TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS
Mevzuat

EMANET İŞLERE AİT UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 84/8125 - 1.6.1984

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2886 - 8.9.1983

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Temmuz 1984 - Sayı: 18450

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ VE DAYANAK :

MADDE 1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 81 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olan bu Yönetmeliğin amacı emanet suretiyle yapılacak işlerin uygulama esaslarını tesbit etmektir.

KAPSAM :

MADDE 2 - Bu Yönetmelik Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 81 inci maddesinde öngörülen işlerin yaptırılması ve bu işler için gerekli her türlü madde, araç, gereçlerin sağlanması ve gerektiğinde geçici süreli işçi çalıştırılması konularını kapsar.

TANIMLAR :

MADDE 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Emanet iş: Araya bir müteahhit girmeksizin idarece kendi imkanlarıyla veya nevi itibariyle kısımlara ayırarak taşaronlara verilmek suretiyle gerçekleştirilecek 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 81 inci maddesinde sayılan işleri,

Taşaron: Nevi itibariyle kısımlara ayrılan işin bir kısmını idareye karşı bedeli karşılığında gerçekleştirmeyi üstlenen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

Emanet-Taşaron Birim Fiyatı: % 25 kâr ve gider karşılığı alınmak suretiyle tesbit edilen ihaleli işler birim fiyatlarının 1,15/1,25=0,92 katsayısı ile çarpılmasıyla bulunan birim fiyatı yeniden birim fiyat yapımlarında da fiyatlara % 15 kâr ve genel masraf ilave edilmiş fiyatı,

Sari olan işlerde uygulama yılı birim fiyatı: Uygulama yılındaki ihaleli işler birim fiyatının % 92'si alınan fiyatı,

Keşif Bedeli: İşin emanet-Taşaron birim fiyatlarıyle hesaplanan tutarını,

Tahmini Bedel: Miktarı veya birim fiyatı belli olmayan işlerde iş cinslerine göre tahmin edilen miktarlara veya birim fiyatlara göre bulunan tutarı,

İkinci keşif-Kesin Hesap: Emanet işlerinde fiilen yapılmış olan işin; sayım, tartı, ölçü, röleve ve ataşmanlara dayanılarak hesaplanan miktarların birim fiyatlarla çarpılması suretiyle bulunan tutarını,

Anlaşma: Emanet Komisyonlarınca taşarona yaptırılacak işin şartlarını ve ödeme şeklini belirleyen ve emanet komisyonu ile taşaron arasında imzalanan belgeyi, (Noter tasdiki zorunlu değildir.)

Genel Şartname: Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'ni,

Şartname: Yapılacak işlerin, genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

EMANET KOMİSYONLARININ KURULUŞ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KURULUŞ :

MADDE 4 - Emanet komisyonu; ita amirinin onayı ile, idare görevlilerinden biri başkan diğeri teknik veya uzman eleman ve bir diğeri de muhasebe işlerinden anlayan eleman olmak üzere en az üç kişi ile kurulur. Bu onayda başkan ve üyelerin hastalık, izin ve görev değişikliği sebebi ile ayrılmalarında yerlerine kimlerin görev yapacağı da belirtilir.

Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları, İl Müdürleri, Belediyelerde fenişleri ve imar müdürleri, işletme müdürleri, saymanlar ve veznedarlar emanet komisyonlarında görev alamazlar.

GÖREV VE YETKİ :

MADDE 5 - Emanet komisyonu, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen iş ve hizmetleri, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak gerçekleştirmekle görevli ve bu görevleri ifaya yetkilidir.

SORUMLULUK :

MADDE 6 - Emanet komisyonu uhdesine tevdi edilen işin fenni ve hukuki esaslara uygun olarak yürütülmesinden ve işin proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmasından sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞİN YÜRÜTÜLMESİ

EMANET İŞ ONAYI :

MADDE 7 - İş ve hizmetlerin emanet usulü ile yapılması için ita amirinden onay alınır.

PROGRAM, PROJE, KEŞİF VE ŞARTNAMELER :

MADDE 8 - İş için idare tarafından daha evvel hazırlanan proje, keşif ve şartnameler emanet komis-yonuna verilir. Emanet Komisyonu buna göre işin ne şekilde yapılacağını planlar ve gerekirse iş ve çalışma programı hazırlar.

