TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

İLLER BANKASI YAPI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

  

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; İller Bankasınca yaptırılan veya yapı denetim hizmetleri Bankadan talep edilen veya ihalesi Ortak İdarelerce yapılıp yapı denetim hizmetleri müştereken yürütülen, her türlü yapım, bakım ve onarım işlerinin sözleşme ve eklerine uygun olarak denetlenmesinde uyulacak, usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; İller Bankasınca yaptırılan veya yapı denetim hizmetleri Bankadan talep edilen veya ihalesi Ortak İdarelerce yapılıp yapı denetim hizmetleri müştereken yürütülen, yapım, bakım ve onarım işlerinin, Bankanın Merkez ve Taşra Teşkilatı aracılığıyla veya Ortak İdarelerce müştereken yapacağı, yapı denetim hizmetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 7 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Banka                                 : İller Bankası Genel Müdürlüğünü (İLBANK),

Merkez Birimleri                : Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetleme Birimleri ve Yardımcı Birimlerini,

Taşra Birimleri                   : Bölge Müdürlüklerini,

İdare                                   : İhaleyi yapan veya işi yürüten kurumu,

Yüklenici                            : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme yapılan istekliyi,

Ortak İdareler                    : Belediye, İl Özel İdarelerini,

İş                                        : Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım,bakım ve onarım işini,

Yapı Denetim Teşkilatı    : İşlerin denetlenmesini yürüten, Bankanın Merkez ve Taşra Birimleri ile Yapı Denetim Birimi ve Hakediş İnceleme Birimini,

Yapı Denetim Birimi         : Banka veya Banka ve İdare tarafından işlerin denetimi için görevlendirilen yapı denetim mühendisi ve yardımcılarını,

Hakediş İnceleme Birimi  : Hakedişlerin incelenmesi için Banka tarafından görevlendirilen kişi veya kurulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yapı Denetim Teşkilatının Kuruluşu ve Çalışma Yöntemleri

Yapı Denetim Teşkilatı

Madde 5- Banka Yapı Denetim Teşkilatı işlerin büyüklük ve önemine göre; Merkez Birimleri, Bölge Müdürlükleri, Bağımsız Yapı Denetim Amirlikleri, Yapı Denetim Birimi, Hakediş İnceleme Birimleri ve Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı gibi unvanlara sahip yapı denetim mühendisleri ile Tekniker, Teknisyen, Montör, Topograf, Harita teknik elemanları ve Sürveyan gibi unvanlara sahip yapı denetim yardımcılarından oluşur.

Genel Müdürlükçe kurulacak bağımsız yapı denetim amirliği veya yapı denetim hizmetleriyle görevlendirilen ilgili, yapı denetim görevleri yönünden kadro ve şema unvanlarıyla bağlı değildir.

Yapı Denetim Teşkilatı kadroları :

Merkezde; Daire Başkanı, Daire Başkanı Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker,

Bölge Müdürlüklerinde; Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı ve yardımcı eleman olarak, Tekniker, Teknisyen, Montör, Topograf, Harita teknik elemanları ve Sürveyanlardan oluşur.

Yardımcı elemanlar; Meslek yüksek okulu, yapı ve endüstri meslek liseleri, tapu ve kadastro meslek liseleri ve eş değer okul mezunları arasından seçilir. Bunlar yapı denetim mühendisine yardımcı olarak Tekniker, Teknisyen, Montör, Sürveyan, Topograf ve Harita teknik elemanı unvanlarıyla görev yaparlar.

Bankaca yürütülen her iş için Merkez veya Taşra Birimlerinde ayrı bir yapı denetim birimi oluşturulur. Yapı denetim hizmetlerinin yürütülmesinde, işlerin önem ve büyüklüğüne göre yeterli sayı ve nitelikte yapı denetim mühendisleri ve yardımcıları, yapı denetim biriminde görevlendirilir.

Yapı denetim görevinin hangi kişi veya kurullar tarafından yapılacağı yetkililerce yükleniciye ve yapı denetim elemanlarına ismen bildirilir.

Yapı denetimi yapılacak işe ait dosya örneği, proje, resim ve diğer evraklar işe başlamadan önce yapı denetim birimine verilir.

Bir yapı denetim elemanı, birden fazla işin yapı denetiminde görevlendirilebilir.

Denetlenecek işin büyüklük, nitelik ve önemine göre iş kısımlara ayrılabilir ve her kısım için ayrı yapı denetim mühendisleri görevlendirilebilir.

Yapı denetim mühendisinin emrinde, işin büyüklüğüne göre, yeteri kadar yardımcı eleman bulundurulur.

Yapı denetim birimince hazırlanacak hakediş veya harcama belgelerinin incelenmesine yönelik olarak Merkez veya Taşra Birimlerinde hakediş inceleme birimleri oluşturulur. Bu birimlerde, yürütülen işlere göre yeterli sayıda Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı görevlendirilir.

Yapı denetim biriminde görevlendirilen Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı kendi denetimindeki işler hariç olmak üzere, ihtiyaç halinde geçici olarak hakediş inceleme biriminde görevlendirilebilir.

