TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİKR.G. Tarihi : 14/11/1992

R.G. Sayı : 21405

 

BİRİNCİ BÖLÜMGENEL HÜKÜMLERAMAÇ VE KAPSAMMADDE 1 - Bu Yönetmelik, 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonu`nun Kullanım Şekline İlişkin Tüzük çerçevesinde, arsa, teknik altyapı, sosyal donatı ve konut üretiminin bir bütünlük içinde ele alınarak, Toplu Konut İdaresi, belediyeler, bankalar ve konut yapımcılarının işbirliği ile, kentsel çevre üretilmesi ve kredilendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenler.Bu Yönetmelikle;Konut üretiminde teşvik edilecek kentsel alanların ve önceliklerinin şehircilik ilkelerine ve bilimsel gereklere dayalı olarak saptanması,Belediyelerin mülkiyetinde veya mülkiyetine geçmesi mümkün olan alanlarda yaratılan değerin kamu lehine değerlendirilmesi ile oluşacak yerel kaynakların toplu konut bölgesinde, teknik altyapı ve sosyal donatı amaçlı kullanılması ve böylece Toplu Konut Fonu`nun daha verimli kullanımının sağlanması,Çağdaş kentsel çevreleri oluşturmak üzere, planlama, projelendirme ve uygulama süreçlerinde rasyonellik ve bütünlük içinde koordinasyon sağlanması,Nitelikli ve ekonomik konut ve kentsel çevre üretimini sağlamak için, konut üretiminde standardizasyonun desteklenmesi, ihale sistemlerinin, sözleşmelerin, iş ve finansman programlarının yönlendirilmesi, yurttaşların zaman ve kaynak kayıplarına yol açan plansız ve yüksek maliyetli uygulamaların önlenmesi,Sonuçta, konut sorununa, arsa, teknik altyapı, sosyal tesisler, çevre düzenlemesi, konut üretimi bütünlüğü içinde yaklaşan bir sistem oluşturularak, Toplu Konut İdaresi`nin yönlendirme ve kredilendirme yoluyla destek vermesi ve belediyeler, konut yaptıranlar ve Bankaların işbirliği ile çağdaş kentsel çevrelerin üretilmesi,amaçlanmıştır.

DAYANAKMADDE 2 - Bu Yönetmelik, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu`nun 3 üncü maddesi, bu Kanun`un 09.04.1990 tarih ve 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik geçici 3 üncü maddesi ile Toplu Konut Fonu`nun Kullanım Şekline İlişkin Tüzüğün 13 `üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

TANIMLAR VE KISALTMALARMADDE 3 - Bu Yönetmelikte yer alan;TANIMLAR:a) Toplu Konut Bölgesi: Valiliklerce Toplu Konut İskan Sahası olarak onaylanan ve Belediyelerin mülkiyetinde bulunan, içinde en az dörtyüz konutun yer alabileceği, Belediyelerce toplu konut inşa etmek amacıyla teklif edilenve İdare tarafından Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi verilen alanlardır.b) Teknik Altyapı: Yol ve ulaşım amaçlı yapılar, su, elektrik, kanalizasyon başta olmak üzere iletişim, merkezi ısıtma ve benzeri tesisler ile bunların gerektirdiği inşaat, teçhizat ve yapıların bütünüdür.c) Öncelikli Teknik Altyapı: Toplu Konut Bölgelerinin iskana açılabilmesi için gerekli asgari Teknik Altyapı olarak tanımlanan, stabilize yollar ve ilgili sanat yapıları, su, kanalizasyon ve elektrik sistemlerinden oluşanteknik altyapı grubudur.ç) Sosyal Donatı: Toplu Konut Bölgesi içinde yaşayan nüfusun, sosyal hayatının devamını sağlamak için gerekli olan; okul, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, kreş, sinema, tiyatro, konferans salonu, karakol, postane,ibadethane, ticaret ve hizmet tesisleri ve benzeri sosyal tesisler ile çocuk parkları, rekreasyon alanları, kent mobilyaları, meydan düzenlemeleri ve benzeri çevre düzenlemesi işlerinin bütünüdür.d) Belediye Şirketleri: Kentin konut talebinin örgütlendiği, Belediyelerin gişimi ile kurulan toplu konut yaptırmayı amaçlayan sermaye şirketleridir.e) Teknik Hizmetler: Toplu Konut Bölgesinin iskana açılmasına kadar yapılacak olan; harita alımı, planlama, projelendirme, ihale evrakı ve fizibilite hazırlanması ve benzeri işlerin yapımı, kontrolluğu ve yönetimi ileinşaatların teknik kontrolluğu hizmetleridir.f) Yönetim Müşaviri: Toplu Konut Projelerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik ve idari hizmetler konusunda Belediye`ye yardımcı olan ve bu hizmetleri tanımlı sözleşmeler çerçevesinde üreten veya üretilmesini sağlayan bağımsız müşavirlik kuruluşudur.g) Proje Yöneticisi: Toplu Konut Projelerinin genel koordinasyon ve yönetimi için, Toplu Konut İdaresi`nin belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde Yönetim Müşaviri`nin görevlendireceği yetkili yöneticidir.h) Kooperatifler: Toplu Konut Bölgesi içinde arsa edinen konut yapı kooperatifleridir.ı) Konut Yaptıranlar: Toplu Konut Bölgelerinde arsa temin ederek konut talebini örgütleyen Belediyeler, kooperatifler, Sosyal Yardımlaşma Kurumları, Belediye Şirketleri ve kendi konutunu yapan fertlerdir.i) Konut Üreticileri: Konut Yaptıranların açacakları ihaleleri kazanan ve yüklenici olarak konut üreten gerçek ya da tüzel kişiliğe haiz müteahhitler veya 50 konutu aşmayan projelerde, Konut Yaptıranların emanet usulü inşaatyapımını tercih etmeleri halinde oluşturacakları emanet komisyonlarıdır.j) Toplu Konut Projesi: Toplu Konut Bölgesinde inşa edilecek konut, Teknik Altyapı ve Sosyal Donatı kapsamına giren işlerin bütünüdür.k) Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi: Teknik hizmet yönetiminin kredilendirilmesi için Belediyelerce teklif edilen Toplu Konut Bölgelerinden uygun görülenlere Toplu Konut İdaresi`nce verilen belgedir.l) Toplu Konut Yatırım Uygunluk Belgesi: Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi verilen bölgelerin, gerekli teknik hizmetlerinin tamamlanmasından ve arsa muhammen bedellerinin saptanmasından sonra yatırıma hazır duruma geldiğini gösteren ve Toplu Konut İdaresi`nce verilen belgedir.m) Altyapı Kredisi Uygunluk Belgesi: Toplu Konut İdaresi`nce zorunlu görülen hallerde, Toplu Konut Bölgelerinde Öncelikli Teknik Altyapı temini amacıyla Belediyelere kredi açılması için Toplu Konut İdaresi`nce verilen belgedir.n) Konut Kredisi Uygunluk Belgesi: Konut Yaptıranlara, Konut Kredisi açılması amacıyla Toplu Konut idaresi`nce verilen belgedir.o) Toplu Konut Bölgesi Hesabı: Toplu Konut İdaresi tarafından Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi verilen bölgeler için, Belediyelerce Toplu Konut Bölgesi Hizmetleri Protokolü çerçevesinde kullanılacak mali kaynaklarıntoplandığı, Toplu Konut İdaresi adına Banka`da açılan hesaptır.ö) Konut Yapım Hesabı: Konut Kredilerinin kullanımında; ilgili Banka`da Toplu Konut İdaresi adına açılan ve kredi kullanıcılarından temin edilecek özkaynaklar ile konut kredisinin toplandığı ve konut inşaatlarının yapımı için kullanılan hesaptır.p) Brüt İnşaat Alanı: Bağımsız bir ev veya apartman dairesinin dış duvarları dahil olmak üzere bu duvarlar içinde kalan toplan alan ile balkonların ve müşterek duvarların yarısını içeren, birim içinde kalan ateş ve havalandırma bacaları ve aydınlıklar hariç alandır.r) Memur Maaş Artış Oranı: Her yılın Ocak ayında, net memur maaşları ortalamasının, bir önceki yılın Ocak ayındaki net memur maaşları ortalamasına göre artış oranıdır. Bu oran Devlet Personel Başkanlığından alınacak aylık maaş, yan ödeme ve benzeri, bordroya dahil edilen parasal kaynakların toplamından oluşan net aylık memur maaşları esas alınarak İdarece yıllık olarak belirlenir.s) Yıllık Fiyat Ortış Oranı: Kredi faizleri ve geri ödeme taksitlerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, her yılın başından sonuna kadar olan bir yıllık dönem için, Devlet İstatistik Enstitüsünce Türkiye geneli için ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksindeki artış oranı ile Memur Maaş Artış Oranından daha az olanı esas alınarak, İdarece belirlenecek orandır.ş) Konut Birim Maliyeti: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl tebliğ edilen, 16/7/1985 tarih ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2. maddesinde adı geçen Birim Maliyetlerden, III. sınıf A grubu yapılardan "Kalorifersiz Sosyal Konutlar" veya B Grubu yapılardan "Kaloriferli Sosyal Konutlar ve Apartmanlar"a ait Yapı Birim Maliyetleridir.t) Konut Maliyeti: Konut Birim maliyeti ile Brüt İnşaat Alanının çarpılması suretiyle elde edilecek maliyettir.u) Öncelikli Yöreler: Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler ile Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerdir.Kısaltmalar:Kanun: 2985 sayılı Toplu Konut Kanununu.Fon: Toplu Konut Fonunuİdare: T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi BaşkanlığınıBanka: Bu Yönetmelik esaslarına göre açılacak kredileri kullandıracak Bankaları.Belediye: 1580 sayılı Kanun kapsamına giren Belediyeler ile 3030 sayılı Kanun kapsamına giren Belediyeleri.ifade eder.

