TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Kuruluş Ve Amaç

MERKEZ
22.04.2024

Peyzaj Mimarları Oda Tarihçesi

Peyzaj Mimarlığı örgütü süreci, ilk kez 1966 yılında Ankara'da kurulan "Peyzaj Mimarisi Derneği" ile başlamış; 1994 yılı Mayıs'ında TMMOB 33. Genel Kurulu'nda Odalaşma kararımızın çıkması ile Peyzaj Mimarları Odası kurulmuştur. İzleyen süreçte; Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Trabzon Şubelerimiz; Aydın, Batman, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Van ve Yalova Temsilciliklerimiz, Alanya ve Manavgat İlçe Temsilciliklerimizle örgütlülüğümüz devam etmektedir.

Bugün, Peyzaj Mimarları Odası; 6235 (7303) sayılı Yasa hükümlerine göre TMMOB topluluğu içinde kurulan ve Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasayla yetkili olup, mesleki etkinlikte bulunan Peyzaj Mimarlarını, örgütü içinde toplayan, tüzel kişiliğe sahip olup, ülkemizdeki Peyzaj Mimarı'nın "Kamu Kuruluşu" niteliğindeki tek meslek örgütüdür ve Peyzaj Mimarları Odası Yönetmelik hükümlerine bağlıdır. Oda merkezi Ankara'dadır

Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı eğitimi ise, 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde "Süs Nebatları Şubesi" ile başlamıştır. Ankara Üniversitesi'nin 1946 yılında kurulması sonrasında, bu kuruluş içinde yer alan Ziraat Fakültesi bünyesinde "Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü" ile Peyzaj Mimarlığı eğitiminde yeni bir döneme geçilmiştir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; 1968 yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1973 yılında vermiştir.

Günümüzde Peyzaj Mimarlığı eğitimi, üniversitelerin Mimarlık, Ziraat, Orman ve Güzel Sanatlar, Tasarım Fakülteleri bünyesinde verilmektedir.

Odanın Amaçları ve Bu Amaçlar Doğrultusundaki Çalışmaları

 1. TMMOB Tüzük ve Yönetmeliklerinde yer alan genel hükümler doğrultusunda çalışmalar yapmak, Mesleki anlamda ülke, kamu ve birey çıkarları için çalışmalar yapmak, üyelerin mesleki dayanışma içinde olmalarını sağlamak, aralarında iletişim ağını kurmak, mesleki yapılarını bilimsel kurallar içinde güçlendirip geliştirmek, ülkesel ölçekteki peyzaj mimarlığı çalışmaları bütününde daha katkılı, daha üretken, daha aranır ve çağdaş bir meslek grubu olarak yer almaları için değişen toplumsal ve ekonomik yapı içindeki konumlarını izlemek, saptamak, değerlendirmeler yaparak mesleğin ve üyelerin görevleri ve yetkilerini bu temel üzerine düzenlemek,
 2. Meslek onurunu ve üye haklarını korumak,
  • Ülke içinde ve dışında tüm resmi, özel kuruluşlar ve meslek grupları ile işbirliği yaparak uygulama ve kuram alanında mesleğin gelişmesini sağlamak üzere her türlü etkinlikte bulunmak,
  • Meslek ile ilgili yasa, kararname yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanma sürecinde etkin çalışma yapmak ve bu amaçla ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde bulunmak,
  • Yapılan peyzaj projelerinin yönetmelik, şartname ve standartlara uygunluğunu denetlemek, planlama ve projelendirme sürecinde meslektaşlar arası haksız rekabeti önlemek, emeğin karşılığının alınmasını sağlamak,
  • Peyzaj Mimarlığı eğitiminin niteliğinin artırılması ve günün koşullarına uygunluğunun sağlanması amacıyla eğitim kurumları ile işbirliği yapmak,
  • Ülke – Bölge – Kent ölçeğinde Peyzaj Planları ve Peyzaj Planları Uygulamaları’nın kurumlaştırılması, geliştirilmeleri, doğal ve kültürel kaynaklarımızın verimliliklerinin arttırılmaları ile korunmaları, açık ve yeşil alan ile kentsel ve kırsal rekreasyon alanlarının korunarak geliştirilmeleri ile doğru arazi kullanım kararları alınabilmesi yönünde hizmet üretebilmek, alan kullanım kararları alınabilmesi sürecinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği” uyarınca, üyelerinin ÇED raporlarını hazırlayabilmesi ile ilgili organizasyonu sağlamak amacıyla yasal ve teknik alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak, peyzaj mimarlığı çalışmalarının ülkemiz ile toplumumuz için yeri ve önemini öncelikle kamuoyuna benimsetmek, sorunlarını ve çözüm olanaklarını bilimsel ve toplumsal açıdan inceleyerek, yine kamuoyu ve ilgililere duyurmak,
  • İnsanların daha sağlıklı, rahat ve yaşanabilir ortamlarda bulunmasına yönelik gerekli yaşam standartlarının sağlanması için ekolojik, estetik ve ekonomik planlama ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak,
  • Kentsel, kırsal, turistik ve rekreasyonel yerleşmeler ile iskan bölgelerine ilişkin çevre düzeni, nazım ve imar plan kararlarının uygulama ve denetimine yönelik çalışmalarda bulunmak,
  • Arkeolojik – tarihi – kentsel – doğal sitler, anıtlar, milli parklar gibi doğal – kültürel koruma alanlarının saptanması, onarımları, geliştirilmeleri yönünde planlamalar yapmak, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak,
  • Çöp depolama alanları, görsel kirlilikler, mezarlıklar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık ve kapalı gösteri alanları, fuarlar, şev tahkimatı, çığ perdelemesi, kumul stabilizasyonu, çölleşme ve akarsu yataklarının ıslahı gibi kapsam ve işlev olarak farklılık gösteren alanların, işlevlerine uygun, doğaya dönük ekolojik çevre planlarının yapılması, uygulamaları ve denetimleri konularında çalışmalar yapmak,
  • Peyzaj planlama sürecinde, uzaktan algılama yöntemleri ile bilgisayar teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarda bulunmak,
  • Peyzaj’ın önemli öğelerinden olan bitkisel materyalin, üreticilerle işbirliği içinde ekolojik ortam koşullarına uygun olarak peyzajda kullanımı, doğada korunması ve geliştirilmesi, endemik ve doğal ortam bitkilerinin kültüre alınarak üretimi, çoğaltılması ve kullanıma sunulması konularında çalışmalar yapmak,
  • Üretilen bitkisel materyalin standardizasyonunu sağlamak, denetlemek, kalite kontrol uygulamasını yapmak, konu ile ilgili olarak kamu kuruluşları ile işbirliğine girmek,
  • Bitkisel düzenlemelerde kullanılan malzemenin, bitkisel toprak, torf, gübre, dere mili, taş ve benzerlerinin doğaya zarar vermeden elde edilebilmesi için çalışmalar yapmak,
 3. Serbest proje ve uygulama bürolarının çalışmalarını denetlemek,
 4. TMMOB’ye bağlı odalar ve diğer meslek kuruluşları ile benzer amaçlar doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,
  • Üyelerin kültürel ve sosyal gelişmeleriyle ilgili faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla Merkezde, Şubelerde ya da Temsilciliklerde lokal, kütüphane, konukevi, yemekhane ve benzeri yerleri açmak ve işletmek ya da işletmeye vermek.
Okunma Sayısı: 461
En Çok Okunanlar