TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

 

15 Eylül 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29120 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:

 

      TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI                

SERBEST PEYZAJ MİMARLIK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, MESLEKÎ DENETİM, BÜROLARIN TESCİLİ VE ASGARÎ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

           MADDE 1 – 21/3/2006 tarihli ve 26115 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Mesleki denetim ve onay hizmeti için her yıl Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen maktu bedel üzerinden mesleki denetim bedeli alınır.

2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinin ayrı yıllarda yapılması durumunda, her hizmet aşamasının bedeli tamamlandığı yıla ait olan maktu ücrete göre hesaplanır."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 25 – (1) Meslekî denetim ücreti, serbest peyzaj mimarlığı bürosunun yaptığı ve asgarî ücret tablosunda bedeli belirlenmiş her serbest peyzaj mimarlığı hizmeti karşılığı olarak mesleki denetim ve onay hizmeti için her yıl Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen maktu bedel üzerinden mesleki denetim bedeli ödenir. Tescil yenileme aşamasında serbest peyzaj mimarlığı bürosu, fatura ve serbest meslek makbuzuna uygun olarak doldurduğu bildirim ile yıl içinde yaptığı serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerini, kestiği fatura miktarlarını ve ödediği Meslekî Denetim Uygulaması ücretlerini bildirir. Arada çeşitli nedenlerle oluşan meslekî denetim uygulaması ücret farkları varsa, bu aşamada ödenir. Serbest peyzaj mimarlığı bürosunun yaptığı meslekî denetim uygulaması kapsamındaki serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerini meslekî denetim uygulamasından geçirmediği veya usulsüz geçirdiği saptanırsa, ilgili serbest peyzaj mimarlığı bürosundan geçerli olan maktu ücretinin iki katı alınır."

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete‘nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2006

26115

 

 

 

Oda Mevzuat listesi