TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

 

(Değişik:17/3/2001-RG:24345 / 1 md.)

BİRİNCİ BÖLÜM  

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

 

Amaç  

Madde 1 (Değişik:17/3/2001-RG:24345 / 2. md.)

Bu Yönetmeliğin amacı; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanacak her tür ve ölçekteki planın, bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 (Değişik:17/3/2001-RG:24345 / 3. md.) Bu Yönetmelik hükümleri her tür ve ölçekteki plan yapımına ilişkin esasları kapsar.

(Ek:02/09/1999-RG:23804 / 1 md.) Özel kanunlara göre belirlenen alanlarda Kanun ile farklı hüküm getirilmemiş ise plan yapımına dair teknik kurallar konusunda bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte adı geçen terimler aşağıda tanımlanmıştır:  

1) (Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 2. md.)  Nazım İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır.

2) (Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 2. md.)   Uygulama İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır.

3) (Değişik:17/3/2001-RG:24345 / 4. md.) Revizyon Planı: Her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlar ile üst ölçek plan kararlarına uygunluğun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

4) (Değişik:17/3/2001-RG:24345 / 4. md.) İlave Plan : Yürürlükte bulunan planın ihtiyaca cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanan plandır.

5) (Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 2. md.) Mevzii İmar Planı: Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kuraarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.

6) (Değişik:17/3/2001-RG:24345 / 4. md.) Plan Değişikliği: Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan kamu yaranının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir.

7) Sosyal alt yapı: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken eğitim, sağlık, dini, kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel isimdir.

8) Aktif yeşil alan: Park, çocuk bahçesi ve oyun alanları olarak ayrılan sahalardır.

9)Teknik alt yapı: Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

10) (Ek:02/09/1999-RG:23804 / 2 md.) (Değişik:17/3/2001-RG:24345 / 4 md.)

Çevre Düzeni Planı:Konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel-kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen, yönetsel mekansal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılan, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen, 1/25.000, 1/ 50.000, 1/100.000, veya 1/200.000 ölçekte hazırlanan plan notları ve raporuyla bir bütün olan plandır.

11) (Ek:17/3/2001-RG:24345 / 4 md.) İmar Planı : Belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu amaçla beldenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklere ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama kararları, örgütleme ve uygulama ilkelerini içeren pafta, rapor ve notlardan oluşan belgedir. İmar planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

12) (Ek:17/3/2001-RG:24345 / 4 md.)  Bakanlık : Bayındırlık ve İskan Bakanlığıdır.

13) (Ek:17/3/2001-RG:24345 / 4 md.) İlgili İdare : Belediye ve mücavir alan sınırı içinde belediye, dışında valiliktir.  

İKİNCİ BÖLÜM

Plan Yapımına Dair Esaslar

(Değişik:17/3/2001-RG:24345 / 5 md.)

Madde 4 (Ek:17/3/2001-RG:24345 / 6.md.) Çevre düzeni planı sınırları, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününü veya bir kısmını kapsayacak şekilde belirlenir.

    Planlar, ilgili kurum veya kuruluşlarla ve plan kapsamındaki ilgili idarelerle işbirliği sağlanarak Bakanlıkça yaptırılır. Bakanlık, plan yapım işini Bakanlıkça belirlenen planlama sınırı içerisinde kalan ilgili idarelere devredebilir.

    Kentsel gelişme alanı ihtiyacının büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında karşılanma gereği halinde, kent bütnünü, ketsel gelişme alanını ve bu alanlarla bütünlük gösteren alanları kapsayan çevre düzeni planları, Bakanlığın koordinasyonu altında, ilgili büyük şehir belediyesi ve valilikçe ortaklaşa yapılır.

    Çevre düzeni planları Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girer.

    Onaylı planlar, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlar, ilgili idarelerce bir ay süre ile ilan edilir.

    Askı süresi içerisinde plan kararlarına gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraza konu alanla ilgili belediye veya valiliğe yapılır. İdarenin görüşü ile valilikçe Bakanlığa gönderilen itirazlar Bakanlıkça, Yönetmelikte hükümleri kapsamında değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

    Çevre düzeni planında yapılacak revizyon, ilave ve değişikliklere de aynı usullere tabidir.

