TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 46.47.48 VE GEÇİCİ 7. MADDELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) (BOĞAZİÇİ YÖNETMELİĞİ)

 

I.BÖLÜM

Genel Hükümler

 

MADDE 1.01-3194 Sayılı Kanunun 46. 47. 48 ve 7. Maddelerinin uygulanması ile ilgili aynı kanunun geçici 8. Maddesine istinaden hazırlanan bu yönetmelik 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile sınırları belirlenmiş bulunan tüm Boğaziçi alanında uygulanır.

 

MADDE 1.02-Bu yönetmelik, geçici maddelerinde yazılı haklar saklı kalmak kaydı ile İmar Planlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde uygulanır.

 

Madde 1.03-İmar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda, luzüm ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şeklin takdirinde ilgili belediye başkanlıkları yetkilidir. Tereddüt edilen konularda büyük şiher belediye başkanlığının görüşü alınarak buna uyulur, emsal olaylarda bu görüşe uyularak işlem yapılır.

 

Madde 1.04-Boğaziçi alanındaki sahil şeridi, öngörünüm bölgelerinin tamamına ait proje uygulamalarındaki bina cephe ve vaziyet planlarına ilişkin incelemeler, büyük Şehir belediye Başkanlığı Danışma kurulunun görüşü ve Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı alınmak suretiyle sürdürülecektir. Diğer bölgelerde, boğaziçi’nin karakeristiğini gösteren tip cephe etüdleri genel hatları ile Danışma kurulunca hazırlanır. İlçe Belediye Başkanlıkları uygulamada danışma kurulunun söz konusu tavsiye kararına uyarlar.

 

 

II.BÖLÜM

Tanımlar

MADDE 2.01-Bitmiş bina: Kontur ve gabarisi tamamlanarak kat tavan betonu dökülmüş olan yapıdır.

 

MADDE 2.02-Mevcut çekme kat İnşa edildiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış çekme kattır.

 

MADDE 3.03-Gerigörünüm ve etkilenme bölgelerinde 22.7.1983 tasdik tarihli 1/500 ölçekli plan notlarına göre Boğaziçi İmar İdare Heyetince tasdik edilmesi gerekli olan avan proje ve vaziyet planları bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren ilgili ilçe belediye başkanlıklarınca onaylancaktır. Daha önce Boğaziçi İmar İdare Heyetince onaylanmış avan proje ve vaziyet planları geçerli olup, bunlarda yapılacak değişiklikler de ilgili ilçe belediye başkanlıklarınca sürdürülecektir.

 

MADDE 3.04-22.7.1983 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli geri görünüm planlarında şehir merkezine bağımlı etkilenme bölgesi içinde, şartları değiştirilecek iskan alanlarında veya köy içlerinde 1/5000 ölçekli 22.7.1983 tasdik tarihli nazım imar planlarındaki şartlara aynen uygun olmak koşulu ile 1/1000 ölçekli planlara göre uygulama yapılır.

 

MADDE 3.05-Sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde 3194 sayılı Kanunun 47. Maddesinde belirtilen yerler dışında kalan alanlarda yola terk işlemi yapılmaksızın uygulama yapılamaz.

 

MADDE 3.06-Tevhid uygulama sırasında aranacaktır.

 

GEÇİCİ 7. MADDE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

GEÇİCİ MADDE 1:Boğaziçi alanında 2805,2960, ve 2981 sayılı kanunlara göre yapılmış bulunan başvurular geçerlidir.

 

GEÇİCİ MADDE 2:2981 Sayılı kanuna göre alınmış bulunan ruhsat ve kullanım izinleri geçerlidir.

 

GEÇİCİ MADDE 3:Boğaziçi alanının sahil şeridi ve öngörünüm bölgesindeki hisseli tapulu yerlerde imar mevzuatına aykırı olarak bitmiş yapılar yürürlükteki imar planlarındaki kullanış gayesine ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun geçici 4. Maddesine göre uygulamalar yapılıncaya kadar mevcut durumları ile 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 7. Maddesinin l. Paragrafına göre gerekli işlemlere, ifraz yapılmaksızın tabu tutulurlar.

 

GEÇİCİ MADDE 4:3194 SAYILI Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce imar planı ve mevzuata uygun olarak verilen ruhsat ve kullanma izinleri geçerlidir.

 

GEÇİCİ MADDE 5:Bu yönetmeliğin uygulama alanına giren bölgelerdeki mevcut yapılarda %33 meyli aşmamak üzere çatı aktarılması ve tamiri, duvar doğrama sıva ve kaplama tamirleri ruhsata tabi olmadan yapılabilir. Konu ile ilgili işlemler hakkı müktesep kazandırmamak ve enkaz bedeli vs. gibi hususlarda belediyeyi zor durumda bırakmamak üzere taahhütname alınmak kaydı ile ilgili belediye başkanlıklarında yürütülür.

 

GEÇİCİ MADDE 6:Çekme katlarının tam kata iblağı durumunda bağımsız bölüm adedinde bir artış olması halinde,

 

1-Çekme katındaki yeni bağımsız bölüm adedi bir alt kattaki bağımsız bölüm adedini aşamaz.

2-Bu halde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre hareket edilir.

 

MADDE 4.01-Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