TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

BELEDİYE TAHSİLAT YÖNETMELİĞİ

 

R.G.: 21.03.1958

Sayı: 9864

----------------

(x) - Bu Yönetmelik'te daha önce "Talimatname" olarak geçen ibareler "Yönetmelik" biçimine dönüştürülmüştür. (R.G.13.01.1993/21464)

----------------

TAHSİLAT SERVİSİNİN YÜRÜTMEKLE MÜKELLEF OLDUĞU İŞLER

MADDE 1 - Tahsilât Servisinin yürütmekle mükellef olduğu işler şunlardır:

A - Resim, harç, ücret ve cezalarla umumi hükümlere ve âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanuna göre kabili tahsil hale gelmiş olan belediye alacaklarını tahsil etmek,

B - Tahsile mütaallik kayıtları tutmak ve tahsil olunan paraları bankaya ve banka olmıyan yerlerde vezneye yatırmak,

C - Borçlu mükelleflere ait takibat dosyalarını tesis ederek, gerekli muameleleri ifa etmek,

Ç - Tahsildarlara ait tahsilâtın kayıtlarını tutmak ve tahsildarların hesaplarını incelemek ve mürakabe etmek.

 

TAHSİLAT ŞEFİ VEYA MEMURUNUN VAZİFELERİ

MADDE 2 - Tahsilât müdürü, şefi veya memuru;

A - Tahakkuk Servisince, tahakkuk ettirilmiş olanlarla tahakkuku tahsiline bağlı veya hükmen kabili tahsil hale gelmiş Belediye gelirlerinin, zamanında tahsilini ve Bankaya veya vezneye teslimini temin etmek,

B - Taksit müddetleri zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında icrai takibat yaptırmak,

C - Tahsilât Teşkilâtına dahil memur, katip ve tahsildarlara mevdu vazifelerin zamanında ve noksansız ifa edilip edilmediği tetkik, takip ve kontrol etmek,

Ç - Her sene Divanı Muhasebata verilecek İdare hesabına ait Bütçe ve Muhasebe usulü Talimatnamesinin 40 ncı maddesinin b fıkrasındaki cetveli zamanında tahakkuk memuru ile müştereken düzenleyip muhasebe vermek,

D - Muhasip tarafından tahsilâta ait tevdi edilecek diğer işleri görmek ve tahsilâta müteallik bütçenin de muamelatını takip ederek Belediye alacaklarının vaktinde tahsilini temin eyliyecek tedabiri ittihaz etmekle mükelleftirler.

 

TAHSİLAT KATİPLERİNİN VAZİFELERİ

MADDE 3 - Tahsilât Kâtipleri;

A - Tahsili tahakkukuna bağlı bulunan belediye gelirleri için tahakkuk memurluğundan veya muhasebeden verilen tekâlif bordroları muhteviyatını mükellef müfredat defterinin tahakkuk tablolarına kaydetmek ve bu bordroların birer örneğini diğer nüshası üzerine veriliş tarihini kaydeylemek suretiyle imza mukabilinde tahsildarlara vermek,

B - Tahsildarlar tarafından düzenlenmiş ve tahsil memuru veya muhasip tarafından tetkikatı yapılmış irsaliyetler muhteviyatını mükellef hesap defterine geçirmek,

C - Her mali sene sonunda nümunesi veçhile devir ve bakaya cetveli tanzim etmek ve taksit müddeti içinde ödenmeyen alacakların mükelleflerini tesbit ederek tahsil memur veya şefine veya muhasibe tevdi eylemek,

Ç - İcrai takibata ve tahsilât muamelatına ait dosyaları tanzim ve evrakı müsbitelerini hıfzetmek ve tahsilât muamelatına müteallik verilecek diğer işleri görmek ile mükelleftirler.

