarının, Odaya tescili ve tescil yenilemesinin yapılması ve serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi verilebilmesi için,
 a) Tescilinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendindeki yazılı koşullara ek olarak;
 1) Odaya ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermiş olması,
 2) Peyzaj mimarlarının kendi aralarında kuracakları ortaklıklarda müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 3) Peyzaj mimarının planlama, tasarım, çevre düzenleme, proje ve uygulamaları ile ilgili TMMOB üyeleri ile olan ortaklıklarında ihtisas ayrımı taahhütnamesini vermiş olması,
 4) Adi ya da limited şirket ortaklarından biri ya da birkaçı TMMOB üyesi ise, SMM ortaklık payının en az  TMMOB üyeleri kadar olması,
 5) Şirket unvanında ve ana hizmet alanında peyzaj mimarlığı hizmetlerinin geçmesi,
 6) Şirketin diğer faaliyetlerinde; SMMH yapmasına meslekî etik açısından engel oluşturmaması,
 şartları aranır.
 b) Tescilin yenilenmesinde;
 1) Meslekî disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
 2) Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 3) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 4) İşyerinde ücretli çalışan peyzaj mimarı ya da peyzaj mimarlarına Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi, 
 5) Ücretli olarak çalıştıracağı peyzaj mimarları ile imzalayacağı iş düzeni ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 6) Varsa tamamlanan yıl içerisinde gerçekleştirdiği ya da sürdürülen serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinin listesini vermesi,
 7) Tescil yenileme ücretini ve üyelik aidatını ödemiş olması,
 8) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 9) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,
 şartları aranır.
 (2) Peyzaj mimarının bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri dışındaki adi ortaklarına serbest peyzaj mimarlığı Büro Tescil Belgesi verilmez.

Sermaye şirketi ortaklıklarda peyzaj mimarı ya da peyzaj mimarlarının  tescili ve tescil yenilemeleri
 MADDE 10 – (1) Sermaye şirketi ortağı olarak serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi alınabilmesi için, peyzaj mimarının şirketteki hisse oranı, şirket sermayesinin ortaklara bölünmesiyle bulunacak paydan ve aynı zamanda diğer ortaklardaki en yüksek hisse oranından fazla olacaktır; bu oran yüzde ondan az olamaz.
 (2) Bu şirketlerde; şirket ana sözleşmesinde belirtilen hizmet konuları arasında peyzaj mimarlığı hizmetlerinin yer alması koşulu aranır.
 (3) Ortaklarının tamamı planlama, tasarım, çevre düzenleme, proje ve uygulamaları ile ilgili TMMOB üyesi olan mimarlık,  mühendislik ve plancılık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde peyzaj mimarı ortağın payı; şirket sermayesinin ortakların üye olduğu meslek disiplinlerine bölünmesiyle bulunacak yüzde paydan az olamaz. Ortakların pay durumu, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi alacak sermaye şirketi ortağı peyzaj mimarı tarafından belgelenir.
 (4) Sermaye şirketi ortağı peyzaj mimarının, Odadan serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi alabilmesi için;
 a) Tescilinde;
 1) Disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
 2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,
 3) Odaya sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ya da noter onaylı suretini vermiş olması,
 4) Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 5) Sermaye şirketinde ücretli çalışan peyzaj mimarına ya da peyzaj mimarlarına Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten daha az ücret ödemediğini belgelendirmesi, 
 6) Sermaye şirketinin, ücretli olarak çalıştıracağı peyzaj mimarları ile imzalayacağı iş düzeni ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 7) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması (Peyzaj mimarı, sermaye şirketindeki faaliyetinin ve yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan edecektir.),
 8) Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 9) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,
 10) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi ilk tescil ücretini ve üyelik aidatını ödemiş olması,
 11) Şirket unvanında ve ana hizmet alanında peyzaj mimarlığı hizmetlerinin geçmesi,
 12) Şirketin diğer faaliyetlerinin serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri yapmasına meslekî etik açısından engel oluşturmaması,
 şartları aranır.
 b) Tescilinin yenilenmesinde;
 1) Disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
 2) Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 3) Şirket ortağı olduğunu ve hisse oranının bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenen en az ortaklık payının altına düşmediğinin sicil memurluğundan belgelenmesi,
 4) Sermaye şirketinde ücretli  çalışan peyzaj mimarına ya da peyzaj mimarlarına Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten az ücret ödemediğini belgelendirmesi, 
 5) Ücretli olarak çalıştıracağı peyzaj mimarları ile imzalayacağı iş düzeni ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 6) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen tescil yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması (Peyzaj mimarı, sermaye şirketindeki faaliyetinin ve yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan edecektir.),
 7) Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 8) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,
 9) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 10) Tescil yenileme ücretini ve üyelik aidatını ödemiş olması,
 şartları aranır.