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA KULLANILACAK DOKÜMANLAR VE YÖNETMELİK EKLERİMADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında, yapılacak teknik ve idariiş ve işlemlerin yürütülmesinde kullanılması gereken dokümanlar aşağıdabelirtilmiştir. Bu dökümanlar İdare tarafından hazırlanarak, başvurularıhalinde ilgililere verilir:DOKÜMAN 1: Toplu Konut Bölgesi Ön Fizibilite RaporuDOKÜMAN 2: Toplu Konut Bölgesi Başvuru Hazırlama KlavuzuDOKÜMAN 3: Toplu Konut Bölgesi Hizmetleri ProtokolüDOKÜMAN 4: Proje Yönetimi ve Müşavirlik Hizmetleri DosyasıDOKÜMAN 5: Teknik Hizmetlerin Yapımı Konusunda İhale DosyasıDOKÜMAN 6: Kontrollük Hizmetleri İhale DosyasıDOKÜMAN 7: Arsa Satışı ihale DosyasıDOKÜMAN 8: Belediye ve Belediye Şirketlerince Yaptırılacak Konut Üretimi ve Satışlarına İlişkin EsaslarDOKÜMAN 9: Konut İnşaatları İhale DosyasıDOKÜMAN 10: Emanet Usulü İnşaat EsaslarıDOKÜMAN 11: Beyanname ve TaahhütnameBu Yönetmeliğin ayrılmaz parçası olan Ekler aşağıda belirtilmiştir.EK 1: Belediyelere Açılacak Teknik Hizmetler Kredisi Koşulları TablosuEK 2: Belediyelere Açılacak Altyapı Kredisi Koşulları TablosuEK 3: Konut Kredisi Koşulları TablosuEK 4: Konut Kredisi Dilimleri Akış TablosuBu ekler, İdare tarafından gerektiğinde tebliğlerle yeniden düzenlenebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜMARSA ÜRETİMİ VE TOPLU KONUT BÖLGESİ UYGUNLUK BELGESİARSALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURULARMADDE 5 - Belediyeler, Belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarında, kentin Nazım İmar Planı ve kentsel gelişme stratejisine ve etaplamasına uygun nitelikte olan, bir veya birden fazla alanı Toplu Konut Bölgesi olarakönerebilirler. Önerilecek Toplu Konut Bölgelerinin cins ve nitelikleri Doküman 2 kapsamında belirtilir.İdare`ye verilecek başvuru dosyalarında aşağıdaki belgeler yer alır:a) Örneği Doküman 1 ve 2 ekinde verilen, başvuru yazısı ve Belediye meclis kararı,b) Örneği Doküman 1 olarak verilen, tip ön fizibilite raporuna uygun bir fizibilite çalışması ve bu raporun ekleri olarak gösterilen teknik belgeler.

İDARE TARAFINDAN YAPILACAK DEĞERLENDİRME VE ÖNCELİKLERMADDE 6 - Beşinci Maddede belirtilen belgeler ile yapıln Belediye başvuruları, İdare tarafından 60 gün içinde değerlendirilerek Belediye`ye bilgi verilir. Başvuruların değerlendirilmesi ve önceliklerin saptanması, İdare tarafından belirlenen değerlendirme sistemine göre yapılır.İdare`ce yapılan değerlendirmeler sonucunda, İdare`nin bütçe ve programlarına göre uygun bulunan projelere Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi verilir. Başvuru sırasında, önerilen Toplu Konut Bölgesi henüz Belediye mülkiyetinde değilse, uygun görülen projelere Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi şartı olarak verilir. Buna göre, mülkiyet Belediye`yegeçmeden bu Yönetmeliğe göre açılacak krediler kullandırılmaz.Belediye`ce hazırlanacak ön Fizibilite Raporunda, arsaların hangi tür Konut Yaptıranlar tarafından satın alınabileceği belirlenerek, imar planı üzerinde gösterilir. Bunlar arasında, Konut Kredisi kullanmamak şartı ile, buYönetmeliğin 19`uncu maddesinde belirtilen Konut Kredisi kullanma koşullarını haiz olmayanların da arsa edinmeleri önerilebilir.Başvuru dosyasında yer alan Ön Fizibilite Raporunda talep edilen çerçevede, uygun görülen Teknik Hizmetler Kredisi miktarı, Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi üzerinde gösterilir.