 

TAHSİLDARLARIN VAZİFELERİ

MADDE 4 - Tahsildarlar;

A - Tahsilât servisince kendilerine verilmiş olan tahsili tahakkukuna bağlı Belediye alacaklarını tâyin edilen taksit müddetleri içinde ve tahakkuku tahsiline bağlı belediye gelirleri zamanında tahsil ve mukabilinde mükelleflere tahsildar makbuzu vermek,

B - Tahsili tahakkukuna bağlı gelirleri takip ve defterine kayıtlarını icra etmek ve tahsilât yapıldıkça kayıtları kapamak,

C - Borçlarını taksit müddetleri içinde ödemeyen mükellefler hakkında âmme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'un 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı tesbit ve tahsil etmek ve mezkur kanuna göre icrai takibatı icabettiren mükellefler hakkında da tahsilât servisine veya muhasebeye bilgi vermek, Ç - Tahsilatı bu Talimatname ile tesbit edilen esaslar dairesinde bankaya veya vezneye makbuz mukabilinde teslim eylemek,

D - Diğer belediyelerce tahsili bildirilen ve mıntıkalarında ikamet eden mükelleflerin borçlarını makbuz mukabilinde tahsil etmek,

E - Bu Talimatname ile tahsildarlara mevdu bulunduğuna işaret olunan diğer vazifeleri ifa ile mükelleftirler.

 

TAHSİLAT KAYITLARININ TESİSİ

TEKALİF CETVELLERİ

MADDE 5 - Tahakkuku tahsiline bağlı olmıyan ve mali yılın girmesinden en az 15 gün evvel (hususi kanunlarında muayyen müddetlerde bildirmeye tâbi tutulmuş olanların da muayyen müddetin mürurundan itibaren 15 gün içinde) ihzar ve ikmal edilerek tahsilât servisine verilecek olan belediye resim, harç ve ücretlerine ait tekâlif ve kesinleşmiş olan belediye cezalarına ait cetveller münderecatı tahsilât müdür, şef ve memurlarınca tetkik olunarak doğruluğu anlaşıldıktan ve düzeltmeyi icab ettiren hallerde de bu temin olunduktan sonra bu cetvellerin bir nüshası evrakı müsbite olarak dosyasında muhafaza edilir ve diğer nüshası tahsildara tevdi olunur.

 

TEKALİF CETVELLERİNİN MUHAFAZASI

MADDE 6 - tahsilât servisinde muhafaza edilen bu cetveller üzerinde hiçbir suretle değişiklik yapılamaz. Ancak Belediye Muhasebe Usulü Nizamnamesinin 5 inci maddesinin b ve c fıkralarına göre tenzil ve terkini tekemmül ettirilen alacaklar için defterlere işaret verilir ve dairesi tahsildarına bildirilir.

 

TAHSİLATA BAŞLAMA

KABİLİ TAHSİL HALE GELEN BELEDİYE ALACAKLARININ TAHSİLİ

MADDE 7 - Kabili tahsil hale gelen belediye alacakları tahsildar tarafından mükellefler namına ve nümunesine uygun şekilde doldurulacak makbuz mukabilinde tahsil olunur. Makbuzsuz para tahsil edilemez. Mükellefler müddeti hulul etmemiş olan borçlarının bir kısmını veya tamamını ödemek istedikleri takdirde borcun taalluk ettiği mali yılın girmiş olması şartiyle bunların borçları da tahsil edilebilir.

Mükellef teslim ettiği paraya ait makbuzun dip koçanını görmek isterse kendilerine gösterilir.

 

DİĞER BELEDİYELERE AİT TAHSİLAT

MADDE 8 - Tahakkuk eden borcunu ödemeden bulunduğu yerden ayrılmış veya ayrılacak olan mükelleflerin boçları sonradan ikamet yeri ittihaz ettiği veya muvakkaten bulunduğu mahallin belediye tahsildarları vasıtasiyle tahsil olunur. Bu kabil mükellefler de taksit müddeti zarfında borçlarını ödememiş oldukları takdirde bunlar hakkında da 6183 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir. Bunlar hakkında gerekli tahsil işlemlerini tekemmül ettirilmesi alacaklı belediyeye aittir. Tekemmül ettirilen evrak borçlunun ikamet ettiği mahallin belediyesine gönderilir ve bu belediye tahsil servisince tahsili temin olunur. Tahsil olunan para emanet hesabına alınarak banka veya posta ilema halline gönderilir.