İşe başlamadan önce veya devamı sırasında proje değişikliği veya yeni proje yapılması, keşif veya şartname hazırlanması gerektiğinde; Bunlar bizzat emanet komisyonu veya idare tarafından hazırlanır. Proje, keşif ve şartnameler idarenin yetkili birimlerince onaylanmadıkça uygulanamaz.

İŞ YERİ TESLİMİ :

MADDE 9 - Taşaronun anlaşmada belirtilen müddetler içinde işe başlaması ve işi zamanında bitire-bilmesi için Emanet Komisyonu tarafından işyeri taşarona tutanakla teslim edilir.

İŞÇİ TEMİNİ:

MADDE 10 - Komisyon, iş için gerekli her türlü işçiyi idareden, bu mümkün olmadığı takdirde dışarıdan geçici olarak temin eder.

MADDE, ARAÇ VE GEREÇ TEMİNİ:

MADDE 11 - Öncelikle emanet iş için gerekli olan ve idarede bulunan diğer demirbaş her türlü makine, malzeme, araç, gereç, teçhizat, tesisat ve yedek parça idarece geçici olarak komisyon emrine tahsis edilir.

İkinci maddede sayılan işler için lüzumlu olup, idarede bulunmayan veya idare ambarınca karşılanamayan işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak gerekli her türlü madde, araç ve gereçleri öncelikle bunları kendileri üreten veya yapan ve sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya belediyelere ait olan kuruluşlardan doğrudan doğruya tarife, yoksa piyasa satış bedelleri üzerinden satın almak suretiyle ve bu suretle sağlanması mümkün olmayan madde, araç ve gereçler teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine uygunluğu belgelenmek şartıyle, piyasadan satınalınmak veya kiralanmak suretiyle emanet komisyonunca temin edilir.

MALZEME TEMİNİ :

MADDE 12 - İş için gerekli taş, kum-çakıl, su vs. gibi malzeme ocakları usulüne göre kamulaştırma veya geçici işgal suretiyle idarece temin edilerek komisyona teslim edilir. Gerekli hallerde malzeme satın alınabileceği gibi şahıslara ait arazilerden bedeli karşılığında temin edilebilir. Bu şekilde temin edilen malzemelerin bedelleri emanet iş tahsisatından karşılanabilir.

EMANET İŞİN MÜDDETİ :

MADDE 13 - 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile değer kanunlara göre gelecek yıl veya yıllara geçici yüklenmelere girişilenler hariç olmak üzere emanet işin müddeti genel olarak bir bütçe yılıdır. İş hacminin buna göre tesbit edilmesi ve bir bütçe yılı içinde bitirilmesi gerekir. Bu gibi işlerde en geç bütçe yılı sonunda, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre taşaronun ilişiği kesilir. Ancak bir bütçe yılında bitirilmesi planlanan işlerden şartnamesinde belirlenmiş olan mücbir sebeblerle yılı içinde bitirilemeyenler, müteakip yıl çalışma programında yer alması ve kuruluşun en yetkili amirinden onay alınması şartıyle ertesi yılda devam edilebilir. Bu şekilde, süre uzatımı almak veya keşif artışı sebepleriyle müteakip yıla geçen taşaron işlerinde anlaşmasında aksine bir kayıt bulunmadıkça, yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi hükümleri, bu yönetmeliğin 3. maddesi de dikkate alınarak uygulanır.

Ayrıca bir bütçe yılında bitirilemeyecek olan ve özelliği nedeniyle kısımlara bölünemeyen işler için de emanet iş onay'ında belirtilmek ve kanuni dayanağı bulunmak şartıyla gelecek yıllara geçici emanet işlere girişilebilir.

EMANET KOMİSYONU KARARLARI VE YAZIŞMALAR :

MADDE 14 - Emanet iş, komisyon üyelerinin kararları ile yürütülür. Kararlarda başkan ve üyelerin isim ve imzaları ile karar tarihi bulunur. Komisyonca alınacak kararlarda çekimser kalınamaz, muhalif kalan üye, muhalefet şerhini yazarak imzalamak zorundadır.

Komisyonun taşaron seçme, işi taşarondan alma, keşif ilavesi, süre uzatımı kararları, ita amiri veya yetkili kılınan makam tarafından tasdikini müteakip yürürlüğe girer.

Emanet komisyonu idarece belirlenen üniteye muhatap olur ve yazışmalar ancak bu kanalla yapılır.