TEKNİK HİZMETLER KREDİSİNİN AÇILMASIMADDE 7 - Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi verilen Toplu Konut Projelerinin teknik hizmetlerinin yapımı için Belediye`ye, İdare tarafından açılacak kredi Bankalar tarafından kullandırılır. Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi üç aydır. Bu süre içinde;a) Belediye ile İdare arasında, örneği Doküman 3 olarak verilen, Toplu Konut Bölgesi Hizmetleri Protokolü yapılır.b) Toplu Konut Bölgesi Hizmetlerinin koodinasyon ve yönetimi için dokuzuncu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir Yönetim Müşaviri seçilir ve Proje Yöneticisi belirlenir.c) Belediye, Banka ile kredi ilişkisini kurar ve Banka`ca istenen tür ve miktarda teminat tesis ederek veya Belediye`nin İller Bankası payları teminat gösterilerek kredi sözleşmesini yapar ve buna göre Toplu Konut Bölgesi Hesabı açılır.Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, Teknik Hizmetler Kredisi, onaylı fizibilite Raporu ekinde bulunan Finansman Akış Tablosuna uygun olarak, Banka tarafından açılır. Banka, Kredinin açılan dilimi için İdare`den ödenek aktarılmasını talep eder. İdare Fon`un finansman imkanlarına göre kredi karşılığı olan miktarın ilgili Banka`daki Toplu Konut Bölgesi Hesabına aktarılması için T.C.Merkez Bankası`na ödeme talimatı verir.

TEKNİK HİZMETLER KREDİSİNİN KULLANDIRILMASIMADDE 8 - Teknik Hizmetler Kredisi, örneği Doküman 3 olarak verilen, Toplu Konut Bölgesi Hizmetleri Protokolü çerçevesinde ve İdare`ce onanmış Fizibilite Raporuna ekli Finansman Akış Tablosuna göre kullandırılır. Kredinin kullandırılmasında, Banka, Belediye ile yaptığı kerdi sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre Belediye`ce yapılan iş ve hizmetleri izlemekle yükümlüdür.(Değişik: R.G.: 29.02.2000/23979`da yayımlanan Yönetmelik, m.1) Belediyenin bu Yönetmelikte belirtilen şekil ve şartların dışında veya farklı amaçla krediyi kullandığı veya bu Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediği saptandığı ve kredi sözleşmesine uygun olarak yapılacak yazılı uyarıya uymadığı takdirde, Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesi İdare`ce iptal edilerek borç muaccel hale getirilir. Bu durumda, kredininkullandırılan kısmına, Yönetmelik eki "Belediyelere Açılacak Teknik Hizmetler Kredisi Koşulları Tablosu"ndaki yüzde değişimler uygulanmadan, Yıllık Fiyat Artış Oranı % 10 artırılarak bulunacak oranda faiz uygulanarak hesaplanacak faizli bakiye, Bankaca Belediyeden tahsil edilerek Fon`a aktarılır.Teknik Hizmetler Kredisine uygulanacak faiz oranları ve geri ödeme koşulları Yönetmelik Eki 1 Tabloda gösterilmiştir. Teknik Hizmetler Kredisinin kullanılmayan bölümü kredinin açıldığı yılı izleyen her yıl Genel Fiyat ArtışOranı kadar arttırılır.Bu kredinin geri ödenmesi, son kredi diliminin Toplu Konut Bölgesi Hesabına aktarıldığı tarihten itibaren, Yönetmelik Eki 1 Tabloda gösterilen geri ödemesiz sürenin dolduğu tarihten sonraki ayın onkesizinde başlar. Geri ödeme başlangıç taksiti, geri ödemenin başladığı tarihe kadar olan faizli bakiyenin Yönetmelik Eki 1 Tabloda gösterilen süreye ay olarak bölünmesi ile elde edilecek miktardır. Geri ödemenin başladığı yılı takip eden, her yılınbaşından itibaren, kredi geri ödeme taksit tutarı Yıllık Fiyat Artış Oranına Yönetmelik Eki 1 Tabloda gösterilen yüzde değişik uygulanarak elde edilecek oranda arttırılarak devam eder ve tabloda gösterilen süre sonunda tamamlanır. Belediye`nin talep etmesi durumunda, kredinin faizli bakiyesi, geri ödemesiz sürenin dolmasını beklemeden veya geri ödemenin herhangi bir aşamasında defaten ödenebilir. Kredinin geri ödenmesi Toplu Konut Bölgesi Hesabından yapılır. Hesabın geri ödemeye yeterli olmaması halinde geri ödeme Belediye`nin kendi kaynaklarından yapılır. Geri ödemenin Yönetmelik Eki 1 Tablo`ya göre zamanında Fon`a aktarılması Banka`nın sorumluluğundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMYATIRIMA HAZIRLIK VE TOPLU KONUT YATIRIM UYGUNLUK BELGESİPROJE YÖNETİMİMADDE 9 - Toplu Konut Projesinin genel koordinasyon ve yönetimi ile buYönetmelikte öngörülen Toplu Konut Bölgesi hizmetlerinin yapılması veyayaptırılmasını sağlamak üzere Belediye tarafından bir Yönetim Müşaviriseçilir. Belediye, doğrudan veya ihale yoluyla seçeceği Yönetim Müşaviri ileToplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesinin verilmesinden sonra otuz gün içindesözleşme yapar.Yönetim Müşaviri`nin seçimine dair usül ve esaslar, aranacak yeterlilikkoşulları, müşavirin yapacağı iş ve hizmetlerin tanımı ve bu müşavir ileyapılacak sözleşmeler, örneği Doküman 4 olarak verilen, Proje Yönetimi veMüşavirlik Hizmetleri Dosyası`ndaki esaslara göre belirlenir.Yönetim Müşaviri tarafından, Toplu Konut Bögesinde tam gün esasına dayalıolarak çalışmak üzere, kendi kadrosundan bir yetkili Proje Yöneticisi atanır.Proje Yöneticisinin yetki, sorumluluk ve çalışma esasları Belediye ile YönetimMüşaviri arasında yapılacak sözleşmede belirtilir.

