TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

5104 KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNUKanun no : 5104

Kabul Tarihi : 4.3.2004

 

AMAÇ

Madde 1. - Bu Kanunun Amacı, Kuzey Ankara Girişi Ve Çevresini Kapsayan Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Fiziksel Durumun Ve Çevre Görüntüsünün Geliştirilmesi, Güzelleştirilmesi Ve Daha Sağlıklı Bir Yerleşim Düzeni Sağlanması İle Kentsel Yaşam Düzeyinin Yükseltilmesidir.

 

KAPSAM

Madde 2. - Bu Kanun, Ekli “Protokol Yolu Sınır Krokisi”Nde Gösterilen Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Alan Sınırları İçindeki Her Tür Ve Ölçekteki Plânlar, İnşa Edilecek Resmî Ve Özel Her Türlü Yapı, Alt Yapı Ve Sosyal Donatı Düzenlemeleri Ve Kamulaştırma İşlemleri İle Projenin Amacına Uygun Gerçekleştirilmesine Yönelik Usul Ve Esasları Kapsar.

 

TANIMLAR

Madde 3.- Bu Kanunda Geçen;

A) Bakanlık : Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Bağlı Olduğu Bakanlığı,

B) İdare : Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

C) Belediye : Ankara Büyükşehir Belediyesini,

D) İlçe Belediyeleri : Altındağ Ve Keçiören Belediyelerini,

E) Proje : Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesini,

İfade Eder.

 

PLAN VE RUHSATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 4.- İlgili Mevzuatına Göre İlçe Belediyeleri Ve Diğer Kamu Kuruluşlarına Ait Olan, Her Ölçek Ve Nitelikteki İmar Plânları, Parselasyon Plânları Ve Benzeri İmar Uygulamalarına Dair İzin Ve Yetkiler İle Proje Onayı, Yapı İzni, Yapım Sürecindeki Yapı Denetimi, Yapı Kullanma İzni Ve Benzeri İnşaata Dair İzin Ve Yetkiler Proje Alan Sınırları İçinde Kalan Bölgede Belediyeye Aittir. Belediyece Hazırlanacak 1/5000'lik Nazım İmar Plânları Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı Tarafından Onanarak Yürürlüğe Girer.

Proje Alan Sınırları İçindeki Tüm Gayrimenkuller, Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Mevzuata Uygun Olarak Yapılmış Ve Onaylanmış Herhangi Bir Ölçek Ve Türdeki İmar Plânı Kapsamında Kalsalar Dahi, Bu Kanuna Göre Yapılacak Plân Hükümlerine Tâbi Olurlar.

Proje Alan Sınırları İçinde Kalan Bölgede, Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Yapılmış Olan Plânların Uygulanması Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Durur. Bu Plânların Kısmen Veya Tamamen Uygulanmaya Devam Edilmesi Ya Da Bu Kanuna Göre Yeniden Yapılması Hususunda Belediye Yetkilidir.

Proje Uygulaması Tamamlandıktan Sonra, Belediyenin Bu Kanundan Kaynaklanan Yetkileri İlgili Mevzuatına Göre İlçe Belediyeleri Ve Diğer Kamu Kuruluşlarına Devredilir.

 

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ

Madde 5.- Belediye, Proje Alan Sınırları İçinde Bulunan Binalı Veya Binasız Arsa Ve Arazilerde Yeni Yapılacak İmar Plânlarına Göre Düzenleme Yapar.

Fiilen Bir Kamu Hizmetinde Kullanılan Ve Üzerinde Kullanım Amacına Yönelik Yapı Bulunan Taşınmazlar Hariç Olmak Üzere, Proje Alan Sınırları İçerisinde Kalan Bölgede Proje İçin İhtiyaç Duyulan Arazi Ve Arsalardan, Kamu Tüzel Kişilerinin Mülkiyetinde Bulunanlar Bedelsiz Olarak Belediyeye Devredilir. Gerçek Kişilerin Ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Mülkiyetinde Bulunan Gayrimenkuller İle 24.2.1984 Tarihli Ve 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Göre Hak Sahibi Olan Kişilerin Haklarına Konu Gayrimenkuller, Malikler Ve Hak Sahipleriyle Yapılacak Anlaşmalar Çerçevesinde Projede Kullanılır. Bu Anlaşmaların Usul Ve Esasları Yönetmelikle Belirlenir.

Anlaşma Sağlanamayan Hallerde Gerçek Kişilerin Ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Mülkiyetinde Bulunan Gayrimenkuller Belediye Tarafından Kamulaştırılabilir. Bu Kanun Uyarınca Yapılacak Kamulaştırmalar 4.11.1983 Tarihli Ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 Üncü Maddesinin İkinci Fıkrasındaki, İskân Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amaçlı Kamulaştırma Sayılır.

