TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

 

I. BÖLÜM

 

MADDE :1.01: Amaç

MADDE :1.02 :Kapsam

MADDE :1.03 :Yasal Dayanak

MADDE :l.04: Yetki ve Sorumluluklar.

MADDE :l.05: İstisnalar;3l94 sayılı İmar Kanununun 46,47,48 Maddelerine İlişkin

Yönetmelik.

MADDE :l.06: Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar.

 

II. BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

MADDE 2.01 : İmar Planlarına ve Yönetmeliklere Aykırı Yapı Yapılamaz.

MADDE 2.02 : İmar Planı Kayıt ve Hükümlerinin Önceliği.

MADDE 2.03 : İmar Planlarında ve Yönetmelikte Olmayan Hususlar.

MADDE 2.04 : Diğer İlgili Mevzuatın Geçerliliği.

MADDE 2.05 : Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar.

MADDE 2.06: Ruhsat Müddeti -Ruhsat Temdidi. Yönetmeliğin ve Mevzuat

Hükümlerinin devam eden ve bitmiş yapılara uygulanması.

MADDE 2.07: Belediye Tasarrufundaki Yerler üzerinde Yapılacak Tesisler.

MADDE 2.08: Yapıların Estetiğinde Belediye Yetkisi.

MADDE 2.09: Standartlara uyulması.

 

III. BÖLÜM

AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILAN TESİSLER

 

MADDE :3.01 : Kamuya ait yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesisleri ve İş Merkezleri.

 

IV. BÖLÜM

TANIMLAR

 

MADDE :4.01 : İmar Planlarına İlişkin Tanımlar.

MADDE :4.02 : Ada ve Parsellere ilişkin tanımlar.

MADDE :4.03 : Yapı Düzenine İlişkin Tanımlar.

MADDE: 4.04 : Bu Yönetmelikle Adı Geçen Terimler.

 

V. BÖLÜM

PARSELLER İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER;PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ (CEPHE DERİNLİK), BAHÇE MESAFELERİ, PARSELASYON PLANI; İFRAZ-TEVHİD VE İSTİSNALAR

 

MADDE : 5 PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ

MADDE : 5.01 : Parsel Genişlikleri.

MADDE :5.02 : Parsel Derinlikleri.

MADDE :5.03 : Bahçe Mesafeleri.(Ayrık Nizamda )

MADDE :5.04 : Parselasyon Planı,İfraz-Tevhit ve İstisnalar.

MADDE : 5.05 : İfraz.

MADDE : 5.06 : Tevhid

MADDE : 5.07 : Meclis Kararı ile iptal (28.3.2000)

MADDE : 5.08 : Tehlikeli Alanlar.

 

VI. BÖLÜM

YAPI

 

MADDE : 6.01 : Parsellerde Yapılanma Şartları.

MADDE : 6.02 : Bir Parselde Birden Fazla Bina Yapılması.

MADDE : 6.03 : Bina Cepheleri

MADDE : 6.04 : Ayrık Yapı Nizamına Tabi Yerlerde Yapı Yerinin Tesbiti

MADDE : 6.05 : Bina Derinlikleri

MADDE : 6.06 : Bina Yükseklikleri

MADDE : 6.07 : Binalara kot verilmesi.

MADDE : 6.08 : Ön Bahçeler hk.

MADDE : 6.09 : Köprülü Girişler.

MADDE : 6.10 : Set altı Garajı.

MADDE : 6.11 : Meclis Kararı ile iptal.(28.3.2000)

MADDE : 6.12 : Meclis Kararı ile iptal (28.3.2000)

MADDE : 6.13 : Su basman seviyesi.

MADDE : 6.14 : Yapılarda aranan bazı şartlar.

MADDE : 6.15 : Çatılar,Saçaklar ve Dış Görünüm.

MADDE : 6.16 : Çıkmalar.

MADDE : 6.17 : Işıklıklar.

MADDE : 6.18 : Yapılarda bulunması gereken piyesler ve ölçüleri

MADDE : 6.19 : İç Yükseklikler.

MADDE: 6.20 : Pencereler.

MADDE: 6.21 : Kapılar .

MADDE : 6.22 : Komşu Parsele kapı ve pencere açılması.

MADDE : 6.23 : Merdivenler.

MADDE : 6.24 : Yangın Merdivenleri .

MADDE : 6.25 : Asansörler.

MADDE : 6.26 : Bacalar.

MADDE : 6.27 : Portikler.

MADDE : 6.28 : Asma Katlar

MADDE : 6.29 : Pasajlar-Kapalı çarşılar-Çok katlı Mağazalar.

MADDE : 6.30 : Çay Ocakları.

MADDE : 6.31 : Su Depoları,Sıhhi Tesisler.

MADDE : 6.32 : Kuyular ve Fosseptikler,Rögarlar,pis su bağlantıları

MADDE : 6.33 : Bodrum Katlar

MADDE : 6.34 : Müştemilatlar.

MADDE : 6.35: Şantiye Binaları.

MADDE : 6.36: Bahçe Duvarları ve Bahçe Düzenlemesi.

MADDE :6.37 : Yıkılacak Derecede Tehlikeli olan yapılar.

MADDE :6.38 : Kamunun Yararı için Alınması Gereken Tedbirler.

 

VII. BÖLÜM

 

MADDE : 7.01 : Kapıcı ve Kaloriferci Daireleri ile Kapıcı Bölmesi ve Kaloriferci yeri.

 

VIII BÖLÜM

SIĞINAKLAR

 

MADDE :8.01 :Sığınak

MADDE :8.02 :Kullanacaklara göre sığınak çeşitleri.

MADDE :8.03 :Kullanım amacına göre sığınak çeşitleri.

MADDE :8.04 :Serpinti Sığınaklarının Özellikleri ve yapılışları.

 

MADDE :8.05 :Serpinti Sığınaklarının yapılacakları yer ve yapılar.

MADDE :8.06 :Sığınakların kimler tarafından yaptırılacağı.

MADDE :8.07 :Gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılacak yerler.

MADDE :8.08 :Mevcut binalarda sığınakların tespiti

MADDE :8.09 :Sığınakların bakım,muhafaza ve denetimi.

MADDE :8.10 :Sığınakların tapuya tescili.

MADDE :8.11 :Yapı Ruhsatı ve Kullanma izinlerinin verilmesi.

MADDE :8.12 :Genel Sığınaklar.

MADDE :8.13 :Sığınaklara ilişkin esaslar.

MADDE :8.14 :Kamu yapılarında sığınak.

MADDE :8.15 :Sorumlu Makam.

MADDE :8.16 :Görüşler.

MADDE :8.17 :Cezai Hüküm.

 

IX. BÖLÜM

ISI YALITIM

 

MADDE :9.01 :Amaç.

MADDE :9.02 :Uygulama alanları.

MADDE :9.03 :Genel esaslar.

MADDE :9.04 :Hesaplama tekniği.

MADDE :9.05 :Isı İletkenlik Değerleri

MADDE :9.06 :Isı geçirme kat sayıları

MADDE :9.07 :Yıllık Isıtma Enerji İhtiyacı.

MADDE :9.08 :Dış duvar Sınır değerleri.

MADDE :9.09 :Koridor Yalıtımları.

MADDE :9.10: Isı Yalıtım Projesi.

MADDE :9.11 :Yapı ve Yalıtım Malzemelerinde TS Uygunluğu.

MADDE :9.12 :Binalarda Yalıtım Kontrolü.

MADDE :9.13 :Yalıtım Uygulamaları.

MADDE :9.14 :Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi.

MADDE :9.15 :Kazan Daireleri,kazanlar ve bacalar.

MADDE :9.16 :Mevcut Binalarda yapı tadilatları.

MADDE :9.17 :İstisnalar .

 

X. BÖLÜM

MUVAKKAT YAPILAR

 

MADDE : 10.01 : Yapılanma Şartları,

MADDE : 10.02 : Muvakkat Ruhsat Müddeti .

MADDE : 10.03: İmar Planına Göre Kapanan Yollar ve Mahreci Bulunmayan

Parseller.

 

XI. BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE YERLEŞME

ALANI DIŞINDA KALAN YAPILAR

 

MADDE : 11.01 : Iskan Dışı Alanlarda Yapılaşma

 

XII. BÖLÜM

YAPI RUHSATI İŞLERİ

 

MADDE : 12.01 : Proje Düzenlemeden önce ilgili idarelerden alınacak belgeler.

MADDE : 12.02 : Proje Tanzim Esasları.

 

MADDE : 12.03 : Yapı Ruhsatı ile ilgili Genel Esaslar.

MADDE : 12.04 : Yapı Ruhsatı,Müracaatı ve Eklenecek Belgeler.

MADDE : 12.05 : Tadilat-İlave İnşaat ve Ruhsat Yenileme.

 

Xlll. BÖLÜM

YAPI RUHSATI SONRASI İŞLEMLER

 

MADDE : 13.01 : Yapı yerinde bulundurulması gerekli Tabela ve Belgeler.

MADDE : 13.02 : Temel Ruhsatı.

MADDE :13.03 : İnşaata Devam-Temel üstü ruhsatı.

MADDE :13.04 : Yapı Denetimleri.

MADDE :13.05 : Isı Yalıtım Vizesi.

MADDE :13.06: Cezai Hükümler.

MADDE :13.07: Yapı Kullanma İzni.

MADDE :13.08: Kat İrtifakı.

MADDE :13.09 : Yapı Fotoğraf Tasdiki.

 

XIV. BÖLÜM

RUHSATA TABİ OLMAYAN BASİT TADİLATLAR

 

MADDE : 14.01 :Ruhsata Tabi olmayan İnşaat İşleri .

 

XV BÖLÜM

 

MADDE :15.00 :Fenni Mesuller ve Mesuliyetleri Tescil Uygulama ve Usullerine

ilişkin

 

XVI. BÖLÜM

 

MADDE :16.00 :Özel İnşaat Yapan Müteahhitlerin Sicillerinin Tutulmasına İlişkin

Esas ve Usuller

 

XVII BÖLÜM

ÖZELLİK ARZ EDEN YAPILAR

 

MADDE : 17.01 : Özel Hastaneler

MADDE : 17.02 : Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları

MADDE : 17.03 : Çay-Kahve Salonları (Kahvehane)

MADDE : 17.04 : Sinema ve Tiyatrolar (TS. Normlarına uyulacaktır.)

MADDE : 17.05 : Dini Tesisler (TS Normlarına Uyulacaktır)

MADDE : 17.06: Akaryakıt ve Servis İstasyonları.(T.S.E Normlarına uyulacaktır)

MADDE : l7.07 : Düğün Salonu -Gazino-Gece Kulübü Taverna -Diskotek,Bar

v.b.(T.S.E. Normlarına uyulacaktır)

MADDE : 17.08: Hamam, Sauna ve Sıhhi Banyolar .(T.S.E. Normlarına uyulacaktır)

MADDE : l7.09 : Ekmek Fırınları ve Ekmek Fabrikaları. .(T.S.E. Normlarına

uyulacaktır)

 

XVIII. BÖLÜM

YÜKSEK YAPILAR

 

MADDE : 18.01: Tanımlar.

MADDE : 18.02: Yerleşim Düzenine İlişkin Esaslar.

MADDE : 18.03: Yüksek Yapılarda Yangın Önlemleri.

MADDE : 18.04: Yüksek Yapılarda Asansörler.

 

MADDE : 18.05: Statik ve Betonarmeye İlişkin Esaslar.

MADDE : 18.06: Mekanik Tesisata İlişkin Önlemler.

MADDE : 18.07: Elektrik Tesisatına İlişkin Önlemler.

MADDE : 18.08: Aranılacak Belgeler.

 

XIX .BÖLÜM

 

MADDE : 19.00:Bedensel Ve Engelliler İçin Resmi Umumi Bina Ve Umumi Alanlarda Uyulması Zorunlu Kurallar.

 

XX.BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

MADDE :20.01: Yürürlük

MADDE :20.02: Yürütme

MADDE :20.03 : Geçici Madde 1,2,3 ve 4.

 

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

 

I. BÖLÜM

 

AMAÇ

MADDE l.0l

Bu yönetmeliğin amacı,İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,Belediye ve

Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,İmar planları ve

mevzuat hükümleri ile sosyal ve teknik altyapı,fen sağlık ve çevre şartlarına uygun

teşekkülünü sağlamaktır.

 

KAPSAM

MADDE l.02

3l94 sayılı İmar Kanununun 3.ve 20. Maddelerinin son fıkrası hükümleri ile Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki 3030 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 8. Maddesinin (F) bendi hükmü uyarınca hazırlanan bu yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediye sorumluluk sınırları içerisinde uygulanır. Bu yönetmelikte adı geçen Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi veya belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içersindeki ilçe belediyesi veya belediyeleri kastedilmektedir.

 

YASAL DAYANAK

MADDE l.03

Bu yönetmelik, 3l94 sayılı İmar Kanununun 3.ve 20. Maddesinin son fıkrası hükümleri ile Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkında 3030 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili yönetmeliğin 8. Maddesinin (F) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

 

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MADDE l.04

Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir.

 

İSTİSNALAR

3l94 SAYILI İMAR KANUNUNUN 46.47.48. MADDELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE l.05

 

Bu yönetmeliğin ,”3l94 sayılı İmar Kanununun 46,47,48 Maddelerine İlişkin yönetmelik” hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

 

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR

MADDE l.06

Bu yönetmeliğin, “Afet Bölgeleri’nde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

 

II. BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

İMAR PLANI VE YÖNETMELİKLERE AYKIRI YAPI YAPILAMAZ

MADDE 2.01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları içerisinde belediye ve mücavir alanlarında şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine zarar verecek nitelikte, imar planlarına ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz. Aksi takdirde 3l94 sayılı yasanın 32.ve 42.madde hükümleri uygulanır.

 

İMAR PLANI KAYIT VE HÜKÜMLERİNİN ÖNCELİĞİ

MADDE 2.02

Bu yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde uygulanır. Ancak İmar planlarında; parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu maksatla etüt edilerek ölçüleri verilmediği takdirde,sadece ayrık veya bitişik bina yapılacağını,ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını,binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit maksadı ile şematik olarak gösterildiğinden,bunlara ait ifadeler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar.

 

İMAR PLANLARINDA VE YÖNETMELİKTE OLMAYAN HUSUSLAR

MADDE 2.03

İmar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda lüzum, ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire ilgili ilçe belediye başkanlığı yetkilidir. Ayrıca ilçe belediye başkanlığınca tereddüt edilen konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığının görüşü alınır ve bu görüşe uyulur. Daha sonraki benzer işlerde de bu görüşe uyularak işlem yapılır.

 

Bunun dışında,bu yönetmelik esaslarına aykırı olarak,prensip kararları ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz.

 

DİĞER İLGİLİ MEVZUATIN GEÇERLİLİĞİ

MADDE 2.04

Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılacak tüm yapılar plan, fen, sağlık, yangın güvenliği, (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği)çevre şartları ÇED Isı Yalıtım Yönetmeliği ve ilgili diğer yasa tüzük ve yönetmelik hükümlerine de uymak zorundadır.

 

Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan bölgelerin tamamına yakın bölümü 1.ve 2. derece deprem bölgesi kapsamında kaldığından yapı güvenliği açısından bütün binalar Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkındaki Yönetmeliğin depreme dayanıklı yapılar için belirlenen hesap ilkelerine uygun projelendirilecek ve buna göre yapılacaktır.

 

RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAR

MADDE 2.05

 

Bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde plan ve/veya yönetmelik hükümleri ve ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşaasına devam edilemez,iskan edilen diğer bağımsız bölümlerde tamir,tadil veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz.

 

Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin plan ve /veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olması,bunlara aykırı olmayan diğer yapıların,tamir,tadil veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz.

 

RUHSAT MÜDDETİ-RUHSAT TEMDİDİ

 

YÖNETMELİĞİN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN DEVAM EDEN VE BİTMİŞ

YAPILARA UYGULANMASI

MADDE 2.06

 

1)İmar planlarında değişiklik olmayan yerlerde;

 

Yasal ruhsat süresi içinde yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da bitirilmediği için yeniden ruhsat alınması mecburi olan durumlarda yürürlükte olan imar planları ve imar mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılır.

 

2)İmar planlarında değişiklik olan yerlerde;

 

A)Yeni yürürlüğe giren imar planı değişikliği ile yol,meydan,yeşil saha,park ve otopark gibi umumi hizmetlere veya resmi yapılara,okul,cami,pazaryeri,hal,mezbaha ve benzeri kamu hizmet ve tesislerine ayrılan ve bu nedenle de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca kamulaştırılması gereken yerlerde kalan taşınmazlarda;

 

a)Yapıya başlanmadığı durumlarda verilen ruhsat hükümsüz olup yeniden ruhsat verilemez.

 

b)Yasal ruhsat süresi içinde yapıya başlanıp da bitirilmemiş yapıların ruhsatları iptal olunarak yapı durdurulur.

 

B)Yeni yürürlüğe giren imar planlarında (A) maddesi kapsamı dışında kalan alanlarda;

 

a)Ruhsat alınmış ancak inşaata başlanmamış yerlerde yeni imar planına göre

incelenerek işlem yapılır.

 

b)Ruhsat müddeti süresince kaba inşaatı tamamlanmamış veya yarıda kalmış yapılar için yeni imar planı hükümleri uygulanır ve yeni planın yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan kısmı bir tutanak ile tespit edilir.

 

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında kazanılmış hakların tespitinde yapı izin belgesinin düzenlenmiş bulunması yeterli olmayıp,bu izin belgesine bağlı olarak inşa edilen yapının ulaştığı seviye ölçü olarak alınır.

 

BELEDİYE TASARRUFUNDAKİ YERLER ÜZERİNDE YAPILACAK TESİSLER

MADDE 2.07

Belediyelerin tasarrufundaki kamu malı olarak terkinli yerler üzerinde otobüs durağı,

wc, TRAFO, İGDAŞ kontrol noktaları, muhtarlık binaları kamu hizmetlerinin

görülebilmesi için gerekli tesislere ancak tarihi ve doğal dokuyu bozmayacak, yaya

ile taşıt trafiğini olumsuz yönde etkilemeyecek yol ve yeşil alanları işgal

 

etmeyecek, yaya kullanım alanlarına taşmayacak arka tarafta bulunan bina

cephelerini kapatmayacak ve binaların girişini engellemeyecek şekilde söz konusu

yerin karakterini muhafaza etmek şartı ile ilgili kuruluşların, müdürlüklerin görüşü

alınarak ilçe belediye encümeninin uygun görmesi halinde izin verilir.

 

Ana arter yollar ve meydanlar üzerinde ise ilgili kuruluşların, müdürlüklerin görüşü

alınmak kaydıyla Büyükşehir Belediye Encümeni yetkilidir.

 

YAPILARIN ESTETİĞİNDE BELEDİYE YETKİSİ

MADDE 2.08

İlçe belediyeleri sorumlu oldukları ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilirler (dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları ile çatının malzemesinin ve rengini belirlemeye yetkilidirler. Bu yetki daha önce yapılmış binalar içinde kullanılabilir).

 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı uygun gördüğü ana arter yollar ve meydanlardan cephe alan binalar ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirmeye yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile proje müelliflerinin, müelliflik hakları saklıdır.

 

STANDARTLARA UYULMASI

MADDE 2.09

İstanbul Büyükşehir sorumluluk alanı içerisindeki yapılmakta olan veya yapılacak tüm binaların projeleri TSE normlarına uygun olacaktır. Binaların yapımında (TSE) standartlarına uygun malzeme kullanılması zorunludur.

 

Bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılarda,Türk Standartları dikkate alınarak,plan,fen,sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun,tüzük ve yönetmelik hükümlerine uyulmak zorundadır.

 

III.BÖLÜM

 

AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILAN TESİSLER

MADDE 3.01

1-Kamuya Ait Yapı ve Tesisler ile Sanayi Tesisleri ve İş Merkezleri:

 

Kamuya Ait Yapı ve Tesisler

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak ilgili kanunlar ve plan ile plan notlarına aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydı ile yönetmelikle bu gibi binalar için getirilmiş hükümlere uyulmak kaydı ve bu yönetmeliğin yapılaşma ile ilgili taks, cephe, derinlik, yükseklik, iç ölçülerine ait hükümlere tabi olmayıp avan projeye göre uygulama yapılır, ruhsat verilir.

 

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılar; yürürlükteki plan ve plan notlarına uygun olmak koşuluyla kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumlulu?unun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine yazı ile bildirdiği takdirde l2.04 maddede sayılan belgeler aranmaksızın yapı ruhsatı verilir.

 

Sanayi Tesisleri ve İş Merkezleri:

 

Her türlü sanayi tesisine varsa bölge planı ve imar planı esaslarına göre yönetmelikle bu gibi binalar için getirilmiş hükümlere uyulmak bu yönetmeliğin yapılaşma ile ilgili TAKS, cephe, derinlik, yükseklik ve iç ölçülerine ait hükümlerine tabi olmaksızın l2.04 maddesinde belirtilen belgeler ve projeler eklenmek, proje ve fenni mesuliyeti yüklenilmek kaydıyla avan projesine göre ruhsat verilir. Ancak iş merkezleri ile sanayi tesislerinde ruhsattan önce ulaşım etüdü-UKOME görüşü istenir.

 

a)Bağımsız bölüm olan her işyerinde erkek ve kadın olmak üzere umumi duş ve wc grubu ,1 soyunma mahalli,en az bir lavabo yapılacaktır.

 

b)İç koridorların genişliği min.3.00 m dış galerileri min.2.00 m olacaktır.

 

c)ÇED yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır..

 

d)Merdiven geni?li?i en az l.50 m olacaktyr.

 

e)İçme suyu, atıksu ve yağmur suyu projelendirmesinde 2560 sayılı yasa gereğince İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulacaktır.

 

f)İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliğine uyulacaktır.

 

2.İmar Plan Notu Gereği Avan Proje Uygulaması :

 

İmar Planlarında;

a) TAKS +H(İrtifa)

b) KAKS

c) Blok boyutları + H

 

Maddelerinin en az birini sağlaması durumunda Avan Projesine göre uygulama yapılır.

 

Hiçbirini sağlamaması durumunda yeni bir plan kararı alınması zorunludur.

 

Plan notu ile avan proje uygulaması getirilmiş özellik arz eden binalar planda verilen hükümlerine aykırı olmamak yönetmelikte bu tür binalar için getirilmiş hükümlere uyulmak kaydı ile bu yönetmeliğin yapılaşma ile ilgili yükseklik, cephe, derinlik ve iç ölçülerine tabi olmayıp bu madde hükmüne göre ilgili ilçe belediyesi’nce onaylanacaktır. (özellik arz eden veya kat adedi 10 kat ve daha fazla olan avan projeler hakkında estetik ve yerleşim yönünden Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan görüş alınması koşulu ile uygulama yapılır).

 

Avan projelerin onayında tapu, çap, imar durumu, röperli kroki veya inşaat istikamet rölevesi gerekli hallerde kot-kesit rölevesi yönetmeliğin 6.14 maddesinde belirtilen binalardan zemin emniyet raporu, ÇED raporu ,ayrıca 2863 sayılı yasaya tabi parsellerde K.T.V.K. Kurul kararına göre işlem yapılır.

 

Yapılanma şartları net parsel üzerinden max. E=3‘ü geçemez.Yan bahçe mesafesi =5 mt.dir

 

Ayrık inşaat nizamına tabi yerlerde;5 kata kadar yapı yaklaşma mesafesi yollardan min. l0 metre, komşu parsellerden min. 5.00 metre olup 5 kattan sonra her ilave kat için komşu bahçe mesafelerine 0.50 metre ilave edilir.

 

IV. BÖLÜM

TANIMLAR

Bu Yönetmelikte Sözü Geçen Terimler Aşağıdaki Şekilde Tanımlanmıştır:

 

A)İMAR PLANLARINA İLİŞKİN TANIMLAR

MADDE 4.0l

1-Nazım İmar Planı :

Varsa bölge veya çevre düzeni planlarının ilke kararlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

 

2-Uygulama İmar Planı :

Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk fonksiyon ve düzenini, yolları,uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren detaylı bir raporla açıklanan raporuyla beraber bütün olan plandır.

 

3-Revizyon İmar Planı :

Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda. planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilmiş raporu ile beraber bütün olan plandır.

 

4-İlave İmar Planı :

Mevcut imar planının gelişme alanları açısından ihtiyaca cevap veremediği hallerde, mevcut imar planına bitişik; mevcut imar planının genel arazi kullanış kararları ile tutarlı;

 

yine mevcut imar planı ile ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanmış raporuyla beraber bütün olan plandır.

 

5-Mevzii İmar Planı :

Mevcut imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olan plandır.

 

6-Koruma İmar Planı :

İlgili kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunun görüşü, kararı alınarak; sosyal, ekonomik, estetik, turistik ve hijyenik yönlerden önemli olan tarihi ve doğal değerlerin,günün koşullarına göre ve çağdaş planlama yöntemleri ile ele alınıp, kamu yararına yönlendirilmesi amacı ile yapılmış olan plandır.

 

7-İmar Planı Değişikliği :

 

Onaylı imar planı sınırları içinde arazi kullanışlarının, büyüklüğünde, konumunda, fonksiyonunda yoğunluğunda yada ulaşım sisteminde, imar planı ana kararlarını bozmayacak biçimde mevzii olarak farklılık getirilen plan değişiklikleridir.

 

8-Aktif Yeşil Alan :

Park,çocuk bahçesi ve oyun alanları olarak ayrılan sahalardır.

 

9-Sosyal Alt Yapı :

Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken eğitim, sağlık, dini, kültürel,idari yapılar ile park, çocuk bahçeleri,açık spor sahaları gibi yeşil alanlara verilen genel isimdir.

 

10-Teknik Alt Yapı :

Elektrik, doğalgaz, içme ve kullanma suyu, yağmur suyu drenajı, kanalizasyon her türlü ulaşım ,ulaştırma ,haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

 

B) KENTSEL ALAN KULLANIMLARI

 

l-Konut Yerleşme Alanları :

a)Meskun(Yerleşik) Konut Alanları :

İmar Planlarında konut yapımı için ayrılmış iskan bölgeleridir.

 

Yüksek, orta ve az yoğunlukta olmak üzere :

K. Yoğunluğu ve yapı düzeni korunacak meskun konut alanları,

D. Yoğunluğu ve yapı düzeni düzeltilecek meskun konut alanları,

E. Yoğunluğu ve yapı düzeni yenilenecek meskun konut alanlarını ifade eder.

 

Bu alanlarda yapılacak olan binaların zemin üstü katlar konut olarak kullanılmak kaydıyla zemin katta dükkan, kuaför, muayenehane,lokanta ve sıhhi müesseseler yapılabilir.

 

Bu fonksiyonlar verilirken ses, gürültü, duman, atık üretmemesi ve imalathane fonksiyonu verilmemesi önkoşulu aranacaktır.

 

b)Ticaret +Konut Alanları :

İmar planlarında bodrum ve zemin katlarda ticaret olmak üzere üst katlarda konut yapılacak olan alanlardır.

 

c)Gelişme Konut Alanları (İnkişaf Konut Alanları):

Nazım İmar Planlarında yüksek, orta ve az yoğunlukta olmak üzere kentin gelişmesine ayrılmış alanlardır.

 

d)Islah Planı Alanları :

2805, 298l, 3290 ve 3366 sayılı yasalara göre ıslah planı yapılmış alanlardır.

 

e)Gecekondu Önleme Bölgeleri :

775 sayılı Gecekondu Yasası ve Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanan bölgelerdir.

 

f)Toplu Konut Alanları :

2985 sayılı Toplu Konut Yasası ve ilgili mevzuatına uygun olarak ilan edilen alanlardır.

 

g)Yerleşme Alanı :

İmar Planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür.

 

2-Kentsel Çalışma Alanları :

Imar planlarında, yönetim merkezleri, kamu kurumu, askeri alanlar kentsel ve bölgesel iş merkezleri, toptan ticaret, pazarlama, ticari depolama, sanayi ve organize sanayi, küçük ve orta ölçekte sanayi depolama, konut dışı kentsel çalışma alanlarına ayrılan sahalardır.

 

a)Ticaret Alanları:

İmar Planlarynda ticari amaçlı yapılar için ayrılmış alanlardır. Bu alanlarda ticari hizmet veren yapılar; bürolar, işhanları, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar,bankalar oteller vs. yapılabilir.

 

b)Ticaret ve Hizmet Alanları :

İmar Planlarında ticari ve hizmet amaçlı yapılar için ayrılmış alanlardır. Bu alanlarda bürolar, işhanları, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağazalar, bankalar, oteller,sinema, tiyatro gibi kültürel sosyal tesisler yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar yapılabilir.

 

Ticaret, ticaret+hizmet, ticaret+hizmet+konut,alanlarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınmak koşulu ile (SAĞLIK BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, UKOME, İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) özel hastane, özel eğitim tesisi, katlı otopark kültür ve sosyal tesis vs. yapılabilir.

 

c)Sanayi ve Organize Sanayi Alanları:

İmar planlarında veya nazım imar planlarında her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır. Bu bölge içerisinde amaca göre hizmet görecek diğer yapı ve tesisler de yapılabilir.

 

d)Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Alanları:

Küçük ve orta ölçekli sanayilerin yer aldığı, organize olan veya olmayan sanayi kullanımına ayrılmış alanlardır.

 

e)Kamu Kurumu Alanları :

Resmi veya idari tesis alanlarını,büyük alan kullanımını gerektiren kamu kuruluş ve servis alanlarını , askeri alanları veya resmi, idari, dini ,sosyal hizmet ve kültür tesisleri ve umumi binaları içeren alanlardır.

 

f)Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları:

İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt satış ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ,oto galerileri ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.

 

g)Karayolu Servis Alanları :

Nazım ve uygulama imar planlarında belirtilen ve benzin istasyonu, servis istasyonu, motel, kamping, gazino, lokanta gibi karayoluna hizmet verecek tesislerin yapılabileceği alanlardır.

 

Bu alanlarda imar planlarında getirilmiş yapılaşma hükümleriyle nazım planda belirtilen esaslar dahilinde inşaata izin verilir. Karayolları Genel Müdürlü?ünün Karayolları kenarlarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik hükümleri saklıdır.

 

3-Açık Ve Yeşil Alanlar :

A-Yeşil Alanlar :Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme,gezinti, piknik, eğlence ve kıyı alanlarının toplamıdır.

 

Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.

 

Aktif (Etkin)Yeşil Alanlar :Parklar, dinlenme alanları,çocuk bahçeleri,oyun alanlarıdır.

 

Diğer Yeşil Alanlar :Orman alanları,ağaçlandırılacak alanlar,makilik, fundalık ve çalılık alanlar,fuar, panayır, festival alanları, mezarlıklardır.

 

a-Çocuk Bahçeleri :

0-5 yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır.Bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçlerinden, havuz, pergole ve umumi wc.’den başka tesis yapılamaz.

 

b-Parklar :

Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. İmar planında park alanlarının içerisinde park için gerekli başka tesisler gösterilmemişse büfeler, havuzlar, pergoleler ve umumi wc.’den başka tesis yapılamaz.Gereği halinde çevrenin ihtiyacı değerlendirilerek belediyesince uygun görülmesi halinde onaylanacak proje ile açık spor tesisleri yapılabilir.

 

c-Piknik, Dinlenme, Eğlence Alanları (Rekreasyon):

Kentlilerin günübirlik eğlenecekleri ve dinlenebilecekleri alanlardır. Bu alanlarda büfeler, oturma ve yemek yerleri,çeşmeler,oyun alanları,yemek pişirme yerleri, lokanta,gazino, çayhane v.b.tesislerle otoparklar, yeşil bitki örtüsü bulunur. Genel olarak inşaat alanı TAKS:0.05 ve bina yüksekli?i H=6.50m.’yi aşamaz.Ancak bölgenin özelliğine göre bu ölçüler değiştirilebilir.

 

d-Fuar Alanları :

Aktif açık alanlarla birlikte eğlence ve dinlendirme amacı yanında sanayi, tarım v.b. ürünlerin sergilendiği, ticaret yapılan, çağdaş teknolojik sosyal tesis ve ilgili yönetim merkezleri ile donatılmış alanlardır.

 

e-Kırsal Alanlar :

Nazım imar planlarında korunacak tarım alanı ve bağ bahçe alanı olarak belirtilen alanlardır.Bu alanlarda yapılacak yapıların brüt inşaat alanı 250m2 yi H=6.50m. TAKS=0.05 i aşamaz.

 

f-Ağaçlandırılacak Alanlar :

Nazım ve uygulama imar planlarında bu amaca ayrılmış alanlardır.

 

4-Kentsel Sosyal Alt Yapı Alanları :

 

a-Eğitim Tesisleri Alanı :

Nazım ve uygulama imar planlarında bu amaçlara ayrılmış alanlardır. Bu alanlarda temel eğitim, ortaöğretim, ilköğretim, mesleki ve teknik öğretim tesisleri yapılabilir.

 

b-Sağlık Tesisleri Alanı :

Nazım ve uygulama imar planlarynda bu amaçlara ayrılmış alanlardır. Bu alanlarda Hastane, sağlık ocağı, doğumevi, dispanser, poliklinik v.b.fonksiyonlarda hizmet verecek tesisler yapılabilir.

 

c-Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı :

Nazım ve uygulama imar planlarında kültürel hizmet tesislerine ayrılan alanlardır. Bu alanlarda kültürel hizmet binaları,yurtlar,çocuk yuvaları,yaşlılar bakımevi, halk eğitim merkezleri, kütüphane, sinema, tiyatro vb.tesisler yapılabilir.

 

d-Dini Tesisler Alanı :

Nazım ve uygulama İmar planlarında bu amaca ayrılmış alanlardır. Cami,mescit, kilise, havra vb.

 

e-Spor Tesisleri Alanı:

Spor ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bu alanlarda ihtiyaca göre gerekli spor ve oyun alanları ile birlikte spor, eğitim ve dinlenme tesisleri yapılabilir (kentsel ve bölgesel büyük spor alanları, kapalı ve açık semt spor alanları).

 

Bunlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni vb.Spor faaliyetlerini kapsayan açık ve kapalı tesis alanlarıdır.

 

ADA VE PARSELLERE İLİŞKİN TANIMLAR

MADDE 4.02

l-Adalara İlişkin Tanımlar :

a)İmar Adası :

İmar Planındaki esaslara göre meydana gelen adadır.

 

b)Kadastro Adası :

Kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

 

2-Parsellere İlişkin Tanımlar

a)İmar Parseli :

İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin imar kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir.

 

b)Kadastro Parseli :

Kadastro yapıldığı zaman, kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir.

 

c)Parsel Cephesi :

Parselin üzerinde bulundu?u yoldaki cephesidir. Köşebaşı veya iki yoldan yüz alan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar parsel cephesidir.

 

d)Parsel Derinliği :

Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların ortalamasıdır. Bina ön cephe hattı ve derinliğinin tesbitinde de aynı esaslara uyulur.

 

e)Parsel Köşe Koordinatları :

Parsel köşelerinin ülke yüzey ağına göre XY.Z. koordinatlarıdır.

 

f)Ülke Yüzey Ağı Koordinat Sistemi (ÜYAKS):

Ülke koordinat sistemine dayalı olarak kurulmuş yüzey ağı koordinat sistemidir.

 

C)YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TANIMLAR

MADDE 4.03

l-Taban Alany (TA):

 

“Yapının parsele oturacak bölümünün,iç bahçe, yangın merdiveni, ışıklık,asansör boşluğu,trafo,TAKS’ın % 20’ni geçmeyen havuz iç boşluğu ile tamamı tabii zemin altında kalan binaya ait otopark çıktıktan sonraki yatay izdüşümünde kaplayacağı alandır.”

 

2-Taban Alanı Katsayısı (TAKS) :

 

Yapı taban alanının imar parseli alanına oranıdır. İmar mevzuatına göre imar planlarında aksine bir hüküm olmadığı takdirde ayrık nizama tabi arsalarda binaların taban alanı, irtifa sınırlaması getirilmiş ve imar planında bahçe mesafeleri belirlenmemiş ise %35’i; irtifa serbest ise %25 i geçemez. Bu miktarların tesbitinde mevcut binaların ve müştemilatların taban alanları da hesaba katılır.

 

3-Yapı İnşaat Alanı (KATLAR ALANI) :

Bodrum katlarda, iskan edilen katlar ve çatı arası dahil iskanı mümkün olan bütün katların ışıklıklar ve hava bacası çıktıktan sonraki alanlarının toplamıdır.Kapalı ve açık çıkmalar yapı inşaat alanına dahildir.

 

Katlar Alanı Hesabına Dahil Edilmeyen Alanlar :

 

Teknik ölçülerin gerektirdiği yüksekliği geçmeyen ve sadece tesisatın geçirildiği tesisat galerisi ve katları,yangın merdiveni,asansör boşluğu, otopark, kalorifer dairesi,20 m2 yi geçmeyen kaloriferci dairesi, 60m2’yi geçmeyen kapıcı dairesi,bodrum katlarda yapılan 12 şer m2 yi aşmayan çamaşırlık, toplantı mahalli ile bina için gerekli min.sığınak alanının 1/3 katını geçmeyen sığınak alanı bina için gerekli min.su deposu,konut binalarının bodrum katlarında bu yönetmelik hükümlerine göre yapılabilen ve toplam alanı ait olduğu bağımsız bölümün 0.10’ unu geçmeyen kömürlük veya depo mahalleri bu alana dahil değildir.

