TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2000/760 - 21.5.2000

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634 - 12.3.1982

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Temmuz 2000 - Sayı: 24101

BİRİNCİ KISIM

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu tesisleri arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Yasal dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen terimlerden;

a) Bakanlık: Turizm Bakanlığını,

b) Kanun: 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nu,

c) Turizm İşletmeleri: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,

d) Turizm tesisi: Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını,

e) Belgeli yatırım ve işletmeler: Bakanlık'ça bu Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilmiş turizm yatırım ve işletmelerini,

f) Turizm belgesi: Turizm yatırımı belgesi, turizm deneme işletmesi belgesi, turizm işletmesi belgesi, kısmi turizm deneme işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesini,

g) Turizm yatırımı belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelik'te nitelikleri belirtilen yatırımı yapana verilen belgeyi,

h) Turizm deneme işletmesi belgesi: Müşteri kullanımına hazır hale getirilmiş olan turizm tesisinin Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen, tesisin deneme işletmesine açılması iznini içeren belgeyi,

ı) Turizm işletmesi belgesi: Turizm sektöründe bu Yönetmelik'te nitelikleri belirtilen turizm işletmelerine verilen belgeyi,

j) Kısmi turizm deneme işletmesi belgesi; Yapılacak olan üniteler yatırım kapsamında tutularak tür ve/veya sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış ve müşteri kullanımına hazır hale getirilmiş olan turizm tesisinin bu Yönetmelik hükümlerine ve varsa projesine uygunluğunu belgeleyen, tesisin deneme işletmesine açılması iznini içeren belgeyi,

k) Kısmi turizm işletmesi belgesi; Kısmi turizm deneme işletmesi belgeli tesislerde yapılan sınıflandırma çalışması sonucu düzenlenen veya sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış ve müşteri kullanımına hazır hale getirilmiş olan turizm işletmesi belgeli tesislerde yapılacak diğer kısımların yatırım kapsamında tutularak verilen belgeyi,

l) Geçici işletme belgesi: Bu Yönetmeliğin geçici üçüncü maddesine göre verilen belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Turizm yatırımı belgesi talebi

Madde 5- Turizm yatırımı belgesi taleplerinde, aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri ile Bakanlığa başvurulur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, finansmanı ve pazarlaması gibi bilgileri içeren rapor,

c) Yatırımın Bakanlık'ça uygun görülerek belgelendirildiği şekilde yapılacağına ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususa ilişkin noter onaylı taahhütname,

d) Tapu ve/veya kiralama, izin, irtifak hakları gibi ayni hakları gösterir belge ve/veya belgeler ile ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı ve/veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen sözleşmeye dayalı muvafakatname,

e) Talebin şirket adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge,

f) Türü, yöresi, büyüklüğü veya konumu gibi nedenlerle, özellik arzeden yatırımların, Bakanlık'ça gerekli görüldüğü durumlarda bu özelliklerini genel olarak yansıtan uygun ölçekte fikir projesi, fikir maketi ve/veya referans kişi veya kuruluşlardan alınan görüş yazısı.

Turizm yatırımı belgesinin turizm deneme işletmesi belgesine çevrilmesi talebi

Madde 6- Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri ile birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurulur.

a) İlgili idaresinden alınmış yapı kullanma izin belgesi veya tesisin kullanım amacını ve bu amaca uygun olarak fen ve sağlık kuralları yönünden uygunluğunu belirten belge,

b) Atık su sisteminin çözümüne ilişkin ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak uygun görüş yazısı,

c) Tesiste yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin İtfaiye Müdürlüğü veya ilgili kuruluş yazısı,

d) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, konaklama tesisleri, yeme-içme ve eğlence tesisleri için genel güvenlik, asayiş ve ahlak yönünden ilgili Mülki İdareden alınmış uygun görüş yazısı,

Doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi talebi

Madde 7- Turizm yatırımı belgesi almadan doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi taleplerinde 5 inci maddenin (c) bendi hariç olmak üzere, 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurulur.

Turizm belgesi başvurularının incelenmesi

Madde 8- Turizm belgesinin verilmesi, bu belgenin diğer bir belgeye çevrilmesi, kapsamının değiştirilmesi, belge devri, süre uzatımı ve sınıflandırma konularına ilişkin talepler Bakanlıkça incelenir.

Yatırımın İmar Kanunu, yürürlükteki imar planı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi girişimcinin kendi sorumluluğundadır. Belge talebinde bulunanlar bu hususlara uyacaklarını taahhüt ederler. Bu husus turizm belgesine şerh edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kanunla yetkili kılınan kurumlarca izlenir.

Bakanlık'ça uygun görülen başvurular en geç altı ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetmelik hükümlerine aykırı talepler reddedilir.

Turizm belgesi başvuruların değerlendirilmesi

Madde 9- Turizm yatırımı belgesi taleplerinde başvurular değerlendirilerek uygun görülenler belgelendirilir.

Turizm deneme işletmesi veya kısmi turizm deneme işletmesi belgesi taleplerinde; tesisin tür ve/veya sınıfının asgari nitelikleri, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendi kapsamında değerlendirilen tesislere ait fikir projelerinin uygunluğu, kapasitesi, fiziki özellikleri ve kullanılan malzemelerin standardı denetlenerek uygun görülenler belgelendirilir.

Turizm deneme işletmesi veya kısmi turizm deneme işletmesi belgeli tesislerde altı ay içerisinde yapılacak sınıflandırma çalışması sonucunda; tesisin tür ve sınıfı için belirlenen puan barajını aşması halinde turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi verilir. Üstün hizmet düzeyindeki işletmelere, üst sınıf için belirlenen puan barajını aşması durumunda yeni sınıfın gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıf verilebileceği gibi nitelikleri düşük olanlara da alt sınıf verilebilir. Sınıflandırma Komisyonunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilişkin belirlenen asgari puanın tutmaması halinde ise tesise ait belge iptal edilir.

Sınıflandırma çalışmaları için tesisin tür ve/veya sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı, puanlama sistemine dayalı değerlendirme formları Bakanlık'ça hazırlanır ve bu formlar tesiste Sınıflandırma Komisyonu'nca uygulanır. Sınıflandırma Komisyonu; üç Bakanlık Kontrolöründen veya iki Bakanlık Kontrolörü ile turizm belgeli konaklama tesisleri işletmecilerinin oluşturdukları derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Kıdemli olan Kontrolör Komisyon'a başkanlık eder.

Sınıflandırma kararlarına belge sahibi veya ilgili Genel Müdürlük, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

İşletmecinin talebi veya Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde sınıflandırma çalışması yenilenebilir.

Değerlendirme Kurulunun oluşumu

Madde 10- Değerlendirme Kurulu: Müsteşar'ın başkanlığında, İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı, Birinci Hukuk Müşaviri, İşletmeler Genel Müdürü, Yatırımlar Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü ve turizm belgeli konaklama tesisleri işletmecilerinin oluşturdukları derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur.

Müsteşar'ın bulunmadığı hallerde Kurula Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder. Kurulun raportörlük ve sekreterya hizmetleri İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülür.

Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü hallerde görüş almak üzere uzman çağırabilir.

Değerlendirme Kurulunun görev ve çalışma esasları

Madde 11- Bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen tesislere turizm yatırımı veya işletmesi belgesi verilmesi, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen fen ve sağlık kurallarına uygunluk belgesinin hangi durumlarda kabul edileceğinin esasları, Yönetmelik'te belirtilen metrik limitlere uyulmadığının denetimde tespiti halinde tesisin işlevi ve yöre özelliği gözönünde bulundurularak limitlerin en fazla %10 oranında değiştirilmesi, Sınıflandırma Komisyonu kararlarına itirazlar, uygulamalardaki görüş farklılıkları ve Kurula sevk edilmesi İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce gerekli görülen diğer konular Değerlendirme Kurulunca karara bağlanır. Değerlendirme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine ayda en az iki defa ve en az beş üye ile toplanır. Kurul kararlarını oy çoğunluğu ile alır, oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Farklı görüşler ayrıntılı gerekçelerle belirlenir. Kurul kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Değerlendirme Kurulu'na sevk edilen konular iki ay içerisinde

sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Turizm Tesislerinin Genel Nitelikleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Turizm Yatırımlarının Genel Nitelikleri Yerleşme özellikleri ile mahallerin düzenlenmesi

Madde 12- Tesisler; yapı ve dekorasyon olarak yöre, çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve işletmenin gereklerini sağlayabilecek şekilde Yönetmelik'te öngörülen fonksiyonlara ve ölçülere uygun mekanlarda gerçekleştirilir. Yapının tamamı belge kapsamında değil ise belge kapsamı dışındaki kısımların müşteriyi rahatsız etmeyen bir kullanımda olması, görünüşü bozmaması veya belgeli kısımlardan tümüyle ayrılması, kullanış biçimiyle amacının belirtilmesi ve ayrı bir girişinin olması gerekir. Yönetmelik'te asgari nitelikleri belirlenmiş olan tesis türlerinin, diğer bir tesis bünyesinde bulunması halinde, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bahçesi olan tesislerde, bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapısıyla uyumlu olarak düzenlenir, yeterince aydınlatılır ve sürekli bakımları sağlanır.

Genel mahallerde, kadın ve erkek için ihtiyacı karşılayacak sayıda tuvalet ve lavabo bulundurulur.

Tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanır.

Yıl boyu açık tesislerde, kış aylarında açık tutulan tesisler merkezi sistemle ısıtılır. Yazlık işletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar için elektrikli sistemlerle ısıtılabilir.

Tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su bulunur. Su kesilmesi ihtimaline karşılık yeterli kapasitede su deposu ile hidrofor veya pompa bulundurulur.

Şehir şebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve arıtma tesisatı yapılır.

Dış ve çevre aydınlatmaları, müşterileri rahatsız etmeyecek ve doğal yaşamın etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenir. Toplam kapasitesi 100 yatağın veya 100 kuverin üzerinde olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur.

Genel güvenlik önlemleri

Madde 13- Kazan dairesi, soğutucu üniteleri, havalandırma ve santral, transformatör ve alçak gerilim dağıtım tablo mahalleri, jeneratör, telefon santralı yerleri, yakıt depoları gibi yerlerde müşterilerin ve tesisin güvenliği için gerekli önlemler alınır.

Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeni oluşturulur. Tesislerde yangın ihbar, söndürme tesisat ve donanımı bulunur. Doğal zemine ulaşmak için inilip çıkılan kat merdiveni sayısı ikiden fazla ise yangın anında boşaltmayı kolaylaştırmak için her kat ile bağlantısı olan ayrıca bir yangın merdiveni yapılır. Yangın merdivenine yatak odalarının içinden veya merdiven sahanlığından çıkış verilemez. Yangın merdiveni bina dışında, açıkta ya da gerekli tecridin sağlanması kaydıyla bina içerisinde olabilir.

Bina dışına irtibatı sağlanmış, ihbar-söndürme tesisat ve donanımı bulunan iki veya daha fazla merdiven varsa, ayrıca yangın merdiveni aranmaz.

Doğal zeminle doğrudan bağlantısı olmayan katlarda yer alan ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan diskotek, eğlence yeri, çok amaçlı salon gibi kullanımı yoğun olan genel mahallerde acil durumlarda kullanılmak üzere ikinci bir çıkış imkanı sağlanır.

Tesislerin uygun yerlerinde, uluslararası normlara uygun olarak hazırlanan, elektrik yokluğunda da çıkış yollarını gösteren yeterli işaretler ve alarm tesisatı bulundurulur. Kapalı yangın merdiveni kovalarının aydınlatılmasında kesintisiz güç veya şarjlı aydınlatmalar kullanılır.

Tatil merkezleri, tatil köyleri, kampingler, günübirlik tesisler, temalı parklar gibi yaygın yerleşim düzenindeki tesislerin açık alanlarında kolayca ulaşılabilecek konumda yangın ihbar sistemi ve uluslararası standartlarda yangın söndürme vanası ve hortumu bulunur.

Çevre korunmasına yönelik önlemler

Madde 14- Tesisler, atıklarının çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alırlar. Atık sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak artırılmadan hiçbir şekilde açığa, akarsulara, göllere veya denize akıtılamaz. Katı atıklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alıcı ortamlar ile çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri

Personel nitelikleri

Madde 15- Turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla eğitim için gerekli önlemler, mesleki teşekküller ile işveren tarafından alınır ve uygulanır.

Bu uygulamalara ilişkin hususlar Bakanlık'ça düzenlenir, izlenir ve koordine edilir.

Turizm işletmeleri personeli, çalışmaları sırasında işlerine ve görev mahallerine uygun özel ve temiz kıyafet giyerler.

Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri

Madde 16- Tesis tanıtımı Bakanlık'tan alınan belgeye uygun olarak yapılır.

Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanıltıcı olabilecek tanıtımlarda bulunulamaz. Yanıltıcı tanıtımda bulunulduğunun tespiti halinde tesisin durumu değerlendirilerek belge iptali yoluna gidilebilir. Belgeli tesisler, Bakanlık'ça istenen her tür bilgiyi zamanında sağlamakla yükümlüdür.

Belgeli turizm işletmelerinin, takip edecek takvim yılı içerisinde uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler, her yıl en geç Haziran ayının sonuna kadar Bakanlık'ça belirlenir ve belgeli işletmelere duyurulur.

İşletmeler, en geç Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılında uygulayacakları fiyat tarifelerini Bakanlığa ulaştırmak zorundadırlar.

Tarifelerini öngörülen zaman içerisinde Bakanlığa göndermeyen işletmeler, Bakanlık'ça onaylı bir önceki fiyat tarifelerini uygularlar. Turizm işletmeleri, Bakanlık'ça onaylanmış tarifelerde yer alan fiyatların üzerinde uygulama yapamazlar.

Onaylı tarifelerin İngilizce, Fransızca ve Almanca tercümeleri, gereğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur. Bakanlık, gerekli gördüğü yörelerde diğer lisanslarda da tarife bulundurulmasını isteyebilir. Konaklama tesisleri, uygulanan oda ve yatak fiyatlarını müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde teşhir ederler. Yeme-içme ve eğlence tesislerinde uygulanan fiyatlar liste halinde müşteriye sunulur. Bu hal, onaylı tarifelerin istendiği takdirde müşteriye verilmesi gereğini ortadan kaldırmaz.

Tüm fiyat listelerinde şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres ve telefon numaraları belirtilir.

Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler

Madde 17- Turizm tesislerinde, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasında, yiyecek-içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında hijyen ve sağlık kurallarına uyulur. Turist sağlığını tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek gerekli önlemler alınır. Kapasitesi 500 yatak ve üzerinde olan konaklama tesislerinde sürekli doktor ve hemşire bulundurulur.

Tesislerin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılır. Elektrik, kullanma suyu ve atık su sistemlerinde meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alınır.

Turizm tesisleri; doğal varlıklar, biyolojik çeşitlilik, sosyal, kültürel ve tarihi değerler ile yöresel değerlerin koruma, kullanma dengeleri ve turizm kaynaklarının sürdürülebilirliği gözetilerek işletilir. Katı atıklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye sınırları içerisinde bulunan tesisler çöplerin belediyece toplanmasına kadar geçecek süre içinde bunların muhafazası için, belediye sınırları dışında yer alan tesisler ise çöplerin koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle yok edilmesi için gerekli önlemleri alırlar. Yiyecek ve içecekler, bozulmalarını önleyecek biçimde, uygun ısıda muhafaza edilir. Bu amaçla düzenlenen soğuk saklama depolarında kapılar içeriden anahtarsız açılabilecek ve bir alarm düzeni olacak şekilde düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tesis Türleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Konaklama Tesisleri

Konaklama tesislerinin genel nitelikleri

Madde 18-a) Konaklama tesislerinde yatak odaları:

Yatak odaları tefriş ve dekorasyonu sağlandıktan sonra, rahat sirkülasyon imkanı verebilecek büyüklük ve ölçülerde banyolu olarak düzenlenir. Tek veya iki kişilik olarak düzenlenebilen odalara sadece müşterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir. Odalar teknik normlara uygun olarak; yatak, gece lambası, tuvalet masası ve aynası, bagaj ve elbise dolabı, oturma yeri veya grubu, perde ve halı gibi tesisin tür ve sınıfına uygun malzemelerle tefriş ve dekore edilir. Güvenlik için kapıların dışarıdan açılmasını engelleyecek önlemler alınır.

Dört ve beş yıldızlı oteller ile tatil köyleri hariç diğer konaklama tesislerinde apart üniteler dışındaki oda sayısının %25'inden fazla yapılamayan suit odalar, bir adedi oturma olmak üzere en az iki bölümden oluşur. 40 metrekareye kadar olan suitler üç yataklı, 40 metrekareden büyük suitler dört yataklı olarak kabul edilir. Suitlerde içecek ve basit yeme ihtiyacını karşılayabilecek, kapsamlı olmayan mutfak nişi düzenlemesi yapılabilir.

Bodrum katlarda yatak odası yapılamaz. Ancak, eğim dolayısıyla taban döşemesi mevcut arazi seviyesinden aşağı olmayan ve yeterli doğal ışık alan katlar bu hükmün dışındadır. Yatak odalarının pencereleri, mutfak, tuvalet gibi müşteriyi rahatsız edebilecek mahallerin bulunduğu aydınlığa açılamaz.

Aydınlığın dar kenarı 2,5 metreden az olmamak kaydı ile toplam oda kapasitesinin %20'sini aşmayacak sayıda aydınlığa bakan oda yapılabilir.

b) Personel ve mahalleri:

Konaklama tesislerinde kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duş, tuvalet ve ortak oturma, dinlenme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan bir mahal bulunur. Ancak pansiyon ve müstakil apart otellerde personel ünitesi yapılması zorunlu değildir.

Turizm tesislerinde eğitimli personel ile hizmet verilmesine özen gösterilir. Personelin nitelikleri ile eğitimli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar gerektiğinde sektörün de görüşü alınarak Bakanlık'ça ayrıca belirlenir.

c) Bedensel engelliler için düzenlemeler:

Toplam kapasitesi 80 oda ve üzerinde olan konaklama tesisleri ile eğlence merkezleri, günübirlik tesisler ve temalı parklarda, müşteriler tarafından kullanılan tüm genel mahaller ile açık alanların bedensel engelli müşteriler tarafından da kullanılabilmesini sağlayıcı fiziki düzenlemeler yapılır. Bu düzenlemeler, özel işaretlerle belirtilir.

Tesis başına en az bir oda olmak üzere, oda sayısının %1'i oranındaki yatak odası ve banyosu, bedensel engellilerin kullanımına uygun olarak inşa ve tefriş edilir.

d) Kış sporları yapılan tesislerde gerekli düzenlemeler:

Kış sporları yapılan tesislerde kayak pisti kayak sporuna hizmet verecek şekilde hazırlanır ve pistin güvenliği için gerekli önlemler alınır. Tesislerde acil durumlarda hizmet vermek üzere gerekli yardım ekibi ve donanımı bulundurulur. Tesise hizmet verebilecek konumda helikopter pisti bulunmaması halinde; tesis bünyesinde uygun yer ya da yakın çevresinde arsa temin edilebildiği takdirde helikopter pisti oluşturulur.

Oteller>

Madde 19- Oteller, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir. Oteller, Yönetmeliğin bu bölümü ile üçüncü ve dördüncü kısımlarda belirlenen genel nitelikleri taşırlar. Oteller, bir yıldızlı oteller, iki yıldızlı oteller, üç yıldızlı oteller, dört yıldızlı oteller ve beş yıldızlı oteller olarak sınıflandırılırlar.

a) Bir yıldızlı oteller; aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 10 oda kapasiteli otellerdir.