Ücretli çalışan serbest peyzaj mimarının serbest peyzaj mimarlığı hizmeti verebilme koşulları
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki koşullara sahip olmayan sermaye şirketlerinde hizmet sözleşmesi ile çalışan peyzaj mimarları, çalıştığı sermaye şirketine ait gayrimenkuller üzerinde, kazanç amacı gütmeksizin, şirket ana sözleşmesinde belirlenmiş iştigal konularını yürütmek üzere, yalnızca şirket tarafından kullanılacak kendilerine ait kullanımlar için aşağıda yazılı hususları yerine getirmeleri koşulu ile; serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi aranmaksızın serbest peyzaj mimarlığı hizmeti verebilirler. Ancak, teknik uygulama sorumluluğu üstlenemez ve üçüncü şahısların işleri için serbest peyzaj mimarlığı hizmeti veremezler. Sermaye şirketlerinde hizmet sözleşmesi ile çalışan peyzaj mimarı, bahsi geçen iş ile ilgili peyzaj mimarlığı hizmeti Oda tarafından belgelenmeden peyzaj mimarlığı hizmeti yapamaz, imza koyamaz. Oda tarafından, bu durumu belirlenen sermaye şirketinde ücretli çalışan peyzaj mimarının;
 a) Disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
 b) Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ya da fotokopisini vermiş olması,
 c) Şirketin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 ç) Şirketin ücretli olarak çalıştıracağı peyzaj mimarları ile imzalayacağı iş düzeni ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 d) Şirkette ücretli çalışan peyzaj mimarı ya da peyzaj mimarlarının ücretlerinin, Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten daha az olmadığını belgelendirmesi, 
 e) Peyzaj mimarının, peyzaj mimarlığı hizmeti vermek üzere şirket adına yetkilendirildiğine dair noter onaylı yönetim kurulu kararını vermiş olması,
 f) Peyzaj mimarı ile şirket arasında düzenlenmiş peyzaj mimarının müelliflik ve telif haklarını tanımlayan, en az oda tip sözleşmesinin koşullarını sağlayan sözleşmeyi vermiş olması,
 g) Peyzaj mimarının Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ya da son dört aya ilişkin SSK Aylık Prim Bordrosu fotokopisini vermiş, ayrıca aylık prim bordrolarını iş bitimine kadar Odaya sürekli getirmiş olması,
 ğ) Peyzaj mimarının, Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması (Peyzaj mimarı, sermaye şirketindeki faaliyetinin ve yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan edecektir.),
 h) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,
 ı) Üyelik aidatını ödemiş olması,
 şartları aranır.

Üniversite döner sermaye yetkilendirmesi ile serbest peyzaj mimarlığı hizmeti verebilme koşulları
 MADDE 12 – (1) Peyzaj mimarlığı eğitimi veren üniversitelerin Oda üyesi kadrolu öğretim elemanları; eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaya katkıda bulunmayı ön planda tutmak koşuluyla kendi uzmanlık konularında bağlı bulundukları üniversitelerin döner sermaye işletmelerinin yetkilendirmesi ve aşağıda yazılı hususları yerine getirmek koşuluyla serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi aranmaksızın üniversitelerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının asli işlerine yönelik peyzaj mimarlığı hizmeti verebilirler. Ancak, teknik uygulama sorumluluğu üstlenemezler. Bu durumu belirlenen döner sermaye yetkilendirmesi ile çalışan peyzaj mimarı için;
 a) Disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
 b) Peyzaj mimarının ilgili üniversitenin döner sermayesi adına hizmet vermek üzere yetkilendirildiğine dair belgeyi vermesi,
 c) Peyzaj mimarı ile üniversite döner sermaye yetkilisi arasında düzenlenmiş peyzaj mimarının müelliflik ve telif haklarını tanımlayan, en az oda tip sözleşmesinin koşullarını sağlayan sözleşmeyi vermiş olması,
 ç) Peyzaj mimarının, Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması (Üniversite döner sermaye faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan edecektir.),
 d) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitim konularından biri ve/veya birkaçında uzman olması ve uzmanlığını belgelemesi, yaptığı peyzaj mimarlığı hizmetinin uzmanlığı konusunda olması,
 e) Üyelik aidatını ödemiş olması,
 şartları aranır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan peyzaj mimarlarının, peyzaj mimarlığı hizmeti verebilme koşulları
MADDE 13 – (1) Kamu kurumlarında çalışan peyzaj mimarları, bu kuruluşların kendilerine ait peyzaj mimarlığı hizmetleri için serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi aranmaksızın peyzaj mimarlığı hizmetlerini verebilirler. Bu durumda peyzaj mimarının;
 a) Disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,
 b) İlgili kamu kuruluşu adına peyzaj mimarlığı hizmeti vermek üzere yetkilendirildiğine dair belgeyi Odaya vermiş olması,
 c) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olmasının yanında peyzaj mimarı kamu kurumundaki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan etmiş olması,
 ç) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,
 d) Üyelik aidatını ödemiş olması,
 gerekir.

Peyzaj mimarlarının kendilerine özel, serbest peyzaj mimarlığı hizmeti vermesinde uyulacak esaslar
MADDE 14 – (1) Peyzaj mimarı kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşleri ve çocukları gerçek kişi olarak, iş sahibi konumunda olduğu durumlarda ve ticari amacı olmayan kendi kullanımları için yaptıracakları serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinde, bu durumu belgelemek, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi ve fatura aranmaksızın en az ücret üzerinden meslekî denetim bedeli ödeyerek yapabilirler. Odaya bu durumu bildiren peyzaj mimarından;
 a) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname, başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 b) Üyelik aidatını ödemiş olması,
 gerekir.

Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi verilmesi ve yenilenmesinde uyulacak esaslar
MADDE 15 – (1) Odaya tescilini ve tescil yenilemesini yapan  peyzaj mimarlarına  peyzaj mimarlığı hizmetleri yapmaya yetkili olduğunu belirten serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi verilir.
 (2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi olmayan peyzaj mimarları, serbest peyzaj mimarlığı hizmeti yapamazlar.
 (3) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi verilmesi ve yenilenmesi aşağıda yazılı kurallara uygun olarak yürütülür:
 a) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi, serbest peyzaj mimarı adına düzenlenir.
 b) Peyzaj mimarına birden fazla serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi verilmez.
 c) Bu Yönetmeliğin 8 inci, 9 uncu veya 10 uncu maddelerinde belirtilen koşullardan birini sağlayan peyzaj mimarı, ilgili maddede belirtilen belgeleri tamamlayarak, iş yerinin bulunduğu ilin bağlı olduğu oda birimine yazılı olarak başvurur.
 ç) Belgeler şubeler ve temsilcilikler kanalıyla yedi gün içinde Oda Genel Merkezine iletilir. Oda, başvuru tarinden itibaren en geç otuz gün içinde tescil işlemini inceleyip sonuçlandırır.
 d) Oda Merkezi tarafından düzenlenen ve onaylanan serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi, ilgili Oda birimlerine gönderilir. Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi, serbest peyzaj mimarına ilgili oda birimlerince elden verilir.
 e) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi ilk tescilde, o yıl sonuna dek geçerli olmak üzere verilir. Tescil ücreti ve o yılın üyelik aidatı  tam olarak alınır.
 f) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi her yıl ocak ayı sonuna kadar, serbest peyzaj  mimarının yazılı başvurusu ile o yıl sonuna dek geçerli olmak üzere yenilenir. Tescil yenileme ücreti ve o yılın üyelik aidatı tam olarak alınır. Belirlenmiş süresi içerisinde tescil yenilemesi yapılmamış  ise yenileme işlemi yapılırken ilk tescil ücreti ve o yılın üyelik aidatı alınır.
 g) Tescil ve tescil yenileme ücretleri, her yıl Oda Yönetim Kurulu tarafından en geç aralık ayı sonunda  belirlenir ve ilân edilir.
 ğ) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesinin kaybedilmesi durumunda, kaybın ve geçersizliğinin belgelenmesi koşulu ile yapılacak başvuru ve tescil ücretinin yatırılması durumunda, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi yeniden düzenlenir.
 h) Unvan, adres, statü değişikliği gibi tescile esas koşullarda olan değişiklikler, serbest peyzaj mimarının en geç otuz gün içinde yapacağı yazılı başvuru sonucunda değiştirilir.
 ı) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri büro tescil belgeleri ülke çapında, karışıklığa ve tekrara neden olmaması için Oda merkezi tarafından, tescil tarihi esas alınarak, il koduna göre numaralandırılır. İptal edilen tescil numarası, bir başka serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesine verilmez. Tescili silinen serbest peyzaj mimarının, yeniden başvurusu durumunda eski belge numarası verilir.
 i) Şube veya temsilcilik değiştiren serbest peyzaj mimarı, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesini kayıtlı olduğu şube veya temsilciliğe iade eder, yeni serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Tescil Belgesi nakil olduğu şube veya temsilcilik tarafından kendisine verilir.
 j) Tescil ile ilgili evraklar, Oda tarafından, üyenin meslekî faaliyeti süresince saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Hak, Yetki ve Sorumluluklar