İŞ YAPMA USULLERİ :

MADDE 15 - Emanet komisyonu, işin ne şekilde yapılacağına dair aldığı karar uyarınca işi aşağıdaki usullere göre yapar veya yaptırır.

a) İşin doğrudan doğruya komisyonca yaptırılmasına karar verilmiş ise, bu takdirde komisyon, işin hususiyetine göre lüzumlu her türlü işçiyi geçici olarak temin eder ve gerekli formaliteleri yapar; Şantiye tesislerini, yardımcı vasıtaları, araç ve makinaları ve her türlü malzemeyi temin ve tedarik eder. Bu işler için emanet Komisyonu mutemedine kanuni sınırlar içinde avans verilir.

b) İşin nevi itibariyle kısımlara ayrılarak taşaronlar eliyle yaptırılmasına karar verilmiş ise bu takdirde iş, malzemeli veya malzemesiz olarak taşaronlara verilebilir.

c) (a) ve (b) fıkralarındaki usuller gerektiğinde birlikte uygulanabilir.

TAŞARON SEÇİLMESİ :

MADDE 16 - Taşaron eliyle yaptırılması kararlaştırılan işler cins, miktar, yer, teklif alma gün ve saati belirtilmek suretiyle taşaron seçilmesinden 7 gün önce ilan tahtalarına asılır. Gerektiğinde şekil ve muhtevası ve adedi idarece tesbit olunarak ilan yolu ile ilgililere duyurulabilir.

Acil ve özellik arzeden işler ilan edilmeksizin komisyon ehliyetli gördüğü bir veya birden fazla taşarondan yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak sureti ile yapılabilir.

Komisyonlar, gerekçesini belirlemek suretiyle, verilen teklifleri uygun görüp görmemekte serbesttir. Komisyonun kararı ve taşaronla yapılan yazılı anlaşma ita amiri veya yetkili kılınan makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur.

TEMİNAT :

MADDE 17 - Taşaron işlerinde, keşif veya tahmini bedeli her yıl bütçe kanununda emanet işler için gösterilen miktarı geçmeyen işler için geçici teminat aranmayabilir.

Geçici teminat alınmış ise geçici teminat kesin teminata çevrilerek bakiyesinin tamamı taşaron tarafından diğer teminat nevileri olarak verilebileceği gibi hakedişlerden % 10 kesilmek suretiyle de teminat kanuni kesin teminata tamamlanır.

Taşarondan geçici teminat alınmaması şekli seçilmiş ise iş için kanuni kesin teminat miktarının tamamı hakedişlerden % 10 kesilmek suretiyle alınır veya taşaron tarafından kesin teminatın tamamı Kanuni bir şekilde verilir.

Bu miktarın üstündeki işlerde 2886 sayılı Kanun'un 25, 26, 27, 54 ve 55 inci maddeleri gereğince ve kanunda istisna edilen hususlar gözönünde tutulmak suretiyle geçici ve kesin teminat miktarları ve teminatın nereye yatırılacağı tayin olunur.

Komisyon dilerse, taşarondan işçilik fiyatı teklifi isteme işlerinde de iş için teminat olarak takdiren bir miktar tesbit ederek, bu teminatın nakit olarak idarece belirtilen saymanlığa yatırılmasını taşarondan isteyebilir.

İdarece taşarona verilen idare malı malzemeler için gerekirse yeterli miktarda teminat alınır veya taşaronun idarede mevcut alacağından teminat tutarı kadar karşılık tutulur.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

TAŞARON HAKKINDA İLGİLİLERE BİLGİ VERİLMESİ :

MADDE 18 - Kendisiyle anlaşma imza edilen taşaronun durumu (işin yeri, birinci keşif bedeli, müddeti, taşaronun kanuni ikametgahı vs.) idarece mahalli Sosyal Sigortalar Kurumu ile Çalışma Müdürlüğüne ve diğer ilgililere bildirilir.

İŞİN KONTROLÜ :

MADDE 19 - Emanet iş, işveren vekili sıfatıyle emanet komisyonunca kontrol edilir. Lüzumu halinde kontrol için idarece her türlü yardım yapılır.

ÜCRETLERİN ÖDENMESİ :

MADDE 20 - Bizzat komisyonca çalıştırılan geçici işçi ücretleri, ayda bir defa olmak üzere her türlü kanuni kesintiler gösterilmek suretiyle hazırlanan bordrolarla komisyon mutemedi tarafından ödenir.