 

TEKNİK VE İDARİ HİZMETLERMADDE 10 - Toplu Konut Bölgesinin yatırıma hazırlanması amacıyla yapılacaktüm teknik ve idari hizmetler, Teknik Hizmetler Kredisinin açılması ileBelediye tarafından ve Yönetim Müşavirinin çalışmaları ile İdare`ce onaylı ÖnFizibilite Raporu`na ve Doküman 4 ve 5`te belirlenen esaslara uygun şekildeyapılır.Toplu Konut Bölgesinin konut yatırımlarına uygun hale gelmesini sağlıyacakolan hizmetlerin tamamlanmasından sonra, Yönetim Müşaviri marifetiyle Belediyetarafından, ön Fizibilite Raporu revize edilerek, uygulama projeleri değerlerive keşifleri kullanılarak bir Kesin Fizibilite Raporu hazırlanır ve ekindeKesin İş Programı ve Finasman Akış Tablosu düzenlenir. Böylece, muhammen arsasatış bedelleri hesabı kesin şeklini alır.

 

TOPLU KONUT YATIRIM UYGUNLUK BELGESİMADDE 11 - Onuncu maddede belirtilen teknik hizmetlerin tamamlanması ile,Kesin Fizibilite Raporu ve Ekleri ile ilgili uygulama projeleri ve diğerevrak, Belediye`ce Banka`ya ibraz edilir. Banka`nın incelemesinde, yapılanteknik hizmetlerin İdare`ce onaylı Ön Fizibilite Raporu ve Eklerine uygunluğukontrol edilir. Banka, inceleme sonuclarını gösteren bir değerlendirmeraporunu ve Kesin Fizibilite Raporu ve Eklerini İdare`ye iletir. İdare`ninyapacağı inceleme sonucunda çalışmaların yeterlilik ve uygunluğu onaylanarak,İdare`ce Belediye`ye Toplu Konut Yatırım Uygunluk Bölgesi verilir. Bu belgeüzerinde ilgili Toplu Konut Bölgesinde, bu Yönetmelik hükümlerine uygunolarak konut inşa edecek Konut Yaptıranlara Konut Kredisi açılacağıbelirtilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMBELEDİYELERCE ARSA VEYA KONUT SATIŞIARSA SATIŞI KOŞULLARIMADDE 12 - Toplu Konut Yatırım Uygunluk Belgesi alınmış bölgelerde,Belediye arsaların Konut Yaptıranlara satışı için arsa stoğu bitinceye kadar,yılda en az üç kez ve en az üç ay ara ile ihale açar.Arsa satışları, Doküman 7 olarak verilen Arsa Satışı İhale Dosyasındabelirtilen esas ve usüllere göre ve Kesin Fizibilite Raporu eki Muhammen ArsaSatış Bedellerinden az olmamak şartı ile yapılır. Daha sonra, Belediye ileKonut Yaptıranlar arasında Arsa Satışı İhale Dosyasında yer alan satış vaadisözleşmeleri imzalanır.Muhammen arsa satış bedelleri, tesbit edildikleri yılı izleyen yıllarda,her yılın başından itibaren en az Yıllık Fiyat Artış Oranında olmak üzerearttırılır.Arsa satışlarından ödeme şeklinin tesbit ve ilanında Doküman 7`debelirtilen esaslar çerçevesinde Belediyeler yetkilidir. Ancak, arsa satışındanelde edilecek kaynakların akışı ile Kesin Fizibilite Raporu Eki olan FinansmanAkış Tablosunda gereksinim duyulan kaynak akışı uyumlu olmak zorundadır.Vadeli olarak satılan arsalarda, peşinat dışında kalan arsa borcu, satıştauygulanan vadeye ay olarak bölünerek aylık arsa taksiti hesaplanır. Aylık arsataksitleri, arsanın satıldığı yılı takip eden yıllarda, her yılın Ocak ayındanitibaren Yıllık Fiyat Artış Oranında arttırılır.

 

BELEDİYELERCE KONUT SATIŞIMADDE 13 - Belediyeler, Toplu Konut Bölgelerinin diledikleri miktardakibölümü veya tamamı üzerinde, doğrudan Belediye olarak veya BelediyeŞirketlerince konut yaptırabilirler. Bu durumda, Belediye veya BelediyeŞirketi tarafından konut yaptırılacak arsalar satışa konu edilmez. Ancak buarsaların arsa bedeli, Muhammen Arsa Satış Bedeli üzerinden, Belediye veyaBelediye Şirketi tarafından Toplu Konut Bölgesi Hesabına yatırılır. Bu bedelinödeme şekli onikinci maddede belirtilen şartlara uyularak Belediyecebelirlenir.Belediye veya Belediye Şirketlerinin, Konut Yaptıranlar olarak uyacaklarıusul ve esaslar Doküman 8`de belirlenmiştir.

 

