TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

ARSA OFİSİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMENLİĞİ 

 

 

Resmi Gazete :

Tarih : 1Ağustos 1994

Sayı : 220150

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmenliğin amacı, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu’nun uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini , mali işlerini, arsa ve arazi iktisapşekillerini ve iktisap olunacak arazi ve arsaların satış, tramp, devir irtifak hakkı veya kiraya verilmesi gibi işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu’nun 542 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 16 ncı maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmenliğin uygulamasında ;

 

Bakanlık      : Maliye Bakanlığını,

Kanun  : 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu’Arsa

Genel Müdürlük : Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünü

Yönetmelik    : Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği, ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Genel Müdürlüğün Kuruluş ve Görevleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

 

-Merkez Teşkilatı

-Taşra Teşkilatı

-Komisyonlar

-İnşaat Amirlikleri

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler

 

Genel Müdürlüğün Görevleri

Madde 9 - Genel Müdürlük aşağıda belirtilen görevleri yürütmekle yükümlüdür.

a) Arsaların aşırı fiyat artışını önlemek ve kontrolü sağlamak amacı ile arsa stokları, tanzim alış ve satışları yapmak,

b) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için kamulaştırma, anlaşma, devir, satınalma yolu ve benzeri şekilde arazi ve arsa sağlamak; sağladığı bu arazi ve arsaları tesbit edilecek esaslara göre planlayarak, olduğu gibi veya alt yapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmak, kiraya vermek trampa etmek , irtifak hakkı tesis etmek,

c) Hazineye ait arazi ve arsalar ile evvelce Hazineden intikal etmiş olup da belediyelerce herhangi bir hizmete tahsis edilmemiş olan arazi ve arsaların Milli Emlak ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüklerince müşterek takdir edilecek kıymetleri üzerinden Genel Müdürlüğe devrini sağlamak,

d) Hazine, Belediye, Özel İdare ve Vakıflar İdaresinin satışa çıkarmadan önce bildireceği arazi ve arsaların durumlarını tetkik ederek bunları satın alıp almayacağını bildirmek,

e) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turzim yatırımları ile kamu tesisleri için planlanmış sahalar içinde kalan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve varsa bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan bina veya sair tesislerin Genel Müdürlük adına kamulaştırmasını Bakan Onayı ile gerçekleştirmek,

f) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için planlamaya öngördüğü sahaların tahdidini yaparak ilgili tapu dairelerine bildirmek ve bu sahaların tahdidini yaparak ilgili tapu dairelerine bildirmek ve bu sahalardaki arazi ve arsalardan tapu dairelerince satıldığı bildirilenlerin durumunu tetkik ederek şufa hakkını kullanıp kullanmayacağını bildirmek,

g) Genel Müdürlük tarafından satılan arsalar üzerine satış şartlarına uygun inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol etmek , belirtilen süre içinde satış şartlara aykırı inşaat yapanların arazi ve arsaları hakkında Kanunun ilgili hükümlerine göre gerekli işlemi yapmak,

h) Kamulaştırılan, satın alınan veya çeşitli kamu hiizmet ve tesisleri yapılarak değerlendirilen sahalarile bunlar içinde veya civarındaki binali veya binasız diğer arazi ve arsaların değer artışlarının vergilendirmede dikkate alınmasını sağlamak üzere Maliye Bakanlığına bildirmek,

i) Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri ile görev alanına giren hususlardaaraştırma, inceleme, proje hazırlamakonularında teknik işbirliği yapmak,

j) Bakanlığın Onayını almak şartıyla görev alanına giren konularda belediyelerle ortaklık kurmak,

k)Yıllık iş programı ve Bütçeyi hazırlayarak Bakanlığınoanayına sunmak

ı) Amaçlarını gerçekleştirmede kullanmak üzere gerekli fonları oluşturmak için miktarı, faizi, itfa süresi, ihraç fiyatı gibi hususlar Bakanlıkça belirlenmek üzere tahvil ihraç etmek,

m) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortakları ve fonları kurmak ve işletmek,

n) Amacıyla ilgili ihtisas bankalarına iştirak etmek,

o) Ürettiği veya üreteceği arsalar karşılığında menkul kıymet ihraç etmek,

p) Kanun amaçları çerçevesinde kullancağı taşınmaz malların halihazir haritasının, her ölçekteki imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak

Görevlerin Dağıtımı ve Yürütülmesi

Madde 10 - Bu yönetmelikte belirlenen görevlerin Teşkilat içinde dağılışı ve ne şekilde yürütüleceği Genel Müdürün Onayı ile yürürlüğe konulacak Yönergede belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Arazi ve Arsa İşleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Arazi ve Arsa İktisabı

 

Arazi ve Arsa Seçimi

Madde 32 - Konut,sanayi,eğitim,sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için planlanmış veya Kanun amaçlarında kullanılmak üzere planlanması öngörülen arazi ve arsalar,görevlendirilecek teknik personel tarafından seçilir.

Çalışmalara esas alınacak planlanmış alanlar içinde kalan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsalar ile bunların üzerinde bulunan bina vesair tesislerin Genel Müdürlük adına kamulaştırılmasına Bakanlıkça karar verildiği taktirde ilgili tapu dairesince tapu kütüğüne "Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına kamulaştırılacaktır" şerhi konur.

Hazine,Özel İdare,Belediye ve Vakıflar İdaresine Ait Arsa ve Arazilerin Satışı

Madde 33 - Hazine,özel idare,belediye ve vakıflar ideresi satışa çıkaracakları arsa ve arazileri onaylı planlar veya kadastro haritaları üzerinde işaretliyerek Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdürler.