Taşaron tarafından temin edilen ve çalıştırılan işçilerin ücretleri yukarıdaki fıkrada belirtildiği gibi hazırlanan bordrolara istinat etmek sureti ile taşaron tarafından ödenir. Komisyon gerek puvantajı, gerekse bordroları kontrol etmek ve istemek hakkını haizdir. Eğer taşaron işçi ücretlerini zamanında veya herhangi bir şekilde ödemezse, taşaron hakedişinden gerekli kesinti yapılmak suretiyle komisyonca ödeme yapılır.

TAŞARON HAKEDİŞLERİ :

MADDE 21 - Taşaron hakedişleri yeşil defter ve ataşman v.s. belgelere dayalı olarak hazırlanan ve emanet konisyonu tarafından imzalanan hakediş raporlarına göre idarece tahakkuka bağlanarak ödenir. İş sari her bütçe yılı sonunda taşaronun yaptığı bütün işlerin mutlaka tesbiti yapılarak taşaronun hesabı çıkarılır ve hakedişi tahakkuka bağlanır.

Taşaronun bütçe yılları içerisinde yaptığı işlerin bedelleri anlaşmasına göre ödenir.

Kesin hesap sonucunda idarece verilen malzemelerin tamamının kullanılmamış olduğunun tesbiti halinde ne gibi işlem yapılacağı anlaşmada belirtilir.

İŞ MİKTARINDA ARTMA VEYA EKSİLME OLMASI :

MADDE 22 - Taşaronla yapılan anlaşmaya esas olan keşif bedeline göre iş miktarında bir azalma meydana gelirse iş bu kadarla bitirilmiş olur ve taşaron iş miktarının azalmasından dolayı hiç bir istekte bulunamaz.

Ancak taşaronla yapılan anlaşmaya esas olan keşif bedeline göre iş miktarında keşif bedelinin % 30'una kadar bir artma meydana gelirse, bu iş emanet komisyonunca ayni taşarona aynı anlaşma şartlarıyla yaptırılabilir. Bu takdirde taşaron, süre uzatımı hariç, hiç bir hak ve talepte bulunamaz.

İşin anlaşmaya esas keşif bedelinin % 30 fazlasıyla da ikmal edilemiyeceğinin anlaşılması halinde komisyon işi bu haliyle bittiğini kabul ederek madde 27 ve 28'e göre taşaronun ilişiğini kesebileceği gibi, % 30 oranından fazla artış; temel, tünel ve benzeri işler ile tabii afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise, taşaronun % 30 dan fazla artış gösteren işleri de, süre uzatımı hariç, aynı anlaşma şartlarıyla yapmayı kabul etmesi ve Emanet Komisyonunca da aynı taşarona yaptırılmasında fayda görülmesi halinde komisyonca alınacak gerekçeli kararın kuruluşun en yetkili amirince tasdiki kaydıyla % 30'undan fazla artış gösteren işler de aynı taşarona yaptırılabilir.

Ancak, işin keşif artışı nedeniyle müteakip yıla geçen kısımlarına 13. madde hükümleri uygulanır.

YENİ FİYAT TANZİMİ :

MADDE 23 - Birinci keşifte yer almayan herhangi bir işin yapılmasına lüzum ve zaruret hasıl olur veyahut emanet taşaron birim fiyatı ile ödeme imkanı olmaz ise Genel Şartname Hükümlerine uyularak taşaronla birlikte komisyonca 3. maddede belirtildiği şekilde yeni emanet taşaron birim fiyatı tanzim edilir. Yine fiyatlar ita amiri veya yetkili kılınan makamın tasdikinden sonra geçerli olur.

SÜRE UZATIMI :

MADDE 24 - Genel Şartname ve anlaşma hüküm ve şartlarına göre, lüzum görülen hallerde iş bitirme tarihi komisyon tarafından gereği kadar uzatılabilir, Süre uzatım kararları ita amiri veya yetkili kılınan makamca tasdik edildikten sonra uygulanır.

