TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

TURİZM ALANLARINDA VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

R.G. Tarihi : 27/01/1983

R.G. Sayı : 17941

 

 

*03.11.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜMBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERAMAÇMADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu`nun 3 üncü maddesinde tanımlanan Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinde İmar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin işlemleri düzenlemektir.

KAPSAMMADDE 2 - Bu Yönetmelik, mevkii ve sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasında uyulacak usul ve esaslara ait hükümleri kapsar.

 

Yasal DayanakMADDE 3- Bu yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. B-3 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLARMADDE 4 - a) Turizm Bölgesi: Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen bölgelerdir.b) Turizm Alanı: Turizm Bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın önerisi, Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit ve ilan edilen, doğal ve sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanlardır.c) Turizm Merkezi: Turizm Bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın önerisi, Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerlerdir.d) Turizm Amaçlı Uygulama İmar Planı: Nazım İmar planlarında turizm kullanımına ayrılan alanlar ile sınırları nazım imar planına uygun olarak İmar ve İskan Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı`nca belirlenen turizme dönükkullanımların ağırlıklı olduğu alanlar için düzenlenen uygulama imar planlarıdır.

 

İKİNCİ BÖLÜMİMAR PLANLARIİMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASIMADDE 5 - Turizm Alan ve Merkezlerinde;a) Nazım İmar Planları, Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın görüşü alınarak İmar ve İskan Bakanlığı`nca onaylanır.b) Turizm amaçlı Uygulama İmar Planları; onaylı nazım imar planlarına ve yürürlükteki imar mevzuatına uygun olarak, varsa kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritalar üzerinde hazırlanarak, plan açıklama raporu ile birlikte(5) takım halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın onayına sunulur.Kültür ve Turizm Bakanlığı bu planları inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylar veya yeniden düzenlenmek üzere iade eder.

 

MADDE 6 - Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde turizm dışı kullanıma ilişkin uygulama imar planları ve altyapı projeleri, ilgili kuruluşça 2 takım halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı`na gönderilir. Kültür ve TurizmBakanlığı`nın olumlu görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulur. Bakanlık bu konudaki görüşünü 3 ay içinde ilgili kuruluşa bildirir.

PLAN YAPIMINDA ÖN İZİNMADDE 7 - Bu Yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan yerlerde, imar planı yapımına başlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığı`ndan izin alınması gereklidir.Ancak Nazım İmar Planı bulunan yerlerde, nazım plan kararlarına uygun olarak hazırlanacak turizm amaçlı uygulama imar planı teklifleri ön izin`e tabi değildir.Nazım İmar planı bulunan yerlerde nazım plan kararlarına uygun olan turizm amaçlı uygulama imar planı teklifleri bu Yönetmeliğin 5.b. maddesi hükümlerine göre işlem görür.

 

MEVZİİ İMAR PLANLARIMADDE 8 - Gerçek ve tüzel kişilerce (5) takım olarak hazırlanmış mevzii imar planları ve bunlara ilişkin plan açıklama raporu ile, planlanan alanın tümüne ilişkin tapu senetleri, varsa çapları veya bunların onaylanmışörnekleri, kamu mülkiyetinin sözkonusu olduğu durumlarda tahsis belgesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın buna ilişkin olumlu bildirimi, bir dilekçeye eklenerek belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilgili belediyeye, bualanlar dışında ilgili valiliğe verilir.Planlanan alanın mülkiyeti birden çok kişinin ise, dilekçeyi ilgili maliklerin ya da yasal temsilcilerinin imzalaması zorunludur.Planlanan alan içinde malikleri belli olmayan veya bulunamayan yerler olması halinde bunların toplamı tüm alanın yüzde yirmisini geçemez. 

Yapılacak düzenlemede bu alan sahipleri aleyhine farklı kullanım getirilemez.

 

MADDE 9 - İmar planlarının düzenlenmesi sırasında, öngörülen en çok nüfus gözönünde tutularak kişi başına enaz 7 mı, yeşil alan ayrılacaktır.

 

MADDE 10 - Bu Yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan yerlerde hazırlanacak planlarda; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu`nun 37- A-2 maddesi uyarınca düzenlenen yönetmelikte belirlenecek otopark standartlarına uyulacaktır.

 

HARİTALARIN HAZIRLANMASIMADDE 11 - Planlanacak alanın haritasının hazırlanması ve İmar İskan Bakanlığı`nca onanması işlemi \"1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapılması Hakkında Teknik Yönetmelik\"e göre yapılır. Bu haritalaravarsa kadastral ya da tapulama haritalarındaki mülkiyet sınırları da işlenir. Ağaç örtüsünün imkan ölçüsünde korunması amacıyla, dağınık ağaçlar tek tek, küme halindeki ağaçlar ağaçlık alan işareti ile haritada gösterilir.(R.G.: 16.06.1989/20197`de yayımlanan Yönetmelik ile yrl. kld. Fıkra)

MAHALLİ İŞLEMLERMADDE 12 - (Değişik: 16.06.1989/20197`de Yayımlanan Yön.) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye verilen planlar BelediyeMeclisince, bu sınırlar dışında ilgili valiliğe verilen planlar İl İdare Kurulunca, incelenerek görüşleri gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde Turizm Bakanlığına bildirilir. Bu süre sonunda cevap alınmadığı takdirde uygun görüş verilmiş sayılır.Turizm Bakanlığınca onaylanan turizm amaçlı uygulama imar planları ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan nazım imar planları (valiliğe geldiği günden itibaren) 15 gün içinde valiliğin ya da ilgili belediyeninduyuru yerlerinde bir ay süre ile asılır.Askı, belediyelerin ve ilgili dairelerin araçları ile halka duyurulur. Bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek tutanaklar süresiz saklanır. İmar planı değişikliklerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

 

DİĞER UYGULAMA ESASLARIMADDE 13 - (R.G.: 16.06.1989/20197`de yayımlanan Yönetmelik ile yrl. kld. Madde)

 

DİĞER UYGULAMA ESASLARIMADDE 13 - (R.G.: 16.06.1989/20197`de yayımlanan Yönetmelik ile yrl. kld. Madde)

 

MADDE 14 - (Değişik: R.G.: 16.06.1989/20197`de Yayımlanan Yön.) Bu Yönetmelikte aksine hüküm bulunmayan hallerde 3194 sayılı İmar Kanunu`na dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere göre işlem yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMSON HÜKÜMLERYÜRÜRLÜKMADDE 15 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete`de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTMEMADDE 16 - Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm ve İmar ve İskan Bakanlıkları yürütür.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