Tahsil servisince bu şekilde tahsil edilen paraların kaydına mahsus bir defter tutulur. Posta veya bankadan gönderilen para ilmühaberleri bu deftere kayıt olunduktan sonra mutemede verilir. Mutemet tarafından para alındıktan sonra kesilecek makbuz parayı tahsil eden belediyedeki emanet reddiyatı evrakına bağlanmak üzere gönderilir.

 

MÜKELLEFLERİN BORÇLARINI BANKA VEYA VEZNEYE YATIRMASI

MADDE 9 - Mükellefler tahsildarın bulunmadığı zamanlarda borçlarını tahsildar hesabına doğrudan doğruya vezneye veya belediye hesabı carisinin bulunduğu bankaya yatırabilirler. Bu şekilde para teslim etmek istiyen mükellefler tahsilât dairesine müracaat ederler.

Tahsilât kâtipleri müfredat defterinden hesabını bulur ve teslim edeceği para için usulü dairesinde tahsilât müzekkeresi tanzim ederek mükellef vasıtasiyle muhasebeye gönderilir ve muhasiplikçe 12 nci maddedeki esaslar dairesinde tanzim olunacak teslimat müzekkeresi ile birlikte mükellef bankaya veya vezneye gönderilerek para teslim alınır. Mukabilinde verilecek makbuz ve teslimat müzekkkeresi mükellef tarafından tahsilât dairesine ibraz olunarak müfredat defterindeki kaydı kapatılır ve teslimat müzekkeresi alıkonularak makbuz mükellefe verilir. Ve keyfiyet tahsildara bildirilir.

 

TESLİM SÜRESİ

MADDE 10 - (Değişik-13.01.1993/21464) Belediye tahsildarları tahsil ettikleri paraları 15 günde bir vezneye veya belediye hesabının bulunduğu bankaya yatırırlar.

Ancak tahsilât tutarının son genel nüfus sayımına göre nüfusu 10.000'e kadar olan yerlerde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 83 üncü maddesinin (A) bendinin (a) alt bendi uyarınca, her yıl Bütçe Kanunu ile illerde ita amiri mutemetleri için belirlenen avans limitinin 2 katını, nüfusu 10.000'den fazla olan yerlerde ise, bu limitin 4 katını geçmesi halinde 15 günlük süre beklenmeden vezneye veya bankaya yatırılması zorunludur.

 

TAHSİLDAR İRSALİYESİNİN TANZİMİ VE KONTROLÜ

MADDE 11 - Tahsildarlar, teslimat yapacakları gün kullanmakta oldukları tahsildar makbuzu dip koçanına göre tahsil ettikleri paralar için bir nüsha tahsildar irsaliyesi tanzim ederek tahsilât servisine verirler (Nümune:2) tanzim olunan irsaliyeler muhteviyatı tahsilât servisi şefi tarafından tahsildar makbuzu dip koçanlarının müfredat ve icmal sütunlarında kayıtlı olan miktarlarla teker teker karşılaştırmak suretiyle kontrol edilir ve muhteviyatı irsaliyeye dahil olan en son makbuz dip koçanının arkasına teslim edilmesi kontrol neticesinde anlaşılan para miktarı hakkında (.... numaradan .... numaraya kadar olan makbuzlar muhteviyatı .... lira ve .... No. ..... tahsilât müzekkeresi düzenlenmiştir) meşruhatı verilerek tahsil şefi ve tahsildar tarafından imzalanır.

