TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN BELEDİYELER İMAR UYGULAMALARI (KAMULAŞTIRMA VE DÜZENLEME) ÖDENEKLERİNİN PROJE DÜZENLEMESİ - TAHSİS HARCAMA MAHSUP VE DENETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç;

Madde 1- Belediyelerin imar uygulamalarına yardım yapmak, imar planlarının uygulanması konusunda Belediyeleri teşvik etmek ve desteklemektir.

Kapsam:

Madde 2- Belediyeler imar uygulamaları (Kamulaştırma - Düzenleme) ödenekleri ile ilgili proje düzenlenmesi, Tahsisi, Harcama, Mahsup ve Denetimi bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Yardıma Konu Olan Hizmetler:

Madde 3- a) Kamulaştırma:

Belediyelerin, Bakanlıkça onaylı 4 yıllık imar programında bulunması şartı ile;

- Yol,
- Yeşil alan,
- Meydan,
- Park, Fuar ve Mesire yerleri,
- Çocuk bahçesi,
- Otopark (otopark yönetmeliği dışında kalan yerler),
- Açık Pazar yerleri,
- Tarihi ve Turistik eserlerin ve anıt çevrelerinin açılması işleridir.

b) Düzenleme:

- Yol (Kanalizasyon hariç)
- Tretuvar, Bordür,
- Meydan, Fuar ve Mesire yerleri,
- Park (içinde yapılacak binalar hariç),
- Çocuk bahçesi(oyun elemanları hariç)
- Açık Pazar yerleri(üzerinde yapılacak binalar hariç),
- Yeşil alan (ağaçlandırma çim ekimi hariç),
- Tarihi ve Turistik Eserlerin çevreleri,
- Anıt kaidesi ve çevresi (Anıtın kendisi hariç),
- İmar planında olupta yol bağlantısı niteliğini taşıyan köprüler, menfezler, (Karayolları Genel Müdürlüğü ve YSE tarafından hazırlanmış tip projelere uygun olması kaydıyla),
- Çevre duvarları (Park, Pazar yeri ve çocuk bahçeleri ile yeşil alanlar için) yapılması ve düzenlenmesi işleridir. (Üzerine yapılacak demir ve ahşap korkuluklar hariç),

Madde 4- 3. Maddede sayılan işlerin dışında kalan hizmetler için bu ödeneklerden Belediyelere yardım yapılmaz.

Madde 5- İmar ve İskan Bakanlığından, Kamulaştırma işleri için ödenek talebinde bulunacak olan Belediyelerden istenen belgeler:

 1. Uygulanması önerilen ve ödenek isteğinde bulunulan kamulaştırma işinin yapılacağını, bu iş için Belediye Bütçesinden yapılabilecek katkı miktarını gösterir encümen kararı,
 2. Önerilen işin öncelikle yapılmasını zorunlu kılan nedenleri ve sağlayacağı faydaları belirten Belediye Başkanınca imzalı gerekçe raporu,
 3. Önerilen işin Bakanlıkça onaylı 4 yıllık imar proğramındaki sırasını gösterir onaylı belge,
 4. Kamulaştırılacak yerlerin, mir planlarından çıkarılmış örneklerine kadastro paftalarının işlenmiş şekli veya imar planı örneği üzerine kadastro durumlarının tamamının (mülkiyet sınırları ile ada ve parsel numaralarının) işlenmiş şeklini gösterir koordinat çizgileri ve değerleri ile pafta numaralarını da kapsayan 1/1000 ölçekli imar planı örneği,
 5. Kadastro yapılmamış olan yerlerde kamulaştırması öngörülen taşınmaz malların mülkiyet sınırları ile her taşınmaz mala verilecek sıra numaralarının 1/1000 ölçekli koordinat çizgileri ve değerleri ile pafta numaralarının da işlendiği imar,
 6. Kamulaştırılacak taşınmaz malların varsa ada ve parsel numaralarını yoksa sıra numaralarını, cinsini, maliklerini, tamamının, kamulaştırılacak kısmın ve artan kısmının yüzölçümlerini ve kamulaştırma bedellerini gösterir plan örneği ile irtibatlandırılmış kamulaştırma cetvelleri,
 7. Plan örneklerinin onaylı imar planına uygunluğu ve palan örnekleri ile irtibatlandırılmış kamulaştırma cetveli, İl İmar Müdürlüğünce onaylanarak proje 3 takım olarak Valilik kanalı ile (İl İmar Müdürlüğü) Bakanlığa (Belediyeler Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğüne) gönderilir.

