TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

BELEDİYELERE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; belediyelerin İller Bankasının yıllık yatırım programına giren haritaları, imar planları, bilcümle alt ve üst yapı tesisleri ve bunlara ait projelerin finansmanını sağlamak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine İller Bankasına aktarılmak üzere konulan ödeneğin harcama esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinde yer alan ve İller Bankasına aktarılacak olan ödeneğin harcama usullerine dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesine Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tahsis Konuları

Madde 4 — Bu Yönetmelikte dağıtım şekli düzenlenen bütçe ödeneğinin İller Bankası yatırım programında yer alan belediyelerin;

a) Harita,

b) İmar planı,

c) İçmesuyu,

d) Kanalizasyon,

e)Çeşitli yapı ve tesisleri ile,

f)Benzeri işlere ait plan ve projeler ve belediyelerin görev alanında bulunup da İller Bankası programına alınan sair işlerin,

yıl içi yatırımları için tahsis yapılır.

Kontrol ve etüt masrafları, kamulaştırma, malzeme ve yol tamir bedelleri gibi tesis için İller Bankasının yaptığı bilumum harcamalar da yıl içi yatırımları kapsamındadır.

Tahsis, Tevzi ve Ödemede Yetki

Madde 5 — Bütçe ödeneğinin tahsis, tevzi ve ödeme işlemleri ile muhasebesi İller Bankası tarafından yürütülür.

Tahsis Şekli ve Şartları

Madde 6 — Belediyelerin İller Bankası yatırım programında bulunan harita ve imar planları işlerinin yıl içi yatırımları Bakanlık bütçesine konulan ödenekten bağış suretiyle tahsis edilir. Bu tahsis yapıldıktan sonra sözkonusu ödenekten kalan miktar, nüfusu yüzbine kadar (yüzbin dahil) olan belediyelerin harita ve imar planı dışındaki İller Bankası yatırım programında bulunan diğer yatırım harcamaları toplamına bölünerek bir oran bulunur. Bulunan bu oran belediyelerin İller Bankası yatırım programında yer alan diğer yatırım harcamalarıyla çarpılarak tahsis yapılır.

Tahsislerden Yapılacak Ödemeler

Madde 7 —Yukarıdaki maddelerde yazılı bütçe ödeneği tahsislerine ait ödemeler istihkak raporları veya müsbit evrak karşılığında belediyeler adına İller Bankası merkez ve taşra teşkilatınca ilgilisine ödenir.

Bütçe Ödeneğinin İller Bankasına Aktarılması

Madde 8 —Bütçe ödeneği, Genel Bütçe Uygulama Talimatlarında öngörülen serbest bırakmalara uygun olarak İller Bankasına aktarılır.

Bakanlığa Bilgi Verilmesi

Madde 9 —Banka programında bulunan ve belediyesince yürütülen işler için yapılan bütçe ödeneği tahsisleri,İller Bankası bilançosunun Genel Kurul tarafından onayını müteakip Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 10 — 20/1/1985 tarihli ve 18641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediyeler Fonu Yönetmeliği bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 —Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken yürütülür.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