 

4-İnşaat Alanı Katsayısı (KAKS) :

Yapı İnşaat alanının (katlar alanının)imar parseli alanına oranıdır.

 

5-Brüt İnşaat Alanı :

Binanın inşa edilen bütün alanlar toplamıdır. Bu alana tabii zemine oturan açık teraslar, avlular, ışıklıklar her nevi hava bacaları saçaklar dahil edilmez.

 

6-Net Alan (Kullanım Alanı) :

Bağımsız bölüm içerisindeki duvarlar arasında kalan temiz alandır. Çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların büyümesi ile meydana gelen teraslar, genel giriş, merdivenler sahanlıklar, asansörler, binalarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları, karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri, açık çıkmalar ve teraslar, 2 katly tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altlarında l.70m. yüksekliğinden az olan yerler bodrumlarda konut başına bir adet konutun bulunduğu bina dışında konut başına 4m2’den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo, kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı veya kaloriferci dairesi,müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık, bina içindeki otoparklar ile bina dışında konut başına 20m2’den büyük olmamak üzere yapılan otoparklar net alan dışındadır.

 

Net alan duvar yüzlerinde 2.5cm. sıva bulunduğu kabul edilerek proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının herbirinden 5cm.düşülmek suretiyle hesap edilir.

 

7-Yapı Yaklaşma Sınırı:

Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının yola ve komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır.

 

8-Ön Bahçe:

Parsel ön cephe hattı ile yapı cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür. Birden

fazla yola cephesi olan parsellerde yapı ile yol arasında kalan parsel bölümleride bu

tanıma girer.

9-Yan Bahçe:

Planda ve yönetmelikte belirtilmiş olan yapının komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafedir. Köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafından yan bahçe mesafesi yerine o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.

 

10-Arka Bahçe:

Parsel arka cephe hattı ile yapı arka cephe hattı arasında kalan parsel bölümüdür.

 

ll-İç Bahçe:

Yapı kitlesi içerisinde tertiplenen estetik değerler için düzenlenen bahçedir. Bu alana açık ve kapalı çıkma yapılamaz.

 

12-Bina Derinliği:

Binanın ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların ortalamasıdır.

 

13-Bina Yüksekliği:

Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar planı ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir.

 

14-Kat Yüksekliği:

Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafedir.

 

15-Saçak Seviyesi:

Binanın son kat döşemesi üst kotudur.

 

16-Tabii Zemin (Siyah Kot) :

Arazinin hafredilmemiş, doldurulmamış doğal halidir.

 

17-Düzenlenmiş Zemin:

Bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre hafredilerek veya doldurularak parselin aldığı son zemin durumudur.

 

18-Bodrum Kat:

Zemin katın altındaki kat veya katlardır.

 

19-Zemin Kat:

+0.00 kotunun üzerindeki ilk kattır.

 

20-Normal Kat:

Zemin katın üzerindeki katlardır.

 

21-Son Kat:

Binaların çatı veya çatı altında bulunan en üst normal katıdır.

 

22-Ayrık Nizam:

Hiç bir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır.

 

23-İkiz Nizam:

Aynı yola cepheli parsellerde tek bir yan parsele bitişik yapı nizamıdır.

 

24-Blok Nizam:

 

Imar Planı veya bu yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yükseklişi belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerinde oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.

 

25-Bitişik Nizam:

Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

 

26-Blokbaşı Bina:

Bitişik veya blok nizam binalarda blok’un cephe uzunluğunun başlangıç ve bitim parsellerinde te?ekkül eden üç cepheli binadır.

 

27-Aydınlık :

Bina Kütlesi içinde kalan ve binanın bir kısım piyeslerinin ışık ve hava almasını sağlayan boşluklardır.

 

28-Hava Bacası:

Bina kütlesi içinde kalan banyo, wc, yıkanma yeri gibi mahallerin havalandırılmasını sağlayan boşluklardır.

 

29-Resmi Bina:

Genel ve Özel bütçeli idarelerle, İl Özel İdaresi ve Belediye’ye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalardır.

 

30-Umumi Bina:

Resmi binalarla, köy, özel idare veya belediyelere ait olan kamu hizmeti için kullanılan binalarla, ibadet yerleri, eğitim, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro vb.binalardır.

 

3l-Yüksek Bina :

Binanın herhangi bir cephesinden görünen bina yüksekli?i 30.50 m.yi geçen veya görünen-görünmeyen bodrum katlar dahil olmak üzere toplam kat adedi l3’ü geçen

yapılardır.

 

32-Mevcut Bina:

1957 yılından önce yapıldığı özel idare müdürlükleri ve benzeri ilgili kurumlar tarafından belgelenen binalar ile inşa edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış veya halen o yerde uygulanması gereken plan ve yönetmelik hükümlerine göre aynen veya statik sakınca göstermeksizin ek ve değişiklik yapılmak suretiyle korunması mümkün bina ile korunması gerekli eski eser tescilli binadır.

 

33-Mevcut Teşekkül :

Bir yapı adasında yada yüz aldığı yol boyunca mevcut ve muhafazası gereken binaların belirlediği oluşumdur.

 

34-Avan Proje:

Uygulama projelerinin yapılmasına esas teşkil eden l/l00 ,l/200 ölçeklerde yürürlükte bulunan imar plan ve mevzuata göre düzenlenen projedir..

 

35-Basit Tamir:

Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemleridir.

 

36-Esaslı Tamir ve Tadilat :

Yapılardaki taşıyıcı unsurları etkileyen ve brüt inşaat alanını değiştiren işlemlerdir.

 

BU YÖNETMELİKTE ADI GEÇEN TERİMLER

MADDE 4.04

Bakanlık: T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı.

 

İlgili Belediye:Yürürlükteki mevzuatın verdiği görev ve yetkilerle sınırlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleridir.

 

Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alanı: İmar mevzuatı bakımından Büyükşehir Belediyelerinin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.

 

İlçe Belediyeleri Mücavir Alanı: İmar mevzuatı bakımından İlçe belediyelerinin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır. İlçe sınırlarının veya ilçe mücavir alan synyrlarynyn değişmesi halinde Büyükşehir Belediyesi sınır veya mücavir alan sınırları da değişir. Değişen sınır Büyükşehir Belediyesinin yeni sınırı olur.

 

V. BÖLÜM

PARSELLER İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER ,PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ,

(CEPHE-DERİNLİK) BAHÇE MESAFELERİ, PARSELASYON PLANI, İFRAZ TEVHİD VE İSTİSNALAR

PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ

MADDE 5

İmar Planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri arazi meyili yol durumu mevcut yapılar vs. gibi mevkii özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak belediyelerce tesbit olunur.

 

Bu tesbit sırasında planda aksine bir hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki şartların yerine getirilmesi zorunludur.

 

PARSEL GENİŞLİKLERİ

MADDE 5.01

1-Konut ,Ticaret,Sanayi dışı işyeri (Büro+Otel vb.) Bölgelerinde:

A-l,2,3 ve 4 katlı inşaata müsait yerlerde,

a)Bitişik Nizamda 8.00 metreden

b)Blok başlarında ve ikiz nizamda:Yan bahçe mesafesi+8.00 metreden.

c)Ayrık nizamda:Yan bahçe mesafeleri +8.00 metreden.

 

B-5 -6 katlı inşaata müsait yerlerde,

a)Bitişik Nizamda:10 metreden

b)Blok Başlarında ve ikiz nizamda:Yan bahçe mesafesi+10 metreden.

c)Ayrık Nizamda:Yan bahçe mesafeleri toplamı+10 metreden .

 

C-7,8 ve 9 katlı inşaata müsait yerlerde,

a)Bitişik Nizamda:l5.00 metreden.

b)Blok başlarında ve ikiz nizamda:Yan bahçe mesafesi+l5.00 metreden.

c)Ayrık Nizamda:Yan bahçe mesafeleri toplamı + l5.00 metreden.

 

D-l0 veya daha çok katlı inşaata müsait yerlerde,

a)Bitişik Nizamda:20.00 metreden.

b)Blok Başlarında ve ikiz nizamda:Yan bahçe mesafesi +20.00 metreden.

c)Ayrık Nizamda:Yan bahçe mesafeleri toplamı+20.00 metreden az olamaz.

2-Yalnız l Katlı Dükkan Yapılacak, Ticaret ve Küçük Sanayi Bölgelerinde:

a)Bitişik Nizamda:(6.00 )metreden

b)Blok Başlarında ve ikiz nizamda:Yan bahçe mesafesi+6.00 metreden

c)Ayrık Nizamda:Yan bahçe mesafeleri toplamı+6.00 metreden az olamaz.

 

3-Sanayi Bölgelerinde:

30.00 metreden az olamaz.

 

4-1.2.ve 3.fıkralar dışındaki diğer Kentsel Bölgelerde :40.00 metreden az olamaz.

Bu ölçülerin tesbitinde köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafından yan bahçe mesafesi yerine o yol için tayin edilmiş önbahçe mesafesi alınır.

 

PARSEL DERİNLİKLERİ

MADDE 5.02

 

l-Konut, Ticaret ve Sanayi dışı işyeri (Büro,otel vb) Bölgelerinde :.

a)Ön bahçesiz nizamda:20.00 metreden

b)Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi +20.00metreden az olamaz.

 

2-Yalnız l katlı dükkan yapılacak ticaret ve küçük sanayii bölgelerinde:

a)Ön bahçesiz nizamda:6.00 metreden

b)Ön bahçeli Nizamda:Ön bahçe mesafesi+6.00 metreden az olamaz..

 

3-Sanayi bölgelerinde:

30.00 metreden az olamaz.

 

4-1,2,ve 3. Fıkralar dışındaki diğer bölgelerde:

40.00 metreden az olamaz.

 

BAHÇE MESAFELERİ (AYRIK NİZAMDA)

MADDE 5.03

 

l)Ön Bahçe Mesafeleri :

İskan alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az 5.00m.’dir.

 

2-Yan Bahçe Mesafeleri:

5 kata kadar (5 kat dahil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az (4.00 m.)dir. 5 kattan fazla her kat için yan bahçe mesafeleri(0,50)m. artırılır.

 

3-Arka Bahçe Mesafeleri:

4.00 m.’den az olmamak koşuluyla arka bahçe mesafesi H/2’dir. Ancak önbahçesiz nizamda bina derinliğinin 7.00 m.’den az kalması halinde arka bahçe mesafesi 2.00 m.’ye kadar azaltılabilir.

 

Arka bahçe mesafesinde 5 kattan fazla her kat için arka bahçe mesafesi 0.50 m arttırılır.

 

PARSELASYON PLANI, İFRAZ, TEVHİT VE İSTİSNALAR

 

GENEL ESASLAR

MADDE 5.04

Belediyelerce,İmar Kanununun l0.maddesine göre hazırlanacak imar programına esas teşkil edecek parselasyon haritaları hazırlanır, hesabat cetvelleri, kamulaştırma cetvelleri düzenlenir. Ancak, parselasyon haritaları tamamlanmamış olan yerlerde imar planının öngördüğü imar parseli ile bir imar parselinde yapılacak yapının sınırlarını istikamet rölevesi ile belirlemeye belediyeler yetkilidir. Parselasyon haritası bulunmayan yerlerde ise belediyelerce yapılacak ifraz ve tevhit işlemleri istikamet rölevesine göre hazırlanarak teklif folyesine göre yapılır. Belediyelerce imar planlarına göre hazırlanan veya hazırlatılan parselasyon haritaları ilçe belediyelerinin encümenlerince karara bağlanır. Bir ay süre ile asılarak duyurulur. Bu süre sonunda kesinleşir.Bu bir aylık duyuru devresinde yapılan yazılı itirazlar belediye encümenlerince karara bağlanır. Bu karara itiraz edilmeksizin uyulur.

 

1-Yeni parsel oluşturmamak koşuluyla mevcut parsellerde daha uygun şartlar sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile yapılacak sınır düzeltmesine yönelik ifraz ve tevhit işlemlerinde bu yönetmelikte sözü geçen asgari ifraz şartları aranmaz. Bir parselde birden fazla bina olması halinde veya hisseli imar parsellerinde bir hissedara ait bina bulunması halinde binanın bulunduğu hissedarın parselinin ayrılması için yapılan düzeltme ve ifraz, tevhiden ifraz işlemlerinde de bu yönetmelikte sözü geçen asgari ifraz şartları aranmaz.

 

2-Gayrimenküllerin re’sen veya maliklerinin müracaatı üzerine ifraz, tevhiti ile sınır düzeltmesi ve bunlar üzerindeki irtifak hakkı tesisi veya terkini ile ilgili olarak ilgili belediye encümenince karar alınır.

 

Karar alınma işlemi müracaatın ilgili belediyeye intikalinden itibaren engeç (30)gün içinde sonuçlandırılır ve encümen kararı ile eki tescil veya terkin için (l5 )gün içinde kadastro müdürlüğü’ne gönderilir.

 

İFRAZ

MADDE 5.05

l-Çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin gerçekleştirilmesi amacı ile yapılması gereken kamulaştırmalarda bu hizmet ve tesisler için parsellerin lüzumlu parçalara ayrılmasını temin etmek üzere yapılacak ifrazlar, bu yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi değildir.

 

2-Büyükşehir Belediye sınırları içinde olup da, (imar planı olmayan alanlarda veya imar planında iskan alanı dışında kalan) kadastral parsellerde ifraz yapılabilmesi için ifrazdan sonra olu?acak her parsel alanynyn 5.000 m2’den küçük olmaması ve mevut bir kadastral yola 25 metre cephesi bulunması şarttır.

 

3-İfrazla oluşan parsellerin bina, taban alanları toplamı, ifrazdan önceki bina taban alanları toplamını geçemez.

 

4-İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz.

 

5-İmar Planlarına göre tamamı yol,meydan,yeşil saha,park ve otopark gibi,kamu hizmet tesis ve alanlarına ayrılan yerlere rastlayan parsellerin ifraz veya tevhidine izin verilemez. Bir kısmı bu kabil kamu hizmet tesis ve alanlarına ayrılan yerlere rastlayan parsellerin bu kısımları kamu eline geçmedikçe ayrı bir parsel olarak ifrazına izin verilmez.

 

Ancak kamu hizmet tesis ve alanlarına ayrılan kısımlarından geriye kalan parçalar İmar Planı ve Yönetmelik esaslarına göre müsait ise parsellere ayrılabilir.Keza İmar Planı ve Yönetmelik esaslarına göre uygun olduğu takdirde bunlar üzerinde yapı izni verilebilir.

 

6-İmar planına göre belirlenmiş yapılanma hükümlerini aşmamak üzere bir parselde farklı yapılanma veya fonksiyonlar verilmiş ise bu parsellerin ifraz şartı belediyesince aranmaz ancak ilgilisinin talebi halinde ifraz edilebilir.

 

7-İmar planları ile belirlenen yol,yeşil alan vb.gibi donatı alanları ile imar istikameti önünde kalan donatı alanları kamu eline geçmeden imar uygulaması yapılamaz.

 

TEVHİT

MADDE 5.06

Yapı nizamı inşaat taban alanı oranı ile belirlenen yerler ile plan üzerinde ölçüsü belirlenmiş blok nizamda olan yerlerin dışında ayrık ve blok nizamına tabi imar parselasyon planı var ise, imar parselleri tevhit edildiğinde elde edilecek yeni inşaat taban alanı parsellerin tevhit öncesi ayrı ayrı hakları olan inşaat taban alanları toplamı X l,2 sini geçemez.

 

MADDE 5.07

Meclis Kararı ile iptal (28.3.2000)

 

TEHLİKELİ ALANLAR

MADDE 5.08

Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mahsurları olan yerler ile bu tip tehlikeli durumlar içerdiği imar planlarında belirtilenler ve ilgili idarelerce hazırlanmış, onaylanmış raporlara göre yapı yasağı getirilmiş alanlar ifraz edilemez.

 

Bu gibi yerlerde arazinin takviyesini sağlayan tesislerden başka yapı yapılamaz. İmar planlarında bu gibi nedenlerle “Ağaçlandırılacak alan” olarak gösterilen alanlarda da aynı şartlar geçerlidir.

 

Not:Bitişiğinde bulunan yerlerden ayrılmak veya aynı parselde imara açık alanlar olmak kaydıyla birbirinden ayırmak üzere ifraz yapılabilir.

 

VI. BÖLÜM

 

YAPI

PARSELLERDE YAPILANMA ŞARTLARI

MADDE 6.01

Genel olarak bu yönetmeliğin parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlerine uymayan parsel ve arsalarda yeni inşaat ve ilaveler yapılmasına veya mevcut yapıların esaslı tadiline izin verilmez. Bu gibi parsel veya arsalar, imar kanunu hükümlerine göre yapı yapılmasına uygun hale getirilinceye kadar, sahiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam edilir.

 

Ayrıca durumu yukarıdaki fıkra hükümlerine uymayan,bitişik ve blok nizama tabi yapılarda ölçüleri bu yönetmelikte belirtilen ebatlardan az olmakla birlikte üzerinde civarın karakterine ve bölgenin koşullarına göre yapılabilecek binanın gerektiği ölçüler oluşabilen arsalarda 6.18 maddesindeki piyes ölçülerini sağlamak koşulu ile parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere bağlı kalınmaksızın yapı yapılmasına da izin verilebilir. Ayrık nizama tabi yapılarda bina cephesi minimumu 6.00 m.dir. Birden fazla yola cepheleri olması halinde diğer cephesi 4.00 m’nin altına düşürülemez, bina yüksekliği 9.50 m.yi geçemez.

 

Ancak iki tarafında imar plan ve mevzuatına aykırı olmamak şartıyla yapılmış bina veya korunması gerekli eski eser tescilli bina ile bir tarafında imar planı ve mevzuatına aykırı olmamak şartıyla yapılmış bina, diğer tarafında korunması gerekli eski eser tescilli bina veya bir tarafında yukarıda bahsedilen binalardan biri ile diğer tarafında plana göre tespit edilmiş bir yol bulunan arsalarda plan ve yönetmeliğin diğer şartlarına aykırı olmamak koşulu ile bu yönetmelikteki parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere uyulmaksızın yapı yapılmasına izin verilir.

 

Durumu yukarıdaki fıkra hükümlerine uymayan parsellerde, imar mevzuatına uygun parsel düzenleninceye kadar tapu malikinin talebi halinde max H=6.50m irtifa da yapı yapılmasına izin verilebilir.

 

BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA BİNA YAPILMASI

MADDE 6.02

Bir parselde plan ve yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartı ile birden fazla bina yapılabilir.

 

Ancak binaların birbirlerine olan mesafeleri:

 

1-Ayrık nizama tabi parsellerde: Her bina için imar planı ve yönetmelikte ayrı ayrı belirlenen yan bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz.

 

2-Bitişik nizama tabi parsellerde: Her bina için imar planı ve yönetmelikte belirlenen arka bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz

 

BİNA CEPHELERİ

MADDE 6.03

Ayrık nizama tabi olan yerlerde yapılacak yapıların bina cephesi en fazla 30.00 m dir. İkili veya üçlü blok yapılması gereken yerlerde daha uygun çözüm yolları bulmak maksadı ile birkaç dar parselin birlikte mütalaa edilerek o yer için tespit edilen yapı karakterine uyacak bir tertip den uzaklaşmamak üzere bina cepheleri toplamı en fazla 30.00 m. olan ikili veya üçlü bloklar teşkil etmeye Belediyeler yetkilidir,ancak oluşacak blok yüksekliği irtifası düşük olan bina yüksekliği ile sınırlandırılır.

 

AYRIK YAPI NİZAMINA TABİ YERLERDE YAPI YERİNİN TESPİTİ

MADDE 6.04

Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde yönetmelik hükümlerine dayanılarak verilen azami bina sahasını aşmamak ve asgari bahçe mesafelerini korumak plan ve yönetmeliklerle o parsel için tanınan katlar alanını kısıtlamamak koşulu ile yapı yerini tespite belediye başkanlıkları yetkilidir.

 

BİNA DERİNLİKLERİ

MADDE 6.05

1-Bitişik ve Blok Nizamına Tabi Parsellerde;

 

İmar planlarında bina derinlikleri belirlenmemiş yerlerde, bina derinliği azami 20.00 m’ yi geçmemek ve arka bahçe sınırlarına 4.00 m den fazla yaklaşmamak şartı ile arka bahçe H/2’dir.

 

D=L-(K+H/2) formülü ile belirlenir.

Burada D=Bina Derinliği

L=Parsel Derinliği

K=Ön Bahçe Mesafesi

H=Bina Yüksekliği

H/2=Arka bahçe

 

Bina derinliği 20.00 metreyi geçmemek ve hiçbir yerde arka bahçe sınırına 4.00 metreden fazla yaklaşmamak koşulu ile yukarıdaki formüle göre hesaplanır. Bu formüle göre bulunacak bina derinliğinin 7.00 metreden az kalması halinde, arka bahçe herhangi bir noktada 1.00 m’ den az kalmamak şartı ile bina derinliği 7.00 m’ye kadar arttırılır. Mevcut arka bahçe teşekkülü varsa mevcut teşekküle uyulur. Değişik derinlikteki parsellerden oluşan adalarda yukarıdaki formüle göre hesaplanacak değişik bina derinliklerinin sebep olacağı düzensizliği gidermek amacı ile bir yapı adasının tamamında arka çizgi düzenlemeleri yapılabilir. Bu düzenlemeler yapılırken:

 

a) Ada içindeki istisnai derinlikteki, bir parsel için hesaplanan bina derinliğinin, aynı sırada verilecek bina derinliklerini aşması ve ada içi boşluğunu bölücü bir nitelik kazanması halinde bu binaya verilecek derinlik azaltılabilir.

 

b) Köşe başına rastlayan parsellerde bina derinliği parselin yüz aldığı yollar üzerindeki komşu parsellere verilecek derinliklere göre belirlenir. Yapı adasında bu yollara göre verilen bina derinliklerinin ada köşesindeki bir veya daha fazla parselin ada içi boşluğu ile irtibatını kesecek ölçüde olması halinde bu parsellere verilen derinliklerin 7.00 m olması şartına bakılmaksızın nizami aydınlıkla parsel tamamında bina izni verilebilir.

 

c) Yapı adasının bir kenarında verilecek bina derinliklerinin aynı sıradaki mevcut ve muhafaza edilecek binaların derinlikleri ile uyumlu olması gerekir. Bunu sağlamak amacı ile gereken yerlerde H/2 arka bahçe şartı aranmayabilir. Ancak hiç bir parselde yapı derinliği parsel arka sınırının herhangi bir noktasına 1.00m.’den fazla yanaşamaz.

 

d) Köşe başı olmayıp iki yola yüzü bulunan ve varsa ön bahçe mesafeleri çıktıktan sonraki ortalama derinliği 40.00 metreden az olan parsellerde, bu derinliğe kadar bina yapılabilir.

 

Ancak verilecek bina derinliklerinin ada içi boşluğunu bölecek bir nitelik kazanması halinde bu parsellere verilecek bina derinliği mevcut teşekküle göre düzenlenir.

 

e)Bitişik ,Blok ve ikiz nizama tabi yapılarda bitişik olan cephelerde Afet bölgesinde yapılacak yapılarla ilgili Yönetmelik hükümlerine göre deprem derzi yapılması zorunludur.

 

2-Ayrık Nizama tabi parsellerde

mar planı veya bu yönetmelikte belirlenen ön bahçe ve bahçe mesafelerinin belirlendiği yaklaşma sınırları içerisinde kalmak şartı ile yapı derinliği 30.00 metreden fazla Taban Alanı (TA) 600.00 m2’den büyük olamaz.

 

3-Ticaret Bölgelerinde :

İmar Planlarında ticaret bölgesi olarak gösterilen veya ticaret bölgesi olarak oluşmuş yerlerde yapılacak bitişik nizam ve blok başı binaların derinlikleri teşekkül ve parselasyon durumuna göre 30.00 m yi geçemez.

 

BİNA YÜKSEKLİKLERİ

MADDE 6.06

a)İmar planı ve raporlarında kat adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş veya bölge kat nizamı tayin edilmemiş yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri aşağıda gösterilen miktarları aşmamak üzere tespit olunur.

 

İmar planına yada teşekkül istikametine göre yapılan düzeltmeler sonucu ortaya

çıkan yol genişliği

 

7.00 m ye kadar olan yollarda:

Bina yüksekliği 6.50 m den kat adedi bodrum hariç 2 den fazla

 

7.00 m ve daha geniş yollarda:

Bina yüksekliği 9.50 m den kat adedi bodrum hariç 3 den fazla

 

9.50m ve daha geniş yollarda:

Bina yüksekliği 12.50 m den kat adedi bodrum hariç 4 den fazla.

 

12.00 m ve daha geniş yollarda:

Bina yüksekliği l5.50 m den kat adedi bodrum hariç 5 den fazla.

 

l4.50 m ve daha geniş yollarda:

Bina yüksekliği l8.50 m den kat adedi bodrum hariç 6 dan fazla.

 

19.50 m ve daha geniş yollarda:

Bina yüksekliği 2l.50 m den kat adedi bodrum hariç 7 den fazla.

Genel olarak tatbikatta ilk 3.50 metre yükseklik için 1 kat,artan her 3.00 metre için de

birer kat itibar olunur.

 

İmar Planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbirlerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tesbitinde de bu esaslar gözönünde bulundurulur.

 

b) Yeni yapılacak binalarda bina yüksekliği belirlenmiş ise imar planlarındaki şartlara belirlenmemiş ise bu gösterilen yüksekliğe veya kat adedine uyulması zorunludur.

 

Ancak temel, statik hesapları, bahçe mesafeleri, merdiven, ışıklık, kat adedi, bina yüksekliği ile ilgili faktörleri plan ve yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplanmak, gerektiğinde asansör yeri bırakılmak, proje mesuliyeti ile fiilen yapılacak bölümün fenni mesuliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak koşulu ile daha az katlı inşaat yapılabilir. Ayrık nizama tabi olup, 4 ve daha az katlı bina yapılması gereken yerlerde inşa edilecek eksik katlı binalarda bu şartlar aranmaz Bu uygulama birden fazla parsel üzerinde oturan bloklarda da uygulanmaz.

 

Ayrıca bina yapılması mümkün olan parsellerde sahibinin isteği ve Belediye Encümeni kararı alınmak ve tapuya şerh verilmek şartı ile uygun görülecek geçici bir zaman için yükseklik H=6.50 metre ve toplam inşaat alanı 250 m2 yi geçmeyen çevre plan fonksiyonlarına uygun bina ve tesislere izin verilebilir.

 

c)Bu maddenin uygulanmasında yollardaki arazi genişleme ve daralmalarıyla ön bahçe,yeşil saha refüj,otopark,meydan,demiryolu ve su kenarı gibi faktörler yol genişliğine dahil edilmez.

 

d)Bu yönetmelikte gösterilen yükseklikler herhangi bir abideyi veya korunması gereken tarihi ve mimari bir eserin görüşünü bozması halinde,eski eserler mevzuatına göre ilgili görüşü alınarak uygulama yapılır.

 

e)Resmi binalar,sanayi tesisleri ve imar plan notu gereği avan proje uygulaması yapılan yerlerde imar planında aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda ayrık nizamda yapılmak,yönetmeliğin bu tür özellik oluşturan binalarla ilgili hükümlerine uyulmak koşulu ile bu madde hükmü uygulanmaz.

 

f)Köşe başına rastlayan parsellerde yapılacak binalar daha fazla yükseklik verilen sokağın şartlarına tabidir. Ancak bu yükseklik diğer sokakta 20.00 m’den fazla devam edemez. Köşe başı olmayıp iki yola yüzü bulunan parsellerde (Ortalama derinliği 40.00 m’den az olan)yapılacak binalarda daha fazla yükseklik alabileceği sokağın şartlarına tabi olmakla beraber en az 3.00 m. evvel diğer sokak şartlarına uydurulacaktır.

 

Bina derinliği 20.00 m’den fazla olmadığında ise aynı adada teşekkülün kademesiz olması halinde bu fıkradaki 3.00 m’lik mesafe şartı da aranmayabilir. Bir kattan fazla kademe yapılması gereken yerlerde her kat için diğer kata en az 3.00 m’mesafe kala kademe yaptırılır. Ayrık nizam binalarda yukarıda belirtilen kademelendirmeler yaptırılmaz. İmar planlarında bu maksatla etüt edilerek kademe hattı tespit edilmiş ise yol meylinden dolayı ayrıca bir kademe yaptırılmaz,imar planına uyulur.

 

g)İmar planlarında sayfiye bölgesi olarak gösterilen,bina yükseklikleri ve kat adetleri belirtilmemiş olan yerler ile imar planı henüz yapılmamış olan ve irtifaklı geçit veya balta ifrazı ile oluşmuş parsellerde yapılacak binaların yükseklikleri H=6.50 m’yi katlar alanı (KA)=250 m2 yi geçemez.

 

h)Bina yüksekliği bina dar kenarının 3 katından daha fazla olamaz.

 

BİNALARA KOT VERİLMESİ

MADDE 6.07

 

a)Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı, yolun kırmızı kotuna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar üst seviyesinden kot verilir. Kaplaması yapılmış yollarda mevcut yol kotları, yapılmamış yollarda ise yol profili ile belirlenen kırmızı kotlar esas kabul edilir. Henüz tretuvarı ikmal olunmamış ve kırmızı kotu tesbit edilmemiş olan yollarda bu tesbit işi ilgilisinin müracaatı üzerine ilgili Belediye Başkanlığı’nca 30 gün içinde yapılır.

 

Kot alınan yola olan mesafesi 6m.’yi aşan ayrık nizam binalarda kot bina ön cephesi tabii zemin ortalamasından alınır. Ancak yol kotuna nazaran tabii zemini yükselen parsellerde (Yola göre ters meyilli) ise kot binanın köşe kotları ortalamasından alınır.

 

Ön bahçe mesafeleri bina köşe noktalarına göre farklılık gösteren hallerde bina köşe noktalarından yola çıkan dik mesafelerin ortalaması alınarak ön bahçe mesafesi belirlenir.

 

Ancak dik meyilli olan veya yol kenarında set teşkil eden arsalarda ön bahçe mesafesine bağlı kalınmaksızın yapılacak binalara civarın karakterine göre kot verilir. Blok başına rastlayan ön bahçeli binalara blokun diğer parsellerin bulunduğu şartlara göre kot verilir.

 

İkili blok teşkil edilen binaların her blokuna ayrı ayrı bu madde hükümlerine göre kot verilir.

 

b) Köşebaşı Parsellerde ve İki Yola Yüzü Olan Ara Parsellerde,

 

l-Parselin yüz aldığı iki sokağa imar nizamına göre verilen yüksekliklerde farklı ise; parselde daha fazla yüksekliğin verildiği sokağın şartlarına göre,

 

2-Parselin yüz aldığı iki sokağa aynı yükseklik veriliyor ise daha yüksek kottaki sokağın şartlarına göre;

 

3-Blok başına rastlayan köşebaşı parsellere blokun diğer parsellerinin bulunduğu şartlara göre kot verilir.

 

c)Köşebaşı parsellerde (b) bendinin l. ve 2. fıkralarına göre kot verilen bitişik nizam yapıların bu yükseklikleri diğer sokakta en çok 20.00 metre devam edebilir. 20.00 metreden sonra komşu parsele en az 3.00 metre kala bu yükseklik kademelendirilerek diğer sokağın şartlarına uydurulur.

 

d)İki yola yüzü olan ara parsellerde (b) bendinin l. ve 2. fıkralarına göre kot verilen bitişik nizam yapılar kademelendirilerek diğer sokak şartlarına uydurulur, bu kademe binanın diğer yol cephesine 3.00 metreden fazla yaklaşamaz. Şu kadar ki aynı ada da teşekkülün kademesiz olması halinde mevcut teşekküle uyulur.

 

Ayrıca bir yapı adasının tamamı iki yola cepheli tek sıra parsellerden teşekkül etmiş ise kot farkından dolayı kademe yaptırılmaz.

 

e)Yol kenarında korunması gereken bir set üzerinde yapılacak ön bahçe binaya set üstünden kot verilebilir. Aksi halde binaya yoldan kot verilerek parsel yol kotunda tesviye edilebilir. Bu maddede sözü geçen setli arazi yoldan en az l.50 m. yükseklik ile başlayarak yükselen arazidir.

 

Dik meyilli arazi : Yapının oturduğu yerde meyili %l5’i aşan arazidir.

 

f)Ayrık nizam ve blok nizamına tabi yapılarda arazi kot alınan noktaya göre ve yapının arsaya oturduğu alanın sınırlarından en çok 3.50 m. mesafede,tesviye olunur. Varsa istinad duvarı bu ölçünün dışındadır. Tesviye olunan zemin tabii zemin kabul edilerek Yönetmeliğin 6.16 Maddesi uygulanabilir. Yoldan kot verilmesi halinde ön cephe kotu altına düşmemek şartıyla hafredilir. Bitişik nizam yapılarda ise arka bahçedeki tabii zemin kotu kot alınan+0.00 kotuna göre 1.80 m. kotunda hafredilebilir. Ancak arka bahçe tabii zemin kotunun 1.80 kotundan daha aşağıda olması ve binanın tabii zemine oturduğu köşe kotlarının farklı kotlarda olması halinde arka bahçe tabii zemini bina arka cephesinden en çok 3.50 m mesafede ve en düşük bina arka cephesi köşe kotuna göre hafredilebilir.

 

g)Bir parsele birden fazla bina yapılması halinde her bina müstakil düşünülerek yakın olduğu yolun ve çevrenin şartlarına ve yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre değerlendirilerek kot verilir. Özellik arz eden durumlarda kot yerinin tespitine ilgili Belediye Başkanlığı yetkilidir.

 

BİNA ÖN CEPHE HATTI İLE YOL ARASINDA YAPILACAK GİRİŞLER

 

ÖN BAHÇELER

Madde : 6.08

Binaların zemin seviyesi altında kot kazanmak maksadıyla bina ön cephe hattından yola kadar olan kısmında tabii zeminin kazılarak yaya kaldırımının seviyesinin altına düşürülmesine izin verilmez.

 

Her ne sebeble olursa olsun ön bahçe yaya kaldırımı seviyesinden 0.50 metreden daha aşağıdan teşekkül etmiş binaların yol kenarına bahçe duvarı veya parmaklık yapılması zorunludur.

 

KÖPRÜLÜ GİRİŞLER

Madde 6.09

 

Ön bahçeleri yaya kaldırımının seviyesi altında teşekkül etmiş bina girişleri aşağıdaki şekilde düzenlenir.

 

a)Yola nazaran ön bahçeleri parsel kenarında set teşkil eden tabii zemini düşük parsellerde civar teşekkülüne bakılmaksızın köprülü bina girişi yapılabilir.

 

b)Yola nazaran önbahçeleri az meyilli parsellerde köprülü giriş ancak civar

teşekkülde varsa yapılır.

 

c)Köprülü girişler ,yol kotunda bina umumi girişi genişliğinde ve subasmandan dolayı yapılması gereken merdivenlerin binaya birleştiği kısımda tertiplenir.(İstikamet hattının gerisinde kalmak şartı ile)

 

SET ALTI GARAJI

Madde 6.10

Tabii zemini yola nazaran set teşkil eden arsalardan yoldan yüksek olanlarında ön bahçe mesafesi içinde iç yüksekliği 2.20 m’yi aşmayan ve uygun olduğu hallerde esas bina ile irtibatı buradan sağlanan,civar teşekkülü,yol ve arazi durumu incelenerek esas binaya ait kapalı otopark yapılmasına izin verilir. Bu otoparklar bina sahası emsaline dahil edilmez.

 

Madde 6.11

Meclis Kararı ile iptal (28.3.2000)

 

Madde 6.12

Meclis kararı ile iptal (28.3.2000)

 

SU BASMAN SEVİYESİ

MADDE : 6.13

Genel olarak zemin kat döşeme seviyeleri binaların kot aldığı yol cephesince bu kota esas olan tretuvar üst seviyesinden aşağı düşürülemez. Binaların zemin kat taban kotu kot alınan noktayı l.00 m.’den fazla aşamaz.

 

Bitişik nizama tabi yerlerde yol cephesinde yolun meylinden dolayı zemin kat taban kotunun tretuvardan en fazla 3.00 m. yükseldiği noktalarda binalarda kademe yapılması mecburidir. (yol cephesinde en düşük son kademe cephe boyunca 6.00 m.’den aşağı olamaz 6.00m.’den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur). Özellik gösteren konuların çözümlenmesinde belediyeler yetkilidir. Subasman seviyesinin arazi meylinden faydalanmak amacıyla veya mimari tasarım nedeniyle binalar bloğunun veya binanın yada müstakil bir dairenin tesbit edilen bina yüksekliğini aşmamak, belli piyesler için belirlenen asgari kat yüksekliklerine yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla çeşitli katlar ve farklı taban veya taban seviyelerinin tertiplenmesi mümkün olduğu gibi zemin katların binanın kot aldığı yol cephesinden enaz 3.00m. çekilerek zemin kat kotuna bağlı kalınmaksızın düzenlenmesi mümkündür.