    Çevre düzeni planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak Bakanlığın ve idarelerin görevidir. Bakanlık planların tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar halinde çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.

Madde  5 (Ek:17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)  Çevre düzeni planları, varsa bölge planı esas alınarak yapılır. Çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde, planlanacak alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kurululardan veliler elde edilir.

a)         Planlama alanının konumu ile ilgili bilgiler,

b)         Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar,

c)         Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı,

d)         Çevresel değerler ve koruma alanları,

e)         Afet verileri, afete maruz alanlar, yerleşmeler ve özellikleri,

f)          Planlama alanı ile ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi vb. bilgiler,

g)         Ulaşım ve enerji dahil teknik altyapı,

h)         Sektörel yapı,

i)          Askeri alanlar,

j)          Mülkiyet yapısı,

k)         Yerleşmelerle ilgili yerel özellikler,

l)          Planlama alanının özelliğine göre diğer konular.

m)        Çevre düzeni planı yapılacak alan ve yakın çevresinin bir bütünlük içinde ele alınması ve değerlendirilmesi için eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır ve değerlendirilir. Çevre düzeni planı kararları, yapılan inceleme, araştırma sonuçları ve görüşler değerlendirilerek oluşturulur. Plan raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve yapılan değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleşmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı ve denetim konularına dair ilkeler de yer alır.

Madde 6 (Ek:17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)  Çevre düzeni planı sınırları içerisinde kalan alanlarda;

Yerleşilebilirlik ilkesi ve taşıma kapasitesi göz önünde bulundurularak koruma kullanma dengesinin sağlanması,

Makro ölçekte nüfus dağılımı ve yoğunluk kararlarının verilmesi.

Kısıtlı doğal kaynakların, artan yerleşik nüfusun ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirerek, gereksinimlerini karşılayacak biçimde kullanılmasını sağlaması,

Doğal, tarihi, kültürel çevre deRlerinin korunması,

Tarım alanlarının sit alanlarının, orman alanlarının, özel çevre koruma alanlarının, ekolojik açıdan korunması gerekli alanların, sulak alanların, uluslar arası sözleşmelere konu alanların, kıyı alanlarının ve benzeri alanların, ilgili mevzuatında öngörülen kurallar çerçevesinde kullanımı ve korunması,

Yatırımların koordineli olarak kullanıma sunulması,

Planlama sürecinin analiz, araştırma ve sentez aşamalarında, yönetmelikte belirlenen konularda yapılan çalışmaların ve toplanan değişik sınıf ve türdeki verilerin planlama kararlarının oluşumunda etkin kullanımı,

Afete maruz bölge, yerleşme ve alanlarındaki afet risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin plan kararlarında dikkate alınması,

    Alt ölçekli planlamaya veri teşkil edecek politikaların oluşturulması, esastır.

Madde 7 (Ek:17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)  Çevre düzeni planı ilke, esas ve kararlarına aykırı imar planı yapılamaz.

    Çevre düzeni planı sınırları içerisinde mevzi imar planı yapılamaz. Çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı alınmış alanlar için yapılacak imar planları, mevzii imar planı olarak değerlendirilemez.

    Çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı getirilen alanlarda, kentsel ve kırsal yerleşmelerde imar planlarının alan bütününde veya çevre düzeni planında belirlenen etaplara ve/veya çevre düzeni planı ilke ve kararlarına uygun önceliklere göre yapılması esastır.

Çevre düzeni planında, tarım alanı, mera, maki-funda vb. kullanım kararı getirilmiş alanlarda konut, sanayi, turizm, enerji, vb. yapılaşma amaçlı uygulama yapılamaz.

Madde 8 (Ek:17/3/2001-RG:24345 / 6.md.) Bakanlığın plan yapım yetkisini devrettiği birden fazla idareyi kapsayan planlama çalışmalarında, koordinasyon Bakanlığa aittir. Planlama alanı içinde yer alan idarelerin planlama sürecinde katılımı, görev, yetki ve sorumlulukları ve alt ölçek plan yapım ile ilgili esaslar, gerektiğinde protokolle belirlenir.