Peyzaj mimarının görev, hak ve sorumlulukları 

MADDE 16 – (1) Peyzaj mimarlarının meslekî hizmetlerde görev, yetki ve sorumlulukları;
 a) Peyzaj mimarı, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerini Odanın meslekî denetimine sunmakla yükümlüdür. Peyzaj mimarının bu yükümlülüğü iş sahibinin, ilgili idarenin, peyzaj mimarlığı planlama, tasarım, çevre düzenleme, proje ve uygulama süreçlerinde çalışan, imar, inşaat ve yapı kullanma izni veren mercilerin, Oda meslekî denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmaz.
 b) Peyzaj mimarının kendisine tanınmış görev, hak ve sorumlulukları Oda dışında başka bir kuruluş tarafından sınırlanamaz ve kısıtlanamaz.
 c) Peyzaj mimarı, bu Yönetmelik kapsamında olan serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri ile ilgili olarak, hizmetin başlamasından önce iş sahibi ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşme; işin kapsamı, süresi, aşamaları, bedeli ve karşılıklı haklar konularında Oda tarafından hazırlanmış tip sözleşmedeki en az koşulları kapsamalıdır. Peyzaj mimarlığı hizmetleri şartnamesi ve en az ücret tablosu serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri sözleşmesinin ayrılmaz eki sayılır.
 ç) Peyzaj mimarı, işvereni ile imzalayacağı sözleşme ve sunacağı serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerini;
 1) TMMOB Disiplin Yönetmeliğine,
 2) Bu Yönetmelik hükümlerine,
 3) Zorunlu meslekî standart ve normlara,
 4) Peyzaj mimarlığı hizmetleri şartnamesi ve asgarî ücret tarifesi hükümlerine,
 5) Peyzaj planı, tasarımı ve proje çizim ve sunuş standartlarına,
 6) Odanın, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri sunulması ile ilişkili kanunlar, yönetmelikler ve şartnameler çerçevesinde belirlediği esaslar dahilinde,
 yürütmekle yetkili, yükümlü ve bunlardan dolayı sorumludur.
 d) Tescile esas bilgi ve belgelerin Odaya verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan ve bu Yönetmeliğe göre mesleği uygulama koşullarında değişiklik olan serbest peyzaj mimarının, Büro Tescil Belgesi geçersiz kılınır.
 e) Peyzaj mimarı, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri için Odaya, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen evrak, belgeleri ve hazırladığı yazılı ve çizili dokümanları, hizmetin sona ermesinden sonra beş yıl süre ile saklamak zorundadır.
 f) Peyzaj mimarı, eser sahibi peyzaj mimarının oluru olmadan tadilat yapamaz.
 g) Eser sahibi peyzaj mimarının bulunamaması durumunda; peyzaj mimarı, revizyon projesini üstlenebilmek için Odaya başvurmak ve iş sahibinin yasal tebligat ve ilân yapmasını talep etmekle yükümlüdür.
 ğ) Peyzaj mimarı, peyzaj mimarlığı hizmetlerinin yerine getirilmesinde işverene bilgi verme koşuluyla, projesinde gerekli gördüğü  değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
 h) Peyzaj mimarı, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri sonunda meydana gelen eserini teslim edecek ve kabul tutanağını gerektiği durumlarda ilgili mercilere verecektir.

Odanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Oda;
 a) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinin yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin nitelikli, toplum ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.
 b) Tescil süresi içinde serbest peyzaj mimarlarının, hizmetlerini ve bürolarını, denetlemeye ve sicillerini tutmaya yetkilidir.
 c) Peyzaj mimarı ile işveren arasındaki ilişkileri hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde düzenleyecek önlemleri almak üzere çalışmalar yapar; bu anlamda işveren ile peyzaj mimarı arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda arabuluculuk görevini üstlenir.
 ç) Eser sahibi peyzaj mimarının bulunabilmesi için, iş sahibinin yasal tebligat ve ilânıyla eş zamanlı olarak, Oda yayın ve iletişim organları yoluyla duyuru yapar.
 d) Yıl içinde serbest peyzaj mimarlığı bürosunun faaliyetlerini devam ettirip ettirmediğini denetler.
 e) Bu Yönetmelik doğrultusunda Meslekî Denetim Formu, asgarî ücret tablosu ve benzeri bütün dokümanları hazırlar, bunları değişen koşullara göre yeniler. Oda Yönetim Kurulu altı ay aralıklarla asgarî ücret tarifesini hazırlar ve ilân eder. Ayrıca, tescilini yenilemiş serbest peyzaj mimarlığı  bürolarına taahhütlü olarak gönderir.
 f) Serbest peyzaj mimarlığı bürosunun yaptığı serbest peyzaj mimarlığı hizmetine meslekî denetim uygulaması yapar ve onaylar.
 g) Meslekî denetim uygulamasının asgarî ücret tablosunun tüm ülke çapında uygulanması için her türlü çalışmayı yapar.
 ğ) Yıllık Büro Tescil Belgesi ve büro tescili belgesi ücretlerini, meslekî denetim ücretini ve ödeme biçimini belirler ve Oda yayınlarında duyurur.
 h) Yönetim Kurulu, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden serbest peyzaj mimarlarını Onur Kuruluna sevk eder.
 ı) Yönetim Kurulu, bu Yönetmelik gereği serbest peyzaj mimarlığı bürosu tarafından verilen belge ve bildirimleri incelerken gereksinim duyması halinde ek belge ve bilgi isteyebilir.
 i) İdare tanımındaki döner sermayeler ve kamu sermaye şirketlerinin kayıt, tescil ve tescil yenileme esaslarını belirler.
 j) Tip sözleşmeler hazırlayarak serbest peyzaj mimarlığı  bürolarının kullanımına  sunar.
 SMM bürolarının görev, yetki ve sorumlulukları
 MADDE 18 – (1) SMM bürolarının görev, yetki ve sorumlulukları;
 a) Bu Yönetmelikte tanımlanan SMMH veren tüm bürolar, yalnız Oda tarafından Büro Tescil Belgesi verildiğinde yetkilidirler. Bu yetkilendirme, TUS dahil tüm SMMH için; meslekî uygulamanın her aşamasında, ilgili oda birimlerine başvurmak koşulu ile ülke çapında geçerlidir.
 b) SMM bürolarının görev, yetki ve sorumlulukları, başka bir kuruluş tarafından sınırlanamaz ve kısıtlanamaz.
 c) SMM bürosu; bu Yönetmelik hükümlerine giren tüm serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerini odanın meslekî denetimine sunmakla yükümlüdür. SMM bürosunun bu yükümlülüğü; iş sahibinin, ilgili idarenin, koruma, imar, inşaat ve kullanma izni veren mercilerin, Oda meslekî denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmaz.
 ç) Büro tescilinin yapılmış olması; bir SMM bürosunu, ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı yükümlülüklere uymamasından doğacak sorumluluklardan kurtarmaz.
 d) Oda Yönetim Kurulu, yaptığı meslekî denetimde inceleme ve onay yerini belirlemede yetkilidir. SMM büroları, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SMMH`lerini ilgili Oda birimlerine sunarken; işveren ve SMM bürosu arasındaki sözleşmeyi, yapılan SMM hizmet türü ve sınıfını, SMM bürosunun bağlı olduğu vergi dairesinin adı, vergi numarası, adresi ile işverenin adı, adresi, vergi numarası, SMMH için Oda tarafından belirlenmiş asgarî ücretler üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu ya da faturayı ve Oda tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeleri, ilgili oda birimine sunmakla yükümlüdür.
 e) SMMH tescili ve onayını içeren meslekî denetimde, Oda Yönetim Kurulunca her yıl başında belirlenen ücret, SMM büroları tarafından Odaya ödenir. Bu ücret işverenden istenmez.
 f) Oda SMMH veren tescilli bürolar ile işveren arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda; durumu inceler, hakemlik görevini üstlenir, verdiği kararı yargı yolu açık olmak üzere taraflara bildirir. Tescilli büro, Odanın vereceği karara uymakla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Serbest Peyzaj Mimarlığı Hizmetlerinde Meslekî Denetim