 

YAPILARDA ARANAN BAZI ŞARTLAR

MADDE 6.14

1) Genel Esaslar :

a)Kat adedi ve yükseklikler:

Kerpiç binalarda :l. bodrum ve zemin kat H= 3.50m.’yi aşamaz.

 

Hımış, Ahşap, Yarım Kagir Binalarda:l Bodrum, zemin ve l normal kat,yani max. H=6,50 m.yi aşamaz.

 

b)Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik nizamda yapılamazlar. Ayrık nizamda ise komşu sınırlarından çekme mesafesi 5.00m.’den az olamaz.

 

Hımış ve yarım kagir binaların komşu sınırlarında zeminden itibaren çatının her yerinden 0.50m. yüksekliğe kadar ve en az l tuğla kalınlığında yangın duvarı yapılması koşulu ile bitişik olarak inşaa edilmeleri mümkündür.

 

c)Umumi binalar çelik betonarme, kargir veya benzeri olabilir Ancak mimari karakteri veya kullanım koşul ve şekilleri nedeni ile özellik arz eden yapılar bu hükme tabii değildir.

 

d)Her türlü binaların temel ve bodrum kat duvarları kagir olacaktır.

 

2)Hesap Esasları :

Madde 2.09’da belirtilen yönetmeliklere ve tüm ilgili T.S.E. normlarına uyulması koşulu ile;

 

a)Hesaplar, döşemeler gibi yükleri doğrudan doğruya taşıyan elemanların hesabından başlayıp bunların mesnetlerini teşkil eden diğer elemanlara geçerek temele kadar düzgün bir sıra içinde devam edecek, hesap sistemi anlaşılır ve kontrolü kolay olacak şekilde yazılacaktır.

 

b)Yükün bir elemandan diğerine nasıl ve nereden geçtiği açıkça gösterilecektir. Hesaplar ile çizimler arasındaki bağlantı açık olarak kurulacak, elemanların numaraları hesaplarda başlık olarak verilecek çizimlerde de her elemanın üzerine yazılacaktır.

 

c)Bodrum dahil üç katı geçen yapılarda zemin emniyet gerilmesi ve zemin özellikleri bu konuda laboratuar ve eleman olanaklarına sahip kurum ve kuruluşlara tespit ettirilecektir.

 

d)Her yapı hesabında eleman ve yapı güvenliğinin sağlandığı görülecektir.

 

e)Tüm yapılarda yatay burulma momentleri dikkate alınarak statik hesap yapılacaktır.

 

f)Herhangi bir sebepten dolayı hasar görmüş yapıların tekrar kullanılıp kullanılamayacağı yetkili bir kurumun belirleyeceği bir uzman mühendisin vereceği rapora göre belirlenir. Bu raporlar proje ve hesap ile yerinde tetkik sonuçlarına dayandırılacaktır.

3)ZEMİN İNCELEME RAPORU ARANMASI ZORUNLU BİNA VE/VEYA YAPILAR

 

İstanbul İmar Yönetmeliğinin uygulandığı alanlardaki tüm yapı ve binalara yeni inşaat ruhsatiyesi almak için yapı veya bina sahibi yada kanuni vekilleri sözkonusu inşaat alanı için “ZEMİN İNCELEME RAPOR’u”yaptırmak mecburiyetindedirler.

 

Zemin İnceleme raporunun kapsamı genel olarak aşağıda ifade edilen konuları kapsar.

 

1-Zemini oluşturan kayaçların litolojisi,tabakalaşması,çatlak takımları,fayları,ayrışma ve bozuşması,yer altı suyu,heyelan,şev yada yamaç stabilitesi gibi konuları irdeleyen bir jeolojik çalışma

 

2-Yüzeyde görülen kayaçların derine doğru(Yer altındaki)yanal ve düşey yöndeki özellik değişimlerini,yer altı suyu durumunu,boşluk ve temel kaya sorunları gibi ayrıntıları içeren JEOFİZİK çalışmalar ve bu çalışmalardan arazide hesaplanarak yorumlanan dinamik büyüklükler.

 

3)Yapılacak mekanik sondajlardan(Örselenmemiş örnekler) elde edilecek bilgiler veya araziden(mostra veya inceleme çukurlarından)alınacak zemin yada kaya örnekleri üzerinde yapılacak laboratuvar deneylerini içeren JEOTEKNİK zemin veya kaya mekaniği inceleme sonuçları.

 

4)Bölgede deprem riskini,deprem sırasında ve sonrasında karşılaşılabilecek zemin sorunlarını ele alan bir SİSMOLOJİK çalışma.

 

-Zemin İnceleme Raporunda incelenmesi gereken derinlik;binanın veya yapının temel taban alanının küçük kenarının 2(İki) katından az olamaz. Kazık ve kuyu temeller halinde yukarıda sözü edilen inceleme derinliği kazık alt ucundan veya kuyu tabanından ölçülecektir.

 

-Bina veya yapının inşaat projesi (Statik,Mimari)”Zemin İnceleme Rapor’u dikkate alınarak yapılır.

 

Sözkonusu rapor,resmi kurumların ilgili birimlere,üniversiteler veya TMMO üyesi meslek odalarınca tescil edilmiş konunun uzmanı mühendislik ve danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır,

 

-Hazırlanan bu raporlar ilgili İlçe Belediyesince ruhsata esas belge kabul edilir.

 

-Zemin İnceleme raporu müellifi (Yetkili kurum,kuruluş,kişi veya kişiler)temel vizesi öncesi;raporun zemine uygunluğunu yerinde kontrol ederek,ruhsattaki temel vizesi bölümünün ilgili kısmını imzalar.

 

MADDE 1-Zemin İnceleme Raporu :TİP A

 

TİP A raporu:İmar Planında”Yerleşime Uygun Alanlar”olarak belirlenen yerler için hazırlanır. Bu tür raporlar,en az.

 

Madde 1 a-Jeoloji çalışmalarını

Madde 1b-Depremsellik çalışmalarını içerir.

Jeoteknik ve/veya jeofizik çalışmaların yapılıp yapılmayacağı zemin,civar yapılar ve çevre koşulları dikkate alınarak belirlenir.

 

MADDE 2 –Zemin İnceleme Raporu :TİP B

TİP B raporu: İmar planında”Yerleşime Önlemli Alanlar”olarak belirlenen yer için hazırlanır. Bu tür raporlar en az

 

Madde 2a-Jeoloji çalışmalarını

Madde 2b-Jeofizik çalışmalarını

Madde 2c-Jeoteknik çalışmalarını

Madde 2d-Depremsellik çalışmalarını içerir.

 

Jeoteknik çalışmalar çerçevesinde mekanik temel araştırma sondaj(lar)ının da yapılıp yapılmayacağı zemin,civar yapılar ve çevre koşulları dikkate alınarak belirlenir.

 

MADDE 3-Zemin İnceleme Raporu TİP C

TİP C raporu:İmar planlarında”Ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar”olarak belirlenen yerler için hazırlanır. Bu tür raporlar.

 

Madde 3a-Jeoloji çalışmalarını

Madde 3b-Jeofizik çalışmalarını

Madde 3c-Jeoteknik çalışmalarını

Madde 3d-Depremsellik çalışmalarını içerir.

 

TİP C raporlarında,jeoteknik çalışmalar çerçevesinde temel araştırma sondaj(lar)ının da yapılması mecburidir.

 

Madde 4-TİP A,TİP B, ve TİP C raporlar,ilgili yapı veya bina(ların) projelendirilmesi ve projenin uygulanması için yeterli zemin bilgilerini içerir.

 

4)İstinat Duvarlarına Ruhsat Alma Zorunluluğu :

 

İstinat duvarı yapılması gereken yerler;

Dik eğilimli ve tehlike arz eden veya tabii zemini yola göre yüksek olan parseller ile özellik arz eden durumlarda ve belediyesi gerekli gördüğü takdirde statik proje ve hesaplara dayalı olarak tahkimat ruhsatı istenmesi zorunludur.

 

Çevresi için tehlike arz eden parsellerde gerekli olan istinat duvarları yapılmadan esas bina inşaatına başlanamaz. İstinat duvarları tamamlanmadan binalara yapı kullanma izni verilemez.

 

5)Hafriyatlar

 

Bir parselde hafriyat yapılabilmesi için ruhsat alınması, zorunludur. Hafriyattan do?an her türlü kazalara ait sorumluluk mal sahibine ve 595 sayılı K.H.K. ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanan yapı sorumlularına aittir. Yan parseldeki yapylar ve toprak kaymaları ile ilgili önlemlerin alınması gerekmektedir. Aksi takdirde imar kanununun 40,32 ve 42.maddeleri hükümlerine göre işlem yapılır.

 

ÇATILAR, SAÇAKLAR VE DIŞ GÖRÜNÜM

MADDE 6.15

Çatıların, çevresindeki cadde ve sokakların karakterine uygun olması ve inşaa edilecek yapının gereksinimlerine cevap vermesi gereklidir.

 

a)Çatı Eğimi :

Çatı yapılması gereken yerlerde; çatı meyli %33 ü geçemez. Bu eğim içersinde kalmak şartı ile Çatı şekli serbesttir. Ancak tek satıhlı çatı yapılamaz. Çatı meyli binanın bitişik olmayan her cephesinden ve saçak ucundan hesaplanır. Saçak genişliği max=0.60 m’yi geçemez.

 

Ayrık ve blok nizamına tabi kiremit örtülü çatı kullanılan yerlerde; max. H=6.50m’yi ve blok ebadı l5x20m’yi geçmeyen yapılarda çatı meylinin %40’a kadar yapılmasına izin verilir. Daha büyük boyutlardaki yapılarda %33 meyil aşılamaz.

 

b)Çatı Arasını Kullanma :

 

Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, doğalgaz yönetmeliğine uygun olarak kazan dairesi ile son kattaki bağımsız bölümle kendi içinde irtibatlandırılmak, ait olduğu bağımsız bölümün son kattaki sınırlarının kapladığı alanın %30’unu geçmemek minimum piyes ölçülerini sağlamak piyesdeki en düşük h=1.80 m olmak kaydı ile son katın sınırlarından taşmamak şartı ile piyesler yapılabilir. Çatıların yukardaki şekilde düzenlenmesi halinde piyes önleri teras olarak kullanılamaz. Ancak çatı meyli nedeniyle 0.30 alanın kullanılmadığı durumlarda saçak seviyesi değiştirilmemek zemin ve normal katlarda minimum iç yüksekliği sağlamak koşuluyla son kat taban betonu saçak seviyesine göre en çok 0.50m. düşürülebilir. Ayrıca çatı arasının son kat bağımsız bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu kısmen veya tamamen yapılmayabilir.

 

İgdaş’ın onayı ile çatı aralarına doğal gaz kat kazanı konulabilir. Ancak kazan kapasitesi 50 kw. üzerinde olan kazanlarda ayrı bir kazan dairesi tesis edilmeli, kazan dairesinin alanı 8 m2 den ve yüksekliği 2.00 m’ den küçük olmamalıdır. Kazan dairesinin ve bacasının TSE ve İGDAŞ teknik şartnamesine uygun şekilde yapılması zorunludur.

 

Son kat tavan döşemesi en yüksek mahya kotunu aşmayacak ve en fazla çatı eğimi içinde kalacak şekilde eğimli olarak tertip edilebilir. Konut ve Ticaret+konut alanlarının dışında çatı arası yapılamaz. H=15.50 m den yüksek,konut ve ticaret+konut alanlarında çatı arası yapılamaz.

 

c)Çatı Dışına Taşma :

Merdiven evi, ışıklıklar, hava bacaları çatı mahyasını 0.50m. aşabilir. İkili blok ve blok nizam binalarda komşu duvarlar çatı arasında da devam edecek ve çatı örtüsünü en az 0.50m. aşacaktır. Duman ve hava bacaları hariç olmak üzere çatı örtüsü üstünde hiç bir çıkma yada çıkıntı yapılamaz. Ancak T.S.E şartlarının gerektirdiği hallerde asansör kulelerinin çatı örtüsünü aşmasına izin verilir.

 

d)Meclis Kararı ile iptal (28.3.2000)

 

e)Teras Çatılar :

Teras çatılarda ısı ve su yalıtımı uygulanması ve kenarlarda (0.90)m. yüksekliğinde parapet yapılması zorunludur. Teras çatılarda yapılacak en çok (0.90)m. yüksekliğinde kagir korkuluk bina yüksekliğine dahil değildir.

 

Teras çatılarda merdiven evi, asansör kulesi, teknik olarak gerekli ise ortak anten, yüksekliği kadar cephe hattından çekilmek kaydı ile güneş enerjisi, otopark, ilgili kuruluşlardan uygun görüş alınmak kaydı ile (DLH) helikopter iniş pisti, su deposu ve peyzaj düzenlemesi yapılabilir. İlan reklam amaçlı panolar konulması belediye iznine tabidir.

 

Teras çatılar sadece ortak alan olarak kullanılabilir.

 

f)Çatı Hükümlerine Tabi Olmayan Yapılar :

 

Tescilli eski eser yapılar, anıtsal yapılar, resmi ve umumi yapılar,dini yapıların çatı örtüleri ve bunların yeni yapılacak yada tamir veya tadil edilecek bölümlerinin çatı örtüleri bu madde hükümlerine tabi değildir.

 

g)Genel Hükümler :

Umumi merdivenler çatı arasına çıkar.(Merdiven genişliği min.70 cm olmak şartı ile betonarme veya çelik konstrüksiyon olabilir) Çatı arasına çıkan merdivenler ve asansör kuleleri bina ön cephesine asgari 3.00 m den fazla yaklaşamaz. Teras çatılı binalarda çatıya çıkmak için en az 0.80x0.80 m boyutlarında kapaklı bir delik bulundurulur. Umumi binalar, sağlık ve eğitim tesisleri, oteller, içinde patlayıcı madde bulundurulan binalar ile yüksek yapı ve tesislere paratoner konulması mecburidir. Her türlü binanın çatısına birden fazla TV, radyo ve diğer amaçlı kullanımlar için anten tesis edilemez. Yüksek yapılar ile havaalanı uçuş koridoru dahilinde en fazla yükseklikteki yapılarda belediyesince uygun görülecek yerlerde uyarı lambası tesis edilecektir.

 

h)Meclis Kararı iptal (28.3.2000)

 

i)Saçaklar :

Binalarda yapılacak giriş saçaklarının genişliği, yaya kaldırımı dışına taşmamak koşuluyla 1.20 m yi geçemez. Ayrık nizama tabi binalarda ise bahçe mesafeleri içinde kalmak ve yaya kaldırımına taşmamak kaydı ile daha geniş giriş saçakları yapılabilir. Geniş saçaklarının en alçak noktası yaya kaldırımı (tretuvar) üst seviyesinden en az 2.40 m yükseklikte olacaktır.

 

Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde zemin katta ve dış cephelerde bina sahasına dahil edilmeyen boşluklar oluşturularak yapılan binalarda bu boşluklar üzerinde yapılacak saçak uçları arası 1.00 m veya daha az ise saçaklar birleştirilebilir.

 

j)Dış Görünüm:

Ayrıca belediyeler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe şeklini boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Evvelce yapılmış olan yapılar için de yetki kullanılır.

 

ÇIKMALAR

MADDE 6.16

Binaların taban alanları dışında Bahçe sınırlarını aşmamak ve yürürlükteki afet yönetmeliği doğrultusunda statik projede gerekli şartları sağlamak suretiyle aşağıda belirtilen şartlar dahilinde bina cepheleri boyunca açık ve kapalı çıkma yapılabilir.

 

Çıkma Yapma Şartları :

 

A)H:12.50 m. 4 kat irtifaya kadar 12.50 m dahil olan yapılarda çıkma genişliği maksimum 1.50m’dir.

 

B)12.50 m. 4 kat irtifadan sonra her bir kat artışında çıkma genişliği aşağıda gösterildiği şekilde 0.10 m. azaltılır.

 

BİNA İRTİFALARINA GÖRE ÇIKMA GENİŞLİKLERİ

 

15.50 m.5 kat çıkma genişliği maksimum 1.40 m.

18.50 m.6 kat çıkma genişliği maksimum 1.30m.

21.50 m.7 kat çıkma genişliği maksimum 1.20 m.

24.50 m.8 kat çıkma genişliği maksimum 1.10 m.

27.50 m.9 kat çıkma genişliği maksimum 1.00 m.

 

H=30.50 m.10 kat dahil daha yüksek binalarda bina cepheleri boyunca devamlı çıkma yapılamaz. Ancak bina zemin kat cephe uzunluğu toplamının 1/3 ü kadar genişliği maksimum 1.00 m.kapalı çıkma yapılabilir.

 

H=15.50 m. 5 kattan H=27.50m. 9 kata kadar olan yapılarda maksimum 1.50 m.genişliğinde açık çıkma yapılabilir. Yapılacak açık çıkma,ait olduğu bağımsız bölümün brüt alanının 1/10’unu geçmez.

 

30.50 m.10 kat dahil daha yüksek binalarda yapılacak açık çıkmalar,ait olduğu bağımsız bölüm alanının 1/10 unu geçemez. Ancak açık çıkmaların kapalı çıkmalardan fazla olan 0.50 m.fazlalığı hesap edilen kapalı çıkma uzunluğuna dahil edilmez. Hesaplamalarda çıkabilecek küsüratlar 0.50’den az olan 0.50 ye,0.50 den fazla olanlar ise tama tamamlanabilir.

 

30.50 m.10 kattan yüksek binalarda yapılacak açık ve kapalı çıkmalar,bina cephelerine bir oran dahilinde dağıtılır.

 

Ön bahçeli yapılarda yol cephelerinde;yapılacak çıkmalarda, cephe boyunca tabii zemin seviyesi ile çıkma altı arasındaki en yakın düşey mesafe hiçbir yerde kapalı çıkmalarda 2.40 m.’den aşağı düşmemek şartı ile yapılabilir.

 

Arka cephelerde; yapılacak çıkmalarda çıkmanın en yakın noktası arka komşu sınırına kapalı çıkmada 3.00 m.’den açık çıkmada 2.00 metreden fazla yaklaşmamak tabii veya tesviye edilmiş zemin ile çıkma altı arasındaki en yakın düşey mesafe hiçbir noktada 2.40 metreden aşağı düşmemek kaydı ile açık ve kapalı çıkma yapılabilir.

 

Yan cephelerde yapılacak çıkmalarda çıkmanın en yakın noktası yan komşu sınırına kapalı çıkmada 3.00 metreden açık çıkmada 2.00 metreden fazla yaklaşmamak, tabii veya tesviye edilmiş zemin ile çıkma altı arasında en yakın düşey mesafe kapalı çıkmalarda hiçbir noktada 2.40 m’den aşağı düşmemek kaydı ile yapılabilir.

 

Ayrık nizama tabi veya yan bahçeli binaların bitişik olmayan cephelerinde yapılacak çıkmalar yan ve arka komşu hudutlarına kapalı çıkma 3.00 metreden açık çıkma 2.00 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile cephe boyunca devam edebilir.

 

Bitişik yapı nizamına tabi binaların ön ve arka cephelerinde yapılacak çıkmalar yan komşu sınırına kapalı çıkmada 2.00 m, açık çıkmada 1.50 m yaklaştırılabilir. Bitişik nizama tabi yerlerde Belediyece mahzur görülmediği takdirde çıkmaların yan komşu sınırına kadar yaklaştırılmalarına da izin verilebilir. Ancak bitişik kısımlar duvarla kapatılır.

 

9.00m. ve daha geniş yollarda : Ön bahçesi bulunmayan ya da yeterli olmayan bölgelerde yol, meydan gibi kamu kullanımına ayrılmış yerler üzerinde parsel sınırı dışında en çok 1.00 m. genişlikte açık veya kapalı çıkma yapılabilir. Ancak yapılacak açık veya kapalı çıkma komşu parsellerden en az 2.00 m. uzaklıkta olacaktır. Komşu parsellerde daha önce parsel sınırına kadar çıkma yapılmış ise 2.00 m. uzaklık şartı aranmaz.

 

6.00m. ve daha dar yollarda çıkma yapılamaz. Genişliği 6.00 m. den fazla olan yollardan yüz alan binaların, toplamının yarısından fazlasının cepheleri çıkmalı oluşmuş ise, aynı cephe karakterini korumak amacıyla yukarıdaki şekil ve ölçülerde çıkma yapılmasına belediyelerce izin verilebilir.

 

Genişliği 0,l0 m.’yi aşmayan denizlikler, genişliği 0,60 m.’yi aşmayan güneş kesicileri bu yönetmelik hükümlerine göre yapılmasına izin verilen bina saçakları, genişliği 0,20 m.’yi aşmayan açık ve kapalı çıkmalar, motifler, bahçe içinde yapılacak giriş merdivenleri çıkma sayılmaz. Binaların cephelerine konulmak istenen klimaların yerlerinin tespitinde ilgili belediyesi yetkilidir. Yan cepheden köprü şeklindeki geçitlerle yola bağlanmasına zorunluluk olduğu takdirde giriş ve çıkışlarda köprü genişliği 1.50 m olacaktır. Bu köprülerin bina yan yüzüne yapışık ve konsol olarak inşaa edilmeleri mecburidir. Köprülerin altı hiçbir şekilde kullanılamaz.

 

İmar planında, ayrık nizama tabi olan, taban alanı (TA) emsali ile inşaat müsaadesi verilen yerlerde, zemin katta bina sahasına dahil edilmeyen boşluklar oluşturulduğunda normal katlarda bu boşluklar üzerinde yapılacak çıkmalar arasındaki mesafe, 3.00 m’den az olamaz.

 

Ayrık nizamda bir parselde birden fazla bina yapıldığında binaların çıkmaları arasındaki mesafe 6.00 m den az olamaz, çıkmalar ile saçak uçları komşu parsel sınırına 3.00m’den fazla yaklaşamaz.

 

İmar planı ve yönetmelik hükümlerine göre yapılan kademelendirilmelerde 3.00 m. kademe mesafesi içinde çıkma yapılamaz. Ayrıca yol meyli sebebiyle de yapılan kademelendirmelerde de çıkma yapılamaz.

 

IŞIKLIKLAR

MADDE 6.17

Her müstakil ev veya dairede en az bir oturma odası ile bir yatak odasının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şekilde ışık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan banyo veya yıkanma yeri,kiler,helaların ışıklık veya hava bacasından faydalanmaları da mümkündür.

 

Genel olarak ışıklıkların dar kenarı l.50 m’den ve sahası 4.50 m2 ‘den az olamaz.

 

Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları ışıklıklar yükseklikleri 6.50 m ‘yi geçmeyenlerde dar kenarı 1.50 m ‘den ve sahası 4.50 m2’ den diğerlerinde ise dar kenarı 2.00 m ‘den sahası 6.00 m2 den az olamaz.

 

Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 0.50x0.60 m ‘dir. Hava bacalarının içinden tesisat geçirilemez.

 

Asgari ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok dört piyes faydalanabilir. Bu piyeslerin adetlerinin artması halinde dörtten fazla her bir piyes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü,aynı nisbette arttırılır.

 

Ancak ,yukarıda belirtilen şekillerde ışık ve hava alması gerekmeyen veya lüzumlu ışık ve havayı bu yönetmelikte tarif edilen şekilde esasen alması mümkün olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması bu ışıklık veya hava bacası ölçülerinin artırılmasını gerektirmez.

 

Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası kendi parseli üzerinde bulunacaktır. Komşu bina veya parsellerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak suretiyle bu elemanların yapılmaması veya ölçülerinin azaltılması mümkün değildir.

 

Işıklık ve hava bacaları bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başlatılabilir.

Binaların bitişik olması gereken komşu tarafında yapılacak ışıklıklarda kirişler gerekirse devam ettirilebilir. Bu kısımların duvar ile kapatılma zorunluluğu yoktur.

 

Ancak hava bacalarının komşu parsele bitişik kenarının duvar ile kapatılması şarttır.

 

Binaların bitişik olması gereken komşu tarafında boydan boya ışıklık yapılması halinde,civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüm meydana getirmemek üzere,sokak cephesinde bina yüksekliğinde kapatılması mecburidir.

 

Binaların bitişik olması gereken komşu tarafında boydan boya ışıklık yapılması halinde civarın nizamına aykırı bir görünüm meydana getirmek üzere sokak cephesinde bina yüksekliğinde en az bir piyese yer verilmesi veya Belediyelerce mahzur görülmeyen hallerde bu kısmın aynı şekilde duvarla kapatılması mecburidir. Ortadan aydınlıklı işhanlarında dışarıdan doğrudan ışık almayan büroların toplam alanının 1/8 inden küçük ve dar kenarı 2.00 m ‘den az olmamak kaydı ile avlu biçiminde ışıklık yapılabilir.

 

Bu ışıklığa açılan 1.50 m’lik galeri ile girilen büroların doğrudan ışık aldığı kabul edilir. Galerinin geniş tutulması halinde 1.50 m’den fazla olan miktar kadar ışıklık dar kenarı arttırılır. Ayrıca Asansör,merdiven gibi kısımlar ışıklık alanına tecavüz edemez.

 

Ayrıca merkezi havalandırma ve klima sistemi ile donatılmış otel veya benzeri yapılarda direkt ışık ve hava gerektiren hacimlerin,gerekli ışık ve havalandırması;yapılacak teknik tesisatla sağlandığını kanıtlamak şartı ile ışıklık aranmayabilir.

 

Kuranglezler: Parsel sınırı içinde kalmak ve binaya bitişik olmak şartıyla bina cepheleri boyunca 1.00 m genişlikte kuranglez yapılabilir. Kuranglezler en az alan şartını sağlamak koşulu ile sığınak, kömürlük, kazan dairesi, depo, bir üst kata bağlantılı piyesler- konutlarda,wc. ve yıkanma yeri için kullanılır. Sanayi bölgelerinde bodrum katların imalathane olarak düzenlenmesi durumunda ise yol cephesi dışındaki cephelerde kuranglez genişlikleri 1.40. m olarak düzenlenebilir. Ayrık nizamda bina etrafında mütemadi kuranglez tesis edilemez. Kuranglezlerden giriş çıkış yapılamaz. Kuranglez yapılan yerlerde kuranglez boşluğu kolonlara 50 cm den daha yakın teşkil edilemez.

 

YAPILARDA BULUNMASI GEREKEN PİYESLER VE ÖLÇÜLERİ

MADDE 6.18

 

l) Konutlarda bulunması zorunlu piyesler ve en az ölçüleri:

l oda

l yatak odası veya yatak nişi

l mutfak veya yemek pişirme yeri

l banyo veya yıkanma yeri

l wc piyesi bulunacaktır. Yıkanma yeri ile wc bir arada olabilir.

 

Bu piyeslerden: Dar kenarı Alanı

 

En az l oda 3.00 m. l2 m2

Yatak ve çalışma odaları 2.40 m. 8 m2

Yatak nişi l.50 m. 3 m2

Mutfak veya yemek pişirme yerleri l.50 m. 3 m2

Banyo veya yıkanma yerleri l.20 m 2.5m2

Wc. l.00 m. 1.2 m2

Antre ofis koridor yatak l.10.x l.20 m. 1.32 m2

holü vs. iç geçitler

ölçüsünden daha küçük yapılamaz.

 

Yemek nişleri dar kenarı 3.00 m. ve alanı l2.00 m2 olan bir odaya açılacaktır. Yemek pişirme yerleri veya açık olarak düzenlenecek mutfaklar hava ve duman bacaları ile irtibatlı olmak şartı ile düzenlenebilir. Tüm piyeslerde tefriş yapılması zorunludur. Giriş holü, soyunma yeri, sandık odası, veya kiler gibi mekanlar oda sayılmazlar.

 

2-Dükkan ve bürolarda bulunması gereken piyesler ve en az ölçüleri :

 

a)Her dükkan için l adet wc. ve lavabo ( 20.m2 den küçük dükkanlarda aranmaz.)

 

11.50 m2 nin altında ve her üç dükkana bir ortak WC oluşturulması halinde dükkanlarda ayrı ayrı wc aranmaz.

 

b)4 bağımsız büro ve normal kat alanı 150 m2 yi geçen büro katları için bay ve bayan ayrı olmak üzere l adet wc ve lavabo ayrılması zorunludur.

 

c)Dükkan ve büroların dar kenarı 2 m’ den az olmamak üzere alanı 8 m2 den az olamaz.

 

d)Özellik arz eden binalarda bu yönetmeliğin kendileri için belirtilen hükümleri geçerlidir.

 

3-Resmi ve umumi binalarda bulunması gereken piyesler ve en az ölçüleri :

 

Resmi ve umumi binalarda ihtiyaca göre bay ve bayan ayrı olmak üzere wc ve lavabo ayrılması zorunlu olup bunlardan en az bir adedi bedensel engelliler için ayrılacak ve bedensel engellilerin kolaylıkla ulaşabileceği gibi min. l.40mt.x l.40m. ebadında olacak, kapısı eşiksiz ve kapı kanadı en az 0.95m. genişliğinde olacak ve dışa açılacaktır. Resmi ve umumi binalarda koridor uzunluğu 20.00 m olduğunda koridor genişliği 2 m, koridor uzunluğu 20.00 m’yi geçtiğinde koridor genişliği 2.50 m olacaktır.

 

İÇ YÜKSEKLİKLER

 

MADDE 6.19

 

Genel olarak, iskan edilen katların iç yüksekliği (taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar) 2,60 m’ den az olamaz. Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, wc, kiler, ofis, antre, koridor, yatak holü, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler, iskan edilmeyen bodrum katları ile müştemilat binalarında bu yükseklik 2,40 m’den aşağı düşmemek üzere indirilebilir. İskan edilen çatı aralarında yükseklik en düşük yerde temiz l,80m’den az olamaz. Otel, pansiyon, işhanı, mağaza, dükkan ve benzeri işyerlerinin iç yükseklikleri de taban döşemesinden tavan altına kadar 2,60m’den az olamaz. Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi özellik arz eden yerlerin yükseklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp hizmetin gerektirdiği şekilde belediyelerce tespit edilir. Düğün salonu, her türlü oyun salonları, kahvehane, gazino ve gece kulübü, pastane, birahane, diskotek, içkili ve içkisiz lokantalar, taverna, bar ve sergi salonları vb. halkın toplu olarak uzun süre kaldığı mahallerin taban döşeme üzerinden tavan altına kadar iç yüksekliği 3.50 m’den az olamaz. Bu mahallerde mimari projeye ekli olarak verilecek havalandırma tesisatı projesine göre gerekli tesisat yapılmak kaydı ile temiz yükseklik 2.70 m’ye kadar indirilebilir. Okul, yurt, hastane, poliklinik gibi binaların iç yüksekliği 3.00 m.’den az olamaz. Resmi binalarda ilgili bakanlıklarca onaylanmış projeler esas alınacaktır. Bu amaçla yaptırılacak özel binalarda bu yönetmelikte kendileri ile ilgili verilenler dışında ilgili bakanlıkların yönetmelikleri dikkate alınacaktır. Zemin katta kat yüksekliği max=4.40 m’ dir.

 

PENCERELER

 

MADDE 6.20

 

Binalarda pencere boşlukları ısı yalıtım kuralları standartlarına uygun olacaktır.

 

Çatı arasında yapılan piyeslerin pencere boşlukları 0.80m2’den büyük olmamak, her piyese bir çatı altında en çok 2 pencere açılmak ve pencereler birbirine eklenerek bant haline getirilmemek koşuluyla yapılabilir. Isı yalıtımı yönetmeliği ile hükümleri saklıdır.

 

KAPILAR

 

MADDE 6.21

 

Bütün yapılarda kapı yükseklikleri; sokak giriş kapılarında 2.20m’den daire, oda ve servis kapılarında 2.10m’den az olamaz. Dükkan giriş kapıları 2.20m’den az olamaz. (Garaj kapıları 1.50m’den az olamaz. Odunluk, kömürlük, depo vb. özellik oluşturan yerlerin kapı yükseklikleri de 2.00 den az olamaz.)

 

Kapı genişlikleri; ana giriş kapıları, daire adedi 4 den fazla olan apartmanlarda 1.50m’,den bunun dışında kalan binalarda 1.30 m’den az olamaz. Dükkan ve daire kapılarında l,00m’den oda kapılarında 0.90m’den diğer kapılarda 0,70m’den az olamaz.

 

Garaj, odunluk, asansör, depo, ofis, sandık odası, kiler vb özellik oluşturan yerlerin kapı yükseklik ve genişliği bu madde hükümlerine bağlı değildir. Bunlar mimari ve kullanışın gereklerine göre boyutlandırılır.

 

Bina giriş koridorları ana merdivene ulaşana kadar en az l.50 m. genişlikte olacaktır.

 

Banyo kapılarında alttan temiz hava girişini tabi olarak sağlayan bir düzen bulunacaktır.

 

Umumi binalarda giriş kapıları; ana giriş kapılarının genişliği en az 2.00 m. olacaktır. Açılan kanatlardan birisi en az 0.95 m. genişliğinde eşiksiz yapılmalıdır.

 

Resmi ve umumi binalarda bedensel engellilerin kullanımına uygun olarak: İç kapılar tamamen eşiksiz ve en az 0.90 m genişliğinde olacaktır. Bina ana giriş kapısına merdivenle ulaşılıyor ise tekerlekli sandalye için en fazla %6 eğimle en az l.20 m. genişlikte koruma bordürlü ve korkuluklu rampa yapılacaktır.

 

KOMŞU PARSELE KAPI VE PENCERE AÇILMASI

 

MADDE 6.22

 

Binaların bitişik komşu tarafına, ilgili komşu parsel sahibinin muvafakatı ve belediye encümeni kararı alınıp tapu da şerh verilmedikçe pencere veya kapı açılamaz.

 

MERDİVENLER

 

MADDE 6.23

 

Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel, işhanı, büro, pasaj v.b. birden fazla katı olan ev ve apartmanların bağımsız bölümlerinin ortak merdivenleri ahşap olamaz. Bu merdiven aynı zamanda yangın merdiveni olarak kullanılamaz.

 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizami şekil ve ölçülerde merdiven yapılması koşulunu ortadan kaldırmaz.

 

Merdiven ve Sahanlık Genişlikleri :

 

Dörtten fazla dairesi bulunan apartmanlarda l.20m.’den diğer binalarda l.00m.’den az olamaz.

 

Bu ölçüler tek aileye mahsus evlerde 0.90m.’ye çatı araları ve bodrum katları ile servis merdivenlerinde 0.70m.’ye kadar indirilebilir.

 

Merdivenin çatı ile irtibatlandırılması zorunludur ve Merdiven boşluklarında, doğalgaz kaçakları ve yangın anında duman tahliyesi için min 0.40x0.40 m veya ø= 030m ölçülerinde hava bacası bırakılması zorunludur.

 

Kat sahanlıklarının genişliği merdiven genişliğinden az olamaz. Ara sahanlıklar; düz merdivenlerde l.00 m. balansmanlı merdivenlerde ortada 0.8m.’den az olmayan l sahanlık bulunacaktır.

 

Merdiven kovasının dar kenarı 0.20 m.’den az olamaz. Betonarme binalarda hazır merdiven basamağı kullanılmaz.

 

Merdiven Basamaklarının Ölçüleri:

 

a)Basamak yüksekliği göstermek üzere 0.l8m.’den fazla olmamak,

 

b)Basamak genişliğini göstermek üzere:2a+b=60 ile 63 formülüne göre hesaplanır. Ancak bu genişlik 0.25m.’den az olamaz

 

Balansmanlı merdivenlerde merkezden 0.l5m. uzaklıkta asgari basamak genişliği 0.l0m.olacak bu genişlik basamak ortasında 0.25m.’den aşağı düşmeyecektir.

 

Binalarda son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı arası piyeslerine çıkan merdivenlerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

Merdiven tanziminde her l8 rıhtan sonra ara sahanlık bırakılacaktır.

 

Her Türlü Ticari ve Umumi Binalarda:

 

Herhangi bir merdivenin yapıda merdiven merkez olmak üzere 25.00m.yarı çaplı daire içindeki piyeslere hizmet edebileceği kabul edilir. Bunu sağlamayan büyük boyutlu binalarda yukarıdaki ölçüye uyularak gerekirse ikinci veya üçüncü merdiven tesis edilir.

 

Umumi merdivenler çatı arasına çıkarılabilir. Çatı arasına çıkan merdivenler ve asansör kuleleri bina ön cephesine en az 3.00 m.’den fazla yanaşamaz.

 

Umumi binaların merdiven genişliği (l.60) m.’den az olamaz ve her iki yanında korkuluk bulunmalıdır. Her türlü Ticari binalarda (Tic+Hizmet,Tic.,Tic+Hiz+Konut) toplam inşaat alanı (ortak alanlar hariç) 600 m2 ye kadar olan yapılarda min 1.20 m dir. Her 200 m2 lik artış için bu genişliğe 0.10 m ilave edilir. Merdiven genişliği 1.60 m den sonra 2.merdiven yapılması zorunludur.