Madde 9 (Ek:17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)  Çevre düzeni planlarının revizyon, ilave ve değişiklilerinde;

a)         Yerel yönetimlerin yerleşik nüfuslarının gereksinimlerinin karşılanmasına,

b)         Maddi hataların düzeltilmesine,

c)         Kamu yatırımlarına ve kamu yararına,

d)         Mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere,

e)         Geleceğe yönelik proje ve programlara dair, yeterli, geçerli ve gerekçeleri belirli teklif ve talepler, Bakanlıkça incelenerek sonuçlandırılır.

Madde 10 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.) 

İmar Kanununun 9. maddesindeki esaslara göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na verilen plan yapma, yaptırma, değiştirme ve re'sen onaylama yetkileri saklı kalmak kaydı ile, imar planları ilgili idarece doğrudan veya ihale suretiyle yaptırabileceği gibi İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmek suretiyle de yaptırılabilir.

Madde 11 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.) 

İmar planının ilgili idarece doğrudan yapılması durumunda ilgili idarenin planlama grubunda veya sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin o yerleşmenin imar planlarının hazırlanmasında geçerli olan yeterliliği haiz olması şarttır.

İlgili idare, planlama grubunda görev alacakları Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Madde 12 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.) 

İmar planlarının ihaleuretiyle elde edilmesi durumunda; plan müellifinin, "İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlik Yönetmeliği"nde o yerleşme için belirlenen asgari yeterlilik belgesine haiz olması şarttır. Planlama yarışmaları sonucunda yapılan ihaleler bu hükmün dışındadır.

Madde 13 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.) 

İmar planı ihalelerinde İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce bu amaçla hazırlanan tip sözleşme ve teknik şartlaşma esaslarına uyulur.

Bu esaslar; sit, sanayi, turizm gibi ağırlıkları nedeni ile özel ve tafsilatlı çalışma gerektiren durumlarda veya bölge şartlarına uymak amacıyla değiştirilmek suretiyle, özel sözleşme ve teknik şartlaşmalar yapılabilir.

Madde 14 (Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 3. md.)  (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.) 

Planların hazırlanması sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir:  

1-Planlama alanının yeri

2-Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar

3-Fiziksel yapı

a)Jeolojik durum

b) Akarsular, taşkın alanları

c) İklim

d) Toprak kabiliyeti

e)Tarım alanları, tarımsal arazi kullanımı

f) Sulama alanları

g) Bitki örtüsü

g) Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, havzaları ve özellikleri

4- Maden kaynakları5- Çevresel kaynaklar ve koruma alanlarıa) Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ve alanlarıb) Sulak alanlarc) Özel çevre koruma alanlarıd) Orman alanlarıe) Ekolojik açıdan korunması gerekli alanlarf) Milli Parklar 

6- Demografik yapı7- Sosyal yapı8- Ekonomik yapı9- Teknik altyapıa)Ulaşımb)Enerjic)Çöpd)İçme suyue)Kanalizasyon10- Arazi kullanımı11- Sektörel yapı12- Askeri alanlar13- Mülkiyet yapısı14- Yerleşme alanları ile ilgili özellikler

Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır.

Plan kararları, yapılan inceleme ve araştırma sonuçları değerlendirilerek oluşturulur. Plan raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve yapılan değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı ve denetim konularına dair ilkeler de yer alır.

Madde 15 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Uygulama imar planlarının tamamı bir aşamada yapılabileceği gibi etaplar halinde de hazırlanabilir. Ancak, bu durumda etap sınırlarının varsa nazım planlar üzerinde gösterilmiş olması gerekir.

Uygulama imar planlarında, yapı adaları içinde imar parselleri gösterilir.

Uygulama imar planlarına uygun olarak parselasyon planları düzenlenir ve bu planlar imar planlarının ayrılmaz parçasıdır.