1) Girişte rüzgarlık, otel kapasitesine uygun düzenlenmiş resepsiyon, bekleme yerini kapsayan, telefon hizmetinin de verildiği lobi ve vestiyerden oluşan bir kabul holü (sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tesislerde rüzgarlık ve vestiyer şartı aranmaz),

2) Kahvaltı ofisi ve bağlantılı kahvaltı salonu (yeterli büyüklükteki oturma salonu veya varsa lokanta bu amaçla kullanılabilir, yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan salonun bir kısmı açık olabilir),

3) Kent içinde oda sayısının %30'u, kent dışında %50'si oranında oturma imkanı sağlayan oturma salonu (yazlık tesislerde bir kısmı açık olabilir),

4) Ayrıca;

- Yönetim odası,

- Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üçten fazla olması halinde otel kapasitesi ile orantılı müşteri asansörü,

- Genel mahaller ve yatak odaları döşemelerini tamamen kaplayan nitelikli malzeme (halı, seramik gibi),

- Lokanta yok ise büfe hizmeti,

- İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap,

- Odalarda telefon hizmeti,

- Oda sayısının %25'ine hizmet verebilecek sayıda, şifreli veya çift anahtarlı kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme.

b) İki yıldızlı oteller; bir yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 20 oda kapasiteli

otellerdir.

1) İlave bir yönetim odası,

2) Oturma salonu veya bağımsız bölümlerde bar düzenlemesi,

3) İklim koşullarına göre genel mahallerde klima sistemi,

4) Yatak katlarında kat hizmetleri için ofis veya dolap.

c) Üç yıldızlı oteller; iki yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 40 odalı otellerdir.

1) İkinci sınıf lokanta veya kafeterya,

2) İklim koşullarına göre odalarda klima,

3) Yatak odalarında TV,

4) Banyolarda saç kurutma makinesi,

5) Kişi başına 1.2 metrekare olmak üzere en az 50 kişilik çok amaçlı salon,

6) Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti.

d) Dört yıldızlı oteller; üç yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 80 odalı otellerdir.

1) Otel kapasitesine uygun servis girişi, servis asansörü veya merdiveniyle bağlantılı bagaj odası, telefon kabinleri yerlerinden oluşan kabul holü,

2) Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının ikiden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle orantılı müşteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü,

3) Her katta kat ofisi düzenlemesi (servis merdiveni veya asansörü bulunması durumunda bu mahaller kat ofisleri ile bağlantılı düzenlenir, ayrık yerleşim düzenlerinde hizmetin aksamaması kaydıyla kat ofisinin her katta bulunması zorunlu değildir),

4) Kuru temizleme hizmeti ile terzi mahalli,

5) Odalarda kıymetli eşya kasası,

6) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilkyardım araç ve gereçleri bulunan revir,

7) Odalarda minibar.

8) Turizm amaçlı satış ünitesi,

9) Lokantanın, özel yemek ve kokteyl salonu bulundurma zorunluluğu olmaksızın, kapasitenin %50'sine hizmet veren birinci sınıf olarak düzenlenmesi,

10) Yerleşim merkezlerinde 06:00 - 24:00 saatleri arasında oda servisi,

11) Personel sayısının en az %15'i oranında konusunda eğitim almış personel,

12) Ayrıca;

- Kişi başına en az 1.2 metrekare düşecek şekilde en az 100 kişilik ikinci bir çok amaçlı salon ve fuayesi,

- Kapalı veya açık yüzme havuzu,

- En az 100 kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yapılabileceği kapalı salon,

- Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşen, en az 100 kişilik konferans salonu, fuayesi, salon ile bağlantılı en az iki çalışma odası, sekreterlik ve simültane tercüme hizmetlerinin verildiği mahaller,

- Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde en az 100 kişilik gece kulübü, diskotek veya benzeri eğlence imkanı veren ayrı bir salon,

- En az 40 metrekare büyüklükte aletli jimnastik, aerobik veya bilardo salonu, alarm sistemi bulunan sauna, türk hamamı, mini golf, tenis veya voleybol sahası, bowling salonu, go-kart pisti, kayak ve deniz sporları, squash salonu veya benzeri imkanlar sağlayan ünitelerden en az üç adedi,

- Pasta ve içki servisi verilen en az 100 kişilik salon,

- En az beş çeşit türk yemeğinden oluşan bir menünün de sunulduğu ikinci bir lokanta,

- Telefon, faks, bilgisayar vb. büro hizmetlerine yönelik çalışma salonu,

- Kafeterya ve snack bar, ünitelerinden en az üç adedi.

e) Beş yıldızlı oteller; yerleşme durumu, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve hizmet standardı olarak üstün özellikler gösteren, dört yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 120 odalı otellerdir.

1) Yukarıda (d) bendinin 12 numaralı alt bendinde belirtilen ünitelerden ilave olarak en az üç adedi,

2) Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat sayısının birden fazla olması halinde otelin kapasitesiyle orantılı müşteri asansörleri ile servis merdiveni veya asansörü,

3) Oda sayısının en az %20'si kadar park yeri imkanı olan garaj veya üzeri kapalı otopark,

4) Uydu veya video yayınları imkanı,

5) Bay ve bayan kuaförü,

6) Banyolarda küvet, resepsiyonla bağlantılı telefon,

7) 24 saat oda servisi,

8) Turizm amaçlı satış üniteleri.

Moteller

Madde 20- Moteller, yerleşim merkezleri dışında, karayolları güzergahı veya yakın çevrelerinde inşa edilen, motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama, yeme-içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını karşılayan en az 10 odalı konaklama tesisleridir. Moteller aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar.

a) Tesisin kolayca bulunmasını ve görülmesini sağlayan yol ve yön işaretleri, otopark ile diğer hizmet tesislerini gösteren işaretler, yeterli aydınlatma ile iyi bir çevre düzenlemesi,

b) Trafik gürültüsüne karşı gerekli önlemler,

c) Girişte rüzgarlık (sıcak iklim bölgelerinde zorunlu değildir),

d) Giriş holünde resepsiyon ve bekleme yeri,

e) Oda sayısının %25'ine hizmet verebilecek sayıda, şifreli veya çift anahtarlı kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, telefon ve faks hizmetleri,

f) Yönetim odası,

g) Kahvaltı hizmetini de verecek şekilde düzenlenmiş oturma salonu ve kahvaltı ofisi,

h) Lokanta yok ise büfe servisi,

ı) İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap,

j) 24 saat hizmet veren satış ünitesi,

k) Oda sayısının %80'i oranında otopark.

Tatil köyleri

Madde 21- Tatil köyleri; doğal güzellikler içerisinde, rahat bir konaklama yanında çeşitli spor, eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlandığı yaygın yerleşim düzenindeki en fazla iki katlı yapılardan oluşan, en az 60 odalı konaklama tesisleridir. Eğimli arazilerde, eğimden kazanılmış üçüncü bir kat yapılabilir. Bu kat, taban döşemesi mevcut arazi seviyesinden aşağı olmamak ve yeterli doğal ışık almak kaydıyla müşteriye yönelik kullanılabilir. Tatil köylerinde, doğal varlıklar ile yöresel değerlerin korunmasına özen gösterilerek çevre düzenlemesi yapılır.

a) Giriş ve park üniteleri: Tatil köyü hudutları emniyet altına alınır, girişte kontrol ünitesi ile tesis bünyesinde oda sayısının en az %25'i oranında park yeri olan otopark yapılır.

b) Yönetim tesisleri: Yönetim tesisleri aşağıdaki nitelikleri taşır.

1) Resepsiyon, danışma, bagaj, telefon kabini ve bekleme yerinden oluşan bir kabul alanı,

2) En az iki adet yönetim odası,

3) Oda sayısının %25'ine hizmet verebilecek sayıda, şifreli veya çift anahtarlı kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme,

4) Bagaj taşıma hizmeti,

5) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilkyardım araç ve gereçleri bulunan revir,

6) Açık alanlara müzik ve ses yayını yapabilen sistem.

c) Geceleme birimleri: Geceleme birimlerinde aşağıda belirtilen nitelikler sağlanır.

1) Bu birimlerin; tatil köyünün diğer ünitelerinin gürültü ve rahatsız edici etkilerinden korunacak biçimde düzenlenmesi,

2) Odaların yer döşemelerinin nitelikli malzeme ile kaplanması,

3) Telefon hizmeti,

4) Kat hizmetinin verilmesini sağlayacak sayıda kat ofisleri.

d) Spor, eğlence, yeme-içme, dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi: Bu ünitelerde aşağıda belirtilen nitelikler sağlanır.

1) Tesiste tatil köyünün yapı ve işletme nitelikleri ile uyumlu ve yatak sayısının en az %30'u oranında kapalı, yatak kapasitesinin en az %70'i oranında açık oturma yeri sağlayacak şekilde ikinci sınıf lokanta, kapalı kısımda klima, açık kısımda güneş ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler, mutfak için servis avlusu ve servis girişi,

2) Aletli jimnastik, aerobik, bilardo, bowling, golf, tenis, voleybol, squash, su oyunları, kayak ve deniz sporları gibi tesisin kuruluş yerine uygun nitelikteki çeşitli spor imkanlarından en az dört adedi,

3) Serbest zamanların değerlendirilmesi amacıyla dinlenme terasları, oturma ve okuma salonu, açık veya kapalı bar, açık hava tiyatrosu, açık dans yeri gibi yardımcı tesisler,

4) Oyun ve TV salonu,

5) Kapalı ya da açık yüzme havuzu,

6) Genel mahallerde iklim koşullarına göre klima sistemi,

7) Genel mahallerin fonksiyonuna uygun ve nitelikli döşeme malzemesi ile kaplanması,

8) Çocuk oyun parkı ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler,

9) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler,

10) Satış yerleri,

11) Arazinin muhtelif yerlerinde yardım çağrılabilecek resepsiyon irtibatlı tesisat,

e) Servis ve bakım tesisleri: Tesis kapasitesi ile uyumlu bakım ve onarım atölyeleri, çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan sağlanamaması halinde çamaşırhane ile çamaşırhaneye bağlı kurutma, ütüleme, dikiş ve temiz çamaşır depolama tesisleri bulunur.

f) Sınıflandırma: Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesisler dört yıldızlı tatil köyü, yerleşme özellikleri, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve servis yönünden üstün özellikler gösteren ve ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesisler beş yıldızlı tatil köyü olarak sınıflandırılır.