 

Umumi binalarda basamak genişliği ve yüksekliği:

 

İç merdivenlerde rıht yüksekliği : (0.l6)m.den fazla

 

Dış merdivenlerde rıht yüksekliği : (0.l5)m.den fazla

 

Yç merdivenlerde basamak geni?li?i : (0.30)m.den az

 

Dy? merdivenlerde basamak geni?li?i: (0.35)m.den az olamaz.

 

Balansmanly merdivenlerde, merkezden (0.25)m. uzaklykta enaz basamak geni?li?i (0.l5)m. olacaktyr. Bu geni?lik basamak ortasynda (0.30)m.den az olamaz.

 

Umumi binaya dönü?türülmesi için in?aat tadili yapylmasy istenilen mevcut binalardaki merdiven ölçüleri, yukarydaki ölçülere uygun hale getirilmeden tadiline izin verilmez.

 

Ymar kanunu, plan ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazasy mümkün olan binalarda kat ilavesi halinde, Yukarıdaki ölçülere getirilmeden tadiline izin verilmez. Servis merdivenleri ölçüleri, ikamet tahsis edilmeyen çaty ve bodrum servis merdivenlerinin merdiven geni?li?i basamak boyu ve yüksekli?i kullanyly?a ve mimari icaplara göre boyutlandyrylyr. Her durumda 0.65 m den daha az olamaz.

 

Korkuluklar:

 

Hertürlü binada ana merdivenle bodrum katlarda tertiplenen ortak mahaller arasynda ba?lanty sa?lanmasy zorunludur. Ancak iki kata kadar olan ayryk, ikili blok ve blok ba?y binalarda bodrumdaki ortak mahallere bina dy?yndan kendi parseli içinde kalmak şartı ile ba?lanty sa?lanabilir.

 

Her türlü binada; balkon ve teras etrafynda 5’den fazla basama?y bulunan açyk merdivenlerde, kotu (0.90)m.den az olan pencere bo?luklarynda, dö?eme kotundan itibaren enaz (0.90)m. yüksekli?e kadar teknik ?artlara uygun olarak korkuluk yapylmasy zorunludur.

 

Ystinat duvary üstünde, her ne sebeple olursa olsun daha önce ön bahçelerin yaya kaldyrymy seviyesine göre (0.50)m.den daha a?a?yda te?ekkül etmi? bahçelerde yol kenaryna bahçe duvary yapylmady?y taktirde korkuluk yapylmasy zorunludur.

 

YANGIN MERDİVENLERi

 

MADDE 6.24

 

Kat sınırlamasına bakılmaksızın tüm umumi binalar(tüm işyeri,ticaret merkezi ve topluma açık yapılar,resmi binalar) ile iskan edilebilir bodrum katlar dahil 5 bodrum katında iskan edilemeyen binalarda 4(Zemin dahil)kat ve daha fazla olan binalarda yangın merdiveni yapılması zorunludur.

 

Topluma açık yapılar, toplantı yerleri, spor ve sergi salonları, sinema, tiyatro, konser salonları, okullar ve öğretim kurumları, kışlalar, yurtlar, oteller, düğün salonları lokaller, kulüpler, hastaneler, masa sayısı l0’dan fazla olan lokantalar, huzur evleri, kreşler, tehlikeli madde depoları, fabrikalar, l00m2 den büyük imalathaneler ve benzeri yapılarda her kat en az iki çıkış ve en az bir yangın merdivenine bağlantı olacaktır.Yangın hangi noktadan çıkarsa çıksın o kattaki bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yolları ve yangın merdivenleri birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılacak yanyana yapılmayacak yangın merdiveni kovası ile merdiven aynı katta olacak ve genel merdivenlerden geçilerek yangın merdivenine ulaşılmayacaktır.

 

Bir kattaki insan sayısı 500’ü aşarsa en az 3 yangın merdiveni yapılacaktır.

 

Yangın merdivenleri yapı kitlesi içerisinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış kapalı bir hacimde veya bina cephesinde dışa açık olarak (her kattaki ortak alanları sokağa bağlayacak şekilde) ateşe dayanıklı bir malzemeden yapılır.

 

Kaçış koridorları ve yangın merdivenlerinin genişliği 8 kata kadar enaz l.l0m. dir. Genişlik 8 kattan sonra her kat için 0.05m. artırılır. 16’dan fazla katlı binalarda ise l.5m.’den az olamaz. Hastane, eğitim kurumları, kültür tesisleri, kışlalar, oteller, lokantalar, düğün salonları gibi umumi yapılarda yangyn merdivenlerinin genişliği iskan edilebilir, bodrum katlar dahil 8 kata kadar l.3m.’dir. l2’den fazla katlı umumi binalarda ise l.5m.’den az olamaz.

 

Yangın merdivenlerinin betonarme veya yangına dayanıklı bir malzeme ile yapılması zorunludur. Yangın merdiveninin statik hesabı projelerde aranır. Bir yapıda birden fazla merdiven olması halinde yangın yönetmeliği şartlarını sağlamak kaydıyla bu merdivenlerin bir tanesi yangın merdiveni olarak kabul edilebilir.

 

-5 kat ve 15 daireden fazla olmayan Ticaret+Konut ve konut binalarının merdiven kovasının tabii ve Cebri havalandırması sağlandığı takdirde;her katta,kattaki sahanlığıda içeren merdiven kovasının diğer bölümleri ile irtibatını kesecek ısıya dayanıklı ve duman sızdırmaz kapı sistemi yapılması(kaçış yönü merdivene doğru)şartı ile binaya ait merdiven yangın merdiveni olarak kabul edilir.Ayrıca yangın merdiveni yapılması şartı aranmaz.(İnşa malzemesi ile ilgili B.Ş.B.si yangın yönetmeliği hükümleri saklıdır.)

 

-5 kat ve 15 daireden fazla olmayan Ticaret+Konut ve konut binalarında yangın merdiveni proje tasdik ve iskan işlemi, İ.B.B. si yangından korunma yönetmeliği çerçevesinde İlçe belediyesi tarafından yürütülür.

 

Yangın merdivenlerinin ortak alanlara bağlantılı olarak planlanması esastır. Yangın merdivenleri çatı üzerine kadar ulaşacak ve yangın merdivenlerine açılan kapılar ısıya dayanıklı ve yalıtımlı olarak yapılacaktır. Binalarda ± 0.00 kotunun altına çok sayıda bodrum kat yapıldığı takdirde duman sızdırmaz ve ısı geçirmez bir tüp şeklinde zemin katla irtibatly yangın merdiveni yapılacaktır. İrtifak hakkı tesisi suretiyle komşu parsellerde ortak yangın merdiveni düzenlenir.

 

Ticaret bölgelerinde bodrum ve zemin katları parsel tamamında inşaata izinli binalarda ana blok dışında +5.00m. kotundaki döşeme üstüne inilmek ve dışarıya irtibatı binanın umumi kısımlarından sağlamak arka bahçelerde komşu parsel hudutlarından enaz l.5m. çekilmek koşuluyla tertiplenecektir.

 

Bütün binalarda yangın merdivenlerinin sokak ile irtibatlandırılması zorunludur. Yüksek yapılarda ve umumi binalarda yangın merdivenleri mutlaka genel çıkıştan ayrı olarak yangından korunmuş bir kaçış yoluyla sokağa ulaşacaktır. Basamaklarda kullanılan malzeme kaygan bir yüzey teşkil etmeyecektir. Yangyn merdivenlerinin her iki tarafına korkuluk yapılacaktır. Yangyn merdiveni enaz 2 saat ateşe bir malzemeden imal edilir ve bütün bağımsız bölümler ile irtibatı sağlanır. Kapıcı, kalorifer dairesi, çay ocağı vb.yerlerden veya herhangi bir bağımsız bölümden geçilerek yangın merdivenine ulaşım sağlanamaz. Binalarda

 

yangın merdiveni açık veya kapalı çıkmanın dışında komşu mesafeleri sağlamak suretiyle düzenlenebilir.

 

Mevcut binalarda yukarıda kullanılan, nitelik ve özellikleri belirtilenlerde de belediyeler bu yönetmeliğe göre yangın merdiveni yaptırmaya yetkilidirler.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliğine uyulması zorunlu olup; tereddüt edilen konularda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.

 

ASANSÖRLER

 

MADDE 6.25

 

Kat adedi 4 den fazla (H=15.50 m) olan binalarda giriş katından başlamak,kullanılan tüm katlara hizmet etmek amacıyla 8 daireye kadar dar kenarı 1.20 m.den ve sahası 1.80 m2 den az olmamak koşuluyla asansör yapılması zorunludur.8 daireden sonra asansör boşluğu dar kenarı min 1.40 ve alanı 2.5 m2 den az olamaz.

 

Bina giriş döşemesinden son kat tavan kotuna kadar fiili yükseklik veya bu yükseklik içindeki kat sayısı bu maddenin uygulanmasında asansör yapma zorunluluğuna esas alınacaktır.

 

Bina giriş döşemesi ile son kat tavan kotu arasynda l0 dan fazla kat bulunan veya fiili yüksekliğe göre asansör yapılması mecburiyeti bulunan binalarda toplam konut sayısı 20’yi geçtiği, ticari kullanımlı binalarda toplam inşaat alanı 3000m2’yi geçtiği taktirde en az 2 adet asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden birisi hem insan, hem yük taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.

 

Umumi binalarda yapılacak asansörlerden en az bir tanesi bedensel özürlülerin kullanımına uygun yapılacaktır. Bu asansörlerin iç kabini l.6xl.40m. ebadında yapılacaktır. Kapı genişliği (net açılım)0.95 metreden az olmayacaktır. Kabin içinde yerden (0.85.-0.90)metre yükseklikte tutunma bandı olacaktır. Asansör kapıları otomatik veya fotoselli olacaktyr. Her türlü asansör kabininde kapı yapılması zorunludur.

 

Asansör makine dairesine çıkış merdiveni dizayn ve malzeme olarak binanın ana merdiveni niteliğinde olacaktır. Asansör makine dairesi çevre duvarları ve tabanı yangına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

 

Binanın kat ve daire adedinin fazlalığı veya kullanma şeklinin gerektirdiği lüzuma göre asansör ve yerinin ölçü veya adedini artyrmaya başlangıç katı olarak zemin kat yerine bodrum veya birinci katı seçmeye ilgili belediyeler yetkilidir.

 

İmar planı ile kanun ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazasy mümkün olan yapılara kat ilavesi halinde,asansör yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir.

 

Binalarda asansör makine dairesinin tavan betonu üst kotu ile binanın son kat döşeme kotu arasındaki mesafe makine tesisat projesinin ön gördü?ü emniyet mesafesini aşamaz. Özellik arz eden binalarda (Eski eser gibi) asansör makina dairesinin tavan betonu üst kotu belediyelerce belirlenir. Ayrıca asansörün başladığı kat döşemesi altında asansör mahalline rastlayan kısım boş bırakılır.

 

Asansör makine dairesinin yeri ,şekli,büyüklüğü teknik özelliğine göre belirlenir.

 

Asansör yönetmeliği hükümlerine uyulması zorunludur.

 

BACALAR

 

MADDE 6.26

 

Bacaların yalıtılarak üşümemesi sağlanacaktır (geri tepmenin önüne geçmek için).

 

Kaloriferli Binalarda :

 

Konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin oturma veya yatma hacimlerinden birinde (l) adet ve banyolarda l adet otel, işhanı, pasaj ve bunun gibi umumi binaların her katında en az (l) adet soba bacası yapılması gereklidir.

 

Binalarda sıcak su tesisatı bulunması durumunda banyolarda baca yapılması mecburiyeti yoktur.

 

Tekniğe uygun olarak şönt baca yapılabilir.

 

Sobalı Binalarda :

 

Konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin oturma veya yatma hacimlerinden birinde (l)adet, banyolarda (l) adet ticari kullanılan bağımsız bölümlerinde birer adet soba bacası mecburidir.

 

Mutfakların hava bacasına, ışıklığa veya cepheye bakması durumunda soba bacası yapılması mecburiyeti yoktur.

 

Şönt baca yapılamaz.

 

Doğalgaz Uygulama Bölgeleri İçinde :

 

İskan edilebilir bodrum katlar dahil 5 katlı binaların mutfaklarında doğalgazla çalışan cihazlar için ayrı bir baca yapılacaktır. Mutfak kokularının atılması amacıyla ikinci bir baca yapılacaktır. Bu bacalar şönt baca olabilir.

 

İskan edilebilir bodrum katlar dahil 5 katın üzerindeki binalarda do?algazla çalışan cihazları bağlamak ve mutfak kokularını atmak için iki ayrı şönt baca daha yapılması zorunludur.ll. kat müstakil baca olarak yükselir. Müstakil bacanın etkili yüksekliği 4.00m.’den fazla olmamalıdır. 11. kattan sonra 3.ncü bir şönt baca yapma zorunluluğu vardyr (l0.kattan sonra hermatik cihaz kullanılacaktır). Mutfakların hava bacasına, ışıklığa veya cepheye bakması durumunda da bu şartlar uygulanır.

 

Kat kaloriferleri kazanları mutfak dışında özel bir bölmeye konulduğunda bu mahallin en az 6 m3 hacminde olması, bina dış cephesinden havalandırılması ve l müstakil bacasynyn bulunması gerekir.

 

Isıtmada denge bacalı sistemde olmayan do?algaz sobalarının kullanılması halinde, her sobanın yukarıda belirlenen esaslara göre düzenlenen ayrı bir bacaya bağlanması

 

gerekmektedir.Baca kesitleri ve diğer hususlarda doğalgaz iç tesisat yönetmeliğinin şartları aranacaktır.

 

Baca Ölçüleri ve Nitelikleri :

 

Bacalar gerek yangına karşı korunmuşluk ve gerekse çekiş bakımından fenni şekilde yapılacak,iç yüzü düzgün bir şekilde sıvanacaktır. Bacaların iç genişlikleri (l3.5)x(l3.5)cm. olacaktır.İki baca birbirine bağlanmayacağı gibi her ateş kaynağının ayrı bir bacası olacaktır. Baca tesisatı T.S. 2l65deki esaslara uygun olacaktır. Duman bacaları 300 C derece kazan bacaları 500 C derece sıcaklığa dayanıklı olacaktır. Tüm bacalar paslanmaz çelikten veya yangına, korozyona ve sızdırmaya karşı dayanaklılığı kanıtlanmış malzemeden yapılacak;yangına ve ısıya karşı izole edilecek ve tuğla veya benzeri malzeme ile koruma altına alınacaktır. Baca duvarlarında delikli tuğla veya briket kullanılamayacaktır.

 

Baca kesiti dairesel veya kare seçilecek dikdörtgen kesitli ise küçük kenarın büyük kenara oranı 2/3 den büyük olacaktır.Duman bacaları, mahyayı en az (0.80)metre çatı örtüsünü en az l00 m. aşacaktır.

 

Bitişik blok ve ikili blok binalardan aşağıda kalan bacaların binaya zarar vermesini önlemek için bunlaryn en yüksek olan binadan (0.80)metre yukarı çıkarılması zorunludur. Şönt bacanın branşman boyu en az (l.20)metre olmalıdır. İki şönt baca bir ana bacaya bağlanmamalıdır.

 

Çatı konstrüksiyonu, ister ahşap, ister çelik olsun bacalara ençok 0.l0m. yaklaşabilir şekilde projelendirilecektir. Baca geçen mekanlarda, baca ile temas edecek şekilde ahşap kaplama ve dolap yapılacak ise aralarında gerekli yalıtım sağlanacaktır.

 

Bacalar ile ilgili “Yangın Yönetmeliği, Isı Yalıtım Yönetmeliği” ve “Doğalgaz ve iç tesisat ve Dönüşüm şartnamesi”nde getirilen hükümlere uyulacaktır.

 

Çöp Bacaları :

 

Tüm binalarda istenildiğinde çöp bacaları yapılabilir aydınlıklar içerisindede yapılabilecek çöp bacalarının zemin veya bodrum katlarında çöp toplama yerleri ve bağımsız bağlantılarının bulunması ve kapak iç kısımlarının hiç bir maddenin sızmasına olanak vermeyecek şekilde yapılması zorunludur.

 

PORTİKLER

 

MADDE 6.27

 

Genel olarak portik düzenlenmesi gereken yerlerde, portik derinliği 4.00metre yüksekliği ise 3.50 m. ile 5.00 m. arasında yapılacaktır.

 

Ancak civarın teşekkül tarzı ve mevkii özellikleri dolayısıyla bu miktarlar belediyelerce değiştirelebilir.

 

Mülk sahibinin muvafakatı ve talebi halinde portik sahalarında belediye lehine bedelsiz irtifak tesisi ve tapuya tescili şartıyla portik uygulaması belediyece ele alınıp tahakkuk ettirilinceye kadar bu sahaların bina sahipleri tarafından sökülebilen malzeme ile inşaa edilerek kullanılması mümkündür.

 

İmar planlarında portiklerin kaldırılması halinde portik alanların belediyelerince bedelsiz olarak ilgisine iade edilmesi gerekir.

 

ASMA KATLAR

 

MADDE 6. 28

Avan Projesine göre uygulama yapılacak yerlerin dışında asma kat yapılamaz.

 

PASAJLAR-KAPALI ÇAR?ILAR VE ÇOK KATLI MAĞAZALAR

 

MADDE 6.29

 

TANIMLAR

 

Pasajlar :(İki yanında dükkanlar bulunan örtülü yaya geçidi)müstakil parsellerde veya tapuda tescil edilmek koşulu ile komşu bir parsel üzerinde aynı nitelikte başka bir binaya geçiş sağlayan çarşılar olup, bünyesindeki işyerlerinin ayrı ayrı bağımsız bölüm numarası alması zorunludur.

 

Kapalı çarşılar: bir veya daha fazla giri? çıkı?ı olan çarşılar olup, bünyesindeki işyerlerinin ayrı ayrı bağımsız bölüm numarası alması zorunludur.

 

Çok katlı mağazalar: bir veya daha fazla giri?i olan bünyesinde tek bir mağaza veya değişik amaçlı satış birimleri ile sosyal içerikli mekanlar bulunan tek bir işletmeye ait işyeri olup tek bir bağımsız bölüm numarası alması zorunludur.

 

Giriş Ve Çıkışlar :

 

Pasajlarda her biri en az (l.50)metre genişliğinde iki ayrı giri? çıkış yapılacaktır. Açılan kapı kanatlarından birisi en az(0.95)metre genişliğinde ve eşiksiz olacaktır.

 

Kapalı çarşılarda ve çok katlı mağazalarda toplam inşaat alanı(500.00)m2 yi geçmedi?i takdirde en az(2.00)metre genişliğinde bir giriş çıkış yapılması yeterlidir.

 

Kapalı çarşılarda ve çok katlı mağazalarda toplam inşaat alanı (500.00)m2 yi geçtiği takdirde her biri en az(l.5)metre genişliğinde iki ayrı giriş çıkış veya (3.00)metre geni?li?inde bir giriş çıkış yapılması zorunludur. Giriş çıkışlar farklı kat ve kotlarda tertiplenebilir.

 

Çok katlı mağaza, pasaj, kapalı çarşıların diğer bölümleri büro, otel gibi işyeri veya konut kullanımı olan binalar içinde düzenlendikleri takdirde diğer işyeri bölümleri ile konut bölümlerinin giriş ve çıkışları pasajların,kapalı çarşıların veya çok katlı mağazaların bünyesi içinde tertiplenemeyeceği gibi bu kullanımlar konut giriş çıkışı ile irtibatlandırılamazlar. Ancak büro otel gibi işyeri kullanımlarının giriş ve çıkışları bu işyerlerinin dolaşım alanlary ile irtibatlandırılabilir.

 

İç Yükseklikler :

 

Pasajların ve kapalı çarşıların kat yüksekliği net (3.50)metreden az olamaz.

 

İmar Planlarında bir sınırlama olmadığı takdirde 3.50m altında olamaz.İmar Planlarında sınırlayıcı bir hüküm bulunması halinde minimum 3.20 olarak yapılabilir.

 

Dolaşım Alanları :

 

Yaya dolaşım alanlarının genişliği her ayrı katta ve kattaki her ayrı koridor tertibinde koridor aksından ölçülmek koşulu ile 30.00metre uzunluğuna kadar 3.00 metreden 30.00 metreden uzun olanlarda 3.50 metreden az yapılamaz.

 

Çok katlı mağazalarda dolaşım alanı tertipi serbesttir.

 

Pasajlarda bulunduğu kattaki pasaj boyunun l/3 ünü geçmemek,pasaj genişliğinden dar olmamak ve en çok 3 dükkan açılmak şartıyla cepler teşkil edilebilir. Yukarıdaki oran dahilinde oluşturulan ceplere 3 den fazla dükkan açılması istendiğinde cep ölçüleri en az 6.00x6.00 metre ebadında tertiplenecektir.

 

İrtifaklı pasajlarda,pasaj boyu irtifak kurulan pasajların toplam boyudur.30.00 metreyi geçmesi halinde her iki pasajda 3.50 metre genişliğinde olur.

 

Merdivenler :

 

Bu tür işyerleri fazla katlı olarak düzenlendiğinde;

 

Pasaj, kapalı çarşı ve çok katlı mağazalarda toplam inşaat alanı 500m2 yi geçmediği takdirde merdiven genişliği en az 2.00 metre yapılacaktır. Toplam inşaat alanı 500 m2 yi geçtiği takdirde ana merdivene ilave olarak en az l.50 metre genişliğinde ikinci bir merdiven yapılması zorunludur. Katlar arasında iki merdiven bulunması durumunda istenildiğinde bunlardan biri yürüyen merdiven olarak yapılabilir. Pasaj katlarında 3 basamağa kadar yükseklik farkları en az %6 eğimli rampa ile bağlanacaktır. (En düşük giriş çıkışa göre ikiden fazla katlı pasaj ve çarşılarda ayrıca asansör tesisi mecburidir.) Bütün pasajların her katında kaçışı sağlamak amacı ile bina dışına ulaşan en az 1.00 m genişliğinde merdiven veya koridor, 1 adet yangın çıkışı sağlanacaktır. Pasajlar ve kapalı çarşılardaki sıra dükkanların duvarlarının yanmaz malzemeden veya kagir olması zorunludur.

 

Kademeli pasajlarda kademeler arasında merdiven tertiplendiğinde bedensel özürlülerin geçişi için en az 0.90 metre genişliğinde en az %l0 eğimli rampa yapılması zorunludur. Merdivenlerin her iki yanında korkuluk yapılacaktır.

 

Isıtma ve Havalandırma :

 

Pasaj-kapalı çarşıların merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması ve havalandırılması zorunludur.

 

Kattaki brüt inşaat alanı 500 m2 den büyük pasajlar, kapalı çarşılar veya çok katlı mağazalar ile;kattaki brüt inşaat alanı 500 m2 den küçük olmakla birlikte dolaşım alanlarynda iki noktadan hava akımı sağlayacak şekilde direkt olarak doğal havalandırma olanağı bulunmayan, işyerlerinde havalandırma tesisatı yapılması zorunludur.

 

WC’ler :

 

Pasajlar, kapalı çarşılar ve çok katlı mağazalarda erkek ve kadın için ayrı ayrı yeterli sayıda lavabo ve wc yapılması zorunludur. Bu tip binalarda, bedensel özürlülerin kullanımına uygun en az bir lavabo ve wc yapılması zorunludur. Yapılacak olan bu mekanların ebatları, l.40x2.00 metreden az olamaz. Eşiksiz ve dışa açılır kapının temiz genişliği en az 0.95 metre olacaktır.

 

Bölme Duvarları ve Asma Tavanlar :

 

Pasajlar ile kapalı çarşılardaki bağımsız bölüm dış ve ortak duvarları ile eklentilerinin bölme duvarlarının ve varsa ortak alanlardakiler ile çok katlı mağazadakiler de dahil tüm asma tavanların yanmaz malzemeden olması zorunludur.

 

Asansör ve Yük Asansörü :

 

Tek katlı düzenlemeler dışındaki pasajlar ve kapalı çarşılar ile çok katlı mağazalarda yeterli kapasitede yük asansörü ve en düşük kottaki giriş çıkışa göre 3 veya daha fazla katlı olanlarında insan asansörü yapılması zorunludur.

 

Bu tip binalarda yapılacak asansörlerden en az bir tanesi bedensel özürlülerin kullanımına uygun yapılacaktır. Bu asansörlerin iç kabini l.60xl.40 metre ebadında yapılacak kapı genişliği (net açılım) 0.95 metreden az olmayacaktır. Kabin içinde yerden 0.85-0.90 metre yükseklikte tutunma bandı olacaktır. Asansör kapıları otomatik veya fotoselli olacaktır.

 

ÇAY OCAKLARI

 

MADDE 6.30

 

Büro, işhanı, pasaj gibi ticari binalarla,sanayi çarşıları bünyelerinde; kullanma alanı en az 3.00m2 olmak, yüksekliği 2.50m’yi sağlamak, 0.45x045m. ebadında hava bacasıyla havalandırılmak, bir ateş bacasıyla irtibatlandırılmak kaydıyla çay ocakları bağımsız bölüm olarak düzenlenebilir. Çay ocaklarının nizamı ışıklıktan veya doğrudan ışık ve hava alması halinde hava bacasına gerek yoktur.

 

SU DEPOLARI, SIHHY TESYSLER

 

MADDE 6.31

 

Su depoları,sıhhi tesisatlar ile uygulamalarda 2560 sayılı yasa gereğince İSKİ Genel Müdürlüğüne ait yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulacaktır. Konutlarda 6 daireye kadar (6.daire dahil) su depoları 2 tondur. 6 daireden sonra her daire için 500 litre artırılır. Su ?ebeke basyncynyn 4 atmosferin altyna kadar kalan bölgelerdeki binalarda hidrofor yapylmasy gereklidir. Yskan edilsin veya edilmesin bodrum katlar dahil 5 ve daha fazla katly binalarda her katta yangyn muslu?u ve donatysy olan bir yangyn dolaby yapylmasy zorunludur. Kat alany 800m2’nin üstünde binalarda ise her katta en az 2 yangyn dolaby bulunacaktyr. Ayryca binalarda, sadece yangyn musluklaryna ba?lanmak üzere hacmi her yangyn muslu?u için 400 litre olmak üzere hesaplanacak 2.nci bir su deposu yapylacaktyr. Su depoları bodrum katlarda taşıyıcı sistemlerden bağımısız olarak B.A.K veya paslanmaz çelik ve sıhhi şartlara uygun benzeri malzemelerden yapılır.

 

Y?hany, büro, çar?y, pasaj ma?aza gibi binalarla otel v.b lerinde en çok 25 ki?iye sinema, tiyatro gibi umumi binalarda ise en çok 50 ki?iye en az l kadyn l erkek için olmak üzere wc. pisuar ve lavabo,en az 15 ton su deposu yapylmasy zorunludur. Özellik arz eden yapylarda Ytfaiye Müdürlü?ünün görü?üne göre su deposu yapylacaktyr. Ticari kullanymly i?yeri ve böro binalarynda dy?a dönük ba?ymsyz bölüm olarak wc yapylabilir.

 

Kalorifer daireleri bacalar ysytma ve buhar tesisleri;Yakyt Üretiminde Ekonomi Sa?lanmasy ve Hava Kirlili?inin Azaltylmasy Yönetmeli?i ‘ne uygun olarak düzenlenir.

 

KUYULAR VE FOSSEPTYKLER, RÖGARLAR, PYS SU BA?LANTILARI

 

MADDE 6.32

 

Genel olarak temiz ve pis su kuyulary ile fosseptikler kom?u hudutlaryna 5.00 metreden fazla yakla?tyrylamaz. Ancak bahçe mesafelerinin uygun olmamasy halinde özellikle biti?ik nizama tabi yerlerde fenni ve syhhi mahsurlar olmady?y takdirde bu mesafeleri azaltmaya veya bir kaç kom?uya ait fosseptikleri bir arada veya biti?tirerek yaptyrmaya belediyeler yetkilidir.

 

Fosseptiklerin hacimleri konut ba?yna 12m3 alynmak suretiyle hesap edilir. Binalaryn en dü?ük kanal ba?lanty kotu üstünde kalan katlaryn pis suyu cazibe ile uzun mesafe katedilmeden ana mecraya ba?lanyr. En dü?ük kanal ba?lanty kotu altynda kalan, pissu de?arjlary ise de?arj pompalarynyn elektrik kesintisi durumunda çaly?mayaca?y gözönünde bulundurularak, boyutlary binanyn kullanym ?ekillerine göre, geçici depolama imkany veren ayry bir rögarda toplamak ve pompalamak suretiyle terfian yapylacaktyr.

 

BODRUM KATLAR

 

MADDE 6.33

 

Konut alanlaryndaki her türlü yapy nizamynda yapylacak yapylaryn 1.bodrum katında ba?ymsyz bölüm ve eklentileri yapylabilir.

 

Ticaret bölgeleri ve katly otopark binalarynda bodrum kat adedi herhangi bir synyrlandyrmaya tabi de?ildir.(Zemin ko?ullarynyn elveri?li olmasy ko?ulu ile)

 

Bodrum kapysy tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli yollar dy?ynda yapylacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinden bodrum giri?i yapylamaz.

 

Ancak;

 

a)Bodrum katlarda i?yeri tertiplenemez.

 

b)Bina umumi giri?inin bina cephesinde meyilden dolayy bodrum kattan sa?lanabildi?i hallerde bu mahalden bina umumi giri?i yapylabilir.

 

c)Yskan sahalarynda konut binalarynda hiçbir ?ekilde umumi depolarca veya müstakilen kullanylabilecek özel depolara izin verilmez. Konut binalarynda yalnyz bodrum katlarynda bina sahiplerinin ihtiyacyny görecek ?ekilde dy?aryya irtibaty olmamak ve her ba?ymsyz bölüm alanynyn %l0 ‘undan fazla olmamak ?arty ile depo mahalli olu?turulabilir.

 

d)Zemin katynda dükkan bulunan binalaryn bodrum katlarında dükkanlara ait olmak üzere dükkan ile irtibatlı ve bina sınırları içinde dükkan alanının iki katını aşmayan depo tesis edilebilir.

 

e)Binanyn ortak mahalli olarak tertiplenen depolar bina dy?yna do?rudan irtibatlandyrylmayyp ortak mahalle ve ana merdivenle irtibatlandyrılmak zorundadyr.

 

f)Biti?ik nizamda arka bahçe mesafesi ortalama 2.00 metre ve daha fazla olan binalarda ana merdivenle irtibatly en az l.00 metre geni?li?inde bahçe çyky?y yapylmasy zorunludur.

 

g)Konut binalarynyn zemin katlarının dükkan veya ma?aza olarak düzenlenmesi halinde dükkan,ma?aza giri?leri sadece yol cephesinden yapylyr. Apartman umumi giri? holü geni?li?inin 2.00 metre bina umumi giri? kapysynyn bina cephesinden 3.00 metre içerde olmasy halinde dükkan veya ma?aza giri?leri bu holden yapylabilir.

 

h)Ticaret bölgelerindeki binalarda tek ve mü?terek merdivenden yararlanarak birinci katlarda syhhi ve gayri syhhi müesseler mevzuatyna göre mahsur bulunmayan 3.synyf gayri syhhi müesselere izin verilir.

 

ı)Binalarda ba?ymsyz bölüm giri?leri ana merdivene ba?lantyly, sahanlyk ve koridorlardan yapylabilir. Bunun dy?ynda sy?ynak kalorifer ve kapycy dairesi gibi ortak yerlerden ba?ymsyz bölüm giri?i yapylamaz.

 

j)Ön bahçeli ayryk ve biti?ik nizam binalarda kendi parsel hudutlary dy?yna ta?mamak üzere ve tabii zemin altynda kalmak kaydy ile en çok l.5xl.5 metre kesitinde tüp ?eklinde kömür atma kanaly yapylabilir. Ancak bu kanalyn kömür atma a?zynyn bulundu?u kysym 0.50 metreden daha fazla yükseltilemez.

 

k)Bodrum katta bir üst kat ile bağlantılı piyes yada piyesler düzenlenmesi halinde yeterli ışık,havalandırma ve yalıtım sağlanması zorunludur.

 

l)Ayryk veya biti?ik nizam yapylarda arka bahçe ve iç bahçe ana merdiven veya ortak mahaller ile irtibatlandyrmak zorundadyr.

 

m)Merkezi ve müstakil kalorifer sistemi olmayan binaların bodrum katlarında her daire için en az 2 m2 lik odunluk,kömürlük veya depo ayrılması zorunludur.

 

Bodrum katy bulunmayan veya bodrum katy bulunupta ilave kömürlük yapylabilecek yer bulunmayan durumlarda ilave katlar için gerekli kömürlük mahalleri kendi ba?ymsyz bölümleri içinde tertiplenir.

 

n)Meclis kararı ile iptal (28.3.2000)

 

MÜ?TEMYLATLAR

 

MADDE 6.34

 

Binalaryn mü?temilat kysymlary garaj, odunluk, kömürlük, depo, çama?yrhane, kapycy dairesi, sy?ynak, trafo mahalli ve benzeri ortak hizmetler için olup, amacy dy?ynda kullanylamaz. Mü?temilatlaryn binalaryn bodrum katlarynda tertiplenmesi zorunludur. Ancak istisnai durumlarda (arsa zemininden su çykmasy veya sert kaya olmasy gibi.) bahçede tertiplenir. Dört tarafy yol ile çevrili istisnai parseller dy?ynda esas binalaryn yol tarafyndaki cephe hatlaryna tecavüz eden mü?temilat binasy yapylamaz. Ystisnai parsellerde mü?temilat binalarynyn yapylaca?y yeri tayine belediyeler yetkilidir.

 

Bahçede yapylan mü?temilat alanlary, bina taban alany hesabyna dahil edilir. Dar kenary 4.00 m’den, en yüksek noktasynyn tabii zeminden yüksekli?i 2.50 m den fazla olamaz. Esas binaya biti?ik olduklary takdirde kom?u mesafelerine aksi halde yönetmeli?in ön, yan, arka bahçe mesafeleri ile ilgili ?artlaryna uymak zorundadyr.

 

Mü?temilat binasynyn yapy cinsi ah?ap olamaz.

 

TEK tarafyndan gerekli görülen trafo yerlerinin TAKS ve KAKS belirlenmi? yerlerde in?aat emsaline dahil edilmeden kabulü, ön ve yan bahçe mesafeleri dy?ynda kalmak ba?ka amaçla kullanylmamak ?arty ile uygundur.

 

?ANTYYE BYNALARI

 

MADDE 6.35

 

Esas binalaryn ruhsaty alynmadan ?antiye binasy yapylamaz. Gereksinimlere göre belirli bir süre içinde yapılıp yapılmaması gereken ?antiye binaları bu yönetmelikte belirlenen ölçülere ve yapı iznine tabi değildir. Şantiye binalarının bulunduğu parsel içinde; yapılması gereken esas bina ve benzeri müştemilat binası şartlarına tamamen uyulması halinde yıktırılması gerekmez. Lüzumlu formalitelerin tamamlanması yoluyla muhafaza edilmeleri mümkündür. Aksi halde esas binaya kullanma izni verilebilmesi için ?antiye binasynyn yyktyrylmy? olmasy ?arttyr. Şantiye binalarının yeri ve şeklini belediyesi tespit eder.

 

BAHÇE DUVARLARI VE BAHÇE DÜZENLEMESY

 

MADDE 6.36

 

Ön Bahçe Duvarlary :

 

Bahçe duvarlarynyn yol üstüne isabet eden kysymlarynyn yaya kaldyrymyndan itibaren yükseklikleri, harpu?ta dahil (l.00) metreyi geçemez. Bu duvarlaryn üzerinde ayryca görü?ü kapamayacak ?ekilde l.00 metre yükseklikte parmaklyk yapylabilir. Meyilli yerlerde yüksekli?i yaya kaldyrymyndan (l.00) metreyi a?mamak üzere kademelendirilebilir.

 

Yan ve Arka Bahçe Duvarlary :

 

Bu duvarlaryn tabii veya tesviye edilmi? zeminden yüksekli?i (l.50)metreyi geçemez. Doldurulmak suretiyle tesviye edilmi? bahçelerde bu yükseklik tabii zeminden itibaren ölçülür. Ayryca bunlaryn üzerine görü?e engel olmayacak ?ekilde (l.00)metre yüksekli?inde parmaklyk yapylabilir.

 

Resmi ve Umumi binalar ile sanayi tesislerinin (Okul,hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik, sefarethane vb) özellik arz eden bina ve bahçe duvarları bu madde hükmüne tabi değildir.