Madde 16 (Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 4. md.) (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Hazırlanacak her ölçekteki imarlanlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri gözönünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında EK-1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur.

Planlarda, özürlülerin kentsel kullanımlar, sosyal ve teknik altyapı alanlarına ulaşımını ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla özürlülere yönelik her türlü mevzuat ve Türk Standartları Enstitüsü standartları dikkate alınır.

 

Madde 17 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Nazım planlar üzerinde gösterilen teknik ve sosyal altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri, toplam standartların altına düşülmemek şartı ile uygulama planlarında değiştirilebilir.

Madde 18 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Her ölçekteki planlar Ek 2 de verilen lejant ve plan çizim normlarına göre hazırlanır.

Madde 19 (Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 5. md.) (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, şahıslarca yaptırılan her ölçekteki planlama çalışmalarında, planlaması yapılan alanın kendilerine ait olduğunu belgelemek amacı ile; tapu senedi, mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına müstenit yetkili diğer makamlar tarafından verilmiş belge veya özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş, ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi ibraz edilmesi mecburidir.

Farklı mülkiyetteki arazilerin plan kapsamına alınması zorunluluğu halinde, ilgili maliklerin noter tasdikli muvafakatname ile arazilerinin planlanmasına izin verdiklerinin belgelenmesi şarttır.

Madde 20 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya değiştirilerek onaylanıp yürürlüğe giren imar planları Belediye başkanınca mühürlenir ve imzalanır.

Mühür ve imza süresindeki gecikmeler, imar planının tatbikatını engelleyemez.

Belediye meclislerince uygun görülmeyen imar planı teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle, Belediye Başkanlığınca 15 gün içinde ilgilisine yazı ile bildirilir.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında; il idare kurullarınca karar verilen imar planları valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer.

Valilikçe uygun görülmeyen imar planı teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle 15 gün içinde ilgilisine yazı ile bildirilir.

Onaylanmış planlar; onay tarihinden itibaren ilgili idarece herkesin görebileceği şekilde ilan yerlerinde asılmak ve nerede nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile duyurulmak suretiyle 30 gün süre ile ilan edilir. 30 günlük ilan süresi içinde planlara itiraz, ilgili idare nezdinde yapılır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde; belediye başkanlığınca Belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planlar, belediye meclisince 15 gün içinde incelenerek gerekçeleri de belirtilmek suretiyle kesin karara bağlanır ve karar tarihinden itibaren 15 gün içinde belediye başkanlığınca ilgilisine yazı ile bildirilir.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde; valiliğe yapılan itirazlar, valilikçe 15 gün içinde incelenerek gerekçeleri de belirtilmek suretiyle kesin karara bağlanır ve bu tarihten itibaren 15 gün içinde valilikçe ilgilisine yazı ile bildirilir.

Madde 21 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Uygulama veya revizyon imar planı yapılan kentlerde, "3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği" nin 6. maddesi uyarınca gerekli görülen ilave yönetmelik maddeleri, imar planı ile birlikte düzenlenerek onaylanır.

Madde 22 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Onaylanan imar planı ve eklerinden birer takım onaylamaya esas olan karar ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğüne muhafaza edilmek üzere gönderilir.

Madde 23 (Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 6. md.) (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Çevre düzeni planı, imar planı, revizyonu, ilavesi ve değişiklikleri ile mevzii imar planı yüklenicilerinin 2.11.1985 tarih ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği”nde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Planın ilgili idarelerce onaylanmış olması, plan müelliflerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İmar Kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı planlar ve sorumluları hakkında 1580 sayılı Belediye Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Madde 24 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Belediye Meclislerince veya Valiliklerce onaylanan her ölçekteki imar planları; büyüklükleri veya pafta adedi göz önüne alınarak, kitap halinde veya pafta pafta çoğalttırılmak suretiyle talep sahiplerine bedeli mukabilinde verilir.

Bedel, belediye encümenlerince veya valiliklerce pafta ve sahife bazında tespit edilir.

Madde 25 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerin imar planları yürürlükte olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 44. maddesi gereği çıkarılan yönetmeliklerin hükümlerine tabidir.