1) Yatak odalarında uydu veya video yayınları imkanı olan TV, minibar, kıymetli eşya kasası ve iklim koşullarına göre klima, banyolarda küvet ve saç kurutma makinesi,

2) Lokantanın birinci sınıf olarak düzenlenmesi (Tesis bünyesinde ayrıca kafeterya veya ikinci sınıf lokanta bulunması halinde birinci sınıf lokantanın kapasitesi en az 100 kişilik olacak şekilde ve özel yemek salonu olmaksızın düzenlenebilir. Toplam kapasitenin en fazla %70'i açık alanlarda olabilir),

3) Diskotek veya gece kulübü veya benzeri eğlence imkanı veren ayrı bir salon,

4) Kreş,

5) Türk hamamı veya sauna,

6) Bay ve bayan kuaförü,

7) Kuru temizleme hizmeti.

Pansiyonlar

Madde 22- Pansiyonlar; konaklama tesisi olarak planlanıp inşa edilen, yönetimi basit, müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı bulunan, en az 5 odalı tesisler olup aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar.

a) Giriş holü, idare ünitesi ve emanet hizmeti,

b) Oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek yeterli kapasitede bir salon (Yazlık tesislerde kısmen açık olabilir.),

c) Pansiyon mutfaklarında ihtiyaca yeterli sayıda buzdolapları, pişirme ve ızgara donanımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolapları ve kapalı çöp kutusu,

Kampingler

Madde 23- Kampingler; karayolları güzergahları ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkanlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları en az 30 ünitelik tesislerdir.

a) Çevre düzenlemesi: Kamping alanı, kamping iç ve dış güvenliklerinin sağlanabileceği biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilir.

Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılır. Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerinin uzağında gerekli spor ve eğlence alanı ve tesisler düzenlenir. Araç yolları, arazi ve iklim şartlarına uygun olarak toz kaldırmayacak şekilde düzenlenir.

b) Kapasite ve kampçı birimleri: Kampinglerde, kampçı ve bungalov üniteleri başına hesaplanacak alan 100 metrekaredir. Kampçı ünitesi; çadır, çadır-araba veya otokaravandan oluşur, her ünite ortalama üçer kişiliktir.

Yerli ve yabancılara ait karavan veya otokaravanların bakım, onarım ve kışlaması için gerekli düzenlemeler yapılabilir.

c) Giriş tesisleri: Girişte otopark, resepsiyon, danışma, emanet, ünite sayısının %25'ine hizmet verebilecek sayıda, şifreli veya çift anahtarlı kasa gibi müşteriye emanet hizmeti verilen düzenleme, posta hizmetlerinin yapıldığı tesisler ile bekçi yatak odaları ve personel tesisleri bulunur.

d) Araba yıkama yerleri: Kampinglerde, beton zeminli ve akan suları drene edilmiş araba yıkama yerleri düzenlenir.

e) Müşterek kullanım tesisleri: Kampinglerde müşterek kullanım tesisleri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir.

1) Konaklamaya ayrılan alanın zemininin kullanım amacına uygun biçimde düzenlenmesi,

2) Her otuz kampçı için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabosu, lavaboların yanında priz, erkek tuvaletlerinde en az otuz kampçı için bir pisuvar,

3) Kampçı sayısının %5'ine hizmet verebilecek çamaşır yıkama ve ütüleme yerleri,

4) Kampçı ünitelerinin %20'sine hizmet verebilecek yemek hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama imkanı sağlayan üstü kapalı bir mahal,

5) Kampçıların yemek yeme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üstü kapalı açık teraslar ve spor ihtiyaçlarını karşılayıcı tesisler.

f) Kampçılara sağlanan hizmetler: Kampinglerde aşağıda belirtilen tesis ve hizmetler gerçekleştirilir.

1) Kampçıların ihtiyaçlarını karşılayan satış yeri,

2) Kampingin ünite kapasitesinin en az %50'sine hizmet verecek sayıda kampçıların gıda maddelerini muhafaza edebilecekleri soğutucu kilitli dolaplar,

3) Sağlık ve ilk yardım hizmetleri,

4) Deniz ve göl kıyılarındaki kampinglerde cankurtaran simidi, cankurtaran sandal ve motoru,

5) Kampinglerde, telefondan kampçıların da yararlanmalarını sağlayıcı düzenlemeler,

6) Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılıp temizleneceği mahaller,

7) Kamp çevresi ile tuvalet, duş ve genel kullanım ünitelerini aydınlatma tesisatı,

8) Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti,

9) Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti.

g) Diğer tesisler: Diğer tesisler; kampçıların emniyetini, rahatını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak tesislerdir. Kamp sahası içerisinde kampçı ünitesi sayısının %20'sini geçmemek üzere bungalov ünitesi yapılabilir. Bungalov üniteleri en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir. Bungalov ünitelerinde mutfak düzenlenemez. Kamp sahası içerisinde, kuruluş yerine uygun, çeşitli spor sahaları düzenlenir.

Apart oteller

Madde 24- Apart oteller; mesken olarak kullanılmaya elverişli bağımsız apartman ya da villa tipinde inşa ve tefriş edilen, müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatılan ve otel olarak işletilen konaklama tesisleridir. Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü veya turizm kompleksi yatırım ve/veya işletmesi bütünü içinde yer alabildiği gibi imar planlarında konut ya da ticaret kullanımına ayrılmış yerlerde imar planı ve plan hükümlerine uygun olarak inşaatı tamamlanmış, en az 10 üniteden oluşacak şekilde, bir tesis bünyesinde bulunma zorunluluğu olmadan "müstakil apart otel" adı altında müstakillen de düzenlenebilir. Müstakil apart otellere turizm yatırım belgesi verilemez.

a) Asgari nitelikler:

1) Resepsiyon, bekleme ve idare birimi,

2) Apart ünitelerde;

- Tefriş ve dekorasyonda standart beraberliği,

- Yatak odalarında; yatak, komodin, gece lambası, elbise dolabı ile yataklarda; çarşaf ve kılıflı yastıklar, iklim şartlarına göre pike ve battaniye,

- Oturma-yemek odasında; kapasiteye uygun koltuk, yemek masası, sandalyeler ve sehpalar,

- Mutfakta; kullanılmaya hazır fırın veya ocak, buzdolabı, yeterince tabak, bardak, fincan, çatal, bıçak, kaşık, dolaplar ve kapalı çöp kutusu,

- Banyo, çamaşır yıkama hizmeti verilmemesi halinde otomatik çamaşır makinesi,

3) Yerleşim merkezleri dışındaki apart otellerde, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan satış ünitesi.

Tesis bünyesindeki apart otellerde yukarıda 1 ve 3 numaralı alt bentlerde belirtilen nitelikler, apart ünitelere de hizmet verecek şekilde düzenlenmişse ayrıca aranmaz.

b) Kapasite: Apart otellerin toplam yatak kapasitesi, içinde yer aldıkları ve beraber işletildikleri konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesinin %25'ini, 4 ve 5 yıldızlı otellerde %40'ını aşamaz.

Apart otellerin kapasitesinin hesabında oturma alanı dışındaki odalar iki yataklı kabul edilir. 7-9 metrekare arası büyüklükte odalar tek yataklı sayılır.

Hosteller

Madde 25- Hostel; gençlik turizmine cevap verebilecek en az 10 odalı konaklama ve yeme-içme hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan ve aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşıyan tesislerdir:

a) Resepsiyon, vestiyer, emanet kasa, telefon kabini, idari üniteler, bagaj yeri ve bekleme yerinden oluşan bir giriş holü,

b) Kapasiteye uygun oturma salonu,

c) Yatak odaları ile bağlantılı sorumlu kişi odası,

d) Yönetici odası,

e) En az üçüncü sınıf lokanta veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan yeterli teçhizatlı mutfak, yemek salonu,

f) Müşterilerin kendi imkanlarıyla eğlenmelerini sağlayabilecek düzenleme,

g) Kız ve erkekler için ayrı bölümler halinde kişi başına en az 4 metrekare alan sağlanmış en fazla 8 kişilik odalar ve en fazla 8 yatağa bir banyo,

h) İlkyardım, emanet ve telefon hizmetleri,

ı) Çamaşır yıkama, ütüleme ve kurutma imkanı sağlayan mahaller,

j) Genel depo ve spor malzemeleri odası,

k) İşletme aşamasında Ulusal Federasyonun Tüzük, Yönetmelik ve Statüsünde belirtilen kurallara uygun olarak işletme faaliyeti göstermek ve Uluslararası Hostel Federasyonuna üye olmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri

Lokantalar

Madde 26- Lokantalar tabldot, alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir.

Lokantalar üçüncü sınıf, ikinci sınıf ve birinci sınıf olarak sınıflandırılırlar. Lokantaların sınıflandırılmalarında Yönetmelik'te belirlenen nitelikler kadar işletmenin dekorasyonu, hizmet standardı, yemeklerin nefaset, kalite ve sunuş özellikleri de dikkate alınır. Üçüncü sınıf lokantalar ile zincir tesisler kapsamı dışında kalan ikinci sınıf lokantalar müstakillen belgelendirilemezler. Birinci sınıf lokantalar lokanta adı altında müstakillen de belgelendirilebilir.

Lokantalarda canlı yemek müziği, çevreyi ve müşterisini rahatsız etmeksizin yapılabilir. Bu durumda, ayrıca bir konsomasyon veya fiks menü ücreti uygulanmaz.

a) Asgari nitelikler: Lokantalar aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar.