 

Bahçe Düzenlemesi :

 

Bahçelerde pergole, süs havuzu, kameriye ve basit ser gibi tesislerin yapylmasyna belediyelerce izin verilebilir. Bütün yapy alanlaryndaki uygulamalarda, binanyn oturdu?u sahanyn dy?ynda kalan alanyn her 25.00 m2 si için bir a?aç dikilecektir. Parselin a?aç dikimine uygun olmamasy halinde yukarydaki ?arta göre çykacak sayydaki a?açlar ilgili İlçe Belediye Ba?kanly?y’nyn uygun görece?i imar planlarynda kamunun kullanymyna ayrylmy? alanlara dikilecektir. Uygulama yapylacak parsellerde mevcut a?aç varsa revizyonu yapylabilir. Parseldeki korunabilen a?açlar gerekli olan a?aç sayysyndan dü?ülür. Her İlçe Belediye Ba?kanly?y ilçesi hudutlary dahilinde dikilmesi uygun olan a?açlaryn listesini orman fakültesinden alacak ve parsel bünyesinde dikilecek olan a?açlaryn cinsi bu listeden belirlenecektir.

 

Parselinde bahçe düzeni yapylmamy? ve gerekli sayyda a?aç dikilmemi? yapylara yapy kullanma izni verilemez. Özellik arz eden bölgelerde veya birden fazla istinat duvarlary gerektiren parsellerde istinat duvarlary arasyndaki teraslaryn bitkilendirilmesi a?aç dikimi, zemin ve bahçe düzenlenmesi belediyece onaylanacak bahçe düzenleme peyzaj projesine göre yapylacaktyr.

 

YIKILACAK DERECEDE TEHLYKELY OLAN YAPILAR

 

MADDE 6.37

 

Yapylaryn bakymsyzlyk, yangyn, su baskyny, deprem veya çe?itli nedenlerle yykylacak derecede tehlikeli bir durum almasy sonucu belediyesi’nce bu yerin kysmen veya tamamen yykylacak derecede tehlikeli oldu?u bir raporla tesbit edilerek mal sahiplerine tehlikenin giderilmesi hususunda (en çok l0 gün içinde) tebligat yapylyr.

 

Mal sahibinin bulunmady?y durumlarda tebligat binanyn içindekilere yapylyr. Binanyn içinde de kimse bulunmazsa tebli? varakasy, tebligat yerine geçmek üzere tehlikeli yere asylyr. Bu durum o yerin muhtaryyla birlikte mü?terek bir tutanak ile tesbit olunur.(Eski eser olan binalarda K.T.V.K Kurulunun görü?ü alynyr.)

 

Yapynyn tehlikeli durumu o yerin ve civarynyn bo?altylmasyny gerektirdi?i durumlarda tehlikeli bina ile civary mahkeme kararyna gerek duyulmaksyzyn ilgili idare tarafyndan zabyta marifetiyle derhal bo?altylyr.

 

Mal sahibi tebligat yapyldyktan sonra yapyyy esasly biçimde onarmak veya yyktyrmak suretiyle tehlikeyi gidermekle yükümlüdür. Verilen süre içinde tehlike giderilmedi?i takdirde bu i?lem belediyesince yerine getirilir. Yykym masrafy %20 fazlasy ile ilgilisinden tahsil edilir. Ylgilisinin fakirli?i tesbit edilirse yapylan masraflar ilgili belediye bütçesinden kar?ylanyr.

 

KAMUNUN YARARI YÇYN ALINMASI GEREKEN TEDBYRLER :

 

MADDE 6.38

 

Sa?lyk, ?ehircilik, estetik ve trafik bakymlaryndan alynmasy gereken önlemler :

 

Atyk Su Mecralary :

 

Yapylaryn pis su mecralarynyn kanalizasyon ?ebekesine veya genel fossepti?e ba?lanmasy zorunludur.

 

Yapylaryn bulundu?u sokakta kanalizasyon ?ebekesi veya genel fosseptik varsa ilgili idare, mal sahibine tebligatta bulunarak belirtilen süre içinde pis su mecrasyny kanalizasyon veya genel fosepti?e ba?lanmasyny bildirir. Mal sahibi bu ba?lantyyy gerçekle?tirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ba?lanty belediyesince yaptyrylyr ve yapylan masraflar %20 fazlasyyla mal sahibinden tahsil edilir.

 

Yapynyn bulundu?u sokakta kanalizasyon ?ebekesi veya genel foseptik yoksa ilgili idare alynmasy gereken tedbirleri mal sahibine bildirir. Bu bildirimde mevcut olanaklar esas alynacaktyr. Mal sahibi idarenin istekleri do?rultusunda ta?ynmaz içinde tesisat yapmaya zorunludur. Bu tesisatyn yaptyrylmasy için ilk önce mal sahibine gerekli tebligat yapylyr. Verilen süre içinde idarenin iste?i yerine getirilmedi?i takdirde bu i?lem ilgili idare tarafyndan yapylarak masrafy %20 fazlasyyla ilgilisinden tahsil edilir.

 

Enkaz, Birikinti, Gürültü ve Duman Yçin Tedbirler :

 

Arsalarda, binalarda ve di?er yerlerde kamunun sa?lyk ve huzurunu bozan veya ?ehircilik estetik ya da trafik bakymyndan mahzurlu görülen enkaz veya birikintiler, gürültü veya duman olu?turan tesisler, özel mecra, la?ym, çukur, kuyu, ma?ara ve benzerleri mal sahipleri tarafyndan yslah edilerek bunlara ait mahzurlar giderilecektir. Ayryca bu mahsurlaryn olu?mamasy için gerekli tedbirlerin alynmasy zorunludur.

 

Yukaryda belirtilen mahsurlardan birinin olmasy durumunda belediyesi’nce tebligat yapylyr ve belirtilen sürede mahzur giderilmedi?i takdirde belediyesince bu mahzuru giderilerek masrafy %20 fazlasyyla mal sahibinden tahsil edilir. Mahzuru meydana getirenlerin faaliyetlerine de son verilir.

 

Yollar Üzerindeki Binaly veya Binasyz Ta?ynmaz Maliklerinin Yükümlülükleri :

 

Belediyelerce tesbit edilen yollar üzerindeki binaly ve binasyz arsalaryn yola bakan cephelerini mal sahipleri ilgili idarenin istedi?i biçimde kapatmaya zorunludur. Bunun için ilgili idare belirtilen sürede arsa cephesinin kapatylmasyny mal sahibinden isteyebilir. Mal sahibi verilen süre içinde idarenin iste?ini yerine getirmek zorundadyr. Aksi halde bu i? idarece yerine getirilir ve harcanan para mal sahibinden %20 fazlasyyla tahsil edilir.

 

Yaya kaldyrymlary yasalarda belirtilen istisnalar dy?ynda i?gal edilemez. Yasalarda yer alan istisnai durumlarda ise belediyesi’nden izin almak ve gereken ?artlary yerine getirmek suretiyle kullanylabilir.

 

VII . B Ö L Ü M

 

KAPICI VE KALORYFERCY DAYRELERY YLE KAPICI BÖLMESY VE KALORYFERCY YERY

 

MADDE 7.0l

 

Kaloriferli binalarda 10, kat kaloriferli, kombili ve sobaly binalarda 20 konuttan fazla olanlarynda kapycy konutu ayrylmasy zorunludur.

 

2000 m2’den fazla in?aat alany olan büro ve i?yeri niteli?inde binalarda 30’dan fazla daire bulunduran binalarda 1 kapycy bölmesi ( bekçi odasy) ayrylmasy zorunludur.

 

Kalorifer dairesi oldu?u halde kapycy konutu ayrylmasy gerekli bulunmayan binalarda kaloriferci yeri,

 

Do?algazlylar hariç kalorifer dairesi 60 dan fazla konuta hizmet eden binalarda kapycy konutlary ve bölmesinden (bekçi odasy ) ayry olarak 1 kaloriferci dairesi,

 

Kaloriferli veya kalorifersiz binalarda daire sayysynyn 60’yn üzerinde olmasy durumunda bu sayydan sonraki her 60 daire için ek birer kapycy konutu ayrylmasy zorunludur. Kapycy konutlary y?yk ve hava alabilecek ?ekilde düzenlenecek, kotlar bakymyndan iskan edilebilir konut ?artlaryny sa?layacak veya taban dö?emesi üst seviyesinin hiç bir yeri tabii veya tesviye edilmi? zemine 0,50 m den fazla gömülü olmayacaktyr. Alany brüt 40 m2 den az olmamak ?arty ile min. l2.00 m2 lik ve 8.00 m2 lik odalar, 3.00 m2 lik mutfak ile 2.50 m2 lik wc ve du? yeri (her ikisi ayny bölümde olabilir) ihtiva edecektir.

 

Bekçi ve kaloriferci odasy en az 8m2 büyüklü?ünde ve do?rudan y?yk ve hava alabilecek ?ekilde düzenlenecek ve en az l.5m2 lik wc ile yykanma yeri bulunacaktyr.

 

Bir parsel içinde yapylan ve tek ba?ymsyz bölüm niteli?inde olan müstakil konut villa vb. toplu yapylardan olu?an uygulamalarda konut adedine bakylmaksyzyn kapycy konutu zorunlulu?u aranmaz.

 

Kapycy konutlary bahçede yapyldy?y takdirde brüt alany en fazla 40 m2 olacak ve TAKS’a dahil olacaktyr. Kapycy dairesi gerekmeyen kaloriferli yada kalorifersiz binalarda kapıcı dairesi talep edilmesi halinde ancak KAKS dahilinde düzenlenmesine izin veriir.

 

VIII . B Ö L Ü M

 

SI?INAKLAR

 

3l94 sayyly imar kanunun 36 ve 44 maddeleri gere?i T.C.Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanly?y ile T.C. Yçi?leri Bakanly?y tarafyndan hazyrlanarak 25.08.l988 gün, l99l0-de?i?ik 6.3.l99l gün 20806 sayyly Resmi Gazetede yayynlanarak yürürlü?e giren sy?ynak yönetmeli?i hükümleri esas alynarak imar yönetmeli?ine ilave edilmi?tir.

 

SI?INAK

 

MADDE 8.0l

 

Nükleer ve konvansiyonel silahlarla biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlaryn ya?amasy ve sava? gücünün devamy için zaruri canly ve cansyz kyymetleri korumak maksady ile in?a edilen korunma yerleridir.

 

KULLANACAKLARA GÖRE SI?INAK ÇE?YTLERY

 

MADDE 8.02

 

Sy?ynaklar, korunacak veya kullanacaklaryn, durumuna göre ikiye ayrylyr:

 

a) Özel Sy?ynaklar :

 

Evlerde, resmi ve özel idare, fabrika ve müesseselerin bodrumlarynda veya bahçelerinde yapylyr. Bina sakinlerinin korunmasyny sa?lamak amacy ile yapylan yapylardyr.

 

b) Genel Sy?ynaklar :

 

Nüfus ve trafik yo?unlu?unun fazla oldu?u bölgelerde dy?arda bulunan halkyn korunmasyny sa?lamak amacyyla yapylan yapylardyr.

 

KULLANIM AMACINA GÖRE SI?INAK ÇE?YTLERY

 

MADDE 8.03

 

Sy?ynaklar kullanma amacyna göre ikiye ayrylyrlar:

 

a) Basynç Sy?ynaklary :

 

Nükleer silahlaryn ani (y?yk, ysy, basynç ve ilk radyasyon) ve kalynty (radyoaktif serpinti) etkileriyle konvansiyonel silahlaryn etkilerine kimyasal ve biyolojik harp silahlaryna kar?y korunmak amacy ile devlet tarafyndan in?a edilen sy?ynaklardyr.

 

b) Serpinti Sy?ynaklary :

 

Nükleer silahlaryn radyoaktif serpinti etkilerine kar?y korunmak amacy ile in?a edilen sy?ynaklardyr. Bunlar kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer silahlaryn zayyflamy? basynç ve ysy tesirlerine ve konvansiyonel silahlaryn parça tesirlerine kar?y da korunmayy sa?lamak için in?a edilirler.

 

Serpinti sy?ynaklary bina ve tesislerin bodrum katlarynda yapylyr. Mümkün olmady?y takdirde bahçelerinde topra?yn yapysyna göre yer üstünde veya yer altynda yapylyr, yer üstünde yapyldy?ynda TAKS hesabyna dahil edilir.

 

SERPYNTY SI?INAKLARININ ÖZELLYKLERY VE YAPILI?LARI

 

MADDE 8.04

 

Serpinti sy?ynaklarynyn özellikleri ?unlardyr :

 

Büyüklük :

 

Ynsan ba?yna en az l m2’lik yer ayrylyr. Yapy in?aat alanynyn 1/20’sinden az olamaz. Ki?i adedi (ki?i ba?yna 20m2 in?aat alany hesabyyla) toplam yapy in?aat alany 20 sayysyna bölünmesi yoluyla bulunacaktyr. Yç yüksekli?i ise 2.20m. den a?a?y olmayacaktyr.

 

Duvar Kalynly?y :

 

Kalynlyklary 60cm beton, 75cm. tu?la veya ta? ya da 90cm. syky?tyrylmy? topraktan olacaktyr. Bahçelerde yapylacak yer alty veya yer üstü serpinti sy?ynaklarynda dö?eme ve tavan kalynlyklary için de bu ölçülere uyulur.

 

Giri? Yeri :

 

Sy?yna?yn giri?i demir kapyly ve en az bir adet dik açy dönü?lü koridor veya sahanlyktan ibaret olmalydyr.

 

Havalandyrma :

 

Sy?yna?yn çe?idi ne olursa olsun hem cebri (mekanik) hem de tabii havalandyrma ile yapylacaktyr. Mekanik havalandyrmanyn kapasitesi 25 ki?iden az insan baryndyracak sy?ynaklarda 0.75 m3/sn (tekmenfez:60x40cm, iki menfez:45x27cm, üç menfez 35x24 cm) ve 25-50 ki?i baryndyracak sy?ynaklarda l.5m3/sn (tek menfez:l00x50cm., iki menfez 60x40cm, üç menfez 50x33cm) 50 ki?iden fazla insan baryndyracak sy?ynaklarda ise 2m3/sn (tek menfez l00x67cm.iki menfez 75x45cm. üç menfez:55x40cm) olacaktyr.

 

Havalandyrma sistemi klima cihazy, menfezler veya yapy perdesi ile sa?lanacaktyr. Radyoaktif tozlaryn sy?ynak içine girmesini önleyici hava filtresi hava bacasyna veya menfeze konulacaktyr.

 

Hijyen Tedbirleri :

 

Sy?ynaklar çöplerin ve wc atyklarynyn kolayca atylmasyny sa?layacak ?ekilde yapylacaktyr. Wc ler mümkünse kanalizasyona ba?lanacak ve alafranga wc kullanylacaktyr.

 

SERPYNTY SI?INAKLARININ YAPILACAKLARI YER VE YAPILAR

 

MADDE 8.05

 

Serpinti sy?ynaklary belediye ve mücavir alan synyrlary içinde ve dy?ynda imar plany bulunan ve bulunmayan alanlardaki binalarda yapylyr.

 

Ancak;

 

a) 8 daireden az ba?ymsyz bölümü olan konutlarda,

 

b) Toplam in?aat alany 800m2’den az olan i? yerlerinde,

 

c) Toplam in?aat alany 800m2’den az olan konut ve i?yeri olarak kullanylan yapylarda,

 

d) Belediye ve mücavir alanlar dy?ynda köy nüfusuna kayytly ve köyde sürekli oturanlar tarafyndan yapylan ve ruhsata tabi olmayan yapylarda, sy?ynak yapma zorunlulu?u aranmaz.

 

e) Bir imar parselinde birden fazla bina bulunmasy ve binalaryn toplam in?aat alanynyn 800 m2’yi a?masy halinde parselde ortak, tek bir sy?ynak yapylabilece?i gibi birden fazla da yapylabilir.

 

SI?INAKLARIN KYMLER TARAFINDAN YAPTIRILACA?I

 

MADDE 8.06

 

Resmi ve özel bütün tesis ve yapylarda yaptyrylacak sy?ynaklaryn yapym ve bakym giderleri bu yerlerin malik ve idareleri tarafyndan kar?ylanyr.

 

GEREKTY?YNDE GENEL SI?INAK OLARAK KULLANILACAK YERLER

 

MADDE 8.07

 

Yapylacak metrolaryn gerekti?inde genel sy?ynak olarak in?a edilmeleri esastyr. Sinema, tiyatro, e?lence yeri, otopark, garaj, kapaly çar?y ve pasaj gibi yapy ve tesislerin yeraltynda in?a edilmelerini te?vik için belediyelerce her türlü kolaylyk sa?lanmasy ve buralaryn gerekti?inde genel sy?ynak olarak kullanylmasy için gerekli tedbirlerinin alynmasy zorunludur.

 

MEVCUT BYNALARDA SI?INAKLARIN TESPYTY

 

MADDE 8.08

 

Sy?ynaklar konusunda özel kanunlaryn imar kanunu’na aykyry olmayan hükümleri de uygulanyr. Bu yönetmeli?in yürürlü?e girdi?i tarihten önce yapy kullanma izni almy? yapylardaki sy?ynak olarak kullanylacak yerler mülki idare amirli?ince tespit edilerek sy?ynak defterlerine i?lenir.

 

SI?INAKLARIN BAKIM MUHAFAZA VE DENETYMY

 

MADDE 8.09

 

Meskenler dy?ynda resmi ve özel bütün tesis ve binalara ait sy?ynaklaryn bakym ve muhafazasy sy?yna?yn bulundu?u binanyn görevlendirilen yöneticisi tarafyndan sa?lanyr.

 

Meskenlerdeki sy?ynaklaryn bakym ve muhafazasy ise bina yöneticilerince sa?lanyr. Sy?ynak ve sy?ynak olarak kullanylacak yerlerin denetimi mülki idare amirinin sorumlulu?unda belediyeler ve mahalli savunma birimlerince yapylyr.

 

SI?INAKLARIN TAPUYA TESCYLY

 

MADDE 8.l0

 

Yapylaryn bodrum katlarynda veya bahçelerinde yapylacak sy?ynaklar kat maliklerinin mü?terek mülkü olarak tapuya tescil edilir. Sy?ynaklar kat mülkiyeti kanununda belirtilen ortak alanlardan olup, bu haliyle yönetilir. Bu sy?ynaklar, ba?ymsyz olarak sy?ynak amacy ile olsa dahi satylamaz, kiralanamaz, devredilemez ve amacy dy?ynda kullanylamaz.

 

YAPI RUHSATI VE KULLANMA YZYNLERYNYN VERYLMESY

 

MADDE 8.ll

 

Sy?ynaklaryn yapymy zorunlu bulunan bina ve tesislerde gerekli sy?ynak yeri ayrylmadykca yapy izni, sy?ynak tesis edilmedikce de kullanma izni verilmez.

 

Yapy ruhsatiyesi verilen bina ve tesislere yapy kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgili idarelerce mülki idare amirliklerinin sy?yna?yn yönetmelik hükümlerine uygun oldu?una ili?kin yazyly görü?ünün alynmasy zorunludur.

 

Oturma ve kullanma izni verilmi? yapylaryn sy?ynak olarak ayrylmy? bölümlerinde yapy de?i?ikli?i yapylamaz. Ancak sy?ynak özelli?ini kaybetmemek ve gerekti?inde sy?ynak olarak kullanylmak üzere mülki amirin izniyle bary?ta ba?ka amaçla kullanylabilir.

 

Bu hükümlere uyulmady?y tespit edildi?i takdirde mülki amirlik ve belediyeler tarafyndan yapylacak tebligat üzerine maliki müteahhiti ve yöneticisi tarafyndan en geç 3 ay içersinde bu aykyrylyk giderilir. Süresi içinde bu aykyryly?yn giderilmemesi durumunda bu hizmet mülki amirlik tarafyndan yapylyr ve kar?yly?y imar mevzuaty hükümlerine göre ilgililerinden tahsil edilir.

 

GENEL SI?INAKLAR

 

MADDE 8.l2

 

Ymar planlarynyn hazyrlanmasy safhasynda genel sy?ynak yerleri i?aretlenir.

 

SI?INAKLARA YLY?KYN ESASLAR

 

MADDE 8.l3

 

Sy?ynaklarda bulundurulacak malzemeler, sy?ynak amirlerinin görevleri ve sy?ynaklarda nasyl hareket edilece?ine ili?kin kurallar T.C.Yçi?leri Bakanly?ynca çykarylacak genelge ile düzenlenir.

 

KAMU YAPILARINDA SI?INAK

 

MADDE 8.l4

 

Bu yönetmelik yeni yapylacak kamu yapylarynda yayymy tarihinden itibaren uygulanyr. Halen kullanylmakta olan veya in?aaty devam eden kamu yapylarynda gerekti?inde sy?ynak olarak tadil edilebilecek mahaller ?imdiden belirlenecektir.

 

SORUMLU MAKAM

 

MADDE 8.l5

 

Sy?ynaklaryn uygulanmasyndan Büyük?ehir Belediye Synyrlary içinde ilgili ilçe belediye ve belde belediyeleri yetkili ve sorumludur.

 

GÖRÜ?LER

 

MADDE 8.l6

 

Sy?ynaklaryn uygulanmasynda yapymla ilgili konularda tereddüte dü?ülen hususlarda T.C.Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanlığı di?er konularda T.C.Yçi?leri Bakanly?ynyn yazyly görü?ü alynyr ve bu görü?e uyulur.

 

CEZAY HÜKÜM

 

MADDE 8.l7

 

03.05.l985 tarih ve 3l94 sayyly imar kanununun 42.nci maddesi gere?ince bu yönetmelik hükümlerine uymayan yapy ilgilileri hakkynda ilgili kanunun sözü edilen maddesine göre i?lem yapylyr.

 

IX. B Ö L Ü M

 

ISI YALITIMI

 

MADDE 9.01

 

AMAÇ

 

Isy yalytymynyn amacy, binalarda ysy kayyplaryny azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sa?lamaktyr.

 

MADDE 9.02

 

UYGULAMA ALANLARI

 

Isy yalytym kurallary Ystanbul Büyük?ehir Belediyesi sorumluluk alany içindeki;

 

-Konut olarak kullanylan binalara,

 

-Büro ve idari binalara,

 

-E?itim yapylary ve kitaplyklara,

 

-Hastaneler, huzurevleri, güçsüzler yuvasy, bakymevleri, cezaevleri, kre?leri,

 

-Büyük aly?veri? merkezleri ve di?er dükkanlary,

 

-Spor salonlary, toplanty salonlary ve toplanty amaçly yapylara,

 

-Yukaryda belirtilen amaçlaryn birkaçyna yönelik olarak veya bunlara benzer amaçlar için kullanylan binalara uygulanacaktyr.

 

GENEL ESASLAR

 

MADDE 9.03

 

Ystanbul, binalarda ysy yalytymy uygulamalary bakymyndan dört ysy bölgesinden ikinci gruba girmektedir.

 

HESAPLAMA TEKNY?Y

 

MADDE 9.04

 

Binalar ysy kayyplary bakymyndan çevre ?art ve gereklerine uygun düzeyde yalytylacak ve bu husus mimari projenin onayy a?amasynda T.S.825 standardynda belirtilen hesap metoduna göre makine mühendisi tarafyndan düzenlenecek bir “ysy yalytym projesi” ile gösterilmi? olacaktyr. Binalaryn hesaplanan yyllyk ysytma enerjisi ihtiyacy, Tablo 1’de verilen yyllyk ysytma enerjisi synyr de?erlerini a?mamalydyr.

 

Tablo l

 

A ile ili?kili Q’=68.59A/V+32.30(kWh/m2)

 

N

 

V ile ili?kili Q’=2l.95A/V+l0.34(KWh/m3)

 

brüt

 

Burada, A; Binayy çevreleyen ysy aktarycy yüzeylerin toplam alany (m2),

 

N

 

Vbrüt; Binanyn dy?tan dy?a hacmi (m3)

 

ISI YLETKENLYK DE?ERLERY

 

MADDE 9.05

 

Hesaplamalarda kullanylacak çe?itli yapy malzeme ve bile?enlerinin ysyl iletkenlik hesap de?eri ile iç ve dy? yüzeysel ysyl iletkenlik direnç de?erleri T.S.825’den hava tabakalarynyn ysyl geçirgenlik dirençleri ve pencere ve dy? kapylaryn ysyl geçirgenlik katsayylary T.S.2l64’den alynacaktyr.

 

ISI GEÇYRME KATSAYILARI

 

MADDE 9.06

 

Dy? hava ile temasta olan çaty, pencere, dy? kapy, duvar ve zeminin ysy geçirme katsayylary Tablo 2’de verilen de?erlerden büyük olamaz.

 

Tablo 2

 

U U U U U

 

D T t ç p

 

(W/m2.K) (W/m2.K) (W/m2.K) (W/m2.K) (W/m2.K)

 

Isy Geçirme 0.60 0.40 0.60 2.80 2.40

 

Katsayysy

 

Burada; U ;Dy? hava ile temas eden kolon, kiri? dahil duvar alanlary ysy geçirgenli?i,

 

D

 

U ;Çaty alanynyn ysy geçirgenli?i,

 

T

 

U ;Binanyn toprak üzerinde kaplady?y yüzeyin ysy geçirgenli?i,

 

t

 

U ;Çift camly tüm pencere ve dy? kapylary camlarynyn ysy geçirgenli?i,

 

ç

 

U ;Pencere ve tüm dy? kapy çerçevesi ile camlarynyn ysy geçirgenli?i.

 

P

 

YILLIK ISITMA ENERJYSY YHTYYACI

 

MADDE 9.07

 

Biti?ik yapylarda (örne?in syra evler, ikiz evler) dahil olmak üzere tüm binalarda yyllyk ysytma enerjisi ihtiyacynyn Tablo l’de verilen de?erleri sa?lady?y her bir konut için ayry ayry hesaplanacaktyr.

 

DI? DUVAR SINIR DE?ERLERY

 

MADDE 9.08

 

Biti?ik yapylarda kom?u duvaryn yapylaca?y kesin olmady?y takdirde bu bölme duvarlarynyn en azyndan Tablo l’de dy? duvarlar için verilen synyr de?erlerini sa?layacaktyr.

 

KORYDOR YALITIMLARI

 

MADDE 9.09

 

Dy? hava ile temasta olan koridorlarda yalytylacaktyr. Koridorlaryn bina içine bakan duvarlarynyn ysy yalytymynyn yapylmasyna gerek yoktur. Merdiven bo?luklarynyn dy? havaya bakan duvarlary yalytylmaly, bina içine bakan duvarlaryny yalytmaya gerek yoktur. Isy de?i?imi olan yüzeyler üzerindeki dy? pencere ve kapy camlary ile çaty kapa?y camlary çift camly olmalydyr. Çift camyn ve vitrin olarak kullanylacak geni? yüzeyli çift camly bölmelerinin ysy geçirme katsayylary, U 2.80W/m2.K de?erinden yüksek olmamalydyr.

 

ISI YALITIM PROJESY

 

MADDE 9.l0

 

Isy yalytym projesi içerisinde a?a?yda belirtilen bilgiler bulunmalydyr.

 

a)Isy kayyplary, ysy kazançlary, kazanç/kayyp orany, kazanç kullanym faktörü ve aylyk ve yyllyk ysytma enerjisi ihtiyacynyn büyüklükleri, T.S.825’de verilen “binanyn özgül ysy kayby” ve “yyllyk ysytma enerjisi ihtiyacy” çizelgelerindeki örneklerdeki gibi çizelgeler halinde verilmesi ve hesaplanan yyllyk ysytma enerjisi ihtiyacynyn (Q), Tablo l’de verilen yyllyk ysytma enerjisi (Q) formülünden elde edilecek olan synyr de?erden büyük olmady?y gösterilmelidir.

 

b)Konutlar dy?ynda farkly amaçlarla kullanylan binalarda yapylacak olan hesaplamalarda, binadaki farkly bölgeler arasyndaki sycaklyk farky 4K’den daha fazla ise bu binada birden fazla bölge için yyllyk ysytma enerjisi ihtiyacy hesaby yapylacaksa, bu bölgelerin synyrlary ?ematik olarak çizilmeli, synyrlaryn ölçüleri ve bölgelerin sycaklyk de?erleri üzerinde gösterilmelidir.

 

c)Binalaryn ysy kaybeden yüzeylerindeki dy? duvar, tavan ve taban/dö?emelerde kullanylan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki syralany?y ve et kalynlyklary, duvar,tavan ve taban/dö?eme elemanlarynyn alanlary ve ‘U’ de?erleri belirtilmelidir.

 

d)Pencere, çaty kapa?y ve dy? kapy sistemlerinde kullanylan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayry ayry pencere, dy? kapy ve çaty kapa?y alanlary ve ‘U’ de?erleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava de?i?im sayysy (n h) belirtilmelidir.

 

e)Ah?ap-çerçeve yapylarynda buhar kontrol membranlary syzdyrmazly?y yapylmalydyr.

 

f)Pencere, dy? kapy ve çaty kapa?ynyn açylan kanatlaryna ait derzler dy? hava ?artlaryna dayanykly zamanla esnekli?ini kaybetmeyen hava syzdyrmasyz esnek lastik veya kauçuk esasly malzeme ile hava syzdyrmazly?y sa?lanacaktyr. Pencere ve dy? kapylar TS 4049 a göre test edildi?inde hava geçirgenli?i DIN l8055 de verilen synyrlaryn altynda kalacaktyr.

 

g)Havalandyrma tipi belirtilmelidir.

 

h)Isy yalytym projesinde, binanyn ysy kaybeden yüzeylerinde olu?abilecek yo?u?ma TS 825 Ek 6’da belirtildi?i ?ekilde tahkik edilmelidir.

 

i)Dy? yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiri?, hatyl ve perde duvar vb.) mutlaka yalytylmaly ve ysy geçirme katsayysy Tablo 2’de duvarlar için verilen de?erden büyük olamaz.

 

YAPI VE YALITIM MALZEMELERYNDE TS UYGUNLU?U

 

MADDE 9.11

 

Yapy ve yalytym malzemelerinin ysyl iletkenlik hesap de?erleri (h) TS 825’de verilmi?tir. Bina yapymynda kullanylacak olan yapy ve yalytym malzemelerinde TSE markasy ve TS uygunluk belgesi bulunmasy ve bu belgenin ”Yapy Kullanma Yzni” a?amasynda belediyeler tarafyndan aranmasy gereklidir. Denetimlerde ve vizelerde bu belgeler dosyasynda saklanacaktyr.

 

BYNALARDA YALITIM KONTRÖLÜ

 

MADDE 9.12

 

Binanyn yalytym kontrolü ile ilgili fenni mesul, in?aatyn taban/dö?eme, duvar, tavan ve pencere-dy? kapy/duvar a?amalarynda yalytym kontrolünü yapacak ve ilgili belediyeye rapor verecektir. Belediye sorumlusu yerinde denetim yaparak vize verecektir. Aksi taktirde ysy yalytym vizesi yapylmayacaktyr.

 

YALITIM UYGULAMALARI

 

MADDE 9.13

 

Mimari uygulama projesi ve sistem detaylary, ysy yalytym projesindeki malzemeler ve nokta detaylaryna uygun olmaly ve ysy yalytymynda süreklili?i sa?layacak ?ekilde çaty-duvar-duvar -pencere/dy? kapy, duvar-taban ve taban/dö?eme-duvar bile?im detaylaryny da içermelidir.

 

ISI YHTYYACI KYMLYK BELGESY

 

MADDE 9.l4

 

Yapy ruhsatynda ön görülen ysy yalytym vizeleri yapyldyktan sonra Tablo 3 de verilen Isy Yhtiyacy Kimlik Belgesi, Yapy kullanym Belgesi’ne eklenmelidir. Isy ihtiyacy kimlik belgesi üç nüsha olarak düzenlenecek, ysy ihtiyacy kimlik belgesi belediyece onaylandyktan sonra iki nüsha bina yöneticisine verilecektir. Yönetici bir nüshasyny dosyasynda saklayacaktyr. Di?er nüshayy ise bina giri?ine asacaktyr. Bir nüsha ise belediyede sakly kalacaktyr.

 

Tablo 3

 

ISI YHTYYACI KYMLYK BELGESY

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ada/Parsel.................................:

 

Binanyn Tanymy.........................:

 

Cadde ve Bina Numarasy...........:

 

Semt/Ylçe/Yl.................................:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Müsaade Edilen Maksimum Hesaplanan

 

Yyllyk Isytma Enerjisi Yhtiyaçy Yyllyk Enerjisi Yhtiyaçy

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Isy Kaybeden toplam alan

 

A=.......................m2 Q’=....................kWh/m3 Q’=...................kWh/m3

 

--------------------------------------

 

Isytylan Brüt Bina Hacmi veya veya

 

V=......................m3 Q’=...................kWh/m2 Q’=.................kwh/m2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A/V=..................m-l

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ONAY

 

KAZAN DAYRELERY, KAZANLAR VE BACALAR

 

MADDE 9.l5

 

Kazan daireleri, kazanlar ve bacalarla ilgili düzenlemeler a?a?ydaki ?artlara uygun olmalydyr.

 

a)Binalaryn giri?lerinde kendi kendine kapanan donanyma sahip bir dy? kapy ile çarpma ?eklinde açylyp kapanyr bir iç kapydan olu?acak rüzgarlyk yapylacaktyr.

 

b)Kazan kenarlarynyn duvardan veya duvara monte edilmi? cihazlardan uzakly?y en az 70 cm, iki kazan arasyndaki uzaklyk en az 40 cm olmalydyr. Kazan dairesinin yüksekli?i, kazan üzerinde yer alacak düzenlemelerin gerekti?inde tamir ve bakymynyn yapylmasynda zorluk do?urmamak üzere en yüksek kazan aksesuary seviyesinin üzerinde en az l.00’m lik bir serbest mesafe kalacak ?ekilde düzenlenecektir.

 

c)Kazan daireleri, yanma için gerekli temiz havanyn girebilmesi için, zemin düzeyinde ve duman bacasy kesitinin en az % 50’si kadar kesitte bir temiz hava giri?i ile dy? havaya ba?lanmy? olacaktyr.

 

d)Bütün kalorifer suyu, kullanma sycak suyu ve buhar borulary do?rudan do?ruya topra?a veya betona gömülmeyecek mutlaka yalytylacaktyr.

 

e)Oda içinden geçen kalorifer suyu, kullanma sycak suyu ve buhar borularynyn etrafa verdi?i ysy, faydaly ysy olarak hesaba katylmady?y zaman yalytylacaktyr.

 

f)Servis borularynyn zemin ve tavan ba?lanty kysymlarynda hava syzdyrmazly?y yapylacaktyr.

 

g)Binalaryn dy? hava sycakly?yna göre kalorifer kazany çyky? suyu sycakly?yny ayarlayan otomatik kontrol sistemi olmalydyr.

 

h)Kazan dairelerinde toplanacak pis havanyn uzakla?tyrylmasy için dumar bacasy kesitinin en az %25 ‘i kadar kesitte a?zy kazan dairesinin tavany düzeyinde bulunan bir pis hava bacasy bulunacaktyr.

 

i)Her kazanyn ayry bir bacasy olacak birden fazla kazan, her ne sebeple olursa olsun ayny bacaya ba?lanmayacaktyr. Kalorifer bacasyna soba, ?ofben vs. ba?lanmayacaktyr.

 

j)Bacalar kalorifer tesisaty projesinde belirtilen kesitlerde, içine dy?arydan hava almayacak ?ekilde içi ve dy?y syvaly olarak yapylacaktyr. Bacalar, kom?u yüksek binanyn, çeki?i bozan etkisini azaltmak amacyyla mümkünse bu binalardan en az 6 m uzaklykta bulunacak ve ait oldu?u bina mahyasynyn en az 80 cm üzerine kadar çykarylacaktyr. Bacalar mümkün oldu?u kadar yön de?i?tirmeyecek ?ekilde yapylacak, yön de?i?tirmenin zorunlu oldu?u hallerde ise, yön de?i?tirmede yatayla olan acy en az 60 derece olacaktyr.

 

k)Bacalaryn en alt kotunda, saçtan ve hava syzdyrmayacak ?ekilde yapylmy?, contaly bir temizleme kapa?y yapylacaktyr. Yatay duman kanallary bacaya en az %5 lik yükselen bir e?imle ba?lanacak ve uzunlu?u hiçbir surette baca yüksekli?inin ¼ ünü a?mayacak, duman kanallarynyn temizlenmelerine imkan verecek, syzdyrmaz, ysy yalytymly, kolay açylyp kapanabilen ve en küçük ölçüsü 30x30 cm olan yeter sayyda temizleme kapa?y bulunacaktyr.

 

l)Duman kanallary bacaya do?rudan do?ruya veya zorunlu durumlarda yuvarlak dirseklerle ba?lanacak, asla 90 derecelik keskin kö?eli dirsek konulmayacaktyr.

 

MEVCUT BYNALARDA YAPI TADYLATLARI

 

MADDE 9.16

 

a)Ylk defa yerle?tirilen, de?i?tirilen veya mevcut binalarda yenilenen dy? elemanlarynda (çaty, duvar, dö?eme ve pencere/dy? kapy) Tablo 2 belirtilen azami ysy geçirgenlik katsayylary a?ylamaz.