 

Meslekî denetim uygulaması

MADDE 19 – (1) Serbest peyzaj mimarlığı  bürosu yaptığı, yaptırdığı peyzaj mimarlığı hizmeti kapsamındaki, asgarî ücretleri belirlenmiş her türden planlama, tasarım, çevre düzenleme, proje ve ekleri ile ilgili dokümanları Odaya vererek, meslekî denetim uygulamasından geçirmek ve uygunluk sağlamak zorundadır. 

Oda meslekî denetim uygulama ilkeleri
MADDE 20 – (1) Serbest peyzaj mimarlığı hizmeti, bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik doğrultusunda düzenlenecek peyzaj mimarlığı hizmetleri şartnamesi, yönerge, peyzaj mimarlığı hizmet sınıfları, izleme formu, asgarî ücret tablosu ve benzeri çerçevesinde incelemeye alınır. Meslekî denetim uygulaması, serbest peyzaj mimarlığı hizmetinin bu Yönetmelik hükümlerince kayıt ve tescilini yaptırmış serbest peyzaj mimarlığı bürosu ve yetkili serbest peyzaj mimarlarına  ve asgarî ücretlere uygun olduğunu denetlemeye ilişkin yapılır. Aykırılık bulunması halinde düzeltilmesi istenir aksi takdirde bu husus üyenin Meslekî Denetim Uygulama Formuna işlenir. Meslekî denetim uygulamasını Oda adına yazman üye yürütür. Gerekli durumlarda yetkisini Yönetim Kurulunca atanacak meslekî denetim uygulaması görevlilerine devredebilir. Meslekî denetim uygulaması işlemi, belgeler verildiği tarihten itibaren en çok üç iş günü içinde sonuçlandırılır. Oda, serbest peyzaj mimarlığı  hizmetlerini yürürlükteki mevzuat ile planlama ve şehircilik ilkeleri, ekoloji ve koruma ilkeleri, kamu ve toplum yararı, meslekî etik ve benzeri bakımlardan denetlemeye yetkilidir. Bu konudaki denetleme, Yönetim Kurulunca merkez ve/veya şubelerde oluşturulacak kurul eliyle yapılır. Kurulun çalışma biçimi, ödenekleri, yukarıdaki ilkeler çerçevesinde inceleme yapılacak serbest peyzaj mimarlığı  hizmetinin seçim yöntemi ve benzeri konular Oda Genel Kurulunca ve/veya Oda Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda belirlenir.

