TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

BAYINDIRLIK VE İSKÂN ŞÛRASI İLE TOPLU KONUT ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ

 

RG: 2 Ekim  2003  

Sayı : 25247 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Bayındırlık ve İskân Şûrası ile Toplu Konut Şûrasının oluşumu ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Bayındırlık ve İskân Şûrası ile Toplu Konut Şûrasının oluşumu, görevleri, gündemi, toplanması ve çalışması ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 15/7/2003 tarihli ve 4927 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nı,

Bakan: Bayındırlık ve İskân Bakanı’nı,

Şûra: Bayındırlık ve İskân Şûrası ile Toplu Konut Şûrası’nı

Kurul: Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nı,

Gündem: Şûra'da ele alınacak konu başlıklarını,

Genel Kurul: Tabii üyeler, seçimle gelen üyeler ile davetli üyelerden oluşan Kurulu,

Sekreterlik: Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Bayındırlık ve İskân Şûrası ile Toplu Konut Şûrası Sekreterliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şûranın Oluşumu, Görevleri, Üyeler

Şûranın Oluşumu

Madde 5 — Şûra, Bakanın başkanlığında Bakanlıkça belirlenen üyelerden oluşur.

Şûranın Görevleri

Madde 6 — Şûra, Bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin olarak, Bakanlıkça değerlendirilmek üzere, durum tespiti yaparak orta ve uzun vadeli stratejiler ile uygulama, mevzuat ve diğer sorunları belirlemek, incelemek ve çözüm önerilerini geliştirmek gibi çalışmaları yapar.

Üyeler

Madde 7 — Şûra üyeleri Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları, bayındırlık ve imar ile ilgili alanlarda çalışmaları ile tanınmış uzman ve yöneticilerden oluşturulur.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan Şûra gündemine göre belirlenecek yönetici ve ilgili personel de üye olarak görevlendirilir.

Şûra üye sayısı her ne şekilde olursa olsun üçyüz kişiyi geçemez. Şûra üyelerinin belirlenmesinde, katılımcı kesimler arasında gündeme bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Gündemi, Komisyonlar, Toplantı Çağrısı

Şûra Gündeminin Tespiti

Madde 8 — Şûra toplantısı gündemi, Kurulun teklifi üzerine Bayındırlık Kurulunca tespit edilir. Gerekirse, gündemin belirlenmesinde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kuruluşların görüşleri alınır. Bakanlık Makamının onayı ile gündem kesinleştirilir.

Komisyonların Oluşturulması ve Çalışmaları

Madde 9 — Şûra gündeminin belirlenmesini izleyen otuz gün içinde Şûra üyesi kuruluşlara Sekreterya tarafından yapılan çağrı ile her bir gündem konusuna ilişkin oluşturulan Komisyon üyelerine gerekli duyuru yapılır. Komisyon üyeleri otuz temsilciden fazla olamaz.

Komisyonlar, gündem konusu ile ilgili çalışmalar için ilk toplantılarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ile üç raportör seçerler ve çalışma programı hazırlarlar. Komisyonlar, hazırlanan program gereği toplanarak, çalışmalarını doksan günü geçmeyecek şekilde tamamlarlar. Komisyonlar gerekli gördükleri hallerde alt komisyonlar kurabilirler.

Komisyon toplantılarında kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Komisyon toplantıları ile kararları tüm üyelerce imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şûra toplantısına sunulmak üzere bütün üyelerce imzalanmış bir rapor hazırlanır ve Sekreteryaya teslim edilir.

Şûra Toplantısı Çağrısı

Madde 10 — Şûra toplantısına ilişkin çağrı Bakan tarafından yapılır ve komisyon raporlarının hazırlanmasını izleyen otuz gün içinde Şûra üyelerine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Toplantısı, Sonuç Bildirgesi, Kararlar, Sekreterya

Şûra Toplantısı

Madde 11 — Şûra, Bakanın başkanlığında üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Şûranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Açılışın ardından toplantıların yönetiminde başkana yardımcı olmak üzere üyeler arasından üç başkan vekili ile dört raportör seçilir ve başkanlık divanı oluşturulur.

Şûra toplantıları her biri üç saatlik bölümlerden oluşan oturumlar halinde yapılır. Oturumlarda söz almak isteyen üyeler bu taleplerini başkanlık divanına ad bildirmek suretiyle iletirler ve başkanlık divanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü belirtmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler.

Oturumlarda görüşülecek komisyon raporları özeti başkanlık divanınca okutulur ve söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesi ile görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır. Çekimser oy kullanılmaz. Komisyon raporları oylama sonucuna göre kabul ya da reddedilerek Şûra Kararına dönüştürülür.

Şûra toplantıları iki günden az, beş günden fazla olamaz.

Şûra toplantılarının dört yılda bir yapılması esas olmakla birlikte, Bakan gerekli gördüğü durumlarda Şûrayı olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Şûra Sonuç Bildirgesi

Madde 12 — Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır.

Tebliğler

Madde 13 — Şûra toplantılarında Bakanlık tarafından gündeme ilişkin olarak belirlenen konularda bilim adamlarınca hazırlanan bilimsel tebliğler, başkanlık divanınca uygun görülen oturumlarda Şûra üyelerine sunulur ve üzerinde tartışma yapılabilir.

Tebliğler, üzerinde yapılan tartışmaları da içerecek şekilde Bakanlık tarafından yayımlanır.

Şûra Kararlarının Uygulanması

Madde 14 — Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir. Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şûra kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer Bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için ilgili Bakanlıklara önerilerde bulunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sekreterlik ve Görevleri

Sekreter ve Yardımcılarının Görevlendirilmesi

Madde 15 — Kurul tarafından, bir sekreter ve biri Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Mesleki Geliştirme Daire Başkanı olmak üzere, gündem ile ilgili birimlerden seçilecek yetkin kişilerden oluşan üç sekreter yardımcısı görevlendirilir. Bu görevlendirmeler Kurul Başkanının teklifi ve Bakanın Onayı ile kesinleşir.

Sekreterliğin Görevleri

Madde 16 — Sekreterliğin görevleri şunlardır:

a) Şûra üyelerinin oluşturulması ile ilgili çalışmaları yapmak,

b) Şûra bütçesini hazırlamak,

c) Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen Şûra gündemini ve Şûra toplantı tarihini Bakanın Onayına sunmak,

d) Davetlerin zamanında yapılmasını, Şûra gündemiyle dokümanların Şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak,

e) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri, karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini planlamak, Bakanlık birimleri arasında yardımlaşma, iş birliği ve koordine sağlamak üzere Bakan emirlerini hazırlatıp yayımlamak,

f) Şûra konularıyla ilgili komisyonları oluşturarak raporların hazırlanmasını sağlamak ve bu komisyonların çalışacağı uygun ortamları temin etmek,

g) Üyelerin hangi komisyonda çalışacakları hususunda görüşlerini almak, komisyonlara dengeli şekilde dağıtımını sağlamak ve Bakanın Onayına sunmak,

h) Şûrada kurulan komisyonlar arasında koordinasyonu sağlamak,

i) Şûranın; düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

j) Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşülmek üzere çoğaltarak Şûra toplantısına sunmak,

k) Şûranın genel değerlendirmesini yapmak, Kurul Başkanı vasıtasıyla Bakana bilgi vermek,

l) Genel kurulda yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Bakan tarafından onaylanan Şûra kararlarını doküman haline getirmek, Şûra üyelerine ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

m) Şûra kararlarının uygulanması ile ilgili koordineyi sağlamak ve gerekli takibi yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