TOPLU KONUT BÖLGESİ HESABIMADDE 14 - Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesinin alınmasından sonra,Banka`da, İdare adına bir Toplu Konut Bölgesi Hesabı açılır. Aşağıdagösterilen tüm gelirler Toplu Konut Bölgesinin imarında kullanılmak üzerebu hesapta toplanır:a) Toplu Konut Bölgesindeki arsa satışlarından elde edilen gelirler veBelediye`nin Konut Yaptıran olması halinde yatıracağı arsa bedelleri,b) Bu Yönetmelik çerçevesinde Belediye`ye İdare`ce açılan krediler,c) Toplu Konut Bölgesine ilişkin olarak Belediye`ce yapılabilecek diğeryatırımlardan elde edilen gelirler ile Toplu Konut Bölgesi için yapılanbağışlardan elde edilen gelirler,ç) Banka tarafından Toplu Konut Bölgesi Hesabında bulunan paralarasağlanacak nemalar,d) Belediye`nin kendi bütçesinden, Toplu Konut Bölgesi için ayırdığı veyetkili organlarının kararı ile faizsiz olarak geriye ödenmek şartı ile veyageri ödenmemek üzere aktardığı paralar.Toplu Konut Bölgesi Hesabındaki paralar Kesin Fizibilite Raporundabelirlenen İş Programı ve Finansman Akış Tablosuna uygun olarak ve sadeceToplu Konut Bölgesinde Belediye`ce yapılacak harcamalar için kullandırılır.Aynı Belediye sınırı ve mücavir alanı içinde birden fazla Toplu KonutBölgesi bulunması halinde, her bölge için ayrı hesap oluşturulur ve buhesaplar arasında aktarma yapılamaz. Toplu Konut Bögesi Hesabı kaynaklarınınfarklı amaçlarla kullanılması, veya arsa satışında asgari bedellere uyulmamasıhalinde hesabın uğradığı parasal kayıp, İdare`nin onayı ile, Banka tarafındanBelediye`nin teminatından tahsil edilerek Toplu Konut Bölgesi Hesabınaaktarılır ve bu hususta Belediye`ye bilgi verilir.Toplu Konut Bölgesi Hesabının kullanımında Belediye`nin Banka ile yaptığıkredi sözleşmei ile Belediye`nin İdare ile yaptığı Toplu Konut BölgesiHizmetleri Protokolü koşullarına ve önceliklerine uyulur. Toplu Konut BölgesiHesabından yapılacak ödemelerle, Belediye`ce yapılacak hizmet ve yatırımlarınizlenmesinden Banka sorumludur. Belediye`nin, bu husustaki yatırımlarıyapmaması ve hizmetlerini önemli ölçüde aksatması halinde, Banka gerekliuyarıları yapar ve uyarılara rağmen Belediye`ce gerekli önlemlerin alınmamasıhalinde durumu İdare`ye bildirerek Toplu Konut Yatırım Uygunluk Belgesininiptalini sağlar. Bu durumda, Belediye`ye açılmış olan kredilerin cari ticarifaizle hesaplanacak faizli bakiyeleri Banka tarafından Fon`a aktarılır vevarsa hesabın bakiyesi Belediye lehine serbest bırakılır.Toplu Konut Bölgesi Hesabında biriken kaynakların nemalandırılmasına aitusül ve esaslar İdare`nin Bankalarla yapacağı protokollerde belirtilir.Toplu Konut Bölgesinde yapılması gereken tüm yatırım ve hizmetlerintamamlanmasından ve İdare`ce Belediye`ye açılmış kredilerin tamamının geriödenmesinden sonra Toplu Konut Bölgesi Hesabının tasfiye edilmesi içinBelediye`ce yapılan başvurunun Banka`ca incelenerek uygun bulunması veİdare`nin onayıyla hesap tasfiye edilir ve varsa bakiyeler, öncelikleBelediye`ye ait diğer Toplu Konut Bölgesi Hesaplarına, başka Toplu KonutBölgesi Hesabı bulunmaması halinde Belediye bütçesine aktarılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜMALTYAPI ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİÖNCELİKLİ TEKNİK ALTYAPI ÜRETİMİMADDE 15 - Toplu Konut Bölgesi altyapı yatırımları Belediye tarafındanToplu Konut Bölgesi Hesabı kaynakları ile yapılır. Toplu Konut Bölgelerinde,Öncelikli Teknik Altyapı tesisleri Kesin Fizibilite Raporunda gösterilen İşProgramlarına ve uygulama projelerine uygun olarak Belediyelerce öncelikliolarak yapılır veya yaptırılır.Belediyeler bu konuda ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği yapabilirlerveya projelerin bu kuruluşların yatırım programlarına alınmasını sağlayarakyapılmalarını temin edebilirler. Toplu Konut Bölgesindeki konut üretimisürecine uygun olarak, ilk konutların iskana hazır hale gelmesinden önce,Öncelikli Teknik Altyapı hizmetlerinin tamamlanması zorunludur.

 

ALTYAPI HİZMETLERİNİN DEVAMI VE SOSYAL DONATIMADDE 16 - Belediye, Öncelikli Teknik Altyapı hizmetlerinin dışında kalanyol kaplamaları, kaldırım, otopark, meydan düzenlemeleri ve diğer TeknikAltyapı yatırımlarını ve Sosyal Donatıyı uygulama projelerine ve KesinFizibilite Raporu Eki İş Programlarına uygun olarak yaptırılır veya İşProgramlarında belirtilen ilgili kamu kuruluşlarının yapmalarını sağlar.Belediye`nin altyapı hizmetleri için yapacağı harcamalar Toplu Konut BölgesiHesabından karşılanır.Sosyal tesislerin yapımı için Toplu Konut Bölgesindeki Konut Yaptıranlardahil, vatandaşlardan alınacak nakdi bağışlar Toplu Konut Bölgesi Hesabınaaktarılır. Bu amaçla, tesislerin yapımına yönelik ayni bağışlar da kabuledilebilir. Teknik Altyapı ve Sosyal Donatı yatırımlarında Kesin FizibiliteRaporunda öngörülen şekilde, ilgili kamu kuruluşlarınca yapılacağı belirtilmişolan yatırımların izlenmesi Belediyenin sorumluluğu altında olup, zamanındagerçekleşemeyeceği kesinleşen yatırımlar Belediye`ce ek kaynak temin edilerekyaptırılır.

 

ALTYAPI KREDİSİMADDE 17 - Fizibilite Raporunda gösterilen mali kaynakların olağandışınedenlerle, yeterli ölçüde gerçekleşmemesi veya zamanında devreye girmemesi vebu nedenle yeterli kaynak yaratılamaması durumunda, Belediye bu husustahazırlayacağı bir durum ve gerekçe raporu ile İdare`ye başvurarak, ÖncelikliTeknik Altyapının yapılması için kredi talep edebilir. Kredi talebi ilebirlikte Belediye tarafından hazırlanan öncelikli Teknik Altyapı İnşaatıRevize İş ve Finansman Programı verilir. İdare`ce yapılacak incelemelere göre,Revize İş ve Finnsman Programı İdare`ce onaylanan projelere, uygun görülenmiktar üzerinden altyapı Kredisi Uygunluk Belgesi verilir. Uygunluk Belgesiningeçerlilik süresi üç aydır. Belediye bu süre içinde Banka`ya başvurur ve kredisözleşmesi yapar. Altyapı Kredisi, Toplu Konut Bölgesi hesabına yatırılarak,bu hesabın kullanım koşullarına göre işlem görür. Açılan kredi, onaylı İş veFinansman Programında öngörülen şekilde, Belediye`ce yapılacak hakediştaleplerine göre Banka tarafından kullandırılır.Altyapı Kredisine uygulanacak faiz oranı, geri ödeme şartları ve süresiYönetmelik Eki 2 Tabloda gösterilmiştir. Altyapı Kredisi`nin geri ödenmesi ileilgili diğer düzenlemeler, bu Yönetmeliğin sekizinci maddesinde anılan TeknikHizmetler Kredisinin kullandırılması esasları ile aynıdır.

ALTINCI BÖLÜMKONUT KREDİSİKONUT KREDİSİ BAŞVURULARIMADDE 18 - Toplu Konut Bölgelerinden arsa temin etmiş olan KonutYaptıranlar, iki nüsha halinde düzenleyecekleri aşağıdaki belgeler ile KonutKredisi kullandıran Bankalara başvururlar;a) Arsaya ait Satış Sözleşmesi ve Toplu Konut Yatırım Uygunluk Belgesininonaylı sureti,b) İnşaat ruhsatı ve ekleri olan onaylı uygulama projeleri ve detayprojeleri,c) İnşaat ihale evrakı, inşaat sözleşmesi ve ekleri,ç) Proje Yöneticisinin raporu,d) inşaat İş Programı ve Finansman Akış Tablosu,e) Konut Yaptırana ait imza sirküleri ve Belediye Şirketleri,Kooperatifler, Sosyal Yardımlaşma Kurumları için ana sözleşme,f) Kooperatifler, Belediye Şirketleri, Sosyal Yardımlaşma Kurumları ortakveya üye listeleri; kendi konutunu yapacak fertler ile sayılan kuruluşlarınortak veya üyelerince tanzim edilecek, noterlikçe onaylı Doküman 11`de verilenBeyanname ve Taahhütname ile nüfus cüzdanı örneği,g) Belediyeler için, kredi talebine dair Belediye Meclis Kararı, diğerKonut Yaptıranların yetkili kurullarından kredi talebine dair alacaklarıkarar,h) Bankalar tarafından, İdare`nin onayı ile istenebilecek diğer belgeler.Kredi talepleri Banka tarafından incelendikten sonra, bir değerlendirme vegörüş raporu halinde İdare`ye iletilir.