Yapı Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi

Madde 6 - Bankanın ortak idarelere, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel kurumlara yönelik yapı denetim hizmeti, verilen yetki veya yapılan protokol çerçevesinde aşağıdaki şekillerde yürütülür.

a) Banka ve ortak idare ile müşterek yapı denetim hizmetleri

Bankaca kredilendirilen ve İdarelerce İhale edilen işlerde; işlerin büyüklük ve önemine göre, Bankanın kendi yapı denetim teşkilatı içerisinden görevlendireceği yeterli sayıda ve nitelikte personel ile ortak idarenin görevlendireceği ve Bankanın uygun göreceği nitelikte kişi veya heyetle müşterek bir yapı denetim birimi oluşturulur.

Bu birim yapı denetim hizmetlerini eşit sorumluluk ile projesine, sözleşmesine ve eklerine uygun olarak yürütür. İdare tarafından müşterek yapı denetim birimi için eleman sağlanamaması halinde yapı denetim hizmetleri Banka sorumluluğunda yürütülür.

Yapı denetim birimince hazırlanan hakedişler, Bankanın hakediş inceleme birimlerinde incelenir, yapı denetim amirince vize edildikten sonra, idarelerce onaylanır. İşin yürütülmesine ilişkin, idarelerce alınması gereken kararlara yönelik olarak, yapılacak her türlü tespit ve işlemler yapı denetim teşkilatı tarafından hazırlanır, vize edildikten sonra, idarelerce onaylanır.

Müşterek yapı denetim hizmetleri yürütülürken Banka ve İdare arasında çıkacak ihtilaflarda Banka görüşü esas alınır.

b) Bankaca kredilendirilmeyen işlerde yapı denetim hizmeti

Bankaca kredilendirilmeyen, ortak idareler, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşlarının talep ettikleri yapı denetim hizmetleri için, Bankanın kendi yapı denetim teşkilatı içerisinden yeterli sayı ve nitelikte personeli görevlendirerek oluşturduğu yapı denetim birimince, verilen yetki veya yapılan protokol çerçevesinde yapı denetim hizmetleri yürütülür.

c) Doğrudan Bankaca yürütülecek işler

İdareler adına ihale ve yapım işleriyle Banka‘nın doğrudan görevlendirilmesi durumunda; işin yürütülmesi ve tamamlanması ile ilgili tüm idari ve teknik görevler Banka tarafından projesine, sözleşmesine ve eklerine uygun olarak yapılır.

d) Doğrudan İdarelerce yürütülecek işler

Bankaca tamamen veya kısmen kredilendirilen, ancak işin teknik özelliklerinin faklı uzmanlık gerektiren karakterde olması veya dış kredi koşulları ve benzeri nedenlerle, yapı denetim hizmeti içinde yer alınması öngörülmeyen işlerde; idarece onaylanarak Bankaya sunulan hakediş veya harcama belgelerinin, kredi konusu işe ait olduğunun Bankaca saptanmasından sonra, teknik sorumluluk ilgili idarelere ait olmak üzere vize edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Denetim Teşkilatının

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 7- Yapı Denetim Teşkilatında yönetim ve denetim yapan görevliler Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümlerine uygun olarak ve aşağıda yazılı sıraya göre birbirlerinin emir, denetim ve gözetimi altında görevlerini yürütürler.

a) Yapı Denetim Amiri

İşin özelliğine göre merkezde Daire Başkanı, taşrada Bölge Müdürü, bağımsız olarak kurulması halinde müstakil Yapı Denetim Amirinden oluşur. Bir Yapı Denetim Amirinin sorumluluğunda birden fazla işin yapı denetim görevi toplanabilir.

b) Yapı Denetim Şefi

Merkezde Daire Başkan yardımcısı, Şube Müdürleri ile taşrada Bölge Müdür yardımcısı ve Şube Müdürlerinden oluşur. Bir Yapı Denetim Şefinin sorumluluğunda birden fazla işin yapı denetim görevi toplanabilir.

c) Yapı Denetim Mühendisi

Merkez ve taşrada yapı denetim hizmeti yapan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı‘ndan oluşur. Bir yapı denetim mühendisine birden fazla işin yapı denetim görevi verilebilir.

d) Yapı Denetim Yardımcısı

Tekniker, Teknisyen, Montör, Topograf, Harita teknik elemanları ve Sürveyanlardan oluşur.

İşin önem ve özelliğine göre yapı denetim mühendisine bağlı olarak çalışır.

Bölge Müdürü

Madde 8- Bölge Müdürünün Yapı Denetim Amiri olarak görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Yönetim ve denetimi bölgesine verilen işlerin; sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere ve iş programına uygun bir biçimde yapılmasını, işin süresinde bitirilmesini sağlatmak üzere gözetim ve denetiminden sorumludur.

b) Yapı denetim birimince düzenlenecek; röleve, yeşil defter, ataşman defteri, plankote, hesap, hakediş, tutanak, emir defteri ve işin yürütülmesi için gerekli diğer evrak ve projelerin zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve yapı denetim hizmetinde çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarını izler.

c) Denetimindeki işleri bizzat veya yapı denetim teşkilatı aracılığı ile yerinde inceleyerek veya inceleterek yapılan işleri denetler ve işle ilgili sorunları çözümler.

d) Genel Müdürlük tarafından verilen genel veya özel yetkiler çerçevesinde kalmak koşullarıyla proje, detay, iş artışı ve tadilat projelerini hazırlatarak onaylayıp uygulanmak üzere yapı denetim mühendisine ve yükleniciye verir. Bilgi için de Genel Müdürlüğe sunar.

