TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

Tarih 7 Aralık 2012 Cuma

Sayı: 28490

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,"

"e) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü (BÜGEM),

f) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin; 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine ve 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Çalıştırılan ziraat mühendisi, aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker veya peyzaj mimarı/teknikeri ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisi veya peyzaj mimarına ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan ziraat mühendisi veya peyzaj mimarı, aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Bu Yönetmelik kapsamında verilen belgeler üzerindeki "Adı, Soyadı - Unvanı" hanesinin değişmesi durumunda, yeniden tespit yapılarak belge düzenlenir. "Yetkilendirilen Bitki Grubu" ve/veya "Adres" hanesinin değişmesi durumunda ise tespit yapılarak yalnızca değişikliği istenen kısım üzerinde düzeltme yapılır. İl müdürlüğü bu tür işlemleri Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür."

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(3) Belge düzenleyen il müdürlüğü; üreticilere ait tesislerden bir veya bir kaçının il sınırları dışına taşındığını tespit etmesi durumunda, tesisin taşındığı il müdürlüğünden denetim talep eder ve gelen sonucu üretici dosyasında muhafaza eder. Denetim neticesinde belge iptali gerekiyorsa bu işlem, belgeyi düzenleyen il müdürlüğü tarafından yapılır.

(4) Beyan edilen işletmenin tamamının başka bir il`e taşınması halinde; başvuru sahibi belge aldığı il müdürlüğüne müracaat ederek taşındığını ve dosyasının taşındığı il müdürlüğüne gönderilmesini talep eder. Taşındığı yerin il müdürlüğü ise, gelen dosyayı ve işletmeyi denetleyerek belge üzerindeki adres hanesini günceller.

(5) Aynı il sınırı içinde yapılan adres değişikliğinde; belge iptal edilmeden yeni adrese göre düzeltme yapılır.

(6) İl müdürlüğü bu Yönetmelik kapsamında denetimle ilgili görevlerini ilçe müdürlüğüne devredebilir."

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Tarım ve Köyişleri" ibaresi "Gıda, Tarım ve Hayvancılık" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete‘nin

Tarihi 15/5/2009

Sayısı 27229

 

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete‘nin

Tarihi 4/4/2012

Sayısı 28254

 

 

 

 

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