 

b)Dy? duvarlar yenilenirken;

 

1-Plakalar veya plaka benzeri yapy elemanlary ile kaplanyyorsa veya ilave ön kabuk konuyorsa,

 

2-Isytylan mekanlarda dy? duvarlar yykylyp yeniden yapylyyorsa,

 

3-Duvarlara iste?e ba?ly olarak ysy yalytym tabakasy ilave ediliyorsa,

 

4-Dy? duvarlaryn ilave bir dy? yalytymla kaplanmasy halinde U de?erleri (Tablo 2) dy? duvarlar için verilen de?erleri a?mamalydyr.

 

c)Tavanlara dair ?artlar,

 

Havalandyrmaly oturtma çaty altyndaki tavan dö?emelerinin ve e?imli çatylar dahil olmak üzere, odalary a?a?ydan yukary veya yukarydan a?a?y yönde dy? havaya kar?y koruyan çatylar (çaty e?imleri de dahil olmak üzere) ve bodrum tavanlary, ysytylmayan mekanlarla synyr te?kil eden duvarlar ve dö?emeler do?rudan toprakla temas eden dö?emeler ve duvarlar yenilenirken;

 

1.Çaty örtüsü (e?imli çatylarda kiremit ve benzeri teras çatylarda son kaplama tabakasy ve benzeri) de?i?tirilecek olursa,

 

2.Çaty üzerine ilave bir kaplama yapylacak veya kabuk geçirilecek olursa,

 

3.Ylave bir ysy yalytym tabakasy konulacak olursa Tablo 2’de belirtilen ko?ullar geçerli olacaktyr.

 

d)Bodrum tavanlary

 

Isytylmamy? odalarda synyr olu?turan duvar ve dö?emeler, toprakla do?rudan temas eden dö?eme ve duvarlar için Tablo 2 de belirtilen ko?ullar geçerli olacaktyr.

 

YSTYSNALAR

 

MADDE 9.17

 

a)Münferit olarak in?a edilen ve ysytylmasyna gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahyr, a?yl ve benzeri yapylarda ysy yalytym hükümlerine uyulmasy zorunlu de?ildir.

 

b)Mevcut binalarda ve ba?ymsyz bölümlerde ekleme ve tevsilerde yukaryda ifade edilen hükümler geçerli olacaktyr.

 

c)Ystanbul Büyük?ehir Belediyesi sorumluluk alany içindeki mevcut tüm binalar, ysy yalytym yönetmeli?inin TS 825 e göre revize edilmesiyle birlikte binalarynyn ysy yalytymyny yapacaklardyr.

 

X. BÖLÜM

 

MUVAKKAT YAPILAR

 

YAPILANMA ?ARTLARI, MUVAKKAT RUHSAT MÜDDETY VE KAPANAN YOLLAR

 

YAPILANMA ?ARTLARI :

 

MADDE 10.01

 

Tamamy umumi hizmetlere ayrylan yerlere rastlayan veya kalan parçasy plan ve yönetmelik hükümlerine göre yapy yapylmasyna müsait olmayan arsalar, kamula?tyrylyncaya kadar sahipleri tarafyndan oldu?u gibi kullanylmaya devam olunur. Bu gibi yerlerden (5) yyllyk programa dahil bulunmayanlarynda; yükseklikleri tabii zeminden (6.50) metreyi, in?aat alany (250) m2 yi geçmemek, minimum bahçe mesafelerini korumak mümkün mertebe sökülerek ba?ka bir yere nakli mümkün malzemeden ve buna müsait bir sistemde in?a edilmek ?arty ile ve yine mevcut ve müstakbel yol güzergahlaryna tesadüf ettirilmemek suretiyle imar plany uygulanmasyna kadar, sahiplerinin iste?i üzerine ilgili belediye encümenince muvakkat yapy yapylmasyna izin verilebilir. Bu yapynyn,imar planyna göre bulundu?u bölgenin özellikleri ve ilgili belediye ba?kanly?ynyn teklifi de göz önüne alynarak,hangi maksat için yapylyp kullanylabilece?i ilgili belediye encümenince tayin ve tespit olunur. Mülk sahibi bu maksadyn dy?yna çykamaz.

 

MUVAKKAT RUHSATI MÜDDETİ :

 

MADDE l0.02

 

Muvakkat ruhsat süresi maksimum (l0) yyldyr. Yapy izni verilmeden önce belediye encümeni kararynyn gün ve sayysynyn, (l0) yyllyk müddet için muvakkat in?aat oldu?unun ve di?er lüzumlu ölçü ve ?artlaryn, tapu kaydyna ?erh edilmesi gereklidir.

 

Muvakkatlyk süresi tapu kaydyna ?erh verildi?i günden ba?lar.

 

Bir parselde birden fazla muvakkat yapy izni verilmesi halinde,bu yapylaryn in?aat alanlary toplamy (250)m2’ den ve yükseklikleri (6.50)m2’ den fazla olamaz.

 

Plan tatbik olunurken,muvakkat in?aat ve tesisler yyktyrylyr. (l0) yyllyk muvakkatlyk müddeti dolduktan sonra veya (l0) yyl dolmadan yyktyrylmasy veya kamula?tyrylmasy halinde muvakkat bina ve tesislerin 2942 sayyly Kamula?tyrma Kanunu hükümlerine göre takdir edilecek bedeli sahiplerine ödenir.

 

İMAR PLANINA GÖRE KAPANAN YOLLAR VE MAHRECİ BULUNMAYAN PARSELLER:

 

MADDE l0.03

 

Ymar planyna göre kapanan yollar ve mahreci bulunmasyna ra?men yapy adasy ortasynda kalan parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler imar kanunun ilgili hükümleri uygulanamady?y ve yapy yapylmasyna müsait bir durum elde edilmedi?i takdirde bu hükümler uygulanyncaya veya kamula?tyrylyncaya kadar sahiplerince oldu?u gibi kullanylmaya devam olunur.

 

Bu gibi arsalarda (5 ) yıllık programa dahil olmayan ve yönetmelik hüküm ve ölçülerine göre bina yapylmasyna müsait bulunanlara da madde l0.0l deki ?ekil ve esaslar dahilinde muvakkat in?aat izni verilir.

 

Balta ifraz niteliğinde oluşmuş ve parsele 3 m ‘den az olmamak şartı ile mahreç sağlayan parsellerden yapılanmaya uygun olanların plan şartlarında yapılanma izni verilir.

 

XI. BÖLÜM

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE YERLEŞME ALANI DIŞINDA KALAN YAPILAR

 

İSKAN DIŞI ALANLARDA YAPILAŞMA :

 

MADDE 11.01

 

Belediye ve mücavir alan synyrlary içinde plany bulunmayan alanlarda ve yerle?me Alany dy?ynda kalan (Yskan Dy?y) Alanlarda : “BELEDYYE ve MÜCAVYR ALAN SINIRLARI YÇYNDE ve DI?INDA PLANI BULUNMAYAN ALANLARDA UYGULANACAK YMAR YÖNETMELY?Y” hükümleri uygulanyr.

 

l)Ymar plany ve yerle?ik alan synyrlary dy?ynda kalan alanlarda yapylacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000m2’den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasynda bulunan veya var olan bir yola yapylan ifrazdan sonra en az (25.00m) cephesi bulunmasy zorunludur.

 

2)Bu yerlerde bulunan parsellerde syhhi ve estetik mahzur bulunmady?y takdirde, parsel alanynyn %5’inden fazla yer i?gal etmemek, in?aat alanlary toplamy (2) katta (250)m2”yi,saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekli?i (6.50) m’yi a?mamak, yola ve parsel synyrlaryna (5.00) metreden fazla yakla?mamak ?arty ile bir ailenin oturmasyna mahsus ba? veya sayfiye evleri veya e?lence veya turizm tesisleri ile bu gibi tesislerin mü?temilat binalarynyn yapylmasyna izin verilebilir.

 

3)Ayryca, tarymsal üretimi korumak amacy ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteli?inde olmayan mandra, kümes, ahyr, a?yl, su ve yem depolary, hububat depolary, gübre ve silaj çukurlary, aryhaneler, balyk üretim tesisleri ve un de?irmenleri gibi konut dy?y yapylar, mahrec aldy?y yola (l0.00) metreden, parsel hudutlaryna (5.00) metreden fazla yakla?mamak ve in?aat alany kat sayysy (0.05) ve yapy yüksekli?i (6.50) metreyi geçmemek ?arty ile yapylabilir. Beton temel ve çelik çatyly seralar yapy yakla?ma mesafelerine uyulmak ?arty ile in?aat alany kat sayysyna tabi de?ildir. Ayryca bu tesisler hakkynda Tarym Orman ve Köy Y?leri Bakanly?y ta?ra te?kilatynyn uygun görü?ünün alynmasy ve ba?ka bir amaçla kullanylmayaca?y hususunda tesis sahiplerince ilgili belediyeye noterlikçe tastikli yazyly taahhütte bulunulmasy gerekmektedir.

 

Bu maddede sözü geçen syhhi ve estetik mahzurlaryn takdir yetkisi ilgili belediye’ye aittir.

 

Bu maddede anylan yapylarda ilgili Bakanlyk ve kurulu?larca hazyrlanmy? bulunan 1/50 ölçekli veya 1/100 ölçekli tip projelerde kullanylabilir.

 

XII. BÖLÜM

 

YAPI RUHSATI Y?LERY

 

PROJE DÜZENLEMEDEN ÖNCE İLGİLİ İDARELERDEN ALINACAK BELGELER

 

MADDE l2.01

 

Yapylara ait projeler düzenlenmeden önce ilgili idarelere ba?vurularak tapu, çap, aplikasyon krokisi veya röperli kroki imar durumu gereken hallerde, in?aat istikamet rölevesi ve kot kesit belgelerinin alynmasy gerekir.

 

Ymar Durumu Talebinde Ystenen Evraklar :

 

Dilekçe, tapu, çap,

 

Yn?aat Ystikamet Rölevesi ve Kot Kesit Belgesi Talebinde Ystenen Evraklar :

 

Dilekçe, tapu ve çap, imar durumu, röperli kroki.

 

PROJE TANZYM ESASLARI

 

MADDE 12.02

 

Projelerin T.C.Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanly?y’nca kabul veya tesbit edilen çizim ve tanzim standartlaryna uygun olmasy gerekir.Ylgili belediyelerin uygun görmesi halinde bilgisayar ortamynda üretilmi? tüm projeler yine ilgili belediyenin talep edece?i formatta,disket veya CD olarak düzenlenir.

 

Projelerin Ba?lık Paftasynda Bulunmasi Gerekli Bilgiler :

 

Mimari Projenin Ba?ynda :

 

Arsanyn :

 

Yeri, tapu kaydy, pafta, ada, parsel numaralary, alany, özel durumlarda varsa ihtiva etti?i yapylar.

 

Yapylacak yapynyn:

 

Cinsi, kat adedi, bina ve in?aat alanlary, hangi amaçla kullanylaca?y, yapy sahibi ile projeleri tanzim eden, yapynyn fenni mesuliyetlerini alacak olanlar ile, sürveyan hizmetlerini görecek olan elemanlar hakkynda gerekli bilgileri içeren bir bilgi tablosu hazyrlanacaktyr. Tapuya gidecek takyma statik hesap ve projelerin eklenmesi gerekmez.

 

Mimari Proje :

 

1)Parsel büyüklü?ünün gerektirdi?i ölçekte (l/200,l/500 vb) olmak üzere düzenlenmi? genel vaziyet plany ve ayny ölçekte en az iki kesit çizilir.

 

Genel vaziyet plany ve kesitlerde yol kotu tutana?yna ba?ly mevcut kotlar ile arsanyn yapydan sonra alaca?y ?ekil ve kotlar ile a?aç dikme yerleri vaziyet planynda mutlaka gösterilecektir.

 

2)1/50 veya 1/100 ölçekli bodrum ve kat planlary ile gerekli hallerde istenilebilecek temel plany.

 

3)Belediyelerce yapylaryn büyüklü?ü ve bazy özellikleri nedeniyle uygun görülenlerin mimari projeleri l/100 ölçekli ancak, l/50 ölçekli proje tekni?inde istenir.

 

4)1/50 veya l/100 ölçekli iki tam kesit :

 

Kesitlerden biri merdivenden geçmek ?arty ile enine ve boyuna olmak üzere ve esas planlaryn ölçe?inde çizilir. Biti?ik binalarda bina cephesine paralel kesit herhangi bir özellik ta?ymyyorsa bir kesit ile yetinilebilir. Kesitlerde yol ve yaya kaldyrymy kotlary bahçelerin tabii ve tesviye edilecek zemin kotlary, biti?ik nizam binalarda kom?u bina veya parsellerin kotlary parselin ± 0.00 röperine ba?ly olarak gösterilecektir.

 

5)1/50 veya l/l00 ölçekli cephe çizimleri.

 

Binalaryn biti?ik olmayan bütün cepheleri çizilecektir. Cephelerde binanyn kö?elerine rastlayan arazinin mevcut tabii zemin ve tesviye kotlary mutlaka gösterilecektir.

 

6)Ylgili belediyesi’nce yapylaryn dy? cephe boya ve kaplamalary ile çatynyn malzeme ve rengine ait kurallar getirildi?inde bu hususlar mimari projeler üzerinde belirtilecektir.

 

7)Korezyon ve rutubetten korumak amacıyla mimari projede bodrum katlarda su yalıtım ve drenajla ilgili gerekli detaylar gösterilecektir.

 

Statik Proje :

 

Çelik karkas binalarda çelik yapy hesaby, betonarme binalarda betonarme, hesaby l/10, l/20,1/25, l/50,1/100 ve ihtiyaç duyulan ölçekli çizimler.

 

Asma çatyly binalaryn çaty hesaby ve projesi.

 

Tesisat Projesi:

 

Elektrik tesisaty projeleri ilgili idarece onaylanacaktyr. Tesisat projeleri “Elektrik Yç Tesisat Yönetmeli?i ve Fenni ?artnamesine” uygun olarak düzenlenecektir.

 

Kalorifer tesisat, havalandyrma ve klima tesisaty projeleri ilgili belediyesince onaylanacaktyr.

 

Syhhi tesisat projesi belediyece tetkik edilip, onaylanacaktyr.

 

Do?algaz uygulama bölgelerinde kalan parsellerde in?aa edilecek binalarda ilgili idarece düzenlenmi? aksini gösterir bir belge getirilmedi?i taktirde, do?algaz tesisaty yapylmasy zorunludur. Do?algaz tesisat projeleri ilgili idare tarafyndan tetkik edilip, onanmadan yapy ruhsaty verilmez.

 

Asansör uygulama projesi yapy ruhsaty verilmeden önce ilgili belediyesince onaylanacaktyr.

 

Projelerin Tetkik A?amasyndaki Uyulacak Esaslar :

 

1) Ymar Yönetmeli?i, imar plany ve açyklama raporlary, imar istikamet rölevesi ve in?aat kotlandyrma belgelerinde belirtilenler dy?ynda proje müellifi tarafyndan projenin çizimi syrasynda hataly yapylan ya da eksik çizilen kysymlar için projelerde düzeltme yapylmamasy, hataly ve eksik kysymlaryn proje orijinalinde düzeltilerek ozalit kopyalaryn ondan sonra çekilmesi, zorunluluk halinde yapylan düzeltmelerin projeyi inceleyenler tarafyndan kendi el yazylary ile “tarafymdan düzeltilmi?tir” sözü ile ady ve soyady da yazylarak ve tarih konarak imzalanmasy, imza ve düzeltme yapylan yerlerin resmi mühürle mühürlenmesi.

 

2) Mimari ve mecra projelerinin birle?tirilmesi için yapylan ozalit eklentisi dy?ynda, projelerin ozalit kopyalarynda ek yapylmamasy, mimari, ve mecra projelerinin birle?tirilmesi için yapylan ek yerleriyle, ek yerlerinin proje müellifi tarafyndan mutlak surette imzalanmasy ve bütün ek yerlerinin 2 yerinden inceleyenlerce imzalanarak resmi mühürle mühürlenmesi, ancak büyük tesislere ait projelerden eklenmesi mümkün olmayanlaryn bir anahtar paftada gösterilmesi ve proje tamamynyn kaç paftadan ibaret oldu?unun proje onay sayfasyna yazylarak imzalanyp mühürlenmesi gerekir. Statik proje mimari projeden ayrı olarak yapıya ait bilgileri ihtiva eden bir başlık altında ayrı olarak teklif edilebilir.

 

3) Projenin onay sayfasynyn, projelerin zamanla yypranyp imzalaryn kaybolmasyna imkan vermeyecek bir yerinde (Örne?in dy?tan bir iç sahifede yada bir kapak altynda) olmasy ve bu sayfada projeyi mimari,statik ve mecra yönünden inceleyenlerle onaylayanyn ady soyady, meslek ünvany, oda numarasy, tarih ve imzasynyn bulunmasy gerekir.

 

4) Mimari projelerin (5) di?erlerinin (4) takym halinde düzenlenip usulüne göre dosyalanmasy, mimari proje ve eklerinin bir sureti 3030 sayyly yasanyn uygulanma yönetmeli?i gere?i Büyük?ehir Belediye Ba?kanly?y’na gönderilmesi zorunludur.

 

5) 2863 sayyly Yasa’ya tabii parsellerde K.T.V.K. kurulu karary ile kurul onayly

 

proje istenir.

 

YAPI RUHSATI YLE YLGYLY GENEL ESASLAR

 

MADDE 12.03

 

Belediye ve mücavir alan synyrlary içinde yapylacak olan her türlü yapylar için ilgili belediyesi’nden yapy ruhsaty alynmasy ve yapy ruhsaty belgesi kullanylmasy zorunludur.

 

3030 sayyly yasa ve sözkonusu yasanyn uygulama yönetmeli?inin 9.maddesi gere?i Ylçe belediyelerinin verdikleri ruhsat ve eklerinden birer suretin Büyük?ehir Belediye Ba?kanly?y’na gönderilmesi zorunludur.

 

Yapy ruhsaty almak için l2.01 maddesinde sözü geçen belgeler ve bu belgelere dayanarak ilgili belediyesince onanan yapy projeleri ile parsel maliklerinin veya yasal vekillerinin müracaaty halinde;

 

l)Tüm parsel maliklerinin noterden tasdikli muvafakaty, gerekli hallerde kom?u muvafakaty.

 

2)Gerekli vergi, resim ve harçlar ile ücretlerinin tahsil olunmasy

 

3)Parselin üzerinde bina olmasy halinde yykym belgesi aranyr. Ancak yapıyı etkilemeyen şantiye kullanımına müsait bina bulunması halinde bu şart aranmaz.

 

4)Yapıların fenni mesuliyetlerinde;595 sayılı K.H.K. ve yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

 

5)Yanly?lykla verildi?i anla?ylan ruhsatiyesi ilgili Ydarenin geri alarak iptal etme yetkisi vardyr. Bu ruhsata dayanarak bina ve tesisat yapyldyktan sonra yanly?lykla ruhsat verildi?inden bahisle ilgililer zarara u?ratylmaz. Aksi takdirde idareler sebep oldu?u bu zarary ve ziyany ödemekle mükelleftirler.

 

6)Yapy ruhsaty belgelerinde; yapy maliyetinin hesaplanmasynda o yyl için T.C.Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanly?y’nca belirlenen ve Resmi Gazetede ilan edilen “Yapym birim maliyetleri” esas alynacaktyr.

 

YAPI RUHSATI MÜRACAATI VE EKLENECEK BELGELER

 

MADDE l2.04

 

Yeni in?aat, ilave ve esasly tadillerde, in?aat ruhsaty a?amasynda yapy sahipleri veya yasal vekillerince dilekçe ile yapylan müracaatlarda dilekçeye eklenmesi gereken tapu (istisnai durumlarda tapu senedi yerine geçecek belge) plan proje ve resimler a?a?yda gösterilmi?tir.

 

l)Dilekçe

 

2)Tapu (malikler listesi ruhsat a?amasynda alynacaktyr).

 

Ruhsat Verme A?amasynda Tapu Senedi Yerine Geçen Belgeler:

 

-Özel yasalara göre tahsisi yapylyp henüz tapu siciline kaydedilmemi? ilgili kamu kurulu?larynca verilmi? tahsis belgesi (775-25l0-4753-56l8-7269/l05l sayyly yasalara göre)

 

-Mülkiyete ili?kin kesinle?mi? mahkeme karary ve bu mahkeme kararyna müstenid yetkili di?er makamlar tarafyndan verilen belge.

 

-Kesinle?mi? kamula?tyrma kararlary

 

Bunlardan tapu senedi veya tapu tescil yazysy ruhsata müracaat tarihinden en fazla bir ay evvel alynmy? veya onaylanmy? olmalydyr. Hisseli gayri menkullerde bütün hissedarlaryn tapu senetleri veya mülkiyet durumunu belirten tapu tescil yazysy istenir.

 

3)Çap

 

4)Ymar durumu (ruhsat a?amasynda geçerlili?i kontrol edilecektir).

 

5)Röperli kroki

 

6)Yn?aat istikamet ve kot kesit rölevesi

 

7)Mimari proje (5 takym)

 

8)Statik proje (betonarme çizim 4 takym, statik hesap 2 takym)

 

9)Elektrik tesisaty projesi (2 takym), PTT projesi (2 takym)

 

l0)Syhhi tesisat projesi (2 takym)

 

Binanyn atyk ve artyk su çyky?larynyn kanalizasyon sistemine ba?lantysy gösterilecektir.

 

ll)Kalorifer tesisaty projesi (2 takym)

 

l2)Isy yalytym projesi (2 takym)

 

l3)Do?algaz projesi (2 takym) do?algaz uygulanan yerlerde.

 

14)Asansör projesi (2 takym).

 

15)Zemin Ynceleme Raporu.

 

16)Maliye bilgi formlary (iki?er adet)

 

l7)Fenni Mesul taahhütnamesi; 595 sayılı K.H.K. ve yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

 

18)Yapı müteahhiti taahhütnamesi;595 sayılı K.H.K. ve yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

 

19) Yapy sahibi, yapy müteahhidi kanuni ikametgahyny (de?i?tirdikçe) belediye’ye bildirmek zorundadyr.

 

20)Muvakkat yapylacak binalarda encümen karary gerekmektedir

 

Sözü geçen belgelerin;

 

T.C.Bayyndyrlyk ve Yskan Bakanly?y’nca hazyrlanarak yayynlanmy? bulunan “Mimari Proje Düzenlemesi Esaslary”, “Yn?aat Mühendisli?i Proje Düzenleme Esaslary”, “Makine Mühendisleri Proje Düzenleme Esaslary”, “Elektrik Mühendisli?i Proje Düzenlenme esaslary” ba?lykly ?artnamelere, T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanly?ynca hazyrlanan “ Do?al gaz ve Yç Tesisat ve Dönü?üm ?artnamesi”ne ve 2560 sayyly yasa gere?ince YSKY Genel Müdürlü?ü’ne ait yönetmeli?in ilgili hükümlerine uygun olmasy zorunludur.

 

Ylgili belediyelerin uygun görmesi halinde Ozalit nüshalarla birlikte bilgisayar ortamynda üretilmi? tüm projeler yine ilgili belediyenin talep edece?i formatta,disket veya CD olarak düzenlenir.

 

TADİLAT-İLAVE İNŞAAT VE RUHSAT YENİLEME

 

Binalarda yapılacak esaslı tamir ve tadiller ruhsata tabidir.

 

MADDE 12.05

 

Ruhsat alynmy? yapylarda herhangi bir de?i?iklik yapylmasy halinde:

 

a)Yapylacak de?i?iklik binanyn bütününde ise; mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. Bu de?i?iklik yapynyn statik hesaplarynda da de?i?iklik yapylmasyny gerektiriyor ise yeniden statik ve betonarme projeler istenir.

 

b)Proje üzerinde basit düzeltmeler yapylmasy mümkün olan durumlarda (bu yönetmelik hükümlerine uyulmak kaydy ile ba?ymsyz bölüm içindeki kapy yerlerinin de?i?tirilmesi, ta?yyycy olmayan bölme duvarlarynyn kaldyrylmasy vb.) ayryca tadilat projesi istenmez ve bu düzeltmeler bütün nüshalarda ayny ?ekilde yapylarak belediyece mühürlenip imzalanyr.

 

c)Yapylacak de?i?iklik yapynyn dy? duvarlaryny veya pencerelerini ve dy? kapylaryny de?i?tiriyorsa ysy yalytym projesi madde 9.16 do?rultusunda yeniden düzenlenir.

 

d)Bu maddede sözü geçen tadilat projelerinin 5 takym olmasy gerekir.

 

e)Ruhsat müddeti dolmu? olup hiçbir tadilaty olmayan binalarda; Üniversiteler, odalar ve bu konuda yetki belgesine haiz kuruluşlarca inşaatın (B.A, v.b) durum tesbiti yapılıp, eski onaylı projesinin üzerine vize yapylmak ve yeni ruhsat belgesi düzenlenmek suretiyle imar planlarında değişiklik yoksa ruhsat yenilemesi yapylyr.

 

f)Ymar istikametine tecavüzlü mevcut binalar imar istikametine uygun hale getirilmedikçe tadilatlaryna tevzii ve kat ilavelerine izin verilmez.

 

g)Yapylacak de?i?iklik belirli bir veya birkaç katy içeriyorsa belediye’ye sadece de?i?tirilmesi istenen katlaryn planlary ibraz olunur.

 

h)Yapylmak istenen tadilatta fonksiyon de?i?ikli?i var ise (konuttan i?yerine gibi) veya ortak alanlar ile bina cepheleri tadilat kapsamyna giriyor yada tüm binada tadilat yapylyyor ise ruhsat verilmeden önce tüm hissedarlaryn noterden tasdikli muvafakatnamesi gereklidir.

 

XIII. BÖLÜM

 

YAPI RUHSATI SONRASI Y?LEMLER

 

YAPI YERYNDE BULUNDURULMASI GEREKLY TABELA VE BELGELER:

 

MADDE l3.0l

 

Ruhsat ve eklerinin yapy yerinde bulundurulmasy zorunludur. Ayryca in?aat müddetince yapy yerinde, mal sahibinin, mimarynyn, statik,elektrik tesisat,ysy yalytym proje müellifleri ile fenni mesullerinin ?antiye ?efinin, müteahhidinin isimleri ile in?aat ruhsat numara ve tarihini içeren en az (0,5/0.75)metre boyutlarynda bir tabela herkesce rahat görülebilecek bir yerde asyly olarak bulundurulacaktyr.

 

Bütün inşaatlarda yapy sahibince hertürlü tehlikeyi önleyecek ?ekilde yapy önünün tahta perde veya uygun malzeme ile kapatylmasy, belediyesi’nce gerekli görüldü?ü takdirde geceleri aydynlatylmasy zorunludur. Ayryca in?aatyn yapylan her katynyn yol cepheleri emniyet amacy ile cephe boyunca uygun malzeme ile kapatylacaktyr.

 

TEMEL RUHSATI

 

MADDE l3.02

 

Yapy ruhsaty almak için 12.04 maddesinde sözü geçen belgeler ve bu belgelere dayanarak ilgili belediyesince onanan yapy projeleri ile parsel maliklerinin veya kanuni vekillerin müracaty halinde;

 

a) Tüm parsel maliklerinin noterden tasdikli muvafakaty gerekli hallerde kom?u muvafakaty,

 

b) Gerekli vergi, resim ve harçlar ile ücretlerin tahsil olunmasy,

 

c) 595 sayılı K.H.K. ve yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

 

Temel vizesi

 

595 sayılı K.H.K.'nin 13. maddesi ve yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin hükümleri geçerlidir.

 

YN?AATA DEVAM TEMEL ÜSTÜ RUHSATI

 

MADDE 13.03

 

595 sayılı K.H.K. ve yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

 

YAPI DENETYMLERY

 

MADDE l3.04

 

595 sayılı K.H.K. ve yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

 

ISI YALITIM VYZESY

 

MADDE 13.05

 

1) Dilekçe

 

2) Mimari Proje

 

3) Isy Yalytym Projesi

 

4) Do?al gaz Projesi (2 takym)

 

5) Yapy Ruhsaty

 

Madde 9.12 do?rultusunda yapynyn kaba in?aaty tamamlanyp syvalary yapylmadan önce yapy sahibi belediyesinden ysy yalytym vizesi almak zorundadyr.

 

Yapynyn ysy yalytym vizesinden önce temel ve temel üstü vizesinin yapylmy? olmasy zorunludur.

 

CEZAY HÜKÜMLER

 

MADDE 13.06

 

Ymar yasasy gere?ince, ruhsat alynmadan veya ruhsat ile eklerine imar mevzuatyna aykyry yapylan yapynyn, ilgililerine yürürlükteki İmar kanununun ilgili maddelerindeki cezai hükümler uygulanır.

 

YAPI KULLANMA YZNY

 

MADDE 13.07

 

595 sayılı K.H.K. ve yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

 

KAT YRTYFAKI

 

MADDE 13.08

 

1)Dilekçe

 

2)Yapy ruhsaty Temel üstü vizesi alınmış

 

3)Kat irtifak projesi (2 adet)

 

Noterden onayly kat irtifakyna esas hisse oranlaryny gösteren ba?ymsyz bölüm listesi

 

binanyn bütün kat planlaryny gösteren mimari proje üzerine yapy?tyrylyr ve onaylanyr.” Temel üstü” vizesi alınmadan kat irtifakı yapılmaz.

 

YAPI FOTO?RAF TASDYKY

 

MADDE 13.09

 

1)Dilekçe

 

2)Yapy ruhsaty

 

3)Binanyn tamamyna ait yapy kullanma izni belgesi

 

4)(l3Xl8) ebadynda cephe foto?raflary (2 adet)

 

XIV. BÖLÜM

 

RUHSATA TABY OLMAYAN BASYT TADYLATLAR

 

RUHSATA TABY OLMAYAN YN?AAT Y?LERY

 

MADDE 14.01

 

Bu yönetmelik hükümlerine aykyry olmamak, ta?yyycy elemanlaryn ve yapynyn ysy koruma ?artlary bakymyndan durumunu de?i?tirmemek, ba?ymsyz bölümün brüt in?aat alanyny artyrmamak, kullanym amacy ve cephe görünümünü de?i?tirmemek ko?ullary ile; derz, iç ve dy? syva, boya, badana, oluk, dere, do?rama, dö?eme ve taban kaplamalary, elektrik ve syhhi tesisat tamirleri ile çaty onarymy, kiremit aktarılması ile derinliği l.00 metreyi geçmeyen süs havuzlary bahçe duvary, duvar kaplamasy, baca, saçak ile benzeri elemanlaryn tamirleri, tüm dekorasyon i?leri ruhsata tabi de?ildir.Bunlardan iskele kurmayy gerektirenler için belediyeye yazy ile müracaat edilip izin alynmasy gereklidir. Ymar planlarynda aksine bir hüküm yoksa zemin katta bulunan i? yerlerinin vitrin de?i?iklikleri basit tadillerden sayylyr. Ancak açık çıkmaların balkon vasfını bozmadan ve kapalı alanlara ilave edilmeden hafif malzemelerle kapatılması varsa kat maliklerinin çoğunluğunun kararı proje müllifinin teklif edeceği proje doğrultusunda ilgili belediyesinin tasdikiyle yapılır.Bu işlemlerden herhangi bir ücret alınmaz.

 

XV. BÖLÜM

 

FENNY MESULLER VE MESULYYETLERY TESCYL UYGULAMA VE USULLERYNE İLİŞKİN

 

MADDE :15.00

 

595 sayılı K.H.K. ve yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

 

XVI. BÖLÜM

 

ÖZEL YN?AAT YAPAN MÜTEAHHYTLERYN SYCYLLERYNYN TUTULMASINA YLY?KYN ESAS VE USULLER

 

MADDE 16.00

 

595 sayılı K.H.K. ve yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir.

 

XVII. BÖLÜM

 

ÖZELLYK ARZEDEN BYNALAR

 

ÖZEL HASTANELER:

 

MADDE 17.01

 

Özel hastaneler; T.S. normlaryna uymak ko?ulu ile; Sa?lyk Bakanly?y’nyn sözkonusu kurumlar ile ilgili yayynlady?y meriyetteki yönetmelik ve tüzük hükümlerine tabi olup, (söz konusu yönetmelik ve tüzüklerde revizyon olmasy halinde, revizyonlara da uyulmasy gereklidir.) hastalaryn tedavi ve bakymlaryna hizmet veren kurumlardyr. Bakym, tedavi, ikmal ve idari olmak üzere uzmanlyk konularyna göre acil tedavi üniteleri,ayakta tedavi için poliklinik (yeterli sayyda), ameliyathane, laboratuvar, röntgen, hasta, yatak sayysyna ve i?levine göre hizmet birimleri ayrylmalydyr. Hastaneler gürültülü yerlerden ve havayy kirletecek sanayi kurulu?laryndan uzak yerlerde planlanmalydyr.

 

Tüm kat planlarynda servisleri içeren ünitelerin tefri?i yapylacak, ayryca uzmanlyk konusu ve yatak kapasitesi belirtilecektir.

 

1-Hasta Odalary :

 

Do?rudan ve yeterli güne? ysy?y ile aydynlatylmalydyr. Ses ve ysy yalytym yapylmaly, bodrum katlarda hasta odasy tertiplenemez.

 

Tek yatakly hasta odalary içerisinde wc ,lavabo bulundu?u takdirde min. 9m2, birden çok yatakly odalarda hasta ba?yna 7.00m2, çocuk hastalar için enaz 6m2 ayrylır. Net oda yüksekli?i 3.00m., kapy geni?li?i net min l.l0m. olacaktır.

 

2-Koridorlar :

 

Trafi?i Az Olan Koridorlar :l.50m.

 

Hasta odalarynyn bulundu?u koridorlarynyn geni?li?i en az 2.00m. olmalydyr.

 

3-Merdiven ve Asansörler :

 

Özel hastanelerde otomatik devreye giren uygun güç ve nitelikte bir jeneratör ile TSE standartlaryna göre imal edilmi? yeteri kadar (en az iki) asansör bulunmasy zorunlu olup, asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta ta?ymaya elveri?li olmasy gerekir.

 

Katlar arasy sedye ile hasta ta?ynmasynda, gerekli oldu?u hallerde kullanylacak olan merdiven ve sahanlyk en az net l.30 m. geni?likte basamak yüksekli?i l6-l8 cm., basamak geni?li?i 30-33 cm. arasynda olmalydyr. Bedensel engelliler için giri? ve çyky?lar da uygun rampalar yapylacaktır.

 

4-WC ve Lavabolar :

 

Tabandan tavana enaz l.50m. yüksekli?e kadar olan bölümleri yykanabilir malzemeden yapylacaktyr. Her katta hastalar ve personel için ayry ayry wc ler tanzim edilir.

 

Sekiz hasta için enaz 1adet wc ile hasta katlarynda tuvaletlerin giri? bölümlerinde lavabolardan uzak sürgü temizleme ve saklama yerleri ayrylyr.

 

5- Gerekli Ünitelerin Alanlary:

 

Hem?ire odasy :min .6 m2

 

Doktor muayene odasy :min.l5 m2

 

Hasta banyo odasy :min.l5 m2

 

Servis mutfa?y :min.l5 m2

 

Dinlenme odasy :min.l0 m2

 

Ba?hekim :min.20 m2

 

Ba?hekim Yardymcysy :min.l5 m2

 

Personel hazyrlyk odasy :min.l5m2

 

Hasta bekleme odasy :min l0m2

 

Te?his odalary :min 6m2

 

Laboratuvar :min. l0+l5m2 (önhol+tedavi)

 

Röntgen çekim odasy :min.25m2 (enaz 2 soyunma kabini)

 

Ameliyathane :(Giri?+hazyrlyk+ameliyat salonu) min.l00m2

 

Morg :(So?utma kabini+otopsi odasy)min.30m2

 

Acil hastalar ve yaralylaryn özel hastanelere ba?vurmasy halinde ilk ve acil müdahalelerin yapylabilmesine imkan verecek nitelikte bir acil ünitenin olu?turulmasy zorunludur.

 

ÖZEL E?YTYM VE Ö?RETYM KURUMLARI

 

MADDE l7.02

 

Özel e?itim ve ö?retim kurumlary; Normlaryna uymak ko?ulu ile Milli E?itim Bakanly?y’nyn sözkonusu kurumlar ile ilgili yayynlady?y yürürlükteki yönetmelik ve tüzük hükümlerine tabi olup, (söz konusu yönetmelik ve tüzüklerde revizyon olmasy halinde revizyonlara da uyulmasy gereklidir.) Milli E?itime ba?ly okul öncesi e?itim kurumlary, kre? ve gündüz bakym evleri ile ilk ve orta ö?retim okullary, e?itim ve ö?retim amaçly çe?itli kurslary ve dershaneleri kapsar.

 

Sözkonusu e?itim kurumlaryn yerleri; yo?un trafikten, hapishaneler, meyhane, kahve, bar gibi yerlerden uzakta seçilmelidir.

 

1-Giri?ler :

 

Ylk ve orta ö?retime ait okul binalarynda ana giri? ve ö?renci giri?i ?eklinde 2 ayry giri? ayrylyr. Giri? kapylary en az 2.00m. olmaly giri?lerde rüzgarlyk yapylmasy zorunludur.