1) Tüm hacimlerin, fonksiyon ve sınıfına uygun malzeme kullanılarak uyum içinde dekore ve tefriş edilerek aydınlatılması,

2) Tesis kapasitesine uygun malzeme dolabı,

3) Alarm düzeni olan ve içeriden açılabilen soğuk saklama deposu veya dolabı,

4) İhtiyaca uygun pişirme donanımı,

5) Tesiste verilecek yemek türlerine uygun yeterli hazırlık yerleri,

6) Yıkama, kurutma, istif yerleri, raflar, dolaplar ve servis takımları için tesis kapasitesine uygun bulaşık makinesi,

7) İyi düzenlenmiş yemek salonu,

8) İlk yardım, yangın ve iş güvenliği için gerekli önlemler.

b) Kapasite ve alan ölçüleri: İkinci sınıf lokantaların kapalı salon kapasitesi en az 50 kişiliktir. Birinci sınıf lokantalarda en az 100 kişilik yemek salonu ve ayrıca 50 kişilik özel yemek ve kokteyl salonu bulunur. Kapasite, müşteri yerleşiminin rahat bir şekilde sağlanması koşuluyla, müşteriye hizmet verilen alanların kişi başına en az 1.2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanır. Mutfak için ayrılan alan, kapasiteye yeterli hizmet verilebilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla; birinci sınıf lokantalarda 50 metrekarenin altında, ikinci sınıf lokantalarda ise müşteriye yemek hizmeti verilen salonun %25'inden daha küçük olamaz. Hazırlama, pişirme, servis ofisi, servis bankosu, bulaşık bölümleri ve mutfak fonksiyonlarını yerine getiren diğer alanlar bu alana dahildir.

c) Üçüncü sınıf lokantalar: Üçüncü sınıf lokantalar; bu maddenin (a) bendinde belirtilen asgari nitelikleri taşıyan, bir ve iki yıldızlı oteller, moteller, pansiyon, kamping, dağ evi, hostel, müstakil apart otel, kırsal turizm tesisleri ile spor ve avcılık tesisleri bünyesinde yer alabilen, (b) bendinde belirtilen hükümleri sağlama zorunluluğu bulunmayan tesislerdir.

d) İkinci sınıf lokantalar: İkinci sınıf lokantalar, lokantalar için aranılan asgari şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesislerdir.

1) Giriş holü, müşterilere telefon hizmeti,

2) İdare odası,

3) Kapasiteye uygun malzeme deposu,

4) Salon ve servis birimleri ayrı katlarda ise servis merdiveni veya monşarj,

5) Ayrı servis girişi,

6) Kadın ve erkek için ayrı müşteri tuvaletleri, tezgahlı lavabo,

7) Yemek salonu ile mutfak servisi arasında bir ofis,

8) Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duş ve tuvalet, Yukarıda belirtilen mahaller, bünyesinde yer aldığı tesiste lokantanın işleyişine de hizmet verecek şekilde bulunuyorsa ayrıca aranmaz.

e) Birinci sınıf lokantalar: Birinci sınıf lokantalar; ikinci sınıf lokantalar için aranılan şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan tesislerdir.

1) Mutfakla doğrudan bağlantı veya servis mutfağı bulunan özel yemek ve kokteyl verme imkanı sağlayan ayrı bir salon,

2) Havalandırma ve klima sistemi,

3) Mutfakta fırın ve kuzine,

4) Yemekleri ve tabakları sıcak saklama teçhizatı,

5) Tatlı ve pasta hazırlık yerleri,

6) Müzik yayını,

7) Bankolu vestiyer.

Kafeteryalar

Madde 27- Kafeteryalar; süratli, temiz ve kaliteli yeme-içme hizmetinin garson servisi olmadan müşteriye sunulduğu en az 50 kişilik tesislerdir. Müstakillen belgelendirilemeyen kafeteryalar, lokantalar için aranılan asgari şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar.

a) Servis bankosu,

b) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde düzenlenmiş yemek salonu,

c) Personel için soyunma yerleri, lavabo, duş ve tuvalet,

d) Tesis kapasitesine uygun malzeme deposu,

e) Ayrı servis girişi,

f) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler, tezgahlı lavabo. Yukarıda belirtilen mahaller, bünyesinde yer aldığı tesiste kafeteryanın işleyişine de hizmet verecek şekilde bulunuyorsa ayrıca aranmaz.

Eğlence yerleri

Madde 28- Eğlence yerleri; dört ve beş yıldızlı oteller, tatil köyleri ile tatil merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren, müşterinin öncelikle eğlence ihtiyacını karşılamak yanında, yiyecek-içecek servisi de yapılabilen işletmelerdir. Eğlence yerleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar.

1) Salondan ayrı giriş holü,

2) Salon kapasitesiyle orantılı kadın ve erkekler için girişleri ayrı tuvaletler ve tezgahlı lavabo,

3) İyi dekore edilmiş, döşenmiş, dekorasyona uygun aydınlatılmış, konaklama ünitelerinin gürültüden rahatsız olmamaları için gerekli önlemler alınmış, havalandırma ve klima sistemi bulunan salon, salonda bar, canlı müzik yapılması halinde orkestra yeri ve dans pisti,

4) Diskotek olarak işletilmeyen eğlence yerlerinde sanatçıların sahneye çıkışı için ayrı bir kapı, kadın ve erkek sanatçılar için hazırlık odaları, tuvalet, duş ve lavabolar,

5) Diskoteklerde disk-jokey yeri,

6) Yiyecek ve içeceklerin konulacağı depoyu, içki ve meze hazırlık yerlerini, bulaşık yıkama mahallini, çay-kahve pişirme yerini kapsayan yiyecek-içecek hazırlama yeri,

7) Salona girişin dışında acil durumlar için ikinci bir çıkış imkanı. Bu mahallerde, yemek servisinin yapılması halinde, bu Yönetmeliğin ikinci sınıf lokantalar için öngörülen hükümlerine ve işletmenin hizmet standardının gereklerine uygun bir mutfak düzenlenir. Konaklama tesisinin lokantasının eğlence yeri ile fonksiyonel bağlantısının bulunması halinde lokanta mutfağı eğlence yerine de hizmet verecek şekilde teçhiz edilir ve düzenlenir. İçeceğin ve yiyeceğin servise hazırlanabilmesi için yeterli ofis oluşturulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık ve Spor Tesisleri

Termal turizmi tesisleri

Madde 29- Termal turizmi tesisleri; mineralize termal sular, içme suyu, deniz suyu, çamur gibi maddeler veya salonun yolu ile veya mekanik ve elektrikli araçlarla masaj ve beden eğitimi gibi yöntemlerle insan sağlığını koruma ve tedavi amacı taşıyan uygulamalardan birinin veya birkaçının, hekim gözetiminde yapıldığı tesislerdir. Bu tesisler konaklama tesisleri ile ilişkili olarak yapılabilir, işletilebilir ve birlikte belgelendirilebilir.

Sağlık ve tedavi ünitelerinin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen yapı ihtiyaç programı çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin belge ile Bakanlığa başvurulur. Sağlık ve tedavi ünitelerinin konaklama tesislerinden ayrı binalarda ve kapalı geçitlerle bağlantılı olarak düzenlenmesi esastır. Ancak girişleri ve kullanımı ayrı olmak üzere aynı binalarda yapılabilir ve işletilebilir.

Sağlık, rehabilitasyon ve bakım tesisleri

Madde 30- Yönetmelik'te belirlenmiş bir konaklama tesisi bünyesinde bulunan, doğal çevre içerisinde düzenlenen, müşterilere sağlıklı yaşam hizmeti sunmaya yönelik, çeşitli yaş grupları için sağlık ve bakım hizmetleri, rehabilitasyon, gıda-beslenme gibi belirli bir konuda uzmanlaşılarak tümüyle bu amaca yönelik hizmet verilen ve bu hizmetin gerektirdiği ünitelerde uzman personel ile işletilen tesislerdir. Bu tesisler aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar.

a) Tesis bünyesinde bulunmaması halinde ikinci sınıf lokanta,

b) Çeşitli spor aktivitelerine imkan verecek düzenlemeler,

c) Açık alanlarda özenli çevre düzenlemesi,

d) Verilen uzman hizmeti belgeleyen bir kuruluş bulunması halinde üyelik. Taleplerde sağlık ve tedavi ünitelerinin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen yapı ihtiyaç programına uygun olarak hazırlanarak bu kurum tarafından onaylandığına ilişkin belge ile Bakanlığa başvurulur.

Havuzlar

Madde 31- Havuzlar; belgeli bir tesis bünyesinde yer alabilen ve müstakilen belgelendirilemeyen tesislerdir.

a) Havuzlar aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar.

1) Havuzun çevresinde taşma oluğu veya aynı fonksiyonu yapan benzer sistem,

2) Havuzun değişik derinliklerde yapılması halinde, derinliğin tedrici azaltmalarla sağlanması, derinliklerin belirtilmesi,

3) Havuzun zemin ve duvarlarında, su berraklığını arttırıcı, güzel görünüm sağlayıcı ve kolay temizlenebilir nitelikte malzeme ile kaplama,

4) Havuz suyunun devamlı temizliğini sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi,

5) Havuz çevresi ile güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplaması ve düzenlemesi,

6) Havuz suyunun boşaltıldığı ağızlarda güvenlik önlemlerinin alındığı tesisat,

7) Havuz içinde ve çevresinde, yapısal köşelerin ovalleştirilmesi ve emniyet basamaklarının yapılması, derinliğin değiştiği her kademede ölçü belirtilmesi,

8) Kapalı havuzlarda su için ısıtma sistemi.

b) Kapasitesi 40 odanın üzerindeki konaklama tesisi veya konaklama tesisi dışında belge verilen diğer bir tesis türü bünyesinde bulunan yüzme havuzları ilave olarak aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar.

1) En az 80 metrekare yüzey alanı,

2) Büfe veya büfe hizmetini de kapsayan bar,

3) Yeterli sayıda soyunma kabini ve dolap,

4) Kadın ve erkek için yeterli sayıda ayrı duşlar ve tuvaletler,

5) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardım araç ve gereçleri bulunan revir,

6) Tatil köyleri, dört ve beş yıldızlı oteller, günübirlik tesisler, eğlence merkezleri ve temalı parkların havuzlarında bedensel engelliler için düzenlemeler,

7) Çocuklar için en fazla 50 cm. derinlikte ayrı bir oyun havuzu,

c) Havuzların işletilmelerinde aşağıda belirtilen hususlar sağlanır.

1) Havuz suyunun devamlı temizliğini sağlayıcı mekanik ve kimyasal önlemler,

2) Havuzda düzeni ve can güvenliğini sağlayıcı bir görevli,

3) Kapalı havuzlarda ısıtma ve havalandırma sistemi,

4) Güvenlik önlemlerinin en az üç yabancı dilde belirtildiği levhalar.