 

TAHSİL OLUNAN PARALARIN TESLİMİ

MADDE 12 - Tahsilât servislerince doğruluğu kontrol neticesi anlaşılan irsaliyeler muhteviyatına göre üç nüsha tahsil müzekkeresi tanzim olunur. (Nümune 3) teslimatın yapılması için iki nüsha tahsil müzekkeresi ile berabertahsildar muhasipliğe gönderilir. Para muhasipliğin câri hesabının bulunduğu bankaya teslim edilecek ise muhasiplikçe üç nüsha teslimat müzekkeresi tanzim olunarak iki nüshası tahsildar ile birlikte bankaya gönderilir. (Nümune:4) Teslimat bankaca kabul edilir. Kabulü mutazammın bankadan verilecek olan imzalı ve mühürlü teslimat müzekkeresi veya makbuz tahsildar tarafından muhasipliğe getirilir. Muhasiplikçe ikinci nüsha tahsil müzekkeresine teslimat müzekkeresi veya makbuzun tarih ve numarası yazılarak memuru ile muhasip tarafından imzalanır. Ve resmi mühürle tasdik edilerek tahsilât servisine iade olunur. Tahsildar bankadan aldığı makbuzu servis şefine ibraz eder. Bu makbuzun veya vezne alındısının tarih ve numarası dip koçandaki teslimata ait meşruhatın altına kaydedilir.

 

TAHSİL MÜZEKKERESİ TANZİMİ LÜZUM OLMAYAN HALLER

MADDE 13 - Müstakil tahsilât servisi bulunmıyan belediyelerde tahsil müzekkeresi tanzimine lüzum yoktur. Ancak, belediye reisliğince memurlar arasından tahsilât işlerinin tedviri ile vazifelendirilenler olursa bunlar tahsil müzekkeresi düzenlerler.

 

VEZNESİ BULUNAN BELEDİYELERDE PARA YATIRMA ŞEKLİ

MADDE 14 - Veznesi bulunan belediyelerde para yatırma şekil ve usulü 9 ve 12 nci maddelerdeki esaslar dairesinde ceryan eder.

 

DEVİR MUAMELELERİ

MADDE 15 - Tahsilât kâtipleri; her mali senenin sonunda ertesi seneye devrolunan bakayanın seneleri itibariyle müfredatını tesbit ve cetvellerini nihayet 15 gün zarfında ikmal etmeğe mecburdurlar. Devir cetvellerinin tanziminde tahsilât müfredat defterleri esastır. Bakaya cetvelleri nevi varidat üzerine düzenlenir.

 

DEVİR BAKAYA CETVELİ

MADDE 16 - Devir bakaya cetvelinde (1- mükellefin adı ve soyadı, 2- meşguliyeti, 3- mahalle veya köyü, 4- müfredat defteri sıra numarası, 5- takibat dosyası numarası, 6- takibat dosyası senesi, 7- müruruzaman başlangıcının tayinine esas olan tarih, 8- taalluk ettiği sene, 9- ertesi seneyi devrolunan bakayanın nev'i varidat itibariyle miktarı ve yekunu, 10- izahat) sütunlarını ihtiva etmesi lâzımdır.

 

DEVİR BAKAYA CETVELİNİN MUHAFAZASI

MADDE 17 - Bir mükellefin ertesi seneye devrolunacak borcu muhtelif senelere taalluk ederse, seneleri cetvelin 8 inci sütununda ve borçları da alt-alta senelerin hizasında gösterilir.

Tanzim olunacak devir cetvelleri tahsilât katipleri ile tahsilât şefi ve memurları tarafından müştereken imza ve yeni sene tahsilât müfredat defterlerine naklolunduktan sonra açılacak mahsus dosyasında muhafaza olunur. Ver bir nüshası tahsildara verilir.

Belediye muhasipleri bu cetvellerin vaktinde tanzimini ve muhteviyatının sıhhatını temin ile mükelleftirler.

 

VEZNEDARLARIN VAZİFELERİ

VEZNE TESİSİ VE KASADA BULUNDURULACAK PARALAR

MADDE 18 - Mahalli Milli Banka olmıyan yerlerde belediyelerce vezne tesis edilerek gerek tahsildarlar ve gerekse veznedarlar tarafından tahsil edilen belediye paraları ile her nev'i pullar, alınmış esham ve tahvilât ve teminat mektupları bu kasalarda muhafaza olunur.

Kasalarda veznedarın veya başkalarının şahıslarına ait para vesaire hiçbir surette bulundurulamaz.

