TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 84/8345 - 16.7.1984

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2946 - 9.11.1983

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Eylül 1984 - Sayı: 18524

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usûl, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları tesbit etmektir.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar.

Kurum ve kuruluşlarınca bir bölümü kamu konutuna tahsis edilen hizmet binalarındaki konutlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

TANIMLAR

MADDE 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Merkez; Bu Yönetmeliğin kapsamına giren kurum veya kuruluşun merkez teşkilâtının bulunduğu il veya ilçeyi,

b) Yetkili Makam; Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilâtında bulunan en üst amir veya organ ile yetki dervettiği makam veya rütbe sahibini,

c) Yetkili konut dağıtım komisyonu; yurt içi ve yurt dışında, konutun bulunduğu ülke, bölge, il veya ilçede bu Yönetmeliğe göre kurulan komisyonları,

d) Yönetici; konut blok veya gruplarında, kurum veya kuruluşlarca karşılanan yakıtın temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için, konut tahsis edilenler tarafından kendi aralarından seçilen kişi veya kişileri,

İfade eder.

KİRALAMA SURETİYLE KONUT SAĞLANMASI

MADDE 4 - a) Bakanlar ve Milletvekilleri,

b) Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan kalkınmada öncelikli yörelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahrumiyet yerlerindeki üniversitelerden sosyal tesislerini tamamlayamamış olanların mahallen temin ve görevlendirilmesi mümkün bulunmayan personeli,

c) (Değişik: 87/12144 - 11.9.1987) Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,

d) Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç gösterilecek hal ve yerlerdeki emniyet personeli, e) Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyeti başkanları ve başkonsoloslar ile konut kiralanmasındaki güçlükler, kiraların çok yüksek olması ve diğer zorunlu hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında daimi görevli personeli,

f) (Değişik: 87/12144 - 11.9.1987) Kirasının emsal kamu konutu kirasından fazla olan kısmı ilgililerin tabi oldukları kuruluşların bütçesinden karşılanması şartıyla görev yaptıkları yerde ve görevlerinin devamı süresince konut tahsis edilemeyen 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 2 nci Maddesinde sayılanlar, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları,

g) (Ek: 91/1391 - 15.1.1991) Adalet Bakanlığı'nın toplu iyileştirme ve eğitim uygulanan özel kapalı cezaevleri ve nüfusu 500.000'den fazla olan il ve ilçe merkezlerinde bulunan cezaevlerinde, görevli müdür, infaz koruma başmemuru ve infaz koruma memurları,

h) (Ek: 91/1391 - 15.1.1991) Bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunması kaydıyla, bağlı ve ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlğının uygun görüşü üzerine Başbakanlıktan izin alınması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personeli,

İçin konut kiralanabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

KAMU KONUTLARININ TÜRLERİNE GÖRE AYRILMASI

KAMU KONUTLARININ TÜRLERİ

MADDE 5 - Kamu konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelekteki konutlardır.

b) Görev tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenler, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

c) Sıra tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır.

d) Hizmet tahsisli konutlar;

1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel,

2) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam ve rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri,

3) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel,

İçin inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

KAMU KONUTU ÖZELLİĞİNİ KAZANMA

MADDE 6 - Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile bu konutlar kamu konutu özelliğini kazanır.

Genel bütçeye bağlı dairelerin konutları ise, 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca, ilgili idareye tahsis edildiği tarihte kamu konutu özelliğini kazanmış olur. Konutların ilgili idareye tahsisi, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.

Kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayırım subay, astsubay ve sivil memur (Uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşları dahil) arasında yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAMU KONUTLARININ TAHSİS USÜL VE ESASLARI

ÖZEL TAHSİSLİ KONUTLARIN TAHSİS ŞEKLİ

MADDE 7 - Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir.

Özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.

GÖREV TAHSİSLİ KONUTLARIN TAHSİS ŞEKLİ

MADDE 8 - Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir. Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahsis kararını da kapsar. Merkezde görevli personele, merkez konut dağıtım komisyonunca, görev tahsisli konut tahsisi yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında ataması merkezden yapılan personele, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsis edilebilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait görev tahsisli konutların tahsisi, konutun kullanımına verildiği askeri birlik, karargâh ve kurumların komutanları, kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılır.

Devlet güvenlik mahkemelerinin askeri yargıya mensup üyeleri ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, sıraya tabi olmaksızın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konutlardan da yararlanabilirler.

Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebinde bulunanlar (2) sayılı cetvelde belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğin ekli (4) sayılı cetvelindeki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulur.

Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev unvanı değişen personelin yeni görevi, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ise, kendisi için tekrar tahsis kararı alınmaz. Atanma kararı, son duruma göre konut tahsis kararı yerine geçer.

Boşalan görev tahsisli konutların, fiilen boşaltılması tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde, Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisi gerekir. Ancak, önceden belli bir görev için ayrıldığı halde, bu göreve atama yapılmadığından boş bulunan görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN TAHSİS ŞEKLİ

MADDE 9 - Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekil (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla konut tahsis edilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, konutun kullanımına verildiği askeri birlik, karargâh ve kurumların komutanları kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır.

Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekir.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hariç, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hak kazananlardan, bulunduğu ülke, merkez, bölge, il veya ilçe ayrımı yapılmaksızın daha önce Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca da yapılabilir.

Merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunun tahsis edeceği görev ve sıra tahsisli konutlar kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca konutların türlerine göre tesbiti ile birlikte, hazırlanacak genelge ile taşra teşkilatına bildirilir.

HİZMET TAHSİSLİ KONUTLARIN TAHSİS ŞEKLİ

MADDE 10 - Hizmet tahsisli konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ İLE YASAMA ORGANI İDARİ TEŞKİLATI KONUTLARININ TAHSİS ŞEKLİ

MADDE 11 - (15.1.1991 - 91/1391 s. Kararname ile yür. kld.)

KAMU KONUTLARINDAN YARARLANAMAYACAKLAR

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından yararlanamazlar.

KONUTTA BİRLİKTE OTURABİLECEKLER

MADDE 13 - Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usûl ve fürûu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlâk kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabilir.

KONUT TAHSİS TALEBİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 14 - Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK - 5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 2002/4133 - 1.5.2002 / m.1) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. Burada, beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme yapılarak, toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. (Değişik 3. cümle: 2002/4133 - 1.5.2002 / m.1) Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.

Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar; bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.

Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.

Beyannameyi kasden noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.

Özel tahsisli, (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutların tahsisinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak, yetkili makamca değerlendirilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine dair usul ve esaslar (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümleri gözönünde bulundurularak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca ayrıca düzenlenir.

BEYANNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 15 - Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire bildirilir.

KONUT TAHSİSİNİN BİLDİRİLMESİ

MADDE 16 - Yetkili makamın veya ilgili konut dağıtım komisyonunun konut tahsis kararı, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde, görevli birim tarafından bir yazı ile konut tahsis edilen personele bildirilir.

KONUTLARIN TESLİMİ VE KONUTLARA GİRİŞ

MADDE 17 - Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli, müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir.

Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, bir örneği ek (6) da gösterilen "Kamu Konutları Giriş Tutanağı" düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir örneği de kiracıya verilir. Tutanağa, konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın ek (7) deki örneğine göre, hazırlanan bir listesi eklenir.

Bu tutanak, konuta girişte kira sözleşmesi ve çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dâva haklarından kurtulma yerine geçer.

Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez.

Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira öder.

Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.

KONUT TAHSİS KOMİSYONLARININ KURULMASI

MADDE 18 - Komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile, konut tahsis komisyonları kurulur. Bu komisyonlar kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tesbit edilir.

KONUT TAHSİS KOMİSYONLARININ TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 19 - Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder. Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır. Konut tahsis kararları, ekseriyetle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir "Karar defteri" ne yazılır. Bir örneği konut tahsis dosyasında saklanır.

Konut tahsis komusyonunun sekreterya işleri, konut tahsis işlemlerini yürüten birimce görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KONUTLARDA OTURMA SÜRELERİ VE KONUT KİRA BEDELLERİ

KONUTLARDA OTURMA SÜRELERİ

MADDE 20 - Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.

(Değişik: 91/1391 - 15.1.1991) Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır,

Ancak,

a) Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin olmamaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.

b) Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konut boşaltılır.

c) (Değişik: 92/3245 - 30.6.1992) Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler, bu görevlerinden ayrıldıkları takdirde, kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde konut boşaltılır. Bunlara Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sıra tahsisli konut tahsis edilir.

d) (Değişik: 92/3457 - 31.8.1992) Eşyalı görev tahsisli konutlar, boşaltıldıkları tarihte bu konutlardan yararlanacak kişilerin mevcut olmaması halinde, (2) sayılı cetvelde görev unvanları belirtilen kişilere eşyalı olarak tahsis olunabilir.

KONUTLARIN TİPLERİ VE AYLIK KİRA BİRİM BEDELLERİ İLE YAKIT GİDERLERİ BEDELLERİNİN TESBİTİ (*)

MADDE 21 - (Değişik: 91/1391 - 15.1.1991) a) Kamu konutları, mülkiyet durumu, yapı cinsleri ve kullanılış özelliklerine göre aşağıda belirtilen yedi tipe ayrılır.

1 - (A) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı kalorifersiz konutlardır.

2 - (B) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluğu olan kalorifersiz konutlardır.

3 - (C) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ve kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı kaloriferli konutlardır.

4 - (D) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluğu olan kaloriferli konutlardır.

5 - (E) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı, kalorifercinin ise kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluğu olan kaloriferli konutlardır.

(*) Bu madde başlığı 15.1.1991 tarih ve 91/1391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.

6 - (F) Tipi konutlar;

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri yapı cinsleri ile baraka niteliğinde olan kalorifersiz konutlardır.

7 - (G) Tipi konutlar;

Kamu kurum ve kuruluşlarının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri uyarınca, konutların ısınma, müşterek hizmet ve ihtiyaçlar ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılanması zorunluğu olan kalorifersiz ve kaloriferli konutlardır.

b) Kamu konutlarının, tiplerine göre aylık kira bedellerinin hesaplanmasına esas olacak aylık kira ve yakıt birim bedelleri, sosyal yardım amacı da gözönünde bulundurularak, Maliye ve Gümrük Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret ve Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları temsicilerinden teşekkül eden komisyon tarafından her takvim yılının başlangıcından en az üç ay önceden belirlenir. Başbakanın onayı ile yılbaşından itibaren uygulanmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulur.

YURT DIŞINDAKİ KONUTLARIN AYLIK KİRA BİRİM BEDELLERİNİN TESBİTİ

MADDE 22 - Yurt dışındaki konutların aylık kira birim bedelleri beşinci derecenin birinci kademesindeki evli ve çocuksuz bir Devlet memurunun yurt içi ve yurt dışı net aylık tutarları arasındaki orana göre, bulunan kat sayısının, yurt içi için tespit edilen aylık kira birim bedelleri ile çarpılması suretiyle, her ülke için ayrı ayrı hesaplanır.

AYLIK KİRA BEDELİNİN TESBİT VE TAHSİLİ

MADDE 23 - Konutların aylık kira bedeli, o yıl için belirlenen aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşça tesbit edilir. Brüt inşaat alanının yüzyirmi metrekareden fazlası dikkate alınmaz.

Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır.

Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilerek genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda Hazine'ye ve diğerlerinde ise kendi bütçelerine irat kaydedilir.

Tahakkuka yetkili birim tarafından, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görevi, aylığı veya ücret ile aylık toplam kira miktarını gösteren cetvelin onaylı bir örneği personelin maaşının ödendiği saymanlığa verilir.

Aylık kira bedelini kesmeyen tahakkuk memuru ve saymanlar, kesmedikleri kira karşılıklarından sorumludurlar.

Kiracıların aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen sayman, tahsil ettiği kira miktarını gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi, müteakip ayın 10 uncu gününe kadar ilgili birimlere vermek zorundadır. Bu birimler, listeye göre kira tahsilâtlarını kira defterlerinde kiracının hesabına işlerler.