Proje Alan Sınırları İçinde Yapılacak Plânlarda, Kamu Tesislerine Ayrılan Veya Ayrılacak Alanlar, Daha Önce Belediyeye Devredilmiş İse, Devir Miktarını Aşmayacak Kısmı Bedelsiz Olarak İlgili Kamu Tüzel Kişisine Geri Verilir.

Proje Alanı İçerisinde 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun İle Aynı 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 3290 Ve 3366 Sayılı Kanunlardan Süre İtibariyle Yararlanamayan, Ancak 1 Ocak 2000 Tarihinden Önce Yapıldığını Belgeleyen Ruhsatsız Yapı Ve Gecekondu Sahipleri, Hak Sahipleri İçin Yapılacak Konutlardan, Bedelini On Yıl İçinde Ödemeyi Taahhüt Etmek Kaydıyla Hak Sahibi Olurlar. Hak Sahibi Olacak Kişiler, Bu Ödemeleri 775 Sayılı Gecekondu Kanunundaki Hükümlere Göre Yaparlar.

Proje Alanı Sınırlarında Kalan Ve İçme Suyu Kullanımından Vazgeçilen Baraj Ve Koruma Kuşaklarındaki Su Havzalarını Plânlamaya Ve Bunlara İlişkin Sınırları Belirlemeye Belediye Yetkilidir.

 

PROJE YÖNETİMİ

Madde 6.- Proje Alan Sınırlarındaki Kentsel Tasarım Projeleri İle Konut, Sosyal Donatı, Çevre Düzenlemesi Ve Teknik Alt Yapı Projeleri İle Yapım Dahil Diğer İşler Belediye Ve İdare Tarafından, Bakanlıkça Tespit Edilecek Görev Dağılımına Göre Yapılır Veya Yaptırılır.

Projedeki Müşavirlik Ve Kontrollük Hizmetleri İdare Ve Belediye Tarafından Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kurulacak Veya İştirak Edilecek Şirket Tarafından Bedeli Karşılığında Yürütülür.

 

FİNANSMAN VE GELİRLER

Madde 7. - Proje İçin Gerekli Malî Kaynak, İlgili Yıl Bütçe Kanunlarında Gösterilen Miktarda İdare Ve Belediye Bütçesinin Özel Tertiplerine İntikal Ettirilecek Ödenekler İle Belediye Ve İdarenin Kendi Kaynaklarından Ayıracağı Ödenekler Ve Satış Gelirleri Dahil Her Türlü Proje Geliriyle Sağlanır. Bu Ödenekler Ve Proje Gelirleri İdare Ve Belediye Tarafından Açılacak Müşterek Banka Hesabına Aktarılır Ve Projeye Dair Her Türlü Harcama Bu Hesaptan Yapılır. Hesapla İlgili İşlemler, Kamu Kurumlarının Kaynaklarını Banka Hesabında Toplamalarına Dair Düzenlemeler Uygulanmaksızın Özel Hukuk Hükümlerine Göre Yürütülür.

İdare, Bütçesine Aktarılan Ödeneklerden Veya Kendi Kaynaklarından, Projedeki Konut, Sosyal Donatı, Çevre Düzenlemesi Ve Teknik Alt Yapı İşlerinde Kullanılmak Üzere, Belediyeye Konut Kredisi Sağlayabilir. Bu Kredinin Usul Ve Esasları Yönetmelikle Belirlenir.

Projeden Elde Edilen Gelirler Projenin Finansmanında Kullanılır. Projenin Tamamlanmasından Sonra Artan Proje Geliri Varsa, Bu Gelirin Bakanlık Tarafından Belirlenecek Kısmı, İdare, Belediye, İlçe Belediyeleri Ve Proje Alan Sınırları İçerisinde Alanı Bulunan Diğer Belediyelerin Bütçesine, Kalan Kısmı İse Genel Bütçeye Gelir Kaydedilir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 8.- Bu Kanunda Hüküm Bulunmayan Hallerde 3.5.1985 Tarihli Ve 3194 Sayılı İmar Kanununun İlgili Hükümleri Uygulanır.

Belediye Ve İdare Tarafından Yapılacak Konut Ve İş Yeri Satışları 2.3.1984 Tarihli Ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Hükümlerine Göre Yapılır.

Bu Kanunda Belirtilen Yönetmelikler İle Kanunun Uygulanmasına İlişkin Diğer Yönetmelikler Bakanlık Tarafından Hazırlanarak Yürürlüğe Konulur.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 9.- Bu Kanun Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.

 

YÜRÜTME

Madde 10.- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

 

Not: Kanuna Ekli “Protokol Yolu Sınır Krokisi” , İmaj Formatında Olduğu İçin, Yalnızca 371 Numaralı Sıra Sayısında Yeralmaktadır.

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