Madde 26 (Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 7. md.) (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Çevre düzeni planı, plan revizyonu, ilaveleri ve değişiklikleri ile mevzii imar planları da bu Yönetmelikteki esaslara tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMİmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar

Madde 27 (Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 8. md.) (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

1-   İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.

2-   İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.

3-   İmar planında yeni bir sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılması durumunda 1. bentteki esaslara uyulur.

4-   Plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması şarttır.

Madde 28 (Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 9. md.) (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarFDn değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:

1-Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır.

2- Kat adedi arttırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bir yoldaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır.

    H1 + H2    K =         + 7 m.    2    

Yukarıdaki formülde;

K = Karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (m)

H1 = Yolun bir cephesine önerilecek yapının irtifaı

H2 = Yolun diğer cephesinde önerilecek yapının irtifaıdır.

Madde 29 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde;

1- Devamlılığı olan bir yol belli bir kesimde daraltılamaz.2- Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu esas alınır.3- İmar planlarındaki gelişme alanlarında (7.00) m.den dar yaya, (10.00) m.den dar trafik yolu açılamaz, meskun alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur.4- İmar planı değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilemez.5- İmar planı içinde kalan karayolu, kent içi geçişinin değiştirilmesi durumunda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınacak görüşe uyulur.

Madde 30 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)İmar planlarında sosyal ve teknik alt yapı kullanımlarından başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir alanın kullanılışının değiştirilmesi durumunda;1- Nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişiklikler plan değişikliği yolu ile yapılamaz.2- Yeni belirtilen kullanışın ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt yapı alanları Ek 1'deki tabloda belerdeki esaslara uyulur.

Madde 31 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

İmar planı değişikliklerinin onaylama, askı, onaya itiraz, itirazların değerlendirilmesi ve dağıtımı konularında 14 ve 16. maddelerdeki esaslara uyulur.

Madde 32 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilecek imar planı değişiklik paftalarında; yerleşme adı, pafta numarası, kuzey işareti, koordinat değerleri, ölçeği, kıyı ile ilgili ise kıyı kenar çizgisi işlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Madde 33 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)    

Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girer.

Madde 34 (Değişik : 17/3/2001-RG:24345 / 6.md.)

Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

EK- 1(Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 10. md.)  

Kentsel, Sosyal ve Teknik Alt Yapı (1)

           

Nüfus   

0-15.000

15.000-45.000

45.000-100.000

100.000-+

Kreş+ anaokulu     

1 m2/ kişi

1 m2/ kişi

1 m2/ kişi

1 m2/ kişi

İlköğretim (2)         

4 m2/ kişi

4 m2/ kişi

4.5 m2/ kişi

4.5 m2/ kişi

Ortaöğretim (2)        

3 m2/ kişi

3 m2/ kişi

3 m2/ kişi

3 m2/ kişi

Aktif Yeşil Alan (3)     

10 m2/ kişi

10 m2/ kişi

10 m2/ kişi

10 m2/ kişi

Sağlık Tesisi Al. (2)     

2 m2/ kişi

2 m2/ kişi

3 m2/ kişi

4 m2/ kişi

Kültürel Tesis Alanları    

0.5 m2/ kişi

1 m2/ kişi

2 m2/ kişi

2.5 m2/ kişi

Sosyal Tesis Al. (4)     

0.5 m2/ kişi

0.5 m2/ kişi

1 m2/ kişi

1.5 m2/ kişi

Halk Eğitim Merkezi     

0.4 m2/ kişi

0.4 m2/ kişi

0.4 m2/ kişi

0.4 m2/ kişi

Dini Tesis Alanları     

0.5 m2/ kişi

0.5 m2/ kişi

0.5 m2/ kişi

0.5 m2/ kişi

İdari Tesis Alanları        

3 m2/ kişi

3.5 m2/ kişi

4 m2/ kişi

5 m2/ kişi

Teknik Alt Yapı (yol ve otopark hariç)    

1 m2/ kişi

2 m2/ kişi

3 m2/ kişi

4 m2/kişi 

(1) Alan hesabında, planlamaya esas olan projeksiyon nüfusu dikkate alınacaktır.