Golf tesisleri

Madde 32- Golf tesisleri; golf sporunun uluslararası normlarına uygun alanlarda, golf sporuna yönelik parkur, ısınma ve pratik yapma alanıyla birlikte, kulüp binası ve bu aktiviteyi destekleyici diğer bölümlerden oluşan tesislerdir. Golf tesisleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar.

a) Çevre özelliğine göre doğal veya yapay çit, duvar, yeşillik gibi tecrit elemanlarıyla emniyet altına alınmış golf sahası,

b) En az 60 hektar alana sahip yaklaşık 25 hektarı çimlendirilmiş, en az bir adet 18 delikli golf parkuru,

c) Golf oyuncularının eğitimi ve ısınması için kullanılmak üzere ayrı bir ısınma ve pratik yapma alanı,

d) Kulüp binası;

1) Resepsiyon, haberleşme olanağı, emanet hizmetleri ve bekleme yerini kapsayan giriş bölümü,

2) Lokanta veya büfe ve bar mahalli,

3) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler,

4) Golf oyuncuları için elbise değiştirme yerleri, kilitli elbise dolapları, duş, tuvalet, bekleme yeri ile gerekli malzeme ve teçhizatın muhafaza edileceği depoların da bulunduğu salon,

5) Satış yerleri,

6) İlkyardım odası,

7) Yönetim odaları,

8) Personel için soyunma yeri, duş ve tuvaletler,

e) Arazi bakım üniteleri ve depolar,

f) Golf arabaları ve diğer araçlar için ihtiyaca yeterli sayıda otopark. Golf tesislerinde; konaklama, yeme-içme, spor ve eğlence tesislerine golf alanlarını daraltmamak ve golf oyuncuları kapasitesiyle uyumlu olmak koşullarıyla yer verilebilir.

Dağ evi, spor ve avcılık tesisleri

Madde 33- Dağ evi, spor ve avcılık tesisleri; spor ve avcılık turizmine cevap verebilecek en az bir yıldızlı otel niteliklerini taşıyan konaklama tesisleridir. Bu tesisler amacına uygun yerlerde yapılması ve en az bir yıldızlı otel niteliklerini taşıması koşuluyla aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

a) Girişte saçak,

b) Karavan, römork gibi araçlar için park ve koruma yerleri,

c) Spor gereçleri yerleri,

d) Bazı spor dalları için öğretmenler, gerekiyorsa öğretmen oda veya odaları,

e) En az üçüncü sınıf lokanta,

f) Mekanik havalandırması sağlanmış en fazla altı kişilik odalar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kongre ve Sergi Merkezleri

Kongre ve sergi merkezlerinin asgari nitelikleri

Madde 34- Kongre ve sergi merkezlerinde aşağıdaki nitelikler aranır.

a) Kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşecek şekilde aynı anda asgari 1.000 kişiye hizmet verebilecek büyüklükte bölünebilir bir kongre salonu,

b) Teknik imkanları sağlanmış en az 4 adet 50 metrekare büyüklüğünde toplantı odaları,

c) Salon ve/veya salonların fuayeler ve servislerle doğrudan bağlantısı,

d) Salon ve/veya salonlarda amacına uygun araç gereç ve donanım,

e) Kapalı ve açık sergileme veya fuar alanları,

f) Kapasitenin 1/3'üne aynı anda hizmet verebilen yeme-içme tesisleri,

g) Tüm mekanlarda mekanik havalandırma,

h) Yönetim odaları,

ı) Teknik imkanlarla donatılmış basın merkezi,

j) Yeterli sayı ve büyüklükte depolar,

k) Kapasitesinin %5'i oranında araba alabilecek otopark,

l) Simultane tercüme odaları ve hizmetleri,

m) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen yangınla ilgili önlemler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Rekreasyon Tesisleri

Tatil merkezleri

Madde 35- Tatil merkezleri, müşterilerin konaklama, yeme-içme, eğlence, dinlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılayan, kuruluş yeri veya işletmesi özelliği gereği yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen, imar planlarında tatil merkezi için ayrılmış alanlarda, her otel için ayrı mülkiyet, irtifak ve intifa haklarına imkan tanıyan en az 1250 odalı tesislerdir. Bu tesisler, tatil merkezi otelleri ile bu otellere hizmet veren ortak kullanım alanlarından oluşur.

Tatil merkezleri, Yönetmeliğin bu bölümü ile üçüncü ve dördüncü kısımlarında belirlenen genel nitelikleri taşırlar.

a) Tatil merkezi otellerinin asgari nitelikleri: Tatil merkezi otelleri tümü üç yıldızlı oteller veya tümü dört yıldızlı oteller için belirlenmiş olan asgari nitelikler ile aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar.

1) Müşteri yatak odalarında iklim şartlarına göre klima, minibar, kıymetli eşya kasası, müzik yayını,

2) Banyolarda saç kurutma makinesi, telefon, resepsiyon ile bağlantılı alarm düzeni.

Bu otellerde, müşteriye hizmet verecek ilave salon ve üniteler yapılamaz, asgari nitelikler arasında olan genel mahallerde kapasite artışına gidilemez.

b) Ortak kullanım tesislerinin asgari nitelikleri: Tatil merkezleri bünyesinde yer alan bu tesisler, müşteriye yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkanları veren mahalleri içeren ortak kullanım alanları ile tüm konaklama tesislerine hizmet veren personel, tesisat, çamaşırhane gibi servis birimlerinden oluşur. Ortak olarak işletilen bu tesisler aşağıdaki nitelikleri taşırlar.

1) Kongre, balo, toplantı gibi amaçlar için kullanılabilecek kişi başına en az 1.2 metrekare alan düşen, sekreterlik ve simultane tercüme hizmetleri ile fuayesi olan, en az 500 kişilik çok amaçlı salon,

2) Çok amaçlı salon ile bağlantılı en az 4 adet 50'şer kişilik çalışma-toplantı salonları,

3) Kapalı veya açık yüzme havuzu,

4) Kafeterya,

5) Birinci sınıf lokanta,

6) Toplam, en az 250 kişilik diskotek veya gece kulübü veya benzeri eğlence imkanı veren salon veya salonlar,

7) Türk hamamı, alarm sistemi bulunan sauna, aletli jimnastik salonu, bowling, bilardo, squash, sinema, spor veya benzer imkanlar sağlayan ünitelerden en az altı adedi,

8) Pastane,

9) Turizm amaçlı satış üniteleri,

10) Kuaför,

11) Kreş,

12) İçki servisi verilen ayrı bir salon,

13) Genel mahallerde klima sistemi,

14) 24 saat doktor, hemşire ve ambulans hizmetinin verildiği, ilkyardım malzemeleri ile tam donanımlı, dinlenme odaları bulunan sağlık ünitesi,

15) Müşterinin inip çıkacağı kat merdiveni sayısının birden fazla olması halinde tesisin kapasitesi ile orantılı müşteri asansörü,

16) İdari üniteler,

17) Tesis bünyesinde uygun yer ya da yakın çevresinde arsa temin edilebildiği takdirde helikopter pisti,

18) Konaklama üniteleri ile ortak kullanım tesisleri arasında araçlar ile taşıma hizmeti,

19) Oda sayısının en az %20 si kadar park yeri imkanı olan garaj veya iklim şartlarına göre üzeri kapalı otopark,

20) Tesis sınırları ile giriş/girişlerde güvenlik önlemleri ile danışma ünitesi,

21) Personel yatakhanesi ile yapılması halinde oda kapasitesinin en fazla %5'i oranında personel lojmanı,

22) Tesiste yapılan aktivitelere yönelik kurtarma ekip ve ekipmanı,

23) Çamaşır yıkama, ütüleme ve terzi ünitesi ile kuru temizleme mahalli,

24) Tüm mahallerde otomatik duman dedektörü ve yağmurlama sistemi.

c) Belgelendirme: Tatil merkezi bütününe ana belge düzenlenir. Ancak ayrı mülkiyet, irtifak veya intifa hakları söz konusu olması durumunda oteller ve ortak kullanım tesisinin her biri için yatırımcı ve/veya işletmeci adına ayrı ayrı alt belge düzenlenebilir. Bu tesisler farklı isimlerle tanıtım yapabilir.

Farklı mülkiyet, irtifak veya intifa hakları söz konusu olmaması durumunda ortak kullanım tesisleri tümüyle kiralanamaz.

d) Özel hükümler: Ortak kullanım ve hizmet alanları ayrı parsellerde oluşturulabilir, bu durumda Yönetmeliğin 47 nci maddesinin (c) bendinde yer alan fonksiyonel bağlantı zorunluluğu ile tatil merkezi bünyesinde sağlık ve termal turizm ünitesi bulunması halinde konaklama üniteleriyle doğrudan bağlantı aranmaz.

Tesisin kurulacağı alanda yol, su, elektrik, atık su arıtma tesisi, iletişim gibi alt yapı sistemleri tamamlanmadan tatil merkezi, ortak kullanım ve servis üniteleri tamamlanmadan konaklama tesisi işletmeye açılamaz. Ortak kullanım tesislerinde bulunan ve bu Yönetmelik'te yer alan türler belirlenmiş olan asgari nitelikleri bünyelerinde taşırlar.

