TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

 
8 Şubat 2016 PAZARTESİ                 Resmî Gazete                                          Sayı : 29618

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:


TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ
MİMARLARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK


MADDE 1 – 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki "on" ibaresi "yirmi", "1/10" ibaresi "1/20" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 131 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki "ondabiri" ibaresi "yirmidebiri",  "1/10" ibaresi "1/20" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür

Oda Mevzuat listesi