TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası
UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS

Teknik Şartname

MERKEZ
22.04.2024

    BTB ALMA KOŞULLARI

SERBEST PEYZAJ MİMARLIĞI HİZMETLERİ VERİLMESİ, TESCİL VE BELGELENDİRME KOŞULLARI

KENDİ ADINA SERBEST ÇALIŞAN SERBEST PEYZAJ MİMARININ, Odaya tescil ve tescil yenilemesinin yapılması ve serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi verilmesi için;

a) Tescilinde;

1) Disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,

3) Odaya serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,

4) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,

5) İşyerinde ücretli çalışan peyzaj mimarı ya da peyzaj mimarlarına, Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi,

6) Ücretli olarak çalıştıracağı peyzaj mimarları ile imzalayacağı iş düzeni ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

7) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,

8) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,

9) Odaya tescil ücretini ve üyelik aidatını ödemiş olması,

b) Tescilinin yenilenmesinde;

1) Disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

2) Odaya serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisinin verilmiş olması,

3) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,

4) İşyerinde ücretli çalışan peyzaj mimarı ya da peyzaj mimarlarına Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten daha az ücret ödemediğini belgelendirmesi,

5) Ücretli olarak çalıştıracağı peyzaj mimarları ile imzalayacağı iş düzeni ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

6) Varsa tamamlanan yıl içerisinde gerçekleştirdiği ya da sürdürülen serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinin listesini vermesi,

7) Tescil yenileme ücretini ve üyelik aidatını ödemiş olması,

8) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,

9) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,

ADİ ORTAKLIKLARDA PEYZAJ MİMARLARININ, Odaya tescili ve tescil yenilemesinin yapılması ve serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi verilebilmesi için,

Tescilinde, kendi adına çalışan peyzaj mimarı koşullarının (a) bendindeki yazılı koşullara ek olarak;

1) Odaya ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermiş olması,

2) Peyzaj mimarlarının kendi aralarında kuracakları ortaklıklarda müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

3) Peyzaj mimarının planlama, tasarım, çevre düzenleme, proje ve uygulamaları ile ilgili TMMOB üyeleri ile olan ortaklıklarında ihtisas ayrımı taahhütnamesini vermiş olması,

4) Adi ya da limited şirket ortaklarından biri ya da birkaçı TMMOB üyesi ise, SMM ortaklık payının en az TMMOB üyeleri kadar olması,

5) Şirket unvanında ve ana hizmet alanında peyzaj mimarlığı hizmetlerinin geçmesi,

6) Şirketin diğer faaliyetlerinde; SMMH yapmasına meslekî etik açısından engel oluşturmaması,

b) Tescilin yenilenmesinde;

1) Meslekî disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

2) Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,

3) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,

4) İşyerinde ücretli çalışan peyzaj mimarı ya da peyzaj mimarlarına Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi,

5) Ücretli olarak çalıştıracağı peyzaj mimarları ile imzalayacağı iş düzeni ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

6) Varsa tamamlanan yıl içerisinde gerçekleştirdiği ya da sürdürülen serbest peyzaj mimarlığı hizmetlerinin listesini vermesi,

7) Tescil yenileme ücretini ve üyelik aidatını ödemiş olması,

8) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,

9) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,

şartları aranır.

Peyzaj mimarının bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri dışındaki adi ortaklarına serbest peyzaj mimarlığı Büro Tescil Belgesi verilmez.

SERMAYE ŞİRKETİ ORTAĞI OLARAK SERBEST PEYZAJ MİMARLIĞI HİZMETLERİ Büro Tescil Belgesi alınabilmesi için,

(1) Peyzaj mimarının şirketteki hisse oranı, şirket sermayesinin ortaklara bölünmesiyle bulunacak paydan ve aynı zamanda diğer ortaklardaki en yüksek hisse oranından fazla olacaktır; bu oran yüzde ondan az olamaz.

(2) Bu şirketlerde; şirket ana sözleşmesinde belirtilen hizmet konuları arasında peyzaj mimarlığı hizmetlerinin yer alması koşulu aranır.