e) Uygulamaya geçilecek projeleri, mahal listelerini ve detayları inceler, kendisi veya yapı denetim mühendisince görülen eksiklikleri saptar, düzeltme önerilerini yapar ve uygulama için Genel Müdürlüğün iznini alır.

f) Tesiste herhangi bir değişikliği zorunlu görür veya daha uygun çözümleri saptarsa; değiştirilmesi gerekli görülen imalatın yerine, fiyat karşılaştırması da yaparak işin özelliğini bozmamak koşulu ile başka bir imalat yapılması önerisinde bulunabilir.

g) İşin, kendisi tarafından görülmesini zorunlu gördüğü kısımlar için yapı denetim mühendisine talimat verir ve uygulamaları izler.

h) Özellik gösteren işler hakkında görüşlerini tespit ederek bu kararı Genel Müdürlüğün bilgi ve onayına sunar.

ı) Sözleşmesine göre gerekmesi halinde; şev, klas, su zammı, çamur, iksa, nakliye, ocak, tartı ve benzeri tutanakları, usulüne uygun olup olmadığını inceleyerek onaylar ve bu tespitler için gerekli kurulları oluşturur.

i) Sözleşme ve eklerinde Genel Müdürlüğün izni ile yapılacağı kayıtlı işlerde verilecek talimatlara uyar.

j) Yetki verilmesi halinde röpriz, ariyet, depoya nakil, iksa, sıkıştırma, nemlendirme gibi işlerin yapılmasına izin verir.

k) İşin sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını ve çalışmaların iş programına göre süresinde işi bitirmeye yeterli olup olmadığını inceler. Yapılması gerekli görülen hususlar ve alınması zorunlu önlemler hakkında yapı denetim mühendisine ve yükleniciye gerekli direktifleri verir ve Genel Müdürlüğü bilgilendirir.

l)Yüklenicinin ihzarat, Bankaca verilen veya tahsis edilen malzeme ile imalat, inşaat, tesisat ve onarım işleriyle, diğer çalışmalarında; projeye aykırılık, eksiklik, kalitesizlik, uygunsuzluk, yetersizlik veya kusur gördüğü takdirde;

1) Şartnamelere uygun olarak yapılmayan ihzaratın şantiye dışına çıkartılması ve uygun ihzaratın yaptırılması,

2) Kusurlu imalatın düzelttirilmesi veya yıkılıp yeniden yaptırılması,

3) Aksayan çalışmaların hızlandırılması,

4) Yetersiz, uygunsuz şantiye personeli ve işçilerin değiştirilmesi,

5) İşçi alacaklarının zamanında ödenmesini sağlamak için yasal önlemlerin aldırılması,

6) İş kanununa göre, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması,

7) Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması,

hususlarında yükleniciye gerekli süreyi de vererek yazı ile bildirir ve uyarılarda bulunur. Yüklenicinin bu uyarılara uymadığının tespiti halinde, gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı bir tutanakla durdurur ve durumu Genel Müdürlüğe iletir.

m) Yapı denetim birimince hakediş raporlarının zamanında, usulüne göre ve noksansız olarak düzenlenmesini izler. Bunlar üzerinde gerekli incelemeyi ve düzeltmeleri yapar veya yaptırır, imzalayarak veya onaylayarak işleme konulmasını sağlar.

n) Metraj ve ataşmanların işin gidişine paralel olarak düzenlenmesini sağlar. Geçici kabul tarihinden itibaren altı ay içerisinde kesin metraj ve hesapların tamamlanmasını sağlar. Teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içerisinde inceleterek, onaylar.

o) Sözleşmede fiyatı bulunmayan ve yapılması zorunlu görülen işlerde yürürlükteki mevzuata göre fiyatı belirler, artış veya eksilişleri saptayarak gerektiğinde mukayeseli keşiflerle birlikte Genel Müdürlüğe sunar.

ö) Şantiyede gerek ihzarat olarak bedeli ödenen ve gerekse İdarece verilen malzemenin, idareye ait araç ve gereçlerin; yerinde ve iyi bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını denetler ve sağlatır.

p) Sözleşme gereğince yüklenicinin getirmekle yükümlü bulunduğu araç ve gereçlerin zamanında şantiyeye getirilmesini ve çalışır halde bulunmasını sağlatır.

r) İşin bitiminde yüklenicinin müracaatı üzerine geçici ve kesin kabul için gerekli işlemleri tamamlatır, kabul raporunda saptanan noksan ve kusurlu işlerin süresinde bitirilmesini izler ve sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.

s) Düzeltme imkanı bulunmayan, ancak kalmasında da teknik bir sakınca görülmeyen işleri tespit ederek, gereği için Genel Müdürlüğe iletir.

ş) Program ödeneklerini ve gerçekleşmeleri izler, fiyat artış dönemlerinde tespit metrajlarını yaptırır.

t) Yapı denetim elemanlarının süreli veya süresiz ayrılışlarında; işin denetimini aksatmamak için gerekli önlemleri alır.

u) Sözleşme uyarınca, yüklenici teknik personelinin işe devamlarının izlenip izlenmediğini denetler ve gerekli işlemleri yapar.