Madde 6 - İmar ve İskan Bakanlığından, Düzenleme (Yapım) işleri için ödenek talebinde bulunacak olan Belediyelerden istenen belgeler:

 1. Uygulaması önerilen ve ödenek isteğinde bulunulan düzenleme işinin yapılacağını bu iş için Belediye bütçesinden yapılabilecek katkı miktarını gösterir encümen kararı,
 2. Önerilen işin varsa Bakanlıkça onaylı 4 yıllık imar proğramındaki sırasını gösterir onaylı belge,
 3. Önerilen işin öncelikle yapılmasını zorunlu kılan nedenleri ve sağlayacağı faydaları belirten Belediye Başkanınca imzalı gerekçe raporu,
 4. İmar planındaki yerini, çevresi ile birlikte gösteren koordinat çizgileri ve değerleri ile pafta numaralarını da kapsayan 1/1000 ölçekli imar planı örneği (Düzenlenecek kısmın imar plan örneği üzerinde taranmak suretiyle işaretlenmesi)
 5. 1/50, 1/100 veya 1/200 ölçekli tatbikat projesi ile önemli detaylar,
 6. Keşif özetine esas olan metraj hesapları ve kesitleri,
 7. Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, YSE birim fiat cetvellerine göre hazırlanmış, keşif özeti,
 8. Teknik şartnamedeki formüle göre hesaplanmış nakliye bedelleri; (Formülle hesaplanmış nakliyelerde krokili tutanağı ve formül hesapları da proje ile birlikte gönderilmelidir.) Formüle göre hesaplanmadığı takdirde nakliyeler keşif özetinin %10'unu geçemez.
 9. Köprü, Menfez ve istinat duvarı, projeleri Karayolları Genel Müdürlüğü veya YSE tarafından hazırlanmış tip projelere uygun olmalıdır.
 10. Onaylı imar planı olmayan Belediyeler projelerini Halihazır Harita, Kadastro Planı veya yol istikamet planlarını esas alarak düzenlerler.

Madde 7- Kamulaştırma ve Düzenleme projelerinin hazırlanmasında İmar ve İskan Bakanlığının 31/3/1977 gün ve 85 sayılı genelgesinde belirtilen örnek şekillere aynen uyulur.

Madde 8- İmar planı örneği keşifler metrajlar ve kesitler, varsa tatbikat projesi İl İmar Müdürlüğünce onaylanarak proje 3 takım olarak Valilik (İl İmar Müdürlüğü) kanalı ile Bakanlığa ((Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne) gönderilir.

Madde 9- Ödeneklerin tahsisinde yardımdan yararlandırılacak Belediyelerin ve önceliklerin saptanmasında gözününde bulundurulacak hususlar.

 1. Tarihi, Turistik ve Sanayi yönünden hızlı gelişme gösteren Belediyeler,
 2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Belediyeleri ile kalkınmada öncelikli yöreler Belediyeleri,
 3. Küçük kasaba ve İlçe Belediyeleri,
 4. Uygulanması öngörülen proje için Belediye katkısı olarak Bütçelerine yeterli ödenek koymuş olan Belediyeler,
 5. Evvelki yıllarda yardım almış olupta, ödenekleri amacına ve usulüne uygun olarak sarfetmiş Belediyeler,

Madde 10- Belediyelerce önerilen projeler, yukarıdaki esaslara ve önceliklerine göre incelenerek, Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün önerisi, İmar ve İskan Bakanının onayı ile proğrama alınır ve Bütçe imkanları ölçüsünde yardım yapılır.

Madde 11- Birden fazla proje için yardım isteğinde bulunan Belediyeler, hangi projenin öncelikle uygulanmasının gerekli olduğunu istek yazılarında ayrıca belirtirler. Bildirilmediği takdirde önceliği Bakanlıkça tesbit edilir.

Tahsis:

Madde 12- Tahsis edilen ve belirli bir proje adına Belediyelere gönderilen kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri, ödeneğin tahsisinden önce Belediyelerin kendi imkanları ile veya borçlanma suretiyle yaptıkları kamulaştırma ve düzenleme işlerinde kullanılamaz. Bunlar karşılık gösterilerek Belediye bütçesine aktarılamaz.

Madde 13- Tahsis edilipte belirli bir projeye gönderilen kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri, zorunlu hallerde Belediyeler kamulaştırma ödeneklerini düzenleme ödeneklerine, düzenleme ödeneklerini de kamulaştırma ödeneklerine çevrilmesini Bakanlıkta mevcut veya yeniden düzenlenecek proje karşılığında, talep edebilirler. Bu durumda Belediyeler gerekçeleri ile birlikte Encümenlerinden alacakları kararları Valilik (İl İmar Müdürlüğü) aracılığı ile İmar ve İskan Bakanlığına bildirirler ve Bakanlıkça değişiklik önerisi uygun bulunduğu takdirde durum Valiliğine ve Belediyesine bildirilir. Ancak bu talimat verildikten sonra söz konusu ödenek değişiklikle belirlenen projede kullanılabilir.

