TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECS
Mevzuat

İHALELERE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURULARA AİT YÖNETMELİK

 

Yönetmelik no : 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

 

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1 —Bu Yönetmelik; Kamu İhale Kurumunun inceleme yetkisi bulunan ihalelerde, ihalelere ilişkin mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla; ihale sürecinde, aday, istekli veya istekli olabileceklerin yapacakları şikayet başvuruları ve diğer hukuka aykırılık iddialarıyla ilgili olarak başvurular, başvuruların incelenmesi, karara bağlanması ile kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

 

Dayanak

 

Madde 2 —Bu Yönetmelik; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 3 —Bu Yönetmeliğin uygulamasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

 

Kanun

: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

 

Başkan

: Kamu İhale Kurumu Başkanını,

 

Uzman

: Kamu İhale Kurumunda görevli Kurum Meslek Personeli olan, Kamu İhale Uzmanı, Uzman sıfatını haiz Grup başkanları ve Daire başkanlarını,

 

Raportör

: İdareye yapılan şikayet başvurusunun incelenmesi amacıyla ihale yetkilisi tarafından ihalenin veya başvurunun konusuna göre 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca ihale komisyonunda görevlendirilebilecek niteliklere sahip kamu görevlileri arasından belirlenecek kişi veya kişileri,

 

İstekli olabilecekler

: İhale konusu alanda faaliyette bulunan ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarını satın almış gerçek veya tüzel kişileri,

 

İhale süreci

: İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil gerekmeyen hallerde taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci,

 

İhale dosyası

: 4734 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde tanımlanan ihale işlem dosyası ile ihaleye karşı yapılan bütün idari başvuruları ve bu başvurular üzerine yapılan bütün iş ve işlemlere ilişkin belgeleri içeren dosyayı,

 

Nihai karar

: İhalelere karşı yapılan idari başvurular üzerine bu Yönetmelikle öngörülen süreç sonucunda verilen ve başvuruyu sonuçlandıran Kurul kararını,

 

Gün

: Takvim gününü,

 

İşgünü

: Resmi tatil ve genel idari izin verilen günler dışındaki günleri,

 

ifade eder.

 

 

Başvuru Yolları

 

Madde 4 —İhale işlemlerine karşı 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılacak idari başvurular şunlardır:

 

a) Şikayet; ihale süreci içindeki işlem veya eylemlerle ilgili olarak, aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurulardır.

 

b) İtirazen şikayet; ihale süreci içinde idareye yapılan başvuru üzerine alınan kararlara karşı idareye şikayet yoluna başvuran veya diğer aday ve istekli veya istekli olabilecekler tarafından, süresi içinde karar alınmaması halinde ise idareye şikayet yoluna başvuran tarafından Kuruma itirazen yapılan şikayet başvurularıdır.

 

c) İddiaların incelenmesi; idarelerce yapılan ihalelerde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarıyla Kuruma ulaşan başvurulardır.

 

Şikayet ehliyeti bulunanlar ihale süreci içerisinde iddiaların incelenmesi isteminde bulunamazlar.

 

Şikayetçinin Ehliyeti

 

Madde 5 —Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

a) Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

 

b) İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,

 

şikayet yoluna başvurabilirler.

 

Başvuru Süreleri

 

Madde 6 —İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

 

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.

 

Sürelerle İlgili Genel Esaslar

 

Madde 7 —Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

 

Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

 

Başvuruların Şekil Unsurları

 

Madde 8 —Başvurular, idare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

 

Dilekçelerde;

 

a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi,

 

b) Başvuru konusu ihale,

 

c) İhaleyi yapan idare ve adresi,

 

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller,

 

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi,

 

gösterilir.

 

Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikayet tarihi ile bildirilmişse kararın bildirim tarihi de gösterilir ve kararın bir örneği başvuru dilekçesine eklenir. Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinde öngörülen ve Kurumca güncellenen tutarda başvuru bedeli Kurum hesaplarına yatırılıp, buna dair belge dilekçeye eklenir.

 

Şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri eklenmesi zorunludur. Ayrıca, ihale dokümanı satın alındığı veya ihaleye teklif verildiğine ilişkin belgeler de şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine eklenir.

 

Başvuran, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçeye ekleyebilir.

 

Aynı kişi, bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. Aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılamaz. Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.

 

Dilekçelerin Verileceği Yerler

 

Madde 9 —Dilekçeler, idareye yapılacak şikayetlerde ihaleyi yapan idareye, Kuruma yapılacak itirazen şikayetlerde Kuruma verilir.