ü) Yukarıdaki fıkralarda sayılmayan; sözleşme ve şartnameler gereği işin iyi bir şekilde yürütülmesi ve bitirilmesi için gerekli her türlü önlemi alır, aldırır, bu yönde yapı denetim elemanlarına direktifleri verir.

v) Yapı denetim elemanlarının görevlendirilmesini işin önem ve özelliğine göre bilgi, deneyim ve liyakata göre yapar.

Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri

Madde 9- Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin Yapı Denetim Şefi olarak görev,yetki ve sorumlulukları;

a) Kendilerine bağlı olan yapı denetim elemanlarının ve hakediş inceleme biriminin her türlü görevlerini, sözleşme, şartname ve usulüne göre zamanında yapıp yapmadıklarını denetlemekle görevli ve sorumludurlar.

b) Yapı denetim elemanları arasındaki koordinasyonu sağlarlar.

c) Yapı denetim elemanları ve hakediş inceleme biriminin düzenlediği bütün evrakı inceler, gerekli düzeltmeleri yapar ve amirine bildirir. Bölge Müdür yardımcıları ve Şube Müdürleri inceledikleri evraklardan, yapı denetim mühendisinden sonra 2. derecede, yaptığı düzeltmelerden ise 1. derecede sorumludurlar.

d) Yapı denetim elemanlarının karşılaştıkları sorunları çözümler, gerekli gördüklerini amirine bildirir ve direktiflerini almak suretiyle gereğini yapar veya yaptırırlar.

e) Kendilerine bağlı olan işlerin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere ve iş programına uygun olarak yürütülüp bitirilmesini sağlarlar.

f) Yapı denetim amirinin yardımcısı olarak, 8 inci maddede sayılan Bölge Müdürüne ait görevlerden kendisine verilenleri yaparlar.

g) Gerektiğinde yer teslimini Bölge müdürünü temsilen yapı denetim mühendisi ile birlikte yaparlar.

h) Kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Hakediş İnceleme Birimi

Madde 10- Hakediş İnceleme Birimi; yapı denetim birimince düzenlenen ara veya kesin hakedişte yer alan ataşman, yeşil defter, tutanak, icmal cetvelleri, fiyat farkları ve benzeri belgeler ile gerekli görülen diğer dökümanların sözleşme, şartname, genelge hükümlerine ve projesine uygun düzenlenmiş olup olmadığını inceler, varsa eksik evraklarını tamamlatır, hesap hatalarını düzeltir. Hakedişin denetiminden ve yaptığı düzeltmelerden 1.derecede sorumludur.

Yapı Denetim Mühendisi

Madde 11- Yapı denetim mühendisi, kendisine verilen işleri; sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına, ekonomik faktörlere ve iş programlarına uygun olarak yürütüp süresinde bitirilmesini sağlamak için, yapı denetim amirinin görüşünü de alarak işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen yardımcı elemanlar ile diğer personelin hizmetlerinden de yararlanarak yürütmekle görevli ve sorumludur.

Yapı denetim Mühendisi:

1.   Yer teslimine katılır ve işyerinde önceden saptanmış röperlerle, yeniden gereksinim duyulacak röper, eksen ve işaret kazıklarının özelliğini değiştirmeyecek biçimde korunmasını sağlar ve durumlarını uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak ataşmana geçirir.

2.   Yer Teslimi Tutanağı‘nın tanzimini sağlar.

3.   Yükleniciye verilecek emirleri Emir Defteri ile tebliğ eder. Sözleşme hükümlerine göre işlerine ait plan, kesit, plankote ve röleveleri, işe başlamadan önce mevcut röperlere göre kontrol eder; plankotedeki kotlarla tabii zemin, temel tabanı ve su seviyesi gibi kotları, mevcut röperlere bağlamak suretiyle saptar. Bu işlemler yapılmadan işe başlatmaz.

4.   İdare tarafından sözleşme eki olan şartnamelere göre yükleniciye verilmesi gereken; genel durum planı, kesit ve plankoteleri, uygulama proje ve detaylarını, mevcut inşaat durumunu tespit ile varsa ihzarat, tesisat, araç ve gereçleri vererek bunlarla ilgili tutanakları düzenler ve yapı denetim şefi aracılığı ile yapı denetim amirine onaylatır.

5.   Sözleşmesine göre gerekiyorsa; yükleniciye zemin üzerinde gösterilerek, verilecek esas işyeri ile yardımcı yerler röper ve eksen kazıkları ile diğer işaretler ve malzeme ocakları gibi yerleri yüklenici veya yetkili vekili ile gezerek tutanaklarını düzenler.

6.   Yükleniciyle birlikte saptanması gerekecek taşıma uzaklıklarına ait kroki ve tutanaklarla teslim edilen malzemenin tartı, ölçü ve benzeri tutanaklarını zamanında düzenler ve yapı denetim amirine 15 gün içinde sunar.

7.   İşe başlamadan veya işin yapımı sırasında, işyerinde meydana çıkacak veya tehlike doğuracak su, kanalizasyon, elektrik, iletişim hatları gaz ve petrol boru hatları, karayolu geçişi gibi engeller için gerekli önlemleri aldırır.

8.   Yükleniciye verilen veya verilecek veya yüklenici tarafından düzenlenen uygulama projelerinin, yerine uygunluğunu kontrol eder. Gerekli ve zorunlu gördüğü değişikliği saptayarak gerekçeleriyle yapı denetim amirine bildirir.