KONUT KREDİSİ DEĞERLENDİRME VE UYGUNLUK BELGESİMADDE 19 - Konut Kredisi başvurularının değerlendirilmesinde Bankalarcaaşağıdaki esaslara uyulur;a) Konut Kredisi, karı, koca ve velayetleri altındaki çocukları için ailebirliği esasına göre bir defa kullandırılır.b) Kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlıkonutu olanlara veya başka bir konut projesinde ortak, üye veya satış vaadiile bağlantılı olanlara Fon`dan kredi verilmez.c) Brüt İnşaat Alanı 100 mı`yi geçen konutlara kredi verilmez.ç) İkinci konut niteliğinde olan veya yazlık, dinlenme ya da tatil amaçlıkullanılacak konutlara kredi verilmez.d) Belediye`ce yaptırılacak konutların satışında da bu maddede belirtilenhususlara uyulur.Kredi taleplerinin önceliklerinin belirlenmesinde Konut Yaptıranlarınözkaynaklarının akış hızı ile İş Programında öngörülen inşaat süresi dikkatealınır. İnşaatların başlamış olması ve kredi talep tarihindeki inşaat seviyeside önceliklerin saptanmasında değerlendirilir. Kredinin ilk diliminin ödenmesiile geri ödemenin başlaması arasındaki süre 24 ayı geçemez.Bu suretle Banka tarafından uygun görülen konut projelerine Konut KredisiUygunluk Belgesi verilir. Konut Kredisi Uygunluk Belgesi üzerinde KonutKredisi kullanacak kişi sayısı belirlenir ve daha sonra bu sayıdeğiştirilemez. İdare gerekli hallerde, başvuru dosyasını bizzat inceleyerekdeğerlendirme yapabilir. Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi altı aydır.Mücbir sebepler ve olağanüstü nedenlerden doğacak gecikme durumunda yapılacakgerekçeli ve belgelere dayalı başvuru üzerine geçerlilik süresi bir defayamasus ve en fazla altı ay için İdare`ce uzatılabilir.

 

KONUT KREDİSİNİN AÇILMASI VE KONUT YAPIM HESABIMADDE 20 - Konut Kredisi Uygunluk Belgesi verilen Konut YaptıranlarBanka`ya başvurarak kredi sözleşmesi yaparlar. Banka, kredi sözleşmesininyapılmasında, uygun göreceği tür ve miktarda, konut yapılacak arsa üzerindeipotek tesis eder.Banka nezdinde, Konut Yaptıranlar için İdare adına bir Konut Yapım Hesabıaçılır. Konutun yapımı süresince gerekli olan ödemeler Banka tarafından KonutYaptıranlara bu hesaptan ödenir. Konut Yapım Hesabında biriken kaynaklarınnemalandırılmasına ait usül ve esaslar İdare`nin Bankalarla yapacağıprotokollerde belirtilir.Konut Kredisinin açılması için, Konut Yaptıranlar tarafından aşağıdakiişlemlerin yapılması gerekir:a) İlgili Banka`da Konut Yapım Hesabı açtırılır. b) Konut başına inşaat ihale bedelinden, Yönetmelik Eki 3 Tabloya görehesaplanacak Konut Kredisi tutarı çıkartılarak, Konut Yaptıran tarafındankarşılanacak olan özkaynak hesaplanır. Hesaplanan özkaynak miktarının yarısıKonut Yaptıran tarafından Konut Yapım Hesabına peşin olarak yatırılır.Hesaplanan özkaynak miktarının kalan yarısı ise, inşaat sözleşmesindebelirtilen inşaat süresini geçmemek koşuluyla aylık taksitler halinde, kredikullanıcıları tarafından imzalanan İdare emrine muharrer senetlerle taahhütedilir.Konut Yapım Hesabının açılması ve Konut Yaptıran tarafından yerinegetirilecek parasal taahhütlerin yukarıda belirtilen şekilde tamamlanmasıişlemi Konut Kredisi Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi olan altı ay içindeyapılır. Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben Kredinin açıldığı Banka`ca KonutYaptırana en fazla beş iş günü içinde bildirilir.Banka`ca yapılacak tespite göre, Konut Kredisinin açılması aşamasındainşaatlara başlanmışsa, belirlenecek inşaat seviyesi yüzdesine karşılık gelenmaliyet, ihale bedeli esas alınarak hesaplanır. İnşaatın tamamlanan bölümünübelirten bu miktar, öncelikle Konut Yaptıran tarafından Konut Yapım Hesabınayatırılacak peşinattan ve eğer fazlası varsa Konut Yapım hesabına taahhütedilecek senetlerin toplam miktarından düşülür.Banka`ca yapılacak tespite göre, Konut Kredilerinin açılması aşamasındainşaat seviyesinin ileri olması halinde, ihale bedeli esas alınarakhesaplanacak kalan inşaat maliyeti, Yönetmelik Eki 3 Tabloya göre hesaplananKonut Kredisi miktarından az ise, sadece kalan inşaat maliyeti kadar krediaçılır. Bu durumda, Konut Yapım Hesabına Konut Yaptıranın herhangi birtaahhütte bulunması gerekmez.Konut Yapım Hesabının oluşturulması sırasında, Konut Yaptıran tarafındanortak veya üyelerin tamamından senet alınamaması halinde,Konut Yaptıranıntalebi ve Banka`nın onayı ile bu ortak veya üyelerin senetleri yerine, KonutYaptıran tüzel kişiliğin yetkililerince imzalanacak senetler verilebilir

 