 

Şikayetçinin ikametgahı yurt dışında ise, şikayet ve itirazen şikayet dilekçeleri Türk konsolosluklarına verilebilir.

 

Diğer Yerlere Başvuru ve Posta Yoluyla Başvuru

 

Madde 10 —9 uncu maddede gösterilen yerler dışındaki idari birimlere yapılan başvuruların bu birimler tarafından muhatap idareye veya Kuruma gönderilmesi zorunludur.

 

Bu durumda ve posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun ilgili idare veya Kurum tarafından kayda alındığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

 

Dilekçe Üzerine Uygulanacak İşlemler

 

Madde 11 —Başvurulan idareler tarafından doğrudan, Kurum tarafından ise başvuru bedelinin ödendiğine dair belge alındıktan sonra dilekçelerin derhal kaydı yapılır, kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır.

 

Başvuru sahiplerine kayıt tarihini ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü bir alındı belgesi verilir.

 

Türk konsolosluklarına verilen dilekçeler kayda alınıp, alındı belgesi verildikten sonra, en geç izleyen iş günü içinde ilgili idareye veya Kuruma taahhütlü olarak gönderilir.

 

 

İKİNCİ KISIM

 

İdarede İnceleme

 

İdareye Şikayet

 

Madde 12 —İhalelere ilişkin olarak adaylar, istekli veya istekli olabilecekler tarafından öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayette bulunulur.

 

İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını verir.

 

İdare, şikayet başvurusu üzerine vereceği karar sürecinde Kurum tarafından belirlenen usul ve esasları dikkate alır.

 

İhale Sürecinin Devamı

 

Madde 13 —İdareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi İhale Yetkilisince onaylanmadıkça, sözleşme imzalanamaz. Şikayet sunulduktan sonra, şikayet sonuçlandırılmadan ihale yetkilisince gerekçeli olarak ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına karar verilebilir.

 

Bu karar, sözleşmenin imzalanmasından en az 7 gün önce şikayette bulunana ulaşacak şekilde bildirilir. Bu karara karşı, bildirimi izleyen 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

 

İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

 

İhale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki, ihale yetkilisince onaylanan idare kararı başvuruyu sonuçlandıran nitelikte olmayıp, başvuru idare tarafından sonuçlandırılıncaya kadar geçecek sürede uygulanacak geçici tedbir niteliğinde bir karardır. Bu karara itiraz edilmesi veya edilmemesi, başvuruyu sonuçlandıran karara karşı veya 30 günlük sürede bir karar alınmaması üzerine yapılacak başvuruyu etkilemez.

 

Kararlarda Bulunacak Hususlar

 

Madde 14 —İdarece şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

 

a) İhale kayıt numarası,

 

b) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile karar tarihi ve sayısı,

 

c) Başvuruya konu ihale,

 

d) Başvuran,

 

e) Başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti,

 

f) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,

 

g) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,

 

h) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu,

 

ı) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunmuş olması halinde gereken düzeltici önlemler ve bu düzeltici önlemlerle ihale sürecine devam edilip edilemeyeceği,

 

i) İhale yetkilisinin adı-soyadı ve imzası.

 

İdarece Verilecek Kararlar

 

Madde 15 —Şikayetin esasının incelenmesi sonucunda idare tarafından;

 

a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlemin belirlenmesi,

 

b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptali,

 

c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

 

kararlarından biri verilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

Kurum İncelemesi

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

İtirazen Şikayet Başvuruları

 

 

Kuruma İtirazen Şikayet

 

Madde 16 —İhale sürecinde yapılan şikayet başvuruları üzerine, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yolunda alınan kararın tebliğ tarihini izleyen üç gün içinde veya idarece başvuruyu sonuçlandıran kararın tebliğini izleyen on beş gün içinde veya idareye şikayet başvurusu tarihinden itibaren otuz gün içinde bir karar alınmaması halinde, karar verme süresinin bitimini izleyen on beş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

 

İdareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini ihya etmez.

 

Kurumca İnceleme

 

Madde 17 —İtirazen şikayet başvurularında şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelemesi yapılır.

 

İddiaların incelenmesi, iddialarla sınırlı olarak yapılır.

 

Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur.