 

2-Ydari Hizmet Birimleri :

 

Özel okul binalarynyn idari bölümlerinde bulunmasy gereken kysymlarynyn en az alanlary

 

Kurucu odasy :(Yhtiyaç duyulan ölçüde)

 

Müdür odasy :l6 m2

 

Müdür yardymcysy odasy :l6 m2

 

Büro hizmetleri odasy :l6 m2

 

Toplanty odasy :30 m2(5x6m.)

 

Ar?iv ve dosya odasy :Yhtiyaç duyulan ölçüde

 

Ö?retmenler odasy :8 Ö?retmene kadar en az l6m2, l2 ö?retmene kadar 24m2, l2’den fazla ö?retmen için ö?retmen ba?yna l.5m2 yer ilave edilir.

 

3-Derslikler :

 

Dersliklerin kuzeye yerle?tirilmesinden kaçynylmalydyr. 30 ö?renciye bir dershane ayrylmaly, dershanenin alany ilk ö?retimde ö?renci ba?yna min l.02m2 Orta ö?retimde min 2.00m2 esas alynarak hesaplanmalydyr.

 

Özel dershanelerde ve kurslarda bu alan ö?renci ba?yna min l.2m2’den az olamaz. Dersliklerin yüksekli?i tavana kadar 3.00m.’den az olamaz.

 

Derslik pencereleri derslik taban alanynyn %18’den a?a?y olamayaca?y gibi derslik kapylary geni?li?i en az 0.90m. olmaly, koridora açylmaly, çift tarafly derslik bulunan koridorlarda kapylar kar?ylykly açylmamalydyr. Derslik kapylarynyn geni?li?i l.40m. ve daha fazla olursa kapylar çift kanatly yapylyr. Derslik kapysy derslik içinde ön syra ile yazy tahtasy arasynda olmalydyr. Sözkonusu yapylaryn kat planlarynda tefri?ler yapylacak ve öğrenci kapasitesi belirtilecektir. Öndeki sıranın tahtaya olan mesafesi en az l.70m. arkadaki sıranın ise tahtaya olan mesafesi en fazla 9.00m.yi geçmemelidir. Dersliklerin arkasynda öğrencilerin eşyalarını koyabileceği dershaneden irtibatly geni?li?i enaz 2.00m. olan bölüm ayrylmalydyr.

 

Okuma salonu: en büyük derslik alanyndan az olmamalydyr.

 

Rehberlik servis odasy : En az alan l6m2 dir.

 

İşlik :İlköğretim okullarında en az alanı 48m2. olmalıdır

 

Çok amaçlı salon :Kapalı spor salonu olmayan okullarda ö?renci ba?yna en az 2.5 m2 esas alınarak hesaplanmalıdır.

 

Kantin :İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

 

Kapalı beden eğitimi salonu : Kapalı beden e?itimi salonunun alany l40m2’den a?a?y olmamaly ö?renci ba?yna en az 3.5m2 alan dü?ecek ?ekilde hesaplanmalydyr.

 

4-Merdivenler :

 

Merdiven geni?li?i en az l.30m. basamak ryht yüksekli?i 0,15 m olmaly merdivenler 3 veya daha fazla basamakly ise kenarlarynda korkuluk bulunmaly, merdiven geni?li?i koridor geni?li?inden az olmamaly 2 merdiven arasy 30 m’yi geçmemelidir.

 

5-Koridorlar :

 

Koridora tek derslik açylyyor ise en az 2.00 m tek tarafly açylan birden fazla dersliklerin önündeki koridor geni?li?i 2.50 m koridora çift tarafly derslik açylyyor ise bu geni?lik en az 3.00 m. olmalydyr.

 

6-WC lavabo ve pisuvarlar :

 

Söz konusu binalarda;

 

Her 30 ö?renci için 1 wc 1 pisuvar.

 

Her 80 ö?renci için 1 lavabo

 

Her 20 ö?retmen için 1 wc 1 pisuvar

 

Her 20 ö?retmen için 1 wc 1 pisuvar

 

WC ve lavobolar kurumda ö?renim gören kyz ve erkek ö?rencilerin sayysyna göre kyz ve erkekler için ayry ayry düzenlenmelidir.

 

Kre? ve Gündüz Bakymevleri :

 

Kre? ve gündüz bakymevleri : 0-5 ya? grubundaki çocuklaryn güvenli bir ortam içinde çocuk e?itimi ve bilimsel gereklere uygun olarak açylan tam gün veya yarym gün hizmet veren okul öncesi e?itim kurumlarydyr.

 

Bu yapylarda söz konusu binalaryn yapylaca?y arsalar, demiryolu ve trafi?i olan yollardan ruh ve sinir hastalyklary hastanelerinden ve mezarlyklardan uzak olmalydyr.

 

Kre? ve gündüz bakym evleri; idari hizmet birimleri (müdür, müdür yardymcysy, ö?retmen) ö?retim hizmet birimleri, (misafir kabul salonu, kapaly teneffüs salonu, dinlenme salonu, temizlik salonu, oyun odasy) yardymcy hizmet birimlerini (sosyal hizmet odasy, sa?lyk odasy, mutfak, oyun bahçesi) kapsar

 

1-Ydari Hizmet Birimleri :

 

Müdür, müdür yardymcysy, memur odalary binanyn idare bölümünde düzenlenmeli ki?i ba?yna 4 m2 ölçü alynarak tespit edilmelidir.

 

2-Kapaly Teneffüs ve Dinlenme Salonu :

 

Ö?renci ba?yna en az 3 m2 lik alan esas alynmaly ö?renci ba?yna en az l8 m3 hava hacmi olmalydyr. Dinlenme salonu (uyku) ö?renci ba?yna 3 m2 olmaly hava hacmi ise l0m3 olarak hesaplanmalydyr. Oyun odalary dinlenme ve teneffüs solunu ile do?rudan irtibatly olmaly güneye bakmaly ö?renci ba?yna 2m2 esas alynmaly, her çocuk için hava hacmi 4m3 olmaly, her oyun odasynda en az 4 m2 alanly birer malzeme deposu bulunmalydyr.

 

3-Kapylar :

 

Kapylar dy?a açylmaly bina giri?inde rüzgarlyk düzenlenmeli, iç kapylaryn geni?li?i en az l.40 cm ve çift kanatly yapylmalydyr. Katlaryn net yüksekli?i 3.00 m den az olmamaly, servis mekanlary kuzeyde planlanmalydyr.

 

4-Temizlik salonu ve wc’ler :

 

Temizlik salonunda çocuk ba?yna en az 1.5 m2 alan esas alynmaly havlulary, önlükleri, v.b asylmak için 0.20 m ara ile dizilmi? ah?ap malzemeden yapylmy? askylyklar olmaly wc-lavabo mekanlary cinsiyete göre düzenlenmeli; 6 çocu?a 1 lavabo her 15 çocu?a 1 wc bulunmaly, her 5 erkek ve 2 bayan çaly?an için 1 wc kabini yapylmalydyr. Bakym evlerinde ö?renci sayysy x 25 litre hacimli su deposu yapylmalydyr.

 

5-Yardymcy Hizmet Birimleri :

 

Sosyal hizmet uzmany, psikolog ve çocuk bakycylary hizmet birimleri odalaryyla irtibatly olmalydyr.

 

Kre? ve gündüz bakym evinde oyun bahçesi alanynyn hesabynda ilk 36 çocuk için, çocuk başına 3,5m2 ikinci 36 çocuk için çocuk başına 3m2 esas alynyr.

 

MADDE 17.03

 

ÇAY-KAHVE SALONLARI (KAHVEHANE)

 

Bu yapylarda Türk Standartları Enstitüsünün normlarına uyulması gerekmekte olup, kahvehaneler yol cephesinde yol kotunun altyna dü?memek do?al veya düzenlenmi? zemine l.00 metreden fazla gömülmemek ko?uluyla zemin katta imar planlarynda ticaret; ticaret+hizmet alanlarynda yapylabilir.

 

Yç yükseklik net 3.50m den az olamaz. Kapaly alan ki?i ba?yna l.00 m2 esas alynarak hesaplanyr. 50 m2 den büyük kahvehanelerde kullanym alanynyn %l0’undan az olmamak üzere bir depo ayrylacaktyr.

 

7-Wc ve Lavabolar :

 

Her 25 ki?iye en az bir kadyn ve bir erkek olmak üzere wc ve lavabo yapylacaktyr.

 

8-Giri? Kapylary :

 

(2.00)m geni?li?inde olacak,dy?ary açylacak,kullanylan alany l00.00 m2 yi a?an kahvehanelerde bu kapydan ba?ka geni?li?i (l.50) metreden az olmayan ve dy?a açylan ikinci bir kapy yapylacaktyr.

 

Kahvehaneler idare odasy,wc,antre,salon,çay oca?y ve okuma yeri bölümlerini kapsar.

 

Minimum Alanlar

 

Antre 3.00 m2 (l.50x2.00)

 

Salon 40.00 m2

 

Çay Oca?y 3.00 m2 (l,50x2.00)

 

Ydare Odasy 4 .00 m2 yakla?yk (2.00x200)

 

WC 1.65 m2 (l.10 vel.50)

 

MADDE l7.04

 

SİNEMA VE TİYATROLAR (T.S.Normlaryna Uyulacaktyr)

 

Sinema ve tiyatrolar, gi?e, giri? holü, bekleme salonu, fuayeler, salon, ve balkonlar, perde, sahne, soyunma, du? yerleri, idare odalary, giri?, çyky?, koridor merdivenleri, wc, lavabo mahalleri vb gerekli kysymlardan ibarettir.

 

Salon ve Balkonlar

a)Hacim ve Yükseklik Tertipleri :

 

Salon ve balkonlarda sahne hacmi hariç,ki?i ba?yna en az (5) metreküp hacim isabet etmesi ?arttyr.Sahneden en uzak seyirci syrasynda dahi en az temiz yükseklik (2.40) metrenin altyna dü?emez.

 

b)Tabii Zeminden Kot Farklary :

 

Seyircinin çyky?ta,rahat bo?alma imkany bulacak ?ekilde tabii zemine ula?ty?y noktalaryn kotlary ile salon ve balkonda bu kota nazaran en gayri müsait durumdaki seyirci syrasynyn kotlary arasyndaki farklar a?a?yda verilen miktarlary geçemez.

 

300 ila 600 ki?ilik salon ve balkonlarda + l2 metre

 

600 ila 2000 ki?ilik salon ve balkonlarda +8 metre

 

2000 ki?iden fazla salon ve balkonlarda + 5 metre

 

300 ki?iye kadar kapasiteli salon ve balkonlarda tabii zeminden kot farky synyrlamasy yoktur.

 

c)Kapylar :

 

Kapy geni?likleri;bir seans çyky?yyla tabii akymla,kesitten geçebilecek en fazla seyirci sayysyna göre hesaplanacak,bu hesapta salon ve balkonlar ayry de?erlendirilerek (600) ki?iye kadar her (l25) ki?iye (l) metre; (600) ki?iden sonra ise her (l65) ki?i için (l) metrelik en az geni?lik isabet edecektir.

 

Salon ve balkonlarda ayry ayry en az (2) ?er çyky? kapysy bulunmasy ve bir kapynyn geni?li?inin (l.00) metreden az olmamasy ?arttyr.

 

d)Oturma yerlerinin düzenlenmesi :

 

Oturma yerleri sabit olacak,temiz geni?lik ve enleri en az (0.50) metre,syralaryn arasyndaki serbest geçit ise en az (0.45) metre olacaktyr. Duvara dayanan yan syralar en fazla (7) oturma yeri ihtiva edebilir. Yki yan geçit arasynda bulunabilecek azami oturma yeri sayysy salonlarda (28), balkonlarda (24)’tür. Ancak salon ve balkonun her iki yanynda;en fazla 3 syra için en az (l) metre geni?li?inde veya en çok (4) syra için en az (l.50) metre geni?li?inde birer çyky? mevcut ise bir syradaki oturma yeri adedi (50)’ye çykartylabilir.

 

Yan geçitler paralelinde ara geçitler bulunuyorsa; Salonlarda yan geçit ile bir sonra gelen ara geçit arasynda bir syrada en çok (2l), balkonlarda en çok (l8) oturma yeri bulunabilir. Ara geçitler arasynda bir syrada bulunabilecek en çok oturma yeri sayysy ise salonlarda (l4), balkonlarda (l2)’dir. Ancak yan geçitler paralelindeki bu ara geçitlerin do?rudan do?ruya veya sahneye paralel ara geçitler vasytasyyla çyky?lara ula?masy ?arttyr. Sinemalarda, en ön oturma yeri arkasynyn perdeye mesafesi (7) metreden az olamaz ve perde ortasy diki ile en fazla (45) derece te?kil edecek tarzda çizilen iki do?runun dy?ynda kalan kysymlara oturacak yer konulmaz.

 

Localarda tespit edilmemi? olarak en çok (l0) oturma yeri bulanabilir. Her oturma yeri için en az (0.65) metrekarelik bir alanyn bulunmasy zorunludur.

 

Oturacak yerlerin yerle?tirilmesinde en az göz yükseklik farkynyn (0.06) metre olmasy ?arttyr.

 

e)Salon ve Balkon Yçi ve Yan Geçitler :

 

Oturma yerleri arasynda sahneye dik ve paralel olarak byrakylan geçitlerin geni?likleri,bir seans çyky?ynda tabii akymla kesitten geçebilecek en fazla seyirci sayysyna göre (l00) ki?iye (l) metrelik en az geni?lik isabet edecek tarzda hesaplanacak ve geçit enleri (l.50) metreden az olmayacaktyr.

 

f)Havalandyrma :

 

Salon ve balkonlarda yeterli havalandyrma tedbirleri alynmasy zorunludur.

 

Fuayeler :

 

Salon ve Balkonlaryn her biri için ayry olmak üzere,ait oldu?u bölümün alanynyn,sinemalarda en az l/4 ü tiyatrolarda en az l/3 ü kadar fuaye tertibi mecburidir.

 

Fuaye yüksekli?i en az (3.50) metredir.Fuayenin kademeli tertiplenmesi halinde bu yükseklik sahanyn l/3 ünden fazlasynda olmamak ?arty ile (2.70) metreye kadar indirilebilir.

 

Koridorlar ve Çyky? Geçitleri :

 

Seyirci ile ilgili koridor ve çyky? geçitlerinin en az geni?likleri yine salon içi geçitler gibi hesap edilir. Ancak bunlaryn geni?likleri (2.00) metreden az olamaz. Buralarda çykyntylar (0.l5) metreyi geçemez. Koridor ve çyky? geçitlerinde basamak yapylamaz ve tertip olunan rampalaryn e?imde %6 yy geçemez.

 

Merdivenler :

 

Her salon,balkon ve fuaye için ayry bir merdiven gerekir. Seyirci ile ilgili bu merdiven geni?likleri (l.50) metreden az olmamak üzere bir seans çyky?ynda merdivenden geçmesi gereken seyirci sayysyna ve salon iç geçitleri için kabul olunan esaslara göre hesaplanyr. Geni? merdivenlerde yapylacak korkuluklaryn arasy en fazla (2.50) metre olacaktyr.

 

Wc’ler :

 

Salon ve balkonlar için ayry ayry ve her (200) koltuk için bir kadyn ve bir erkek olmak üzere en az (2) wc ,(3) lavabo ve (3) pisuvar bulunacak,bekleme salonunun fuayelerle irtibaty yoksa bu kysma da en az (l) erkek ve (l) kadyn wc si konacaktyr.

 

Bu tip binalarda bedensel özürlülerin kullanımına uygun en az bir lavabo ve WC yapılması zorunludur. Yapılacak olan bu mekanların ebatları (1.80x1.65)m den az olamaz. Kapısı eşiksiz ve dışa açılır. Kapı temiz genişliği en az 0.85 m genişliğinde olacaktır.

 

Makine Dairesi :

 

Sinemalaryn makine dairesi bir film hazyrlama odasy, bir makine odasy ve bir akü odasyny ihtiva edecektir. Bunlara ait en az ölçüler a?a?ydadyr.

 

Makine odasynyn en az geni?li?i (2.00)m ve en az alany (l0)m2.

 

Film sarma odasynyn en az alany (8)m2 olacaktyr.

 

Akü odasynyn en az alany (6)m2 olacaktyr.

 

Makine dairesinden en az temiz yükseklik (2.80)m.dir.

 

Tesisat projeleri başlığı altında; Yangın alarm ve yangın tesisat projesi, klima, havalandırma projeleri istenecektir. Elektrik kesintilerinde devreye girecek aydınlatma tesisatı yapılacaktır.

 

MADDE 17.05

 

DYNY TESYSLER (T.S. Normlaryna Uyulacaktyr) :

 

Ymar Planlarynda dini tesis veya kentsel sosyal tesis alanlary olarak belirlenmi? imar parsellerinde yapylabilirler. Yeni planlama bölgelerinde, imar parseli 3500 m2 den az olmayacak ?ekilde yapylacaktyr.

 

Yapylanma ?artlary: Ymar Planynda aksine bir hüküm olmady?y takdirde, yapylanma ko?ullaryna uygun imar parselinde,parsel synyrlaryna en az (l0.00)m mesafe byrakylmak ?arty ile ayryk yapy nizamynda tertiplenebilirler. TAKS en çok %40 olabilir. Bina yüksekli?i serbesttir. Wc gibi tesisler mü?temilat kapsamynda yapylabilir.

 

MADDE 17.06

 

AKARYAKIT VE SERVYS YSTASYONLARI (T.S.E.nin normlaryna uyulacaktyr)

 

Ymar planlarynda getirilmi? yapyla?ma hükümleri ile,nazym planda belirtilen esaslar dahilinde in?aat izni verilir. Akaryakyt istasyonlary ile servis istasyonlary 29l8 sayyly Karayollary Trafik Yasasy, Karayollary Trafik Yönetmeli?i ile Karayollary kenarynda yapylacak ve açylacak tesisler hakkynda yönetmelik hükümlerine uyularak yapylacaktyr.

 

Syvyla?tyrylmy? Petrol Gazları (Lpg) Motorlu Araçlar Ykmal Ystasyonlary (T.S.E.nin normlaryna uyulacaktyr)

 

Büyükşehir Belediye meclisinin 6.6.1997 gün, 345 sayılı kararı doğrultusundaki "EK1" deki LPG yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

MADDE l7.07

 

DÜ?ÜN SALONU-GAZYNO-GECE KULÜBÜ-TAVERNA-DYSKOTEK -BAR VB.

 

(T.S.E. nin normlaryna uyulacaktyr)

 

1)Yapym ko?ullary:Ticaret ve Ticaret+hizmet bölgelerinde, giri? katynda veya giriş katı ile irtibatlı en fazla bir kat aşağıda yapılabilir. Daha alt katlarda yapylamaz. Üst katlarda yapylmasy durumunda, biti?ik kysymlarynda konut, hastane, yurt, vb. ba?ymsyz bölümler varsa bu kysymlarda yeterli ses izolasyonu yapylmalydyr.Salon alany en az 300 m2 olacaktır.

 

2)Yç yükseklik: Kat yüksekli?i (4.00) metreden az olmamalydyr.

 

3)Yo?unluk : Mekan ölçülendirme hesaplarynda 1.50 m2 /ki?i ve 5.25m3/ki?i esas alynacaktyr.

 

4)Kapylar: (2.50) metreden dar olmayan bir giri?-çyky? kapysy ve ayryca yine cadde ve soka?a açylan en az (2.00) metre geni?li?inde ve dy?a açylabilen bir kapy ile ba?lantyly ayry bir çyky?y içermelidir. Tüm dy?a açylan kapylar, en az kapı kanadı veya kanatlardan büyüğünün genişliği kadar içeriden yapylacaktyr.

 

5)Merdiven: Bu gibi yerlerde merdiven ah?ap olamaz. Merdiven geni?li?i (l.60)metre den az olamaz. Basamak yüksekli?i (0.l6) metreden fazla, geni?li?i ise (0.30) metreden az olamaz. Merdiven tanziminde en fazla l6 ryhttan sonra merdiven kolu geni?li?i kadar ara sahanlyk byrakylacaktyr.

 

6)Havalandyrma: Salonlarda havalandyrma ve klima tesisaty olacak ve projesi istenecektir. Ayryca bodrum katta yapyldy?ynda, yeterli tabii havalandyrma sa?lanamamasy halinde hava bacalary te?kil edilecektir. Arka bahçesi varsa, kuranglez ?eklinde toplam alany (3.00)m2 den az olmamak kaydy ile yapylabilir. Aksi halde toplam alany (3.00)m2den az olmamak kaydy ile müstakil hava bacasy yapylacaktyr.

 

7)Gerekli mekanlar: Sanatçylar ve gelin-damat için ayry ayry, dar kenary (2.50) metreden ve alany (7.50)m2 den az olmayan oda bulunacaktyr. Gelin odasynda hava bacasy ve havalandyrylabilen wc ve lavabo bulunacaktyr. Salonlarda orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktyr. Salonun dy?ynda,kullanym amacyna uygun ve salona ba?lantyly servis ve bula?yk üniteleri bulunacaktyr. Dü?ün salonlarynda dar kenary (3.00) metre alany (l2.00)m2 den az olmayan bir servis odasy bulunacaktyr. Yönetim için dar kenary (2.50) metre,alany (7.50)m2 den az olmayan ayry bir yer ayrylacaktyr.

 

8)WC.’ler: Her 25 ki?iye erkekler için l lavabo ve pisuar, bayanlar için bir lavabo, her 50 ki?iye en az 1 kadyn, 1 erkek olmak üzere wc yapylacaktyr. Wc kabinleri l.10xl.50m olmaly, lavabo konuldu?u takdirde l.10x2.00m olmalydyr.

 

Bu tip binalarda bedensel özürlülerin kullanımına uygun en az 1 lavabo ve wc yapılması zorunludur. Yapılacak olan bu mekanların ebatları(1.80x1.65)m den az olamaz,kapısı eşiksiz ve dışa açılır,kapı temiz genişliği en az (0.85m) genişliğinde olacaktır.

 

9)Tesisat projeleri: Tesisat projelerine ilave olarak yangyn alarmy ve yangyn söndürme tesisat projesi istenecektir.

 

MADDE 17.08

 

HAMAM SAUNA VE SIHHY BANYOLAR (T.S.E. nin normlaryna uyulacaktyr)

 

1)Yapım Koşulları :Hamam,sauna,syhhi banyolar konut bölgelerinde yapylamaz. Ticaret ve Ticaret+Hizmet bölgelerinde ise zemin katta, normal veya giri? ve çyky?laryn sa?landy?y kattan en fazla bir kat a?a?yda yapylabilir, Mü?temilatlary 2.bodrum katta yapylabilir.

 

2)Yç yükseklik : Kat yüksekli?i net (3.50) metreden az olamaz.

 

3)Merdiven: Bu gibi yerlerde merdiven ah?ap olamaz. Merdiven geni?li?i net (1.60) metreden az olamaz. Basamak yüksekli?i (0.16) metreden fazla, geni?li?i (0.30) metreden az olamaz. Merdiven tanziminde en fazla 16 ryhttan sonra merdiven geni?li?i kadar ara sahanlyk byrakylacaktyr.

 

4)Kapylar: Bu gibi yerlerde bulunan hacimlere ait bütün kapylar mutlaka dy?a açylyr ?ekilde tertiplenecektir. Tüm dy?a açylan kapylar en az kanat genişliği veya büyük olan kanat genişliği kadar içeriden yapılacaktır.

 

5)Gerekli mekanlar: Ydari bölüm, personel odasy, me?rubat-servis-çay oca?y, yeteri kadar wc., pisuar ve lavabo te?kil edilecektir. Emanet kasa, yatma ve soyunma odalary, çama?yr yykama, kurutma ve ütüleme üniteleri yapylacaktyr. (2.bodrum katta yapylabilir.) Hamam, sauna ve syhhi banyolarda insan sayysynyn yarysy kadar dinlenme banklary olacaktyr.

 

6)Koridor: Genel kullanyma açyk koridor geni?likleri (1.60) metreden az olamaz.

 

7)Tesisat projeleri: Bu gibi tesisler kendine özgü teknik ve sa?lyk ko?ullaryna göre projelendirilecektir.

 

MADDE l7.09

 

EKMEK FABRYKALARI VE EKMEK FIRINLARI (T.S.E. nin normlaryna uyulacaktyr)

 

1)Ymar planlarynda aksine bir açyklama bulunmady?y takdirde :

 

Sanayi, küçük sanayi, ticaret, ticaret hizmet alanlarynda

 

a)Akaryakyt do?algaz veya elektrik ile ysytylmasy

 

b)Gayri Syhhi Müesseseler Yönetmeli?inin ilgili hükümlerine uyulmasy

 

c)Fyrynlaryn kent içinde dengeli yapylmasynyn açysyndan ilgili ilçe belediye encümeninden karar alynmasy

 

d)Binalarda kysmen konut veya i? yeri olmasy durumunda ekmek fyryny yapylmasyna izin verilmez.

 

2)Bulunmasy gereken birimler ve en az ölçüleri: Fyrynlarda bulunmasy gereken bölümler ile en az ölçüleri a?a?yda gösterilmi?tir. Bu fonksiyonlar bir pi?irme yeri için gerekli en az ölçülerdir.

 

*Fyryn önü :(Saty? yeri ve tezgahyn bulundu?u kysym) en az 25.00 m2 duvarlary tavana kadar mermer ve fayans kaply olacaktyr.

 

*Hamurhane :Di?er bölümlerden duvarla ayrylmy? ve duvarlary tavana kadar mermer ve fayans kaply olacaktyr.

 

*Un deposu :Di?er bölümlerden kagir duvarlarla ayrylmy?, aydynlyk ve havadar un deposu olacaktyr. Depo fyrynyn günlük kapasitesine göre un depolamaya uygun büyüklükte ve en az (50.00)m2 olacaktyr. 1.kattan fazla katy olan fyrynlarda un deposu, 2.katta ise havuz yapylmasy zorunludur. Havuz yerden en az (0.50)m yükseklikte etrafynda dola?ylabilen, iç kysmy mozaik veya mermer ile kaply olacaktyr.

 

*Ham ve mamül maddelerin konuldu?u bölümlere biti?ik olmayan en az (5) ton yakyt alabilecek bir yakyt deposu, ?ehir suyu ile beslenen ve her yyl temizlenen pas ve kir tutmayan bir malzemeden yapylmy? en az (5) tonluk su deposu olacaktyr.

 

Otomatik elek :Harman yeri ile hamurhane arasyndaki bir bölüme kapasiteye ve fyrynyn çaly?ma temposuna uygun olarak monte edilmi? olacak ve daima çaly?yr halde bulundurulacaktyr.

 

Tuz bölümü : Fyrynyn kapasitesine göre uygun büyüklükte olacaktyr.

 

3)Yükseklikler: Hamurhane, un deposu,pi?irme yeri en az (3.50) m di?er bölümler net (2.40) metre yükseklikte olacaktyr.

 

4)WC ve du? :Her fyrynda en az (6.00)m2 wc, lavabo ve du? bölümü olacaktyr. WC+duş ve yatakhane imalat kısmı ile direk irtibatlı olarak yapılamaz.

 

5)Mutfak: Temizlik ?artlary ile di?er yapyla?malary haiz en az (6.00)m2 olarak in?a edilecektir.

 

6)Yemekyeme-dinlenme ve soyunma yeri: Bu kysym di?er bölümlerden duvarla ayrylacak ve alany en az (l5.00)m2 olacaktyr.

 

7)Yatakhane: Her fyrynda (l5.00)m2 alanly 6 ki?ilik di?er bölümlerden ayry bir yatakhane olacaktyr.

 

8)Büro bölümü: Di?er bölümlerden duvarla veya aliminyum do?rama ile ayrylmy?, en az (6.00)m2 alanly büro bölümü yapylacaktyr.

 

9)Hamur dinlendirme ve mayalandyrma yeri: Di?er bölümlerden duvarla ayrylmy?, duvarlaryn iç kysymlary fayans veya mermer olmak üzere kaplanmy? olmak kaydy ile en az (9.00)m2 alanly olacaktyr.

 

10)Malzeme odasy: Di?er bölümlerden duvarla ayrylmy?, içi mermer veya fayans kaplanmy? olan gyda maddeleri ve malzemeler odasy en az (25.00)m2 olacaktyr.

 

11)Jeneratör odasy: Di?er bölümlerden duvarla ayrylmy?, ham ve mamül maddelerin konuldu?u kysymlara u?ramadan kolaylykla ula?abilecek ses izolasyonu sa?lanmy? ayryca, jeneratörden çykacak gazy tahliye edecek baca tertibaty yapylacaktyr.

 

12)Bütün bölümlerin zemini kolay temizlenebilir seramik, dökme mozaik veya karo mozaik ve bunun gibi maddeler ile kaplanmy? ve kirli sularyn kendili?inden akmasyna imkan sa?layacak ?ekilde kanalizasyon seviyesinden yukaryda in?a edilecektir.

 

XVIII. BÖLÜM

 

YÜKSEK YAPILAR

 

MADDE l8.0l

 

TANIMLAR

 

Yüksek yapy; genel olarak yakyn ve uzak çevresini, fiziksel çevre, kent dokusu ve her türlü kentsel alt yapy yönünden etkileyen bir yapy türüdür. Binanyn herhangi bir cephesinden görünen bina yüksekli?i 30.50 m. geçen veya görünen-görünmeyen bodrum katlar dahil olmak üzere toplam kat adedi l3’ü geçen yapylar, olarak kabul edilir.

 

Yangyn bölümü; Yapynyn yangyna kar?y kendi içinde tamamen korunmu? olan kysymlarydyr. Bu kysymlar farkly zonlar içerebilir.

 

Yangyn zonu; yangyn durumunda, ihbar ve söndürme önlemleri ayny bölüm içindeki di?er sistemlerden ayry olarak devreye giren bölüm parçalarydyr.

 

Yumu?ak kat; üst katlarda dolgu duvarlary bulundu?u halde, sözkonusu katyn büyük bir kysmynda duvar bulunmayan, narin kolonlardan olu?an ve di?er katlara göre rijitli?i az olan katlardyr.

 

Atalet momentleri merkezi; bütün ta?yyycy dü?ey elemanlaryn atalet momentlerinin a?yrlyk merkezidir.

 

Kitle merkezi; her katta mevcut olan tüm dü?ey yüklerin a?yrlyk merkezidir.

 

Yanmaya dayanyklylyk synyfy; bir yapy elemany ve malzemesinin standardyna uygun ysytma ve basynç ko?ullarynda yapylan deney sonucu belirlenen yanmaya dayanyklylyk süresine ba?ly olarak ayryldy?y synyftyr. Örnek:TS.l263’e ve TS.4065’e göre F90 synyfynyn dayanyklylyk süresi 90 dakikadyr.

 

Yüksek yapylara ait uygulama projeleri (kesin projeler) yapylmadan önce; avan mimari proje, statik, mekanik, elektrik, jeolojik, jeoteknik vb. mühendislik kabullerine ait açyklama raporlary ve gerekli yerle?im krokileri ile Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat edilerek ön olur alynacaktyr.

 

YERLE?YM DÜZENYNE YLY?KYN ESASLAR :

 

MADDE l8.02

 

l)Mevcut imar plany kararlary ile öngörülmü? olan yapy ve nüfus yo?unlu?u artyrylamaz. Mevcut yo?unluk, plan kararlary ile yüksek yapy olarak kullanylabilir.

 

2)Avan projenin hazyrlanmasy a?amasynda a?a?ydaki kriterler dikkate alynyr.

 

a)Çevresel etkisi, ?ehir silüetine etkisinin incelenmesi,

 

b)Jeolojik yapynyn incelenmesi,

 

c)Hava trafi?inin incelenmesi,

 

d)Genel ula?ym ve yangyn ula?ym planlarynyn incelenmesi,

 

e)Altyapy ba?lantylary ve kapasitelerinin incelenmesi,

 

f)Güne? açylaryna ve rüzgara göre çekme mesafelerinin incelenmesi,

 

3)Ymar planynda aksine bir açyklama getirilmedi?i taktirde;

 

a)Binanyn imar hattyndan ve parsel synyryndan enaz çekme mesafesi H/2 olacaktyr.

 

b)Bir parselde birden fazla bina yapylmasy halinde, binalar arasyndaki mesafe en az binalaryn yükseklikleri kadar byrakylyr. Binalar farkly yüksekliklerde ise bu mesafe yüksek olan binanyn yüksekli?i kadar olacaktyr.

 

c)Yapy adasynyn konumu, arazi yapysy veya de?i?ik mimari çözümlerin gerektirdi?i hallerde, binalar arasyndaki mesafenin saptanmasynda Büyük?ehir Belediye Ba?kanly?y yetkilidir.

 

YÜKSEK YAPILARDA YANGIN ÖNLEMLERY

 

MADDE l8.03

 

Konut dy?y yüksek yapylarda; yapy en çok 30.00 metrede bir yangyn duvarlary ile bölümlendirilecektir. Bu bölümler arasyndaki geçitler yangyna dayanykly kapylarla sa?lanacaktyr. Her yangyn bölümünün do?rudan bir yangyn merdiveni ba?lantysy veya açyk hava penceresi olacaktyr. Her yangyn bölümünde 20.00m.’den daha uzun koridorlar l5.00m.’de bir ate?e dayanykly duman geçirmez kapylarla zonlara bölünecektir. Ayryca yangyn derecesi yüksek her bodrum kat, depo, mutfak, çama?yrhane, garaj gibi hacimler müstakil yangyn bölümü olarak olu?turulacaktyr.

 

Konut amaçly yüksek yapylarda; her ba?ymsyz bölüm ayry bir yangyn bölümü olarak düzenlenecek ve her ba?ymsyz bölümden do?rudan yangyn merdivenine ula?ylacaktyr. Tüm yapylarda, merdiven ve asansörler müstakil bir yangyn bölümünü olu?turacaktyr.

 

Yüksek yapylaryn ta?yyycy sisteminin yangyn güvenli?i, yanmaya dayanyklylyk synyfy F 90 olan yapy elemanlaryyla sa?lanacaktyr. Yüksekli?i 60.00 metreyi a?an binalarda ise, dayanyklylyk synyfy, F l20 olacaktyr. Yanmaya dayanyklylyk synyflary için bu konudaki T.S.E. l263 ve T.S.E.4065 kullanylacaktyr.

 

Yüksek yapylarda bütün ta?yyycy yapy elemanlary, merdivenler, merdiven kovalarynyn duvarlary, dö?emeler, kaçy? yollary vb. yangyna dayanyklylyk synyfy en az F 90 olan yangyna dayanykly malzeme ile tasarlanacak ve yapylacaktyr. Zemin altyndaki duvar ve dö?emeler ile yangyna dirençli bölüm kapylary için dayanyklylyk synyfy F l20 olacaktyr. Yeterli dirence sahip olmayan elemanlar uygun kaplamalar ile korunacaktyr.

 

Dy? duvarlarda yangyn söndürme ve kurtarma araçlarynyn eri?ilebilece?i yeterli ölçüde açyklyklar byrakylacaktyr. Yangyn yayylmasyny önlemek üzere dy?a kapy ancak zemin katta (giri? katynda veya enaz 0.60m. geni?likteki balkonlarda yapylabilir.) Yki pencere arasyndaki dü?ey mesafe enaz l.l0m. olacak ve bu bölüm yangyna dayanyklylyk synyfy F90 olan malzeme ile yapylacaktyr.

 

Yapyda otopark dy?ynda topra?a gömülü birden çok bodrum kat varsa, bu katlar birbirinden iç ba?lantylary olmaksyzyn yangyna dayanykly biçimde ayrylacaktyr. Bodrum katlaryn pencereleri farkly y?yklyklara açylacaktyr.

 

Kaçy? yollary; yapyda tahliye anynda korunmu? alana ula?ylmasyny sa?layan kaçy? yollary tasarlanacaktyr. Kaçy? yollarynyn ba?ka daire veya mekanlar içinden geçerek korunmu? alana ula?ylmasyna izin verilmez. Kaçy? yollarynyn geni?li?i l.50m.’den az olamaz. Kaçy? yollarynyn korunmu? mekanlara veya soka?a açylan kapylarynyn geni?li?i l.50 m'den az olamaz. Çok sayyda ki?inin bulundu?u yerlerde, kaçy? yollary ve kapylaryn geni?li?i ki?i ba?yna 1 cm. olarak hesaplanyr. Bu kapylar, kaçy? yönünde içeriden dy?aryya kilitsiz olarak açylacak, otomatik olarak kendi kendine kapanacaktyr. Bunlaryn yangyn dayanyklylyk synyfy en az F 60 olacak, dy?a açylan tüm kaçy? kapylary panik bar sistemiyle donatylacaktyr.

 

Binanyn ana elektrikasyonu ile ilgili bölümleri (jeneratör odasy, trafo, kontrol merkezi gibi) ve itfaiye asansörlerinin makine dairelerine ait duvar, dö?eme ve tavanlar yangyn dayanyklylyk synyfy F l20 olan yapy elemanlary ile korunacaktyr.