Meslekî denetim başvurusu
MADDE 21 – (1) Odanın meslekî  denetim yapmaya yetkili birimleri, meslekî denetimi bir kamu kurumu niteliğinde olan Odanın tüzel kişiliği adına yaparlar.
 (2) Meslekî denetim onayı almak üzere yapılan başvurularda aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması zorunludur.
 a) Ön proje çalışmaları, uygulama projesi, meslekî kontrollük, teknik uygulama sorumluluğu ve  kabul teslim çalışmaları, peyzaj mimarı tarafından yapılması ve iş sahibi tarafından peyzaj mimarına yaptırılması zorunlu olan ve meslekî denetim uygulanan hizmetlerdir. Peyzaj mimarı tarafından üstlenilen peyzaj mimarlığı hizmetlerinin, bütün hizmet alanları ve aşamaları üzerinden; ilgili peyzaj mimarlığı hizmetine ilişkin şartname hükümlerine uygun olarak meslekî denetim işlemi  yapılır. Bu işlemlerde;
 1) Mesleki denetim ve onay hizmeti için her yıl Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen maktu bedel üzerinden mesleki denetim bedeli alınır.
 2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinin ayrı yıllarda yapılması durumunda, her hizmet aşamasının bedeli tamamlandığı yıla ait olan maktu ücrete göre hesaplanır.
 3) Meslekî denetim işlemi, peyzaj mimarlığı hizmetinin yapıldığı ilin bağlı olduğu oda birimi tarafından gerçekleştirilir.
 b) Peyzaj projesi müellifi sicil durum belgesi almak için yapılan başvurularda;
 1) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesinin, ilgili yıl için tescil yenilemesinin yapılmış olması,
 2) Peyzaj mimarı ve iş sahibi arasında imzalanmış; Oda tarafından hazırlanmış tip sözleşmenin en az hükümlerini taşıyan sözleşme,
 3) Peyzaj mimarının imzasını taşıyan, proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve ekleri,
 4) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerine ilişkin, asgarî ücret tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura, bu Yönetmeliğin 11 inci ve 13 üncü maddelerde belirtilen peyzaj mimarlarından, serbest meslek makbuzu ya da fatura yerine ücret bordrosu,
 5) Koruma alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararına uygun hazırlanmış rolöve, restorasyon, restitüsyon  projeleri, fotoğraf  ve gerekli belgeler,
 6) Revizyon projelerinde eser sahibi peyzaj mimarının kendisi değilse, eser sahibinin noter ya da Oda onaylı oluru ya da eser sahibi bulunamamışsa, tebligat ve ilân belgeleri, peyzaj mimarı ve mal sahibinden ileride doğabilecek tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğuna dair taahhütname.
 c) Odanın meslekî denetim yapan birimi yukarıdaki koşulları sağlayan peyzaj mimarına, en geç üç iş günü içinde proje meslekî denetimini yapar  ve peyzaj projesi müellifi sicil durum belgesi düzenler.
 ç) Peyzaj mimarı teknik uygulama sorumlusu, sicil durum belgesi almak için yapılan başvurularda;
 1) Teknik uygulama sorumluluğu üstleneceği uygulamanın / düzenlemenin bulunduğu yerde Odanın ilgili birimine kayıtlı olma koşulu,
 2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesinin ilgili yıl için tescil yenilemesinin yapılmış olması,
 3) Peyzaj Mimarı ve iş sahibi arasında imzalanmış; Oda tarafından hazırlanmış tip sözleşmenin en az hükümlerini taşıyan sözleşme,
 d) Odanın meslekî denetim yapan birimi yukarıdaki koşulları sağlayan peyzaj mimarına peyzaj mimarı teknik uygulama sorumlusu sicil durum belgesi düzenlenmesi,
 e) İş bitim belgesi düzenlenmesinde meslekî kontrollük ve teknik uygulama sorumluluğu görevlerini üstlenen peyzaj mimarının talebi halinde, proje ve uygulamasını yaptıkları alanların yapımı sonrasında, uygulamanın kabulünde veya yapı kullanma izin başvurusundan önce, iş bitim belgesi Oda tarafından onaylanır ve peyzaj mimarının siciline işlenir. İş bitim belgesi düzenlenirken aşağıdaki belgeler istenir:
 1) Şantiye talimat defteri,
 2) Peyzaj mimarının kabul tutanağı,
 3) Peyzaj mimarı ile iş sahibi arasında düzenlenmiş teslim tutanağı,
 4) Onaylı uygulama projesi.

Serbest peyzaj mimarlığı bürosunun çalışma esasları
MADDE 22 – (1) Serbest peyzaj mimarlığı bürosunun, yıl içinde faaliyetine başladığında, bu Yönetmelikte kayıt ve tescil için belirlenen belgelerle otuz gün içinde Odaya başvurması gereklidir. Süresi içinde yapılmayan kayıt ve tescil başvurularında ilk ay Büro Tescil Belgesi ücreti iki ile çarpılarak, sonraki her ay için yasal gecikme zammı ile birlikte alınır.

Oda meslekî denetim uygulamasının yapılma aşaması
MADDE 23 – (1) Oda meslekî denetim uygulaması, serbest peyzaj mimarlığı  hizmetinin onay makamına sunulduğu aşamada yapılır. Meslekî denetim uygulaması çerçevesinde yapılan incelemede varılan sonuçlar, peyzaj mimarlığı hizmetleri denetim formuna üç nüsha olarak işlenir. Formun bir örneği serbest peyzaj mimarlığı  bürosuna, bir örneği ilgili idareye gönderilir. Bir nüsha Odada arşivlenir.

Meslekî denetim uygulamasının onay içeriği
MADDE 24 – (1) Serbest peyzaj mimarlığı  hizmeti kapsamında gerçekleştirilen meslekî denetim uygulaması ve bu amaçla yapılan onaylama işlemi "görülmüştür" ibaresinin, Oda mührü ve yetkili kişinin imzasının dokümanlar üzerinde bulunmasıyla ve/veya meslekî denetim uygulaması yapıldığına ilişkin bir belge ile belirtilir. Bu işlem, içeriğin denetlenmesi ve onaylanması anlamına gelmez.