9.   Banka veya idarece onanmış tiplere ve cetvellere göre; yapılacak işlerin, proje ve detaylarını zamanında yükleniciye düzenleterek yapı denetim amirine onaylatır.

10.                        İşte kullanılacak her türlü inşaat, elektrik ve tesisatla ilgili malzemenin ihzaratına başlamadan önce veya şantiyeye getirildiklerinde; örnekler alarak veya aldırarak gerekli gördüğü deneyleri yapar veya yaptırır. Bu malzemelerin; niteliğinin ocak ve alınış yerleri, boyut, şekil ve markalarının sözleşme eki şartnamelere uygunluğunu kontrol etmekle beraber, gerekirse bu incelemeyi yeterli bulmayarak adı geçen malzemenin kullanılacağı yere ve işe göre uygun olup olmadığını inceletir ve uygun olmayan malzemeyi iş yerine getirtmez.

11.                        İdarece, ara hakedişlerle bedeli ödenen, tahsis edilmiş veya şantiyeye intikal etmiş tüm ihzarat malzemesinin şantiyeye girişi, tesiste kullanılışı, çıkışları ile şantiye içinde saklanmasını denetler. İmalata dönüşen ihzaratı toplam ihzarattan düşer kalan ihzarat ve imalattaki toplam malzeme yapı denetimini ve dengelenmesini yapar. Açık veya fazla malzeme varsa nedenini araştırır.

12.                        Sözleşme eki şartnamelere göre şantiye ve laboratuvarda yapılması gereken deneyleri yapar veya yaptırır.

13.                        Temel sondajları ile yükleme deneylerini yaptırarak gerekli raporları düzenletir ve yapı denetim amirinin onayına sunar

14.                        Her türlü inşaat, imalat ve tesisatı ; boyut ve şekillerine uygun, proje ve detaylarına göre eksiksiz olarak yaptırır.

15.                        Her türlü temel, kalıp, demir ve betonun denetimini yapar, fenni gerekçe ve gereksinime uygunluğunu saptayarak işe başlama ve devam iznini verir. Gerektiğinde bunlarla ilgili tutanakları hazırlar ve sonucu amirinin onayına sunar.

16.                        İzne bağlı imalatın yapımı için gerekli malzeme, işyerinde yeteri kadar bulundurulmadıkça işe başlatmaz.

17.                        Sözleşmesine göre zemin klaslarının saptanması gerekiyorsa kayıtları tutarak önlemleri alır ve klas tespit kuruluna katılır.

18.                        Sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından düzenlenecek iş programının süresinde düzenlenip idarenin onayına sunulmasını sağlar.

19.                        İşlerin iş programına göre yürütülmesini izleyerek gecikmeler olduğu ve giderilmesine çalışılmadığı takdirde yükleniciye gerekli uyarılarda bulunur ve durumu yapı denetim amirine bildirir.

20.                        İhzarat, inşaat, imalat ve tesisatın; sözleşme ve ekleriyle şartnameler, fen ve sanat kurallarına ekonomik faktörlere uygun yapılıp yapılmadığını sürekli kontrol eder, uygun olmayan hususlar görüldüğünde düzeltilmesi için gerekli direktifleri verir, sonuç alamadığı takdirde o kısmı durdurup durumu derhal yapı denetim amirine bildirir.

21.                        İnşaata intikal eden ihzarat miktarının bir önceki miktarla kontrolünü yapar. Projeden fazla yapılmış ihzarat bedelinin ödenmemesini sağlar. Yüklenici tarafından yapılan her türlü imalatı yerinde ölçer, uygulama projesine, birim fiyat tarifelerine göre uygun olup olmadığını denetler, uygun olmayan hallerde yıkılıp yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve bu şekli ile kalmasında sakınca görülmeyen eksiklikleri yapı denetim amirine bildirir. Gerekiyorsa ölçüm sonuçlarını ataşman defterine işler ve defteri yüklenici ile birlikte imzalar.

22.                        İşlerin devamı süresince yapacağı denetimlerle yanlışların zamanında düzeltilmesini sağlar.

23.                        Beton dökümü, ferşiyat, boru hatlarının basınç deneyi, ayrıca trafo, teçhizat montajı gibi önemli ve ileride düzeltilmesi olanak dışı işlerin yapımını kontrol eder.

24.                        Röleve Defteri, Ataşman, Boru Ferşiyat Ataşmanı, Yeşil Defter ile tutanakların düzenlenmesi için gerekli kayıtları tutar, tutturur; bunları denetleyerek işin yapılış tarihlerini saptar.

25.                        Sürveyanları, işleri kontrol edecek şekilde çalıştırır. Önemli gördüğü hususlarda Sürveyana Emir Defteri ile emir verir ve dikkatini çeker. Sürveyanların kusurlu gördüğü işlerini tetkik ederek gereğini yapar. Sürveyanların tutacağı Sürveyan Defteri‘ni kontrol eder.

26.                        Yapı denetim mühendisleri, Sürveyanın denetlediği işlerden de sorumludur.

27.                        Yüklenicinin işçilerin ücretlerini vermediğini veya kanunlarla tanınmış her türlü hakları ile buna benzer sözleşmenin diğer hükümlerinin yerine getirilmediğini öğrendiği takdirde, bu hususlarda bir ilk soruşturma yaparak neticesini yapı denetim amirine bildirir. İş yerinde işçi alacakları ile ilgili gerekli ilanı yapar.