Eğlence merkezleri

Madde 36- Eğlence merkezleri, bünyesinde konaklama tesisi bulunmayan eğlence ve rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan ve müşterinin aktif katılımının sağlandığı tesislerdir. En az 50.000 metrekare arsa üzerine kurulabilen eğlence merkezleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:

a) En az 200 kişilik kapalı alanı olan yeme-içme tesisi,

b) En az 500 kişi kapasiteli kabare, tiyatro, sinema etkinliklerinin yapılabileceği çok amaçlı kapalı salon,

c) En az 250 kişi kapasiteli açık-kapalı diskotek veya eğlence yerleri,

d) Tesis alanının %5'i oranında garaj veya üstü kapalı otopark,

e) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardım araç ve gereçleri bulunan revir,

f) İki adedi en az 20'şer metrekare alana sahip satış üniteleri,

g) Yüzme havuzu,

h) Bağımsız en az 250 metrekare alanı olan, kapalı sergi salonu,

ı) Açık-kapalı spor alanları ve tesisleri,

j) Bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler,

k) Ayrıca;

- En az 500 kişilik açık hava tiyatrosu,

- Elektronik, bilgisayar, ses, ışık gibi teknolojilerin kullanılarak simulasyon, animasyon gibi sanal ortamların yaratılmasına veya gösterilerin yapılmasına imkan sağlayan teknik donanıma haiz en az üç ünite,

- En az 100 kişilik kapalı alanı olan bar,

- Oyun, uyku, yemek ve dinlenme mahalleri ile çocuk tuvaletleri bulunan kreş,

- El sanatları işlikleri ve bunların satışına ilişkin üniteler,

- Açık ve kapalı manej sahaları olan binicilik tesisleri,

- Gokart pistleri,

- Geleneksel yaşantıyı yansıtan yeme-içme, eğlence ve dinlenceye yönelik üniteler,

- Sauna, türk hamamı, masaj yerleri, aletli jimnastik salonu, soyunma ve dinlenme yerlerim içeren sağlık merkezi,

- Lunapark veya temalı park,

- Hava oyunlarına imkan sağlayan düzenlemeler,

- Su oyunları alanları ve su parkı,

- Buz pateni tesisi veya bowling salonu, ünitelerinden en az beş adedinin yapılması gerekmektedir.

Temalı parklar

Madde 37- Temalı parklar; geleceğin dünyası, bilim, bilimkurgu, tarih, kültür, gelenek ve birikimler ile dünya coğrafyası gibi belirli bir konunun uluslararası görsel ve işitsel teknolojinin de yardımıyla tanıtıldığı ve müşterinin izlemesine sunulduğu eğlenceye yönelik tesislerdir.

Park, ana temalara uygun dekore edilmiş, geleneksel ve/veya uluslararası özellik taşıyan ürünlerin sergilendiği ve satıldığı bölümleri de içerir.

Park içerisinde, yine temalara uygun inşa ve dekore edilmiş spor tesisleri ile kabare türü gösterilerin yapılabileceği yeme-içme tesisleri de bulunur.

En az 50.000 metrekare arsa üzerine kurulabilen temalı parklarda aşağıda belirtilen asgari nitelikler aranır.

a) Otomobil ve otobüsler için ayrı ayrı düzenlenmiş, tesis alanının %5'i oranında otopark alanı,

b) Otopark alanlarından parkın içine müşterileri taşıyacak ulaşım sistemleri,

c) Parktaki oyun ve gezi elemanlarının imal edildikleri ülke ve Türkiye'de uygulanan standartlara uygun emniyet sistemleri,

d) Parktaki oyun, gezi ve gösteri elemanlarının standartlarına uygun periyodik bakımı yapacak büyüklükte ve kapasitede bakım, onarım ve servis üniteleri,

e) Park içinde yangın alarmı ve söndürme, anons, kapalı devre televizyon sistemleri,

f) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardım araç ve gereçleri bulunan revir,

g) Elektrik kesintileri halinde yedek güç kaynağı,

h) Bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler,

ı) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler.

Günübirlik tesisleri

Madde 38- Günübirlik tesisleri turizm potansiyeli yüksek olan yörelerde; yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkanlarından birkaçını günübirlik olarak sağlayan, konaklama yapılmayan tesislerdir. Bu tesisler aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar.

a) Giriş tesisleri, büfe ve telefon kabini,

b) İkinci sınıf lokanta veya kafeterya,

c) Yüzme havuzu veya spor, eğlence, oyun imkanı sağlayan açık düzenlemeler,

d) Bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler,

e) Doktor ve hemşire hizmetinin verildiği ilk yardım araç ve gereçleri bulunan revir,

f) Tesisin çit, duvar, yeşillik gibi malzeme ile çevreden tecridi,

g) Tesis alanının drene edilerek ağaçlandırılması, boş alanların çimlendirilmesi,

h) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler,

ı) İhtiyaca yeterli otopark alanı.

Kırsal turizm tesisleri

Madde 39- Kırsal turizm tesisleri; Bakanlık'ça sınırları ve mevkii tespit edilen kırsal alanlarda geliştirilmeleri planlanan veya köy ve çiftlik evleri gibi kırsal alanlardaki mevcut yapılaşmanın iyileştirilmesiyle turizme kazandırılan veya bu türde yeni yapılan mekanlarda düzenlenen, müstakil veya toplu olarak hizmet verecek en az 5 odalı konaklama tesisleridir.

Bu tesislerde eko-sistem ve doğal hayatın korunması ve geliştirilmesine yönelik kullanımlara yer verilir ve en az pansiyonlarda verilen hizmetlerin benzeri hizmetler ile nitelikler aranır. Bu tesisler mevcut kırsal konutların iç düzenlemesi esas alınarak veya Bakanlık'ça belirlenecek örnek yapı tiplerine göre inşa edilecek ünitelerden oluşur. Yöresel yiyecek, el sanatları gibi folklorik değerlerin üretimi ve tanıtımına özen gösterilir.

Yüzer tesisler

Madde 40- Yüzer tesisler; Türk karasularında veya limanlarında turizm amaçlı olarak konaklama, yeme-içme ve/veya eğlence hizmeti verebilecek nitelikteki kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip veya bir römorkör vasıtasıyla çekilen, kullanım amacı belirtilmiş denize elverişlilik belgesi olan ve bu belgeleri ilgili mevzuat çerçevesinde yenilenen deniz araçlarıdır.

a) Kendiliğinden yüzer tesisler: Kendiliğinden hareket kabiliyetine sahip olan yüzer tesisler aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar.

1) Deniz aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarını ve dolaşacağı güzergahı belirten onaylı harita,

2) En az 100 kişilik kapasite,

3) Deniz aracında içme ve kullanma suyu ile enerji kullanımına, atık suların sağlıklı tahliyesine ve kullanılan teçhizata ait bilgiler.

b) Gemi niteliğinde olmayan yüzer tesisler: Kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip olmayıp römorkör ile çekilen turizm amaçlı yüzer tesisler aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar.

1) Deniz aracı hakkında emniyet, denizde can ve mal güvenliği mevzuatı ile deniz mevzuatı yönünden yetkili kuruluşların uygun görüş yazısı,

2) Yüzer otel olarak işletilmeleri halinde en az 200 yatak, yüzer lokanta olarak işletilmeleri halinde ise en az 100 kişilik kapasite,

3) Liman sahaları dahil olmak üzere, mahalli liman başkanının görüşü de alınarak, faaliyette bulunacakları yer belirlendikten sonra Valilikçe verilen işletme izninin aslı ya da onaylı örneği.

Kış sporları ve kayak merkezleri mekanik tesisleri

Madde 41- Kayakçıların kayak yapması amacıyla farklı noktalar arasında taşınmasına yönelik, teleferik, telesiyej, teleski, telekabin gibi mekanik düzenlemelerden oluşan tesislerdir.

Bu tesislerde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; alt, üst veya ara istasyonlarda büfe hizmeti, güneşlenme ve seyir noktaları, idare ünitesi, genel tuvaletler, korunak ve servis üniteleri düzenlenir.

Kullanıcıların mekanik düzenlemelerden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı güvenliklerini sağlayacak önlemler işletmece alınır, sağlık ve ilkyardım hizmeti sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Özel Tesisler

Özel tesislerin tanımı ve asgari nitelikleri

Madde 42- Aşağıda (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlardan birinin gerçekleştirildiği tesislere, gerek görülmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşların görüşü de alınarak, Değerlendirme Kurulunca turizm yatırımı veya işletmesi belgesi verilebilir.

a) Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülen ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan tür ve nitelikleri tam olarak sağlayamayan, ancak yapı, yöre, çevre, sokak, doğa, sanat tarihi gibi özelliği bulunan veya özgünlük, üstün hizmet, ulusal veya uluslararası şöhret gibi nitelikleri nedeniyle işletme özelliği arzeden tesislerdir.

b) Yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriş, dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arzeden, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek kalitede hizmet verilen ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan en az 20 odalı otellerdir.

- Modern, reprodüksiyon, antika gibi özelliği olan mobilya ve malzemeler ile tefriş ve dekorasyon,

- Beş yıldızlı otel odaları için belirlenen nitelikleri taşıyan konforlu odalar,

- Kapasiteye yeterli kabul holü, kahvaltı salonu, oturma salonu,

- Yönetim odası,

- Lokanta,

- Genel mahallerde klima sistemi,

- Tüm personelin konusunda eğitim almış olması,

- Çamaşır ve kuru temizleme hizmeti,

- Otopark hizmeti.

Turizm kompleksleri

Madde 43-a) Tanım ve asgari nitelikler:

1) Turizm kompleksleri; tatil merkezi, kongre ve sergi merkezi ile buna ilave olarak Yönetmelik'te tanımlanmış olan golf tesisleri, eğlence merkezleri, temalı parklar, termal turizm tesisleri, apart otel, en az 100 adet yatın barınabileceği yat limanı ile sağlık, rehabilitasyon ve bakım tesislerinden en az üç adedini bünyesinde bulunduran tesislerdir.

Tatil merkezi ile kongre ve sergi merkezinden birinin ve seçenekli türlerden en az ikisinin tamamlanarak işletmeye hazır hale getirilmesi durumunda tesise kısmi turizm deneme işletmesi belgesi verilebilir. Yatırımın Bakanlıkça belirlenmiş olan sürede tamamlanması esastır.

2) Turizm kompleksleri; bünyesinde konaklama tesisi olarak en az 500 yatak kapasiteli beş yıldızlı otel veya beş yıldızlı tatil köyü ile yine bünyesinde kongre ve sergi merkezi veya eğlence merkezi bulunan tesislerdir.

Tesiste en az 250 adet yatın barınabileceği yat limanı yapılması durumunda ilave olarak apart otel yapılabilir. Komplekste bulunması zorunlu olan ünitelerden birinin tamamlanarak işletmeye hazır hale getirilmesi durumunda tesise kısmi turizm deneme işletmesi belgesi verilebilir. Yatırımın Bakanlıkça belirlenmiş olan sürede tamamlanması esastır.