Meslekî denetim uygulaması ücretinin belirlenmesi
MADDE 25 – (1) Meslekî denetim ücreti, serbest peyzaj mimarlığı bürosunun yaptığı ve asgarî ücret tablosunda bedeli belirlenmiş her serbest peyzaj mimarlığı hizmeti karşılığı olarak mesleki denetim ve onay hizmeti için her yıl Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen maktu bedel üzerinden mesleki denetim bedeli ödenir. Tescil yenileme aşamasında serbest peyzaj mimarlığı bürosu, fatura ve serbest meslek makbuzuna uygun olarak doldurduğu bildirim ile yıl içinde yaptığı serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerini, kestiği fatura miktarlarını ve ödediği Meslekî Denetim Uygulaması ücretlerini bildirir. Arada çeşitli nedenlerle oluşan meslekî denetim uygulaması ücret farkları varsa, bu aşamada ödenir. Serbest peyzaj mimarlığı bürosunun yaptığı meslekî denetim uygulaması kapsamındaki serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerini meslekî denetim uygulamasından geçirmediği veya usulsüz geçirdiği saptanırsa, ilgili serbest peyzaj mimarlığı bürosundan geçerli olan maktu ücretinin iki katı alınır.

Tescil kapatma
MADDE 26 – (1) Serbest peyzaj mimarlığı bürosu faaliyetine son verdiğinde; yetkili serbest peyzaj mimarları da, adres veya kayıt ve tescile ilişkin bilgilerde değişiklik olduğunda bunları otuz gün içinde Odaya bildirmekle yükümlüdür. Süresi içinde bildirimde bulunmayanlardan Büro Tescil Belgesi ücretinin iki katı alınır.
 (2) Serbest peyzaj mimarlığı bürosu kapatıldığında; tescil kapatma bildirimi, vergi dairesinden alınan ilişiğin kesildiğini gösterir belge, son tarihli Büro Tescil Belgesi ve son tescil işleminden kapatma tarihine kadar düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzları ile birlikte otuz gün içinde Odaya bildirilir. Süresi içinde bildirimde bulunmayanlardan Büro Tescil Belgesi ücretinin yüzde yirmibeşi kadar bedel alınır. Kapatma bildiriminde bulunmayıp tescil yenileme işlemleri için daha sonra başvuran bürolardan yukarıda belirtilen bedel alınır. Süresi içinde başvuruda bulunmayan ve meslekî faaliyet yürütmediği belirlenen büroları resen kapatma yetkisi Oda Yönetim Kurulundadır.

Tescilsiz serbest peyzaj mimarlığı faaliyetinde bulunma
MADDE 27 – (1) Odaya kayıt ve tescilini veya yıllık tescil yenileme işlemini yaptırmadan serbest peyzaj mimarlığı hizmeti yapan serbest peyzaj mimarlığı büroları, yazılı uyarıdan sonra onbeş gün içinde düzeltme yoluna gitmezlerse; serbest peyzaj mimarlığı bürosunun yetkili serbest peyzaj mimarlarını meslekten geçici olarak uzaklaştırılma istemi ile tekrarı halinde ise uzaklaştırma süresinin iki katı arttırılması istemi ile Oda Onur Kuruluna sevkedilirler.

Tescilli ve tescili kapatılan büroların ilânı
MADDE 28 – (1) Tescilli ve tescili yenilenmiş serbest peyzaj mimarlığı bürosu adları, yeterlik belge grupları ve adreslerini de içeren bir liste halinde uygun araçlarla her yılın şubat ayı içinde ilân edilir. Listeler, onaylayan ve denetleyen kurum ve kuruluşlara gönderilir. Oda yayın organlarında yayımlanır. Oda, gerektiğinde serbest peyzaj mimarlığı bürosunu her türlü yayın organı kanalıyla tanıtmaya, bu konuda idareler ve işverenlere bilgi vermeye yetkili ve görevlidir. Bu Yönetmeliğe aykırı işlemleri nedeniyle tescili geçici olarak iptal edilen peyzaj mimarlığı şirketi ise, şirket ortağı olan yetkili serbest peyzaj mimarı; şahıs ise, büro sahibi yetkili serbest peyzaj mimarı, başka bir serbest peyzaj mimarlığı bürosu adına da peyzaj mimarlığı hizmeti yapamazlar. Kayıt ve tescil işlemini veya tescil yenileme işlemini yaptırmayan serbest peyzaj mimarlığı bürolarının ve tescili Oda Yönetim Kurulu tarafından süreli olarak iptal edilmiş olan serbest peyzaj mimarlığı bürolarının serbest peyzaj mimarlığı  hizmeti yapamayacakları, proje yaptıran, onaylayan, denetleyen kurum ve kuruluşlara gerekçeleri ile bildirilir. Oda yayın organlarında yayınlanır.

Tekliflerde Büro Tescil Belgesi zorunluluğu
MADDE 29 – (1) Serbest peyzaj mimarlığı bürosu verdiği her teklife ve/veya yaptığı serbest peyzaj mimarlığı hizmetine, yeni tarihli ve geçerli Büro Tescil Belgesi eklemek zorundadır.
 (2) Aksi davranışta bulunanlar hakkında Büro Tescil Belgesi ücretinin iki katı oranında idarî yaptırım uygulanır.

Ücretlerin zamanında ödenmemesi
MADDE 30 – (1) Zamanında kayıt, Tescil Belgesi ve meslekî denetim ücretini ödemeyenler hakkında gecikme cezası olarak yıllık yasal faiz oranı uygulanır.