KONUT KREDİSİNİN KULLANDIRILMASIMADDE 21 - Konut Kredisi konut yapımı sürecinde, aşağıdaki hususlar esasalınarak kullandırılır:a) Kredi kullandırılmasında inşaatın seviyesi esas alınır. İnşaatseviyeleri, Konut İnşaatları İhale Dosyası (Doküman 9) eki İnşaat SeviyesiPuanlama Tabloları esas alınarak düzenlenecek hakediş raporları ilebelirlenir.b) Konut Yaptıranın talebi üzerine; kontrol mühendisinin düzenleyeceğihakediş raporunun Banka tarafından onaylanmasından sonra, inşaat seviyesinegöre ve hakedişler arasındaki ilerleme en az beş puan olmak koşuluyla, KonutYapım Hesabından ödeme yapılır.c) Konut Yaptıranların, konut yapımı dışındaki her türlü genel ve idarigiderleri Konut Yapım Hesabının dışında ve kendilerince karşılanır.ç) İnşaatın başlama aşamasında, inşaat sözleşmesinde yer alan hükümlereuygun olarak Konut yapım Hesabından avans verilebilir. Emanet usulü ileyapılan konut inşaatlarında da aynı hükümler uygulanarak avans verilebilir.d) Konut Kredisinin, Konut Yapım Hesabına dilimler halinde aktarılasıYönetmelik Eki 4 Tabloda belirtilen inşaat seviyelerinde ve gösterilenoranlarda yapılır. İnşaatın bu tabloda gösterilen seviyelere gelmesi ileBanka`nın ödenek aktarılması talebi üzerine, İdare Fon`un finansmanolanaklarına göre kredi olan miktarın ilgili Banka`ya aktarılmasıiçin T.C.Merkez Bankası`na ödeme talimatı verir. Banka`ya aktarılan ödenekKonut Yapım Hesabına yatırılır. Konut Kredisi kullanmayan ortak veya üyelerin,Konut Yapım Hesabına, her kredi diliminin konut başına düşen miktarı kadarödeme yapmaları zorunludur.e) Kredi açılması aşamasında inşaata başlanmış ve Konut Kredisinindilimlerinin aktarılması için Yönetmelik Eki 4 Tabloda gösterilen inşaatseviyeleri aşılmışsa, aşılmış olan Konut Kredisi dilimleri İdare`ce defatenKonut Yapım Hesabına aktarılır.f) Doküman 9 olarak verilen Konut İnşaatları İhale Dosyası eki inşaatsözleşmesi gereğince, her yılın sonunda, kalan inşaatlara ödenecek YıllıkFiyat Eskalasyonu Farklarının karşılanması için;1) ihale yılını izleyen her yılın başında, Konut Maliyeti yenidenhesaplanır. Konut Kredisi miktarı Yönetmelik Eki 3A Tabloya göre, hesaplananKonut Maliyeti esas alınarak yeniden belirlenir ve o yıl içinde Konut YapımHesabına aktarılacak Konut Kredisi dilimleri bu kredi miktarı üzerindenhesaplanarak uygulanır.2) Ayrıca, Konut Yaptıranlar tarafından senetle taahhüt edilen aylıködemeler de, ihale yılını izleyen her yılın başında Konut Birim Maliyetindekiartış oranında arttırılarak, oluşan farklar ek senetlerle, her yılın Mart ayısonuna kadar Konut Yapım Hesabına taahhüt edilir.

 

KONUT KREDİSİNİN KULLANIMINDA ÖZEL DURUMLARMADDE 22 - Konut Kredisinin açılması, kullanılması ve sonrasında meydanagelebilecek özel durumlarda aşağıdaki esaslara uyulur:a) Konutlardaki bazı imalatları, konutun iskan edilmesinden sonratamamlıyacağını yazılı olarak beyan eden ve yetkili kurullarından bu husustakarar alan Konut Yaptıranlara, bu imalatların konutun emniyet ve iskanınınengellemiyecek nitelikte olması şartı ile, sözkonusu imalatlar yapılmış kabuledilerek puanlama yapılır. Ancak, bu imalatların yapılmaması hususu Bankateknik elemanlarınca yapım sürecinde denetlenir.b) Konut Kredisinin kullanım süresi içinde, kredi kullanıcısının devir veyasatış nedeni ile değişmesi halinde, yeni kredi kullanıcısının kredi kullanmaşartlarını haiz olduğuna dair Beyanname ve Taahhütname ile nüfus cüzdanıörneği en geç 30 gün içinde Banka`ya bildirilir. Aynı süre içinde eski kredikullanıcısına ait aylık taksit senetleri, yeni kredi kullanıcısına aitsenetlerle değiştirilir.c) Konut Kredisinin kullanım süreci içinde, kredi kullanıcısının tüzelkişilik bünyasinden istifa etmesi ya da ihraç suretiyle ayrılması halinde; buYönetmeliğe göre kredi kullanma şartlarını haiz bir kredi kullanıcısınınbulunmasına kadar gerekli vecibeleri Konut Yaptıran yerine getirecektir.ç) Geri ödeme süresi içinde, kredi kullanılarak edinilen konutun satışıhalinde satın alanın kredi kullanma şartlarını haiz olduğunu gösteren belgelerBanka`ya ibraz edilerek, kredi borcu devredilir. Aksi halde, kredi borcumuaccel hale getirilerek tamamen ödenir.d) Gerek kredi kullanım süresinde, ve gerekse kredinin geri ödeme süresindeilgili kuruluşlarca yapılacak denetimlerde, kredi kullanma şartlarını haizolmayanlara kredi açıldığının saptanması halinde, kullanılmakta olan kredidurdurulur ve kredinin tamamı muaccel hale getirilerek, cari ticari bankafaizleri uygulanarak hesaplanacak faizli bakiye Banka`ca Fon`a aktarılır.Kredi kullanılmaya başlanmamışsa kredi tahsisi iptal edilir. Kredi kullanmaşartlarını haiz olmak konusunda gerçek dışı beyanda bulunduğu tesbit edilenkişilere bir daha Fon`dan kredi açılmaz.e) Projelerine uygun olmayan biçimde uygulama yaparak inşaat metrekarebaremlerini aşan Konut Yaptıranların saptanması halinde, Belediye`nin İmarKanunu çerçevesinde tutanakla yapacağıuyarıya riayet etmeyerek 30 gün içindeinşaatını ruhsat ve eklerine uygun hale getirmeyen Konut Yaptıranlara açılankrediler durdurularak, kredinin kullandırılan bölümü cari ticari banka faiziile birlikte Banka`ca Fon`a aktarılır. Kredi henüz kullanılmamışsa, kreditahsisi iptal edilir. Bu kişilere veya tüzel kişiliklerin yöneticilerine birdaha Fon`dan kredi açılmaz.