Bu tesisler, yukarıda yer alan bentlerdeki tanımlardan biri çerçevesinde gerçekleştirilir.

b) Özel hükümler:

1) Bünyesinde birbirinden bağımsız tesisler bulunan ve yukarıdaki tanıma uygun olan turizm kompleksine ana belge düzenlenir. Ancak, farklı mülkiyet, irtifak, intifa hakları veya farklı yatırım ve/veya işletme ortaklıkları olması durumunda kompleksi oluşturan tesis türlerinin her biri için yatırımcı ve/veya işletmeci adına ayrı ayrı alt belge düzenlenebilir.

2) Daimi ve müstakil üst hakkı tesis edilmiş tahsisli arazilerde ve özel mülkiyete konu turizm komplekslerindeki apart otel üniteler üzerinde, mülkiyet hakkı, şerhe konu mülkiyetten gayri ayni haklar, şahsi haklar, devre mülk ve benzeri haklar kurulabilir.

Mola noktaları

Madde 44- Mola noktaları, karayollarında seyahat edenlerin dinlenme, yeme-içme ve benzeri ihtiyaçlarını 24 saat süreyle karşılayan karayolları güzergahı ve yakın çevresinde bulunan, aslen konaklamaya dönük olmayan ve aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşıyan tesislerdir:

a) Tesisin çit, duvar, yeşillik gibi malzeme ile çevreden tecridi,

b) Girişte idare ünitesi,

c) Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca düzenlenmiş yeme-içme tesisleri,

d) Bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler,

e) Çocuk bakım odası,

f) Telefon imkanı,

g) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler,

h) İlkyardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap,

ı) İhtiyaca yeterli otopark alanı.

Bu tesislerde alkollü içki satılmaz.

Zincir tesisler

Madde 45- Zincir tesisler;

a) Bakanlıkça uygun görülecek belirli bir tur güzergahı üzerinde, inanç, tarih, kültür gibi alternatif turizm hareketlerine hizmet verecek ve esas olarak tur müşterilerinin konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarına yönelik, asgari beş ayrı noktada bu Yönetmelikte yer alan ve müstakil olarak belgelendirilen farklı türlerin zincir olarak işletildiği tesislerdir.

b) Bu Yönetmelikte yer alan ve müstakil olarak belgelendirilen türlerden birinin aynı işletmecilik anlayışıyla asgari beş ayrı yerde zincir olarak işletildiği tesislerdir.

Bu tesisler, yukarıda yer alan bentlerdeki tanımlardan biri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Personel eğitimi tesisleri

Madde 46- Personel eğitim tesisleri; turizm sektörünün eğitilmiş personel ihtiyacım karşılamak üzere, her seviyedeki personelin eğitiminin çeşitli eğitim programları çerçevesinde teorik ve uygulamalı olarak, birlikte veya ayrı ayrı yaptırıldığı en az 120 öğrenci kapasiteli eğitim ve uygulama tesisleridir.

Bu tesislerde uluslararası normlara uygun olarak bir tanesi ön büro, yiyecek ve içecek servisi, kat hizmetleri ve yiyecek üretimi branşları arasından seçilmek üzere turizm ile ilgili en az üç konuda teorik ve uygulamalı eğitim yapılır.

Personel eğitimi tesisleri bünyesinde en az iki yıldızlı otel, ikinci sınıf lokanta, yönetici personel eğitimi için ise en az üç yıldızlı otel niteliklerini taşıyan uygulama oteli bulunur.

Eğitim bölümünde; teorik eğitimin yapılacağı yeterli sayı ve büyüklükte dershaneler, buna bağlı mutfak, yemek salonu, yatak odası ve banyosu gibi örnek pratik yapma yerleri ile eğitim görenler için ortak oturma, dinlenme ve yemek yeme ile kadın ve erkekler için ayrı soyunma, duş, tuvalet mahalleri bulunması şarttır.

Eğitim bölümü ve uygulama oteli ayrı binalarda gerçekleştirilir. Ancak, girişleri ve kullanımı ayrı olmak kaydıyla, aynı binalardaki tesislere de belge verilebilir. Eğitim görenlerin konaklamaları uygulama oteli dışında sağlanır.

Bu tesislerdeki eğitim, ilgili idarenin hazırladığı programlar çerçevesinde yürütülür. Tesisin ilgili kısımlarının bu idarece belirlendiği şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin belge ile Bakanlığa başvurulur.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Özel düzenlemeler

Madde 47-a) Turizm belgesi; bu Yönetmelik'te yer alan tesis türlerine müstakillen verildiği gibi, kendi tür ve sınıfı için gerekli asgari nitelikleri sağlayan birden fazla türün bir araya gelerek oluşturacakları tesislere de verilir.

b) Yukarıda 43 üncü maddenin (b) fıkrasının (2) numaralı alt bendinde belirtilen turizm komplekslerindeki apart otel üniteleri dışındaki turizm belgeli veya belge talep edilen konaklama tesisleri, devre mülk sistemiyle çalıştırılamaz. Bu tür tesislere turizm belgesi verilemez. Bu sisteme kısmen veya tamamen geçtiği tespit edilen tesislerin belgeleri iptal edilir.

c) Tür ve sınıfının gerektirdiği asgari nitelikler dışında tesise hizmet çeşitliliği ve zenginliği sağlayacak ilave üniteler, işletme şekli veya imar planı, arazi yapısı gibi teknik ve mimari nedenlerle aralarında yol, akarsu veya benzeri ayrımlar bulunan farklı parsellerde gerçekleştirilmesi durumunda, hizmet ve işletme birliği ile fonksiyonel bağlantı sağlanması kaydıyla belge kapsamına alınabilir.

Turizm belgesinde yer alacak hususlar ve plaket

Madde 48- Turizm belgesinde ve plakette yer alacak hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Turizm yatırımının izlenmesi ve belge süresi

Madde 49- Turizm belgelerinde yer alacak süreler, yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Ancak inşaata başlama süresi, belge tarihinden itibaren bir yılı, işletmeye açılma süresi ise dört yılı aşamaz. Tahsisli arazilerde bu süre tahsis koşullarına göre belirlenir. Kısmi turizm işletmesi belgesinde yatırım kapsamında kalan üniteler de dahil olmak üzere, yatırım bu süre içerisinde tamamlanır. Tadilat ve ilave yatırım konuları da bu süreye dahildir. Yatırımın Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde tamamlanmaması halinde tesise ilişkin belge iptal edilir.

Yeniden değerlendirme

Madde 50- Doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi taleplerinde denetimlerin arka arkaya iki kez olumsuz olması, sınıf yükseltme taleplerinde ise talep edilen sınıf için gerekli puanın birbirini izleyen iki sınıflandırma formu uygulaması sonucunda sağlanamaması durumlarında yeni talepler son denetim tarihinden itibaren altı ay içerisinde değerlendirmeye alınmaz.

Turizm belgesinin iptali

Madde 51- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun belge iptaline ilişkin maddesinde açıklanan nedenlerden birinin gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumunda tesislerin belgesi iptal edilir. Yatırım belgeli tesislerde bu tespitler doğal afetler ile hukuki ve idari uyuşmazlıklara dayalı mücbir sebeplerden kaynaklanmış ise belge iptal edilmeyerek mücbir sebebin devam ettiği sürece süreler işletilmez.

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Tebliğler ile düzenlenecek hususlar

Madde 52- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlık'ça hazırlanacak tebliğlerde düzenlenecek hususlar;

a) Turizm belgesi başvurularında istenilen yatırıma ilişkin rapor, taahhütname ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin konular,

b) Turizm belgesi ile plaketin hazırlanması ve bu belgelerde yer alacak hususlar,

c) Başvuruların Bakanlık'ça değerlendirilmesi, Sınıflandırma Komisyonu'nun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar,

d) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (f) bendi ve 16 ncı maddede belirtilen konular ile klima sisteminin iklim şartlarına göre istenilmesi hususlarının uygulanmasına esas oluşturmak için yörelerin belirlenmesi,

e) Kış sporları yapılan tesisler ile termal turizmi tesislerinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılar,

f) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulacak diğer konular.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 53- 6/9/1993 tarihli ve 93/4811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belge almış olan turizm yatırım ve işletmelerinin belge almaya esas fiziksel niteliklerinin can güvenliği, çevre sağlığı ve temizlik dışında değiştirilmesi zorunlu değildir. Can güvenliği, çevre sağlığı ve temizlik hususlarına ilişkin yeni düzenlemeye uygun değişikliklerin bir yıl içinde tamamlanması zorunludur.

Geçici madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine uygun olan başvurular önceki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilmiş olan belgeler, belgeye esas nitelikler korunduğu sürece geçerlidir.

Geçici madde 3- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle turizm yatırımı belgeli olup yatırımı tamamlanmış olmasına rağmen turizm işletmesi belgesi alamamış tesisler ile turizm yatırımı veya işletmesi belgesi iptal edilmiş konaklama tesislerine, ilgili idaresinden alınmış fen ve sağlık kurallarına uygunluk belgesinin getirilmesi ve 31/12/2000 tarihine kadar başvurulması halinde mevcut durumları değerlendirilerek geçici işletme belgesi verilebilir. Geçici işletme belgesinin süresi bir yıldır. Verilen süreler 31/12/2001 tarihini geçemez.

Yukarıdaki fıkra kapsamında yer alan tesislerin turizm deneme işletmesi belgesi talepleri bu süre sonunda yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda turizm deneme işletmesi belgesi alamayanların geçici işletme belgeleri iptal edilir.

Bu madde kapsamına giren tesislere ilişkin her ne şekilde olursa olsun bu Yönetmelikle sağlanan hükümlere göre başvuruda bulunulamaz.

Geçici madde 4- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 98/26 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan, İstanbul Ataköy Turizm Merkezi içerisinde kalan, mevcut tesisleri içeren vaziyet planına haiz Ataköy Turizm Tesisleri ve Tic. A.Ş., Ataköy Otelcilik A.Ş. ve Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.'nin kamu hisselerinin özelleştirilmesini teminen; bu tesislere, 2634 sayılı Kanuna bağlı olarak çıkarılan ilgili Yönetmeliklerde belirtilen şartlar aranmaksızın, hak sahibi şirketler tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tüm üst yapıların mevcut fiziki konumları ile işletme belgeleri verilebilir.

Yürürlük

Madde 54- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 55- Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