HİZMET BİNALARINDAKİ KONUTLARIN AYLIK KİRA BEDELLERİNİN TESBİTİ

MADDE 24 - Su, elektrik ve havagazı sayaçları ayrı olan hizmet binalarındaki konutların aylık kira bedelleri Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre tesbit edilir. Konutun ayrı sayacı yoksa, su, elektrik ve havağazı bedeli olarak aylık kira bedeline ilâve edilecek miktarlar, Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca, ilgili komisyon tarafından belirlenir.

Bu miktarların tesbitinde güçlük bulunduğu takdirde, komisyonun belirleyeceği ortalama emsal bedelleri, aylık kira bedeli ile birlikte tahsil edilir.

AYLIK KİRA BEDELİ ALINMAYACAK KONUTLAR

MADDE 25 - Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Milli Güvenlik Konseyi yönetimi dönemindeki Başbakan, yurt dışında büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli konutlar ile Yönetmeliğin 5 nci maddesinin (d) bendininde belirtilen hizmet tahsisli konutlardan aylık kira bedeli alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KONUTLARIN İŞLETME BAKIM VE ONARIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KURUM VE KURULUŞLARCA KARŞILANACAK İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

MADDE 26 - a) Bu Yönetmeliğe göre, kamu konutu olarak ayrılan konutların;

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

2) Borçlar Kanununun 258 nci maddesinde bahsi geçen ve konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri,

3) (Değişik: 86/10974 - 1.9.1986) Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri,

4) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir boya (yağlı, plâstik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

b) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

c) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilâve olarak, demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası, Kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

Konutta oturanlar, kurum ve kuruluşlara ait olup, yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru bir mazeret olmadıkça tarihini erteleyemezler.

Konutta oturanların kurumlarının muvafakatını almadan yaptıkları onarım giderleri ödenmez.

EŞYALI OLARAK KONUT TAHSİSİ

MADDE 27 - Özel tahsisli konutlar ile eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarda bulundurulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve bunların özellikleri ile kullanma süreleri, personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaçları ve günün şartları gözönünde bulundurularak, özel tahsisli konutlar için ayrı, görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahipleri için ayrı olmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarca müştereken tespit olunur.

İl Özel İdareleri ve belediyelerin eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve benzeri hususlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluş-larına ait olan bağlı ortaklıklar ile özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve diğer hususlar ise bu kuruluşların en yüksek karar organlarınca belirlenir.

Yurt dışında büyükelçilere, daimi delegelere, maslahatgüzarlara, askeri temsil heyetleri başkanlarına ve başkonsoloslara tahsis edilecek özel tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşatı, ülkenin temsil ihtiyaçları da gözönünde tutularak, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarınca düzenlenir.

KONUT TAHSİS EDİLENLER TARAFINDAN KARŞILANACAK GİDERLER

MADDE 28 - a) Kalorifersiz konutlar ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısınma gederleri,

b) Küçük bakım ve onarım giderleri (Kiracı tarafından kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri,

c) Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri,

d) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler,

e) Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre, tesbit edilen yakıt ihtiyacından fazla kullanılan yakıt giderleri,

Konut tahsis edilenler tarafından karşılanır.

(e) bendinde bahsedilen giderlerin, kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konut blok veya gruplarında, bu giderlerin brüt yüzölçümü oranına göre, her bağımsız bölüme isabet eden kısmının, ait olduğu ayı takibeden ayın ilk 15 günü içinde personelin aylık veya ücretinin ödendiği saymanlığa bildirilerek, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi esaslarına göre, tahsil edilmesi sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

YAKIT İHTİYACININ TESBİTİ, YAKIT ÖDENEĞİ TALEBİ VE YAKITIN TEMİN, TEDARİK VE DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR

YAKIT İHTİYACININ TESBİT USULÜ

MADDE 29 - (Değişik: 91/1391 - 15.1.1991) Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan konutları hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca karşılanması zorunlu akıt miktarı, bu Yönetmeliğe ekli (9) ve (10) sayılı cetvellerde gösterilen esaslara göre, her konut blok veya grupları için ayrı ayrı olmak üzere, her yıl Mayıs ayının ilk onbeş günü içinde tesbit edilir.

Kamu konutlarının gereğinden fazla yakılmasından dolayı, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu yakıt miktarından fazla ihtiyaç duyulan yakıt, konutlarda oturanlar tarafından karşılanır. (*)

(*) 15.1.1991 tarih ve 91/1391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, bu madde ile bağlantılı olan (9) sayılı cetvel değiştirilmiş ve Yönetmeliğe (10) sayılı cetvel eklenmiştir.

YAKIT ÖDENEĞİ TALEBİ

MADDE 30 - Konut blok veya gruplarının bulunduğu yöre ve her birinin bağımsız bölüm sayısı, son üç yılda sarfedilen yakıt miktarıile 29 uncu maddeye göre tesbit edilen yıllık yakıt ihtiyacı, yakıtın ton olarak mahalli fiyatı (taşıma, depolama ve benzeri giderler dahil) ve yıllık yakıt ihtiyacının karşılanması için her konut blok veya gruplarına göre ayrı ayrı hesaplanan ödenek ihtiyacı kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutları yönetmekle görevli birim tarafından onaylı bir cetvel halinde her yıl Mayıs ayının son gününe kadar bağlı bulndukları kurum ve kuruluşa gönderilir.

İlgili kurum ve kuruluşça gerekli tetkik ve değerlendirmeden sonra konutlar için gerekli görülen yeteri kadar ödeneğin bütçelerine konulması ve ihtiyaca göre dağıtımı sağlanır.

YAKITIN TEMİN, TEDARİK VE DAĞITIMI

MADDE 31 - Kaloriferli kamu konutlarının yakıt ihtiyacının temin, tedarik ve dağtımı, aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre yürütülür.

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler konutlarının yakıt ihtiyacını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre sağlarlar.

b) Yukarıdaki bentte belirtilenler dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları, kaloriferli konutlarında kullanılan yakıtın temin, tedarik ve dağıtımında tabi oldukları satınalma yönetmelikleri hükümlerini uygularlar.

YAKIT İHTİYACININ TEMİN, TEDARİK VE DAĞITIMI İŞLERİNİ YÜRÜTEN PERSONELİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

MADDE 32 - Yakıtın temin, tedarik ve dağıtımıyla görevlendirilenler, bu işleri tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yürütmekle yükümlüdürler.

Yapılan tetkik sonucundan bu işlerin yürütülmesi sırasında ihmal ve kusurları anlaşılan ilgililere, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre disiplin cezası verilir. Ayrıca gerektiğinde haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve varsa meydana gelen zarar bunlara ödettirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

KONUTTAN ÇIKMA, KONUTTAN ÇIKARILMA VE KONUTLARIN YÖNETİMİ

KONUTTAN ÇIKMA

MADDE 33 - Bu Yönetmelik kapsamına giren;

a) (Değişik: 86/10974 - 1.9.1986) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,

c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde,

d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkıyönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza ve tutukevi Müdürlüklerine atananlar veya bu görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten ve sıkıyönetimin kalkması halinde, görevleri nedeniyle konut tahsis edilenler, sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde,

e) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,

f) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,

g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesi beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte,

Konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır.

Konutta oturanlarda yukarıdaki fıkralara göre, konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda, durum, personelin bağlı bulunduğu en yakın ve yetkili amirince, değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir yazı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (8) de gösterilen "Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı" düzenlemek suretiyle ilgili birime teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır.

KONUTTAN ÇIKARILMA

MADDE 34 - Konutlar, 33 üncü maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılamaz ise tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunun ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tesbit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

KONUTLARIN YÖNETİMİNE DAİR ESASLAR

MADDE 35 - Devletçe yaptırılan memur konutları, 178 Sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 ncü maddesinin (e) bendi uyarınca, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yönetilir.

Ancak, kanunlar gereğince ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, Milli Emlâk Genel Müdürlüğünce yürütülmesi gerekli görevler dışında, genel bütçeye bağlı dairelere tahsisli konutların yönetimi, konut tahsisine dair usûl ve esasların uygulanması, işletme, bakım, onarım ve benzeri işlerinin yapılması ve bunlara ait giderlerin ödenmesi gibi işler, konutların tahsis edildiği Bakanlıklara aittir.

Genel bütçe dışındaki kurum ve kuruluşların konutlarının yönetimi, bu idarelere aittir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi yapılardaki konutların müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili işleri mezkûr Kanun hükümleri ile bu Yönetmelikle tesbit edilen esaslara göre yürütülür.

KONUT BLOK VEYA GRUPLARININ MÜŞTEREK HİZMET VE İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI

MADDE 36 - Kamu kurum ve kuruluşlarının 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan konut blok veya gruplarının; yakıt ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmet ve ihtiyaçların konutlarda oturanların kendi aralarından birer yıl süreyle ve yeteri kadar seçeceği yöneticiler aracılığı ile aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır.

a) Konutların kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikci gibi hizmet personeli ile ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerini brüt yüzölçümleri oranına göre konutta oturanlardan tahsil etmek,

b) Konutların işletme, bakım ve onarım işleri için yıllık programlar hazırlamak ve idareye teklifte bulunmak,

c) Bahçe, otopark düzenlemesi ve konutların korunması hususlarında ilgili idareye teklifte bulunmak,

d) İlgili idare ile koordine ederek, yılda en az iki defa, konutların iç kısmının bakım, onarımı ve tesisatların durumunu kontrol ettirmek,

Bu konuda, yönetici tarafından hazırlanan raporun aslı, yönetim işleri ile ilgili dosyada bir örneği de konut tahsis dosyasında saklanır. e) Müşterek kullanıma ve yararlanmaya tahsis edilen bahçe ve yeşil sahaların kiracılar tarafından özel amaçları için kullanılmasını önlemek,

Tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan konut blok veya gruplarında, (a) bendinde belirtilen müşterek hizmet ve ihtiyaçların konut tahsis edilenler tarafından karşılanması esastır. Ancak, bu hizmet ve ihtiyaçların kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlar için yapılan giderler, kira birim bedellerinin tesbitinde dikkate alınır.

Kendilerine konut tahsis edilenler, 29 uncu madde uyarınca tespit edilen yakıt ihtiyacından fazla sarfedilen yakıt giderlerine, konutların brüt yüzölçümleri oranında katılırlar.

Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderlerinin karşılanması ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.

ANKARA NAMIK KEMAL MAHALLESİNDEKİ KONUTLARIN YÖNETİMİ

MADDE 37 - Ankara Namık Kemal Mahallesinde çeşitli Bakanlıklara tahsis edilen konutlar, Milli Emlâk Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir.

Merkezi sistemle ısıtılan bu konutların yıllık yakacak ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımı ile müşterek hizmet ve diğer işleri, Milli Emlâk Genel Müdürlüğünce yürütülür.

KONUTLARIN NİTELİKLERİ

MADDE 38 - Bu Yönetmelik kapsamına giren kurum ve kuruluşların inşa edecekleri veya satın alacakları konutların brüt inşaat alanı, sosyal konut için belirtilen azami alanı geçemez.

Ancak, özel tahsisli konutlar ile görev tahsisli konutlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

YASAK HÜKÜMLER

MADDE 39 - Bu Yönetmeliğe aykırı olarak; toplu iş sözleşmeleri ile özel sözleşmelere hüküm konulamaz, idari yetki kullanımı yoluyla farklı işlem yapılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

KONUTLARDA OTURANLARIN UYMASI GEREKLİ ESASLAR

MADDE 40 - Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar.

a) Konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunamazlar,

b) Yönetici tarafından tesbit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyarlar,

c) Konutların tamamını veya bir bölümünü, başkalarına devredemezler veya kiraya veremezler,

d) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarda, kendiliklerinden değişiklik yapamazlar,

e) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler.

Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracılar tarafından ilgili kuruma bildirilir. İdarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tesbit edilmesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar.

KİRA BİRİM BEDELİNİ TESBİT KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

MADDE 41 - Kamu konutlarının aylık kira bedelinin tesbitine esas olacak kira birim bedellerini belirlemek üzere, 2946 sayılı Kanunun 5 nci maddesi uyarınca, ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan komisyon, Maliye ve Gümrük Bakanlığının (Milli Emlâk Genel Müdürlüğü) daveti üzerine, her yıl Eylül ayının ilk 10 günü içinde toplanır. Komisyonun sekreterya hizmetleri Milli Emlâk Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını ekseriyetle alır.