 

KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDENMESİMADDE 23 - Konutların oturmaya elverişli hale geldiğinin Banka teknikelemanlarınca tesbit edilip bildirildiği tarihi izleyen üçüncü ayınonsekizinci günü kredinin ilk geri ödeme taksiti başlar.Konut kredisinin geri ödeme süreleri ve uygulanacak faiz oranlarıYönetmelik Eki 3 A ve B Tablolar ile İdare`ce belirlenir.Geri ödemenin başladığı tarihte, kredinin faizli bakiyesi hesaplanır. Bumiktar, kredinin geri ödeme süresine ay olarak bölünerek içinde bulunulan yılaait kredi taksiti hesaplanır. Kredi taksiti geri ödemenin başladığı yılıizleyen her yılın ilk ayından itibaren Yönetmelik Eki 3 Tabloya göreuyglanacak faiz oranı kadar arttırılarak, tabloda gösterilen taksit sayısınaulaşıncaya kadar ödenir.Konut Kredisi kullanıcıları, geri ödeme süresi içinde istenen aylıködemelerin vadelerini geçirmemek şartıyla, istedikleri sayıda taksitivadesinden önce ve ödedikleri yıla ait taksit tutarı üzerinden ödeyerekkapatabilirler.Konut Kredisi Uygunluk Belgesinde gösterilen süre sonunda konutların iskanaelverişli hale gelip gelmemesi dikkate alınmadan geri ödemeler başlatılır.Ancak, mücbir sebepler veya olağanüstü nedenlerle, Konut Yaptıranın gerekçelive belgelere dayalı başvurusu üzerine yapım süresi İdare`nin onayı ileuzatılabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜMDİĞER HUSUSLARİDARE`NİN DENETİM YETKİSİMADDE 24 - Toplu Konut Bölgesindeki faaliyetlerle ilgili olarak;Belediyelerin, Yönetim Müşavirlerinin, hizmetlerin üretilmesinde görevalanların, ve Konut Yaptıranların faaliyetleri, teknik, idari ve mali yönden,istenen usül ve çerçevede idare veya görevlendireceği gerçek ve tüzelkişilerce incelenebilir. Bu hususta, ilgili taraflar İdare`ye veyagörevlendireceği kişilere her konuda bilgi ve belge vermek ve yardımcı olmaklayükümlüdürler.

 

YÜRÜRLÜKMADDE 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTMEMADDE 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

 

 

EK 1: BELEDİYELERE AÇILACAKTEKNİK HİZMETLER KREDİSİ KOŞULLARI TABLOSUYıllık Fiyat ArtışGeri Ödemesiz Geri Ödeme Oranına UygulanacakSüre (Yıl) Süresi (Ay) Yüzde DeğişimÖncelikliYöreler 5 120 % -25Büyük Kentler(*) 3 60 % 0Diğer Yerler 3 84 % -10

 

EK 1: BELEDİYELERE AÇILACAKTEKNİK HİZMETLER KREDİSİ KOŞULLARI TABLOSUYıllık Fiyat ArtışGeri Ödemesiz Geri Ödeme Oranına UygulanacakSüre (Yıl) Süresi (Ay) Yüzde DeğişimÖncelikliYöreler 5 120 % -25Büyük Kentler(*) 3 60 % 0Diğer Yerler 3 84 % -10(*) - Devlet İstatistik Enstitüsü`nün kayıtlarına göre nüfusu 1.000.000 kişiyi geçen kentlerdir.

 

 

EK 2: BELEDİYELERE AÇILACAK ALTYAPI KREİSİ KOŞULLARI TABLOSUYıllık Fiyat ArtışGeri Ödemesiz Geri Ödeme Oranına UygulanacakSüresi(Yıl) Süresi (Ay) Yüzde DeğişimÖncelikli Yöreler 3 108 % -25Büyük Kentler (*) 2 48 % 0Diğer Yerler 2 72 % -10(*) - Devlet İstatistik Enstitüsü`nün kayıtlarına göre nüfusu 1.000.000 kişiyi geçen kentlerdir.

 

EK 3: KONUT KREDİSİ KOŞULLARI TABLOSUEK 3A: Brüt İnşaat Alanına GöreYıllık Fiyat ArtışKredi/Maliyet Geri Ödeme Oranına Uygulanacak(%) Süresi (Ay) Yüzde Değişim45.99 mı`ye kadar % 75 140 % -2546-60.99 mı % 70 140 % -2061-80.99 mı % 65 120 % -1581-100 mı % 60 120 % -10

 

EK 3B: Yörelere Göre Yıllık Fiyat Artış OranınaUygulanacak Yüzde DeğişimÖncelikli Yöreler % -30Büyük Kentler (*) % 0Diğer Yerler % -10(*) - Devlet İstatistik Enstitüsü`nün kayıtlarına göre nüfusu 1.000.000 kişiyi geçen kentlerdir.

 

EK 4: KONUT KREDİSİ DİLİMLERİ AKIŞ TABLOSUİnşaat Seviyesi Puanı % 25 % 50 % 75 % 98Kredi DilimininToplam Krediye Oranı (%) 35 30 30 5TABLO AÇIKLAMALARI1) Konut Maliyeti (TL) = Brüt İnşaat Alanı (mı) x Konut Birim Maliyeti (TL/mı)NOT: Konutun projesine göre kaloriferli veya kalorifersiz Konut Birim Maliyeti kullanılır.2) Belediyeye açılacak krediler ile konut kredilerinin geri ödemesinde faizli bakiye üzerinden her yıl için UYGULANACAK FAİZ hesabı aşağıdaki yöntemle yapılır:Tablolarda gösterilen "Yıllık Fiyat Artış Oranına Uygulanacak Yüzde Değişim"ler Yıllık Fiyat Artış Oranı ile çarpılarak "Değişim Oranı" hesaplanır. Her kategori için hesaplanan değişim oranları Yıllık Fiyat Artış Oranı ile toplanarak, o yıl uygulanacak faiz bulunur.ÖRNEK: Yıllık Fiyat Artış Oranının % 52 olduğu bir yılda, 70 mı Brüt İnşaat Alanına sahip, öncelikli Yörelerde yer alan bir konutun Konut Kredisine uygulanacak faiz aşağıdaki gibi hesaplanır:3A: 52 x 0,15 = - 7,803B: 52 x 0,30 = - 15,60Yıllık Fiyat Artış Oranı: 52,00Toplam Uygulanacak Faiz: 28,60

 

EK/A: BU YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİKLERR.G. Tarih YürürlükR.G. Sayı Açıklamalar Tarihi29.02.200023979 29.02.2000

 

EK/B: YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YA DA DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER1) R.G.: 29.02.2000/23979Değişiklik Yapılan Madde No.: 8.

 

GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: R.G.: 29.02.2000/23979`da yayımlanan Yönetmelik, m.2)Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce muaccel hale gelmiş teknik hizmetlerkredileri için kredinin kullandırılan kısmına, daha önce imzalanmış olansözleşmelerde değişiklik yapılmasına gerek kalmaksızın, Yönetmelik eki"Belediyelere Açılacak Teknik Hizmetler Kredisi Koşulları Tablosu"ndaki yüzdedeğişimler uygulanmadan, Yıllık Fiyat Artış Oranı % 10 artırılarak bulunacakoranda faiz uygulanarak hesaplanacak faizli bakiye, Bankaca Belediyedentahsil edilerek Fon`a aktarılır.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