28.                        İş güvenliği ve işin korunmasına yönelik önlemlerin alınmasını sağlar.

29.                        İhale bedeline dahil işlerden tesisin işletmeye açılmasını sağlayacak kısımlarının öncelikle tamamlanmasına dikkat eder.

30.                        Yükleniciye verilecek geçici hakediş raporlarını düzenler. Bu raporlardaki miktarlar sayılarak, tartılarak veya ölçülerek düzenlenecek, yeşil defter ve ataşmandan alınır. Sözleşmesine göre gerekiyorsa fiyat farkı ödenmesine esas olacak malzeme fiyatlarında değişiklik olduğu zamanlarda ve yıllık birim fiyat değişimlerinde metrajları zamanında tespit eder.

31.                        Kabule hazır olmayan tesislerin durumunu tespit ederse durumu amirine iletir.

32.                        Yapı denetimini yaptığı işlerin kabullerinde kabul heyetlerine gerekli izahatı verir, yapı denetim görevlisi sıfatıyla tutanakları imza eder. Kabullerde tespit edilen noksan ve kusurlu işleri zamanında ve şartnamelere uygun şekilde tamamlatır.

33.                        Süresi içinde eksiklikler tamamlanmamışsa, gerekli tutanakları düzenler ve yükleniciye vaktinde yazıyla ihbar ve ihtarda bulunulmasını sağlar.

34.                        Yüklenici ile birlikte sözleşme ve genel şartname hükümlerine göre hakedişlerle ilgili metrajları yapar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere altı ay içerisinde kesin metraj ve hesapların yapılmasını sağlayarak, amirine teslim eder.

35.                        Yapı denetim mühendisi, yapı denetim şefi veya amiri ile ihtilafa düştüğü takdirde, yetkili makam sorumluluğu kendine ait olmak üzere emir verir. Yapı denetim mühendisi bu emre uyar.

36.                        Yapı denetim mühendisleri kendi branşları ve görev alanları ile ilgili işlemlerden sorumludur.

Yapı Denetim Yardımcısı

Madde 12 - Yapı denetim yardımcısı;

a) Yapı denetim mühendisinin yardımcısı olup, yapı denetim mühendisi tarafından kendisine verilen ölçme hesap proje ve benzeri denetim işlerini yapı denetim mühendisinin sorumluluğu altında yapar. Sürveyanların çalışmalarını izler ve kontrol eder.

b) Görevlendirildiği takdirde kendisi tarafından ölçülen ve düzenlenen röleve, ataşman, tutanak, kesit, proje ve benzeri evrakı paraf ederek, incelenip imza edilmek üzere yapı denetim mühendisine verir.

c) Yükleniciye yazışmada bulunamaz, ancak sözleşmenin uygulanmasına ve işin yürütülmesine ait hususlarla yanlış ve uygunsuz olarak yapılan inşaat, imalat ve ihzarat hakkında yüklenici veya adamlarına sözle uyarıda bulunur. Yüklenici tarafından bu uyarılara uyulmadığı takdirde yapı denetim mühendisine bilgi verir.

d) Yapı denetim mühendisince kendisine özel olarak verilen yetkileri aynen kullanır ve neticeleri yapı denetim mühendisine bildirir.

e) Yapı denetim yardımcısı kendisine verilen görevlerin iyi bir şekilde yapılıp sonuçlandırılmasından sorumludur.

Sürveyan

Madde 13- Sürveyan;

a) Görevlendirildiği iş yerinde sürekli olarak bulunup inşaat, tesisat, imalat ve her türlü ihzaratın yapı denetim mühendisinin tarif ve direktiflerine göre şartname, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasını gözetleyerek sağlar.

b) İhzarat, çimento, kum, çakıl, taş, tuğla, kereste, boru ve teferruatı, yuvarlak ve profil demirleri, nakiller, izolatörler, makine ve elektrik aletleri ve diğer bütün malzemeyi yapı denetim mühendisinin vereceği talimata göre muayene ederek şartnamesine uygunluğunu tespit eder. Uygun görmediği malzeme için yükleniciyi ikaz eder ve yapı denetim mühendisine bildirir. İhzarat malzemelerinin iyi muhafazasını temin ettirir.

c) Kazıların projesine uygun olmasını sağlar.

d) Kalıp, demir, beton, kagir, tuğla, sıva ve şaplar ile diğer sanat yapıları, imalat, montajların plan ve projesine, sanat kaidelerine uygun şekilde yaptırılmasını sağlar. Bu bağlamda kullanılacak çimentoların bozuk olmamasına, dozajların şartnamesine uygun, beton ve harçların granülometrisine uygun malzeme ile bütün ve düzgün bir hale gelinceye kadar karılmasana, lüzumundan fazla su konulmamasına, beton ve çimentolu harçların prize başlamadan önce kullandırılmasına, betonların iyi sıkıştırılmasına, bütün iş derzlerinin yapı denetim mühendisinin talimatına göre yapılmasına, kum çakıl karıştırılmasına, fenni vasıfta olmasına, muayyen zamanlarda sulandırılmasına, taze betonların dondan sıcaktan ve sarsıntıdan korunmasına, beton dökülürken bütünlüğün bozulmamasına, ot, toprak gibi maddelerin karışmamasına dikkat eder.