 

Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler

 

Madde 18 —Kuruma yapılan itirazen şikayet başvuruları, genel evrak birimi tarafından kayıtlara alınır ve kayda alınan başvuru aynı gün ya da takip eden iş günü içinde ilgili Başkan Yardımcılığına gönderilir. Başvurunun inceleneceği Daire Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı tarafından belirlenir ve bu Daire Başkanlığına başvuru ve ekleri havale edilir.

 

Daire Başkanlığı tarafından öncelikle başvurunun itirazen şikayet başvurusu niteliğinde olup olmadığı araştırılır. Doğrudan Kuruma yapılan şikayet başvuruları, idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun da bu başvurudan haberdar edilmesine yönelik başvurular, idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve 30 günlük karar verme süresi beklenilmeden yapılan başvurular, Daire Başkanlığı tarafından ihaleyi yapan idareye gönderilir.

 

Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurularının esasının incelenmesine geçildiğinde bu durum idareye bildirilir.

 

Başvurunun esasının incelenmesiyle ilgili görevlendirme teklifinden önce Daire Başkanlığınca ihaleyi yapan idareden ihale dosyası veya başvuru konusuyla ilgili bilgi ve belgeler istenilir.

 

Başvuruların İncelenmesi Görevi

 

Madde 19 —Başvurular, konusu veya kapsamına göre, bir uzman veya aralarında en az bir uzman bulunan en fazla üç kişilik bir heyet tarafından incelenir. Uzman veya heyet başvurunun havale edildiği Daire Başkanlığının teklifi üzerine Başkan Yardımcılığı tarafından görevlendirilir.

 

Heyet üyeleri uzman veya uzmanlar yanında, uzman yardımcıları arasından da belirlenebilir. Uzman yardımcılarının heyette görev alabilmeleri için Kurumda en az bir yıl uzman yardımcısı statüsünde çalışmış olmaları gerekir. Heyet başkanının uzman olması zorunludur.

 

Uzman veya heyet başvurunun kendilerine havalesi üzerine, ihaleye ilişkin her türlü araştırma ve incelemeyi 17 nci maddeye göre yapar. Uzman veya heyet, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ihale veya şikayetin konusunun gerektirdiği belge, bilgi ve görüşleri; resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden, Daire Başkanlığı aracılığıyla isteyebilir.

 

Ön İnceleme Konuları ve Ön İnceleme Üzerine Yapılacak İşlemler

 

Madde 20 —Dilekçeler öncelikle:

 

a) Başvuru konusunun Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunup bulunmadığı,

 

b) Başvuranın ehliyeti,

 

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

 

d) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygunluğu,

 

e) İhale sürecinin durdurulmasına gerek olup olmadığı,

 

yönlerinden sırasıyla incelenir.

 

(a), (b), (c) ve (d) bentleri bakımından yapılan inceleme sonuçları, Ön İnceleme Tutanağı ile tespit edilir.

 

Yapılan ön inceleme sonucunda; (a), (b) ve (c) bentleri bakımından bir aykırılık bulunmuşsa bu aykırılığı da içeren Ön İnceleme Raporu düzenlenir.

 

(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılık bulunmuyorsa, Daire Başkanlığı onayı ile esas incelemeye geçilir. Ön İnceleme Raporu ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağı konusu ile sınırlı olmak üzere düzenlenir.

 

(b) ve (c) bentlerinde aykırılık tespit edilmiş ise, Ön İnceleme Raporu bu aykırılığa ve iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine yönelik hazırlanır.

 

(d) bendiyle ilgili aykırılık tespit edilirse Ön İnceleme Raporu düzenlenmez. Daire Başkanlığınca şikayetçiye 8 inci maddeye aykırılığın giderilmesi hususu bildirilir. Başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuş veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde; şikayetçi tarafından aykırılık giderilir. Süresi içinde aykırılık giderilmişse Daire Başkanlığının onayı ile esas incelemeye geçilir ve Ön İnceleme Raporu ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağı konusu ile sınırlı olmak üzere düzenlenir. Süresi içinde aykırılık tamamen giderilmemiş veya ikinci kez aynı aykırılık tekrarlanmış ise Ön İnceleme Raporu bu aykırılığa, iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine yönelik hazırlanır.

 

İtirazen şikayet başvurusunda sözleşmenin imzalanmış olduğu tespit edilir ise, ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağı hususu Kurulca görüşülmez.

 

Ön İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar

 

Madde 21 —Başkan, Başkan Yardımcılığınca ön inceleme raporunun gönderildiği günü izleyen ilk toplantı gününde başvuruyu Kurul gündemine alır.