Madde 14- Bakanlıkça onaylı ve belirli bir proje adına gönderilen kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri, yardıma konu başka bir kamulaştırma ve düzenleme projelerinde kullanılması Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra yapılabilir.

İmar Uygulamaları (Kamulaştırma ve Düzenleme) ödeneklerinin Harcama Esasları:

Madde 15- Kamulaştırma ödeneklerinin harcama esasları;

 1. Ödeneklerin harcanabilmesi için Belediyece düzenlenerek Valilikçe (İl İmar Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilen projelirin uygun görüldüğüne ve harcama yetkisi verildiğine ilişkin Bakanlık talimatının Belediyeye ve Valiliğe (İl İmar Müdürlüğüne) gönderilmiş olması gerekir.
 2. Tahsis edilerek gönderilen ödenekler, Bakankada Belediye adına açılacak ayrı bir hesaba yatırılır. Belediyenin diğer hesapları ile birleştiremez.
 3. Ödemeler Belediyece düzenlenecek ve İl İmar Müdürlüğünün "Ödenmesi Uygundur" kaydını taşıyan verile emri karşılığında doğrudan doğruya alacaklarına yapılır.
 4. Kamulaştırmalarda tapuya tescil işlemi sonuçlandırılmadan ödeme yapılmaz. Ancak cebri tescil davası açılması halinde, tescil işleminden sonra ödenmesi uygundur kaydıyla alacaklıları adına bankada bloke edilebilir.
 5. Kamulaştırmalar Belediyelerce kendi adlarına yapılacağından asıl alacak dışında kalan kamulaştırma işlemlerine ilişkin ilan noter tebliği, takdiri kıymet komisyonuna ödenecek ücretler v.b. giderlerle mahkemelere karara bağlanacak bedel artırımı (Tezyidi Bedel) farkları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri için bu ödeneklerden harcama yapılamaz ve bu tür harcamalar Belediyelerce kendi bütçelerinden karşılanır.
 6. Bakanlıkça onaylı kamulaştırma projesine ekli kamulaştırma çizelgesinde adları olupta sonradan satış veya veraset yoluyla isim değişikliği olması halinde tevsik edilecek belgeler karşılığında son isim değişikliğine göre ödeme yapılabilir.
 7. Ödeme emirlerine, kamulaştırılan taşınmaz malların pafta, ada ve parsel numaraları ile kime ödendiği sarfiyatın hangi yıl ödeneğinden yapıldığı ayrıca Belediye adına tescil veya terkin edildiğini gösterir onaylı tapu kayıt örneğini eklenmesi gerekir.
 8. Kamulaştırmalar, kamulaştırma mevzuatına uygun olarak yürütülür ve bedeller buna göre ödenir.
 9. Bakanlıkça tahsis edilen ödenekle yapılan işlerde, gönderilen ödenek yetmediği hallerde Belediyelerce istekte bulunulması halinde bütçe imkanlarına göre ek ödenek tahsisi yapılabilir.

Madde 16- Düzenleme ödeneklerinin harcama esasları:

 1. Tahsis edilerek gönderilen ödenekler Bankada Belediye adına açılacak ayrı bir hesaba yatırılır. Belediyenin diğer hesapları ile birleştirilmez.
 2. Ödeneklerin harcanabilmesi için Belediyece düzenlenerek Valilikçe (İl İmar Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilen projelerin uygun görüldüğüne ve harcama yetkisi verildiğine ilişkin Bakanlık talimatının Belediyeye ve Valiliğe ( İl İmar Müdürlüğüne) gönderilmiş olması gerekir.
 3. Ödemeler Belediyece düzenlenecek İl İmar Müdürlüğünün "Ödenmesi Uygundur" kaydını taşıyan sarf belgesi, hakediş (istihkak) raporları ve verile emri karşılığında alacaklılarına veya kanuni vekillerine doğrudan doğruya yapılır. Ancak emanet usulu ile yaptırılan işlerde çalıştırılan geçici işçi ücretleri Belediye mutematleri eliyle yapılabilir.
 4. Düzenleme işleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale veya emanet yoluyla Belediyelerce yapılır veya yaptırılır.
 5. Belediyelerce 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre emanet suretiyle yapılacak düzenleme işlerinde; Belediyelerin kendi araç ve gereklerini kullanılması, daimi kadrolu veya yevmiyeli personelinin çalıştırılması karşılık gösterilmek suretiyle, bu ödeneklerden herhangi bir ödeme yapılamaz.
 6. Ancak projenin uygulanması sırasında çalıştırılan Belediye araçlarının akaryakıt giderleri ile geçici olarak işe alınan işçilerin ücretleri (Tahsis edilen ödeneğin %20 sini aşmamak kaydıyla) (c) fıkrasında belirtilen usullere uyulmak suretiyle bu ödeneklerden karşılanabilir.
 7. Bakanlıkça onaylı projelerin 1. Keşif özetlerinde yer alan imalardan başka imalatlara ihtiyaç duyulduğunda bu imalatlara ait II. Keşif özetinin Bakanlığın onayına sunulup gerekli müsaadenin alınmasında sonra ödeme yapılabilir.

