TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

ARSA OFİSİ KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKDevlet Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜMAMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç ve KapsamMadde 1- Bu Yönetmelik, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sattığı ya da devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hakkında şerh koydurmaya, kaldırmaya ve istisnalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

DayanakMadde 2- Bu Yönetmelik, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 4698 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değiştirilen 11 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TanımlarMadde 3- Bu Yönetmelikte geçen;Genel Müdürlük: Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünü,Bakanlık: Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı,Tanzim Satışı: Onaylı 1/1000 ölçekli imar planı bulunan veya imar uygulaması yapılarak arsa niteliği kazanan taşınmazların sınırlandırılmış belirli bir hedef kitleye yönelik olmak üzere ihale ile satışını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜMSatışlarda Şerh, İstisnalar, Şerhin Kaldırılması ve Ayni Hak TesisiSatışlarda ŞerhMadde 4- Genel Müdürlük, sattığı veya devrettiği arsanın amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda şerh koydurmaya ve/veya bu amaca yönelik sözleşmeler yapmaya yetkilidir. Alıcıların satış veya devir şartlarınauymalarını sağlamak amacı ile yapılacak sözleşmelerin niteliği ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenir. Tanzim satışı yapılan arsalar üzerine plan amacına uygun yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir ve temlik yapılamayacağı vehaczedilemeyeceği konusunda tapu kayıtlarına şerh konur.

Şerhin İstisnalarıMadde 5- İmar uygulaması sonucu, tarımsal niteliği veya doğal karakteri korunacak, ağaçlandırılacak, yapı yasağı getirilen, sit alanlarında kalan, imar mevzuatına göre yapılaşmanın mümkün olmadığı yerler, kamu kurum veya kuruluşlarına devredilen yerler ile arsa edindirme sertifikası karşılığı satış yapılmak suretiyle, Genel Müdürlük mülkiyetinden çıkartılan taşınmazların tapukayıtlarına şerh konulmaz.

Şerhin KaldırılmasıMadde 6- Taşınmaz malların imar planı ile kullanım amacının değiştirilmesi; yapı kullanma izin belgesinin alınması; mahkemece inşaatın bittiğine dair tespit kararının verilmesi; satış şartlarına uygun altyapı, yapı, tesis yapılmasının tamamen yahut gayrimuayyen bir süre için imkansız olduğunun anlaşılması; imar uygulaması sonucu şerh konulması gerekmeyen birtaşınmaz mal ile birleştirilmesi durumlarında, Genel Müdürlük şerhi kaldırabilir.

Şerhli Taşınmazlar Üzerine Ayni Hak TesisiMadde 7- Konulan şerhin korunması kaydıyla, taşınmaz mal üzerine plan amacına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılabilmesini sağlamak amacıyla ayni hak tesis edilebilir. Bu konuda usul ve esasları Genel Müdürlük belirler.

Şerh Korunarak Devre İzinMadde 8- Kooperatif birlikleri ve merkez birlikleri tarafından alınan arsaların uygulamayı yapacak kooperatiflere tahsisi halinde şerhin korunarak arsanın devrine izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli HükümlerYürürlükten Kaldırılan HükümlerMadde 9- 8/8/1994 tarihli ve 22015 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce satışı ve devri yapılan ve şerh konulan taşınmazlara da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YürürlükMadde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YürütmeMadde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