 

Ön inceleme raporunun görüşüldüğü gündemde Kurul tarafından;

 

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında olmadığı tespit edilirse başvurunun görev yönünden reddine,

 

b) İtiraz edenin ehliyetli olmadığı tespit edilirse başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

c) İtirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine,

 

d) Süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine,

 

e) İhalenin idare tarafından iptal edilmesi veya başvuru konusu ihale işleminin daha önce Kurul tarafından iptal edilmiş olması halinde karar verilmesine yer olmadığına,

 

f) Şikayet başvurusundan vazgeçilmesi halinde karar verilmesine yer olmadığına,

 

g) Belirtilen durumlar dışında Kurumun inceleme imkanı bulunmayan diğer başvurularda başvurunun reddine,

 

karar verilir.

 

Kurul tarafından bu madde çerçevesinde görüşülen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılık bulunmadığına karar verildiğinde esasın incelenmesine geçilir.

 

Ön inceleme konularıyla ilgili olarak (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine göre verilen nihai kararlar üzerine, iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceği hakkında da Kurulca ayrıca karar verilir.

 

İhale Sürecinin Durdurulması

 

Madde 22 —Başvuruya konu ihalenin incelenen kısmının açıkça hukuka aykırı olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, tedarikçi, hizmet sunucusu, kamu, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, nihai kararın verilmesine kadar ihale sürecinin durdurulmasına Kurulca karar verilir.

 

İhale yetkilisince verilen ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki karara yönelik itiraz Kurum tarafından beş gün içinde sonuçlandırılıp idareye ve şikayette bulunana bildirilir. Kurumca itiraz sonuçlandırılıp karar bildirilinceye kadar idarece sözleşme imzalanmaz.

 

Ön İnceleme Raporunun görüşüldüğü toplantıda Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına gerek olup olmadığına ilişkin olarak bir karar alınır. İtirazen şikayet başvurularında bu kararın verilebilmesi için Kurul ayrıca bir inceleme yapılmasını gerekli görürse, Ön İnceleme Raporunun görüşüldüğü toplantı tarihini izleyen 5 gün içinde tamamlanacak inceleme sonucunda karar verebilir.

 

Tarafların Dinlenmesi

 

Madde 23 —Kurulca gerekli görülen durumlarda tarafların ve gerekli görülecek diğer ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir. Dinlenmeye karar verilen durumlarda Kurulca belli bir gün tayin edilir. Belirlenen tarih en az 3 gün öncesinde taraflara ve ilgililere bildirilir.

 

Kurulca Verilecek Kararlar

 

Madde 24 —Kurul, itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi sonunda;

 

a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlemlerin belirlenmesi,

 

b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptali,

 

c) İtirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığı,

 

kararlarından birini verir.

 

Kurul gerekli gördüğü takdirde, ayrıca tespit edilen aykırılıklarla ilgili olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere belirleyeceği idarelerin bilgilendirilmesine ve/veya Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verebilir.

 

Kararlarda Bulunacak Hususlar

 

Madde 25 —İtirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak verilecek nihai kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

 

a) İhale kayıt Numarası,

 

b) Başvurunun Kurum kayıtlarına alındığı tarih ve sayı,

 

c) Başvuruya konu ihale,

 

d) İhaleyi yapan idare ve şikayet üzerine idarece verilen kararın tarih ve sayısı,

 

e) İtirazen şikayet yoluna başvuran veya şikayetçi,

 

f) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,

 

g) Kurumca başvuru üzerine alınan diğer karar ve yapılan işlemlerin özeti,

 

h) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,

 

ı) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu, varsa azlık oyu gerekçeleri ve sonucu,

 

i) Karar tarihi ve sayısı ile oybirliği, oyçokluğu ayrımı,

 

j) Toplantıya katılan Kurul Başkan ve üyelerinin isim ve imzaları.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İddiaların İncelenmesi

 

 

Başkanlık İstemi

 

Madde 26 —Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan ciddi ve somut nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddialarından gerekli görülenlerin incelenmesi, Başkanlık tarafından istenebilir. Başkanın istemi Başkan Yardımcılığı tarafından derhal Daire Başkanlığına havale edilir. Daire Başkanlığınca önerilen bir uzman Başkan Yardımcılığı tarafından iddialar değerlendirilmek üzere görevlendirilir.

