TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete : 26.12.2001 ÇarşambaSayı : 24622 (Asıl)    Madde 1- 17/10/1966 tarihli ve 12428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 2 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Madde 2- 775 sayılı Gecekondu Kanununun uygulanması hususunda bu Yönetmelik esasları uygulanır. Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar 775 sayılı Gecekondu Kanunu esaslarına uygun olarak Bakanlıkça alınacak Olurlar, belediyelerin yetkili organlarınca alınacak kararlar veya ilgili kuruluşlarla ortaklaşa hazırlanacak protokollarla belirlenir."   Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Madde 5- 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre şahıslara yapılacak yardımlar şunlardır:a) Arsa tahsisi,b) Kredi tahsisi,c) Ayni yardım,d) Teknik yardım ve diğer kolaylıklar,e) Konut yardımı.Bu yardımlardan faydalanacak kimselerin;a) Yoksul ve dar gelirli olmaları,b) Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun;(1) Herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsa veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanının ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip olmaması, (2) Müracaat ve tahsis tarihinde başvuruda bulunulan konut yapı kooperatifi dışında herhangi bir yapı kooperatifine üye olmaması,c) Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarının herhangi birinin arsa, konut ve konut kredisinden yararlanmamış olması şarttır."   Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar ilave edilmiştir."Gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinde arsa tahsis edilen konut yapı kooperatifleri ve müşterek müracaatlardan 6 aylık süre içinde arsa bedelinin 1/10'unu Bankadaki belediye fon hesabına yatırdığına dair banka makbuzu ibraz edenlere belediyelerce arsa tahsis belgesi verilir.Konut yapı kooperatifleri ve müşterek müracaatlardan arsa tahsisi yapılanlar bu belgeleri alır almaz derhal bankaya başvurarak bakiye arsa bedelini borçlanmak üzere Bankanın tanzim edeceği sözleşmeyi imzalar. Tapu daireleri, lehine arsa tahsis edilen şahıs ve Banka tarafından ibraz edilen sözleşme ve tahsis belgesine istinaden belge ve sözleşmede ada ve parsel numaraları belirtilmiş olan arsayı lehdar adına tescil ve aynı anda mezkur arsa üzerine sözleşmedeki meblağ ve şartlar dairesinde birinci derece ve sırada olmak üzere Banka lehine ipotek tescilini yaparak tapu senedini ilgili şahsa ve ipotek belgesini de Bankaya verir. Konut yapı kooperatifleri ve müşterek müracaat edenler inşa kredisi alamayacak ise, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır. Bu şartlara uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın arsa bedeline mahsuben tahsil olunan meblağ kendisine iade olunarak geri alınır. Kendilerine arsa tahsis edilen ve bedelinin 1/10'unu tediye eden şahıslar bakiye borçlarını yıllık ve aylık eşit taksitler halinde olmak üzere 9 yılda tediye eder. İlk taksit sözleşmenin imzası tarihinden itibaren bir yıl sonra başlar."Yürürlük   Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme   Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