 

MASRAFLARIN VEZNEDEN TEDİYESİ

MADDE 19 - Kabili tediye hale gelmiş olan belediye masrafları usulüne göre tenzim edilmiş ve tekemmül etmiş evrakı müsbitelere göre bu veznelerce yapılır.

 

VEZNE DEFTERİ

MADDE 20 - Veznedarlarca belediye sandığına nakten giren ve belediye sandığından çıkan bilumum paraların kaydına mahsus olmak üzere tefatin tarifnamesinin tarif ettiği veçhile bir vezne defteri tutulur.

KASA MEVCUDUNUN GÜNLÜK SAYIMI

MADDE 21 - Her iş gününün akşamında tahsilâtın sonu alınınca muhasip, tahsilât şefi veya memuru ve veznedar tarafından kasa mevcudu sayılır.

 

TUTANAKLARIN ŞEKLİ

MADDE 22 - Kasa sayım tutanakları aşağıdaki formüle göre iki nüsha tanzim edilerek tadat heyeti tarafından imzalanır. Bir nüshası tarih sırasiyle mahsus dosyasında saklanır. Diğer nüshası muhasebeye verilir. Kasa veznedarda bulunan anahtarla (Kasa hariçten iki anahtarla açılıp kapanan cinsten olduğu takdirde anahtarlardan biri muhasebecide bulunur) kilitlenir.

----------------------------------------------------------------

TUTANAK FORMÜLÜ

Tutarı Paranın cinsi Adedi Lira Kuruş

------------- ------- ------ ------

.../.../195 tarihinde kasa mevcudu tarafımızdan sayıldı. Yukarda cins ve adedi gösterilen ..... lira .... kuruşun vezne ve esas defteri kayıtlarına göre kasada mevcut olması lazım gelen miktara uygun olarak tamam zuhur ettiği görüldü.

Mevcut tahsilât parası tekrar kasaya konularak kapatıldı ve veznedara teslim edildi.

Muhasip tahsilât Şefi Veznedar

----------------------------------------------------------------

NOKSAN VEYA FAZLA ÇIKAN PARALAR İÇİN YAPILACAK MUAMELELER

MADDE 23 - Sayım neticesinde kasa mevcudu fazla veya noksan zuhur ettiği takdirde teslimat müzekkeresi dip koçanları ile vezne defteri toplamları karşılaştırılıp kontrol edilir. Bunlarda bir hata bulunmadığı ve doğru olduğu anlaşıldığı takdirde heyetçe diğer hususların tetkik ve kontrolu yapılır. Fazla zuhur eden irat kaydolunur. Hâdisede herhangi bir suistimal bulunmadığı anlaşıldığında noksan para veznedara ikmal ettirilir.

 

İCRAİ TAKİBAT

MADDE 24 - Belediye alacaklarını vaktinde ödemiyen mükelleflerin boçları 6183 sayılı Kanun ahkâmına tevfikan tahsilât servislerince düzenlenecek dosyalar üzerine cebri tahsil usulü ile tahsil olunur.

Bu hususta kullanılacak evrakı matbua Maliye Vekâletince tertiplenmiş örneklere uygun olarak belediyelerce tab ettirilir.

 

MAKBUZLARA MÜTALLİK MUAMELELER

MAKBUZLARIN ŞEKLİ

MADDE 25 - Tahsil edilen para mukabilinde mükellefe verilecek makbuzlar (Nümune:1) de gösterildiği şekilde tertip olunur. Bir cilt yüzü asıl makbuz yüzü de koçan kısmına ait olmak üzere iki yüz yapraktan ve her yaprakta dört makbuzdan ibarettir. Asıl makbuzla koçan kısmı arasında tabı bakımından hiçbir fark yoktur.

Ancak renk bakımından farklı olabilir. Her makbuz matbu ve müteselsil sıra numarasını ihtiva eder. Her makbuzun sol üst köşesine ait olduğu belediyenin adı matbu olarak veya tahsildar, tahsil memuru tarafından yazı ile yazılır.