EK MADDE - (Ek: 87/12144 - 11.9.1987) Kurumlarından aylıksız veya aylıklı izinli olarak başka kurumlarda görevlendirilen personelin, izinli oldukları kamu kurumu konutundan görev tahsisli veya sıra tahsisli olarak yararlanmaları halinde, görevlendirildikleri kurumlarda görev yaptıkları süre içerisinde puanları dondurulmak ve süre kaydı aranmaksızın bu konutlarda oturmalarına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 1 - (Değişik: 86/10974 - 1.9.1986) Kamu konutlarında oturanlar durumu bu Yönetmelikle belirlenen esaslara uymayanlar; (2) sayılı cetvelde görev unvanı yer almayanlar veya görevleri kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca (2) sayılı cetvele dahil edilecek unvanlar arasında sayılmayanlardan, konutta beş yıllık oturma süresini dolduranlar ile bu süreyi doldurmaya en çok iki ayı kalanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde; beş yılı doldurmayanlar ise bu sürenin sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde; kendilerine özel görev veya hizmet tahsisli konut tahsis edilenlerden; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilmiş olanlar da en geç altı ay içeresinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

Ancak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri konutunda oturanlardan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatında görevli olanların 23.9.1984 tarihinden geçerli olmak üzere bu görevlerinin devamı süresince puanları dondurulur ve beş yıllık süreye bakılmaksızın bu konutlarda oturmaya devam ederler.

Bu süreler sonunda konutu boşaltmayanlar hakkından 34 üncü madde hükmü uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 - Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri ile Milli Güvenlik Konseyi yönetimi dönemindeki Başbakan'a özel nitelikli konut tahsis edilir. Bu konutlar hakkında da 25 inci madde hükmü uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3 - (1.9.1986 - 86/10974 s. Kararname ile yür. kld.)

GEÇİCİ MADDE 4 - 1.1.1985 Tarihine kadar boşalan sıra tahsisli konutlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre konut tahsis talebinde bulunanlar arasından puan sırası esas alınmak suretiyle hak sahiplerine tahsis edilir.

GEÇİCİ MADDE 5 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce hizmete giren konutlar hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 6 - 1985 yılına ait yakıt ihtiyacı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre tesbit edilerek, gerekli ödenek en geç 1.10.1984 tarihine kadar talep edilir.

GEÇİCİ MADDE 7 - (Ek: 86/10974 - 1.9.1986) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre Bakanlara tahsis edilen "özel tahsisli" konutlar için 1984 yılında Başbakanlıkça alınmış bulunan demirbaş eşya ve mefruşat giderleri Başbakanlık bütçe tertibinden ödenir.

GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek: 86/10974 - 1.9.1986) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan konutların, konut sağlanıncaya kadar kiralanmasına devam edilmesine yetkili makamca karar verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 9 - (Ek: 92/3457 - 31.8.1992) Görevleri gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenlerden, 25.7.1992 tarihinden önce bu görevlerinden ayrılanlar hakkında da 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.

Geçici Madde 10- (Ek: 2002/4133 - 1.5.2002 / m.3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak konut tahsisleri için en geç bir ay içinde ek (5) sayılı cetvelin değişik şekline göre yeni beyannameler alınır. Konut tahsisleri yeni beyannameler esas alınarak sonuçlandırılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 42 - Bu Yönetmeliğin 23, 26, 27 ve 28 inci maddeleri hükümleri 1.7.1984 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 43 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI CETVEL

ÖZEL TAHSİSLİ KONUTLAR

Kamu Konutları Kanunu gereğince, "Özel Tahsisli", Konutların;

a) Isınma giderleri,

b) Demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

c) Aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri,

İlgili kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

"Özel tahsisli" konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan makam ve rütbe sahipleri aşağıda gösterilmiştir.

A - Temsil özelliği olup kira bedeli alınmayacak olanlar,

1 - Cumhurbaşkanı, (...) Başbakan, (*)

(*) Bu arada yer alan "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı" unvanı, Bakanlar Kurulunun 15.1.1991 tarih ve 91/1391 sayılı Kararıyla cetvelden çıkarılmıştır.

2 - Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başbakanları ve başkonsoloslar,

B - Kamu Konutları Kanunu'na göre, kira bedeli alınacak makam sahipleri:

1 - Bakanlar,

2 - Yüksek Yargı Organları

a) Anayasa Mahkemesi Başkanı,

b) Yargıtay Başkanı,

c) Danıştay Başkanı,

d) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,

e) Sayıştay Başkanı,

f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısı,

g) (Ek: 98/10959 - 25.2.1998) (Değişik: 98/11260 - 8.6.1998) Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay Başsavcılığı görevlerini yapmakta iken bu görevlerden emekli olanlar. g) (...) (1 sayılı cetvelin 2. fıkrasının (B) bendinin (2) numaralı maddesinin (g) alt bendi, 8.12.2002 tarih ve 24957 sayılı R.G.'de yayımlanan 2002/4918 sayılı ve 26.11.2002 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen yönetmeliğin 1. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

3 - Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı.

4 - (Değişik: 86/10974 - 1.9.1986) (...) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, (*)

(*) Bu arada yer alan "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri" unvanı, 15.1.1991 - 91/1391 s. Kararı ile cetvelden çıkarılmıştır.

5 - (Değişik: 98/11260 - 8.6.1998) a) Müsteşarlar,

b) Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yapmakta iken bu görevden emekli olanlar. b) (...) (1 sayılı cetvelin 2. fıkrasının (B) bendinin (5) numaralı maddesinin (b) alt bendi, 8.12.2002 tarih ve 24957 sayılı R.G.'de yayımlanan 2002/4918 sayılı ve 26.11.2002 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen yönetmeliğin 1. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

6 - (Değişik: 86/10974 - 1.9.1986) Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı

7 - İl Valileri, Emniyet Genel Müdürü (Vali)

8 - Kaymakamlar,

C - Kamu Konutları Kanunu'na göre kira bedeli alınacak rütbe sahipleri;

1 - Genelkurmay Başkanı,

2 - Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı,

3 - Genelkurmay 2. Başkanı,

4 - Ordu Komutanları (Deniz ve Havada eşidi),

5 - Kolordu Komutanları (Deniz ve Havada eşidi),

6 - (Ek: 86/10974 - 1.9.1986) Orgeneral ve Oramiraller,

7 - (Ek: 86/10974 - 1.9.1986) Kuvvet Komutanları Kurmay Başkanları, Jandarma Genel Komutan Yar-dımcısı, Jandarma Genel Komutanı Kurmay Başkanı,

8 - (Ek: 86/10974 - 1.9.1986) Tümen ve Tugay Komutanları (Deniz ve Havada eşidi).

2 SAYILI CETVEL (*)

GÖREV TAHSİSLİ KONUTLAR

(*) 1.9.1986 tarih ve 86/10974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik şeklidir.

Bu Yönetmeliğin (3) Sayılı Cetvelinde gösterilen eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilenler hariç, Kamu Konutları Kanununun 3 ncü maddesine aykırı olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler gözönünde bulndurularak bu Cetvelde sayılan görev ünvanlarını eş değerde ve en altta belirtilen görev ünvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev ünvanları tespit edilebilir. Kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca, bu Cetveldeki görev ünvanları sırası hiyerarşi ve görevin önem derecesi esas alınarak görev tahsisli konut tahsis edilecek görev ünvanları, her kurum ve kuruluş için bir cetvel halinde ayrıca düzenlenir ve genelge ile teşkilâta duyurulur.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sora, "Yurt dışında sürekli görevde bulunan personele konut temini projesi" kapsamında sağlanacak kamu konutları, yurt dışında sürekli görevli kamu personeline, bu cetveldeki Dışişleri Bakanlığına ait yurtdışı teşkilatı tahsis listesi ve cari protokol sırası gözönünde bulundurularak tahsis edilir. Tahsis, konutun bulunduğu yerdeki diplomatik misyon şefi başkanlığında, bu Yönetmelik esaslarına göre kurulacak komisyon tarafından yapılır.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli personelden hangilerine "görev tahsisli" konut tahsis edileceği Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından tesbit edilir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli Silahlı Kuvvetler mensubu personel, Türk Silahlı Kuvvetleri konutları için belirlenen usul ve esaslara göre mensup oldukları kuvvet komutanlıkları konutla-ından yararlanmaya devam ederler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde "görev tahsisli" konutların tahsis edileceği rütbe ve makamlar, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken düzenlenir.

Bütçe Dairesi Başkanı ile Saymanlık Müdürü nezdinde görev yaptıkları idarelerce "görev tahsisli" konut tahsis edilebilir.

Görev tahsisli konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan kişi, makam ve rütbe sahipleri aşağıda gös-terilmiştir.

I İNCİ GRUP

1 - Yasama: (...) (*)

(*) - Bu arada yer alan "Milletvekili" unvanı , Bakanlar Kurulunun 15.1.1991 tarih ve 91/1391 sayılı Kararıyla cetvelden çıkarılmıştır.

2 - Yargı:

A - Anayasa Mahkemesi:

Başkan Vekili, Asıl Üye, Yedek Üye,

B - Yargıtay:

Başkan Vekili, Daire Başkanı, Üye, Cumhuriyet Başsavcı vekili,

C - Danıştay:

Başkan Vekili, Daire Başkanı, Üye, Savcı, Tetkik Hakimi,

D - Sayıştay:

Daire Başkanı, Üye, Savcı, Birinci Sınıfa Ayrılmış Uzman Denetçi. (*)

(*) - "Birinci Sınıfa Ayrılmış Uzman Denetçi" unvanı 15/1/1991 tarih ve 91/1391 s. Kararname ile eklenmiştir.

3 - Başbakanlık:

Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Genel Müdür, Başkan, Basın Müşaviri, 1 inci Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Savunma Sekreteri, Özel Kalem Müdürü, Hukuk Müşaviri, Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürü, Müfettiş, Başbakanlık Uzmanı, Şube Müdürü, 1, 2 ve 3 üncü derece şahısa bağlı kadrolarda bulunanlar.

4 - Başbakanlık Bağlı Kuruluşları:

A - Merkez Teşkilatı:

Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter, Başkan, Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Daire Başkanı, Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi, Hukuk Müşaviri, Müşavir, Müfettiş, Yeminli Murakıp,

B - Taşra Teşkilatı:

Bölge ve İl Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müftü, Müftü Yardımcısı, Baştabip, İşletme Müdürü, Okul Müdürü, Müdür,

5 - Başbakanlık İlgili Kuruluşları:

A - Merkez Teşkilatı:

Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Teftiş Kurulu Başkanı, Kontrol Kurulu Başkanı, Kurul Üyesi, Savunma Sekreteri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Grup Başkanı, Genel Sekreter, Kurul Başkan Yardımcısı (Daimi olanlar), Seksiyon Müdürü, 1 inci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Müşavir, Müfettiş, Özel Kalem Müdürü,

B - Taşra Teşkilatı:

Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü,

C - Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrikalar:

Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrika Müdürü, Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrika Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, Grup Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Müdür, Şube Müdürü, Baş Mühendis, Mühendis,

D - Bağlı Ortaklıklar:

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Servis Müdürü,

II NCİ GRUP

6 - Bakanlıklar:

A - Merkez Teşkilatı:

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi, Bakanlıkta Birinci Sınıf Hakimler ve Savcılar, Müsteşar Yardımcısı, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Kurul Üyesi, Hukuk Müşaviri, Merkez Valisi, Adalet Bakanlığında görevli Hakim ve Savcılar, Özel Kalem Müdürü, Bakanlık Müşaviri, Müfettiş, Hesap Uzmanları, Kontrolör.

B - Taşra Teşkilatı:

Adli ve İdari yargıda hâkim, Cumhuriyet Savcısı-Yardımcısı, Yargıtay Tetkik Hâkimi ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı - Üyesi, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı-Yardımcısı, Vali Yardımcısı, Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Başmüdür Yardımcısı, Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Liman Başkanı, Gemi Sörvey Kurulu Başkanı, İl Müdürü, Müdür, Defterdarlık Muhakemat Müdürü, Okul Müdürü, Baştabip, İl Şube Müdürü, İlçe Müdürü, Mal Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, İlçe Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı,

7 - Bakanlıklar Bağlı ve ilgili Kuruluşları: (*)

(*) Bu maddenin (A) ve (B) bentleri Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 6/5/1988 tarih ve E. 1988/ 14, K.1988/35 sayılı kararıyla iptal edilmiş; daha sonra 27/11/1988 tarih ve 88/13530 sayılı bakanlar Kurulu Kararıyla yeniden düzenlenmiş ve metne işlenmiştir.