e) Batardoların temellerinin ve gövdesinin projede gösterilen boyutlarda yapılmasını, dolgu malzemesinin itina ile seçilip su sızdırmayacak şekilde sıkıştırılmasını, su tahliyesi esnasında motopompların hangilerinin kaç saat çalıştığının bir deftere kayıt edilmesini sağlar.

f) Sürveyan yukarıda belirtilen işleri yaptırmak için yükleniciye sözlü uyarıda bulunabilir ancak işin devamında sakınca gördüğü imalat ve malzeme ile ilgili hususların tespiti halinde bu kısımlarda çalışmaları durdurur ve derhal yapı denetim mühendisini haberdar eder.

g) Şantiyede fiilen çalışan işçi, taşıt araçları ve makinelerinin çeşit ve sayılarını saptayarak yaptıkları işleri cinsine göre ayrı ayrı belirterek sürveyan defterine kaydeder.

h) İşyerinde topladığı bilgileri; inşaat, tesisat ve ihzaratın yerini ve bu yerlerde çalışanların sayısını, her gün yapılan iş miktarlarını, bütün gün çalışılıp çalışılmadığını, havanın çalışmaya elverişli olup olmadığını, yapı denetim mühendisinin isteyeceği günlük malzeme tüketimini sürveyan defterine yazar.

ı) Sürveyan defterini talimatlara uygun olarak tutacak ve emir defterinde kaydedilen hususlara riayet eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hakedişlerin Hazırlanması

Hakedişlerin Hazırlanması

Madde 14- Yapı denetim mühendisi, yükleniciye verilecek geçici ve kesin hakedişleri, yüklenicinin başvurusu üzerine ve sözleşme hükümlerine uygun olarak zamanında düzenleyip ataşman, yeşil defter, tutanak ve icmal cetvelleri ile birlikte yazı ekinde yapı denetim amirine sunmakla görevli olup içeriği ve sonuçlarından yüklenici ile birlikte sorumludur.

a) Ara Hakedişler: Yüklenicinin, sözleşme ve eki olan şartnamelerdeki hükümlere ve birim fiyatlarına göre yaptığı işlerden doğan alacakları ölçümlere veya saptanan diğer sonuçlara uygun olarak ara hakedişlerle ödenir.

b) Kesin Hakediş: Kesin hakediş sözleşme eki olan şartname hükümlerine göre düzenlenmiş ve onanmış kesin metraj ve kesin hesap sonuçlarına göre sözleşme ve eki şartnamelerdeki diğer hükümler de göz önüne alınarak yapı denetim mühendisi tarafından geçici kabul tarihinden başlamak üzere en geç altı ay içinde düzenlenerek, incelenmek üzere yazı ekinde yapı denetim amirine verilir.

Röleve,Ataşman,Yeşil Defter ve Tutanaklar

Madde 15- Yaptırılmakta olan her türlü inşaat, tesisat, yapı, elektrik, içmesuyu, kanalizasyon işlerinde röleve, ataşman, yeşil defter ve tutanak cetvelleri tutulur. Burada, yapılan işlerin projenin hangi bölgesine ait olduğu, hangi noktalar ve kilometreler arasında bulunduğu, trafo bölgeleri, direk numaraları belirtilerek defterler tanzim edilir. Defterlere sayfa numaraları konur.

Yüklenici taahhüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap, cetvel, röleve ve ataşman defterini imza etmek zorundadır. Bu defteri imza etmekle de; içindekileri, hesabın doğruluğunu ve başkaca hiçbir iddiada bulunmadığını kabul etmiş olur. Yüklenici adı geçen hesap ve defterleri itiraz kaydıyla imza ederse, imza ettiği tarihten itibaren İller Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesi gereğince 10 gün içinde açık ve belirgin itirazlarını yazı ile bildirmek zorundadır. Yüklenici bu süre içinde itirazlarını yazı ile bildirmediği takdirde itirazsız imza etmiş sayılır. Yüklenici adı geçen hesap ve defterleri imza etmekten kaçınırsa bu durum bir tutanakla saptanır.

Bu belgeler değerli belge niteliğinde olup kaybolmasından yapı denetim mühendisi veya kaybeden sorumludur.

Herhangi bir nedenle yapı denetim mühendisi görevinden ayrılmak zorunda kaldığı takdirde veya işin sonunda bu defter ve tutanakları idareye teslim etmekle yükümlüdür.

a) Röleve Defteri: Röleve defteri projesine veya işin özelliğine göre tadilen veya projesi olmadan yapılan işlerin ölçülerek geçirildiği defterdir. Röleve defterine sayfa sıra numaraları konarak, ilk sayfasına işin adı, yeri ve yüklenicinin adı yazılır. Röleve defterine geçirilen kayıtların başına ilgili imalatın cinsi, türü, yeri belirtilir.