Madde 17- Mahsup işlemleri:

 1. Emanet usulü ile yapılan düzenleme işlerinde, projesine ve keşfine göre imalat için gerekli malzeme alımlarına ait fatura asıllarının mahsup işlemlerinin yapılmak üzere Bakanlığa gönderilecek zarf belgelerine eklenmesi gereklidir.
 2. Malzeme Belediyeden olmak üzere gönderilen ödenek sadece işçilik için Kullanılmak istendiği takdirde, işçilik analizleri ile işçi bordroları ve puantaj cetvellerinin sarf belgelerine eklenerek Bakanlığa gönderilmesi gereklidir.
 3. Kamulaştırma ve Düzenleme işlerine ilişkin sarf belgelerinin bir örneği İmar ve İskan Bakanlığana gönderilir. Sarfların amacına ve usulüne uygun yapılıp yapılmadığı Bakanlıkça Valiliğe ve Belediyesine bildirilir.

Denetim:

Madde 18- Tahsis edilen ödeneklerin yerinde projesine ve talimatlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı İmar ve İskan Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince ve gerektiğinde Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü elemanları tarafından denetlenir.

Madde 19- Yapılmış olan tahsislerle ilgili ödenekler, gönderme tarihinden itibaren iki yıl içinde, kullanılmadığı takdirde tahsis Bakanlıkça iptal edilir ve iptal edilen ödeneklerin T.Emlak Kredi Bankasındaki mevcut hesaba iadesi sağlandıktan sonra ihtiyaç sahibi diğer belediyeler tahsis edilerek gönderilir.

Madde 20- Denetim sonunda projesine usulüne ve talimatlara uygun sarfedilmediği anlaşılan ödenekler Belediyesinden tahsil edilerek Belediyenini Bankada bu amaçla açılmış hesabına bloke edilerek amacına ve usulüne uygun sarfı sağlanır. Usulüne uygun sarfedilmeyen ödenekleri Bankaya bloke etmeyen Belediye ligilileri ile amacına usulüne ve talimatlara aykırı harcamaların ödeme emirlerine "Ödenmesi Uygundur" kaydını koyan İl İmar Müdürleri hakkında yasal kovuşturma yapılır.

Madde 21- Önceki yıllarda yardım almış olupta amacına, usulüne ve talimatlara uygun sarfetmeyen Belediyelerden usulsüz harcanan ödenekler tahsil edilmediği sürece söz konusu Belediyeye ikinci bir tahsis yapılamaz.

Madde 22- İmar uygulamaları nedeniyle yapılacak düzenleme ve kamulaştırma projeleri için Belediyelere, İl İmar Müdürlüklerince Teknik yönden yardımda bulunulur. Zaruri hallerde Bakanlık elemanlarınca da proje düzenlenmesinde Belediyelere yardımcı olunur.

İşlerin Sonuçlandırılması:

Madde 23- Yapılan kamulaştırma ve düzenleme işlerinin sonucundan Bakanlığa bilgi verilir. Kamulaştırılan ve düzenlenen yerler imar planı üzerine Belediyesince işlenerek İl İmar Müdürlüğünce onaylandıktan sonra Bakanlığa gönderilir.

Madde 24- Bu yönetmeliğin uygulanmasında tereddüte düşülen hususlar ile karşılaşılan güçlüklerin İmar ve İskan Bakanlığına intikalinde adı geçen Bakanlığın vereceği yazılı görüşe göre uygulama yapılır.

Madde 25- 1/7/1982 gün ve 17741 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan imar uygulamaları (Kamulaştırma - Düzenleme) ödeneklerinin proje düzenlenmesi, tahsis, harcama, mahsup ve denetim esaslarına ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 26- Yönetmelikle ilgili Sayıştay görüşü alınmıştır.

Yürürlük:

Madde 27- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve imar uygulamaları (Kamulaştırma ve Düzenleme) ödenekleri Bütçe Kanununa konulduğu sürece yürürlüktedir.

Yürütme:

Madde 28- Bu yönetmeliği İmar ve İskan Bakanı yürütür.

 

 • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
 • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
 • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
 • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
 • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