A - (Yeniden Düzenleme: 88/13530 - 27.11.1988) Merkez Teşkilatı:

Kurum Başkanı, Üye, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı-Kurul Üyesi, Başrejisör, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Birim Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Tiyatro, Opera ve Balede Görevli Şef ve Sanatçı, Savunma Uzmanı, Müşavir, Özel Kalem Müdürü, Avukat, Müfettiş. (*)

B - (Değişik: 2000/598 - 20.4.2000) Taşra Teşkilatı (Bölge, İl, İlçe, Müessese, Fabrika, Ünite, Şube v.b.):

Bölge Müdürü, Baş Müdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Bölge Birim Müdürü, Baş Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Müessese-Fabrika-İşletme Müdürü ve Yardımcısı, Fabrika-Grup Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür, Hukuk Müşaviri, Tiyatro, Opera ve Balede Görevli Şef ve Sanatçı, Baştabip, müstakil birim amiri olan Baş Mühendis ve Mühendis Uzman, İlçe Şube Başkan ve Müdürleri, Şef (KİT’lerde), İlçe Emniyet Amiri veya Emniyet Komiseri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Grup Başkanı, Adli Tabip, Savunma Sekreteri, Avukat, Müfettiş.

8 - Mahalli İdareler:

A - Belediyeler:

Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Belediye Başkan Yardımcısı, Bağlı Kuruluş ve İşletmelerde Genel Müdür-Başkan-Müdür ve Yardımcıları, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Müessese Müdürü, Savunma Sekreteri, Özel Kalem Müdürü, Baştabip, Belediye Müfettişi, Şube Müdürü, Kadrolu Avukat.. (*)

9 - Özel İdareler:

Özel İdare Müdürü, Özel İdare Müdür Yardımcısı, Birim Başkanı-Müdürü, İlçe Özel İdare Memuru, Kad-rolu Avukat. (*)

(*) Bu maddelere, sırasıyla "Müfettiş" ve " Kadrolu Avukat" unvanları 15.1.1991 tarih ve 91/1391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiştir.

10 - Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtı:

Elçi Müsteşar, Daimi Temsilci Yardımcısı, 1 inci Müsteşar, Müsteşar, Başkonsolos Yardımcısı, Baş-kâtip, Konsolos, 2 nci Kâtip, Muavin Konsolos, 3 üncü Kâtip, Ateşe, Hukuk Müşaviri, Uzman Müşavir, İdari Ateşe, Bölge Uzmanı, Haberleşme Teknisyeni,

11 - Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Yurt Dışı Teşkilatı:

Müşavir, Ateşe,Temsilci, Temsilci, Temsilci Yardımcısı,

III ÜNCÜ GRUP

12 - Yüksek Öğretim Kurumları:

A - Genel:

Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Ana Bilim Dalı Başkanı, Yüksek Okul Müdürü, Enstitü Müdürü, Yüksek Okul Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Hastane Baştabibi, Hastane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı,

B - Yüksek Öğretim Kurulu:

Başkan Vekili, Raportör Üye, Üye, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri,

C - Üniversiteler Arası Kurul:

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı,

D - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi:

Genel Sekreter, Müdür.

3 SAYILI CETVEL

EŞYALI GÖREV TAHSİSLİ KONUTLAR

Kamu Konutları Kanunu uyarınca, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutların;

a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

b) Aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

c) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakım, korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri, ilgili kurum ve kuruluşça karşılanır.

Bu tür konutta oturanlardan, Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre kira bedeli alınır.

Eşyalı görev tahsisili konut tahsisli konut tahsis edilecek makam ve rütbe sahipleri aşağıda gösterilmiştir.

A - Makam Sahipleri (...) (*)

(*) - Bu maddede yer alan "Milletvekilleri" unvanı, Bakanlar Kurulunun 15.1.1991 tarih ve 91/1391 sayılı Kararıyla cetvelden çıkarılmıştır.

2 - Üniversite rektörleri,

3 - Müsteşar Yardımcıları,

4- (Değişik : 86/10974 K. - 1.9.1986) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı,

5 - Genel Müdürler,

6 - Bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amiri,

7 - Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların ve kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amiri,

8 - Yurt dışında elçi müsteşarlar, daimi delege yardımcıları ve büyük elçilik müsteşarlar,

9 - Büyükşehir belediye başkanları,

10 - (Ek: 86/10974 - 1.9.1986) Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Başbakanlık ve Bakanlıklar Teftiş Kurulu Başkanları, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanı,

B - Rütbe Sahipleri

General ve Amiraller,

4 SAYILI CETVEL (*)

SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN PUANLAMA CETVELİ

(Yeniden Düzenleme: 87/12144 - 11.9.1987)

(*) 1/9/1986 tarih ve 86/10974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilerek yeniden tanzim edilen bu cetvel, Danıştayın 26/6/1987 tarih ve E. 1986/48, K.1987/33 sayılı kararı ile iptal edilmiş; daha sonra 11/9/1987 tarih ve 87/12144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiş ve metne işlenmiştir.

a) Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+ 10) puan,

b) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda, geçen hizmet süresinin her yılı için (+ 5) puan,

c) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (- 3) puan,

d) Personelin eşi için (+ 6) puan,

e) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+ 3) puan, (yalnız iki çocuğa kadar),

f) Personelin eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+ 1) puan,

g) (Değişik bent: 96/8119 - 6.5.1996) Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) puan,

h) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+ 1) puan,

i) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (- 15) puan,

j) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (- 10) puan.

NOT:

1 - Cetvelin, (b), (c) ve (h) bendlerindeki yılların ay ve gün olarak tespit edilen bakiyelerinin puan değeri, oranlama yoluyla hesaplanarak, toplam puanlamada dikkate alınır.

2 - Konut tahsis talebinde bulunan personelin, kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, beyan tarihinde yıllık gelirleri toplamını tespit mümkün değilse, bir önceki yılın gelirleri toplamı esas alınır.

3 - Beyan tarihindeki aylık net gelirlerin, (12) ile çarpılması suretiyle yıllık gelirler toplamı bulunur.

 

5 SAYILI CETVEL (Değişik: 86/10974 - 1.9.1986)

 

KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ

 

1 - Adı ve Soyadı .......................................................

 

2 - Görev Unvanı ......................................................

 

3 - Sicil Numarası .....................................................

 

4 - Görev Yeri ...........................................................

 

5 - Ev Adresi .............................................................

 

6 - Kadro Derecesi ...................................................

 

7 - Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet

  süresi (Yıl, Ay, Gün)..........

 

8 - Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından

  daha önce yararlanmış ise konutta oturduğu süre (Yıl, Ay, Gün). .........................

 

9 - Medeni hali ............................................................

 

10 - Kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu çocuk sayısı................................................

 

11 - Eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta

  birlikte oturacağı aile fertleri sayısı

 

12 - Konut tahsis talebinde bulunan personelin aylık ve özlük hakları hariç,

  her türlü diğer aylık veya yıllık gelirleri ile konutta birlikte oturacağı aile

  fertlerinin aylık veya yıllık gelirleri (maaş, ücret, ikramiye, emekli maaşı,

  konut kirası gibi) yıllık toplamı (TL)....................................

 

13 - Eşinin Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışıp

  çalışmadığı ........................

 

14 - Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi

  için beklediği süre (Yıl, Ay, Gün) ....................................................................

 

15 - Konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde

  kendisinin eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta

  birlikte oturacağı aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu olup olmadığı,

  ............................................

 

16 - Kurum ve kuruluşların mevzuatına göre kademe ilerlemesi veya derece yükselmesinin

  durdurulması veya bu cezaya eş veyahutta daha ağır bir disiplin cezası alıp

  almadığı, .........................................................

 

17 - Görevi ihmal veya suistimalden mahkûmiyeti bulunup bulunmadığı, .....................................................................

 

18 - Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda bulunduğu

  görevler ve süreleri.................................................................................................................

 

..............................................................................................

  ......................................................................................

 

19 - Daha önce Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda

  kendisine konut tahsis edilenler için :

 

Konutun Bulunduğu İl veya İlçesi

Konuta Giriş Tarihi

Konuttan Çıkış Tarihi

Konutta Oturma Süresi (yıl, ay, gün)

............................

.....................

.......................

.........................................

............................

.....................

.......................

........................................

............................

....................

......................

........................................

 

20 - Eşinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu çocuklarının :

 

Adı ve Soyadı

Doğum Yeri ve Tarihi

Tahsil Durumu

........................

...................................

........................

........................

...................................

.........................

........................

..................................

..........................

 

21 - Eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta

  birlikte oturacağı aile fertlerinin

 

Adı ve Soyadı

Doğum Yeri ve Tarihi

Yakınlığı

........................

..................................

.....................

........................

..................................

.....................

........................

..................................

.....................

 

22 - Konut tahsis talebinde bulunan personelin aylık ve özlük hakları hariç,

  diğer aylık veya yıllık gelirleri (TL)

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

23 - Konut tahsis talebinde bulunan personelin kanunen bakmakla mükellef bulunduğu

  ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin aylık veya yıllık gelirlerinin

  (Maaş, ücret, ikramiye, emekli maaşı, konut kirası, v.b.) bir yıllık toplamı

  (TL)

 

.....................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................

 

24 - Halen oturduğu konutun

 

Kime Ait Olduğu

Semti (Yeri)

Aylık Kirası TL.

Oda Sayısı

..........................

......................

..........................

........................

 

25 - Tahsisini İstediği Konutun

 

Semti (Yeri)

Brüt Yüzölçümü (Alanı)m²

Oda Sayısı

...................... .

...........................................

.........................

 

Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu,

  yanlış ve noksanlıktan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi, durumumda değişiklik

  olduğunda bildireceğimi, beyan ve taahhüt ederim.

 

Adı ve Soyadı

 

Pul, Tarih ve İmza

 

 

        (5) Sayılı Cetvel (Değişik: 2002/4133 - 1.5.2002 / m.2)

        KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ

        ---------------------------------------

   1- Adınız ve Soyadınız  :

   2- Kurum Sicil Numaranız:            Bilgisayar Sicil Numaranız:

   3- Görev Unvanınız    :

   4- Görev Yeriniz     :                                    +---------+   +---------+   +---------+

   5- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süreniz(1):     +---------+ Yıl +---------+ Ay  +---------+ Gün

   6- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha        +---------+   +---------+   +---------+

önce yararlanmış iseniz konutta oturduğunuz süre:                          +---------+ Yıl +---------+ Ay  +---------+ Gün

   7- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için        +---------+   +---------+   +---------+

beklediğiniz süre(2):                                        +---------+ Yıl +---------+ Ay  +---------+ Gün

   8- Medeni Haliniz:                                        +---------+    +---------+    +---------+

                                                   +---------+ Bekar +---------+ Evli  +---------+ Dul

   9- Kamu Konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları

içinde sizin, eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber

oturacağınız aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu var mı? (Cevabınız evet ise         +---------+   +---------+    +---------+

yandaki boş kutucuğa konut sayınızı yazınız):                            +---------+ Evet+---------+ Hayır+---------+ Adet

   10- Kamu Konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları

dışında sizin, eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber            +---------+   +---------+    +---------+

oturacağınız aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu var mı? (Cevabınız evet ise         +---------+ Evet+---------+ Hayır+---------+ Adet

yandaki boş kutucuğa konut sayınızı yazınız):

   11- Kademe ilerlemesinin/derece yükselmesinin durdurulması veya bu cezaya eş

ya da daha ağır bir disiplin cezası aldınız mı?                          : +---------+   +---------+

                                                   +---------+ Evet+---------+ Hayır

   12- Görevi ihmal ya da suiistimalden mahkumiyetiniz var mı?                  : +---------+   +---------+