Röleve defterine;

1) Sözleşme ve eki şartnameler gereğince yapılması zorunlu bulunan imalat, tesisat ve inşaata ait şekil ve krokiler,

2) Her türlü yapının temel üst kotu altında kalan kısımları; bunlarla ilgili doğal zemin, temel tabanı, yeraltı ve yerüstü su kotları, su debileri, sözleşmesine göre gerekiyorsa zeminin klası, şev durumları, röpriz ve iksalara ait şekil, kroki, kot ve her türlü ölçmeler,

3) Her türlü kazı, ariyet ve depo yerlerine ait kroki, uzaklık kot ve ölçülen boyutlar,

4) Her türlü malzemenin figüre ve istiflerine ait kroki ve ölçmeler,

5) Şartnamelerine göre tartılarak, ölçülerek veya sayılarak saptanacak miktarlar,

6) İşyerinde bulunup da şartnamelerine göre kaldırılması veya bedeli ölçülere göre ödenmesi gereken her türlü yapı, geçici köprü, tesis, yol ve kanallar ile ağaç kesimi gibi ileride saptanması ve ölçülmesi olanaksız her türlü imalat, tesisat ve inşaata ait ölçü, kroki ve şekiller,

yapı denetim mühendisi veya yetki verdiği yardımcısı tarafından yüklenici veya yetkili temsilci ile birlikte kaydedilir ve imza edilir.

b) Ataşman Defteri: Ataşman defteri genel olarak daha önce röleve defterine işlenmiş ve tamamlanmış olan işlerin poz numarası ve kübaj hesapları ile birlikte geçirileceği defterdir.

Ataşman defteri her sayfası mühürlenmiş ve numaralanmış, hangi işe ve yükleniciye ait olduğu yazılmış ve imzalanmış olarak hakediş içerisinde yer alır.

Yapı denetim mühendisi ataşman defterine aşağıda belirtilen hususları imal tarihini müteakip günü gününe kaydederek yüklenici veya yetkili temsilcisi ile karşılıklı olarak imza eder.

Ataşman defterinde, tükenmez veya sabit kalem kullanılarak; yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenli, açık seçik ve noksansız olacak, kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı anlaşıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı tükenmez kalemle çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli kalemle yüklenici ile birlikte imza edilecektir. Tam sayfanın bozulması halinde ise, köşeden köşeye çizilip geçersiz sayılmanın nedeni yazılarak imza edilecektir.

Ataşman defterinin kroki bölümüne çizilecek plan, kroki ve kesitlerde, röleve, kot ve boyutları, sözleşmesine göre gerekiyorsa klası, zeminin cinsi, oluşum ve tabakalarının durumu ve diğer bilgileri ile rölevenin yapıldığı tarihin yazılarak geçirilmesi gereklidir.

Metraj bölümünde ise, yapılan imalatın adı, birim fiyat numarası ve birimi gösterilerek, kroki bölümündeki ölçülere göre miktarları hesaplanarak yazılır.

İnşaatın yapımı sırasında; plankoteler, zemin, temel tabanı, su kotu, kazı tesviye kotları gibi tüm işlerin kotları, ataşman defterindeki röper kotlarına uyularak ve kontrol edilerek saptanır.

Ataşman defterine geçilecek ölçü, bilgi, kroki ve şekiller; defterin üst kısmındaki milimetrik bölümde gösterilir. Şekil ve krokiler teknik resim kurallarına uygun olarak boyutlandırılır. Bütün şekiller, yazı ve hesaplar önce yumuşak kurşun kalemle düzenlenip kontrolü yapıldıktan sonra üzerinden tükenmez veya sabit kalemle geçilebilir.

Bitirilen işler, yapılan son röleve tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde bitiş tarihleri de yazılarak ataşman defterine işlenir.

c) Boru Ferşiyat Ataşman Defteri: Bu defter, inşaat ataşmanı gibi işlem görür.

Boru ferşiyat ataşmanlarına basınç deneyi sonuçları, mecranın başlangıç ve sonu belirtilmek şartıyla uygulanan basınç ölçüsü, süresi ve tarihi ile kaydedilir.

d) Yeşil Defter: Yeşil defter, hakedişe esas olan tamamlanmamış iş kalemlerinin ve ihzaratın, poz numarası ve miktarları ile birlikte işlendiği defterdir.

e) İcmal Defterleri: İşin bünyesine uygun olarak bir önceki hakedişe giren metrajlara son ara hakediş süresinde yapılan işlere ait ataşman, yeşil defter ve metraj sonuçlarının nereden alındıkları belirtilerek icmal listesi hazırlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Son Hükümler

Madde 16- Yapı denetim amiri, şefi, mühendisi ve yardımcıları ile sürveyanların görevlendirildikleri işten sürekli veya işin akışını etkileyecek sürede ayrılmaları halinde, bu tarihe kadar o iş için tutulması gerekli her türlü röleve, ataşman, yeşil defter, tutanak gibi tüm evrakın tamamlanması ve bu evrakların yerlerine görevlendirilen personele bir tutanakla devir ve teslim edilmesi zorunludur. Her personel kendi görev süresi içinde yapılan işlerden sorumludur. Bu işlemlerin yürütülmesinden yöneticiler sorumludur.

Yapı denetim görevlileri iş yerlerinde doğal afet, kaza, yangın, salgın hastalık gibi olayların meydana gelmesi halinde, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve durumu ilgililere ve amirlerine bildirirler.

Yapı denetim görevlileri çalışma ve barınmaları için gösterilecek yerlerde bulunur ve bu yerlerin sürekli temiz ve bakımlı tutulmasını sağlar ve yaptıkları iş konusunda gelen yetkilileri bilgilendirirler.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 17- 18/1/1982 tarihli ve 17578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İller Bankası İnşaat Elektrik Tesisat Harita İmar Planı Etüd ve Proje İşlerine Ait Kontrol Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Genel Müdür‘ü yürütür.

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