TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

TURİZM BÖLGELERİ, TURİZM ALANLARI VE TURİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.5.1983, No 83/6733

Dayandığı Kanunun Tarihi : 12.3.1982, No: 2634

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 27.7.1983, No: 18117

 

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç:

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin belirlenmesinde görev alacak çalışma gruplarının oluşturulması, görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin tespiti ve ilan edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Yasal Dayanak:

Madde 3 - Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37'inci maddesinin A fıkrasının 1'inci bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar:

Madde 4 - Bu yönetmelikte yar alan;

a) Turizm Bölgesi: Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bölgeleri,

b) Turizm Alanı: Turizm Bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen doğal veya sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanları,

c) Turizm Merkezi: Turizm Bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini,

d) Kanun: 12/3/1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,

e) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı, İfade eder

 

İKİNCİ KISIM

Çalışma Gruplarının Oluşumu

Görev ve Yetkileri

Bakanlık İçi Komisyon:

Madde 5 - Kanunun 4'üncü maddesi uyarınca, ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyelini dikkate alarak, öngörülen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını belirlemek amacıyla Bakanlık içinde bir komisyon oluşturulur.

 

Bakanlık İçi Komisyonun Oluşumu:

Madde 6 - (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.)

Bakanlık içi Komisyon, Bakanlığın Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanının koordinatörlüğünde Turizm Genel Müdürlüğü ilgili ve yetkili temsilcisinin katılımı ile oluşur. Komisyonun sekreterya hizmetleri Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

 

Bakanlık İçi Komisyonun Görevi:

Madde 7 - Bakanlık içi komisyon, ilan edilmesi öngörülen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını İmar ve İskan Bakanlığı ile ilişki içinde belirlerler, anılan Bakanlığın görüşü ile birlikte Bakanlık Makamının onayını alarak kesinleşecek Bakanlık önerisini Bakanlıklararısı komisyona götürür.

 

Bakanlıklararası Komisyonun Oluşumu:

Madde 8 - (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.)

Bakanlıkça belirlenip sunulan turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri önerilerini incelemek ve görüşmek üzere Bakanlığın Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanının koordinatörlüğünde Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür

Bakanlığının ilgili ve yetkili temsilcilerinin katılması ile bir komisyon oluşur.

 

Bakanlıklararası Komisyonun Çalışma Esasları:

Madde 9 - (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.)

Bakanlıkça ilan edilmesi öngörülen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını gösteren haritalar ve bunlara ilişkin açıklama raporlarını içeren bilgi ve belgeler Bakanlıklararası Komisyonun toplantı tarihinden üç hafta önce komisyon üyesi bakanlıklara iletilir ve komisyonun yapacağı toplantının tarihi bildirilir.

 

Bakanlıklararası Komisyonun Görevi:

Madde l0 - (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.)

Komisyon, 9 uncu maddede belirtilen toplantı tarihinde tonlanır ve Bakanlıkça önerilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını inceler ve görüşünü bu toplantı sonucunda bir tutanaklabelirler.

 

Yeniden Görüş Bildirme:

Madde 11 - (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.)

Bakanlıklararası Komisyonun toplantısı sonucunda düzenlenen tutanakta; üzerinde yeni çalışma ve incelemeler yapma ihtiyacını belirten kuruluşlar, bu toplantıyı takibeden engeç bir hafta içinde kesin görüşlerini yazılı olarak Turizm Bakanlığına bildirirler. Bu süre içerisinde görüş bildirilmemesi olumlu görüş bildirilmiş olarak addolunur.

 

Önerinin Bakanlar Kurulu'na Sunulması:

Madde 12 - (Değişik:15/6/1989 - 89/14241 K.)

Bakanlıklararası komisyonda belirlenen görüşleri içeren tutanak ve yeniden bildirilen görüşlerle birlikte mevkii ve sınırları haritalar üzerinde belirlenen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri Bakanlıkça Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulur.

 

Bakanlar Kurulu Kararının İlanı:

Madde 13 - Bakanlar Kurulu Kararıyla tesbit edilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri Resmi Gazete'de ilan olunur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

Yürürlük:

Madde 14 - Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde 15 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

1694 - 1

 

-------------------------------------------------------------------------------

24/5/1983 TARİH VE 83/6733 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

-------------------------------------------------------------------------------

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği

Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

-------------------------------------------------------------------------------

Farklı Tarihte

Yürürlüğe Giren Yürürlüğe

Tarihi Numarası Maddeleri Giriş Tarihi

------------------ ---------------- --------------------- --------------

15/6/1989 89/14241 -- 22/7/1989

 

YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