(3) Ortaklarının tamamı planlama, tasarım, çevre düzenleme, proje ve uygulamaları ile ilgili TMMOB üyesi olan mimarlık, mühendislik ve plancılık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde peyzaj mimarı ortağın payı; şirket sermayesinin ortakların üye olduğu meslek disiplinlerine bölünmesiyle bulunacak yüzde paydan az olamaz. Ortakların pay durumu, serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi alacak sermaye şirketi ortağı peyzaj mimarı tarafından belgelenir.

(4) Sermaye şirketi ortağı peyzaj mimarının, Odadan serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi alabilmesi için;

a) Tescilinde;

1) Disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

2) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetini yürütebileceği işyerinin olması,

3) Odaya sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ya da noter onaylı suretini vermiş olması,

4) Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,

5) Sermaye şirketinde ücretli çalışan peyzaj mimarına ya da peyzaj mimarlarına Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten daha az ücret ödemediğini belgelendirmesi,

6) Sermaye şirketinin, ücretli olarak çalıştıracağı peyzaj mimarları ile imzalayacağı iş düzeni ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

7) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması (Peyzaj mimarı, sermaye şirketindeki faaliyetinin ve yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan edecektir.),

8) Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

9) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,

10) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesi ilk tescil ücretini ve üyelik aidatını ödemiş olması,

11) Şirket unvanında ve ana hizmet alanında peyzaj mimarlığı hizmetlerinin geçmesi,

12) Şirketin diğer faaliyetlerinin serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri yapmasına meslekî etik açısından engel oluşturmaması,

b) Tescilinin yenilenmesinde;

1) Disiplin cezası nedeniyle meslekî faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması,

2) Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,

3) Şirket ortağı olduğunu ve hisse oranının bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenen en az ortaklık payının altına düşmediğinin sicil memurluğundan belgelenmesi,

4) Sermaye şirketinde ücretli çalışan peyzaj mimarına ya da peyzaj mimarlarına Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten az ücret ödemediğini belgelendirmesi,

5) Ücretli olarak çalıştıracağı peyzaj mimarları ile imzalayacağı iş düzeni ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

6) Oda tarafından düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen tescil yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması (Peyzaj mimarı, sermaye şirketindeki faaliyetinin ve yetkisinin devam etmekte olduğunu beyan edecektir.),

7) Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,

8) Odanın öngördüğü meslekiçi eğitimi almış olması,

9) Serbest peyzaj mimarlığı hizmetleri Büro Tescil Belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,

10) Tescil yenileme ücretini ve üyelik aidatını ödemiş olması,

şartları aranır.

ÖDENTİLER VE BELGE ÜCRETLERİ

 

           TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 2024 YILI ÜYE ÖDENTİLERİ VE BELGE ÜCRETLERİ

 

İlk kayıt ödentisi

300,00 TL

Yıllık üyelik ödentisi (95,00 TL x 12)

1140,00 TL

SMM Büro Tescil Belgesi (BTB) ilk başvuru ücreti

6500,00 TL

SMM Büro Tescil Belgesi (BTB) yıllık yenileme ücreti

  2600,00 TL

Kimlik Kartı Yenileme Ücreti

175,00 TL

Ticari Kayıtlı Üyelik Belgesi Ücreti

700,00 TL

Üyelik Belgesi Ücreti

    250,00 TL

 

 

 

SMM Büro Tescil Belgesi yenileme ücreti ve yenilendiği yıla ait üye yıllık ödentisi Yönetmeliğine uygun olarak Ocak   ayı içerisinde tahsil edilecektir. Ocak ayından sonra yapılacak yenileme başvurularında SMM Büro Tescil Belgesi ilk başvuru ücreti tahsil edilecektir.

HESAP NUMARALARIMIZ;

TC İŞ BANKASI
Meşrutiyet Şubesi (4213) 0535524

IBAN NO:TR 260006400000142130535524

 

 

GARANTİ BANKASI
Maltepe Şubesi  (114) 6298783

IBAN NO: TR52 0006 2000 1140 0006 2987 83

Okunma Sayısı: 279