Makbuzlarda mükellefin adı ve soyadını, müfredat numarasını, mahallesini, tahsil edilen gelirin nev'ini, senesini ve miktarını yazmaya mahsus sütunlar bulunur. Her bilgi mahsus sutuna yazılır. Ancak hayvan alıp satım ve işgaliyle resmi gibi tahakkuku tahsiline bağlı bulunan ve matrahının kaydı tahsilâtın kontrolunu kolaylaştıran resimlerde müfredat defteri numarası sutununa bu resimlerin matrahları yazılır.

Bu bilgilerin kaydından ve tahsil edilen para miktarının makbuzun altına lira ve kuruşu yazı ile yazıldıktan sonra tahsil tarihi konulup tahsildar tarafından imzalanarak mükellefe verilir.

Makbuz aslına Damga Resmi Kanunu gereğince damga pulu yapıştırılarak Kanunun tarifatı veçhile iptal olunur. Pul bedeli mükellefe aittir.

Para borçlu namına diğer bir şahıs tarafından verilmiş ise veren şahsın adı ve soyadı da borçlunun ad ve soyadından sonra mutlâka gösterilir.

 

MAKBUZLARIN DOLDURULMASI

MADDE 26 - Makbuzlar asıl makbuz yaprağı ile koçan kısmını teşkil eden renkli yaprak arasına karbon kâğıdı konulmak suretiyle sabit boyalı, sert ve sivri uçlu kurşun kalemi ile okunaklı bir şekilde ve silintiden âri olarak doldurulur. Ve bu suretle yazılır. Koçan kısmına da karbon kâğıdı vasıtasiyle nakledilmiş bulunur. Aslının ve koçan kısmının ayrı ayrı doldurulması veya renkli olan koçan kısmının mükellefe verilerek aslının koçana olarak bırakılması asla caiz değildir.

 

İCMAL SÜTUNU

MADDE 27 - Makbuz ilmuhaberlerinin yan kısmında bir de icmâl hanesi açılmışır. Her bir makbuzla tahsil edilen paraların yekunu bu tabloya bir kalem olarak ve koçan kısmının bu sütununda yazılı paralar sahife bitince yekun edilerek onu takip eden koçan sahifesindeki icmâl sütununun yukarısına nakli yekun olarak nakledilir.

Mali sene iptidasından sonuna kadar olan tahsilât yekunları koçan kısmında teselsül ettirileceğinden kullanılan her cildin sonundaki yekun da aynı suretle yeni cilde naklolunur.

 

HATALI MAKBUZLAR

MADDE 28 - Makbuzların gerek mükellefe verilecek kısmında ve gerek koçan kısmında bir hata vukua getirilirse hatalı makbuz mükellefe verilmeyerek iptal olunur ve koçana raptolunur.

İptal sebebi, dip koçanda ve iptal edilen makbuz arkasında izah olunarak tahsildar tarafından imzalanır ve mükellefe başka makbuz doldurularak verilir.

 

MAKBUZLARIN MUHAFAZASI

MADDE 29 - Belediyelerce tab ettirilen makbuzların vürudunda bunların cilt ve sıra numaralarında ve diğer tabı işlerinde bir hata bulunup bulunmadığı; bir encümen âzası, muhasebeci, tahsil şefi veya memuru (bulunmayan yerlerde belediye kâtibi)nin teşkil edeceği bir heyet marifetiyle gözden geçirilerek makbuz ciltlerinin başlangıç ve son numaraları gösterilmek suretiyle cins ve adedleri bir zabıtla tesbit olunur. Ve bu zabıt makbuzlarla birlikte tahsilât servis şefi tarafından kilit altında muhafaza altına alınır.

Tetkikat esnasında yapraklarında veya numaralarında yanlışlığa tesadüf edilen makbuz ciltleri zabıtta belirtilir ve bu makbuz ciltleri kullanılmıyarak muhafaza olunur.