 

Bacalar; seçilecek ysytma sistemine göre gerekli sayyda ve nitelikte baca yapylacaktyr. Duman bacalary 300 C derece, kazan bacalary 500 C derece sycakly?a dayanykly olacaktyr. Tüm bacalar, paslanmaz çelikten veya yangyna, korozyona ve syzdyrmaya kar?y dayanyklyly?y kanytlanmy? malzemeden yapylacak, yangyna ve ysyya kar?y izole edilecek, tu?la veya benzeri malzeme ile koruma altyna alynacaktyr. ?önt baca yapylamaz. Baca duvarlarynda delikli tu?la veya briket kullanylmayacaktyr.Baca kesiti dairesel veya kare seçilecek, dikdörtgen kesitli ise küçük kenaryn büyük kenara orany 2/3’den büyük olacaktyr. Baca dy? duvary enaz l9cm. ve iç bölmeleri enaz l3.5cm. kalynlykta olacaktyr.

 

Pencereler; tüm yüksek yapylarda dy?tan temizleme düzenekleri yapyldy?y taktirde çaty parapetleri betonarme olmak zorundadyr. Pencerelerin enaz 0.90m. parapet kysmy dolu veya yangyn dayanyklylyk synyfy F 90 olan malzeme ile yapylacaktyr. Her durumda enaz 1.10m. yükseklikte yatay güvenlik önlemi alynacaktyr. Yüksek yapylarda 51.00m.’den sonraki pencereler ancak kontrollü olarak açylabilir.

 

Kapylar; ana giri? kapylary rüzgarlykly yada döner kapy yapylacak, kapy kanatlary dy?a açylacak, rüzgarlyk iç kapylary çarpan kapy vb. gibi olacaktyr.

 

Bina giri?ine yakyn, binaya ili?kin tüm dökümanlaryn (proje vs.) ve yangyn sistemine ili?kin bilgilerin bulundu?u bir mekan ayrylacaktyr. Bu mekan yangyna dayanyklylyk synyfy F 90 olan malzemeden yapylacak ve binanyn idari bölümleri ile irtibatlandyrylacaktyr. Ytfaiye merdiveni çekirde?i düzenlenmesi halinde bu mekan çekirde?in içinde yer alabilir.

 

Yangyn Merdivenleri;

 

a)Binada normal merdivenin dy?ynda ve bu merdivenden ba?ymsyz olarak tertiplenmi? enaz bir yangyn merdiveni olacak ve katlardaki her birimden yangyn merdivenine ula?ylacaktyr. Yangyn merdivenlerine ula?ym mesafesi 30.00 m.yi geçemez. Bu mesafelerin hesabynda, kullanylan mekanlaryn giri?-çyky? kapylary esas alynyr. Bu merdivenler mutlaka genel çyky?tan ayry olarak yangyndan korunmu? bir kaçy? yolu ile soka?a ula?acaktyr. Ayryca son katta birbirlerine yangyna kar?y güvenlikli olarak ba?lanacaktyr.

 

b)Yangyn merdivenlerinde pozitif basynç yapylmamy? ise merdiven bölümlerinde açylabilir pencere veya her merdivenin üzerinde devamly havalandyrmayy sa?layacak tepe penceresi bulunacaktyr. Ayryca dumanyn bo?alabilmesi için nerdivenlerde uygun aralyklarla dy?a açylan delikler byrakylacaktyr. Bu merdivenlere, her kattan kysmen veya tamamen mekanik havalandyrma sa?lanmy? hollerden (kaçy? yollaryndan) geçilmesi zorunludur.

 

c)Yangyn merdiveni kagir veya betonarme olarak in?aa edilecek ve içinde duvarynda, tavanynda ve tabanynda hiç bir yanycy malzeme kullanylmayacak ve yangyna dayanyklylyk synyfy F l20 olacaktyr. Yangyn merdiveninin kapylary, duman syzdyrmaz ve yanmaz olarak yapylacaktyr. Yangyn merdivenlerinin her iki kenarynda yangyna dayanykly malzemeden yapylmy? küpeşte ve korkuluk bulunacak ve kapylarda e?ik yapylmayacaktyr.

 

d)Yangyn merdivenleri yangyna kar?y tamamen korunmu? olacaktyr. Yapyda otopark dy?ynda topra?a gömülü birden fazla bodrum kat olmasy halinde, bu katlaryn her biri için di?erlerinden ba?ymsyz ve ili?iksiz ayry ayry yangyn merdivenleri düzenlenecektir.

 

e)Yangyn merdivenlerinin geni?likleri l.35m.’den az olamaz Yangyn merdivenlerinin korunmu? mekanlara veya soka?a açylan kapylarynyn geni?li?i 1.50 metreden az olamaz. Çok sayyda ki?inin bulundu?u yerlerde (tiyatro, sinema vb.) yangyn merdiveni geni?li?i kaçy? yönüne göre ini?te ki?i ba?yna l.25cm. çyky?ta 2cm. alynyr (örne?in 200 ki?inin bulundu?u bir yerde; üst katlarda inen her merdiven kolu 250cm.’den bodrumdan çykan her merdiven kolu 400cm.’den az olamaz).

 

f)Yangyn merdivenlerinin elektrik tesisaty ayry bir hatla kesintisiz güç kayna?yna veya otomatik devreye giren jenerajöte ba?ly olacaktyr.

 

g)51.00 m. daha yüksek ve toplam brüt in?aat alany 15000 m2’yi a?an konut dy?y yapylarda, ayryca itfaiye merdiveni yapylmasy zorunludur. Bina ana giri? noktasyndan itfaiye merdiveni giri?ine kadar yürüme uzakly?y en fazla 60.00m. olmalydyr. Ytfaiye merdiven sahanly?y, en az 6.00m2 olacak ?ekilde düzenlenmeli, sahanlyk dy? duvarlarynda en az 1.50m2 bo?luk olmalydyr. Bu bo?luk sahanlyk alanynyn 1/4’ü oranynda byrakylmalydyr. Merdiven mahalline binanyn dy?yndan do?rudan ula?ylacaktyr.

 

Binalaryn konut dy?y kullanylan topluma açyk bölümlerinde, ya?murlama (sprinkler) sistemi kurulacaktyr. Kullanym yer ve amacyna uygun olarak, yslak borulu veya kuru borulu sistem dizayny kabul edilebilir. Sprinkler sistemi yangyn algylanmasy anynda, pompayy devreye otomatik olarak sokan ve yangyn ihbar santralyna uyary gönderen otomatik vana ile donatylacaktyr.

 

Her türlü yüksek yapyda, yangyna kar?y müdahalede kullanylmak üzere yangyn dolaplary bulunacaktyr. Dolaplar yangyn muslu?u ve hortumlaryn yerle?tirilmesine uygun büyüklükte olacak üzerinde kolayca görülebilecek “YANGIN” ibaresi bulunacaktyr. Yangyn hortumlarynyn katlanarak toplanabildi?i yangyn dolaplary tercih edilecektir. Yangyn dolaplary, her katta ve her yangyn bölümünde, aralaryndaki uzaklyk 50.00 m den fazla olmayacak ?ekilde düzenlenecektir. Kapaly kullanym alany 500m2’den büyük yerle?imlerde, her 500m2 için en az 1 adet yangyn dolaby bulunacaktyr. Konut yapylarynda ise her katta ve aralaryndaki uzaklyk 50.00m.’den fazla olmayacak ?ekilde düzenlenecektir.

 

Dü?ey yangyn kolonlarynda, en dü?ük boru çapy 21/2 bran?man borulary en az 2 olacaktyr. Yüksek yapylarda, ayryca 21/2 den a?a?y olmamak üzere hidrolik hesap yapylacaktyr. Boru sistemi, 10 atmosfer basynca kadar, 15 bar hidrostatik basynçla, 10 atmosferin üzerinde i?letme basyncynyn 1.5 katyna test edilecektir.

 

Yüksek yapynyn bina dy?ynda ve ana caddeden ula?ylabilecek en uygun yerinde itfaiyenin kendi aracyndan su ba?lantysy yapabilece?i kuru boru sistemi yapylacaktyr.

 

Yangyn musluklary, dakikada 500lt. debiyi en kritik noktalarynyn giri?inde 6 bar basynçla verilebilecek 2” büyüklükte olacaktyr. Hortumlar 2” ve 20m. olacaktyr. Yangyn musluklary 2” rakorlar 110 olacaktyr.

 

Yangyna su sa?layan sistemler su aky?y varken en kritik noktada daki kata 500lt. debiyi 6 atmosfer basynçla en az 60 dakika süre ile sa?layabilecek ?ekilde dizayn edilecektir.

 

Konut yapylarynda en az 100m3’lük, konut dy?y yapylarda en az 150m3’lük güvenilir su hacmi veya mevcut de?ilse, 300m. içinde, ayny nitelikte bir su hacmi bulunmalydyr. Her katta en az iki adet olmak üzere beher 250m2 için sabit kuru boru sistemine ba?ly yangyn muslu?u bulunacaktyr.

 

YÜKSEK YAPILARDA ASANSÖRLER

 

MADDE l8.04

 

l)Binanyn tipi ve konfor düzeyine göre teknik kriterler dikkate alynarak trafik hesaby yapylyp, asansör sayy, kapasite, hyz ve kuyu ölçüleri belirlenecektir.

 

2)Asansörlerden en az bir tanesi yük, e?ya ve sedye ta?yma amacyna uygun olarak yapylacaktyr.

 

3)Ayny kuyu içinde 3’den fazla asansör pozisyonlandyrylamaz. 4 asansör pozisyonlaryndyryldy?y taktirde 2’?erli gruplar halinde ayrylacak, aralary yangyna kar?y dayanykly bir malzeme ile ayrylacaktyr.

 

4)Asansörlerde kabin kapysy olacak ve kabini havalandyrmak için akü ?arj grubuna ba?ly bir havalandyrma düzene?i bulundurulacaktyr.

 

5)Yüksek hyzly asansörlerde (1m/sn.’nin üzerinde) tahrik sistemi kademesiz hyz kontrol ilkelerine ba?ly olarak seçilip tasarlancaktyr.

 

6)Asansörlerde kuyu altlarynyn iskan edilen mahallerin üstüne gelmesi halinde kar?y a?yrlyklarda da mutlaka para?üt tertibaty yapylacaktyr. 1m/sn.’den yüksek hyzda asansörlerde kaymaly fren sistemi kullanylacaktyr. Kar?y a?yrlyk için para?üt donanymy yapylmasy halinde bunun için kuyu ölçü tadilaty dikkate alynacaktyr.

 

7)Konut dy?ynda halkyn toplu bulundu?u (umuma açyk) yapylarda, asansörlerden biri bedensel özürlülerin kullanymyna uygun olarak düzenlenecektir.

 

8)Yangyn anynda asansörler, yangyn ihbary aldyklarynda kapylaryny açmadan do?rultulary ne olursa olsun otomatik olarak acil çyky? katyna dönecek ve kapylary açyk bekleyecektir. Ancak asansörler gerekti?inde yetkililer tarafyndan kullanylabilecek elektriksel sisteme sahip olacaktyr. Asansörler yangyn ihbary aldyklarynda kat ve koridor ça?rylaryny kabul etmeyecektir. Yangyn anynda asansör kuyularynyn yangyn etkisi altynda kalmamasy için kuyu basynçlandyrma ünitelerinin kurulmasy zorunludur. Deprem anynda ise asansörler, ihbary aldyklarynda en yakyn kata gidip, kapylaryny açyk hareket etmeyecek ?ekilde programlanacaktyr.

 

9)Asansör kat kapylarynyn yangyna dayanyklylyk synyfy F 90 olacaktyr.

 

10)51.00metreden daha yüksek toplam brüt in?aat alany 15000m2’yi a?an konut dy?y yapylarda, ayryca itfaiyenin kullanymy için en az bir tane yangyn asansörü yapylacaktyr. Bu asansör itfaiye merdiveni çekirde?inde olabilece?i gibi bu merdivenle ba?lantyly bir bölümde de yer alabilir. Ytfaiye asansörünün kabin alany 1.5m2’yi,ta?yma kapasitesi min.630kg, hyzy zemin kattan en üst kata 1 dakikada eri?ecek hyzda olacak ve enerji kesilmesi halinde jeneratöre ba?lanacaktyr. Ytfaiye asansörleri her kata hizmet edecek ve normalde de kullanylabilir olacaktyr. Bu asansörlerin kapylary, elektrik tesisat ve kablolary 2 saat yangyna kar?y dayanykly olacaktyr. Asansör bo?lu?u içindeki tesisat sudan etkilenmeyecektir.

 

STATYK VE BETONARMEYE YLY?KYN ESASLAR

 

MADDE 18.05

 

1)Her yüksek yapy için proje onayyndan önce hesaplara esas olmak üzere arazide ve araziden alynmy? numuneler üzerinde jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve sismolojik çaly?malar yapylacaktyr. Bu çaly?ma, bu i?lerde uzmanla?my? ki?i ve kurulu?lar tarafyndan yapylacaktyr.

 

2)Zemin raporunda binanyn yapylaca?y araziye ili?kin ?u bilgiler bulunacaktyr.

 

a)Jeolojik yapy.

 

b)Zemin özellikleri (yeralty, su seviyesi ve kimyasal yapysy)

 

c)Temel sistemi konusunda öneriler.

 

d)Gerekiyorsa istenen syky?tyrma veya yslah yöntem önerileri.

 

e)Temel kazysy syrasynda alynmasy gereken önlemler ve iksa yöntemine ili?kin öneriler.

 

f)Temelin çevre yapylara etkisi.

 

3)Sondaj yerleri ve derinli?i arazi konusunda bilgi verecek yeterli sayyda ve derinlikte seçilecektir. Belediyesi gerekli görürse daha fazla sondaj isteyebilir.

 

4)Yüksek yapylarda BS 25’den daha dü?ük kalitede beton kullanylamaz donaty cinsi olarak, birim uzama de?eri %10”un altynda olan BC III. kullanylmamalydyr.

 

5)Yüksek yapylarda, tekil temel sistemi uygulanmaz.

 

6)Yüksek yapy temellerinin tasarymynda, özellikle yumu?ak ve bozuk zeminlerde zemin-yapy etkile?imi hesapta dikkate alynacaktyr.

 

7)Kazykly temel sistemi seçildi?inde, kazyklar arasyndaki uzaklyk kazyk çapynyn 3 katyndan daha az olamaz. Kazyk ba?lyk kiri?lerinin boyutu en az 0.30x0.70m. olmalydyr.

 

8)Kaya zemine oturan yüksek yapylarda devrilme tahkiki yapylacaktyr.

 

9)Temel projelerinde alt yapyya ili?kin imalatlaryn yeri gösterilecek ve özellikle depremde olu?abilecek yer de?i?tirmelerde veya farkly oturmalarda nasyl önlem alyndy?y belirtilecektir.

 

10)Yüksek yapylarda, yapynyn mimari tasarymynda dü?ey ve yatay simetri ve düzenli?e özen gösterilecektir. Bunun için hesap yapylan yöndeki dü?ey ta?yyycylaryn atalet momentlerinin merkeziyle kitle merkezi arasyndaki uzaklyk yapynyn o yönündeki boyutunun %5’ini geçemez. Perdeli yapylarda kattaki her iki yönde betonarme perdelerin toplam alany, kat alanynyn %2’sinden az olamaz.

 

11)Yüksek yapylarda zemin katta yumu?ak kat olu?umuna neden olacak mimari ve statik çözümlere izin vermeyecek önlemler alynmalydyr.

 

12)Yüksek yapylarda, yatay yer de?i?tirmeler için afet bölgeleriyle ilgili yönetmelikte verilen synyrlara uyulmasynyn yany syra, katlar arasyndaki nispi elastiki deplasmanyn kat yüksekli?ine bölümü 0.002’den büyük olamaz.

 

13)Yüksek yapylarda kolon alany (Ac=Nd/0.6fck) dan küçük seçilemez.

 

14)Temel üst kotundan toplam yüksekli?i 75.00m yi geçen yapylarda dinamik hesap yapylmalydyr. Ancak dinamik hesabyn sonucu bulunan yatay yük, e?de?er statik yük esasyna göre bulunan de?erin %70’inden az olamaz.

 

15)Temel üst kotundan toplam yüksekli?i 75.00m. geçen yapylarda sycaklyktan, sünme ve büzülmeden do?an etkilerde özellikle kolonlaryn hesabynda dikkate alynmalydyr.

 

16)Yangın merdivenlerinde, yangyna kar?y korunmu? mahallerde pas payy 4cm.’den az olamaz. Ta?yyycy sistemlerin pas paylary için T.S.l263’teki yanmaya dayanyklylyk synyflaryna uygun olarak T.S.4065’deki çizelgelerde verilen de?erler kullanylacaktyr.

 

17)Çelik ta?yyycyly binalarda, çelik elemanlar, syvama, betonla sarma vb. yöntemlerle yangyna kar?y korunacaktyr.

 

18)Belediyesince gerekli görülecek ilave hesap ve dökümanlar sa?lanacaktyr.

 

MEKANYK TESYSATA YLY?KYN ÖNLEMLER

 

MADDE 18.06

 

1)Yüksek yapylarda bodrum kat dahil olmak üzere her 30.00m. yükseklik için, tesisat katy veya mekanik tesisat proje ve hesaplaryna uygun olarak mekanik tesisatynyn gereksinimini kar?ylayacak tesisat alany ayrylacaktyr.

 

2)Yapynyn temiz su tesisaty yükseklik zonlaryna ayrylacak ve herzon ayry hidrofor sistemiyle beslenecektir. Binanyn tek hidrofor ile beslenmesi halinde her zon giri?ine basynç dü?ürücü vana konulacaktyr. Bütün zon hidroforlary tesisat katy ve mahallerinde olabilece?i gibi, mekanik tesisat merkezinede konabilir. Konfor standardy yüksek binalarda gerekli görüldü?ünde ayny zon dahilindeki kat giri?lerine basynç dü?ürücü vana konulacaktyr.

 

3)Yapynyn sycak su kullanym tesisaty da, temiz su tesisatyna paralel olarak yükseklik zonlaryna ayrylacaktyr. Sycak su tesisaty, gereksinim oldu?u taktirde ayryca kullanym zonlaryna ayrylacak, her zon ayry bir boylerle beslenecektir.

 

4)Bakym olana?y olmayan mahallerde kör rögar yapylmayacaktyr. Bu gibi yerlerde özel ba?lanty elemanlary kullanylacaktyr. Wc lavabo vb. elemanlaryn ba?lantylarynda bunlar için imal edilmi? özel ba?lanty elemanlary kullanylacaktyr.

 

5)Pissu tesisatynda, ana kolon havalandyrmasynyn yanynda, uç nokta havalandyrmasy yapylacaktyr. Vakum hesaplary gerekti?i taktirde sifonlar ayry havalyk hattyna ba?lanacaktyr.

 

6)Her zonun en altyndaki yatay borular dü?ey darbelerini kar?ylamak üzere pik veya çelik yapylacaktyr. Di?er borular PVC olabilir.

 

7)Islak hacimlerde dü?ük dö?eme yapylmayacak, tesisat asma tavan ile gizlenecektir. Asma tavanlarda ses izolasyonu sa?lanacaktyr.

 

8)Ana su deposu, yüksek yapynyn yapylaca?y bölgedeki alt yapy ko?ullary, günlük su rejimi, ayryca yangyn rezervide göz önüne alynarak hesaplanacak ve ± 0.00 kotunun altynda yapylacaktyr. Tali su depolary, tesisat katlary veya mahallerinde olabilir. Ancak yüksekli?i 50.00 metreyi geçen yapylarda, ana su deposu dy?yndaki depolar çatyda olacaktyr.

 

9)Isytma ve so?utma tesisaty hesaplarynda, güne? ysy kazançlary, i?letmedeki kullanym fonksiyonlary gözönüne alynarak, zonlama yapylacaktyr. Zon santralleri veya fon-coilleri ait oldu?u zonun maksimaline, ysytma kazanlary merkezi su so?utma üniteleri binanyn maksimaline göre seçilecektir.

 

10)Güne? ysy kazançlary hesabynda, yapy elemanlarynyn gölgeleme etkisi zamana ba?ly olarak göz önüne alynacaktyr.

 

11)Yn?aatta, ysy ekonomisi sa?layacak ysy izolasyonu, çift cam vb. önlemler öncelikle alynmalydyr. Yapynyn konumu, kullanym ko?ullary, yukarydaki izolasyon önlemlerinin birini veya birkaçyny gereksiz kyldy?y hallerde; her türlü enerji ekonomisi için yapylan ilave alternatif yatyrymlaryn geri ödeme süresi, i?letme yo?unlu?u gözönüne alynarak her türlü enerji giderleri ile kar?yla?tyrylarak hesaplanacaktyr. Bu süre iki yyly geçti?i taktirde ilave yatyrymlardan kysmen veya tamamen vazgeçilebilir.

 

12)Isy hesaplarynda, yükseklik etkisiyle olu?an baca ve çevre ko?ullary ile ba?ymly, rüzgar etkisinin yarataca?y infiltrasyon ayryca gözönüne alynacaktyr. Isy ekonomisi yönünden infiltrasyonu azaltacak, döner kapy, rüzgarlykly kapy, hava perdesi vb. önlemler alynarak mekanik tesisat projesinde ayryca analiz yapylacaktyr.

 

13)Isy hesaplarynda, yangyna kar?y önlemlerde sözkonusu edilen pozitif basynç sa?lamak üzere verilen dy? hava fazlasy yanynda, kullanycylar için taze hava da gözönüne alynacaktyr.

 

14)Pissu, temiz so?uk ve sycak su tesisaty, fancoil ve klima santraly borulary, taze hava kanallary exhaust kanallarynyn geçi?i için tesisat ?aftlary yapylacaktyr. ?aftlara en fazla üç katta bir girilecek, ?aft kapaklary konulacaktyr. ?aft kapaklary, yangynyn yayylymyny önlemek üzere, syzdyrmaz ve yangyna dayanyklylyk synyfy en az F 60 olacaktyr. ?aftlarda çaly?mak üzere platform ve gemici merdiveni yapylacaktyr.

 

15)Her türlü tesisat mahalli veya tesisat katy, tesisatyn imalatyny takiben yangyn zonlaryna uygun olarak syzdyrmaz biçimde kapatylacaktyr.

 

16)Her türlü boru, sa?lam ?ekilde sycaklyk etkisi altynda uzama ve ve büzülmelere izin verecek ?ekilde, kayycy sabit sportlarla tesbit edilecektir. Duvar ve dö?eme geçi?lerinde kovanlar kullanylacaktyr. Mekanik tesisat projesinde, tip sport detaylary verilecektir.

 

17)Borularyn genle?me ve büzülmelerini alacak kompansatörlerin kullanym yerleri gösterilecektir.

 

18)Binalaryn dilatasyon geçi?lerinde tesisat borulary ve kanallary için gerekli önlemler alynacaktyr.

 

ELEKTRYK TESYSATINA YLY?KYN ÖNLEMLER

 

MADDE 18.07

 

1)Yüksek yapylarda, kuvvetli ve zayyf akym tesisat odalary bulunacaktyr. Yapyda birden fazla ba?ymsyz bölüm olmasy halinde bu oda veya odalar amacyna uygun olarak belirli katlarda yada her katta olabilir. Sayaç dolaby, panolar, tablolar gibi teçhizatyn önlerinde en az 1.00m. geçit mesafesi byrakylacaktyr. Kar?ylykly her iki duvarda da tesisat dolaby olmasy halinde bu mesafe l.20m.’den az olamaz.

 

2)Yapy içinde, kuvvetli ve zayyf akym için tesisat ?aftlary ayrylacaktyr. Gerekli hallerde elektrik tesisatlarynyn, mekanik etkilere veya suya kar?y korunmasy ko?uluyla mekanik tesisat ?aftlaryda kullanylabilir.

 

3)Trafolaryn zemin üzeri normal katlarda tesis edilmesi halinde kuru tip trafo kullanylacaktyr. 0G ?aft sistemi ise kapaly tip olacak ve koruma synyfy en az 1P 40 seçilecektir.

 

4)Yapy içindeki yangyn derecesi yüksek mahallerdeki AG panolary tam kapaly tipte olacaktyr. Yapyya ait trafo olmasy halinde, elektrik tesisaty da?ytym sisteminde busbar veya benzeri kanal sistemi kullanylacaktyr. Ancak yapyda birden fazla ba?ymsyz bölüm olmasy halinde kablo sistemide kullanylabilir. Yangyn zonlary geçi?lerinde, kablo kanallary yangyna kar?y izole edilecektir.

 

5)Yangyn algylama ve ihbar devreleri (detektör, buton, klakson, y?ykly alarm vb.) yangyn, su pompalary, sprinkler pompalary, toz pompalary, pozitif basynçlandyrma fanlary duman tahliye fanlary, asansör vb. tesisatlarda kullanylan kablolar alev iletmez özellikte olacaktyr. Ayny zamanda bu tesisatlarda çelik veya yine alev iletmez borular ve ek malzemeleri kullanylacaktyr.

 

6)Yangyn algylama ve uyarma sistemleri;

 

a)Yapynyn konut amaçly in?a edilmesi halinde; asansör makine dairesi, kalorifer dairesi, kat holleri, tesisat kat ve mahalleri, asansör bo?luklary gibi mü?terek kapaly mekanlarda yangyn algylama dedektörleri konulacak, kat holleri ile yangyn merdivenlerinde ayryca buton tesis edilecektir.

 

b)Yapynyn otel, yurt, i?hany gibi konut dy?y bölümlerinde, yukaryda açyklanan özelliklere ek olarak bütün mekanlarda yeterli sayyda ve özellikte dedektör tesis edilir.

 

c)Her katta en az bir adet y?ykly uyarma sistemi bulunacaktyr. Tüm yapyda 2 tonlu ve tonlardan birinin 500 Hz ile 1000 Hz arasynda çaly?ma frekansy olan, ses seviyesi bütün mahallerde en az 65 dB veya ortam gürültüsünün 5 dB yukarysynda yeterince kornodan olu?an sesli uyarma sistemi olacaktyr.

 

d)Yangyn algylama sinyalinin alyndy?y katyn belirlenmesi amacyyla yangyn merdivenlerinde her kat çyky?ynda y?ykly uyary armatörleri bulunacaktyr.

 

e)Her katta yangyn kaçy? yollaryny, gösteren, uygun aralyklarla yerle?tirilmi?, enerji kesilmesi halinde bile en az 90 dakika çaly?abilen acil kaçy? yön armatürleri bulunacaktyr. Ayryca, güvenlik aydynlatmalary amacy ile genel mahallerde en az 90 dakika çaly?abilen akülü aydynlatma armatürleri bulunacaktyr.

 

f)Yangyn anynda itfaiyenin binaya girmesi istenen giri?in üzerinde, y?ykly ve sesli ikaz bulunacaktyr.

 

g)Yangyn ihbar santraline herhangi bir alam ve aryza sinyali geldi?inde, sinyal kayna?ynyn bulundu?u zon, santralin göstergelerinde belirlenmelidir. Yangyn ihbary, hat kopuklu?u, hat kysa devresi AC-DC aryza, toprak aryzasy gibi durumlar santralden sesli ve y?ykly olarak izlenebilmeli, tüm y?ykly göstergeler bir buton ile test edilebilmelidir. Yangyn ihbary durumunda sesli ve y?ykly genel alarm verilmelidir. Santral panodan AC 220 V ba?ymsyz bir hat ile beslenmelidir. Alarm sisteminin çaly?ma gerilimi DC 24 V.’dur. Yangyn santralinde, yangyn ihbary alyndy?ynda asansörlerin önceden tanymlanmy? acil çyky? katyna yönelmesinde kullanylacak özel konta?y bulunmalydyr.

 

7)Jenaratörler; konut dy?y yapylarda ve 51.00 metreyi a?an konut yapylarynda elektrik kesilmelerinde binanyn acil gereksinimlerini kar?ylamak üzere otomatik olarak devreye giren jeneratör gruplary kurulacaktyr.Jeneratör yük hesaby yapylyrken a?a?ydaki kriterlere uyulacaktyr.

 

Ykaz bilgi i?aretleri, merdivenler ve jeneratörler odasy aydynlatmalary,asansörler (syraly çaly?acak ?ekilde), yangyn ihbar sistemi, haberle?me sistemi, pis su emme ve atma pompalary, temiz su pompalary, yangyn pompalary, jokey pompalary, kritik havalandyrma ve egzos fanlary % 100; pano odasy ve haberle?me merkezi aydynlatmalary % 50; koridorlar ve dy? aydynlatmalar % 20; genel amaçly bölümler % l5 oranynda beslenecektir.

 

8)Yapylardaki tüm prizler güvenlik hatly olacaktyr. Konutlarda banyo ve mutfaklar için en az birer adet i?yerlerinde ise her ba?ymsyz bölüm için en az bir adet 2kw. gücünde özel priz hatlary bulunacaktyr. Elektrik tesisatynda otomatik sigortolar kullanylacaktyr. Yapydaki her asansör için bir adet, i?hany, konut gibi yapylarda her ba?ymsyz bölüm için kolon hattynda en az bir adet, kre?, yurt gibi yapylarda ise her priz hattynda bir adet olmak üzere faz kaçak akym koruma cihazlary kullanylacaktyr.

 

9)Haberle?me kablolary haberle?me sisteminden sorumlu kurum tarafyndan onayly olacaktyr. Kablolary zayyf akyma ait tesisat ?aftlary, kanal ve borularynda geçirilecektir.

 

10)Her türlü topraklama tesisatyna ait toprak altynda kalacak topraklama elemanlary, in?aatlaryn temel safhasynda çözümlenecektir. Tesiste ana tablodan tali tablolara ve alycylaryn madeni gövdelerine kadar devam eden bir topraklama ?ebekesi kurulacaktyr. Kuvvet ve aydynlatma tesisatyna ait metal gövdeli alycylar, hava kanallary, her türlü boru donanymlary, asansör, ray ve makinalary koruma topraklamasy a?y ile irtibatlandyrylacaktyr.

 

ll)Yüksek yapylarda, yyldyrymdan koruma sistemi yapylacaktyr.

 

l2)Yüksek yapylaryn çatylaryna uyary y?y?y konulacaktyr.

 

ARANILACAK BELGELER

 

MADDE 18.08

 

1)Binanin yapılacağı arsaya ilişkin 18.05 maddesinin 2.?ykkynda istenen bilgileri içeren zemin raporu.

 

2)Zemin etüdü (zemin yapısı ve depremsellik vb.) meteorolojik rüzgar ve dy? sycaklyk veri raporlary, malzeme etüdünü içeren yapysal analiz raporu, itfaiye raporu.

 

3)Avan proje, mimar, ?ehir plancysy, in?aat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi tarafyndan kendi uzmanlık dallarında hazırlanmış binada yaptıkları işlemleri ve aldyklary önlemleri belirleyici raporlar, yapyya veya yapylara göre imar koşullarının ve kentsel tasarım koşullarını içeren rapor.

 

4)5l.00 metreyi a?an binalar için ÇED raporu.

 

5)Mimari, statik, mekanik, tesisat, elektrik ve asansör projeleri ve eklerinde gerekli olan tasdik belgeleri.

 

a)Mimari, uygulama projeleri.

 

b)Statik hesap ve betonarme projeleri.

 

c)Mekanik tesisat projeleri.

 

-Syhhi tesisat (temiz su, pis su)

 

-Yangyn tesisat (sulu sistem, kuru sistem, sprinkler sistemi)

 

-Fan-coil veya di?er borulu ısıtma, soğutma sistemi.

 

-Havalandyrma, klima ve di?er duman emme ve basynçlandyrma hava kanally sistem.

 

-Mutfak, çama?yrhane vb.

 

-Isytma-so?utma santraly.

 

-Otomatik kontrol sistemi.

 

-Gerekli görüldü?ünde arytma tesisi projeleri.

 

d)Elektrik tesisat projeleri.

 

-Kuvvetli akym (aydynlatma, motor, kompanzasyon vb.)

 

-Zayyf akym (haberle?me, tv., güvenlik, ça?ry vb.)

 

-Topraklama.

 

-Yyldyrymdan korunma.

 

6)YSKY tarafyndan onaylanmy? pissu ve temizsu tesisatynyn ?ehir ?ebeke suyu ve kanalizasyon ile ba?lantysynyn nasyl kurulaca?yny belirtir proje veya rapor.

 

7)Haberle?me sisteminden sorumlu kurum tarafyndan onaylanmy? tesisat projeleri ve enerji veren kurum tarafyndan onaylanmy? elektrik projesi.

 

8)Madde 17.08.’in 1,2,3 ve 4.?yklarynda istenen belgeler ön olur için yapylacak müracaatta 5,6 ve 7.?yklarynda istenen belgeler ise in?aat ruhsaty için yapylacak müracaatta aranacaktyr.

 

XIX. BÖLÜM

 

BEDENSEL ENGELLYLER YÇYN RESMY,UMUMY BYNA VE UMUMY ALANLARDA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR

 

MADDE 19.

 

Fiziksel çevrenin özürlüler için ula?ylabilir ve ya?anabilir kylynmasy için, imar planlary ile kentsel, sosyal, teknik altyapy alanlarynda ve yapylarda Türk Standartlary Enstitüsünün ilgili standartlaryna uyulmasy zorunludur.

 

l)Bina ana giri? kapylarynyn geni?li?i 1.50m.den az olmamak kaydyyla açylan kanatlardan birisi en az 0.90m geni?li?inde ve e?iksiz yapylacaktyr.

 

2)Yç kapylar tamamen e?iksiz ve en az 0.90m geni?li?inde olacaktyr.

 

3)Bina ana giri? kapysyna merdivenle ula?ylyyor ise tekerlekli sandalye için en fazla %6 e?imli en az 1.20m geni?likte koruma bordürlü ve korkuluklu rampa yapylacaktyr.

 

4)Araba park yerlerinde park yerinin en az % 2 si kadar ve her araba için 3.50 m geni?likte park yeri bedensel özürlülere ayrylacak, zemini sary renkle belirtilip, özürlülere ayrylan park yeri panosu ile belirtilecektir.

 

5)Her l0 wc’den biri özürlülere ayrylacak,en az 1.40x1.40m ebadynda olacak,kapysy e?iksiz ve kapy kanady en az 0.85 m geni?li?inde olaca?y gibi dy?a açylacaktyr.

 

6)6.25 maddesinin umumi binalarda yapılacak asansör kısmının özürlülerle ilgili hususlarına uyulacaktır.

 

7)Sinema,tiyatro v.b gibi salonlarda 300 koltuktan biri, her salonda en az 4 ki?ilik arkadan giri?li 1x1.20 m ebadynda yer, tekerlekli sandalye için ayrylacaktyr.

 

8)Otel ve motellerde oda sayysynyn % 3 ü, ve en az her otelde 1 odada hijyenik bakymyda dahil tekerlekli sandalyelerin ihtiyaçlaryna cevap verecek ?ekilde düzenlenecektir. (Bu oranlar % 3 hesabynda tam sayy esas alynacaktyr.)

 

9)Yaya geçitlerinde yolu kaldyryma ba?layan rampa geni?li?i minimum 1.80 m e?imi % 6 olacaktyr.

 

10)Tretuvarlar tek yönlü yollarda 1.50 m çift yönlü yollarda 1.80 m den az olamaz.

 

11)Tretuvar üzerine gelen tente ve saçaklaryn alt kotunun yere olan mesafesi en az 2.00 m olacaktyr.

 

12)Direklere asyly çöp kutulary kaldyrymy daraltmayacak biçimde yol bordürüne paralel olacak ?ekilde asylacaktyr.

 

Yaya kaldyrymlaryna trafik i?aret ve levhasy mümkün oldu?unca konulmayacaktyr. Zorunlu hallerde konan i?aret veya levhanyn alt ucu zeminden en az 1.90 m mesafede olacaktyr ve levha yaya trafi?ini engellemeyecek ?ekilde yerle?tirilecektir.

 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

MADDE 20.01

 

Bu yönetmelik yayymy tarihinde yürürlü?e girer. 19.11.1985 tarihli imar yönetmeliği de yürürlükten kalkar.

 

MADDE 20.02

 

Bu yönetmeli?i Ystanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kany ve ilçe belediye ba?kanlary yürütür.

 

MADDE 20.03

Geçici Madde 1.

 

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yasal koşullara uygun olarak alınmış ruhsatiyeye göre başlanıp devam eden bitirilmemiş yapı ve tesisler için bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

Geçici Madde 2.

 

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsatiye alınmış, fakat henüz başlanmamış yapı ve tesisler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

 

Geçici Madde 3.

 

Yürürlükten kaldırılan İmar Yönetmeliği hükümlerine göre aykırı görüldüğü halde bu yönetmelik hükümlerine göre aykırı sayılmayan işler, başlamış veya devam eden işlemler hakkında bu yönetmeliğin lehte olan hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 4.

 

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili Belediyesine proje tasdiki için müracaat etmiş olanlar bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 iş günü içinde ruhsat almaları zorunludur. (kanuni gecikmeler hariç)

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