 

İddiaların İncelenmesi Başvuruları

 

Madde 27 —Kuruma ulaşan iddiaların incelenmesi istemli yazılı başvurular genel evrak birimi tarafından kayıtlara alınır ve aynı gün ya da takip eden iş günü içinde ilgili Başkan Yardımcılığına gönderilir. İddiaların inceleneceği Daire Başkanlığı Başkan Yardımcılığı tarafından belirlenir; bu Daire Başkanlığına başvuru ve ekleri havale edilir.

 

Başvurular üzerine, öncelikle istem kabul edilerek incelemeye geçilip geçilmeyeceği yönünden değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığınca önerilen bir uzman Başkan Yardımcılığı tarafından görevlendirilir.

 

Kabul Koşulları

 

Madde 28 —İddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için, sırasıyla aşağıdaki koşullar aranır:

 

a) Başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi,

 

b) Başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması,

 

c) Aynı ihalede ve aynı konuda esas incelemesi sonucu verilen ret kararıyla sonuçlanmış bir şikayet başvurusunun olmaması veya şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması,

 

d) İhale süreci tamamlanmış ve aynı konuda bir şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olmamışsa; iddiaların niteliği ve konusuna göre, yapılacak idari denetimden elde edilecek kamu yararının ihale edilen işin sürdürülüp tamamlanmasıyla sağlanacak yarardan daha yüksek olması.

 

İdareden Bilgi Alınması

 

Madde 29 —Başvurular üzerine 28 inci maddenin (a) ve (b) bentlerindeki koşulların gerçekleştiğinin uzmanca 3 işgünü içinde bildirilmesi veya Başkanlık bildiriminin havalesi üzerine Daire Başkanlığı tarafından ihaleyi yapan idareden, incelenmesi istenilen ihaleyle ilgili olarak;

 

a) İhalenin konusu,

 

b) İhale sürecinin bulunduğu aşama,

 

c) Bu süreçte idareye yapılan bir şikayet başvurusu olup olmadığı, varsa alınan kararlar, yapılan işlemler ve süren incelemeler,

 

d) Gerçekleştirilmişse ön yeterlik başvurusunda bulunan ve/veya teklif veren adaylar ve istekliler ve verilen teklifler ile ekonomik açıdan en avantajlı bulunan teklif,

 

hakkında yazılı bilgi istenilir. İhale süreci tamamlanmışsa idare tarafından sözleşmenin onaylı bir örneği de gönderilir. İdarenin bu bilgi ve belgeleri 3 işgünü içinde Kuruma göndermesi zorunludur.

 

İddiaların İncelenmesi Üzerine Verilecek Kararlarda Bulunacak Hususlar

 

Madde 30 —Başkan Yardımcılığı tarafından Değerlendirme Raporunun sunulması üzerine Başkan, raporu Kurul üyelerine dağıtır ve en geç 15 gün içinde konuyu Kurul gündemine alır.

 

İddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine ilişkin Kurul kararı aşağıdaki unsurları içerir:

 

a) Başvurunun Kurum kayıtlarına alındığı tarih ve sayı ile Kurul karar sayısı,

 

b) İddialara konu ihale,

 

c) İhaleyi yapan idare,

 

d) İleri sürülen iddiaların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti,

 

e) Başvuru veya bildirim üzerine yapılan işlemlerin ve değerlendirmelerin özeti,

 

f) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu, varsa azlık oyu gerekçeleri ve sonucu,

 

g) Karar tarihi, ve oy birliği, oy çokluğu ayrımı,

 

h) Toplantıya katılan Kurul Başkan ve üyelerinin isim ve imzaları.

 

İddiaların İncelenmesi Sonucunda Verilecek Kararlar

 

Madde 31 —İddiaların incelenmesi sonucunda;

 

a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

 

b) İnceleme sonucunda iddialar yerinde bulunmuş ise mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ilgili idareye ve/veya Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi,

 

kararlarından biri verilir.

 

Kararın Tebliği

 

Madde 32 —Başvuru üzerine verilen karar, eğer başvuranın kimlik bilgileri ve tebliğe elverişli adresi başvuruda yer almışsa bu adrese yazılı olarak bildirilir. Kimlik bilgileri ve adres başvuruda yer almıyorsa veya yer alan adrese tebligat yapılamamışsa inceleme sürecindeki kararların başvurana bildirimi gerekmez.