 

MAKBUZ KAYIT DEFTERİ

MADDE 30 - Bu şekilde tab ettirilen ve belediyeye gelip tahsilât servisi şefi tarafından muhafaza altına alınan makbuzlar (1-makbuz cildinin başlangıç numarası, 2- makbuz cildinin son numarası, 3- Serisi, 4- Kime verildiği, 5- Veriliş tarihi, 6- Alanın imzası, 7- Makbuz koçanının iadesi tarihi, 8 -Makbuz koçanını geri alanın imzası, 9- İzahat) başlıklarını ihtiva eden makbuz kayıt defterine numarası en küçük olan makbuz cildinden başlamak üzere alt alta kaydolunur.

Bir sıraya bir ciltten fazla kaydedilmesi daiğ değildir. Tahsildara makbuz verildiğinde adı, soyadı, veriliş tarihi yazılarak imzası alınır.

Makbuzun kullanıldıktan sonra iadesi halinde tahsildarın huzuru ile koçanı teslim eden memur tarafından defterin 7 nci tablosuna makbuz koçanının iadesi tarihi yazılmak ve 8 inci sütuna da geri alındığı hakkında imzası atılmak suretiyle makbuz geri alınır. Kayıt işleri tahsilât servisince yürütülür.

 

MAKBUZLARIN TAHSİLDARA VERİLMESİ

MADDE 31 - Kullanılmamış makbuzlar tahsildara verilmezden evvel makbuz yapraklarının tamam olup olmadığı ve numaralarının doğru olarak teselsül edip etmediği teker teker tetkik edilir ve yapraklar sayılır. Tamam olduğuna kanaat getirildikten sonra kayıtları icra edilerek imza mukabilinde tahsildara verilir. Bu suretle alınan makbuz cildi üzerinde herhangi bir şekilde noksanlık iddiasında bulunulamaz ve dinlenmez.

Tetkik esnasında yapraklarında veya numaralarında 29 uncu maddede açıklanan tesbit haricinde ve sonradan bir değişiklik olduğu görüldüğü takdirde makbuz cildi alıkonularak muhafazaları ile sorumlu olanlar hakkında gerekli kanuni kavuşturmaya tevessül edilmek üzere derhal keyfiyetten Belediye Reisi haberdar edilir.

 

VERİLECEK MAKBUZ MİKTARI

MADDE 32 - Tahsildara bir defasında kullanılmamış bir cilt tahsildar makbuzu verilir. Ancak, son teslimat sırasında kullanılmakta olan makbuz cildinde mahdut miktarda makbuz kaldığı görülen tahsildarlar ile mükellef adedi çok ve tahsil bölgesi uzak olan tahsildarlara tahsil şefinin takdirine müsteniden bir ciltten fazla kullanılmamış makbuz verilebilir.

Ancak bu takdirde dahi evvelki makbuz cildi tamamen bitmedikçe diğer cildin kullanılması caiz değildir.

 

KISMEN KULLANILAN MAKBUZLAR

MADDE 33 - Kısmen kullanılan makbuzların herhangi bir sebeple iadesi halinde iade tarihi defterde iade edilen makbuzların kayıtlı bulunduğu sırada gösterilir. O ciltteki kullanılmayan makbuzların sıra numaraları tespit edilerek izahat hanesine meşruhat verilir. Bu meşruhat görevli memur tarafından imzalanır. Kısmen kullanılmış makbuz ciltlerinin tekrar yerine verilmesi halinde makbuz kayıt defterinin ayrı bir kısımda açılacak sahifeye yukarıdaki esaslar dairesinde yeniden giriş kayıt edilir ve imza mukabilinde alacak tahsildara verilir.

 

TAMAMEN KULLANILAN MAKBUZLAR

MADDE 34 - Tahsildarlar tarafından tamamen kullanılan ve yeni cilt alınmak üzere iade edilecek olan makbuz ciltleri tahsilât servisi şeflerine tevdi olunur. Gerekli tetkikat yapılıp muhteviyatının doğruluğu ve tamamen teslim edildiği anlaşıldıktan sonra ciltteki en son makbuz arkasına (son tahsilât toplamı olan .... lira ... kuruş ... numara) ile başlayan makbuz cildine aynen nakledilmiştir meşruhatı verilerek tahsildar tarafından imzalanır ve yeni cilde bu tahsilât toplamı aynen nakledilmekle beraber makbuzun ilk sahifesi üstüne de geldiği makbuz cildinin son numarası kayıt olunur.

