TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

KONUT KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, 28/6/2001 tarihli ve 4698 sayılı Kanun ile teşekkül ettirilen Konut Koordinasyon Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2 — 4698 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen çerçeve de Konut Koordinasyon Kurulunun görev ve yetkileri ile bunlara ilişkin usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4698 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Konut Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

Kurul: Konut Yüksek Kurulunu,

Koordinasyon Kurulu: Konut Koordinasyon Kurulunu,

Başkan, Müsteşar: Konut Müsteşarını,

Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Koordinasyon Kurulunun Teşekkülü

Madde 5 — Koordinasyon Kurulu, Konut Müsteşarının başkanlığında, ilgili kamu görevlilerinden teşekkül eden 6 üyeden oluşur.

Üyeler

Madde 6 — Konut Müsteşarı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Arsa Ofisi Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Koordinasyon Kurulu üyelerini oluşturur.

Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkisi

Madde 7 — Koordinasyon Kurulu; Kurulun kararlarının oluşumuna esas olmak üzere, hazırlıkları yapmak ve Kurul kararlarının uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri

Toplantı Zamanı, Yeri ve Gündemi

Madde 8 — Başkan, görüşülecek konuları dikkate alarak toplantı zamanını belirler. Toplantılar aksi bildirilmedikçe Konut Müsteşarlığında yapılır. Gündem ile birlikte toplantı yeri de belirtilir. Gündem, Kurul kararları ve Müsteşarlıkça belirlenen hususlar da değerlendirilerek Başkan tarafından tespit edilir ve toplantı gününden en az dört gün önce üyelere duyurulur. Gündemle birlikte varsa görüşülecek konulara ilişkin proje, rapor ve benzerleri de üyelere gönderilir.

Koordinasyon Kurulunun Toplanması

Madde 9 — Koordinasyon Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Toplantı, Başkan dahil en az dört üyenin katılımı ile gerçekleşebilir.

Koordinasyon Kurulu toplantısına, sekreteryadan sorumlu Müsteşarlık personeli, 11 nci madde uyarınca tespit edilmiş olan Raportör ile gerektiğinde açıklamalarda bulunmak üzere Başkan tarafından çağrılan ilgili görevliler dışında ayrıca kimse katılamaz. Ancak, yürütülecek proje ile ilgili olmak üzere, Kurulca uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de, toplantıdan en az üç gün önce gündemle ilgili bilgi verilerek Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmak üzere davet edilebilir.

Toplantıya Katılmama Halleri

Madde 10 — Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyelerinin toplantılara katılmaları esastır. Hastalık, izin, seyahat ve benzeri nedenlerle toplantıya katılamama halinde bu görevleri vekaleten yürütenler toplantıya katılır.

Görüşme Usulü

Madde 11 — Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür. Başkan, maddelerin görüşülmesinde söz isteyenlere bir sıra dahilinde söz verir. Raportörlüğü, Başkan tarafından belirlenecek üyelerden birisi yapar. Raportörlük için Müsteşarlıkça ayrı görevli de tespit edilebilir.

Oylama Şekli

Madde 12 — Konu üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra ilgili gündem maddesi oya sunulur. Oylamalar açık yapılır. En az dört üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alınır. Hiçbir üyenin oyu çekimser olamaz. Karara katılmayan üye en geç beş gün içerisinde katılmama gerekçesini yazılı olarak Koordinasyon Kuruluna bildirir.

Karar Tutanakları

Madde 13 — Koordinasyon Kurulu kararları tutanak haline getirilerek üyelerce imzalanır. Kararlar (1) den başlanarak birbirini takiben şekilde numaralandırılır. Karar tarihi belirtilir. Kararlara ilişkin evrak ve ekler karar tutanağına karardaki sıraya göre eklenir.

Kararların Açıklanması

Madde 14 — Koordinasyon Kurulu kararları açıklanamaz. Ancak, Kurul kararlarının uygulanmasıyla ilgili hususlarda, gerektiğinde, açıklama Başkan tarafından yapılabilir.

Kararların Tekrar Görüşülmesi

Madde 15 — Hakkında karar verilmiş olan bir konunun Koordinasyon Kurulunda tekrar görüşülmesi Koordinasyon Kurulu kararına bağlıdır.

Koordinasyon Kurulu Onayına Sunma

Madde 16 — Müsteşarlık; bağlı kuruluşları vasıtasıyla hazırlanan ve Koordinasyon Kurulunun görev alanına giren konuları, Koordinasyon Kurulunun işleyişi ile ilgili yönetmelik, uygulama esasları ve benzeri düzenlemeleri Koordinasyon Kurulunun onayına sunar.

Sekreterya Hizmetleri

Madde 17 — Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetleri Müsteşarlıkça yerine getirilir. Müsteşarlık, Koordinasyon Kuruluna girmesi önerilen projeler, araştırma ve incelemeler ile bu çerçevede oluşan bilgi, belge ve öneriler ile diğer hususları değerlendirerek Koordinasyon Kurulunun gündemine dahil edilmesini önerir. Kurul kararlarının ilgili kamu kurumlarınca etkin bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek üzere uygulamayı takip ederek Koordinasyon Kuruluna bilgi sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Saklı Hükümler

Madde 18 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 4698 sayılı Kanun ve genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Koordinasyon Kurulu Başkanı yürütür.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