                                                   +---------+ Evet+---------+ Hayır

   13- Eşiniz Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışıyor mu?      : +---------+   +---------+

                                                   +---------+ Evet+---------+ Hayır

   14- Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısı(3):                     +---------+

                                                   +---------+

   15- Eşiniz ve çocuklarınız dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta         +---------+

beraber oturacağınız aile fertlerinin (anne ve babanız) sayısı(4):                  +---------+

   16- Aylık ve özlük haklarınız hariç, konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin yıllık    +---------------------+ TL.

gelirleri(5)                                             +---------------------+

   17- Eşiniz ve çocuklarınız dışında, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve

konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin (anne ve babanızın):

+----------------------+-----------------------------------------------+-------------------------------+

|ADI VE SOYADI     |DOĞUM YERİ VE TARİHİ              |YAKINLIĞI            |

+----------------------+-----------------------------------------------+-------------------------------+

|            |                        |                |

+----------------------+-----------------------------------------------+-------------------------------+

|            |                        |                |

+----------------------+-----------------------------------------------+-------------------------------+

 

   18- Tahsisini istediğiniz konuta ilişkin tercihleriniz:

+----------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------------+

|SEMTİ         |BRÜT YÜZÖLÇÜMÜ (M2)   |ODA SAYISI       |BODRUM KATI           |

|            |            |            |İSTER MİSİNİZ?          |

+----------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------------+

|            |            |            |                |

+----------------------+-----------------------+-----------------------++-------+    +-------+    |

|            |            |            ||    | Evet |    | Hayır |

+----------------------+-----------------------+-----------------------++-------+    +-------+    |

|            |            |            |                |

+----------------------+-----------------------+-----------------------+-------------------------------+

 

   Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru

olduğunu yanlış ve noksanlıktan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi, durumunda

değişiklik olduğunda bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

   TASDİK EDEN AMİRİN              ADINIZ VE SOYADINIZ:

   ADI VE SOYADI:                Ev Adresiniz    :

                         TEL         :

                         TARİH VE İMZA    :

------------------------------------------------------------------------------

(1) Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlar; genel ve katma

bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları

birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar; KİT'ler ve bağlı ortaklıklar; özel

kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetki ile kurulan bankalar, kamu kurum

ve kuruluşları ve fonlar; kefalet sandıkları ve Gençlik ve Spor Bölge

Müdürlükleri.

(2) Daha önce lojmandan yararlanılmış ise, sürenin hesaplanmasında lojmandan

çıkış tarihi esas alınır.

(3) Bu kısma; a) Çocuklarından orta öğrenimde olanların 19 yaşını, yüksek

öğrenimde olanların 25 yaşını doldurmayanlar, b) Herhangi bir sosyal güvenlik

kuruluşuna tabi olmayan ve evlenmemiş kız çocuklarından 25 yaşını

doldurmayanlar c) Yaş hadlerini geçmekle birlikte malullüğü dolayısıyla

çalışamayacak olan çocuklar yazılacaktır.

(4) Bu kısma herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve konutta

birlikte kalacak anne ve baba yazılacaktır.

(5) Bu kısma, kendi özlük haklarınız hariç, eşinizin, kanunen bakmakla

mükellef olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız çocuklarınız ile anne ve

babanızın toplam yıllık geliri yazılacaktır.

 

6 SAYILI CETVEL

KAMU KONUTLARI GİRİŞ TUTANAĞI

1 - Konut tahsis edilen personelin;

Adı ve Soyadı ................................

2 - Görevi .................................

3 - Konut tahsis tarihi .................................

4 - Konut tahsis kararının sayısı .................................

5 - Konutun teslim ve konuta giriş tarihi .................................

6 - Konutun bulunduğu İli ...................................

7 - İlçesi ................................

8 - Mahallesi ..................................

9 - Cadde veya Sokak Adı ...............................

10 - Konutun Kapı No.su ...............................

11 - Daire No.su ................................

12 - Konutun bir metrekarelik alanı ............................... için tesbit edilen;

a) Aylık kira birim bedeli (m² /TL.) ......................................

b) Kaloriferli ise, aylık ortalama yakıt gideri (m²/TL.) ......................................

c) Aylık Toplam kira birim bedeli (m²/TL.) (a + b = c) ......................................

13 - Konutun brüt inşaat alanı (Metrekare) ......................................

14 - Kaloriferli konutun aylık kira bedeli (TL.) ......................................

(Aylık toplam kira birim bedeli çarpı Konutun brüt inşaat alanı)

15 - Kalorifersiz konutun aylık kira bedeli (TL.) ....................................

(Aylık kira birim bedeli çarpı Konutun brüt inşaat alanı)

Yukarıda özellikleri belirtilen kamu konutunu (7) sayılı cetvelde yazılı demirbaş eşya ve mefruşat ile birlikte aşağıdaki şartlarla teslim aldım.

1 - Kiraladığım konutu "Kamu Konutları Yönetmeliği" hükümlerine göre kullanmayı ve bu Yönetmelik hükümlerine riayet etmeyi,

2 - Konutu teslim aldığım şekil ve özellikte teslim etmeyi,

3 - Konutun boşaltılması sırasında tanzim edilecek "Kamu konutları çıkış tutanağı" ile bu giriş tutanağı ve eki demirbaş eşya ve mefruşat listesinde bir fark ve noksanlık tespit edilirse, bunların değerini itiraz etmeden ödeyeceğimi,

4 - Konutta oturduğum süre içinde yaptığım zarar ve hasarın bedelini aynen karşılayacağımı,

5 - Konutun içinin ve dışının, teslim aldığım andaki mimari durumunu değiştirmiyeceğimi,

Taahhüt ve yukarıda belirtilen hükümleri aynen kabul ettiğimi şimdiden beyan ederim.

Personelin Adı ve Soyadı,

Görevi, İmzası

Yukarıdaki, imzanın, adı ve soyadı ile görevi yazılı Dairemiz personeli ........................'e/a ait olduğu tasdik olunur.

../../....

Daire Amiri

............ İli, .......... İlçesi ........... Mahallesi .......... Sokağında/Caddesinde bulunan ......... Kapı No.lu Konutun ..... Dairesinin yukarıda belirtilen özellikleriyle ../../.... tarihinde teslim edildiğini gösteren tutanaktır.

../../....

Konutu Teslim Edenin

Adı ve Soyadı, Görevi

Konutu Teslim Alan Kiracının

Adı ve Soyadı, Görevi

7 SAYILI CETVEL

Tarihi: ../../....

Konut kapı No.su :...........

Daire No.su :...........

Konutta Bulunan Demirbaş Eşya ve Mefruşatın Listesi:

Sıra No

Cinsi

Adedi

Demirbaş No.

Demirbaş Seri No.

Fiyatı TL.

Tutarı TL.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Teslim Eden Personelin:

Adı ve Soyadı

Görevi

İmzası

Tarihi

...........................................................................................

Teslim Alanın:

Adı ve Soyadı

Görevi

İmzası

Tarihi

..............................................................................................

8 SAYILI CETVEL

KAMU KONUTLARI GERİ ALMA TUTANAĞI

1 - Konut Tahsis edilen personelin

Adı ve Soyadı ...................................................................

2 - Görevi..............................................................................

3 - Konuttan Çıkış Tarihi ......................................................

4 - Konutun bulunduğu ili .....................................................

5 - İlçesi ...............................................................................

6 - Mahallesi ........................................................................

7 - Cadde veya Sokak adı ..................................................

8 - Konutun Kapı No.su .....................................................

9 - Daire No.su ...................................................................

10 - Teslim edilen demirbaş eşya veya mefruşatta fark ve noksanlıklar ve değerleri ......................................................

11 - Konutta meydana gelen zarar ve ziyanlar ve bedelleri................................................

12 - Konutun mimari durumunda bir değişiklik yapılıp yapılmadığı ................................................

Yukarıda belirtilen konutun mahsus hanelerinde açıklanan durumu ile teslim alındığını gösterir tutanaktır.

../../....

Konutu teslim alanın

Adı ve Soyadı, Görevi

Konutu teslim eden

Kiracının Adı ve Soyadı

Görevi

9 SAYILI CETVEL

(DEĞİŞİK: 91/1391 - 15.1.1991)

YILLIK YAKIT MİKTARLARI

Qk x Zg x Zy

By=---------------- Formülü ile hesabedilmiştir.

2 Hu x Nk

Bu formülde:

By= Yıllık yakıt sarfiyatı (Kg/yıl)

Qk= Kazanın ısıl kapasitesi (Kcal/h)

Zg= Kazanın günlük yakılma süresi (Saat)

Zy= Kazanın yıllık yakılma süresi (Gün)

Hu= Yakıtın alt ısı değeri (Kcal/Kg)

NK= Kazanın verimi (% olarak)

Hu= 2800 Kcal/Kg (Kömür yakıtta)

10000 Kcal/Kg (Fuel-Oil yakıtta)

Nk= 0,60 (Kömür yakıtta)

0,75 (Fuel-oil yakıtta)

I. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

Günlük yakma süresi 3 saat, yıllık yakma süresi 90 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 0,92) olduğuuna göre:

By= 0,080 Qk (Kömür yakıtta)

By= 0,018 Qk (Fuel-oil yakıtta)

 

KAT ADEDİ

YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL

YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL

1

(8,80 + 26,20 K) x S

(2,30 + 6,90 K) x S

2

(8,80 + 52,42 K) x S

(2,30 + 13,80 K) x S

3

(8,80 + 78,63 K) x S

(2,30 + 20,70 K) x S

4

(8,80 + 104,84 K) x S

(2,30 + 27,60 K) x S

5

(8,80 + 131,05 K) x S

(2,30 + 34,50 K) x S

6

(8,80 + 157,26 K) x S

(2,30 + 41,40 K) x S

7

(8,80 + 183,47 K) x S

(2,30 + 48,30 K) x S

8

(8,80 + 209,68 K) x S

(2,30 + 55,20 K) x S

9

(8,80 + 235,89 K) x S

(2,30 + 62,10 K) x S

10

(8,80 + 262,10 K) x S

(2,30 + 69,00 K) x S

11

(8,80 + 288,31 K) x S

(2,30 + 75,90 K) x S

12

(8,80 + 314,52 K) x S

(2,30 + 82,80 K) x S

13

(8,80 + 340,73 K) x S

(2,30 + 89,70 K) x S

14

(8,80 + 366,94 K) x S

(2,30 + 96,90 K) x S

15

(8,80 + 393,15 K) x S

2,30 + 103,50 K) x S

II. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

Günlük yakma süresi 4 saat, yıllık yakma süresi 120 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 3,40) olduğuna göre;

By= 0,145 Qk (Kömür yakıtta)

By= 0,035 Qk (Fuel-oil yakıtta)

KAT ADEDİ YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT

 

 

FORMÜL

FORMÜL

1

(19,00 + 57,00 K) x S

(5,40 + 16,00 K) x S

2

(19,00 + 114,00 K) x S

(5,40 + 32,00 K) x S

3

(19,00 + 171,00 K) x S

(5,40 + 48,00 K) x S

4

(19,00 + 228,00 K) x S

(5,40 + 64,00 K) x S

5

(19,00 + 285,00 K) x S

(5,40 + 80,00 K) x S

6

(19,00 + 342,00 K) x S

(5,40 + 96,00 K) x S

7

(19,00 + 399,00 K) x S

(5,40 + 112,00 K) x S

8

(19,00 + 456,00 K) x S

(5,40 + 128,00 K) x S

9

(19,00 + 513,00 K) x S

(5,40 + 144,00 K) x S

10

(19,00 + 570,00 K) x S

(5,40 + 160,00 K) x S

11

(19,00 + 627,00 K) x S

(5,40 + 176,00 K) x S

12

(19,00 + 684,00 K) x S

(5,40 + 192,00 K) x S

13

(19,00 + 741,00 K) x S

(5,40 + 208,00 K) x S

14

(19,00 + 798,00 K) x S

(5,40 + 224,00 K) x S

15

(19,00 + 855,00 K) x S

(5,40 + 240,00 K) x S

III. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

Günlük yakma süresi 5 saat, yıllık yakma süresi 120 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 5,01) olduğuna göre:

By= 0,180 Qk (Kömür yakıtta)