 

KULLANILMIŞ MAKBUZLARIN MUHAFAZASI

MADDE 35 - Tamamen kullanılan makbuzlar teftiş görünceye kadar tahsil şefe veya memuru yoksa tahsil kâtibi tarafından kilit altında muhafaza olunur.

 

VAZİFESİNDEN MUVAKKAT AYRILAN TAHSİLDARIN MAKBUZLARI

MADDE 36 - Vazifesinden muvakkaten ayrılan tahsildarın tamamen kullanmadığı makbuz cildi varsa bunlar usulü dairesinde geri alınarak tahsilât servisinde muhafaza edilir. O dairede vekâleten vazife gören tahsildara verilmez. Asıl tahsildarın avdetinde tekrar kendisine verilir. Bu arada vekil olarak çalışan tahsildar bu daire namına yapacağı tahsilâtı kendi makbuz cildinden yapar. Fakat ayrı bir irsaliye ile bu daire hesaplarına intikal ettirir.

 

VAZİFESİNDEN AYRILAN TAHSİLDARIN MAKBUZLARI

MADDE 37 - Vazifesinden ayrılan tahsildarın kullanmakta olduğu makbuz cildinde en son kesilen makbuzun dip koçanda kalan ikinci nüshasının arkasına tahsilât toplamına veya teslimata göre (tahsildar ..... nın ... numaralı makbuza kadar ... lira ... kuruş tahsil etmiş ve ... tarih ... numaralı teslimatla tahsilâtını yaptırıp makbuz cildini teslim etmiştir) meşruhatı verilir. Para yukarda tarif edildiği şekilde yatırılır. Bundan sonra aynı makbuz cildi yeni tahsildara teslim edilerek diğer makbuzların kullanılması tamamlattırılır. Mali yıl sonuna kadar teselsül edecek toplamlarda eski tahsildarın tahsilâtı nazara alınır.

 

MALİ YIL SONUNDA YAPILACAK MUAMELE

MADDE 38 - Mali yıl sonlarında makbuz cildinde en son kullanılan makbuzun arkasına tahsilât toplamı gösterilir. Gerekli tetkikat yapılarak para tamamenteslim ettirilir ve (... mali yılı zarfında tahsildar ... .... tarafından "aynı dairede muhtelif tahsildar değişmişse bunların da isimleri yazılmak suretiyle" ... lira ... kuruş tahsil edilmiş ve bu tahsilâtın tamamen yatırılmış olduğu görülmüştür) şeklinde meşruhat verildikten sonra yeni sene içinde aynı ciltten kalan mütaaddit makbuzların kullanılmasına devam olunur.

 

VAZİFESİNDEN AYRILAN TAHSİLDARLAR HAKKINDA YAPILACAK MUAMELELER

MADDE 39 - Her ne şekilde olursa olsun vazifesinden ayrılan tahsildarın kullanmakta olduğu tahsildar makbuzu ile takibat dosya ve evrakı derhal alınır. Gerekli tetkik ve kontroller yapılır. Aynı zamanda o tahsildarın tahsil dairesi mıntıkasında başkaca ilişiği olup olmadığının tetkik ve tesbiti için tahsildarın vazifesinden ayrılmış olduğu mutad vasıtalarla ilan ettirilir ve ilan tutanağı muhafaza olunur.

 

TAHSİLAT SERVİSİ BULUNMIYAN BELEDİYELERDE MUHASİBİN VAZİFESİ

MADDE 40 - Teşkilâtlarında tahsil kâtibi, tahsil memuru veya tahsil şefi bulunmayan belediyelerde bu Talimatnamede bunların ifa edecekleri yazılı vazifeler muhasipler tarafından yapılır.

 

MERİYET TARİHİ

MADDE 41 - Bu Talimatname hükümleri 1 Mart 1958 tarihinden itibaren tatbik olunur.

 

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