Bu hususta uygulanacak esaslar,Tapu ve

Arazi ve Arsa Sağlanması

Madde 34 - Konut,sanayi,,eğitim,sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu tesisleri için anlaşma,devir.satın alma,trampa,mamulaştırma yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağlanır  BuKanun amaçlarında kullanılmak üzere talep edilen arazi ve arsalardan Hazineye ait olanlar Bakanlık tarafından,evvelce Hazineden intikal etmiş olup,belediyelerce herhangi bir hizmete tahsis edilmemiş bulunan arazi ve arsalar da karşılığı 775 sayılı Kanunun 12nci maddesinde sözü edilen fona yatırılmak kaydıyle Milli Emlak ve Genel Müdürlükçe müştereken takdir edilecek kıymetler üzerinden beledyelerce Genel Müdürlüğe devredilir.

Şufa Hakkı

Madde 35 - Genel Müdürlük,konut,sanayi,eğitim,sağlık ve turizm yatırımları ve diğer kamu tesisleri için planlamayı öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu dairelerine bildirmişq bulunduğu sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında şufa hakkına hatadır.Bu sahalardaki arsa ve arazinin satışları tapu daireleri tarafından 15 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

Tapu dairelerince yapılacak bildiri üzerine Genel Müdürlük en geç 30 gün zarfında şufa hakkını kullanacağını bildirmediği ve bu süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafları peşin olarak malik adına yatırmadığı taktirde,şufa hakkının kullanılmasından vazgeçilmiş sayılır.Bu halde tapu daireleri resen şufa hakkındaki şerhi kaldırmaya yetkilidir.30 günlük süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafların yatırılmasını müteakip,tapu dairelerince resen eski satışın iptali ile yeni malik adına tescil işlemi yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Arazi ve Arsa ların Satış ve Kiraya Verilmesi

 

Arazi ve Arsaların Maliyet Hesabı

Madde 36 - Genel Müdürlükçe iktisap olunan arazi ve arsaların maliyetii:

a)Arazi ve arsanın iktisap edeli ile bu iktisap dolayısıyla yapılan tüm harcamalar,

b) Arazi ve arsanın haritasının alınması,imar,planının ve uygulamasının yapılması için h arcanan paralar,

c) Yol,kanalizasyon,su ve elektrik gibi altyapı tesislerinin projelendirilmesi ve yapılması için harcanan paralar,

d)Satış tarihine kadar ödenmiş bulunan her türlü vergi,resim ve harçlar,

e)Satışta ödenecek vergi,resim ve harçlar ile diğer giderler,

Toplamına,genel gider olarak %10 eklenerek,iktisap tarihinden itibaren geçen süre içüin ayrıca değer artışı karşılığı olarak yıllık %10 ilavesiyle bulunacak bedeldir.

Bu toplam, arazi ve arsanın imar planına göre zayiat hesabı yapılmış ise zayiat çıktıktan sonra alan itibariyle kalan miktara,yapılmamış ise arazinin mtamamına bölünerek metkekare maliyet fiyatı saptanır.

Arazi ve Arsa Satışı

Madde 37 - Kamu kurum ve kuruluşlarının istekli olduğu taşınmaz malların dışında kalan Genel Müdürlük mülkiyetindeki şatışa hazır taşınmaz malların satışında bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü uygulanır.

İhale,Kıymet Takdir Komisyonunca yerinde yapılan inceleme sonucunda saptanan taktir kıymeti üzerinden,şayet bu takdir kıymeti bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre hesaplanan maliyet değerinden az ise maliyet değeri esas alınarak belirlenecek tahmini bedel üzerinden yapılır.

Tekliflerin aynı olması halinde,kamu kurum ve kuruluşlarına öncelik tanınır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Satış

Madde 38 - Kamu kurum ve kuruluşlarının istekli olduğu arazi ve arsaların satışları işin mahiyetine göre 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 ncu veya bu Yönetmeliğin 31 inci maddeleri hükümlerine göre yapılır.

Taksitli satış

Madde 39 - Satışlarda Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde satış bedelinin en az %25 i peşin alınmak koşuluyla vadeli satış yapılabilir.Vadeli satışlarda süre iki yıldan fazla olamazve vade için günün koşullarına göre tesbit edilecek faiz oranı uygulanır.

Arazi ve Arsanın İadesi

Madde 40 - 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince Genel Müdürlüğe devredilen arsalardan kamu hizmetleri için lüzumlu olduğu gerekçesi ile Hazinece veya Bakanlık kanalı ile belediyece talep edilenler devir fiatına bu arsalara Genel Müdürlükçe yapılan masraflar ilave edilerek bulunacak bedeller üzerinden Hazineye ve belediyelere iade edilir.Bu devir işleri talep tarihinden itibaren üç ay içerisinden Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

 

Arsa ve arazilerin kiraya verilmesi

Madde 41 - Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki arazi ve arsalar planlandıktan sonra,planda belirtilen kullanım amacına uygun tesis yapılmak üzere,bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmüne göre kiraya verilebilir

Kiraya verilecek taşınmaz malların kira süresi 5 yıldan çok olamaz. Ancak,Genel Müdürlük,kira süresini beşer yıllık dönemler itibariyle 60 yıla kadar uzatabilir.Her beş yılda bir kira bedeli Genel Müdürlükçe yeniden saptanır.

Kiralanan yerin, sözleşme züresinin bitimi veya diğer herhangi bir nedenle tahliyesi halinde,

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