By= 0,04 Qk (Fuel-oil yakıtta)

 

KAT ADEDİ

YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL

YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL

1

(24,20 + 73,00 K) x S

(6,30 + 19,00 K) x S

2

(24,20 + 146,00 K) x S

(6,30 + 38,00 K) x S

3

(24,20 + 219,00 K) x S

(6,30 + 57,00 K) x S

4

(24,20 + 292,00 K) x S

(6,30 + 76,00 K) x S

5

(24,20 + 365,00 K) x S

(6,30 + 95,00 K) x S

6

(24,20 + 438,00 K) x S

(6,30 + 114,00 K) x S

7

(24,20 + 511,00 K) x S

(6,30 + 133,00 K) x S

8

(24,20 + 584,00 K) x S

(6,30 + 152,00 K) x S

9

(24,20 + 657,00 K) x S

(6,30 + 171,00 K) x S

10

(24,20 + 730,00 K) x S

(6,30 + 190,00 K) x S

11

(24,20 + 803,00 K) x S

(6,30 + 209,00 K) x S

12

(24,20 + 876,00 K) x S

(6,30 + 228,00 K) x S

13

(24,20 + 949,00 K) x S

(6,30 + 247,00 K) x S

14

(24,20 + 1022,00 K) x S

(6,30 + 266,00 K) x S

15

(24,20 + 1095,00 K) x S

(6,30 + 285,00 K) x S

 

IV. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

Günlük yakma süresi 5,5 saat yıllık yakma süresi 135 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 6,92) olduğuna göre:

By= 0,220 Qk (Kömür yakıtta)

By= 0,05 Qk (Fuel-oil yakıtta)

KAT ADEDİ

YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL

YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL

1

(30,50 + 92,00 K) x S

(8,10 + 24,30 K) x S

2

(30,50 + 184,00 K) x

(8,10 + 48,60 K) x S

3

(30,50 + 276,00 K) x S

(8,10 + 72,90 K) x S

4

(30,50 + 368,00 K) x S

(8,10 + 97,20 K) x S

5

(30,50 + 460,00 K) x S

(8,10 + 121,50 K) x S

6

(30,50 + 552,00 K) x S

(8,10 + 145,80 K) x S

7

(30,50 + 644,00 K) x S

(8,10 + 170,10 K) x S

8

(30,50 + 736,00 K) x S

(8,10 + 194,40 K) x S

9

(30,50 + 828,00 K) x S

(8,10 + 218,70 K) x S

10

(30,50 + 920,00 K) x S

(8,10 + 243,00 K) x S

11

(30,50 + 1012,00 K) x S

(8,10 + 267,30 K) x S

12

(30,50 + 1104,00 K) x S

(8,10 + 291,60 K) x S

13

(30,50 + 1196,00 K) x S

(8,10 + 315,90 K) x S

14

(30,50 + 1288,00 K) x S

(8,10 + 340,20 K) x S

15

(30,50 + 1380,00 K) x S

(8,10 + 364,50 K) x S

V. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

Günlük yakma süresi 6 saat, yıllık yakma süresi 150 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 8,70) olduğuna göre:

By= 0,270 Qk (Kömür Yakıtta)

By= 0,06 Qk (Fuel-oil yakıtta)

KAT ADEDİ

YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL

YILLIK FUEL OİL MİKTARINA FORMÜL

1

(38,50 + 116,00 K) x S

(10,00 + 30,00 K) x S

2

(38,50 + 232,00 K) x S

(10,00 + 60,00 K) x S

3

(38,50 + 348,00 K) x S

(10,00 + 90,00 K) x S

4

(38,50 + 464,00 K) x S

(10,00 + 120,00 K) x S

5

(38,50 + 580,00 K) x S

(10,00 + 150,00 K) x S

6

(38,50 + 696,00 K) x S

(10,00 + 180,00 K) x S

7

(38,50 + 812,00 K) x S

(10,00 + 210,00 K) x S

8

(38,50 + 928,00 K) x S

(10,00 + 240,00 K) x S

9

(38,50 + 1044,00 K) x S

(10,00 + 270,00 K) x S

10

(38,50 + 1160,00 K) x S

(10,00 + 300,00 K) x S

11

(38,50 + 1276,00 K) x S

(10,00 + 330,00 K) x S

12

(38,50 + 1392,00 K) x S

(10,00 + 360,00 K) x S

13

(38,50 + 1508,00 K) x S

(10,00 + 390,00 K) x S

14

(38,50 + 1624,00 K) x S

(10,00 + 420,00 K) x S

15

(38,50 + 1740,00 K) x S

(10,00 + 450,00 K) x S

VI. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

Günlük yakma süresi 6,5 saat, yıllık yakma süresi 165 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 10,95) olduğuna göre:

By= 0,320 Qk (Kömür Yakıtta)

By= 0,072 Qk (Fuel-oil yakıtta)

KAT ADEDİ

YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL

YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL

1

(47,20 + 141,80 K) x S

(12,40 + 37,20 K) x S

2

(47,20 + 283,60 K) x S

(12,40 + 74,40 K) x S

3

(47,20 + 425,40 K) x S

(12,40 + 111,60 K) x S

4

(47,20 + 567,20 K) x S

(12,40 + 148,80 K) x S

5

(47,20 + 709,00 K) x S

(12,40 + 186,00 K) x S

6

(47,20 + 850,80 K) x S

(12,40 + 223,20 K) x S

7

(47,20 + 992,60 K) x S

(12,40 + 260,40 K) x S

8

(47,20 + 1134,40 K) x S

(12,40 + 297,60 K) x S

9

(47,20 + 1276,20 K) x S

(12,40 + 334,80 K) x S

10

(47,20 + 1418,00 K) x S

(12,40 + 372,00 K) x S

11

(47,20 + 1559,80 K) x

(12,40 + 409,20 K) x S

12

(47,20 + 1701,60 K) x S

(12,40 + 446,40 K) x S

13

(47,20 + 1843,40 K) x

(12,40 + 483,60 K) x S

14

(47,20 + 1985,20 K) x

(12,40 + 520,80 K) x S

15

(47,20 + 2127,00 K) x

(12,40 + 558,00 K) x S

VII. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

Günlük yakma süresi 7 saat, yıllık yakma süresi 170 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 12,80) olduğuna göre:

By= 0,360 Qk (Kömür Yakıtta)

By= 0,080 Qk (Fuel-oil yakıtta)

KAT ADEDİ

YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL

YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL

1

(56,00 + 168,00 K) x S

(14,50 + 43,50 K) x S

2

(56,00 + 336,00 K) x S

(14,50 + 87,00 K) x S

3

(56,00 + 504,00 K) x S

(14,50 + 130,50 K) x S

4

(56,00 + 672,00 K) x S

(14,50 + 174,00 K) x S

5

(56,00 + 840,00 K) x S

(14,50 + 217,50 K) x S

6

(56,00 + 1008,00 K) x S

(14,50 + 261,00 K) x S

7

(56,00 + 1176,00 K) x S

(14,50 + 304,50 K) x S

8

(56,00 + 1344,00 K) x S

(14,50 + 348,00 K) x S

9

(56,00 + 1512,00 K) x S

(14,50 + 391,50 K) x S

10

(56,00 + 1680,00 K) x S

(14,50 + 435,00 K) x S

11

(56,00 + 1848,00 K) x S

(14,50 + 478,50 K) x S

12

(56,00 + 2016,00 K) x S

(14,50 + 522,00 K) x S

13

(56,00 + 2184,00 K) x S

(14,50 + 565,50 K) x S

14

(56,00 + 2352,00 K) x S

(14,50 + 609,00 K) x S

15

(56,00 + 2520,00 K) x S

(14,50 + 652,50 K) x S

VIII. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

Günlük yakma süresi 7,5 saat, yıllık yakma süresi 180 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 14,97) olduğuna göre:

By= 0,402 Qk (Kömür Yakıtta)

By= 0,09 Qk (Fuel-oil yakıtta)

KAT ADEDİ

YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL

YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL

1

(68,30 + 205,00 K) x S

(17,85 + 53,60 K) x S

2

(68,30 + 410,00 K) x S

(17,85 + 107,20 K) x S

3

(68,30 + 615,00 K) x S

(17,85 + 160,80 K) x S

4

(68,30 + 820,00 K) x S

(17,85 + 214,40 K) x S

5

(68,30 + 1025,00 K) x S

(17,85 + 268,00 K) x S

6

(68,30 + 1230,00 K) x S

(17,85 + 321,60 K) x S

7

(68,30 + 1435,00 K) x S

(17,85 + 375,20 K) x S

8

(68,30 + 1640,00 K) x S

(17,85 + 428,80 K) x S

9

(68,30 + 1845,00 K) x S

(17,85 + 482,40 K) x S

10

(68,30 + 2050,00 K) x S

(17,85 + 536,00 K) x S

11

(68,30 + 2255,00 K) x S

(17,85 + 589,60 K) x S

12

(68,30 + 2460,00 K) x S

(17,85 + 643,20 K) x S

13

(68,30 + 2665,00 K) x S

(17,85 + 696,80 K) x S

14

(68,30 + 2870,00 K) x S

(17,85 + 750,40 K) x S

15

(68,30 + 3075,00 K) x S

(17,85 + 804,00 K) x S

IX. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

Günlük yakma süresi 8 saat, yıllık yakma süresi 190 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 18,30) olduğuna göre:

By= 0,455 Qk (Kömür Yakıtta)

By= 0,105 Qk (Fuel-oil yakıtta)

 

KAT ADEDİ

YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL

YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL

1

(87,30 + 262,10 K) x S

(23,50 + 70,60 K) x S

2

(87,30 + 524,20 K) x S

(23,50 + 141,20 K) x S

3

(87,30 + 786,30 K) x S

(23,50 + 211,80 K) x S

4

(87,30 + 1048,40 K) x S

(23,50 + 282,40 K) x S

5

(87,30 + 1310,50 K) x S

(23,50 + 353,00 K) x S

6

(87,30 + 1572,60 K) x S

(23,50 + 423,60 K) x S

7

(87,30 + 1834,70 K) x S

(23,50 + 494,20 K) x S

8

(87,30 + 2096,80 K) x S

(23,50 + 564,80 K) x S

9

(87,30 + 2358,90 K) x S

(23,50 + 635,40 K) x S

10

(87,30 + 2621,00 K) x S

(23,50 + 706,00 K) x S

11

(87,30 + 2883,10 K) x S

(23,50 + 776,60 K) x S

12

(87,30 + 3145,20 K) x S

(23,50 + 847,20 K) x S

13

(87,30 + 3407,30 K) x S

(23,50 + 917,80 K) x S

14

(87,30 + 3669,40 K) x S

(23,50 + 988,40 K) x S

15

(87,30 + 3931,50 K) x S

(23,50 + 1059,00 K) x S

X. BÖLGEYE BAĞLI İLLERDE

Günlük yakma süresi 8,5 saat, yıllık yakma süresi 200 gün ve dış sıcaklık ortalaması (- 22,37) olduğuna göre:

By= 0,510 Qk (Kömür Yakıtta)

By= 0,115 Qk (Fuel-oil yakıtta)

 

KAT ADEDİ

YILLIK KÖMÜR MİKTARINA AİT FORMÜL

YILLIK FUEL-OİL MİKTARINA AİT FORMÜL

1

(116,70 + 335,30 K) x S

(25,20 + 75,60 K) x S

2

(116,70 + 670,60 K) x S

(25,20 + 151,20 K) x S

3

(116,70 + 1005,90 K) x S

(25,20 + 226,80 K) x S

4

(116,70 + 1341,20 K) x S

(25,20 + 302,40 K) x S

5

(116,70 + 1676,50 K) x S

(25,20 + 378,00 K) x S

6

(116,70 + 2011,80 K) x S

(25,20 + 453,60 K) x S

7

(116,70 + 2347,10 K) x S

(25,20 + 529,20 K) x S

8

(116,70 + 2682,40 K) x S

(25,20 + 604,80 K) x S

9

(116,70 + 3017,70 K) x S

(25,20 + 680,40 K) x S

10

(116,70 + 3353,00 K) x S

(25,20 + 756,00 K) x S

11

(116,70 + 3688,30 K) x S

(25,20 + 831,60 K) x S

12

(116,70 + 4023,60 K) x S

(25,20 + 907,20 K) x S

13

(116,70 + 4358,90 K) x S

(25,20 + 982,80 K) x S

14

(116,70 + 4694,20 K) x S

(25,20 + 1058,40 K) x S

15

(116,70 + 5029,50 K) x S

(25,20 + 1134,00 K) x S

NOT: 1 - Yukarıdaki formüllerde kullanılan katsayıların hesaplanması:

-Binanın dıştan dışa bir kenarı "a" mt, diğer kenarı da "b" mt. ise S = a x b (m²) dir. Yani binanın dıştan dışa taban alanıdır.