Hakem ataması
MADDE 31 – (1) Serbest peyzaj mimarlığı  büroları arasında veya serbest peyzaj mimarlığı bürosu ile işveren arasında yapılmakta olan serbest peyzaj mimarlığı hizmetinden dolayı çıkacak olan anlaşmazlıklar, taraflar arasında çözümlenemediği durumda, taraflardan birinin isteği üzerine; anlaşmazlık, Odanın atayacağı hakem tarafından çözümlenir. Hakem ücreti, 6/1/1982 tarihli ve 17566 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişilik – Eksperlik - Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliğine göre belirlenen ücret talep sahibi tarafından Odaya peşin olarak ödenir. Bu durumda serbest peyzaj mimarlığı bürosu, Odanın vereceği karara uymakla yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM
Asgarî Ücret Esasları


Ücretli çalışanların asgarî ücretlerinin belirlenmesi
MADDE 32 – (1) Serbest peyzaj mimarlığı bürosunda ücretli olarak çalışacak peyzaj mimarlarının alacakları asgarî ücret, yılda birden az olmamak kaydıyla Oda Yönetim Kurulunca belirlenir, Oda yayınlarında duyurulur.

Diğer ücretli çalışanlar
MADDE 33 – (1) Serbest peyzaj mimarlığı bürosunda ücretli olarak çalıştırılan personelden TMMOB`ye bağlı Odalara üye olmaları gerekenler varsa bunların ilgili odaya üye olmaları zorunludur.

Ücretli çalışmada çalışma esasları
MADDE 34 – (1) Serbest peyzaj mimarlığı bürosunda ücretli olarak çalışan peyzaj mimarlarının sözleşmeli ve sigortalı çalıştırılması zorunludur. Serbest peyzaj mimarlığı bürosunda, peyzaj mimarlığı hizmeti yaparak ücretli olarak çalışan peyzaj mimarları haftada kırk saat ve beş iş günü esasına göre ücret alırlar. Bunun dışındaki çalışmalarda yüzde elli zamlı fazla mesai ücreti ödenir. Resmî tatil günleri ve hafta sonlarında fazla mesai ücreti yüzde yüz zamlı olarak ödenir. Yarı zamanlı çalışma ücreti de yukarıdaki esaslara göre belirlenir.

Ücretli çalışanların görev yollukları
MADDE 35 – (1) İşyerinin bulunduğu yerleşme dışında yapılacak çalışmalarda yol ve konaklama giderleri serbest peyzaj mimarlığı bürosuna aittir. Bu günler için ödenecek ücret, günlük ücretin iki katı olarak belirlenir.

Stajyerlerin ücretlerinin belirlenmesi
MADDE 36 – (1) Serbest peyzaj mimarlığı bürosunda yarı zamanlı, geçici ve sürekli çalışacak öğrencilere verilecek asgarî ücret, ilân edilen asgarî ücret üzerinden belirlenir. Gerektiğinde, saat ücreti ayrıca belirlenerek ödenir.

Ücretli çalışanlarla ilgili hükümlere uyulmaması
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmeliğin ücretli çalışanlarla ilgili hükümlerine uymayan serbest peyzaj mimarlığı büroları bu Yönetmelik hükümlerine uymaları için yazılı olarak uyarılırlar. Otuz gün içinde düzeltme yoluna gidilmezse serbest peyzaj mimarlığı bürolarının tescilleri üç ay süre ile iptal edilir. Tekrarı halinde, her defasında tescil kapatma süresi iki kat artırılır. Serbest peyzaj mimarlığı bürosunun sahipleri ile yetkilileri ve ücretli çalışanları Onur Kuruluna sevk edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Genel hükümler
MADDE 38 – (1) Yaptıkları serbest peyzaj mimarlığı hizmetini meslekî denetim uygulamasına getirmeyen serbest peyzaj mimarlığı büroları ve bu Yönetmelik doğrultusunda düzenlenecek asgarî ücret tablosuna uymadığı saptananlar yazılı olarak uyarılırlar. Otuz gün içinde eksiklik ve yanlışlık düzeltilmezse serbest peyzaj mimarlığı bürosunun tescilleri üç ay süre ile iptal edilir. Tekrarı halinde her tekrar için iptal süresi ikişer ay uzatılarak uygulanır. Oda Yönetim Kurulu bu gibi durumlarda yetkili serbest peyzaj mimarını meslekten men istemiyle Onur Kuruluna sevk edebilir.
 (2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetinin yapılması esnasında ve Yönetmelik kapsamındaki tüm hizmetler için Odaya verilen belgelerde veya Odadan alınan belgelerde, tahrifat yapan, bilerek eksik veya yanlış belge ve bilgi verenler Onur Kuruluna sevk edilir.

Düzenleme yetkisi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasına esas olan şartname, tarife ve belgeler, Oda Yönetim Kurulunca en geç 1/7/2006 tarihine kadar hazırlanır.

Daha önce şirket ortağı olan veya Büro Tescil Belgesi alanların durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sermaye şirketi ortağı peyzaj mimarı ya da peyzaj mimarlarına verilen büro tescil belgelerinin tescil yenilemeleri, 1/7/2006 tarihine kadar, belge alınan tarihteki Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen hisse oranının altına düşmemek koşuluyla yapılır.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Oda Mevzuat listesi