CEZALI ÇALIŞMALAR :

MADDE 25 - İşin tamamının veya bazı kısımlarının anlaşma ile tesbit edilen muayyen zamanda bitirilmemesi halinde, komisyonca taşarona hiç bir ihtarda bulunmaya veya hüküm almaya hacet kalmaksızın, taşarondan, vaktinde bitmeyen işler için anlaşmada tesbit edilen gecikme cezası kesilir. Ancak bu gecikme 10 günü geçtiği takdirde komisyon anlaşmayı bozmakta veya bu cezayı alarak işi devam ettirmekte veyahut müteakip cezalı gün adedini yazılı bir tebliğ ile tahdit ederek uzatmakta ve işin bu müddet zarfında da bitmemesi halinde, anlaşmayı feshetmekte serbesttir.

Bu tür hallerde ita amirinin veya yetkili kılınan makamın onayının alınması şarttır.

ANLAŞMANIN FESHİ :

MADDE 26 - Taşaron;

a) Anlaşma ve eklerinde tayin olunan vecibelerden herhangi birine riayet etmezse,

b) Anlaşmanın tanzim ve imza edildiği tarihten itibaren anlaşmada belirtilen müddet içinde işe başlamaz-sa,

c) İdarenin muvafakatı dışında işi başkasına devir ve temlik ederse,

d) Yeteri kadar işçi, araç,gereç, makine ve teçhizatla işe devam etmezse,

e) Parti parti iş veya mal tesliminde, beher partinin teslim tarihlerine riayet etmezse,

Komisyon, ita amiri veya yetkili kılınan makamın onayını almak suretiyle anlaşmayı feshetmeye yetkilidir.

Anlaşma feshedildiği takdirde taşaronun teminatı irat kaydolunur ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat taşaronun borcuna mahsup edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KABUL, KESİN HESAP VE EMANET KOMİSYONUNUN İBRASI

KABUL VE KESİN HESAP :

MADDE 27 - İş bitirilince veya satın alınan malzeme ve teçhizatın tamamı teslim alınınca komisyon, aşağıda belirtildiği şekilde işin kabulünü yaptırır ve taşaronun kesin hesabı çıkartılarak tahakkuka bağlanır.

İş sari ise her bütçe yılı sonunda taşaronun yaptığı işlerin tesbiti yapılarak hakedişi düzenlenir ve tahakkuka bağlanır.

İşin sonunda emanet komisyonu işin kabulünü yapabileceği gibi dilerse komisyonun başvurusu üzerine, ita amirince veya yetkili kılınan makamca bir kabul heyeti kurulur.

Kabul heyeti, komisyonun ve varsa taşaronun huzuru ile işin fen ve sanat kurallarına, proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceler. Uygun bulduğu takdirde kabul tutanağını tanzim eder. Malzeme alımlarında kabul tutanağı yerine muayene raporu düzenlenir.

İşin özelliğine göre geçici ve kesin kabul işlemleri bir arada yapılabileceği gibi ayrı ayrı olarak da yapılabilir Kesin kabul ayrı yapılacaksa ne zaman yapılacağı hususu da geçici kabul tutanağında belirtilir.

Düzenlenen kabul tutanakları ita amiri veya yetkili kılınan makamın onayına sunulur.

KESİN TEMİNATIN İADESİ :

MADDE 28 - Yüklenimin anlaşma ve şartname hükümlerine göre tamamen yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra taşaronun o işle ilgili olarak;

a) İşçilerin alacaklarının ödendiği,

b) Sosyal Sigortalar Kurumu'yla ilgisi kalmadığı,

c) Ücret ve ücret sayılan ödemelerinden dolayı ilgili vergi dairesine borcu olmadığı,

d) İşin anlaşma ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği, usulüne göre anlaşıldıktan ve taşaronun bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tesbit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde, kesin teminatın tümü,

e) Yapım işlerinde yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla kesin teminatın yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise kesin teminatın kalanı,

Taşarona geri verilir.

Taşaronun bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminat 2886 Sayılı Kanun'un 54 üncü maddesi hükmüne göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur. Varsa kalanı taşarona geri verilir.

EMANET KOMİSYONUNUN İBRASI :

MADDE 29 - işin sonunda yapılacak kabul ve kesin hesabın, ita amiri veya yetkili kılınan makam tarafından tasdiki ile emanet komisyonu ibra edilmiş olur.

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

MADDE 30 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanmış işler, ilgili oldukları yönetmelik ve usullerle sonuçlandırılır.

YÜRÜRLÜK :

MADDE 31 - Sayıştay'ın görüşü de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 2886 Sayılı Kanun'a tabi genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin diğer yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri ile müstakil emanet iş yönetmelikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜTME :

MADDE 32 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