- Binanın dıştan dışa bir kenarı "a" mt, diğer kenarı da "b" mt. ise TABLO 1 de yatayda "a" bulunur, düşeyde "b" bulunur. Bu ikisinin kesim noktasındaki rakam, "K" katsayısadır

2 - Kat adedi, kazan dairesinin üstünde kalan kısımlardır.

3 - 15 kattan yüksek yapılarda yalnız "K" yanındaki katsayı değişecektir. Şöyle ki, yeni katsayı, kat adedinin "1"inci kattaki "K" nın katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacaktır.

4 - Formüllerde kömürün ısıl değeri 2.800.- Kcal/kg olarak alınmıştır. TKİ'den alınacak yazıda kullanılan kömürün ısıl değeri "A" ise, Yıllık kömür miktarına ait formüllerde bulunacak rakam, (2800/A) katsayısı ile çarpılacaktır.

5 - Kaloriferli kamu konutlarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu yıllık yakıt ihtiyacı, her ilin ait olduğu bölge formülü uygulanarak tespit edilir.

10 SAYILI CETVEL

(EK: 91/1391 - 15.1.1991)

I. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

II. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

 

 

Kış mevsimi

Kış mevsimi

 

İlin Adı

Ortalama Isısı

İlin Adı

Ortalama Isısı

1 - Muğla

+0,00

1 - İstanbul

-3,60

2 - İçel

-0,50

2 - Çanakkale

-3,00

3 - İzmir

-1,50

3 - Aydın

-2,45

4 - Hatay

-1,67

4 - Trabzon

-3,67

 

 

5 - Rize

-4,00

 

 

6 - Kocaeli

-3,60

Bölgenin ortalama

 

Bölgenin Ortalama

 

Sıcaklığı : -0,92 derece

 

Sıcaklığı: -3,40°

 

 

III. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

IV. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

 

Kış mevsimi

Kış mevsimi

 

İlin Adı

Ortalama Isısı

İlin Adı

Ortalama Isısı

1 - Bursa

-5,45

1 - Denizli

-7,00

2 - Balıkesir

-4,89

2 - Şanlıurfa

-6,38

3 - Sakarya

-4,50

3 - Mardin

-6,00

4 - Manisa

-4,50

4 - Tekirdağ

-7,13

5 - Antalya

-4,50

5 - Isparta

-7,40

6 - Adana

-4,36

6 - Zonguldak

-6,90

7 - Sinop

-5,57

7 - Artvin

-7,29

8 - Samsun

-5,33

8 - Gaziantep

-7,29

9 - Giresun

-5,33

 

 

10 - Ordu

-5,63

 

 

Bölgenin Ortalama

Bölgenin Ortalama

Sıcaklığı: -5,00°

Sıcaklığı : -6.92 derece

 

V. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

VI. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

Kış mevsimi

Kış mevsimi

 

İlin Adı

Ortalama Isısı

İlin Adı

Ortalama Isısı

1 - Kırklareli

-9,00

1 - Kütahya

-10,00

2 - Edirne

-8,63

2 - Afyon

-11,67

3 - Bilecik

-8,00

3 - Konya

-11,29

4 - Uşak

-8,50

4 - Eskişehir

-11,57

5 - Burdur

-9,00

5 - Bolu

-11,10

6 - Kastamonu

-8,75

6 - Diyarbakır

-10,25

7 - Adıyaman

-9,00

7 - Siirt

-10,36

 

 

8 - Kahramanmaraş

-11,00

 

 

9 - Karaman

-11,30

 

 

10 - Batman

-10,36

 

 

11 - Şırnak

-10,36

 

Bölgenin ortalama sıcaklığı-8,70 derece

 

Bölgenin Ortalama Sıcaklığı: -10,95°(x)

 

(x) Dış sıcaklık ortalaması, Bölge iklim şartları nedeniyle, -10,95° kabul edilerek, hesaplama yapılmıştır.

 

VII. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

VIII. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

Kış mevsimi

Kış mevsimi

İlin Adı

Ortalama Isısı

İlin Adı

Ortalama Isısı

1 - Ankara

-12,20

1 - Çorum

-14,33

2 - Kırşehir

-13,00

2 - Tunceli

-15,00

3 - Tokat

-12,75

3 - Çankırı

-15,43

4 - Amasya

-12,50

4 - Bitlis

-15,50

5 - Gümüşhane

-13,20

5 - Niğde

-15,00

6 - Elazığ

-13,13

6 - Yozgat

-15,00

7 - Malatya

-13,13

7 - Kayseri

-15,00

 

 

 

 

8 - Kırıkkale

-12,20

8 - Nevşehir

-14,50

9 - Bayburt

-13,20

9 - Aksaray

-15,00

 

Bölgenin Ortalama Sıcaklığı: -12,80derece

Bölgenin Ortalama Sıcaklığı -14,97°

 

IX. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

X. BÖLGEYE BAĞLI İLLER

 

Kış mevsimi

Kış mevsimi

 

İlin Adı

Ortalama Isısı

İlin Adı

Ortalama Isısı

1 - Sivas

-16,75

1 - Erzurum

-22,10

2 - Bingöl

-18,00

2 - Hakkari

-21,00

3 - Erzincan

-18,43

3 - Kars

-22,62

4 - Van

-18,00

4 - Ağrı

-23,75

5 - Muş

-20,25

 

 

 

Bölgenin Ortalama Sıcaklığı: -18,30°

Bölgenin Ortalama Sıcaklığı -22,37

Not: Yeni il kurulduğunda, konutların yıllık yakıt miktarının hesaplanmasında eskiden bağlı olduğu ilin cetveldeki bölgesi esas alınır.

TABLO: 1

a 5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,400

0,300

0,293,

0,290

0,287

0,283

0,267

0,264

0,260

0,257

10

0,300

0,200

0,193

0,190

0,187

0,183

0,167

0,164

0,160

0,157

11

0,293

0,193

0,184

0,183

0,181

0,170

0,158

0,155

0,153

0,150

12

0,290

0,190

0,183

0,178

0,175

0,160

0,153

0,150

0,147

0,143

13

0,287

0,187

0,181

0,174

0,166

0,156

0,147

0,143

0,140

0,137

14

0,283

0,183

0,170

0,160

0,156

0,148

0,140

0,137

0,134

0,130

15

0,267

0,167

0,158

0,153

0,147

0,140

0,133

0,130

0,127

0,123

16

0,264

0,164

0,155

0,150

0,143

0,137

0,130

0,127

0,124

0,120

17

0,260

0,160

0,153

0,147

0,140

0,134

0,127

0,124

0,120

0,117

18

0,257

0,157

0,150

0,143

0,137

0,130

0,123

0,120

0,117

0,113

19

0,253

0,153

0,146

0,140

0,133

0,127

0,120

0,117

0,113

0,110

20

0,250

0,150

0,143

0,137

0,130

0,124

0,117

0,114

0,110

0,107

21

0,248

0,148

0,141

0,135

0,128

0,121

0,115

0,112

0,108

0,105

22

0,246

0,146

0,139

0,133

0,126

0,120

0,113

0,110

0,106

0,103

23

0,244

0,144

0,137

0,131

0,124

0,118

0,111

0,108

0,104

0,101

24

0,242

0,142

0,135

0,124

0,122

0,116

0,109

0,106

0,102

0,099

25

0,240

0,140

0,133

0,127

0,120

0,114

0,107

0,104

0,100

0,097

26

0,239

0,139

0,132

0,126

0,119

0,113

0,106

0,103

0,099

0,096

27

0,237

0,137

0,130

0,123

0,117

0,111

0,104

0,101

0,097

0,094

28

0,236

0,136

0,129

0,122

0,116

0,110

0,103

0,100

0,096

0,093

29

0,234

0,134

0,127

0,121

0,114

0,108

0,102

0,099

0,095

0,092

30

0,233

0,133

0,126

0,120

0,113

0,107

0,100

0,097

0,093

0,090

31

0,232

0,132

0,125

0,119

0,112

0,106

0,099

0,096

0,092

0,089

32

0,231

0,131

0,124

0,118

0,111

0,105

0,098

0,095

0,091

0,088

33

0,230

0,130

0,123

0,117

0,110

0,104

0,097

0,094

0,090

0,087

34

0,230

0,130

0,123

0,117

0,110

0,104

0,097

0,094

0,090

0,087

35

0,229

0,129

0,122

0,116

0,109

0,103

0,096

0,093

0,089

0,086

36

0,228

0,128

0,121

0,115

0,108

0,102

0,095

0,092

0,088

0,085

37

0,227

0,127

0,120

0,114

0,107

0,101

0,090

0,090

0,087

0,083

38

0,227

0,127

0,120

0,113

0,106

0,100

0,094

0,091

0,086

0,083

39

0,226

0,126

0,119

0,112

0,105

0,099

0,093

0,090

0,085

0,082

40

0,225

0,125

0,118

0,111

0,104

0,098

0,092

0,089

0,084

0,081

41

0,224

0,124

0,117

0,110

0,103

0,097

0,092

0,089

0,084

0,081

42

0,224

0,124

0,118

0,112

0,105

0,096

0,091

0,090

0,085

0,081

43

0,223

0,123

0,117

0,111

0,106

0,095

0,090

0,090

0,085

0,082

44

0,223

0,123

0,117

0,112

0,106

0,101

0,090

0,091

0,086

0,082

45

0,222

0,122

0,117

0,112

0,106

0,101

0,096

0,091

0,086

0,082

46

0,222

0,122

0,116

0,111

0,105

0,100

0,094

0,090

0,085

0,081

47

0,221

0,121

0,115

0,109

0,104

0,098

0,092

0,088

0,084

0,080

48

0,221

0,121

0,115

0,109

0,103

0,097

0,091

0,087

0,082

0,079

49

0,220

0,120

0,114

0,108

0,101

0,095

0,089

0,085

0,081

0,078

50

0,220

0,120

0,115

0,108

0,101

0,095

0,087

0,084

0,080

0,077

 

a

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,253

0,250

0,248

0,246

0,244

0,242

0,240

0,239

0,237

0,236

0,234

10

0,153

0,150

0,148

0,146

0,144

0,142

0,140

0,139

0,137

0,136

0,134

11

0,146

0,143

0,141

0,139

0,137

0,135

0,133

0,132

0,130

0,129

0,127

12

0,140

0,137

0,135

0,133

0,131

0,129

0,127

0,126

0,123

0,122

0,121

13

0,133

0,130

0,128

0,126

0,124

0,122

0,120

0,114

0,117

0,116

0,114

14

0,127

0,124

0,121

0,120

0,118

0,116

0,114

0,113

0,111

0,110

0,108

15

0,120

0,117

0,115

0,113

0,114

0,109

0,107

0,106

0,104

0,103

0,102

16

0,117

0,114

0,112

0,110

0,108

0,106

0,104

0,103

0,101

0,100

0,099

17

0,113

0,110

0,108

0,106

0,104

0,102

0,100

0,099

0,097

0,096

0,095

18

0,110

0,107

0,105

0,103

0,101

0,099

0,097

0,096

0,094

0,093

0,092

19

0,106

0,103

0,101

0,099

0,097

0,095

0,093

0,092

0,090

0,089

0,088

20

0,103

0,100

0,098

0,096

0,094

0,092

0,090

0,089

0,087

0,086

0,084

21

0,101

0,098

0,096

0,094

0,092

0,090

0,088

0,087

0,085

0,084

0,082

22

0,099

0,096

0,094

0,092

0,090

0,080

0,086

0,085

0,083

0,082

0,080

23

0,097

0,094

0,092

0,090

0,088

0,086

0,084

0,083

0,081

0,080

0,078

24

0,095

0,092

0,090

0,088

0,086

0,084

0,082

0,081

0,079

0,078

0,076

25

0,093

0,090

0,088

0,086

0,084

0,082

0,080

0,079

0,077

0,076

0,074

26

0,092

0,089

0,087

0,085

0,083

0,081

0,079

0,078

0,076

0,075

0,073

27

0,090

0,087

0,085

0,083

0,081

0,079

0,077

0,076

0,075

0,073

0,072

28

0,089

0,086

0,084

0,082

0,080

0,078

0,076

0,075

0,073

0,072

0,070

29

0,088

0,084

0,082

0,080

0,078

0,076

0,074

0,073

0,072

0,070

0,069

30

0,086

0,083

0,081

0,079

0,077

0,075

0,073

0,072

0,071

0,069

0,068

31

0,085

0,082

0,080

0,078

0,076

0,074

0,072

0,071

0,070

0,068

0,067

32

0,084

0,081

0,079

0,077

0,075

0,073

0,071

0,070

0,069

0,067

0,066

33

0,083

0,080

0,078

0,076

0,074

0,072

0,070

0,069

0,068

0,066

0,065

34

0,083

0,080

0,078

0,076

0,074

0,072

0,070

0,069

0,067

0,066

0,064

35

0,082

0,079

0,077

0,075

0,073

0,071

0,069

0,068

0,066

0,065

0,063

36

0,081

0,078

0,076

0,074

0,072

0,070

0,068

0,067

0,065

0,064

0,062

37

0,080

0,076

0,075

0,073

0,071

0,069

0,067

0,066

0,065

0,064

0,061

38

0,079

0,077

0,075

0,073

0,071

0,069

0,067

0,066

0,065

0,064

0,061

39

0,078

0,076

0,074

0,072

0,070

0,068

0,066

0,065

0,063

0,062

0,060

40

0,077

0,075

0,073

0,071

0,069

0,067

0,065

0,064

0,062

0,061

0,059

41

0,077

0,074

0,072

0,070

0,068

0,066

0,064

0,063

0,061

0,060

0,058

42

0,077

0,074

0,072

0,070

0,068

0,066

0,064

0,063

0,061

0,060

0,058

43

0,077

0,073

0,071

0,069

0,067

0,065

0,063

0,062

0,060

0,059

0,057

44

0,077

0,073

0,071

0,069

0,067

0,065

0,063

0,062

0,060

0,059

0,057

45

0,077

0,072

0,070

0,068

0,066

0,064

0,062

0,061

0,059

0,058

0,056

46

0,076

0,072

0,070

0,068

0,066

0,064

0,062

0,061

0,059

0,058

0,056

47

0,075

0,071

0,069

0,067

0,065

0,063

0,061

0,060

0,058

0,057

0,055

48

0,075

0,071

0,069

0,067

0,065

0,063

0,061

0,060

0,058

0,057

0,055

49

0,074

0,070

0,068

0,066

0,064

0,062

0,060

0,059

0,057

0,056

0,054

50

0,073

0,070

0,068

0,066

0,064

0,062

0,060

0,059

0,057

0,056

0,054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,233

0,232

0,231

0,230

0,230

0,229

0,228

0,227

0,227

0,226

0,225

10

0,133

0,132

0,131

0,130

0,130

0,129

0,128

0,127

0,127

0,126

0,125

11

0,126

0,125

0,124

0,123

0,123

0,122

0,121

0,120

0,120

0,119

0,118

12

0,120

0,119

0,118

0,117

0,117

0,116

0,115

0,114

0,113

0,112

0,111

13

0,113

0,112

0,111

0,110

0,110

0,109

0,108

0,107

0,106

0,105

0,104

14

0,107

0,106

0,105

0,104

0,104

0,103

0,102

0,101

0,100

0,099

0,098

15

0,100

0,099

0,098

0,097

0,097

0,096

0,095

0,094

0,094

0,093

0,092

16

0,097

0,096

0,095

0,094

0,094

0,093

0,092

0,090

0,091

0,090

0,089

17

0,093

0,092

0,091

0,090

0,090

0,089

0,088

0,087

0,086

0,085

0,084

18

0,090

0,089

0,088

0,087

0,087

0,086

0,085

0,083

0,083

0,082

0,081

19

0,086

0,085

0,084

0,083

0,083

0,082

0,081

0,080

0,079

0,078

0,077

20

0,083

0,082

0,081

0,080

0,080

0,079

0,078

0,077

0,077

0,076

0,075

21

0,081

0,080

0,079

0,078

0,078

0,077

0,076

0,075

0,075

0,074

0,073

22

0,079

0,078

0,077

0,076

0,076

0,075

0,074

0,073

0,073

0,072

0,071

23

0,077

0,076

0,075

0,074

0,074

0,073

0,072

0,071

0,071

0,070

0,069

24

0,075

0,074

0,073

0,072

0,072

0,071

0,070

0,069

0,069

0,068

0,067

25

0,073

0,072

0,071

0,070

0,070

0,069

0,068

0,067

0,067

0,066

0,065

26

0,072

0,071

0,070

0,069

0,069

0,068

0,067

0,066

0,066

0,063

0,064

27

0,071

0,070

0,069

0,068

0,067

0,066

0,065

0,065

0,065

0,063

0,062

28

0,069

0,068

0,067

0,066

0,066

0,065

0,064

0,064

0,064

0,062

0,061

29

0,068

0,067

0,066

0,065

0,064

0,063

0,062

0,061

0,061

0,060

0,059

30

0,067

0,066

0,065

0,064

0,063

0,062

0,061

0,060

0,060

0,059

0,058

31

0,066

0,065

0,064

0,063

0,062

0,061

0,060

0,059

0,059

0,058

0,057

32

0,065

0,064

0,063

0,062

0,061

0,060

0,059

0,058

0,058

0,057

0,056

33

0,064

0,063

0,062

0,061

0,060

0,059

0,058

0,058

0,057

0,057

0,056

34

0,063

0,062

0,061

0,060

0,059

0,058

0,057

0,057

0,056

0,056

0,055

35

0,062

0,061

0,060

0,059

0,058

0,057

0,056

0,056

0,055

0,055

0,054

36

0,061

0,060

0,059

0,058

0,057

0,056

0,055

0,055

0,054

0,054

0,053

37

0,060

0,059

0,058

0,058

0,057

0,056

0,055

0,055

0,054

0,054

0,052

38

0,060

0,059

0,058

0,057

0,056

0,055

0,054

0,054

0,053

0,053

0,052

39

0,059

0,058

0,057

0,057

0,056

0,055

0,054

0,054

0,053

0,053

0,051

40

0,058

0,057

0,056

0,056

0,055

0,054

0,053

0,052

0,052

0,051

0,050

41

0,057

0,056

0,055

0,055

0,054

0,053

0,052

0,051

0,051

0,050

0,049

42

0,057

0,056

0,055

0,055

0,054

0,053

0,052

0,051

0,051

0,050

0,049

43

0,056

0,055

0,054

0,054

0,053

0,052

0,051

0,050

0,050

0,049

0,048

44

0,056

0,055

0,054

0,054

0,053

0,052

0,051

0,050

0,050

0,049

0,048

45

0,055

0,055

0,053

0,053

0,052

0,051

0,050

0,049

0,049

0,048

0,047

46

0,055

0,055

0,053

0,053

0,052

0,051

0,050

0,049

0,049

0,048

0,047

47

0,054

0,054

0,052

0,052

0,051

0,050

0,049

0,048

0,048

0,047

0,046

48

0,054

0,053

0,052

0,052

0,051

0,050

0,049

0,048

0,048

0,047

0,046

49

0,053

0,052

0,051

0,051

0,050

0,049

0,048

0,047

0,047

0,046

0,045

50

0,053

0,052

0,051

0,051

0,050

0,049

0,048

0,047

0,047

0,046

0,045

 

a

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,224

0,224

0,223

0,223

0,222

0,222

0,221

0,221

0,220

0,220

10

0,124

0,124

0,123

0,123

0,122

0,122

0,121

0,121

0,120

0,120

11

0,117

0,118

0,117

0,117

0,117

0,116

0,115

0,115

0,114

0,145

12

0,110

0,112

0,111

0,112

0,112

0,111

0,109

0,109

0,108

0,108

13

0,103

0,105

0,106

0,106

0,106

0,105

0,104

0,103

0,101

0,101

14

0,097

0,096

0,095

0,101

0,101

0,100

0,098

0,097

0,095

0,095

15

0,092

0,091

0,090

0,090

0,096

0,094

0,092

0,091

0,089

0,087

16

0,089

0,090

0,090

0,091

0,091

0,090

0,088

0,087

0,085

0,084

17

0,084

0,085

0,085

0,086

0,086

0,085

0,084

0,082

0,081

0,080

18

0,081

0,081

0,082

0,082

0,082

0,081

0,080

0,079

0,078

0,077

19

0,077

0,077

0,077

0,077

0,077

0,076

0,075

0,075

0,074

0,073

20

0,074

0,074

0,073

0,073

0,072

0,072

0,071

0,071

0,070

0,070

21

0,072

0,072

0,071

0,071

0,070

0,070

0,069

0,069

0,068

0,068

22

0,070

0,070

0,069

0,069

0,068

0,068

0,067

0,067

0,066

0,066

23

0,068

0,068

0,067

0,067

0,066

0,066

0,065

0,065

0,064

0,064

24

0,066

0,066

0,065

0,065

0,064

0,064

0,063

0,063

0,062

0,062

25

0,064

0,064

0,063

0,063

0,062

0,062

0,061

0,061

0,060

0,060

26

0,063

0,063

0,062

0,062

0,061

0,061

0,060

0,060

0,059

0,059

27

0,061

0,061

0,060

0,060

0,059

0,059

0,058

0,058

0,057

0,057

28

0,060

0,060

0,059

0,059

0,058

0,058

0,057

0,057

0,056

0,056

29

0,058

0,058

0,057

0,057

0,056

0,056

0,055

0,055

0,054

0,054

30

0,057

0,057

0,056

0,056

0,055

0,055

0,054

0,054

0,053

0,053

31

0,056

0,056

0,055

0,055

0,055

0,055

0,054

0,053

0,052

0,052

32

0,055

0,055

0,054

0,054

0,053

0,053

0,052

0,052

0,051

0,051

33

0,055

0,055

0,054

0,054

0,053

0,053

0,052

0,052

0,051

0,051

34

0,054

0,054

0,053

0,053

0,052

0,052

0,051

0,051

0,050

0,050

35

0,053

0,053

0,052

0,052

0,051

0,051

0,050

0,050

0,049

0,049

36

0,052

0,052

0,051

0,051

0,050

0,050

0,049

0,048

0,048

0,048

37

0,051

0,051

0,050

0,050

0,049

0,049

0,048

0,048

0,047

0,047

38

0,051

0,051

0,050

0,050

0,049

0,049

0,048

0,048

0,047

0,047

39

0,050

0,050

0,049

0,049

0,048

0,048

0,047

0,047

0,046

0,046

40

0,049

0,049

0,048

0,048

0,047

0,047

0,046

0,046

0,045

0,045

41

0,048

0,048

0,047

0,047

0,046

0,046

0,045

0,045

0,044

0,044

42

0,048

0,048

0,047

0,047

0,046

0,046

0,045

0,045

0,044

0,044

43

0,047

0,047

0,046

0,046

0,045

0,045

0,044

0,044

0,043

0,043

44

0,047

0,047

0,046

0,046

0,045

0,045

0,044

0,044

0,043

0,043

45

0,046

0,046

0,045

0,045

0,044

0,044

0,043

0,043

0,042

0,042

46

0,046

0,046

0,045

0,045

0,044

0,044

0,043

0,043

0,042

0,042

47

0,045

0,045

0,044

0,044

0,043

0,043

0,042

0,042

0,041

0,041

48

0,045

0,045

0,044

0,044

0,043

0,043

0,042

0,042

0,041

0,041

49

0,044

0,044

0,043

0,042

0,042

0,042

0,041

0,041

0,040

0,040

50

0,044

0,044

0,043

0,042

0,042

0,042

0,041

0,041

0,040

0,040

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