(2)Özel sağlık ve özel eğitim tesisi alanları, (EK-1a) ve (EK-1c) de belirtilen alan büyüklüklerinin altına düşülmemek kaydıyla imar planı kararıyla ayrılabilir.

(3)Belediye ve mücavir alan sınırları dışında yapılacak olan planlamalarda aktif yeşil alan miktarı, kişi başına 14 m2 alınmak suretiyle birlenecektir. Bu tablodaki diğer kullanışlar ise gerek duyulması halinde kullanılacaktır.

(4)Sosyal tesis alanları; huzurevi, rehabilitasyon merkezi, güçsüzler evi, yetiştirme yurdu gibi alanları kapsamaktadır.

EK – 1a(Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 10. md.) 

Eğitim Tesisleri    

Alan Büyüklüğü (m2)

Anaokulu

3 000 - 5 000

İlköğretim okulu    

8 000 - 15 000

Lise, Anadolu Lisesi, Ticaret Lisesi,Kız Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi    

10 000 - 15 000

Endüstri Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise (1)    

20 000 - 30 000

Pratik sanat okulu    

3 000 - 5 000

Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi,Otelcilik Meslek Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi  

20 000 -30 000

Halk Eğitim Merkezi    

4 000 - 8 000

(1)        Bu okulların varsa atölyeleri ve uygulama birimleri için ilave alan ayrılır.EK – 1b(Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 10. md.) 

Sosyal ve Kültürel Tesisler

Asgari Alan Büyüklüğü. (m2)

Kütüphane   

- Küçük ilçe tipi     

1 250

- Büyük ilçe tipi     

2 000

- İl tipi (300 kişi)     

1 050

- İl tipi (400 kişi)     

1 070

Yurt (200 yatak)     

2 500

Kreş  

2 000

Huzurevi

7 500

Yetiştirme yurdu     

10 000

Rehabilitasyon

5 000

Güçsüzler evi     

10 000

  EK – 1c(Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 10. md.) 

Sağlık Tesisleri

 Asgari Alan Büyüklüğü (m2)

Köy tipi sağlık ocağı     

2 240

İlçe tipi sağlık ocağı     

2 300

İlçe tipi sağlık ev     

1 050

Sağlık merkezi (15 yatak)     

2 300

Hıfzısıhha enstitüsü     

3 200

Halk sağlığı laboratuvarı     

1 000

Dispanser- semt polikliniği     

5 000

Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkez     

1 050

Ağız ve diş sağlığı merkezi (1)     Acil yardım ve kurtarma istasyonu (1)     Doğum ve çocuk bakım evleri (75-250 yatak) (1)     Devlet hastaneleri (25- 700 yatak) (1)     İhtisas hastaneleri (1)     Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaneleri (1)     (1) Yatak başına (130) m2 alan ayrılacaktır.

EK – 1d(Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 10. md.) Resmi TesislerHükümet konağıİlçelerde yapılacak yeni tip hükümet konakları için en az aşağıda belirtilen büyüklükte alan ayrılacaktır.a- 100 x 75 m.b- 80 x 70 m.c- 75 x 75m.Cezaevleri     Asgari Alan Büyüklüğü (m2)     Azami meyil (%)500 kişilik              7 000                       5150 kişilik              9 200                      5K1 tipi cezaevi           1 500                      5K2 tipi cezaevi            400                       5E tipi cezaevi           14 000                      5EK – 1e(Değişik:02/09/1999-RG:23804 / 10. md.) 

Camiler

 Asgari Alan Büyüklüğü (m2)

Küçük cami     

2 500

Orta cami (semt cami)   

5 000

Büyük merkez cam     

10 000

Dini yapılar içerisinde yer alan tüm yapılanmalar tabloda belirlenmiş olan asgari alan kapsamında değerlendirilecektir. 

NOT :

 -02/09/1999 gün ve 23804 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmelik Hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

-17/03/2001 gün ve 24345 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yönetmelik Hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