 

İnceleme Süreci

 

Madde 33 —Başvuruya konu ihaleyi yapan idarenin şikayet konusu hususla ilgili irade beyanı bulunması halinde incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına karar verilir.

 

Başvuruya konu ihaleyi yapan idarenin irade beyanı bulunmayan hallerde iddiaların incelenmesine karar verilmesi halinde; Kurul Kararı ve varsa başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneği ihaleyi yapan idareye gönderilir. İdarece başvurunun sonuçlandırılmasına ilişkin karar bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar uygulanmak suretiyle verilir. Karar taraflara bildirilir ve bildirime çıkarıldığı gün ihale dosyasıyla birlikte Kuruma gönderilir.

 

İddiaların incelenmesi talebinin Kurumca ilgili idareye gönderilmesi üzerine idarece alınan karar, Kurum tarafından itirazen şikayet incelemesi için bu Yönetmelikle öngörülen ön incelemeyle ilgili maddeler dışındaki usul ve esaslar çerçevesinde incelenerek 31 inci maddedeki kararlardan biri verilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

Kararların Sonuçları

 

Şikayet Üzerine Verilen Kararlar

 

Madde 34 —İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.

 

Kuruma itiraz edilmiş olması, sözleşme imzalanması dışındaki karar gereklerinin yerine getirilmesini engellemez. Kurum tarafından ihale sürecinin durdurulması kararı verilmesi halinde işlemler durdurularak Kurumun nihai kararı beklenir ve bu karar gereği yerine getirilir.

 

Kurumca ihale sürecinin durdurulmasına gerek görülmemesi halinde idare sözleşmeyi de imzalayarak ihale sürecini esas kararı beklemeksizin sonuçlandırabilir.

 

İtirazen Şikayet ve İddiaların İncelemesi Süreci Sonunda Verilen Kararlar

 

Madde 35 —Kurul tarafından ihale sürecine ilişkin olarak itirazen şikayet veya iddiaların incelenmesi süreci sonunda verilen nihai kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Kararlar, karar tarihini izleyen günden itibaren 5 gün içinde taraflara tebligata çıkarılır.

 

İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlem ve eylemlerini, en geç kararın kendisine bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 gün içinde yerine getirmek zorundadır. Kararın uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde uygulamalar Kuruma bildirilir.

 

İhale onayı ve bu onay öncesi işlemlerin birinin iptali halinde, idarece karar gerekleri yerine getirilerek, gerekiyorsa ihale onayı alınıp yeniden ihale sürecine başlanır.

 

İhale onayından sonraki işlemlerden birinin iptali halinde ihale sürecinin yeniden başlatılması gerekmez. İptal edilen işlem ile bu işlemden sonra tesis edilen diğer işlemler tesis tarihleri itibariyle ve tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılarak karar gereklerine uygun biçimde ihale sürecine devam edilir.

 

İlgililer, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

 

Kararlara Karşı Başvuru Yolları

 

Açıklama

 

Madde 36 —İdareler ve Kurumca verilen kararlar yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir.

 

Kararı vermiş olan idare veya Kurum işi inceler ve gerek görürse dilekçenin bir örneğini, belirleyeceği süre içinde cevap vermek üzere taraflara tebliğ eder.

 

İdarenin veya Kurumun bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur.

 

Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, ancak karar gereğinin yerine getirilmesine kadar istenebilir.

 

Yanlışlıkların Düzeltilmesi

 

Madde 37 —Tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki maddi hataların düzeltilmesi taraflarca istenebilir.

 

Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse; düzeltme, bildirime çıkarılan tüm kararlar istenerek bu kararların altına yazılır.

 

İtiraz Süresi

 

Madde 38 —Açıklama ve yanlışlıkların düzeltilmesi başvurusu itirazen şikayet süresini etkilemez. Ancak bu istemler üzerine verilen kararlar, ilk karardan farklı ve itiraz edilebilecek unsurlar içeriyorsa itirazen şikayet süresi ilgili taraflar bakımından kararın bildirimi ile birlikte yeniden başlar.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

Madde 39 —17/1/2003 tarihli ve 24996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1 —Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış olan şikayet başvuruları hakkında 17/1/2003 tarihli ve 24996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

 

Madde 40 —Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 41 —Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

  • MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI
  • Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir.
  • Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır.
  • Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için http://www.yargitay.gov.tr veya http://www.danistay.gov.tr adreslerini ziyaret ediniz.
  • MESLEKİ MEVZUAT LİSTESİ